Z. E. H. Van Hauwere plechtig als Pastoor te Marke aangesteld STEVENS Gebr. Het Guldensporenverhaal Kosmos-Reizen Kies NU uw Koelkast INTERNATIONAL HARVESTER Voor dthone Tapijten Nieuwsjes in 'I kort ...en ook voor hef weken verkies ik uit de 11 verschillende modellen Ontroerende hulde door de Vrije Vakschool vanRoeselare aan haar gewezen Bestuurder en volg het voor beeld van meer dan 13.000.000 gebruikers Bewaart de spijzen Niet de minste last met room of boter Zuinig in verbruik Rechtstreeks officieel verdeler IEPER, Vanden Peereboomplaats 7 - Tel. 249 POPERINGE, leperstraat 5 - Tel. 94 ROESELARE, Ooststraat 37 - Tel. 362 eoitc Amphibiewagen kwam er bij te pas EEN VLAAMS BLAD IN BELGISCH CONGO Tien Oudstrïjders van de oorlog 14-18 te Lelsele vereremerkt Steeds luchtvaartra mpeti Grotf vcobï Proven Hogere School voor Maatschappelijk Dienstbetoon PIK- EN DORMACHINES WCORMICK INTERNATIONAL Verlof In het Bouwbedrijf Parijs vierde zijn 2000-jarig bestaan a Bouckoert Yanrolleshem teU45 Roeselare 9cKend 1865 Snuiverbuis van de Affray bovengehaald Opstelprijskampen v. het Davidsfonds De Jeugd drinkt - SPA WATER vervaardigd De drank der JONGEREN Zuiver Oranjesap Met suiker Prijsdaling van het goud Internationale DRAFKOER5EN VLUCHTKOERS HET WEKELIJKS NIEUWSZaterdag 7 Juli 1951. Bladz. 7. [«'It die «nu ii iii iwuitfit (2491) Boven: Alvorens de priesters zich kerkewaarts begaven, werd aan de nieuwe Herder de stat' overhandigd. Wij bemerken hier v.l.n.r. Z. E. H. Kan. Deken Vervenne, Z. E. H. Van Hauwere, Z. E. H. Deken Verhelst en Z. E. H. Deweer. Onder links: Diep ontroerd ontvangt Z. E. H. Van Hauwere de bloemenhulde van zijn gewezen leerlingen. Onder rechts: De praalwagen der Vakschool van Itoeselare. Moest twee auto's op het dro ge trekken te Oostende. Te Oostende had zich Maandag morgen jl. een autovoerder met zijn auto gewaagd tot het strand te Oostende. Hij reed zo dicht mo gelijk bij het water en op zeker ogenblik stapte hij uit om zich even de handen te wassen in het koele zeewater. Hij had echter niet gerekend op de rijzende tij en toen hij met zijn auto wilde wegrijden was deze Evenwel reeds verzand, zodat hij geen weg meer kon. De roekeloze chauffeur, zekere Spiro Jacques, uit St Joost-TenNoode, moest dan maar hulp gaan vragen. Een opsleepwagen van de garage Stoops kwam weldra ter hulp. De auto van Hr Spiro stond intussen tot aan de motor in het water. Te vergeefs poogde de opsleepwagen de personenwagen weg te slepen. Ten slotte stond ook de opsleepwa gen vast in het zand en water. Gelukkiglijk kwam toen een amphibiewagen waarmede uit- pjes in zee ■gorden gedaan op- .aagd, die beide auto's op het droge kon slepen.. Maar Hr Spiro moest dan vaststellen dat zijn wa gen, maar zijn motor in het bij zonder, zwaar te lijden had gehad van het zeewater. In Belgisch Congo is thans een Vlaams blad verschenen, ni. De Weekwelke te Leopoldstad uitge geven wordt. De Week wordt in Congo ver kocht tegen 5 fr. per exemplaar. Het adres In België is Broekstraat nr 50. Brussel. HERDENKING DER GESNEUVELDEN Kermiswoensdag 4 Juli stond te Leisele in het teken van een dank bare hulde aan hen die als soldaat 1 hun land verdedigden tegen de overweldiger. Te 10 uur werd in de Parochiekerk een plechtige ziele- dienst opgedragen tot nagedachte hls van de gesneuvelden der oor logen 1914-1918 en 1940-1945. Aan het gedenkteken der gesneu velden had vervolgens een stemmi ge herdenkingsplechtigheid plaats. Meester Noterdaeme sprak de aan wezigen toe en herinnerde er aan hoe het offer van de jongens, die streden en vielen aan de Ijzer, niet kon beletten dat twintig jaar latei- een nieuwe slachting de wereld zou leisteren. Te midden van ingetogen stilte werd door Maelstaf Ignace, leerling van de jongensschool, het dodenappel gehouden. Na een bloemenhulde door drie schoolknapen, terwijl het Te Vel de i> weerklonk, werd beurtelings door leerlingen der jongensschool, uecoster Joël en Verplancke Wal ler, het verhaal van de Slag aan de IJzer voorgedragen. Deze treffende plechtigheid werd besloten met de uitvoering van het Vaderlands Lied door de leerlingen van de jongensschool, onder leiding van Meester Dewitte. OVERHANDIGING DER ERETEKENS Na deze hulde aan de gesneuvel den verzamelden de oudstrijders iich rond hun vaandel op de kiosk, J'aar dhr burgemeester tijdens een korte toespraak op de grote beteke nis wees van deze hulde die de er kenning inhoudt van hun verdien sten tegenover het land. Vervolgens overhandigde dhr bur gemeester aan tien oudstrijders een ereteken in naam van Z. M. de Honing. Ontvingen het ereteken van Rid der in de Orde van Leopold II met gaarden: de HH. Debril Sylvain, JHerf Marcel, Huyghe Sylvain, tips Firmin, Louage Jerome. Mar- key Alfons, Moeneclay Marcel. Ver- neye Gustaaf. Carney Marcel. De Hr Pillaert Nestor ontving het Oorlogskruis. Aan de vereremerkten werd ver volgens de erewijn aangeboden en verder werd dit herdenkingsfeest besloten met een gezellig samen zijn. De Amerikaanse staten Kan- vis en Missouri werden fel geteis- 'erd door overstromingen. 200.000 Ha. grond werden er blank gezet, m 5 andere U.S.A.-staten woed den reusachtige bosbranden, zodat «5.000 Ha. bos afbrandden. 50 Doden bij vliegtuigongeval in de U.S.A. In de Rocky Mountains, U.S.A., is een toestel van de United Airli nes te pletter gestort. Alle 50 inzit tenden kwamen om het leven. Hun lijken waren zwaar verminkt, maai er was geen teken van brand. Het toestel moet een aardrug hebben geraakt, wat oorzaak van de ramp werd. Toerismevliegtuig neergestort in Frankrijk. DRIE INZITTENDEN KWAMEN OM HET LEVEN Een toerismevliegtuig van de Aeroclub te Ville - Francke sur Saone is nabij Ville-Francke te pletter gestort. De drie personen, die in het toe stel hadden plaatsgenomen, zijn omgekomen. Marke genoot Zondag 1 Juli de eer zijn pas benoemde Pastoor te verwelkomen. De schilderachtige gemeente aan de Leie was stemmig gepint en bevlagd om Z. EH. Van Hauwere, gewezen Bestuurder der Vrije Vakschool te Roeselare, als Pastoor welkom te heten_ Een war me Julizon deed de kleuren nog mooier schitteren en legde er een gouden glans op Zo werd voor de Priester, die deze dag een zwaar doch dierbaar arbeidsterrein ver liet, de overgang wat lichter ge maakt. Doch onder diezelfde feest- zonne stapten ook de jongens op der nijverheidsschool waar Z. E. H. Van Hauwere precies 20 jaar lang gezwoegd en gebouivd had om er een modelinrichting van te maken. Toen werd een vezel losgescheurd want ook voor de Priester geldt de menselijke wet dat scheiden doet lijden. Roeselare's vakschool ver loor een dierbare Bestuurder, Mar len kreeg een ijverig Priester als Pastoor. Zondag 1 Juli, te 14.30 u., kwam Z. E. H. Van Hauwere op zijn arbeidsterrein, de schone gemeente Marke, toe. Aan de grens Kortrijk- Marke werd hij verwelkomd door het magistraat onder leiding, van dhr Debrabander, burgemeester. Per auto ging het dorpswaarts waar vóór het gemeentehuis een eretribune, de personaliteiten ge legenheid bood de wachtende feest stoet in ogenschouw te nemen. Z. E. H Van Hauwere wa.s verge zeld door Z. E. H. Verhelst. pas toor-deken van Sint Maart ens te Kortrijk, die de plechtige aanstel ling zou verrichten, door Z. E. H. Kan Vervenne. pastoor-deken van St Michiels te Roeselare. de eerste getuige, en door Z. E. H. Deweer, pastoor te Dadizele, tweede ge tuige. Wij bemerkten verder nog op de eretribune dhr Debrabander, burgemeester te Marke: de HH. schepenen Baron de Béthune en Bekaert Aimé en dhr Alois Van Hauwere uit Waregem, broeder van de nieuwe Herder. Precies te 15.20 u. gaf een lang gerekt sirenegeloei het signaal om met de feeststoet een aanvang te nemen. Wat daar voorbij trok was een feest voor oog en hart. Half werk was er niet gedaan en iedere vere niging, iedere straat en wijk van Marke had voor een uiterst ver- zorgde groep en praalwagen ge zorgd. Eerste- en ereprijzen worden er bij dergelijke gelegenheid niet toegekend doch de toeschouwers konden niet nalaten bepaalde groe pen, die werkelijk alles overtroffen, hartelijk toe te juichen. Dit was o. m. het geval toen de mannen van de Leiehoek voorbijtrokken met de zeer geslaagde uitbeelding van de kerk van Marke. dit was ook het geval voor de zeer voor name praalwagen van het Davids- fonds met Vlaanderens schoonste svmbolen en de wagen waar de Markenaren, gevallen in de Boe renkrijg, herdacht werden. Met die pe ontroering aanschouwde ieder een de groep der vakschool van Roeselare. Vier leerlingen in uni form der vrije vakschool droegen de maquette der beroepsschool met het eenvoudig opschrift: «Zo was het in 1931zij waren gevolgd door vier leerlingen die de maquet te droegen der school zoals zij er thans in 1951 uitziet. Voor wie beide maquetten zag hoefde er werkelijk geen verder uitleg aan toegevoegd om het ontzaglijk werk, door Z. E. H. Van Hauwere te Roe selare verricht, te omschrijven. Als een apotheose volgde dan een heer lijke praalwagen waar de jongens der school gelijk de middeleeuwse ridders hun levensspreuk omring den: «Arbeid Adelt», dit alles overheerst door een reusachtige uit beelding van St Michielstoren. Evenals reeds zoveel bewoners van Marke het reeds gedaan hadden, boden thans twee leerlingen aan Z. E. H. Van Hauwere bloemen aan... doch dit was een afscheid en een diepe ontroering greep de priester aan want op dit ogenblik werd een schone bladzijde uit zijn levensboek voor altijd omgedraaid Wanneer de laatste groepen voorbij waren sloten de personali teiten zich hierbij aan. Z. E. J' Van Hauwere nam, samen m Z. E. H. Deken Verhelst en d1 Burgemeester Debrabander, plae in een open rijtuig. Bij de kapel van het H. Hr- trokken de priesters de liturgise' gewaden aan en werd door Joh Vandersteene de mooi versierd herdersstaf aangeboden. Dan ging het kerkewaarts waar na een wel komwoord bij de ingang van de kerk door dhr Aimé Vanderheeren, voorzitter van de Kerkfabriek het aangrijpend ceremonieel der kerke lijke aanstelling doorging. De ruime kerk van Marke, stijl vol versierd door het huls Lerouge uit Ooigem, was spoedig gans ge vuld met gelovigen. Tijdens het gelegenheidssermoen wees Z. E. H. Verhelst op de volg zaamheid, liefde en onderdanigheid die de nieuwe Herder van zijn pa rochianen verwacht. Zij op hun beurt mogen op hem beroep doen als op een priester die God hen zond om de gelovigen in alle om standigheden bij te staan. Een plechtig lof en een jubelend Te Deum besloten deze plechtig heid. Marke kreeg dus op deze schone Julidag een nieuwe pastoor wat voor de inwoners een gelegenheid is om te juichen nu zij terug een geestelijke Vader kregen. Lijk schapen zonder herder en ('kinderen zonder vader Zo voelden hier te Marke, de men- [sen zich al te gader. Maar nu is dit voorbij en een [vreugdekreet is opgestegen Omdat wij een nieuwe Pastoor ("hebben gekregen. Wees welkom in ons dorp en blijf Thier lange jaren Tot glorie, van Gods Kerk en 't heil [der Markenaren». Ergens op de dorpplaats vond een dichter, in een meesterlijke paraphrase of een oude spreuk, het middel om Z. E. H. Van Hauwere er op te wijzen dat hem te Marke een gewichtig arbeidsterrein wacht. De nieuwe pastoor die niet dom is Make recht hier wat nu krom is Wete dat het juist daarom is Dat hij hier zo welkom is In een passend jaarschrift wordt ten slotte Gods zegen afgesmeekt over de nieuwe taak van Z. E. H. Van Hauwere: goDs MaCht Ver- Lene U helL, Ja krachtige steUn, nU bIJ UW parochiewerk». GEMO. Alwie naar de Westhoek reist, bezoekt de Leenstraat 50, Roeselare Erkend door Staat en Provincie. VOORBEREIDENDE AFDELING. Grote OnderscheidingPiet Van Pa rijs, Aarsele. Onderscheiding: Gerard Deroo, Zwe- vezele; Gobyn Daniël, Brugge; De Haëii Carl, Kortrijk; Pollet Jozef, Aartrijke; Eisen Godfried, Elverdinge; Lombaert Robert, Ingooigem. Voldoening: Vergote André, Lendele- de; Aerts Robrecht, Brecht; Cromhee- cke Raf, Brugge; Vandenberghe Gilles, Houthulst. EERSTE STUDIEJAAR. Grote Onderscheiding: de Smaeke Walter, Brugge; Formesyn Chris, Asse- broek; Deprettere, Wevelgem; Wit- touck, Kuurne. Onderscheiding: Van Belle Edgard, Gullegem; Sebrechts Raymond, 's Gra venwezel; Bracke Paul, St Andries; Algoet Marcel, Avelgem; Roggeman Lu- cien, Ressegem; Tulkens Jan, Oosten de: Beernaert Fernand, leper; Dejon- ghe Huib., Egem; Sanders Cyriel, Westkerke. Voldoening: Vandenhende René, In gooigem; Beyen Juilen, De Panne; Lantsoght Wilfried, Brugge; Demuyt- tenaere Jan, Geluwe; Van Landuyt Chris, Ardooie; Dewinter Jaak, Ware gem; Crevits Frans, Tielt; Kint Nor- bert. Waregem; Dujardin Prosper Gent. door McCormick International ma chines met hoog arbeidsvermogen te gebruiken die Uw eigen oogst en die van andere boerderijen vlugger en met minder werkkrachten zullen ver wezenlijken N° 52 - R - getrokken - maaibreedte lm50 N° 62 - getrokken - maaibreedte lm80 Speciaal ontworpen voor de middelmatige bedrijven. De enigen van deze maat die zoo geperfectionneerd zijn. N° 125 SPV - zelfbewegend - maaibreedte 3m60-maakt een tractor vrij voor ondere werkzaamheden. DATA VASTGESTELD Het Staatsblad publiceert 'n Ko ninklijk Besluit, waarbij de verlof data voor 1951 in het bouwbedrijf welke in het nat. paritair comité I PP§f$ I W ÜITSLUITEtUKÊ CONCESSIONARIS DER ^ipTfR^ATiON^feHAR^^STERv RRODUCTEN^ - Chicago - USA COMPANY OF BELGIUM N. V. 50 Lentestraat Brussel •'■TracWslandbouwmachines McCormick International International vracht wagens International Harvester koelkasten - International industriële uitrustinn In het kader van de viering van zijn 2.000-jarig bestaan, heeft de stad Parijs o. m. een historische reconstructie doen weergeven van de opstijging van de eerste lucht reis te Parijs. Dit namelijk van het opstijgen op 27 November 1783 van de eerste Montgolflière, van uit het Park van het Chateau de la Muette. De ballon die opsteeg was een trou we weergave van de machine welke opsteeg op voormelde datum. In de omtrek van de plaats dei- opstijging bewogen zich honderden personen, allen in de klederdracht van 1783, o. m. weergevend de Dauphin de France, de Hertog van Ohartres en dies meer. Ook U, Mevrouw, die gewoon zijt uw linnen te laten weken, doe het met Vigor. Voor. alle waswerk is Vigor het gedroomde product. Vigor maakt het lin nen witter dan nieuw... en het is zo practisch wanneer U voor heel de was enkel en alleen Vigor bezigt. EEN LEVER PRODUCT VG 54 01410 BFl SAVONNERIES LEVER FRÈRES. BRUSSEL Door een duiker van de Britse Admiraliteit werd, zoals gemeld, beschadiging vastgesteld aan de Snuiver van de gezonken Affray. Volgens deze vaststelling brak de buis af op 50 centimeter van de ba sis. Gans dit toestel werd thans ge demonteerd door gespecialiseerde duikers en vervolgens naar Ports mouth overgebracht voor verder onderzoek. Het schijnt dus niet onmogelijk te zijn dat de snuiver van de Affray door de kiel van een voorbijvarend schip beschadigd werd. ir.lct g'iets t'huren of te ltopen, "kt ge 'n meid, 'n plaats of wat ■rh niet langer, plaats nog heden Kleine ZOEKER in ons üladl werden vastgesteld, bindend ge- maarkt worden. Hier volgen de data van toeken ning van net jaarlijks verlof voor het personeel der bouwbedrijven in Westvlaanderen Het adm. arrond. Kortrijk, uit genomen het adm. kanton Moes- kroen: van 6 Aug. tot 11 Aug. Het adm. kanton Moeskroen: van 23 tot 28 Juli. De adm. kantons Poperinge en Roesbrugge: van 9 Juli tot 14 Juli. Het adm. arrond. leper, uitgeno men de adm. kantons Poperinge en Roesbrugge: van 6 tot 11 Augustus Het adm. arrond. Tielt: van 16 tot 23 Juli. Het adm. arrond. Brugge: van 18 tot 23 Juli. De adm. arrond. Oostende. Diks- muide en Veurne: van 13 tot 20 Augustus. Het adm. arrond. Roeselare, uit genomen het adm. kanton Izegem: van 27 Aug. tot 1 September. Het adm. kanton Izegem: van S tot 8 September. AFWIJKINGEN Indien buitengewone omstandig heden het rechtvaardigen, kunnen afwijkingen voor de voorziene pe rioden toegestaan worden door het Nationaal Paritair Comité van het bouwbedrijf. Elk verzoek tot afwijking moet de nieuwe voorgestelde periode van het verlof vermelden en moet Ie gemeen overleg uitgaan van de ge westelijke afdelingen der werkge vers- en werknemersgroeperingen. Jongen uit Roeselare aan de eer. Het Secretariaat van het Davids fonds deelt mede: Tientallen afdelingen richten jaarlijks, volgens richtlijnen door het Hoofdbestuur te Leuven be paald, prijskampen in Nederlands opstel in voor de Vlaamse jeugd. Van jaar tot jaar neemt de be langstelling van onze Vlaamse jeugd toe: tegenover 1950 kon ter zake een verhoging genoteerd wor den van 23 t.h. 138 afdelingen organiseerden in totaal 458 wed strijden, til. 348 prijskampen in eerste reeks, met ong. 5.200 deelne mers; 69 prijskampen in tweede reeks, met 815 deelnemers; 41 prijs kampen in derde reeks, met 380 deelnemers. Samen dus ong. 6.715 deelnemers. Tot landslaureaten 1951 werden uitgeroepen de Heer Ceusters Robert van afd. Diest met 90 p. op 100 voor het op stel Hoe leerde ik fiets rijden? (eerste reeks); mejuffrouw Jooris Louisa van afd. Mechelen met 89 p. op 100 voor het werkje: «De IJzertoren» (tweede reeks) de heer Allary Johan van afd. Roeselare met 85 p. op 100 met de verhandeling: «Ik wil mijn volk dienen! (derde reeks). Het Hoofdbestuur wenst hen al len van harte proficiat met deze grootste onderscheiding. Het Davidsfonds besteedt veel zorg aan onze moedertaal, het looft aan deze prijskampen niet alleen de wisselbeker uit, maar schenkt goede boeken aan de deelnemers welke zich onderscheidden; in 1949, samen met de prijskampen van be schaafd taalgebruik, ten bedrage van ruim 15.000 fr., in 1950 haast 16.000 fr. Door de Britse regering werd een verslag ontvangen over onder zoekingen gedaan in Basoeto-Iand, waaruit blijkt dat in dit gebied nog steeds rituele moorden worden be dreven. Nog dat Basoeto-negers een soort toverpasteimaken met mensenvlees, en er aan de hoeda nigheid geven alle ziekten te kun nen genezen. Hiervoor wordt een stuk vlees uit een levend persoon gesneden. De ongelukkige, als hij het er levend van afbrengt, wordt dati afgemaakt en enkele tijd in het openbaar tentoongesteld. Het uitgesneden stuk vlees wordt dan gemalen en gemengd met andere producten. Afgrijselijk. Een klokkenhersteller, welke zich bevond op een 30-meter hoge stelling aan de St Johns-kathe- draal te New-York, was van de stelling gevallen, maar in zijn val blijven hangen aan een uitsteek sel van de toren. Een hefsehroef- vliegtuig kon de man redden. Gustave Moreno Moran. de toondichter van de Raspa is te Madrid overleden op 41-jarige ouderdom. 1Te Brussel werd een belang rijke zaak van valsmunterij ont dekt. Twee valsmunters werden aangehouden en een flink stel mo derne machines om valse goudstuk ken te slaan, werden aangeslagen. Te Hasselt viel een 3-jarig kindje in een ketel kokend water. Het overleed kort nadien in het ziekenhuis, waar het overgebracht werd. Drie personen, die de rivier Pungue, in Portugees Oost-Afrika, over moesten, kwamen met hun auto in het water terecht en wer den er door krokodielen aangeval len en opgeëten. De slachtoffers waren een Griek, die naar zijn bruiloft reed, zijn zuster en dezes 6-jarig kindje. -Frankrijk's oudste inwoonster is overleden, namelijk de Hongaar se Mevr. Kortis, 108 jaar, welke verbleef te Denain. Tijdens een algemene her haling van het toneelstuk Tem pest van Shakespeare, gehouden op de citadel te Namen, ging een paard op hol en zou met zijn be rijder in de diepte zijn gestort, had een moedige rijkswachter het beest niet tijdig tot staan kunnen brengen. In de Antwerpse dierentuin heeft een gulzige zebra de top van een vinger afgebeten van een dame, die het dier wat voeder gaf. Te Parijs werden twee oude lieden aangevallen, deerlijk gesla gen en bestolen door een jonge studente van 19 jaar—en haar 18- jarige vriend. Het meisje is de doch ter van een politie-inspecteur. Bei de schurken, die een losbandig le ven leidden, werden aangehouden. Te Wihogne werd een autobus aangereden door een (2503) wagen. De kleine wagen liep ver volgens te pletter tegen een boom. De voerder van de kleine wagen werd zwaar gewond en zijn echt genote gedood. In de bus, waarvan Volgens het officieuze Franse ïfiS dagblad Le Mendeheeft het goud het reeds hard te verduren gehad deze week op de Franse vrije markt. Te Parijs is de prijs van de goud- alle ruiten stuk vlogen, werden staaf gedaald tot 490.000 Franse fr., 16 kinderen ernstig en 3 licht ge wond. In Indië is een veerboot ge kapseisd bij het oversteken van het delta-kanaal van Goadvari. Veertig vrouwen zijn hierbij ver dronken. t.t.z. 34.000 Franse fr. minder dan op 15 Juni jl. Ook het gemunt goud is gedaald: de «Napoleon» stond tegen 4.010 Franse fr., tegen 4.350 op 15 Juni. Zoals men ziet het is niet alleen de wol die daalt. De slag op het Groeningeveld, 11 Juli RHp Vlaamse Hooadaa 102, die wij terecht als onze hoogdag J V'uufll;>c VuuV veld. De staven waarmede zij de prinsen ontzadelden, scheurden ook de borsten of spleten de vijand. De edele prinsen uit Frankrijk baden de Vlamingen om ge nade; zij vouwden huh handen samen en hielden daarin een naakt zwaard met de appel ten vijand gekeerd. Wij wil len, zegden zij, ons overgeven; edele Vla mingen laat ons leven!Rcelant riep allen die hij leidde toe: «Volgt mij dap- Kortrijk staat. Elk jaar sta ik met mijn de slag door Doornik kwamen gerend, schaard en koen ten strijde gereed Per! Deze laateten velden paarden er, leerlingen in 't Brugs archief, waar een Hij schreef in 1347. stonden, hebben zij hun negen afdelin- mannen neer; ai wat onder de staven werd vooral bekend door enkele volks- der belangwekkendste stukken de oude Lodewijk van Velthem, pastoor bij gen m drie korpsen geschikt: een korps X*e! Meel d°,(>d liggen op het strijdveld. boeken. Op de eeiate plaats door «De stadsrekening is van 1302, waaruit we Leuven, schreef de beroemde Rijmkro- vormde de achterhoede, terwijl de twee Henesse verwierf daar grote roem: men Leeuw van Vlaanderen» van Hendrik a, de2.e bijzonderheden kunnen lezen, niek in het Vlaams «Spiegel Historiael», andere de aanval moesten uitvoeren. za£ niemand zoveel doen om de Leeuw Conscience, een werk dat wij allen let- Een rekening, waarop dag voor dag staat omtrent 1316. Omtrent de middag brak de strijd los !"e verdedigen. Menigmaal was hiji zo ver terlijk hebben verslonden. Een boek dat aangerekend, wat er uitgegeven werd voor Villani, een Italiaan, die in Vlaanderen met ontzettend gedruis en strijdge- in de vijandelijke rangen doorgedrongen honderdduizenden tot flamingant heeft Mijnhere Willem van Gulik. die de was schreef ook een lang verhaal in schreeuw. Talrijk vielen de strijders. Men ni.emalT^ ,ro ,e maa5! gemaakt. Daarnaast is het werk «Rei- kieinzone was van Gwijde van Dampier- zijn Rerum Italicarum Scriptores. vocht bitter en wreed; toch duurde het hem huIP zond, hielp hem uit naert de Tempelier van de Brugse re en door de Bruggelingen op de han- Geoffroy de Paris schreef zijn Franse gevecht niet lang, omdat God medelij- c'c' positie en zond hem vrienden. Gulik 1302 vieren, heeft voor altijd Vlaanderen ver lost van Franse annexatie, en heeft ook de Belgische zelfstandigheid gered, want ook de andere Belgische Vorstendommen stonden op het punt een prooi van Filip le Bel te worden. Guldensporendag is op de eerste plaats een Vlaamse feestdag, doch ook een Belgisch Volk en Vader land beide werden gered. Het verhaal van de Guldensporenslag STAD POPERINGE Or KERMIS-DINSDAG 10 JULI '51 op de Hippodroom Grote Heerlijkhedc Woestensleenweg, te 14.30 uur, Grote EN VOOR DE EERSTE MAAL Grote voor alle Liefhebbers, den werd gedragen, t Is maar op de kroniek in 1313. van Gezelle) ln een mals en kloek West- Guldensporendag zelve, dat de schrijver Zo hebt ge hier' van alle kleur. Onder de overwinning liet behalen, terwijl hij Vlaams geschreven, maris net Doek van of kiej-k er njet meer uitgeraakt. Hij dezen kiezen wij er drie uit, om u een de Fransen verpletterde. Moesten deze Ant. van ae veiae in «Dietse Gestalten. weej. da(. ^ij veel heeft uitgegeven dcoh proevertje te geven. De tekst werd in de slag gewonnen hebben, dan zouden zij u ^an faae,"mSe ,en n°8' aaclere. kan niets meer nauwkeurig aanduiden: Vlaams proza omgezet. (zoals naderhand duidelijk gebleken is), Doch de oudste verhalen over de Gul- Alles vergeten! Besluit: de klerk heeft den had met de Vlamingen en hun snel was uitgeput; het bloed sprong hem uit densporenslag' moeten wij gaan zoeken cjje avoncj te diepe in de wijnkroes ge- U1 i ^'Pn'Jken, die de slag zelve gn dat is niet te verwonderen. maakt, 10die van "hondfiflen^duSmcleiï Gwijde van Namen, een zoon van door de Gentse Minderbroeder, maken, al naar gelang ge tot de ene of Gwijde van Dampierre (die gevangen andere partij behoorden. De jongste ge- za5 Parijs) kwam ook met een leger- schiedschrijving heeft zich vooral inge- lJe al om te helpen, spannen om de waarheid over deze veld- Jan van Renesse met zijn troep uit slag te vinden. En uit de gevonden waar- Zeeland, speelde een grote rol in de slag. heid blijkt: Hij hield zijn troep in reserve, en zond Dat er ongeveer evenveel Fransen zc op het neteligste ogenblik de slag in, als Vlamingen te Kortrijk stonden. waardoor de slag ten gunste der Vla- Maar dat de Fransen vooral ruiters niingen keerde. waren, en één ruiter toen tien voet- Schoon is het verhaal van deze dag, i knechten waard was. als wij het lezen bij de oude kronijk- de neus. Men moest hem wegdragen. Nooit was er zulk vreselijk gedrang. DE VLUCHT DER FRANSEN door Gillis Le Muisit. Hun tenten en bagage hadden zij in Vlaanderen, zeer wreed te werk t\r uj p tv ,t|t xnRT gaan zijn. En aldus beschikte de Goddelijke achtergelaten en waren bijna alles kwijt, Voorzienigheid dat wevers, volders en tussen Kortrijk en Dottenijs waren er gemene Vlaamse lieden te voet doch r.og veie geplunderd en gedood geworden. Zodra de aankomst van de verfoeide moedige en koene mannen, wel gewa- De regeerders van Doornik die zoveel en gehate vijanden aangekondigd werd, pend en eensgezind, en door ervaren toe- soldaten zagen naderen en de oorzaak lieten Gwijde (van Namen) en Willem velhebbers aangevoerd de krijgskunst van die vlucht nog niet kenden, en ver- (van Gulik) wakker en blij te moede nedersloegen. De bloem der ridderschap raad vreesden, hielden, na overleg, de het Vlaamse leger samenroepen... Daar op haar keurige, sterke en rijk uitge- stadspoorten op slot en grendel: aldus kwamen ai de getrouwen bijeen, die doste strijdpaarden, de schoonheid en de kon de graaf van Saint Paul, die zich hen liefhadden, niet alleen uit de Vlaam- kracht van een overmachtig leger ver- onder de vluchtelingen bevond, niet bin- so gouw die hun zijde hield en van de keerden in een mesthoop en de roem der nengeraken en moest hij in de abdij Koning afgescheiden waren, maar zelfs Fransen verging in drek en wormen.Saint-Nicolas des Prés; (de St Medardus uit Gent ongeveer zevenhonderd welbe- in hex WOELEN VAN DE STRIJD abdij, buiten de muren) zijn intrek ne- - - wapende mannen die (met ridder Jan ,T men. Dat het vooral dank zij de grote schrijvers, waaronder we vooral melden: Borluut) heimelijk de stad verlaten had- d°or Lodewijk van Velthem. Lr de buitenwijken van de stad en in vaderlandsliefde der Vlamingen was dat Dq Gentse Minderbroeder, die in 1308 (jen. weshalve zij door de Leliaards da- Mijnheer Godfried van Brabant reed de omliggende dorpen, was er zulk een zij overwonnen, mede ook door de knap- zÜn,beroemde Gentse Annalen in het lelijk verbannen verklaard werden. Al zo ontstuimig op de Vlamingen, dat hij menigte ruiters en voetvolk, die zulk een heid van hun bevelhebbers als daar wa- Latijn schreef. FAnnales Sandanses). deze mannen die zij samengebracht had- Gulik omver reed, vooraleer hij het wist, groten honger hadden, dat het schrikke- ren Willem van Gulik, Jan -Van Renesse Oprecht, waai-heidslievend, eenvoudig den. brandden van verlangen om tegen en velde ook zijn banier. Maar het paard lijk was om aan te zien. Die aldaar, en Gwijde van Namen. en toch krachtig en kleurig wordt zijn de Fransen te strijden. van Godfried viel, de terugslag was zo buiten de stad, brood konden krijgen, ga- Willem van Gulik voerde het Brugse kroniek als de beste en meest betrouw- Omtrent negen uur (11 Juli) kwamen sterk, dat man en paard dood bleven ven er in ruil hun wapens voor. leger aan, trok er mede in Juni 1302 bare aangezien. de Fransen in het zicht. (Zij hadden hun liggen. Toen werd menig man ontzadeld. Degenen die in de stad waren binnen- over wijnendale, verder over Gistel, Gillis Le Muisit, monnik en later abt leger, ruiterij en voetvolk, in negen af- Gulik werd met een kareelsteen op de geraakt, waren gedurende geheel de Nieuwpoort, Hondschote, Bergen, Kas- te Doornik, was Fransgezind, maar gaf delingen gesplitst. Maar toen zij gewaar borst getroffen, zonder gekwetst te zijn. nacht en de volgende dag zo ongerust en se!, waar hij het Steen belegert, en er toch een zakelijk verslag. Hij was oog- werden dat de Vlamingen zich in één De heer van Nesle, die Vlaanderen dik- zo ontsteld van schrik dat verscheidene b.ijft tot d'Artois met zijn leger vóór getuige der Franse vluchtelingen die na brede en diepe slagorde hadden ge- wijls kwelde, werd onder de eersten ge- niet konden eten.» INGESCHREVEN PAARDEN: 1. PRIJS «HARDIE»: 4.500 fr.; Bels. paarden, Ingespannen; 2.400 m. 10 Mededingers: Incarus: Iminente; Ira Vite; Iris Irébus; Iris Volo; Haba- néra; Hemelvaart; Héron; Hypomène; Ier Deefacker. 2. PRIJS «STARA STAR»4.500 fr.; Belg. paarden, Ingespannen; 2.400 m. 15 Mededingers Ernlne Fortuna Mauna; Frieda Watts; Electron; Gul- dtane; Guy Bell D; Indlenne; Isabelle; Ganza; Hubertlne; Hector; Hache T.; Hermès Madden; Franciska. 3. PRIJS «QUICK SILVER»: 5.000 frank; Belg. paard., bereden; 2.400 nr. 10 Mededingers: Henry The Great; Hilda du Moulin: Gabion; Gaby Yall; Goud Star: Gracia Sylva; Ergollne D.: Folle Avoine; GoliathFête de Falx, 4. PRIJS ETOILE5.000 fr.; Belg. paard., ingesp.; 2.400 m. 10 Mededingers: George Williams; Ledeghem; Goed Bloed; Gold Charm: Couailleur; Glolre d'Ann. 5. PRIJS «FONDATEUR NESTOR LAHAYE5.000 Ir.; Belg. paard., In- gesp.; 2.400 m. 11 Mededingers: Glolre d'Ann; Caerle Madden (W. Rlem); Dagenan; Elector; Faction Stokes; Franco Madden; Fine Perle; Emelda; Echo des Sports; Dona Bella: Etlenne Madden (nlet gekwall- fleerd). 6. PRIJS SPARAGUS 5.000 fr.: Intern., bereden; 2.400 m. (handicap). 9 Mededingers: Eclair T.; Fête de Paix; Epl Star; Blstournl; Brandy; Dl- sette; Caerle Madden; Tournebu; Dee- f8rCl{6r 7. PRIJS DES BIDETS Vlucht- koers voor alle liefhebbers; 4.000 frank prijzen. Tientallen paarden reeds In geschreven. Hayna Madden; Hertejong (DellterV Hollandla Coeur; Dorgan; Facteur de LOURDES, 8 d„ elke Zondag. ZWITSERLAND, 6 d., elke Zondag. PARIJS, 4 dagen. NOORD-ITALIE, 13 d. AZURENKUST, 13 d. MOEZEL en RIJN, 4 d. OOSTENRIJK-TYROOL, 8 d. PYRENEEËN en AZURENKUST, 15 dagen. SPANJE, 17 d. Inl. bij P. Van Bruwacne, Brug- gestraat 81, Poperinge. (Tel. 445). Onder-Agentschap van scheep vaartmaatschappij United States Lines(1921)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 7