De zaak van de IJzertoren pe Katholieke Harmonie jSte Cecilia» uit Poperinge jBrussel op Zondag 1 Juli jl Motorsproeiers HOLDESt MEUBELINDUSTRIE De Meyer Ninoofsesteenweg, 111, BRUSSEL GASTHUISSTRAAT IS POPERINGE JpF !!ir\ H \s \/oO^» 11.OO0T». DEZE IUXE-EETKAHEH WAARDE 11.750 F». VOOR 10.500 F*. Zware autobotsing te Otegem Twee lichte en een erg gewonde. KLEURF0T0S VAN ATOOMONTPLOF FINGEN IN NEVADA - DRAFKOERSEN op Kermis-Dinsdag 10 Juli Militieklas 1952 Oudsten uit gezin van zes kin deren ontslagen van dienst JEUGDIG ACCORDEON-VIRTUOOS TE KOOP BUITENGEWONE OCCASIE Personenwagen HUDSON Camionnetfe AUSTIN MENEN - Yvonne Serruysstraat 58b ROESELARE - Leenstraat 66 IEPER - Boterstraat 38 DE PANNE - Marktplaats 19 NIEUWPOORT - Duinkerkestraat 29 N. DE FRAEYE, 40-44, Landbouw straat, ROESELARE. Wed. DERYNCK-TRUANT, 11, Vlamingstraat, POPERINGE. Gebroeders RAMMANT, 6, Kor tem arkstraat, TORHOUT. HET WEKELIJKS NIEUWSZaterdag 7 Juli 1951. w Bladz. 0 Hoogdrukking 40 kg. voor hopcultuur Voorziening in verbreking van Bedevaartcomité afgewezen. Het Hof van Cassatie, onder voorzitterschap van de H. Wouters, heeft Maandagmorgen jl. de voor ziening in verbreking behandeld, van het Bedevaartcomité naar de Graven van de Ijzertegen het arrest van de Kamer van Inbe schuldigingstelling te Gent van 2 Juni jl. Bij dit arrest kregen de twaalf verdachten in de zaak van de dy- namitering van de IJzertoren ont slag van rechtsvervolging. Het IJzerbedevaartcomité had zich als burgerlijke partij aangesteld. Na dat de raadsheer Simon verslag had uitgebracht voor het Hof van Cassatie, gaf de H. Hayoit de Ter- micourt, eerste-advocaat-generaal, het advies van het Openbaar Mi nisterie te kennen. Hij stelt vast dat het bestreden arrest de onkos ten van onderzoek ten laste van de Staat gelaten heeft. De procu reur-generaal te Gent heeft zich namens de Staat niet in verbreking voorzien. Het verzoek van de bur gerlijke partij is bijgevolg niet ge grond en dient afgewezen te wor den. Na een korte beraadslaging velde het hof een arrest overeenkomstig het advies van het Openbaar Mi nisterie. De voorziening van de eiser wordt onontvankelijk ver klaard. Het Bedevaartcomité wordt veroordeeld tot de gerechtsonkosten en de gebruikelijke boete van 150 frank. Het arrest van de Kamer van in beschuldigingstelling is bijgevolg definitief geworden. ">et/wF f Algemeen Vertegenwoordiger voor België ,u Enkele locale agenten gevraagd (25o5) -^1'; 3.1 O Vrijdagavond rond 21.30 u. kwam zekere Dick Georges, wonende te Rumbeke, in gezelschap van zijn toekomstige schoonvader dhr H. Zeurinck, wonende te Wevelgem, per auto uit de richting van het dorp naar Zwevegem gereden. Na bij de firma Rodenbach kwam uit tegenovergestelde richting dhr G. Byttebier, wonende te Avelgem, eveneens per auto. Deze laatste, die plots ongesteld werd, week vol ledig naar links uit en kwam in zware aanrijding met eerstgenoem de, die intussen reeds totaal zijn voertuig tot stilstand had gebracht op 't zien der beweging van- de hem tegemoetkomende. Dhr Byttebier was zwaar gewond aan het aangezicht en was op zijn ingebeukte stuurwiel in bewusteloze toestand blijven liggen. De twee personen uit Rumbeke en Wevel gem waren niet erg gekwetst, doch beiden liepen verwondingen op die geneeskundige zorgen vergden. Dr Vanneste uit Otegem verzorgde de drie slachtoffers en liet dhr Bytte bier voor veidere behandeling naai de kliniek te Kortrijk overbrengen. De rijkswacht uit Avelgem stel de het onderzoek in, terwijl beide zwaar beschadigde auto's dienden weggesleept. Zoekt g'iets t'huren of te kopen Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in on: Mad! iPW»- STAD POPERINGE Plein Grote Heerlijkhede Woestensteenweg. geen STUK&NJ" ttWEÖ/NO "ET KOtLSySTlCM INTERNATIONALE en voor de eerste maal Grote VLUCHTKOERS voor alle liefhebbers. 33.000 fr. prijzen en 2.900 fr. premiën. te 14.30 uur. is goede LACSIA-melk, die in speciale machines (de enige in België) onderworpen werd aan een ultra-violette bestraling. SOLAC is een volledig voedsel, rijk aan D 3 vitaminen- die iedereen ten goede ko lt men versterking behoevende zuigelingen, opgroeiende kinderen, f.hard werkende volwassenen, en ouden van dagen die nog lang Sin blopiende gezondheid willen verder leven. In afwachting van de toepassirc der nieuwe militiewet bestond he gevaar dat de oudste zonen uit een gezin van zes kinderen en de jonge die reeds drie broeders onder df wapens hebben gehad, toch zouden opgeroepen worden voor de militie- klas 1952. Volksvertegenwoordiger Verbove: (C.V.P.) heeft op dit gevaar reeds tot driemaal toe de aandacht ge vestigd via parlementaire vragen aan de bevoegde Minister. Het zal dan ook vele grote gezin nen verheugen en gerust steller wanneer wij hun mededelen dat df Minister Donderdag jl. eindelijk besloten heeft dat de oudsten van zes kinderen en de miütieplichtigeu die zich op drie broederdienster kunnen beroepen, en die behoren tot de klas 1952, in geen geval zul len opgeroepen worden. Aan de mi litaire overheden werden reeds on derrichtingen in die zin overge maakt. WAAkfiOtfi model .1948, uitmuntende staat, voordelige prijs. 6 P.K., draagvermogen 300 kg. GARAGE DEVOS DEWANCKEL, Frenchlaan 33, IEPER, (2515) Tel. 55, ff FT czoor AMFWAANS AlFff Voor alle Inlichtingen gelieve zich te wenden tot de Magazijnen magec en in de toonzalen SERVEL te BRUGGE - Zuidzandstraat 5 De 12-jarige Werner Bruynooghe uit Beveren-Roeselare behaalde de eerste prijs met de grootste onder scheiding en gelukwensen der jury. 'Hij wordt aldus kampioen van Bel- |ië bij de liefhebbers. Hierboven de jeugdige virtuoos met de ere-beker ën zijn geliefd instrument. Wij Ivensen de jonge virtuoos en levens zijn leermeester Heer Haelewijn, geluk om deze mooie uitslag. DE ZEGELS MELIOR worden bedeeld door verschillende groothandelaars in koloniale waren, o. Jn volgende Firma's:

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 6