Duizende sportmannen juichten te Poelkapelle de zege toe van Gerard Devoghel "VACANTIE EN REIZEN Nieuws! Nieuws! Heel belangrijk nieuws Devoghel Gerard IS EEN TITEL 97.500 Frank in geld Vacantie Reizen Blomme won op 13' Proef te Lombardsijde Na de 12' Proef van ons Het Wekelijks Nieuws - w Liefhebberkriterium Belga - Barco PEPER- EN ZOUT KORRELTJES Sterrenparade zijn Blomme's te Boezinge aillllHIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIHIHIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIHHA' RISTORNO-ZEGELS Uw boekje met de Ristorno-Zegels Vacantie en Reizen Zijn nominale waarde van 125 fr. (volgeplakt boekje) kan 1000 fr. worden WIJ ZIJN HIER TERUG MET DE GROTE MAANDELIJKSE LOTERIJEN 300 boekjes Vakantie en Reizen zullen terug betaald worden ter waarde van Warmoesbergstraat, 65- BRUSSEL ^HiHHIIIi»IIBBIHIiHilBli»lilHmnmmmilBiHlimS8»BHIIIIIIIllBmilgHlimilHliillilH8lllllli^ Algemeen Klassement Kaersuitslagen HET WEKELIJKS NIEUWS mm ZaferSag 7 Juli 1951'. Bladz. 9. JACOB, VUYLSTEKE EN WINNE OB GROTE PECHVOGELS VAN DE 12' PROEF VAN ONS KRITERIUM DE FILM VAN DE KOERS Er werd gestart met niet min dap 43 renners, waaronder heel wat sterke kleppers. Er dienden 118 Km. afgelegd m negen ronden en ialf, ih achtvorm. Pas vertrokken of wij krijgen reeds een eerste uit lopertje. Gouwy en Wlnne gaan ei van door en niemand kan vermoe- dat zij daarmede de basis leggen van de beslissende ontsnap ping. Vuylsteke Michel kan de ge woonte getrouiw geen renners voor ach zien en wipt er achter. In middels Is de knappe Victor Lu- i ien plat gereden en komt afge scheiden voorbij. In de volgende tonde krijgen de drie leiders een (-.nappe versterking: José Denys, Devoghel en Willy Jacob zijn bij gesprongen. De groep volgt reeds op 400 meter en schijnt zich geen tl néts. Denys José valt bij de leiders weg (tl Emmanuel Jonckheere rijdt dat. De derde ronde ziet de kop mannen reeds met 20 sec. boni voorbijkomen op een klein dat zich losgewerkt heeft welen komt terug bij. Het is Thiiur Cleenewerck die de leiding iieeft van het groepje dat de te genaanval doet. Zijn gezellen noe men: Denys José, Noyelle Roger, Taecke, Neyrinck, Vandecasteele en Messeyne. Doch als de groep reageert, ver smelt achter de kopmannen alles veer samen. Dezutter waagt het op zijn eentje en de groep heeft reeds een goede minuut in net zicht. Na de vierde ronde hebben wij volgen de stand: op kop de vijf kopman nen, op 55" Dezutter, op 1.05 min. Van Bossel, op 1.15 min. Cattoor, Taecke, Verheye, Gibson, Meersse- rnaa, Messeyne en Viaene. De groep volgt op 1.30 min. Philips reed plat vil gaf op. Doch steeds wijzigen de standen. Alles komt weer samen en opnieuw trekt Cleenewerck ten aanval met Verhaeghe en Meersse- man, terwijl de groep reeds op 1.50 min. van de kopmannen hangt. In de zesde ronde rijdt Noyelle André plat, maar kan na een scho ne achtervolging terug aanpikken. Victor Lucien rijdt een tweede maal plat en bij gebrek aan tuben ziet hij zich verplicht de strijd te (taken. Charles Vanhoutte en Meersseman, die hier best reed, vallen plat. Deketelaere gaat nu op zijn eentje op zoek naar de leiders, wiens voorsprong tussen 1.25 min. en 1.50 min. schommelt. De zeven de ronde Is echter de kopmannen niet gunstig. Gouwy moet loslaten cn Willy Jacob rijdt plat. Dekete- iiere nadert tot op 35" en Roger Deceunlnck gaat een wijle de groep vooraf. Als er nog twee ronden af te eggen zijn, krijgen wij volgende stand. Op kop: Devoghel en Winne, Deketelaere zit op 30". op 40 sec. volgt Gouwy, op enkel 50" volgt De kleine maar knappe Gerard Devoghel werd na zijn schone zege te Poelkapelle verdiend in de bloemen gezet. Ook zijn supporters waren er als de kippen bij. hij netjes veld winnen. Ook Devo ghel was gaan vliegen. Al die gekheid neemt echter niet weg dat die drie verdienstelijken niet kregen, wat hen toekwam. Van Devoghel wisten wij dat hij goed reed Jacob had in zijn laatste drie koersen bewezen er opnieuw boven op te zijn. Michel Vuylsteke, de ontstuimige. is er in de laatste we ken oneindig op vooruit gegaan. Winne verbaasde ons door zijn ver genomen. De volgei zou ook Winne slachtoffer worden van bandbreuk, zodat Gerard De voghel alleen voor de zware karwei ■vtawt de groep op afstand te hou den. De laatste ronde brengt dan oei heel wat spanning. Men hoefde zich echter geen zorg te maken, want de kranige Zonnebekenaar vist lijn voorsprong van 1 min. tot 1,35 min. op te drijven om als schitterend overwinnaar, machtig oegejuicht door een zee van volk, te eindigen. DE UITSLAG 1. DEVOGHEL GERARD, Sonne- befce, de 118 km. in 3 u. 18'; 3, Noyelle André, (Poelkapelle, op 1.35 min.; 3. Van Bossel Cyrlel, (Eernegem) oó 10 cm.; 4. Vandevoorde Albert, 'Kemmeb, op 1/2 wiel; 5. Frans Qemeulenaere (Westende), 6. Ver haeghe Julien (Ruddervoorde)7. Taecke Karei (Bekegem), 8. Arth. Cleenewerck (Vlamertinige)9. Ge lijk: Gryson André (Geluveld), De ceunlnck Roger (Oostnieuwkerke) Messeyne Roger (Gits), Maurice Geryl (Westende), Verheye Lucien 'Knokke) en Deketelaere Lucien 'Oostende); 15. Depypere Palmer 'Izegetn); 16. Gouwy Gilb. (West- i'QZebeke); 17. Noyelle Rog., (Moor- "de)18. Dezutter Robert (Heist), 'dien zelfde tijd; 19. Jacob Willy, 'Poperinge). op 1.30 min.; 20. Ro ger winne (Passendale), op 2 min.; -1. Cltnckemalllle Roger, (Staden). En er waren er duizenden... Voorzitter Mr Lievens en zijn knappe clubmannen, waaronder de HH. Deltomme, Verbeke en De- back, staan ongetwijfeld hoog in aanzien bij de weermaker. Het was een echt, prima zomer- zonneweertje dat van de partij was, en geen enkel wolkje kwam er de stemming bederven. Kan het dan verwonderen dat reeds aan de aan zet honderden sportliefhebbers aan wezig waren. En het volk stroomde toe en bleef steeds toestromen. Wij zijn nooit geen azen geweest in het schatte-n, maar een goeie pint zou den wij gerust opzetten dat er aan de aankomst minstens een vier dui zend man stonden. Of waren er nog meer? Niet te verwonderen dat ook onze «speaker» in forme was. BOETEN Worden met 4 punten beboet om aan een andere koers te hebben deelgenomen: Denys Henri, Tuyttens Gerard, De nys Daniel, Deblock Louis, Commeyne Fr., Brulez Palmer, Warnez André, Verbeke Mau rice, Deschacht Gerard, Ur- bain Proot, Demeulenaere An dré, Salembier YVilfried, Da niel Baudewijn, Fr. Vande- wiele, Van Holsbeke Jules. Noyelle won niet. Acht op tien waren gekomen om Noyelle te zien winnen en hij zou winnen, dat stond vast. Peins eens, voor eigen volk, als hij hier niet won. En hij won niet. Waarom? Wel omdat hij voor eigen volk reed. De andere renners die dat wisten en hem het grote werk wilden laten doen in de achtervolging. Kwam het daardoor niet dat er nooit geen schotin de groep kwam? En zonder die bandbreuk van Jacob, Winne en Vuylsteke zouden de schoonste ereplaatsen eveneens reeds gaan vliegen zijn, eer hij als eerste, zij het dan zeer nipt, zijn voorwiel over de meet wierp. Neen, Dré Noyelle treft geen verwijt en hij is zeker niet onver minderd uit de strijd gekomen Is het niet kenschetsend dat hij zich onmiddellijk na de aankomst liet ontvallen dat hij niets «nooder» doet dan voor eigen volk rijden. En wij kunnen het best aanvaarden ook. Van vogels gesproken. Hoe eigenaardig het ook moge klinken, het zijn de «vogels» die over het lot van de koers te Poel kapelle hebben beslist. Al noemt de overwinnaar nu ook Devoghel met een grote D. dan hebben wij toch ook lange tijd drie mannen mede voorop gehad, die tenslotte de grote pech« vogelszijn geworden. In derdaad, de koers had reeds een beslissende wending genomen, toen alle drie door bandbreuk werden geremd. Meteen was hun schone ereplaats en de prijs waarop zij met recht konden aanspraak ma ken gaan vliegen Zo bleef de kleine Zonnebekenaar alleen voor op en waar iedereen meende dat hij nog zou vervoegd worden, bleef Langs onze kanten noemt men hem kortweg «Vleugel tjeHet klinkt veel minder officieel en ter zelfder tijde ligt er de uitdrukking in van de sympathie die hij bij de snortmassa mag begroeten. Die sympathie, van waar komt ze? Misschien is het wel omdat zijn kleine gestal te aan zulke prachtige ga ven ligt gekoppeld en ook omdat zijn zegepralen steeds de vruchten zijn van solo ontsnappingen van de kleine Devoghel tegenover de grote mannen uit de groep. Die sympathie, men voelt ze in de lucht hangen waar hij zijn koers rijdt, en Zondag laatst nog te Poelkapelle heeft zelfs de hardste sup porter van Noyelle zijn over winning ferm toegejuicht. Devoghel steekt momenteel In het khaklpak en het moet reeds een half jaar zijn dat hij het geweer leert hante ren. De troep heeft hem schijnbaar geen kwaad ge daan. want hij staat goed in zijn kleers. Hij is daarboven nog een gelukkige tap, dat hij zulke echte sportieve oversten heeft, waardoor hij gelegenheid tot koersen en tot oefenen krijgt. Kan het dan verwonderen dat hij nog altijd «vliegt», en van tijd zijn palm te stekken heeft? Gerard is begonnen te koersen met Zonnebekekcnnis in 1947, Het ging verre van slecht, en op 20 koersen kaapte hij zes Maal de boek.ee mede. Tot dan toe had hij g&werkt bij een melkboer te Moorslede en had er de volkse naam van het «fleuteboertje» gekregen. Reeds in 1948 ging hij bij de E.W.B., deed er zich opmerken en veranderde zijn naam in Vcugeltje 3 eerste, 12 tweede, en 7 derde plaatsen waren zijn schoonste uitslagen. Oostende-Tielt won hij met voorsprong op 104 deel nemers. Kwam 1949 en Gerard reed 10 eerste, 6 tweede en 4 derde plaatsen, werd liefhebber in Oogst, stond op het punt zijn eerste koers te winnen (Kruiseke) als hij plots, heel op het laatste, door Taeldeman en Proot oversteken werd. Het examen was echter gelukt. Ziin volgende koers werd hij 2" zijn derde bracht hem een vijfde plaats. Dan volgden nog vier tweede en drie derde plaatsen. Aan een bloemtuil zou hij ech ter niet geraken. Het begin van verleden seizoen was hem niet zeer gunstig. De Ronde van Westvlaanderen '14°) bracht echter de gewenste forme en uitslagen volgden. Gerard Devoghel werd soldaat en bleef zichzelf. Van tijd tot tijd zal hij wel zorgen dat hij aan zijn oversten een beker of bloemtuil kan aanbieden. Waar zit het hem, die macht en die kunde? Men beziet hem en vraagt hel zich af. Weg met alle theorieën over de athleet. De Zonnebekenaar rijdt ze omver zoals hij de tegen stand van zijn tegenstrevers omver rijdt. Klein is hij, maar gespierd en gevleesd, met een immer lachend rond wezen, met guitige klaarziende oogjes. Een sympathiek ventje, .een groot renner. JODEC. duiveld knap rijden. Ook Gouwy, al begaf hij voor het einde, heeft een zeer schone koers gedaan. Van bij de aanzet. Er is een spreekwoord dat zegt de stoutste wezels zuipen de beste eieren». In koers is dit meestal het geval niet. wel integendeel. Te Poel kapelle echter droeg de onmiddellij ke ontsnapping de goede vruchten. Winne en Gouwy lagen er aan de basis van. Eerst Vuylsteke en daar na Jacob em Devoghel kwamen ver sterking brengen. Dit vijfbal zette zich zo gemeend voor de wagen, dat wij er niet in bedrogen zijn gewor den dat ze niet meer werden bij ge beend. Als wij weten dat er in de groep mannen zaten als Noyelle, Cleenewerck, Van Bossel, Vandecas teele, Vandevoorde, Taecke, Geryl en andere Depyperes, dan kan men een klein gedacht geven van hun prestatie. Hun voorsprong schom melde steeds tussen de 50 sec. en 1.30 min. en de koers was reeds in kannen en kruiken, als Willy Jacob plat reed. Een nieuwe tube leggen deed hem een achterstand van een goede minuut op het peloton oplo pen Meteen was er voor hem geen ereplaats meer weggelegd Spijtig Michel Vuylsteke werd het tweede slachtoffer. Spijtig, zeier spijtig. Ook Winne moest de wet van het nood lot ondergaan en ook deze uitscha keling valt erg te betreuren. Alleen Devoghel zou de vruchten plukken van zijn inspanningen. Devoghel, de soldaat in forme. Gerard ging de laatste ronde in met 50 sec. voorsprong. Al weten wij wat hij kan, toch hebben wij een ogenblik gevreesd dat hij in de laat ste ronde door een ontketende ben de zou worden ingelopen. Niets van. De bende «ontketende» zich nooit. Integendeel was het onze «piot» die er een schepje op deed, zodanig dat hij in de laatste halve ronde nog bijna een minuut op zijn tegen strevers uitliep. Dat kan alleen iemand die de volle forme te pakken heeft en het moet dan ook zeker verwondering baren dat hij als soldaat steeds en reeds zolang de goede kondffie te pakken heeft. Want zoals hij Zondag te Poelkapelle reed, is hij voor de bes ten steeds een groot gevaar. De zege van de sympathieke Gerard werd ten andere zeer flink toegejuicht. En die eindspurt... Die zeventien man hadden plaats genoeg op de brede nieuwe beton- baan. Zo kwam het dat ze alle ze ventien in een handdoek eindige den en er nog heel wat druppeltjes zweet hebben gevloeid eer de uitslag op zijn poten stond Noyelle zat gerust de faire Roger Deceunir.ck êen dankje toewerpen dat deze zo gewillig hem uit de v eg ging. an ders had het wel gebakken geweest. Hij won nu in een uiterste kracht inspanning met een goede tanddikte op de sterke Van Hossel, en met een klein half wiel op Hertje lande- voorde, terwijl dé anderen schier schouder aan schouder over de meet kwamen. Een spurtje waarvan men niet alle Zondagen het geluk heeft te zien. Lucien Depoorter heeft onder vonden dat het heel moeilijk is zijn eigen Grote Prijs te winnen. De lokale favoriet lien immers al te zeer in de kijker en men gunde hem niet veel vrijheid. Hij liep weg van aan het startschot, kon gelukkig na zadelbreuk terug aan pikken. Een nieuwe ontsnapping- met Meersman en Defrez droeg heel wat verder, maar onder de druk van Blomme, Minne en Van Est werden zij terug- bijgebeend. Frans Siegers wierp zien dan on gebreideld in de strijd en nam bij na een minuut voorsprong'. Nu wa ren het Jonckheere en Rondelé die zich voor de wagen spanden om de vluchter terug tot de orde te roe pen. Zo zalen 3 ronden voor het einde nog 22 man samen en de rap pe spurters verkneukelden zich reeds in epn groepszege. De sterke Maurits Blomme zou er echter an ders over beslissen. Een demarrage volstond om zich los te maken en hoe de anderen zich ook inspan den. de Roeselarenaar was dra bui ten schot en ging een onbedreigde zege tegemoet. De reactie van de groep was nochtans geweldig ge weest, want aan de tiende roridf volgden een knap rijdende Rondelé in gezelschap van een oersterke Van Est op 25 sec. Op 45 sec, zaten Dré Déclerck, Depoorter. Degrae- vel.vn en Maurits Minne, die bij de profs een geslaagd eerste optreden kende. De rest van het peloton volgde op een minuut. Terwijl Blomme in recordtijd de laatste kilometers afmaalde, kwam het achter hem tot een gedeeltelij ke hergroepering en het waren 12 man die zich 1 min. 25" na de overwinnaar ter aankomst aanbo den. De vlugge Thoma liet voor de tweede plaats aan niemand een schijn van kans. DE UITSLAG 1. Maurits Blomme, de 160 km. in 4 u. 14 min.: 2. Thoma Emmanuel op 1' 25"; 3. Plovie Julien; 4. Casier Georges; 5. Rondelé Florent: 6. Declerck André; 7. Van Est Wim I (Hol.); 8. Minne Maurits; 9. De- graevelyn Pol; 10. Van Dycke Ju- iien; 11. Sieuw Gabriël; 12. Depoor ter Lucien; 13. Defrez Albert; 14. Siegers Frans, op 2' 30"; 15. De- splenter Georges; 16. Renler Jero me; 17. Roks Mathias (Hol.); 18, Jonckheere Raphael; 19. Deschacht Maurits; 20. Deious Roger, (Minlstr. toelating nr 2842/23 - 15/6/51) (VANAF 1 JULI 1951 TOT 31 DECEMBER 1951) Zoals voorheen worden er een zeker aantal loten toegewezen, die zullen recht geven aan speciale terugbetalingen. Afzonderlijk der speciale uitbetalingen is 'n volgeplakt boekje altijd 125 fr. waard. Geen kommer voor de datum... zij vervallen nooit!... Uw leverancier betaalt alle boekjes op ieder tijdstip en op eerste aanvraag uit aan 125 fr. Moest dit het geval niet zijn, schrijft onmiddellijk naar «VACANTIE EN REIZENWarmoesbergstraat 65, te Brussel. Het blijft een lonende reklaam voor de handelaars die de ristorno-zegels geven. Het is een belangrijke besparing voor de verbruiker. MAAR ER IS MEER: Ziehier de prijzen welke met de tegenwoordige trekking zullen gegeven worden: A) De VIJF eerste uitgetrokken nummers zijn terugbetaalbaar aan 1.000 frank. B) De VIJF EN VEERTIG uitgetrokken nummers daarop volgende zijn terugbetaalbaar aan 250 frank. Schrijft dus de nummers van uw volgeplakte boekjes op een gele postkaart (van 0,90 fr.) en brengt er 10 zegels VACANTIE EN REIZEN op aan, langs de kant bestemd voor de briefwisseling. «o» Waarom deze 10 zegels: Omdat wij de ministeriële toelating niet konden ver krijgen onze tombola's te behouden, tenzij onze tombola een sociaal karakter had. Wij hebben dan een belangrijk sociaal werk uitgekozen tussen de talrijke die in het land bestaan en hebben aan dit werk een gift aangeboden ter waarde der 10 ristorno-zegels welke op al de postkaarten zijn aangebracht. Het is het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden. VACANTIE EN REIZEN zal dus zelf aan dit werk de totale waarde storten der zegels die op al de deelnemingskaar-ten zijn aangebracht. Toezicht der bewerking der loterij: De deelnemingskaarten worden door de Heer Deurwaarder deLOBEL, 14, Van Moerstraat, Brussel, in samenwerking met ons én deze der N.W.O.I., in ontvangst genomen. Wij zullen samen de geldigheid der deelnemingskaarten nazien en het toezicht uitoefenen der op de kaart aangebrachte ristorno-zegels, waarvan wij het bedrag aan het N.W.O.I. verschuldigd zijn. Besluit: De belangrijke winst die de meerwaarde vormt der bij de trekking uitgekomen boekjes, komt dus, zoals voorheen, terug in uw handen. Daarbij stellen wij, en U eveneens, een daad van sociaal belang, door het N.W.O.I. te laten profiteren der waarde der ristorno-zegels die U op uw deel- nemingskaart hebt aangebracht. EEN KEER TE MEER geven de ristorno-zegels VACANTIE EN REIZEN U het bewijs: 1) Dat zij een heel ernstige instelling uitmaakt die ten zeerste in aan zien staat. 2) Dat zij altijd getrouw blijft aan hare verbintenissen, dit sedert haar 20-jarig bestaan. 3) En dat zij hierdoor de voorkeur heeft van 3 millioen verbruikers in België die aan VACANTIE EN REIZEN hun steun brengen en de ristorno-zegels VACANTIE EN REIZEN eisen. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING AAN DE LOTERIJ: 1) Zendt niets anders binnen dan een gewone postkaart (0,90 fr.). 2) Op de adreszijde schrijft U het adres: POSTBUS 653, BRUSSEL I. 3) Op de briefwisselingszijde schrijft U wel leesbaar: uw naam en voornaam en volledig adres, alsook het nummer van uw boekje met ristorno-zegels VACANTIE EN REIZEN. Dit nummer zult U op ieder boekje vinden op het blad dat het deksel vormt. 4) Brengt 10 ristorno-zegels VACANTIE EN REIZEN aan op de gele postkaart langs onder op de zijde voor de briefwisseling bestemd. 5) Post dus onmiddellijk de kaart. BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 1) De kaarten die zullen gepost zijn na de 20 Juli e.k., zullen slechts in aanmerking komen voor de volgende trekking. 2) Deze die verscheidene boekjes met ristorno-zegels VACANTIE EN REIZEN bezitten, mo- fen zoveel kaarten binnenzenden als ze boekjes bezitten, doch ieder kaart mag slechts én nummer van boekje vermelden en op iedere kaart moeten 10 zegels VACANTIE EN- REIZEN worden aangebracht. 3) Alle nummers der hoekjes zijn geldig, 't zij deze volgeplakt zijn of pas begonnen, doch de boekjes van voor de oorlog zijn niet geldig voor de loterij. 4) De prijzen zijn uitbetaalbaar tegen aanbieding van de boekjes door de personen waarvan het adres op de Ingezonden deelnemingskaart vermeld ls en de uitbetaling geschiedt uit sluitend door het ambt der postchecks. 5) De trekking der kaarten met de nummers zal verzekerd zijn door de Heer Deurwaarder de Lobel te Brussel. 6) De namen der winnaars zullen ln het maandblad «De Spaarpot» bekend gemaakt worden. 1) Alleen gele postkaarten (0,90 fr.) zullen in aanmerking komen voor de deelneming aan de loterij. 8) De ingezonden postkaarten voor de deelneming zijn na iedere trekking vernietigd. U hoeft dus Iedere maand een nieuwe postkaart binnen te zenden met 10 zegels VACANTIE EN REIZEN er op aangebracht. 9) De deelnemers die niet, verwittigd zijn per persoonlijke brief uitgaande van VACANTIE EN REIZEN voor de 5° van de volgende maancl, komen niet ln aanmerking als winnaars, «O» VRAAGT BIJ UW WINKELIER: 1) De goede produkten MOVA en VALOIS, zij bevatten een groot aantal ristorno-zegels Vacantie en Reizen, gegeven door de fabrikant. 2) De KOFFIES VAN 'T PARADUS, zij bevatten eveneens een groot aantal ristorno-zegels Vacantie en Reizen. 3) De beste Margarine DA'S FIJN, zij bevat ook een groot aantal ristorno-zegels Vacantie en Reizen. ...EN ZIJ KOSTEN NIET DUURDER. «o» Met deze produkten te kopen wordt uw boekje in een recordtijd gevuld. VAC/SUM tmiw OI' AL UW AANKOPEN VAN GELIJK WELKE AARD... VERGEET HET NIET... EN EIST WEL DE Mauve Ristorno-zegels VACANTIE EN REIZEN (2530) nauw.. 5-|.iui-J-|.|.n." -w." n 1v '".«iiü 13* PROEF VAN HSTT LTEFHEBr BHRSKRITERIUM VAN WESTVJi «HET WEKELIJKS NIEUWS» BELGA - BARCO Op Dinsdag 10 Juli mannen van de veloclut) 1 kust» uit met hun tweede prijs der Zeekust. Zij nemen zeer ernstig op en bieden aan van ver komende renner» gratis overnachting. Daar aan da kust zullen wij denkelijk schone banen krijgen en er zal als steeds van 6.e beginne af gevlamd worden. Spijtig dat de Inrichters de concurrent» krijgen van de koers te Beitem- Rumbeke. TECHNISCHE INLICHTINGEN Afstand 120 km. PriJnenbedWMI 5.000 frank. Beker aan de overwinnaar. Inschrijving, vertrek en aankom® aan «De Wedergeboorte», bij O. Blomme, Dorpplaats, 16. Vertrek te 15 uur. 1. Vandevoorde Alb. i. Cleenewerck Arth. 3. Taecke Karei 4. Noyelle André 8. Geryl Maurice P- 6. Denys Daniel" Ryckewi 8. PhiHps Jozef kewaert Pienv 9. Gryson André 10. Demeulenaere Frans 11. Van Bossel Cyrlel 12. Jacob Willy 13. Messeyne 14. Luchle Miehë 15. Houvenaghel Mare. 16. Hosten Roger 17. Deschacht Gerard Devoghel Gerard 19. Van Mol August 20. Depypere Palmer 21. Victor Lucien 22. Denys Henri Verhaeghe Julien Viaene Gerard 25. Deceuninck Roger Salembier Wilfried Decnock Georges Vandamme Gaston 29. Verheye Lucien Deketelaere Lhcien Bonnecandelle Ant. Vermeersch Achiel Tanghe Michel 34. Commeyne Frans Proot TJrbain Demeulenaere André Hebb Jaak Vanhoutte Charles 39. Deblaere Adhéma* Huyghe Victor Winne Roger 10 ALBERT VANDEVOORDE BETUIGDE ZIJN FORMÉ TE IEPER Knappe Oekenaar Victoor Luc. in de spurt geklopt. De inrichters uit de Hallestede kregen 25 flinke liefhebbers aan de start. Gouwy en Wlnne, de vruch ten van hun ontsnapping te Poel kapelle indachtig, trokken onmid dellijk ten aanval. Zij werden ech ter vervoegd door een flink duo Vandevoorde en Victoor Lucien. Gouwy moest loslaten en Winne werd door bandbreuk achteruitge- worpen. De bandbreuken waren ten andere legio en Ryckewaert, Gry son, Jacob, Cleenewerck en nog anderen werden er door geteisterd. De reactie kwam van Willy Jacob, Noyelle en Cleenewerck. Laatstge noemde viel weg wegens een platte tube. Jacob - Noyelle gaven lange tijd de indruk de leiders te zullen vervoegen en vooral Jacob reed puik. Noyelle scheen echter min in zijn dagje. Zo kwam het dat de 2 weglopers tot op de meet stand hielden en het was de leider van ons kriterium die een schone spurt zege behaalde voor Victoor Lucien, een knappe jonge renner die be slist in het oog zal dienen te wor den gehouden. Voor de derde plaats drong Noyelle niet eens aan en Ja cob sleepte ze verdiend in de wacht. De uitslag 1.Vandevoorde Albert, de 120 km. in 3 u. 30'; 2. Victoor Lucien: 3. V/. Jacob; 4. Noyelle: 5. Gryson; 6. Viaene; 7. Vuylsteke: 8. Louwyck; 9. Deceuninck; 10. Winne; 11. Gou wy; 12. Boedts; 13. Denys; 14. Ma- thieu; 15. Verbeke; 16. Clinckemail- lie; 17. Maubrouck. Beroepsrenners SCHELDE'WINDEKE: 1. Hermie M.; 2. Pelremans; 3. Boumon; 4. M. Rij- ckaert; 5. Ollivler; 6. Decorte; 7. Wambeke; 8. Pleters. VICHTE: 1. Decin Albert; 2. De- graevelyn; 3. Callens; 4. Van Bra bant; 5. Sieuw; 6. Rondelé; 7. Jonck heere; 8. Deman; 9. Minne; 10. M. Blomme. MELLE: 1. Van Verre; 2. Ramon; 3. Hardiquest; 5. De-wachter; 6. De poorter J.; 7. Cleemput; 8. Wauters. NEDERBRAKEL: 1. Van Staeyen Jos.; 2. Schotte Briek; 3. Decorte; 4. De Freyter; 5. Mathys; 6. Braecke- veldt; '7. Van Dycke; 8. Van Kerre- brouck. Onafhankelijken LENS: 1. Delathouwer; 2. Desmedt G.; 3. Colpaert; 4. Neyt; 5. Taelde man; 6. Bourgeois; 7. De Walsche. TIEERODE: 1. Sorgeloos; 2. Von- cken; 3. Bylle; 4. Deba/1; 8. Denll; 6. Desmet Gilbert; 10. Vermeersch A.; 25. Labaere Willem. Liefhebbers ZARREN: 1. R. Glorieus; 2. De- meyer; 3. D'Hondt; 4. Rhlets; B. Van Tieghem; 6. Denijs H.; 7. Tuytene; 8. Denijs D. ST ELOOIS VI.JVE: 1. Baudewijn» Daniël; 2. Derjjcke; 8. Pennljck; 4. Desmedt A.; 5. Commeyrfe; 6. Mo reels; 7. Orlans. LEKE: 1. Van Bossel O.; 2. Ver meersch; 3. Taecke; 4. Demeulenaere Fr.; 5. Moyaert; 6, Proot; 7. Muylle. ST-ELOOIS-VIJVE: 1. Parmentier; 2. Defour; 3. Demeulenaere A.; 4. Messeyne; 5. Van Tieghem; 6. De- ryekere. KRCjSHOÜTEM: 1. Denys Henri; 2. Baert; 3. Casslau; 4. Commeyne; 5. Delville; 6, Van Vynck; 7. Vande- walle; 8. Hallaert. Nieuwelingen ZILLEBEKE: 1. Allegaert Michel; 2. Xndevuyst G.; 3. Wyllemijns; 4. Pype; 5. Verbeke. WINGENÉ: 1. Lefevre R,; 3. Min- ne: 8. Debel; 4. Moreels; 5. Vanpa- mel. GIJVERINKHOVE: 1. Roels Her man; 2. Joseph; 3, Barbier; 4. De- sodt; 5. Catteeuw. ROE8ELAHE: 1. Van Clooster R.; 2, Everaert; 8. Peeters; 4. Rosselie; 8. Allegaert. SLOPE: 1. Van Stecheüman: 3. Seynaeve; 3. Flore; 4. Deruyck; 6. Joseph Roger. ERVERDINGE: 1. Tndervuyet <5,; 2. Delannolt; 3. Vandeheyden; 4. De- neut; 5. Verbeke. tVMTSCHATE: 1. Pattyn Edg.t 3. Lams; 3. Gouwy; 4. Pattyn; 5. Van- steelandt. OOSTNIEUWKERKE: 1, Crabbe R.; 2. Lamote; 3. Degryse O.j 4. De- gryse W.; 5. Dutry. RORTEMARK1. Jacques Roger; 2. Verleye; 3. Verhaeghe; 4, Gouwy; 5. Ingelbrecht. IZEGEM: 1. Vandamme; 3. Decom- mere; 3. Declercq; 4. Lapeln; t. Lan- duyt. ROESELABE: 1. Bruwier Hendrik; 2. Sabbe; 3. Ronsse; 4. Van too; 6. Deneve. IZEGEM: 1. Blondeel G.t 3. Roa- selle; 3. Deeömmere; 4. Holvoet! 8. Sabbe. WAASTEN: 1, Knookaert: S. Ver meulen: 3. Indarvuyet} 4, GheeqUi®- re; 5. Deïannoy. OOSTNIEUWKERKBt 1. Kercfchq- ve N,; s. Nyffeis; 3. VandeoMfceelst 4 Vandeweghe; 8. Vandecasteele Leof$ STADEN: 1, wiliaert O.; 2. Claw»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 9