FERGU SON een waarborg van voorspoed! Landbouwers - Dorsondernemers Mc Cormick Deering -International - Farmall Huis GOUWY, lepersteenweg, 92 Poperinge Ronde van Frankrijk Jerome VAN LOOT-CAST EL Tegen 3!i®¥ ST-JAN-TER-BIEZEN BERICHT WATOU ROESBRUGGE POELJEN LEON ARTEEL Pypegaele, 6, REN INGE. KROMBEKE OOSTVLETEREN WOESTEN ZUIDSCHOTE LANGEMARK GULDENSPOREN- HERDENKING BESELARE Mevrouw Wed. Victor DE CROCK - NOTREDAME DIKKEBUS Vraagt plaats Te koop gevraagd ELVERDINGE BRIELEN ROUWBEDANKING ZONNEBEKE PLOEGSTEERT LE BIZET Examenultslagc LEUVENSE UNIVERSIT] Ferguson-tractoren, de grootste wereldfpbrlcatle DE NIEUWE REEKS FERGUSON-TRACTOREN 24 - 30 PH. BOERT BETER BOERT VLUGGER MET FERGUSON één enkele proef zal U overtuigen. Vooraleer een Machine te kopen, denkt eraan dat deze zal moeten hersteld worden Daarom koopt een Machine van merk POELKAPELLE Pikbinders voor tractoren en paardengespannen Maaimc- chines, HooirakeSs, Mooikeerders, Melkmachines, Af- romers, Koelkasten, enz., enz. TRACTOREN IN ALLE GROOTTEN, DIESEL,, en CARBURINE Specialiteit van pikdorsers en oppikpersen met koorden en ijzer- draad. - Alle andere merken van Tractoren en machines op aanvraag. - Koopt bij sedert vele jaren gespecialiseerd in allerhande herstellingen en waar wisselstukken te verkrijgen zijn aller merken. Metaalconstructies VLAMERTINGE Landbouwmachines - Tractorploegen en alle toepassingen. GELUWE MORVA elixir ASEPTA poeder 2" RitReims-Gent - 228 kim. STAD IEPER Landbouwcomice Ieper-Kemmel Veeprijskamp en Tentoonstellii op Donderdag 5 Juli 195 tö Konlngschletlng aan de pers. De jaarlijkse koningsohletlng aan ile pers ging door op Woensdag 87 Juni, t 17 u\jr. 16 leden der maatschappij namen eraan deel en na een langdurige -trljel (30» ronde) behaalde Ooghe Lionel het pielt. De nieuwe koning werd bij de leden herbergiers piet bloemen overladen. Aan koning LlqneJ onze beste ge lukwensen. Uitslag der iminiliolllug. Bij Veyev Cyrlel, 85 deelnemende pelotons. 1. Vandevoorde J. Maertan M. 2. Leupe Qmer Geldhof Albert, 3. Debruyne Jer. Buseyne Mar. 4. Buseyne Cyr. Dugardeln R. 5. Dotse Omer Dolse Gabriel. Uitslag dor grote buunboUliig, 63 deelnemende pelotons. 1. Vandevoorde J. Maerten M. 2. Chrlstiaens M. Vermeersch A, 3. Dolse Gabriël Dolse Omer. 4. Maerten Camlel Prance Gastpn 5. Oreel Michel Cguwelier Mich. ANDRÊ VERMEULEN Staatsbaan 67, Abele-Grens, iaat hierbij weten dat hij een SCHOENWINKEL zal openen op Zondag 8 Juli. Te dezer gelegen heid RECLAMEVERKOOP met speciale vermindering, van 8 tot en met 15 Juli. Grote keus van sa- coches, boodschaptassen, boeken tassen, enz. Alle herstellingen worden met zorg afgewerkt. Spoedige en trouwe bediening. Profiteert ervan - Ingang vrij. Dank op voorhand (c-2470) Burgerstand Juni 1851, Geboorten. Verhaeghe Paula, d. v. André en Beddeleem Margue rite. - Kesteman Godelieve, d. v. Albert en Declercq Elisabeth, MET POPERINGE-KERMIS PRACHTIGE CONCERTEN In de Beurs Gasthuisstr., Poperinge. (c-2572) I)e reis van het Muziek naar Antwerpen. De goedgeslaagde reis naar De Panne Zondag 11., doet de deelne mers verlangend uitzien naar de Antwerpen-reis van Zondag 15 Juli. De deelnemers die met hun famlle te Antwerpen willen afspreken kun nen rendez-vous geven op het St- Jansplein, vanaf 10 uur in afwach ting dat we toekomende week ln dit blad een lokaal bepalen. De deelnemers die willen een noenmaal nemen te Antwerpen aan een goedkope prijs, kunnen hun naam opgeven ln het lokaal btj O. Vercruyse. Het bestuur van de maat schappij zal van de geestelijke over heid trachten te hekomen dat er on middellijk voor de afreis een H. Mis zou worden opgedragen voor de me dereizigers. De reis naar Antwerpen belooft zeer Interessant te worden, temeer daar een vriend van de maatschappij Jiioh bereidwillig heeft aangeboden als gids voor het namiddagbezoek aan de stad Antwerpen. HET WEIDELIJKS NIEUWS» Zaterdag 7 Juli 1951. Biadz. 5. (eendagskuikens) gans het jaar door te verkrijgen bij Tel. Elverdinge 108. (1971) Kermis. De kermis, begunstigd door schoon weder, bijzonderlijk de Zondag en Maandag op de dorpplaats en de 2» Zondag (Koeke-Zondag) op de Leeu- werkhoelc, heeft veel volk aangetrok ken. Het uitgekozen programma der feestelijkheden, turnfeesten, velo- en paardenkoersen, had hieraan ook veel '««geholpen. Ook de wijkherbergen werden druk bezocht tijdens de ove rige kermisdagen. Zodat eenleder te vreden was. St Sebastlaan Konlngschletlng. Deze competitie had plaats op Kermis-Donderdag. Een twaalftal le den schutters stelden zich als kan didaat voor en wisten bijtijds zon der succes dé schonen koningvogel te treffen, doch een flinke pijl ln de tiende ronde door M. Derijcke ont troonde de Koning van 1650. Proficiat, nieuwe koning! Vereremerkt. Bij K. B. van 8 April Jl. werd be vorderd tot Ridder in de Kroon orde mot Zwaarden (2" bevoiflerlng) en dit met terugwerkende kracht van 21 Juli 1949, onze dorpsgenoot Jonas Klno, oudstrijder 1914-18 (8 front strepen. Zijn stiefzoon Kapitein Albert Dournez, bij de R.A.8.C., 5 jaar krijgsgevangene in Duitsland 1940-45, werd Insgelijks benoemd tot Ridder in de Kroonorde, wegens bewezen diensten ln het actief leger. Aan belde gedecoreerden onze bes te gelukwensen. Openbare boekerij. Op Zondag 8 Juli e.k. zal de open- Bare boekerij gesloten zijn. Inenting. Op Maandag 9 Juli van 14 tot 15 uur, ln de gemeentelijke Jongens- «olyool, Inenting tegen de pokken voor alle kinderen geboren fn 1945, 46, 47, 48, 49 en 50. De ouders gelie ven op hot vastgestelde uur te ko men en voorzien te zijn van hun trouwboekje. Electrlcltelt, Br zal geen «panning zijn op Za terdag 7 Juli, van 12.30 tot 15 u. Voetbalfront. wOp Zondag 22 Juli 1981 richt F. C. Woesten afijn jaarlijkse rela ln naar Oe Panne, vertrek aan het lokaal te 12.30 u. Op Zondag 5 Augustus richt F. C. Woesten een grote eendaagse reis in naar Antwerpen. Lizernkermis. Uitslag der prljsk'aartlng ln 't ma- hlUen, bij Dezeure Daniël. 1. Vanstaen Rol. en Verstraete M. 2. Desmet A. en Vervlsch M. 3. Sohoreel Jul. en Serroen A. 4. Leurldan Rob, en Vanbeveren J. ■V Buloke Oer. en Storme A. 6. Behaeghel M. en Pecceu E. BIKSCHOTE Sportnieuws, Te Woumen - Jon kerBhove reed W. Strypsteen op 21~vertrekkers 5" over de meet en Zondag 1 dezer te Wljt- sohate wist hij zich nog 9° te klasse ren, na tweemaal bandbreuk geleden te hebben. Naar het schijnt zou ook een andere dorpsgenoot, nl. Duthoy Almê. binnenkort zijn eerste koers rijden bij de onderbeginnelingen. MET POPERINGE-KERMIS PRACHTIGE CONCERTEN In de Beurs», Gasthuisstr., Poperinge. (c-2572) Burgerstand maand Juni. Geboorten. Noyez Noël, s. v. Oscar en Boutteiegler Allee. Derck Frans, z. v. Maurice en Maes Pau line. Vandendrlessche Joeé en Jo- slane, z. en d. v. Camille en Pols- sonnier Yvonne. Varmop te Dirk, z. v. Wllfried en Moreeuw Marla- Josq. Hoorebeke Annie, d. v. Da niel en Wybo Laura. De Koek Ohristianc, d. v. Gerard en Verkin deren Luoienne. Dereyne Willy, Z. v. René en Vanhamme Henriette. Opsomer Johan, z. v. André en Vandamme Godelieve. Derck Ma- rlette, d. v. Maurice en Maes Pau line. Vandeoasteele Hugo, z. v. Roger en Plaetevoet Simonne. Darrein Mireille, d. v. Norbert en Bmagghe Luoienne. Huwelijken. Morent Sylvère. rijkswachter. Gent, en Vansteelandt Hélène, huishoudster, Langemark. Stockmans Leopold, mijnwerker, Zol der, en Meulebrouck Maria, huls houdster, Langemark. Vanroose Wllly, fabriekwerker, Merkem. en Mahieu Clara, fabriekwerkster, Lan gemark. Viuidalenstreek. Vrijdagnacht werden de kettingen die het Engels standbeeld versieren, in de Boezingestraat gestolen. Ze werden alle tegen de staakjes afge zaagd. De rijkswaoht stelde een on derzoek ln. Sportnieuws. Onze Maurits Minne heeft Zater dag voor het eerst bij de beroeps renners gereden te Boezinge. hij werd er 8". Maandag werd hij 9e te Vlohte. Duivensport. Maatschappij De Frontduif bij Maurits Blomme. Uitslag prijsvlucht uit Dourdan van 24 Juni 1951, 111 duivtew 1, Lyphout c,; 2. Marchand F„ Jonkershove; 3. en 4. Sipnaeve G„ Jonkershove; 5. Dewilde K,; 6, Mariehal C. Prijsvlucht uit Breteuil van 24 Ju ni, 55 duiven: 1. Vantomme L., Poel- kapelle; 2. Deltombe L.; 3. Debruyne C.; 4. Crombez L„ Merkem; 5. Van tomme L„ Merkem; 6. Crabbe M„ Poelkapelle. Uitslag prijsvlucht uit Breteuil van 1 Juli 1951, 154 duiven: 1. Vergote H„ Merkem; 2. en 3. Vandendrles sche G.; 4. Vergote H„ Merkem; 5. Demeersseman A.; 6. Notredame W., PoBlkapelle. Pvljsvlucht uit Arras (jongen), 71 duiven: l, Lyphout C.; 2. Logghe G,; 3. Blomme A.; 4. Ameel A„ Poelka pelle; 5. Logghe G.; 0. Bourgeois. Prijsvlucht uit Arras (oude), 93 duiven; 1. Daels M.; 2. Wijffels J.; 3. Vanaoker J.; 4. Pauwels V.; 5. M. Daels; 6. D'Hulster J. BENINGELST-WESTOUTER- LOKER-DRANOUTER Op Dinsdag 10 Juli: Te 20 uur, in de parochiale zaal van Reningelst: FEESTVERGADE- RING. Op het programma: Het Davidsfondskoor, met De Blauwvoetcantate Feestrede door de Heer R. Brae- ekevelt, gouwsecretaris, Verder: Massa- en solozang, de clamatie. Op Woensdag 11 Juli: Te 7.30 uur, in de parochiale kerk van Westouler: PI. H. Mis. Wij nodigen dringend alle leden en hun Familie uit, niet het minst de nieuw-aangeslotenen uit Loker en Dranouter. N. B. Autobus. Dranouter: 19.40 u.; Loker: 19.45 u.; West- outer: 19.50 uur. En op 11 Juli: vlaggen uitl Duivensport. BRETEUIL: 1. Eggermont K.; 2. Bekaert A.; 3. Demyttenaere R.; 4. en 5. Bekaert A.; 6. en 7. Dedeur- waerder M.; 8. Pierpont R. ORLEANS: 1. Van Marcke M.; 2. Desmet G.; 3. Storme A,; 4. Talpe O.; 5. Knockaert O.; 6. Desmet G.; 7. De- deurwaerder M.; 8. Desmet G. ARRAS (oude): 1. Saelen J.; 2. Eggermont K.; 3. Nyssen H.; 4. Be kaert L.; 5. Derudder J.; 6. Saelen J.; 7. Vanbelle A.; 8. Vandenabeele M. ARRAS (jongen)1. Verbeke G.; 2. Pierpont R.; 3. Vandepoele R.; 4. Verbeke J.; 5. David G.; 6. Vande- pitte Fl,; 7. Dussessoie A.; 8. Larnout. Burgerstand. Geboorten. Soete Erik, z. v. Ka- rel en Engels Anna. Vermeersch Dirk, z. v. Albertus en Verbrugghe Alice. Vancoillie Monique, d. v. Jeroom en Spiertz Anna. Huwelijken. Vanhoutte Georges en Leleu Anna. Verrue Georges en Deltour Paula. Vlaamse Kermis. Op 21, 22 en 23 Juli wordt er in de lokalen der meisjesschool een grote Vlaamse Kermis gehouden. Het zal Iets enigs zijn. Alle voorbereidin gen worden genomen om het zo aan genaam mogelijk te maken. Dorpstraat 71, BOEZINGE. (Telefoon. Elverdinge. 61) laat weten dat zij haar kliënteel als vroeger trouw zal bedie nen met medehulp van haar broeder en schoonbroeder. Zij hoopt, zoals voordien, op haar kliënteel te mogen rekenen, waarvoor zij dankt bij voorbaat. (c.2575) WIJTSCHATE Burgerstand. Geboorten. Vanhaverbeke Al- bert, z. v. Henri en Bauden Elisa beth. Samijn Maria, d. v. Geor ges en Chenu Marie-Antoinette. Platteau Rita, d. v. Sylveer en Van- devivere Yvonne. Qverlijdens. MaselSs Em., echtg. Bartier Julia. Maes Antoon, echtg. Doheyn, Maria. Huwelijk. Rassalle André en Lipynska Anna. Examens. De jonge heer Lagaohe Henri, oud leerling van onze aangenomen Jon gensschool, gelukte ln zijn examen tweede kandidatuur Natuur- en Ge neeskundige Wetenschappen aap de Hogeschool te Leuven. Juffr. D'Heere Maria behaalde aan de Hogere School voor Lichamelijke Opleiding te Elsene, haar diploma van monltriee in de Lich. Opl. Aan belden een hartelijk proficiat. Velokoers. Uitslag der koers aan de «Sterkte», 32 renners: 1. Pattyn Edg.; 2. Lans; 3. Gouwy Roland, Wljtschate; 4. Pat- ttjn; 5. Van Steenlandt; 0. Clarijs; 7. Van Kemmel; 8. Deeroek; 9. La- melre; 10. Deboeuf R.; 11. Bonte: 12. Cool W. Kermlsprogramma, Zondag 9 Juli. Grote duiven vlucht uit Clermont. Beker geschon ken door brouwerij Wed. Depuydt- Lauf. Schieting en Javelotprijs- kamp. Te 17 u. Verbroederings feest dor muziekmaatschappijen van Dikkebus, Kemmel en Mesen. Te 18 u. Concert op de kiosk. Maandag 9 Juli. Te 10 u. Jaar getijde voor de overledenen pa rochianen. Te 11 u. Concert op de kiosk door het muziek van Wijt schate. - Te 15 u. Koers voor on derbeginnelingen, 2.000 fr. prijzen. Dinsdag 10 Juli. Vermakelijk heden aan de Oosttaverne Woensdag 11 Juli. Baanbolling. Donderdag 12 Juli. Te 10 u.: Jaargetijde voor de gesneuvelde sol daten en burgerlijke slachtoffers 1914-1918 en 194Ö-1945. Daarna bloe menhulde aan het gedenkteken. Te 18 u. Prijsbolling voor de oud strijders. Zaterdag 14 Juli. Te 19 u. Uit stap der muziekmaatschappij en ver makelijkheden voor de spelende le den. Te 20 u. Bal populaire op de kiosk MET POPERINGE-KERMIS PRACHTIGE CONCERTEN «In de Beurs Gasthuisstr., Poperinge. (c-2572) Burgerstand Aprll-Mel-Juni. Geboorten. Gryson Eddy, z. v. Maurits en Stamper Maria. Braem Adine, d. v. Pierre en Carrein Xvonne. Deroo Johan, z. v. Gaston en De- clerck Maria. Huwelijken. Demeulenaere Joël, schoenmaker, Dikkebus, met Noyelle Simonne, fabriekwerkster, Vlamer- tinge. Vangheluwe Remi, land bouwer, Vlamertinge, met Braem Ju liana, herbergierstér, Dikkebus. Noyelle Cyrlel, metser, Dikkebus, met Haerdeman Maria, z, b„ Westouter. Lelie Pierre, autovoerder, Ander- lecht, met Verkruysse Magdalena, z. b., Dikkebus. OverllJdens. Vitse Maurits, 26 j„ ongeh. Haelewijn Ivonne, 48 j„ Depoorter Celina, 75 j.. echtg. De Mey Pieter. Odent Jules, 85 J,, echtg. Meeuws Lucie, Jonckheere Alos, 60 j., wed. Dewulf Julia. Bruneel Lucle, 77 J„ wed. Deroubalx Jules. Uleyn Elodie, 49 j„ echtg, Demeulenaere Alberic. Prijskaavtingen. Bij Alleweireld Remi: 1. Cuvelier Camiel en Cuvelier Julien; 2. OrBie Albert en Depoorter Camlel. Bij Wed. Vancauwenberghe Henri: 1. Bogaert Miehei en Lelong Camiel; 2. Dury Arth. en Room Michel; 3. Vanhaelewijn Cyr. en Pittlllioen Alb. Bij D'Hellem Achiel: 1. Deconinez Jozef en Deeoninck Julien; 2. Bolle André en Homey Daniel; 3. Cardinael Camiel en Cuvelier Jerome. Reis naar Zuid-Beveland. Wegens onvoorziene redenen wordt de reis naar Zuid-Beveland, inge richt voor de vrienden der Vijver zonen 8 dagen achteruit gesteld. De reis gaat dus door op Zondag 5 Augustus e. k. Inschrijving bij M. Deeoninck voor 15 Juli. De reiskos ten (120 fr.) worden betaald ter ge legenheid der inschrijving. Reisweg: leper, Gent, Terneuzen, Walsoorden, Arnemuiden, Middel burg, Domburg, de Zeekust van Wal cheren (Noordzee). MEISJE van den buiten, 2 3 da gen per week. Omliggende Poperinge- Ieper. A.t.D. (eC 3304) OKKASIE JONGENSFIETS, in goede staat, voor jongen van 8 tot 10 jaar. Z. w.; Veurnestraat 19, Po peringe. (2574) Burgerstand Juni 1951. Geboorte. Guldo Derycke, z.' v. Jozef en Esther Wlllaert. Huwelijken. Georges Vanhaver beke, v. Elverdinge en Anna Mqtsu,: v. Reningelst. r OverllJdens. Emma Meersdfim, 62 j.. echtg. v. Camlel Polley. Elo die Decroos, 79 J„ wed. Jules Spe nen. Augusta Lacante, 59 J„- echtg. L. Indevuyst. Urbante Tyt- gat, 6 IJ., echtg. Henri Timperman. Bij de Ralffelsenkas Op Zondag 8 Juli wordt er te 11 u. in het gewoon lokaal bij Célest Soe- nen een algemene vergadering be legd waarop alle leden van de plaat selijke Raiffelsenkas verwacht wor den. Kermisfeest «lijk heden, l'rijskaurtlngblj Vandenbrlele Fre- derik ln De Brikkerij 1. Beckaert O Bulckaen Julien 2. Bertier André Dochy Frans 3. Cornette André Marlcau Julien 4. Liefooghe A. Lowagie Maurits. Flesschieting bij Vandenbrlele: Vliegende: 1.' Tavernier; 2. Eve- rard E.; 3. Jioen M.; 4. Lampaert M.; 5. Candaele M.; 6. Bottecaer G. Stilhangende: 1. Lampaert M.; 2. Parret A.; 3. Meeuw E.; 4. Merveillie A.; 5. Masson M.; 6. Gombeir A.; 7. Gruwee M Sehietiug aan de staande pers bij Maurits Blanokaert. 117 schutters: Eerste top: Peel Gerard, Poperinge; tweede top: niet afgeschoten; zijden: Vandeputte Georges, Oostvleteren en Vandehberghe Kamiel, Poperinge; kallen: Van Engelandt en Haeyaert Oscar, Roesbrugge. Konlngsohietlngkoning 1951: Vanraepepbusch Julien. Proficiat! Prijskaartlng bij Aohiel Defoor in De Loskaai 1. Engelaere A. Soenen Célest 2. Fertin Pr. Beulens Jacques 3. Top Achiel Blanckaert Roger 4. Delobel Alois Peers Maurice 5. Suflys Gerard Cardoen Michel. Prijsbolling bij Célest Soenen. 1. Beckaert O., Sedeyn V. en Inde vuyst C.; 2. Bertier A., Schorreel A. en Bertier Isi.; 3. Dochy J„ Van- wonterghem J. en Lobbedeye J. Ballonprljskamp voor de Jeugd. Deze prijskamp op Kermis-Maan- dag genoot een machtige bijval, zo dat het prijzenbedrag op 1.160 fr. zal kunnen gebracht worden. De eer ste teruggestuurde kaartjes wijzen erop dat de ballonnen allen de Zuid-Oostelijke richting hebben ge kozen. Nog enkele weken geduld, jongens en meisjes. De uiterste da tum voor het terugsturen der kaar tjes werd gesteld op Woensdag 15 Augustus. BRIELEN. Hr Aloïsius Bekaert-Ferla. dankt voor de talrijke blijken van rouw- deelneming betuigd bij bet afster ven en de lijkdienst van zijn diep- betreurde Echtgenote VR. EVELIN A-MAR IA FERLA. (c-2575) Mooie uitslag. In het kantonaal examen bekwam Maurice Vandenbroucke 73 en Etlenne Vernack 70 der punten. In rekenkunde werden Maurice en Etienne eerste en tweede. Proficiat, ook aan hun flinke meesters Beele André eh Lepla Pol. Burgerstand Juni 1951. Geboorten. Samyn Christiane, d. v. Marcel en Therry Georgette. Vandenbussche Marie-José, d. v. Leon en Huyghe Andréa. Maes Ed- gard, z. v. Jerome en Castrique Si monne. Delanghe Godelieve, d. v. Maurice en Vermeulen Allee. Huwelijken. Patteeuw Michel, seizoenarbeider, Gits, en Leroy Fla- vie, landbouwster. Cruyt Albert, landbouwer, Prusly-sur-Ource (Fr.), en Calls Ilda, landbouwster. De clercq Victoor, fabriekw., en Derinck Zoë, huishoudster. Demeyere Ca mille, wolkammer, Moorslede, en Blomme Godelieve, fabriekw. OverllJdens. Cornette Georges, 29 j„ z. v. Josephus en Mannens Ma ria. Dumolein Cyrlel, 75 j., eohtg. Huyghe Lucie. Burgerstand. Geboorten. Goudeseune Ber- trand. Deramaux Jean. Ga- veele Maria. Huwelijksafkondigingen. Geor ges Lemaire, Ploegsteërt, met Hen- nebelle Jeanne, Erquinghem, Ze- gres Marcel, Komen, met PetiUon Geneviève, Ploegsteert. Huwelijken. Vercruysse Albert, met Debacq Emllienne, belden te Ploegsteert. Lemaire Caniïlle, te leper, met Dezeure Denise, te Ploeg steert. Overlljdens. Crombez Cyriel, 68 j. Deramaux Jean. Schooluitslagen. Gemeenteschool van Ploegsteert (vierde graad): 1. Menu Yves, 81 2. Lamoot Felix, 72;, 3. Pourcelie Jean, 70; 4. Beauprez Germain, 69: 5. Roelens Eddy, 66; 6. Deblauwe Guy, 64; 7. Dauchy Fernand, 62; 8. D'Hondt Jean-Marie, 61; 9. Schou teten Antolne, 59; 10. Belpaire Gil bert, 59. Volgende leerlingen hebben hun diploma van onderwijzeres behaald in de Normaalschool te Kaïn: 1. Thérèse Menu, met onderschei ding'; 2. Marie-Louise Menu, met on derscheiding; 3. Thérèse Deleruelle, met vrucht. Zicht op de verzamelketting; die heeft een lengte van 17 Km. BENZINE - CARBURINE - DIESEL. De modernste: de best geschikte voor alle bedrijven. De uitzonderlijke voordelen van het Ferguson-systeem 5. Geen steigeren: 6. Veiligheid van het materiaal onder alle werkvoor- waarden; 7. Ideale hanteerbaarheid en gemakkelijk sturen; 8. Vlug veranderen der gedragen werktuigen; 9 Veelvuldige gebruiksmogelijkheden. 1. Een enkel hydraulisch commando voor het in de aarde brengen, het opheffen en de diepteregeling; 2. Automatische controle van de werkdiepte; 3. Aankleving welke zich automatisch wijzigt volgens het werk; 4. Geringe samendrukking van de grond door vermin derd gewicht; Geproduceerd door de belangrijkste en uiterst moderne tractorenfabrieken der wereld. In Coventry (Engeland) en Detroit (U.S.A.) worden dagelijks ruim 500 tractoren en meer dan 1.000 werktuigen ge maakt; 12.500 per maand. De totale productie voorziet 1.000 tractoren per dag. De meest verspreide tractor in België en over de wereld. Dit. is de beste waarborg voor vervangstukken, nu en in de toe komst. Depot' van alle wisselstukken en speciaal Ingerichte Service-wagenin de Provincie. FERGUSON-SYSTEEM KWALITEIT VOORDELIGE PRIJZEN. Wend U in alle vertrouwen tot het gekend Autobotslug. Aan het monument Guynemer deed zich Zondagnamiddag een bot sing voor tussen twee personenwa gens. Trlbau uit Staden kwam de Statiestraat uitgereden en nam de grote baan naar leper toen juist Lowage uit Langemark de weg naar Roeselare opreed. Beide wagens beuk ten elkaar aan en werden verder ge slingerd. Een der inzittenden kioeg van in wendige pijnen terwijl belde auto's erg beschadigd waren. Dronkeman In de (loos, Zondagnamiddag had E. V. wat al te diep In het glas gekeken. BIJ een begin van twist werd hij door de rijkswachters in bewaring gebracht ln de amigo. Rennersnleuvvs. Op 28 Juni werd André Noyelle 1' te Zuldschote. Zondag 2» te Poel kapelle. Maandag 4» te leper. Zondag 8 Juli is hij vast vertrek- Belgis -let K'rm>3ioensc*laP val1 voor Ugfiiebbers, i@sisiii§scsclastracil 22, YIMlRYiNGI (1879) Boerinnen jeugd ln feest. Op Zondag 8 Juli gaat de geweste lijke Jeugddag der Boerlnnengilde door. Te 14 u. aankomst in het Klooster, waarna gezamenlijke op tocht naar de kerk voor het plech tig lof. Daarna optocht naar het park van het kasteel, alwaar grote feest- vergadering, opgeluisterd door liede ren, reidansen en volksspelen. Alle leden worden er verwacht. Vlaamse Kermis. Op 12 en 15 Oogst a,s. gaat er wederom een grote Vlaamse Kermis door ten voordele van de parochiale werken. Supportersclub Th. Cleenewerck. Op Zondag 8 Juli, kampioenschap van België voor Liefhebbers te Zin- gem. Een autobus vertrekt uit de gemeente. Halte aan de Brandhoek te 11 u. Stilstand aan de kerk rond 11.10 u. Bij Het Vliegend Wiel L. Depoorter werd voor eigen volk twaalfde. M. Minne werd er achtste. Hij klas seerde zich negende te Vichte. A. Noyelle werd eerste te Zuldscho te, tweede te Poelkapelle en vierde te leper. Thuur Cleenewerck werd vierde te Zuldschote en achtste te Poelkapelle. Roger Meersseman klasseerde zloli 19" te Zuldschote. Raf Ghiskiere werd eerste te Dra nouter, eerste te leper en vierde te Waasten. Onze jonge belofte D, Logie werd twaalfde te Dranouter, achtste te leper en achtste te Elverdinge. Gei'. Pype reed derde te Dranouter, tweede te leper en vierde te Zille- beke. Verder nog WiUemijns, derde te Zillebeke en zesde t'e Elverdinge; Louwyck achtste te leper; Vermeulen zesde te Zillebeke en tweede te Waas- ten; Desmet negende te leper en eveneens negende te Waasten, 18» te Zillebeke: Huyghe, tiende te Elver dinge; Deboodt werd 14» te Zillebeke. Davidsfonds. Op Zondag 8 Juli uitstap naar de Maasvallei. Terugreis over Frankrijk. Vertrek aan de kerk te 4 u. zeer stipt. Misgelegenheid onderweg'. 11 Juli-viering. - Op Dinsdag 10 Juli 1951 in de H. Familiezaak te 19.30 u. viering van het 11 Juli-feest. De befaamde zangersgroep De He- mellawerkenuit Roeselare zal op treden. Ingangsprijs: leden 10 fr.; niet-leden 15 fr.; kinderen 5 fr. Op Woensdag 11 Juli zal iedereen en inzonder de vele vereerders van Sinte Godelieve het als een plicht aanzien tegenwoordig te zijn in de H. Mis die te harer ere wordt opge dragen om 8 uur. Examenuitslag. Onze dorpsgenoot dhr Roger Deleu legde met onderscheidng zijn eind examen af voor Ingenieur in de Elee- triciteit. Hartelijk proficiat. Duivenmtj Be Zwaluw Prijsvlucht uit CLERMONT (zesde bondsvlucht) van Zondag 1 Juli '51 met 204 prijsduiven. 1. Mouton J.; 2. Huyghe M.: 3. Lowage A., Elver dinge; 4. Deschepper A.; 5. Pluym H. Zelfde dag, uit ARRAS met 107 prijsduiven. 1. Lowagie A.; 2. Btl- liet F.; 3. Lowagie A.; 4. Latruwe C.; 5. Van Enghelandt M. Zondag 8 Juli: Dourdan (4" Syndi- kaatvlucht). Inkorving Vrijdag van 13 tot 19 u. Breteuil, oude en jongen afzonderlijk gelost. Leervlucht uit Arras. (C.2494) De Donderdagmarkt. Loopt in de zomer met de warme dagen voor uw aankopen niet te ver uit de gemeente. Iedere Donderdag hebt U de gelegenheid met de marktdag te kopen al wat U begeert. U spaart tijd en geld! Duivensport. Hand ln Handln samenwer king met De ZuiderbondWljt schate. Prijsvlucht op Breteuil, oude dui ven, 187 gelost te 6 u. 40', eerste duif te 8 u. 31' 1", snelheid 1.199 m.: 1. Gerard Wybo; 2. Lelong G.; 3. De boeuf Alf.; 4. Decadt J.; 6. Dierynckx Juul; 6. Eggermont V.; 7. Vandemar- liere Alb.; 8. Bondue Omer; 9. De boeuf Alf.; 10. Bondue Omer. Breteuil, jonge duiven, gelost te 6 u. 40', eerste duif te 8 u. 30" 47", snelheid 1.144 m„ 160 duiven: 1. A. Cardinael; 2. Vanzele J.; 3. Vanden abeele Eug.; 4. Roelens L.; 5. Hessel Hilaire; 6. Vanlerberghe Alf.; 7. Co- mijn Edg.; 8. Vanzele J.; 9. Cardi nael Arth.; 10. Vitse M. Zondag 8 Juli, prijsvlucht op Clermont, inkorven te Wijtschate. Rennersnleuws. Onze locale beroepsrenner Frans Siegers, die een zware val deed tij dens de koers: Brussel-Ingooighem. heeft na het ongeval zijn eersto koers betwist te Boezinge. Alhoewel nog niet helemaal op dreef behaalde hij de 14» plaats. MET POPERINGE-KERMIS PRACHTIGE CONCERTEN «In de Beurs Gasthuisstr,, Poperinge. (c-2572) B©rucSit afzetter aangehouden te leper Bh- MET POPERINGE-KERMIS PRACHTIGE CONCERTEN «In de Beurs Gasthuisstr., Poperinge. (C-2572) MESEN Burgerstand. Overlijden. Charles Tahon, 80 jaar. wed. M.-L. Braem en echtg. Leonle Colson. Huwelijken. Oscar Verdru, re giewerker, en Gentilla Capoen, z. b. Leon Rousseau, te Ploegsteert, en Agnès Camel. Huwelijksbelofte. Jean Parmen- tier, bediende, Waasten, en Luciênne Loridan, z. b. Examenultslageit. Frans Delaere, diploma van On derwijzer aan de Normaalschool tc Torhout. Yvonne Vanhoudt, diploma van verpleegster aan de St Ellsabeth- school, gehecht aan de Hogeschool van Leuven. Daniël Catry, candidatuur ln na tuur en geneeskundige wetenschap pen, eerste proef, aan de Hogeschool van Leuven. Allen met onderscheiding. Onze hartelijke gelukwensen. Kinderzegfenlng. Zondag 8 Juli. wordt onder het lof te 14 u. de jaarlijkse Kinderzegening gehouden. Al de kleintjes van de bewaarschool, alsmede de nog niet- schoolgaando kinderen worden uit genodigd. Zoals verleden jaar worden wederom talrijke moeders met hun kinderen verwacht. De namen van de kinderen, voor de Inschrijving of de vernieuwing in het werk van de H. Kindsheid, dienen bij de Zusters van het i&aSSB93iB» Maakte Mechelen en Leuven onveilig. De gerechtelijke politie is er in geslaagd, een gevaarlijk aftrugge- laar aan te houden, die Mechelen en Leuven onveilig maakte. Franeois De P., wonende Bond- genotenlaan, Leuven was onlangs verhuisd naar de Voetbalstraat te Mechelen. Hij had te Leuven ver schillende aftruggelarijen gepleegd. Te Mechelen installeerde hij zich onder de pompeuze naam privé detectiveen leefde er op grote voet. Regelmatig bestelde hij bij een taxi-chauffeur op de Necker- spoel een wagen, zogezegd om achtervolgingen te doen. De reke ning, die op het laatste reeds 11.000 fr. bedroeg, moest naar zijn bu reel te Leuven» gestuurd worden. Dat bureel bestond vanzelfsprekend alleen in de verbeelding van De P. Hij truggelde dan nog 800 frank af van een Mechelaar, aan wie hij beloofde, zijn zoon op te leiden tot privé detective. Samen met een medeplichtige nam hij tenslotte de wijk naar leper. Toen hij hier een slag wilde slaan, liep hij ln de val. Zijn mede plichtige kon met zijn vriendin de wijk nemen naar Frankrijk. De P. werd ter beschikking van de Procureur des Konings opgeslo ten. De Geluwse gemeenzaamheid bestaat 65 Jaar. Zondag II. kwamen talrijke au- tuallsten bijeen in de Werkerskring om de algemene vergadering bij te wonen. De aftredende secretaris der maat schappij, Mr Achiel Flament, burge meester yan Geluwe, dankte al zijn medewerkers voor het vertrouwen dat zij hem geschonken hadden en vroeg de volledige medewerking met de nieuwe secretaris, de Heer Roelens Henri, die in dienst getreden is van af 1 April jl. Namens het verbond leper dankte vervolgens de Heer Jan Preneel, de gewezen secretaris voor zijn noeste arbeid tot bloei van de Christen Zie kenkas. In het activiteitsverslag wees de secretaris H. Roelens op de noodza. kelijkheid de mutualistische gedach te onder de leden te verspreiden, el kander te heipen, de bijdrage gaarne te betalen voor meer beproefde zie ken. De landsbond waarvan we deel uitmaken, vervolgt spreker, is de machtigste van het land, en we moe ten fier zijn lid te wezen van de Christelijke Ziekenkas. Hij dankte namens de maatschap pij, E. H. Danneel, proost, thans pas toor benoemd te Hollebeke. De ledenbeweging toont aan dat de organisatie nog immer aangroeit. Tachtig kinderen uit Geluwe zuilen genieten van een heerlijke vacantle en daarvan mogen er dertig naar Zwitserland. Na enkele nuttige raadgevingen eindigt spreker zijn verslag, met een oproep tot een grote deelname aan de nationale bedevaart naar Scher- penheuvel, op Zondag 5 Augustus a.s, E. H. Proost eindigt de vergade ring met een hartelijk dankwoord tot afscheid aan al zijn flinke mede werkers. Hij onderstreept het belang van in een geest van echte onderlin ge bijstand eensgezind samen te werken tot verdere bloei van de maatschappij. Voorwaar een heerlijke dag voor de Geluwse Gemeenzaamheid, een waardige herdenking van haar stich ting op St Pietersdag 1886. 15. verlamdheid, tehic, blauwe kam, wormen, 't gapen, 't tremen, slij men, 't geel enz... der hennen, dui ven en kiekens, gebruikt IN T DRINKWATER IN 'T ETEN. Twee wonderproduikten die van zich doen spreken in de streek. 50 JAAR BESTAAN! EIST ZE! ALLE APOTHEKEN. (2296) Zoekt g'iets t'liuren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine «ZOEKERin ons "bladl De Belgen in de aanval in de tweede rit ReimsGent maar de Luxemburger Diederich wint. 1. DIEDERICH (Luxemburg) 228 km. in 6 u. 29 min. 54 sec.; 2. Stan Ockers in 6 u. 32 min. 6 sec.; 3. Demulder Marcel in 6 u. 32 min. 56 sec.; 4. Geminiani (Fransman) in 6 u. 33 min. 15 sec.; 5. Gino Bartali (Italië) (wint de spurt van het eerste pelo ton) in 6.33.44; 6. Koblet; 7. Baldassari; 8. Rosseel; 9. Derycke Germain; verder gelijk een peloton van 10 man waaronder Bo- bet, Magni, Coppi, Marinelli, Meunier, Van Ende, Redolfi, Des- bats; op ongeveer 1 min. 20 volgde nog een peloton van 40 man; Decock eindigde 24« en Couvreur 30». Diederich verovert de gele trui, terwijl Stan Ockers tweede wordt. Kort overzicht van de Rit. De Luxemburger Polfer is niet meer vertrokken. Op 40 km. na het vertrek lagen 12 man voorop met 50 sec. boni. De standen schom melden en aan Kn». 80 zijn het Lazarides en Baeyens die één min. voorsprong tellen. Na 100 Km. vinden wij echter een peloton van 20 man voorop, waaronder er 5 Fransen zitten en 6 Belgen (Van Ende, De Rijck, Derijcke, Demulder). Te Bergen zijn het De Rljck en Derijcke die voorop liggen, maar in het zicht van Geeraardsbergen zijn vier man ontsnapt: Diedericli, Ruiz, Van Steenkiste en G. Derljoke. Deze laatste breekt zijn derailleur tijdens de doortocht ln de stad. Diede rich komt eerst de muurboven met 15 sec. voorsprong op Ruiz en 30 sec. op Van Steenkiste. Diederich vorgroot zijn voorsprong en uit het peloton ontsnapt Ockers en daarna ook nog Demulder en Geminiani. Het is in deze orde dat zij te Gent toekomen en tijdens de ronde in het stadspark laat Demulder nog de Fransman ln de steek. Dootor ln da Genees-, Heel en Verloskunde. TWEEDE PROEF M«t grootste onderscheiding: brecht verwlighen van leper. Kandidaat ln de Natuur- en Geneeskundige Wetenschap EERSTE PROEF Met grootste onderscheiding: V De Smet van Passendale. Onze hartelijke gelukwensen. WWWWWWWWWWVWIWW Op Donderdag 5 Juli had ei de Nieuwe Veemarkt, te 14 uur, der zeer grote belangstelling, Grote Veeprijskamp en Tenti stelling van stamboekvee plaats; gericht door het Landbouwcoi Ieper-Kemmel, met medehulp, Provinciale Landbouwkamer Boerengilden en Veekweeksyndi ten en onder de hoge beschern van het lepers Stadsbestuur, min dan dertien prijskampen i den er plaats, waarvan de ui luidde: EERSTE PRIJSKAMP; Stierekalveren geboren in 191 (6 Inschrijvingen) 1. Duthoo G„ Zuldschote, met C 2. Delva Krs, Vlamertinge, met 3. Dekemele E., Boezinge, met Odi 4. Steelandt Em., leper, met Almi TWEEDE PRIJSKAMP! StierekaJveren geboren van 1 tot 31 December 1950. (14 Inschrijvingen) 1. Lebbe G., Poperinge, met Ol LGróte Heerlijk 2. Adriaen Ks, Vlamertinge, m. Ov 3. Vermeulen O., Ploegst., m. Oi 4. Stragler P., Elverdinge, met Ot 5. Pype G., Boezinge, met Oswal 6. Degrauwe F., Reningelst, met C 7. Vandeputte G., Langemark, m. [van de Schrelb 8. Idem, met Otto van de Schrelb 9. Wed. Desmedt P., Vlamert., m. C 10. Delanote Henri, Dikkebus, m. C 11. Steelandt Hll., Vlamert., met [van t Abee 12. Top Omer, Vlamertinge, m. 13. Deleplanque Albert, Nleuwkerki [Otto van de Biel 14. Degrauwe F., Reningelst, met C DERDE PRIJSKAMP: Jaarlingstieren geboren va» 1 Juli 1949 tot 39 Juni 1950 (11 Inschrijvingen) 1. Verbond Westouter - Ren toe® [Loker, met No 2. Synd. Boezinge, met Nestor. 3. Lampaert E., met Nero. 4. Ooene G„ Vlamertinge. met N 5. Syndlkaat Wijtschate - Oosttav [met Nelson van 't Merel VIERDE PRIJSKAMP: Tweejaarse stieren geboren 1 Juli 1948 tot 30 Juni 1949 (6 Inschrijvingen) 1. Synd. Boezinge, met Max Bazel 2. Synd. Geluwe. met Mops vai [Beekl VIJFDE PRIJSKAMP: Veerzekalveren geboren in 18 (S Inschrijvingen) 1. Steelandt H„ Vlamertinge, [Orna van 't Abes 2. Delva Klnder3, Vlamert. m. Oi 3. Degrauwe Firm., Reningelst, iOlyr 4. Deraedt D., Dikkebus, m. Hort- 5. Dewulf L„ Voormezele, m. Oc 6. Godderis H., Boezinge, met Ola [de Groene 7. Delva Klnders, Vlamert., met ZESDE PRIJSKAMP: Veerzekalveren geboren va» 1 Juli tot 31 December 1950 (IS Inschrijvingen) 1. Goderis H., Boezinge, met OU' [de Groene 2. Coulier Eug., Boezinge, m. Oc 3. Goderis H„ Boezinge, met Or [de Groene 4. Steelandt H., Vlamert., met O 5. Vandeputte - G„ Langemark, [Oda v, de Schrelb 6. Pype G., Boezinge, met Odett 7. Knockaert E„ Boezinge, met 8. Duthoo G„ Zuldschote, met O 9. Dewulf L„ Voormezele, m. Or 10, Goderis H„ Boezinge, met Oei [de Groene 11. Vermeulen C„ Ploegst., m. Oc ZEVENDE PRIJSKAMP: Jaarlingveerzen geboren va 1 Januari tot 30 Juni 1950 (8 Inschrijvingen 1. Deleplanque A„ Nieuwkerke. [Nandi van de Blei 2. Descamps G., Reningelst, m. Nii 3. Gesquiere A., Geluwe, met Nc 4. Dewuif L„ Voormezele, met Nc 5. Vandenbussche J., Reningelst 6. Degrauwe F., Reningelst, met Lb ACHTSTE PRIJSKAMP: Jaarlingveerzen geboren va I Juli tot 31 December 194! (16 Inschrijvingen) 1. Deraedt D., Dikkebus, met Ne 2. Delanote H., Dikkebus, met J 3. Deraedt D., Dikkebus, m. Nati 4. Steelandt H„ Vlamertinge, m. Ivan 't Abec 5. Leuridan I„ Kemmel, met Mil 6. Deleplanque A., Nieuwkerke, IZulma v. de Ble 7. Idem, met Nina, van de Bleke 8. Leurldan I., Kemmel, met Ne 9. Gesquiere A„ Geluwe, met Nac 10. Deleplanque A„ Nieuwkerke, [Ntnda van de Blei 11. Idem, met Nika van de Bleke 12. Marescau M„ Wervlk, met Nii NEGENDE PRIJSKAMP: Veerzen geboren van 1 Januari tot 30 Juni 1949 (13 Inschrijvingen) 1. Steelandt A., Vlamertinge, m. [dame van 't Abei 2. Delva Ks, Vlamertinge, m. M' 3. Goderis H„ Boezinge, met Ml' Ivan de Groene 4. Steelandt H., Vlamertinge, m [van 't Abei 5. Delanote H., Dikkebus, met Mi 6. Cornette C„ leper, met Mokki 7. Degrauwe Firm,, Reningelst, [Ma: 8. Gesquire A„ Geluwe, met M! 9. Dewulf L., Voormezele, ra. Mi 10. Top O., Vlamertinge, met Nim 11. Lemahleu R„ Vlamert., m. M 12. Verbeke B., Houtem, met Ml: 13. Delva Klnders, Vlamert.. m TIENDE PRIJSKAMP: Veerzen geboren van 1 Juli tot 31 December 194j (8 Inschrijvingen 1. Deleplanque A., Nieuwkerke, [Maria v. de Ble' 2. Vandeputte G., Langemark, [Mena van de Sohreib 3. Dekten E., Reninge, met Min 4. Desodt V., Boezinge, met Mike 5. Dekemele E., Boezinge, met 2 6. Delanote H., Dikkebus, m. Mant 7. Deneudt J„ Wervik, met Mag: 8. Lemahleu R„ Vlamert., m. ELFDE PRIJSKAMP: Veerzen geboren van 1 Juli 1947 tot 30 Juni 1948 (8 Inschrijvingen) 1. Degrauwe F„ Reningelst, m. L3 2. Stragler P., Elverdinge, met 3. Duthoo G., Zuldschote, met 4. Degrauwe F„ Reningelst, m. 5. Delporte C„ Wijtschate, m. Kat: 6. Steelandt H„ Vlamertinge, m. [van 't Abe( 7. Deneudt A„ Wervik, met Leen TWAALFDE PRIJSKAMP: Gekontroleerde melkkoeien kleiner dan lm39. (12 Inschrijvingen) 1. Dekemele E„ Boezinge, m. Ivel 2. Desoamps G., Reningelst, m. JU 3. Delporte 0„ Wijtschate, mot Je [van 't Hoo 4. Dekien E, Reningelst, met Iré 5. Goderis H., Boezinge, m. Jlrai [de Groene! 6. Delporte C„ Wijtschate, m. 7. Delva Klnders, Vlamert., met 8. Llpplnols C., leper, met Hüdi DERTIENDE PRIJSKAMP: Gekontroleerde melkkoe! 1 m 39 of meer. <10 Inschrijvingen) 1. Delanote H.t Dikkebus, m. lm 2. Delva Klnders, Vlamert., met 3. Monkerhey H„ Dikkebus, met 4. Duthoo G., Zuldschote, met [van 't Blau 5. Degroote A., Geluwe, met Ju 6. Delanote H., Dikkebus, met KI 7. Gotelaere H., Langemark. met [van 't Hat Bemerk: lo Prijs bekwam Gulden Eremetaa 2" Prijs bekwam Zilveren Eremeta l JUBüJa.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 5