VOOR POPERINGE EN IEPER 7 11 Juli 1951 voorspel van 11 Juli 1952 O. L. Vrouw Gouden Priesterjubileum van Z. E. H. Pastoor Caesens door hel dankbare Nieuwpoort plechtig gevierd De Iraanse Petroleumkwestie 12 Poperinge's grootheid of de viering van De week van de De Katholieke Harmonie Sinte Ceciliauit Poperinge te Bross eerjongen KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS j 3 Frank ZATERD, JULI 1951 BUITENLANDS OVERZICHT De Westhoek en de Mariadevotie Mannen van het eerste uur vereremerkt Hr Mossadegh stuurt compromisvoorstellen Hr MOSSADEGH HOOFDBUREEL en REDACTIE Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9 - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47* JAAR Ni POSTABONNEMENT 19511 België (tot einde 1951) 75 Belgisch Congo 4fr. p. w Frankrijk - Holland 4 fr. p. w Andere landen Sfr.p.wj Verantwoordelijke Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperl OOK aan die strijd komt geen einde. Die strijd wordt echter met andere wapens ge voerd. Zo hebben we, voorlopig' al thans, de slag van de IJzer- toren verloren. Het Hof van Ver breking te Brussel velde het Salo mons oordeel en zond het Bede vaartcomité wandelen. Het Hof van Beroep te Gent sprak al de be schuldigden vrij en Brussel be krachtigde die uitspraak. Er zijn geen schuldigen! Is er ooit een aanslag gepleegd geweest op de ÏJzertoren? Zijn het soms de Vlamingen niet, zo hysteriek ge worden, dat zij zich... inbeelden dat hun doden- en heldenmonument tot puin werd gekeerd. We kregen dat Kamer-krakeel over de ÏJzertoren; met de ellen lange keukenpraatjes van de Oost- cndse viswijven. De Kinder bleef wat hij is; Oud-Minister Van Glab- beke, die aan Justitie stond, sleur de er heel de vismijn bij en eindig de met te verklaren dat ook hij wenste dat de ware schuldigen zou den... ontdekt worden. Hij zelf zal wel kunnen raden welke hoge prijs ons volk stelt op die wens. De Ka merslag verloren we niet; dank zij de Minister van Justitie Moeyer- soen, maar een overwinning' was het toch niet. Na al die herrie ben ik persoon lijk tot een vreemd besluit ge komen: die luidstschruwelt haalt gelijk. Dat was de politiek van die heren van links... Maar uit die linkse hoek is geen woord van waardering of hulde gekomen voor de jongens van de IJzer, geen... ge meende afkeuring voor de schur ken die de heiligschennende daad pleegden, net als vroeger, wanneer de zerkjes van Heldenhulde in de grintwegen werden gevoerd. Was er daar geen Waal die aan de Minister vroeg of Lode De Bo- ninge vroeger niet was... gestraft geweest? Dit is toch alleszins waar dat, was De Boninge ergens in een kamp opgesloten geweest, hij de gelegenheid zou hebben... gemist om neergeschoten te worden, wijl hij roekeloos in de eerste linie ge*- kwetsten wilde redden. Daar leren we die linkse en Waalse Vlaming- hatende mentaliteit kennen en... waarderen. Zoudt ge dan overtuigd .worden, zo ge 't nog niet waart, dat we de wapens niet mogen begraven? 't Is waar, de goedendagshantéren we niet meer en van kanonnen is er geen spraak. Maar versagen mo ten we evenmin. Er waren ook wel lichtpunten. Peter Benoit werd gehuldigd te Harelbeke, waar zijn standbeeld thans rijst; in vele Vlaamse steden en gemeenten. En hierbij heeft het Davidsfondsweerom een... ere prijs verdiend. Benoit was een étrij- der, een «vechter», hij wilde wat ■was recht en won wat hij wilde: «zijn Vlaams Koninklijk Conserva torium te Antwerpen. Daar kwa men goedendags noch kanonnen bij te pas, maar talent en verbe tenheid! We moeten talent en verbeten heid als wapens bezigen, wij heb ben Benoit-mentaliteit nodig. Kort- rijk heeft nu 't Gezellemonument. Harelbeke huldigde Benoit. Wan neer zal Deerlijk eens denken aan Verriest. Aan Verriest, die duizend maal herhaaldeDat schoon, dat edel Vlaamse volk moet weerom... bestaan! Dat «bestaan» van Ver riest is, in ons gezegend jaar 1951, nog altijd een... doel en wij zijn nog immer op weg naar dat doel. Zo vieren we dan weerom 11 Juli. Kloeg ik er over, verleden week, dat Ommegang- en Kermisfeesten te veel een officieel karakter dra gen, nu zou ik er liever over klagen dat er nog te weinig gemeenten zijn die 11 Juli tot een officieel feest hebben... verheven. Is het nog denkbaar dat er in 't Vlaamse land gemeenten gevonden worden die 11 Juli laten voorbijgaan als de an dere dagen? Wat 21 Juli betekent voor ons gezamenlijk vaderland België, dht betekent 11 Juli voor ons Vlamingen. En zonder die Spo renslag zouden we wellicht nooit 21 Juli gekend hebben. Dat is... ge schiedenis! Geschiedenis leert soms dingen die voor sommigen onaan genaam zijn... Zo leert ons de mo dernste geschiedenis dat onze socialisten, die nu zo geweldig-grote patriotten geworden zijn, nog voor enkele jaren internationalisten waren en zelfs na de eerste wereld oorlog de theorie huldigden van het gebroken geweerZo leert ons de geschiedenis dat vele van die Vlaming-vreters in 1830 België wil den zien ondergaan in het Franse koninkrijk. Dat alles belet niet dat Vlamin gen die sneuvelden en in de crypte van de ÏJzertoren rusten... ver dachte vaderlanders zijn! We vieren 11 Juli. We moesten die dag vieren met meer geestdrift dan ooit; we moes ten het vieren dat heel het land ziet, dat ook Brussel en een deel Walen er overtuigd van worden dat Vlaanderen wil bestaan! We moeten eendrachtig' vieren. Verdeeldheid heeft ons meer kwaad berokkend dan de meest verwoede Vlaamshaterij. Men zij geen Vla ming bij... opbod. We hebben, we bezitten niet genoeg om te denken aan... delen! We moeten het Vlaamse erf in onverdeeldheid be waren. Kortrijk staat aan de spits dees jaar: 10 Juli 's avonds, op de Grote Markt, uitvoering' van De Leeuw van Vlaanderen»! Kortrijk wil van 11 Juli 1951 het voorspel maken van 11 Juli 1952, wanneer we in de Groeningestad de 650" verjaardag zullen vieren van onze onafhan kelijkheidsdag We moeten in stad en gemeente dat voorbeeld navolgen. 11 Juli 1951 moet overal 1952 inluiden. Immers... Vlaanderen wil... be staan. Zorgen we er zelf voor dat geen gemeente ten achter blijve! PÉ VLAMYNCK. Kaesong, en daarna... KLEINE STRUBBELINGEN Het is nu zo goed als zeker dat, binnen afzienbare tijd, de kanon nen in Korea zullen zwijgen Na de verklaring vaji Malik en het positief antwoord van Was hington was dat een uitgemaakte zaak. De oproep van Ridgway en het antwoord van de Noord-Ko- reaanse en Chinese bevelhebbers zijn alleen uitvoeringsmaatregelen van een voorlopig Russisch Ameri ka.ins accoord inzake een wapenbe stand in Korea. (Veel duidelijker kan niet geïllustreerd ivorden welk oppergezag liet Kremlin over China en Noord-Korea uitoefent!) Dat de communistische comman danten niet aangenomen hebben op het Deens Hospitaalschip Jut- landiain de baai van Wousan bijeen te komen en dat ze een uit stel van 10 a 14 dagen gevraagd hebben moet niemand verwonderen noch verontrusten. Als de rode bevelhebbers voor stellen Kaesong als ontmoetings punt te nemen dan is dit, volgens radio Peking, omdat het Deense schip bij Wousan aanzien moet worden als het eigen gebied van Rigdway en dat die Amerikaanse commandant bijgevolg de pretentie heeft op te treden als overwinnaar, wanneer de wapenstilstand ten slotte de mislukking betekent van de Amerikaanse agressie. Men moet dat begrijpen. Na zo hard, zo geiveldig en zolang te hebben aangekondigd dat men de U.N.O.-legers in see zou slaan en totaal zóu vernietigen, heelt men een beetje trucjes en diplomatie nodig om de eigen mensen toch de indruk te geven dat men overwin naar is, al ware het maar door zelf de plaats voor de besprekingen aan te duiden in plaats van die door de verslagene te laten uitkiezen. Die veertien dagen respijt zullen ook niet gebruikt worden om een nieuwe aanval voor te bereiden. GENERAAL MATHEW RIDGWAY die het voorstel tot onderhandelen aan de bevelhebbers der Noord- Koreaanse en Chinees-Communis tische legers overmaakte. want sedert Ridgioay het opperbe vel heeft overgenomen, weten de N oord-K or eanen dat hun offensie ven op voorhand gekend zijn. Trou- uxns het zou Rusland in een al te slechte positie brengen, nu het zelf een oproep tot wapenstilstand heeft gedaan. Vijandelijkheden kunnen alleen nog herbeginnen op erstige schaal teminste ivanneer de on derhandelingen op een bepaald ogenblik zouden afspringen Intussen hebben de communisten die tijd nodig om hun publieke opinie te bewerken en om de ter men van het wapenstilstandsver- Voor de geboren Poperingenaars is de verering van O. L. Vr. van St Jan als met de geboorte meege geven, dat weet iedereen! Want bestaat er wel een Poperingse moe der, die niet, vopr het kindje, dat ze draagt, met L. Vrouwke van St Jan gaan klappen is? Maar wat een vreemdeling, die Poperinge komt bewonen, als het meest onverwachte voorkomt, is, dat hij als door een magnetische kracht meegesleept wordt in die publieke verering van de Bescherm vrouwe van stad en streek... Als de noodklok luidt, richten zich al le schreden van Poperinge naar St Janskerk... Getuigen van die meer dan ge- Het Mirakelbeeld van O. I. Vrouw van St Jan, dat Zondag te Pope ringe in een luisterrijke Processie doorheen de straten der stad zal rondgedragen worden. wone godsvrucht tot de Moeder van God en van ons, kunnen we bij on ze voorvaderen en bij ons huidig volk, bij de vleet opdiepen. Ze uiten Zich vooral: in de zorg voor het mirakelbeeld; het meevieren van het Triduum in Maart; het bijwo nen van de Donkere Ommegang; en het opluisteren van de grote Processie op de eerste Zondag na 2 Juli. I. Het is ontroerend na te gaan hoe de Poperingenaars door de decen nia heen, over het lieve mirakel beeld hebben gewaakt en het heb ben beschermd. In rustige tijden staat het te prijken op haar troon boven het mooie O. L. Vr. altaar In de St Janskerk, of, bij feesten, praalt het, machtig versierd, bo ven het hoofdaltaar. Maar in woe lige tijden waakte O. L. Vr. over haar beeld of streden onze moedi ge mensen ervoor. Als bij wonder ontsnapte het beeld aan de beeld stormerij van 14 Oogst 1566, toen de woeste benden, onder aanvuring van Sebastlaan Matte, hier ter ste de de kerk. van St Jan binnenvie len; het was het enige beeld dat ge spaard bleef! De Sansculotten staken St Janskerk In brand de 22 Oktober 1793. Nu ook waakte O. L. Vrouwke! De leider werd met halve blindheid geslagen en het vuur werd op onverklaarbare wijze ge doofd, zonder de O. L. Vrouwebeuk te bereiken. Twee moedige inwo ners der parochie vluchtten in de nacht met het beeld naar Merkem, waar de Sansculotten nog niet wa ren en zetten het in de kapel van Langewade. Doch men wilde het Mirakelbeeld op Poperinge's grond gebied terug. Men bracht het dan over naar een hoeve, niet ver van de Heerlijkheid, de Coppernolle genoemd. Daar bleef het tot betere tijden daagden. Nu ook nog zwelt iets van fier heid in ons hart, als we het Mira- Diksmuide, het nette stadje aan de IJzer, telt geen enkel huis of ge bouw dat ouder is dan een goede 30 jaar want de oorlog 1914-18 maakte er een puinhoop. Grote fabrieken zijn er niet en dus is Diksmuide zeer slecht voorzien van werkgelegen heid, Misschien was dit wel de re den om in dat zelfde Diksmuide 25 jaar terug een gans nieuwe nij verheid uit de grond te stampen: het slijpen' van diamant. Theoretisch zou men gelijk waar in ons land diamantslijperijen kunnen oprichten want de kost bare grondstof die hier verwerkt ivordt komt tenslotte toch uit de vreemde en heeft geen zware eisen van vervoer, vermits de briefdra ger deze verzendingen wel opknapt. Er is echter een elite van arbei ders nodig die het geduld hebben om dit zeer speciaal vak te leren en die werkgevers hebben welke de moed en de durf bezitten de ver antwoordelijkheid op zich te ne men om met dergelijk bedrijf van wal te steken. Vijf en twintig jaar terug ging het zo te Diksmuide en het kwart eeuw dat hierover voorbijging heeft de pioniers in het gelijk gesteld. Boven: De H.IÏ. Leon toeters en Arm oud Deliree ontvangen van Heer Van Bladel het Nijverheidsereteken 1" klas. Onder: De vereremerk- to# P.9£jSjl£fl$8 Vê Plecllticlieid even voor onze fotograaf./ Deze durvers hebben tevens de grote verdienste dat zij de indus trialisatie van Westvlaanderen op doeltreffende wijze dienden DE PLECHTIGE DANKMIS Vrijdag 29 Juni vierde het Diks- muidse diamantbedrijf zijn 25-ja- rig bestaan. Te 10 u. begon deze plechtige herdenking met een dankmis, die opgedragen werd door Z.E.H. Kan. Vanden Abeele, Pastoor-Deken te Diksmuide. Het feest van St Pieter en Paulus. Patroons van de Dia mantbewerkers, vormde voor deze plechtigheid een passend kader. Dhr Minister van Arbeid en So ciale Voorzorg was vertegenwoor digd door zijn sociaal attaché dhr Van Bladel terwijl dhr Bossuyt, Bestendig Afgevaardigde, Z. Exc. dc Gouverneur vertegenwoordigde. Wij bemerkten verder E. Pater Janssens, S. J Proost van het A.C.W Antwerpen: E. H. Willaert, Proost van het A.C W. Roeselare; de HH. Van Langenhove en Bruyn- ooghe van het A.C V.; de HH. Burgemeester Missiaen en Schepen Larïdon uit Diksmuide; dhr Stads secretaris; de Senatoren Sobry en Van Buggcnhout. Vanwege de diamantnijverheid bemerkten wij de HH. Claes vader en zoon uit Antwerpen, dhr Fr. De Handsetters uit Antwerpen, de HH. Loeters, De Handsetters en Ver- haerc uit Diksmuide dhr Van Dijck, van de Christen Diamantbe werkers Antwernen. Al de diamant bewerkers van Diksmuide woonden deze dankmis bij. FEESTZITTING EN VEREREMERKING Te 11 uur werden de genodigden en de feestvierende diamantbewer kers ten stadhuize ontvangen. Na dat aan de genodigden door het stadsbestuur de erewijn was aan geboden, ging in de bovenzaal een plechtige feestzitting door. vei vuig biz. 2J keibeeld door de straten zien gaan en nooit -verlaat dit de St Janskerk zonder geleide van trouwe vereer ders! II. Sinds het Jubelfeest van 1879 wordt telkenjare de verjaardag van 't mirakel herdacht gedurende het Triduum van 11, 12, 13 en 14 Maart; waar geen enkel Poperings gezin ontbreekt en de bomvolle St Jans kerk doet denken aan het grote Poperinge van vroeger dagen... III. De Donkere Ommegang op de Zaterdag, de laatste dag van de no veen, is werkelijk de dag van stad en omstreek; dan zien de straten zwart van de duizende pelgrims, die biddend de straten doortrekken met het mirakelbeeld in hun midden. Door de H. Stoel werd deze Om megang met veel aflaten begiftigd. En om aan de devotie van de lie den van de streek te voldoen, bleef St Janskerk gans die nacht open en gans de nacht doorkruisten de bedevaarders onze straten. Vandaar Donkere Ommegang. Doch om ze kere misbruiken te voorkomen, werden die nachtelijke processies in het jaar 1806 afgeschaft door de Kerkvoogd van leper en het Pope rings Magistraat en geplaatst op de Zaterdagnamiddag. Maar de geestdrift en de godsvrucht leden daar niet onder. Integendeel. Want, het jaarlijks ommedragen van het Mirakelbeeld op Donkere Omme gang, wordt door de Poperinge naars en streekgenoten als een ver plichting aanzien, waaraan zij geenszins mogen te kort blijven; zelfs beweren zij, dat O. L. Vr. van St Jan, indien de Ommegang niet geschiedde, 's nachts alleen de pro cessieweg zou afleggen; ook verze keren zij, dat het Wonderbeeld die godvruchtige taak, zonder 't bijwe zen der gelovigen, eens gekweten heeft...» (dit naar E. H. J. Opde- drinck, gewezen onderpastoor te Poperinge, 1880). IV En last not leastonze grote Processie. Daarvan maakten en maken onze mensen de grootste dag van Poperinge! Weinige pro cessies, wellicht geen een in ons bisdom, heeft zo'n officieel begin en hoge instelling als de onze. De Afgezant van de H. Stoel, Johan Monyssart, gaf, in de mirakelbulle zelf (schriftelijke erkenning van 't mirakel), de toelating van jaar lijks, op de Zondag die na O. L. Vr. Visitatie komt, een dankproeessie te vieren. Dit initiatief door de ho ge kerkelijke Overheid genomen, werd trouw door de Poperingenaars, de eeuwen door gevolgd. (Zie vervolg blz. 2.) drag vast te leggen en door Moskou te laten goedkeuren. Ook de taktiek die op de ivapenstilstandsconferen- tie en daarna zal gevolgd worden dient te worden vastgelegd. Men mag dus als zeker aanne men dat Ridgway naar Kaesong zal gaan en dat een wapenstilstand zal volpen. Misschien zal er discussie zijn omtrent de lijn: 38' paraleel of niet. Naar ons oordeel kan een v a- penstilstand maar logisch plaats hebben op de lijn waar de wapens stilstaan. Eer,, wapenstilstand bet it inderdaad maar een voorlopige be tekenis en theoretisch kan na kor tere of langere tijd worden voort- gevochten. wanneer de vredeson derhandelingen. die normaal op een wapenstilstand volgen, niet lot een goed einde kunnen gebracht worden'. Ten minste is. dat zo in het E o- reaans 'geval omdat daar ae 'a en kele partij eigenliik verslagen is. De wapenstilstanden die op de jongste twee wereldoorlogen i'da den waren anders omdat mee daar telkens stond voor een totaal ineen gestort Duitsland dat niet. meer in staat loas de wapens terug op te nemen In Korea is dit. echter niet. het neval. Noch de U.N.O.-legers. noch de communistische troeven hebben de oorlog verloren en de wapenstil stand aldaar is er onder zeker on zicht een van het gezond verstand. De grote Duitse theoreticus van de oorlog Clauseicitz, schreef dat men de oorlog moest trachten te beëin digen zodra men 'inzan dat men hem niet meer kan winnen Dat schijnt men lus wederzijds in Korea te willen doen. Maar dan m.oet daar ook nor maal op volgen dat de wapenstil stand gebeurt op de lijn waar men. al vechtende, gekomen is Zal Rusland het anders willen eens te meer om voor de commu nistische wereld als overwinnaar op te treden wij weten het niet En zo de 38" breedtegraad wordt voorgesteld, zal de U.N.O het aan vaarden? Nog een vraagteken. Zeer veel betekenis heeft dit naar ons oordeel niet en wij geloven dat beide partijen er geen overmatig belang zullen aan hechten. Men schijnt inderdaad langs beide kan ten het verlangen te hebben er thans zo vlug mogelijk edaan mee te maken. DE TACTISCHE EN STRATEGISCHE BETEKENIS VAN KAESONG Uit de vaststelling dat geen van beide partijen, ook niet de commu nistische. totaal uitqeput is, moeten o.i. verstrekkende besluiten getrok ken worden. Als Pjongjang en Peking een wapenstilstand willen onderteke nen, dan is het duidelijk dat daar mee een ander dan een militair doel moet bereikt worden. En laten we eerst en vooral dit hier opmerken; aangezien het gaat om een zuivere wapenstilstand houdt dit evengoed als vroeger een groot deel van de Amerikaanse troepen in Korea vastgevezen. Zij kunnen het inderdaad niet riskeren zich terug te trekken vooraleer een vredesverdrag is tot stand gekomen en dat er voldoende waarborgen aanwezig zijn om te voorkomen dat een herhaling van de 25" Juni 1950 zich voordoet. (Zie vervolg blz. 2.) Op uitnodiging van Jonkheer Yves de Brouwer, Voorzitter der Kerkfabriek van de H. Hart! Ie Etterbeek (Brussel) en Ere-Bestuurslid der Kath. Harmonie Sinte CeciliaPoperinge, trok dag jl. de Katholieke Harmonie Sinte CeciJiavan Poperinge naar Brussel, om er deel. te nemen de processie van de parochie H. Hart op Etterbeek. Voor alle leden van de Harmonie werd het heerlijke dag, met als verrassing, een luchtdoop met een Sabena «-vliegtuig. Bovenstaande foto werd genomen in de hovingen vóór de monumentale poort van de Cinqi tenairewaar een fotograaf, aangesteld door Jonkheer Yv. de Brouwer, hiervoor speciaal de Harm had opgewacht. Midden in de groep muzikanten bemerken wij: Hr Schepen Roffiaen, Ere-Voorzit Jonkheer Yves de Brouwer, Ere-Bestuurslid; Hr Burgemeester Dr J. Van Walleghem; Hr V. San Voorzitter der Harmonie; Heer Ingenieur Pycke. (Verslag op bh DE PLECHTIGE DANKMIS Stoetsgewijze afgehaald aan de pastorij begaf Z. E. H. Caesens zich te 9.30 uur naar de kerk om er een plechtige dankmis op te dragen ter gelegenheid van zijn gouden Priesterjubileum. In het koor had Z. E. H. Vica ris - Generaal Quaegebeur plaats genomen als afgevaardigde van Z. Exc. Mgr Lamfroy, bisschop van Brugge. Wij bemerkten verder nog dhr Bossuyt, bestendig afge vaardigde, die Z. Exc. de gouver neur verving, dhr burgemeester Gheeraert en de leden van het ge meentebestuur, alsmede de senato ren Sobry en Van Buggenhout. De ruime kerk scheen te kiein te wor den voor de overtalrijke menigte gelovigen. Onder leiding van de kapelmees ter Nuttin voerde het zangkoor de tweestemmige mis in Honorem Stae-Theresise uit. Z. E. H. Vandenberghe. deken te Veurne, hield een treffende kansel rede, waarin hij onderlijnde hoe Z. E, H. Caesens gedurende 50 Op initiatief van de K.A.J. gaat over gans het land, van 8 tot 15 Juli, de week van de leerjongen door. Voor het 14-jarig arbeiderskind dat de lagere school verlaat, stelt zich het zware toekomstprobleem, want niettegenstaande de inspan ningen van allen, die zich om de toekomst der arbeidersjeugd be kommeren, gaat de overgrote meer derheid het arbeidersleven onvoor bereid binnen. Hier staat voor deze jeugd een levensroeping op het spel en in hun belang moet aan dit probleem een oplossing gegeven worden. De ouders zelf zijn de eersten om er een grote rol in te spelen. Al te vaak werd blindeling het sys teem toegepast dat een jongen het beroep van zijn vader kiest en een meisje aangewezen werd om het zelfde beroep te doen als moeder, zonder hierbij rekening te houden met het gestel en het verstandsver mogen van het kind en van de toekomstmogelijkheden van 'n be paald beroep. Er dient gewezen op het uitzonderlijk belang van hej beroepsonderwijs, dat niet alleen beroepsvorming doch evenzeer eert levensvorsjyia geeft. Sprekend zijn tionalisatie van de Anglo-Iranian- Oil-Cy, is nog steeds niet in het verschiet. Teheran verklaarde zich bereid de anti-sabotagewet in te trekken, welke zware gevolgen had kunnen hebben voor het Brits personeel, zo dit weigerde verder mede te wer ken aan de genationaliseerde ven nootschap. Te Den Haag kwam het Inter nationaal Gerechtshof bijeen om de Britse klacht te aanhoren. Per zische waarnemers waren er aan wezig. Te Abadan heeft het ganse Brit se personeel, ook de beambten van de Anglo-Iranian, komend uit India en Pakistan, geweigerd te werken voor de nieuwe genationaliseerde maatschappij. Zij weigerden zelfs nog een maand aan het werk te blijven zoals de Iraanse Regering het van hen eiste. Eerst werd ge meld dat dit personeel reeds aan het vertrekken was; naar de jong ste berichten zou de Britse Re gering thans geoordeeld hebben dat het technisch personeel voor lopig nog ter plaatse blijven zou, daar het vertrek er van een daad zou stellen die een eventuele terug keer tot onderhandelingen onmo gelijk zou maken. In de haven zelf waren Woens dag 75 tankschepen vertrekkensge- reed, zonder lading. Van Iraanse zijde werd de pipe-line naar Irak afgesneden. Te Aghadjari, ten Noorden van Abadan. moest de petroleumwin- ning reeds worden stopgezet. Woensdag jl. werd nu vernomen dat Premier Mossadegh nieuwe compromisvoorstellen heeft over handigd aan de Amerikaanse am bassadeur te Teheran, met betrek op de ontvangstbewijzen die de ka piteins van de tankschepen moe ten tekenen vooraleer Abadan te kunnen verlaten. Nieuwpoort mocht Zondag jl. het gouden priesterjubileum! ren van Z. E. H. Pastoor Caesens. De feestvierende inwoners hi voor dit feest ook de zon uitgenodigd om nog een schepje glai te leggen op al die gelukkige gezichten en op de mooie vers) van de stad. Het is een gezellig familiefeest geworden waar ied aan meedeed en er geen achterblijvers waren. Z. E. H. Cs heeft zich die Zondag zeker een tiental jaartjes jonger voelen; den toen hij mocht aanvoelen hoezeer Nieuwpoort aan hem ge» is en zijn pastoor in het hart draagt. de Iraanse Premier, die de nationa lisatie der petroleumproductie in Iran met alle kracht doorvoeren wil. Een oplossing welke beide tegen over elkaar staande partijen zou kunnen bevredigen, inzake de na- de cijfers die bewijzen dat op 100 werkloze jonge arbeiders er 84 on geschoolden zijp. Ook de arbeidersmassa heeft een rol te vervullen, vooral in de geval len waar de 14-jarige van de school naar de fabriek gestuurd wordt. Vaders en Moeders gevraagd stond er onlangs in een tijdschrift te lezen waar hiermede bedoeld werd dat het de rol is van de oude re arbeiders de jongeren voor te lichten in de bedrijvigheid der on derneming. Voor de arbeiders die er maar op uit zijn de jongeren te ontgroenen mag er geen plaats zijn in de fabriek. De werkgevers hebben hier een belangrijke sociale taak, zij dienen van de 14-jarige een mens te ma ken die later in het leven iets zal zijn. Ten slotte willen wij hier nog wijzen op het grote belang van de Beroepsoriëntering der K.A.J. die op dit terrein goed werk ver richt. De Beroepsoriëntering ver dient dan ook de steun en de waar dering van iedereen. Wanneer ieder op zijn aangewezen plaats zijn taak ten volle vervult dan zal er uit de jonge generatie een schone ar beidersjeugd opgroeien. jaar een andere Christus mocht zijn, bekleed met de verheven macht God tot de mensen te bren gen. Spreker prees Nieuwpoort ge lukkig' gedurende 15 jaar deze hei lige priester bij zich gehad te heb ben. Een dankbaar Te Deum be sloot deze jubelmis. HULDE AAN DE JUBILARIS Tijdens een korte ontvangst in de raadszaal van het stadhuis werd de jubilaris vervolgens geluk ge wenst door dhr burgemeester Ghee raert en namens het stadsbestuur bood Rij de gevierde een prachtig in hout gesneden kunstwerk aan, dat de gekruisigde Christus voor stelde. Vervolgens ging in de stadshalle de feestzitting door. Dhr Braet, voorzitter van de Kerkfabriek, schetste het verdienstelijk leven van de onvermoeibare pastoor en wees er op dat vandaag niet alleen Nieuwpoort viert, doch tevens Her seeuw en Lauwe, vanwaar een af vaardiging deze feestviering bij woonde. Daarna kwam Z. E. H. Cools, principaal van het College van Nieuwpoort aan het woord, die vooral onderlijnde hoe Z. E. H. Caesens steeds een uitmuntend leraar voor de jeugd is geweest, eerst als leraar te Moeskroen en nu nog te Nieuwpoort waar hij de op leiding der jeugd bijzonder ter harte neemt. Zijn schoonste ser moen besloot spreker, is het be stendig voorbeeld van zijn diepe godsvrucht Nadat dhr Claeys, als voorzitter van het A.C.W., een hartelijk woord van gelukwensen tot de jubilaris gericht had, namens de christelijke organisaties van Nieuwpoort en Z. E. H. Caesens bijzonder gedankt had voor alles wat hij steeds ge daan heeft voor deze organisaties, werd nog een kort woord tot de gevierde pastoor gericht door dhr burgemeester. Tot slot van deze plechtigheid spelde dhr burgemeester namens Z. K. H. de Koninklijke Prins, Z. E. H. Caesens het Ridderkruis in de orde van Leopold II op de borst. De aanwezigen juichten geest driftig toe om deze hulde die door het hoogste wereldlijk gezag in ons land aan deze verdienstelijk pries ter gebracht werd. DE OPTOCHT Na het gezamenlijk banket, dat in een zaal van het college ge houden werd. stelden niet min dan SOVJET-UNIE BEZIT OOK UITBATINGSRECHTEN1 OP PETOLEUMBRONNEN IN IRAN In de Iraanse Senaat heeft de Iraanse Minister van Binnenlandse Zaken moeten toegeven dat ook de U.S.S.R. uitbatingsrechten verkreeg in 1932 op het Iraans petroleum- gebied van Khourian, maar dat er geen petroleum op gewonnen wordt, dat de Russen er elke ex ploitatie hebben stopgezet voor de 2" wereldoorlog en dat de Iraanse Regering die concessie als waarde loos aanziet. TEHERAN DOOR ZWARE BRAND GETEISTERD In het centrum van de Iraanse hoofdstad, Teheran, is Woensdag jl. een geweldige brand uitgebro ken. In cleze wijk liggen de meeste grote winkels. Zij zouden reeds een prooi der vlammen zijn geworden. Oorzaak van de brand is niet ge kend. De huizen van Teheran zijn meestal in lichte materielen opge richt, zodat men vreest dat, zo niet spoedig het vuur kan overmeesterd worden, Teheran volledig zal wor den verwoest 40 groepen zich op op de V de Roolaan. Deze bestonden i? vaardigingen van nagenoeg l verenigingen van stad. Bef door de katholieke fanfare/ deze stoet door de voorna' straten'om op de markt een, défilé te houden voor de overF die aan het stadhuis opg* stonden. HET MASSA - OPENLUCHT! Ondertussen was op de ij een ganse menigte toegestij om het massa-spel bij te v dat kort. daarna begon. Dal' stond onder de regie van de!' Roger Van Acker, die er iets! iijks van maakte. Het podiu het decor waren speciaal vd gelegenheid ontworpen en l'i wondergoed bij de mooie al grond van het hallegebouw kostumering was ook speciaaï deze gelegenheid vervaardigd uitvoerders, ongeveer 100 in sji en de leiders, waren allen rrs uit eigen stad, uitgenomen dej, zegger, de Hr Devlamyncij Brugge, die beroepsdeclamaff Het spel zelf beelde het priel ven uit in verschillende tafa volgens het verloop der sacr| ten. Dit werd telkens aangekr door bazuingeschal, waarnail tekst voorgedragen werd. Oj: tussen vormden engèlenrijeri. schillende figuren op het p<1 en werd het sacrament doei! schillende personen uitgebeeld 1 der het weerklinken van gödf'! stige muziek werd dan een olaj beeld vertoond, dat de uibbe( i gaf van een tafereel uit het jj; gelie, met betrekking op d^: crament. De verbinding' tussjj taferelen werd verzorgd do:! uitvoering van liederen. Het stak zo goed in elkaar en dr beeldingen waren zo verzorg!' dit spel, begunstigd door een J1 zonnig weder, tot iets enigs I gegroeid. Op het einde er varj' de Z. E. H. Jubilaris door enji rijen afgehaald en op het pt geleid. Vervolgens werd een1 spraak gehouden door Z. L| Quaegebeur, Vicaris-Generaa! onze pastoor kenschetste al hoogstaand priester, die ganf leven gewerkt heeft voor wadi; liefde, rechtvaardigheid en Na hem kwam ook de Hr t' meester aan het woord om jl de diep-menselijke gaven vailj gevierde pastoor te belichte^; (Zie vervolg ij' Boven: Z. E. II. Pastoor Caesens bekleed met de prachtige litur gewaden die hij van de Nieuwpoortse bevolking ten geschenke op weg naar de kerk om er de dankmis op te dragen. Links be men Z.E.H. Kan. Quaegebeur, Vicaris-Generaal, als afgevaardigc j Z. Exc. Mgr de Bisschop. Onder: Z. E. H. Caesens bewonde prachtige kunstwerk, het in hout gesneden kruisbeeld, dat hij va hét stadsbestuur als geschenk ontving; van links naar rechts: Vicaris-Generaal Quaghebeur, Z. E. H. Caesens en Z. E. II. Vandenberghe. Rechts: Het pleclitigste ogenblik der dankm: jubilerende Priester op het ogenblik der consecratie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1