NOTARIËLE VERKOPINGEN GELD VEILIGE EN WWST6EVENDE BELEfiBI 3V50 °/o vervallend na 1 jaar 4,50 °/o vervallend na 5 jaar 4,50 °/o vervallend na 10 Jaar woonhuis wij kopoTopT 2»g 21 Jül Ï53TT^ mJH. IÜT Studiën van da Notarissan IMPE-CASSIERS en VAN EECKE te POPERINGE DOOR STERFGEVAL OPENBARE VERKOPING Instel; Maandag 6 Augustus 1051 Toeslag: Maandag 20 Augustus 1951 te 2 uur zeer stipt namiddag te POPERINGE, Bertenplaats, in het gasthof «De Katholieke Kring», van: GEMEENTE WATOU. £en goede en welgelegen HOFSTEDE STAD POPERINGE. KOOP ACHT. - WOONHUIS KOOP NEGEN. WOONHUIS KOOP TIEN. - 1 Ha. 40 a. 48 ca. ZAAILAND KOOP ELF. - 70 a. 15 ca. ZAAILAND KOOP TWAALF. - 70 a. 15 ca. ZAAILAND Een allerbeste HOFSTEDE EEN WOONHUIS NU NOG BESCHIKBAAR EEN WOONHUIS WOONHUIS WEIDE en LAND WOONHUIZEN WERKMANSHUIS De puinen van WOONHUIS De puinen van WOONHUIS EEN WOONHUIS Te KORTRIJK 12, Begijnhofstraat. Te BRUGGE 9, Wijngaardstraat. WOONHUIS BOUWGROND ZAAILAND WOONHUIS HANDELSHUIS WOONHUIS HOFSTEDEKE BOUWGRONDEN en ZAAILANDEN ZAAILAND UNE MAISON EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND en HOOILAND ZAAILAND ZAAILAND HOOILAND HOOILAND ZAAILAND HANDELSHUIS Obligaties en Kasbons Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid WOONHUIS WINKELHUIS BURGERSHUIS HUIZEN BOUWGRONDEN HOFSTEDE VILLA KOFFIEBRANDERIJ EIGENDOM BOUWLAND EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS Vier Werkmans woningen EEN WOONHUIS WOONHUIS Een Werkmans woning HOFSTEDE WEIDE en MEERS HERBERG Modern Slachthuis Herberg Werkmans woningen EEN WOONHUIS BOUWGROND BOUWGROND EEN WOONHUIS ZAAILAND en BOUWGROND en ZAAILAND TWEEWOONST ZAAILAND BOUWGROND ZAAILAND HOFSTEDF BURGERSHUIS HANDELSHUIS HOFSTEDE- HERBERG ZAAILAND WOONHUIS TWEEWOONST EEN WOONHUIS WOONHUIS HERBERG Het Vaderland BOUWGROND inbeslaggenoffl* goederen Geteisterde VII# «HET WESTELIJKS N1ET3WS in de Kortewilde- en Douvlehoek, langs de Poperingedreef en dicht bij de Steenweg van Watou naar Abele, voor een grootte van 9 Ha. 09 a. 28 ca. Gebruikt door M. André Lobelle-Beernaert met recht van &scht tot 1 October 1958, mits 18.325 fr. 's jaars, vallende 1 October, oven de lasten en premie van brandverzekering. Verdeeld in vol gende kopen: KOOP EEN. De HOFPLAATS met gebouwen, tuin en weiland, staande en gelegen langs de Poperingedreef en met medegaande uit weg tot aan de Steenweg van Watou naar Abele, groot 2 Ha. 96 a. 06 ca., bekend bij kadaster Sectie F nrs 149a, 147c, 146a en 144d. KOOP TWEE. 1 Ha. 63 a. 90 ca. ZAAILAND langs de Poperinge dreef, Sectie F nrs 202 en 201. KOOP DRIE. 1 Ha. 30 a. 20 ca. ZAAILAND langs de Poperinge dreef, Sectie F nrs 195a, 195/2 en 194. KOOP VIER. 87 a. ZAAILAND langs de Steenweg van Watou naar Abele, Sectie F nr 114a. KOOP VIJF. 51 a. 80 ca. ZAAILAND langs de Steenweg van Watou naar Abele, Sectie C nrs 1093a en 1093/2. KOOP ZES. 1 Ha. 11 a. 60 ca. ZAAILAND langs de Steenweg van Watou naar Abele, Sectie O nr 1092a. KOOP ZEVEN. 1 Ha. 08 a. 70 ca. ZAAILAND langs de Steenweg van Watou naar Abele, Sectie O nrs 1090b en 1091. met afhangelijkheden en tuin, staande en gelegen langs de Proven- steenweg, nr 33, groot volgens meting, 574 vierkante meters, bekend bij kadaster Sectie A nrs 1390b en deel van 1390a. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Hector Deroo, mits 350 fr. te maande, bo ven de lasten en brandverzekeringspremie. met afhangelijkheden en tuin, staande en gelegen langs de Proven- steenweg nr 31, groot volgens meting 488 vierkante meters, bekend bij kadaster Sectie 8 nrs 1390c en deel van 1390a. Gebruikt zonder ge schreven pacht door M. Camille Vermeulen, mits 300 fr. te maande, boven de lasten en brandverzekeringspremie. langs de Provensteenweg, Sectie A nrs 1389 en delen van 1388 en 1390a. Gebruikt door M. Camille Ruyssen-Jacob met recht van pacht tot 1 October 1952, mits 2.800 fr. 's jaars vallende 1 October, boven de lasten. langs de Provenweg ln den Schoudemonthoek, Sectie K deel van nr 228. langs de Provenweg in den Schoudemonthoek, Sectie K deel van nr 228. Kopen elf en twaalf hlervoren gebruikt door M. Marcel Dehouck- Quaghebeur, zonder geschreven pacht mits 2.800 fr. 's Jaars, vallende 1 October, boven de lasten. Se'egeu te Poperinge, in de Lyssenthoek, dicht bij de Leenestraat en met uitweg tot op de Korte Leenestraat, voor een grootte van onge veer 11 Ha. 95 a. 57 ca., gebruikt door M. Omer Derycke-Ruyssen, met récht van pacht tot 1 October 1958, mits 24.000 fr. 's jaars, vallende 1 October, boven de lasten en premie van brandverzekering. Ver deeld in volgende kopen: KOOP DERTIEN. De HOFPLAATS met gebouwen, tuin, zaai en weilanden, groot 7 Ha. 15 a. 37 ca., bekend bij kadaster Sectie G, nrs mb, 995 c, 963, 992a, 994, 995d, 996. 997, 998a, 999a, 1000a, 1020c, 1023b, 1026. KOOP VEERTIEN. 45 a. 50 oa. ZAAILAND, langs de Leene straat, bekend bij kadaster Sectie G, Nr 1007. KOOP VIJFTIEN. 2 Ha. 58 a. 02 ca. ZAAILAND, palende aan de Korte Leenestraat, Sectie G, Nrs 1048, 1049, 1050, 1052a en 1051b. KOOP ZESTIEN. 1 Ha. 76 a. 68 ca. ZAAILAND, met uitweg tot aan de Korte Leenestraat, Sectie G, Nrs 991c en 991h. Plan en inlichtingen ter Studie van voornoemde Notarissen. Recht van samenvoeging. (2601) Kantoor van Notaris VAM EECKE te Poperinge. Op Vrijdag 10 Augustus 1951 te 2 uur namiddag, ter herberg Switch Roadbij Mr Alb. Bau- drez, steenweg naar Westvlèteren, te Poperinge, INSTEL MET PREMIE VAN met schuur, stalling en verdere af hankelijkheden en 39 a. 50 ca. be bouwden grond, wéide en zaailand, te POPERINGE, tér westzijde van den rijksweg naar Westvleteren, nabij «Spanje». In pacht gehouden door Mr Mar cel Buseyne, tot 30 September 1955. Toeslag: Vrijdag 24 Aug. 1951 zelfde uur en plaats. De liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van hun huwelijks boekje of van een uittreksel uit hun geboorteakte. (2660) Studie van Meester ROB. VAN DEN BOOGAERDE Notaris te leper, Menenstraat 15, telefoon 615. Studie van de Notaris THEVELIN te Mesen VAN Studie van de Notaris W. H. da SAGHER Paardenmarkt 4, Poperinge. DIT TER HAND TE KOOP STAD POPERINGE Wmstensteenweg 19, met afhankelijkheden, ten dienste van café 't Jonkershofbebouw de grond en tuin, ter grootte van 10 aren 70 centiaren. Verhuurd zonder geschreven pacht aan Mr Cyrille Debacker. Voor verdere inlichtingen zich wenden ter studie van genoemde Notaris. (2416) Studie van de Notaris WALTER de SAGHER, Paardenmarkt 4 Poperinge. Op Maandag 23 Juli 1951 te 3 uur namiddag, in café In de Wijngaard bij Mr André Pin ceel, Casselstraat 32, te Poperinge, OPENBARE VERKOPING VAN Stad POPERINGE, Peperstraat 13, Een schoon en gerievig met kelder en verdiep, afhankelijk heden, bebouwde grond en koer, gelegen te Poperinge, Peperstr. 13, ter grootte van 1 a. 6 ca. Electriciteit, gas, water, In goede staat van onderhoud. Onmiddellijk vrij Te bezichtigen: de Maan-, Woens- en Vrijdagnamiddagen, van 2 tot 4 uur. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van ge noemde Notaris. (2517) Kantoor van de Notaris LAHAYE te Poperinge Vrijdag 3 Augustus 1951 te 14 uur, «A la Maison de Com merce:» bij M. Albert Ostyn-Ver- donck, Casselstraat, te Poperinge, Openbare tekoopbieding van GEMEENTE RENINGELST Gehucht de Klijtte 1 ha. 01 a. 05 ca. in een blok, langs de steenweg op Kemmel, bekend op het kadaster Sectie C nrs 714a, 714a/2, 715a en 716d. In huur gehouden, zonder schrift, door M. André Victoor-De- ryeke, mits 2.250 fr. 's jaars, plus de grondbelasting, vervaldag 1 Oc tober. (2666) Studie van de Notaris W. IMPE-CASSIERS, Poperinge Om uit onverdeeldheid te scheiden Studie van de Notaris W. de SAGHER, Paardenmarkt 4 - Poperinge. (Telefoon 381.) UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER Bruggesteenweg Nrs 22, 24 en 26; Kleine Pennestraat Nr 78, VIER met afhankelijkheden, bebouwde grond en koer, waarvan drie ter grootte van 80 ca. en een ter groot te van 60 ca. Allen bewoond zonder geschreven pachtvoonvaarden. Voor verdere inlichtingen zich wenden ter studie van genoemde Notaris. (2587) Kantoor van de Notaris LAHAYE te Poperinge. Maandag 23 Juli 1951 te 14 uur, op het Vredegerecht, Ber tenplaats te Poperinge, ten over staan van Mr de Vrederechter van het Kanton Poperinge, OPENBARE TEKOOPBIEDING van Stad POPERINGE, Werfstraat 7, en afhangen, met 64 ca. grond en koer, bekend op het kadaster sek te. L, Nrs 446a en 447a. In huur gehouden door Mr Jul. Liebert-Temperville, zonder schrift, mits 84 fr per maand, vrij van be lasting. Zichtbaar al de v/ersdagen, doch slechts 's namiddags. N.B, Boven de overslagprijs en kosten zal de koper moeten ver goeden voor overname van een af- sluitingsmuur in hout en Unalit- papier, toebehorend aan de pach ter; 1200 frank. (2512) Vrijdag 3 Augustus 1951 te 3 uur stipt 's namiddags te Po peringe, Bertenplaats, in de gewone gehoorzaal van 't Vredegerecht (in gang Hondstraat) OPENBARE VERKOPING VAN KOOP 1. met volgens meting 459 m2 grond, gelegen te POPERINGE, Komstraat hebbende aldaar een gevelbreedte van 6 xn. bekend bij kadaster Sec tie C deel van nr 1033 b/3. On gebruikt. Op deze koop bevinden zich nog een citern en aalput. Slechts ingesteld: 65.000 fr. KOOP 2. met volgens meting 437 rn2 grond, gelegen te POPERINGE, Komstraat hebbende aldaar een gevelbreedte van 6 meters, bekend bij kadaster Sectie C. deel van nr 1033/b/3. Ongebruikt. Op deze koop bevinden zich nog een steenput, citern en aalput. Slechts ingesteld: 65.000 fr. NOTA. De vergoeding voor oorlogsschade betrekkelijk de twee woonhuizen gestaan hebbende op kopen 1 en 2 wordt medeverkocht. Bij definitieve beslissing nr 000409 van de Heer Declercq, Provinciale Directeur voor Westvlaanderen bij het Ministerie van Wederopbouw, werd er toegekend als vergoeding voor oorlogsschade (wederbelegging inbegrepen) een som van 261.125 fr. die diensvolgens zal toekomen aan de koners van konen 1 en 2 tot elk de helft of 130.562,50 fr. KOOP 3. MET STAL EN HOVING staande en gelegen te POPERINGE, langs de Koeistraat, groot volgens meting 571 m2, bekend bij kadaster Sectie K nr 14/S en deel van nr 15/c. Bewoond en gebruikt zonder ge schreven pacht, mits 50 frank te maande, vrij van lasten, door Mr Lucien Cayzeek-Pinceel, eigenaar der pomp alsmede van een cemen ten kotje zich aldaar bevindende. Slechts ingesteld: 25.000 fr Verdere inlichtingen ter "studie van genoemde Notaris, Boeschepe- straat nr 11. (2667) om huis te KOPEN of te BOUWEN.' OmmiddeU. uitbetaling. W. H. B. ANTVERPIA 108, Lg'e Lozanastraat, Antwerpen. Iedere Woensdag van 10.30 u. j tot 16 uur. (2036) Kantoor van de Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe Maandag 30 Juli 1951 te 3 u. 's namiddags ter herberg, bij Mr Jerome Lermytte-Faés, Proven. OVERSLAG VAN GEMEENTE PROVEN Koop 1. - Schoon met afhankelijkheden, gelegen ter Dorpplaats, en 1 a, 61 ca. bebouwde grond en hovenierhof, Sectie B nr 221/b2. Ingenottreding met de be taling. Sleutel voor bezichtiging bij Mr Jerome Lermytte. Ingesteld: 102.000 fr. Koop 2. - Een perceel gelegen langs de Staatsbaan van Proven naar Roesbrugge, groot 46 a. 33 ca. Sectie A nr 431f, verdeeld in loten. Lot 1, 2, 3 en 4, elk 2 a. ca. met elk 7,50 m. langs de taatsbaan op 30 m. diepte. Lot 5 is 37 a. 33 ca. zaailand. Ingesteld in massa: 50.000 fr. Koop 3. - Een perceel groot 28 a. 14 ca., Sectie B nr 89a. Recht van samenvoeging. Ingesteld: 30.000 fr. (2282) Studie van de Notaris DEEREN te Roesbrugge. Maandag 6 Oogst 1951 te 4 uur namiddag, ter herberg De Leliebij Heer Cyriel Rappelet- Faes, OPENBARE VERKOPING in één enkele zitting, van GEMEENTE PROVEN Een gerieflijk gelegen Casselstraat 3, met stallin gen, alsmede 4 a. 20 ca. bebouwde grond en erve. Voorzien van regen en putwater en de hof beplant met 30 fruitbomen. Gelegenheid tot medegebruik van twee lijnen land. Vrij met de geldtelling. (2606) OPENBARE VERKOPING VAN schoon en gerievig met atelier, bouwgrond en grote hof te Geluveld, steenweg van leper (tussen «Kantientje» en 't Hooge»), Onmiddellijk vrij van gebruik. Lot 1: Handelshuis met 10 aren grond. Lot 2: Bouwgrond met alreeds bestaande gebouwen, kunnende die nen tot garage of atelier met be staande woonplaats, kamers en zol der, groot 8 a. 50 ca. IN EEN ENKELE ZITDAG Dinsdag 24 Juli 1951 te 14.30 u. stipt in de café «De Drie Koningen», Grote Markt, te leper. Recht van samenvoeging. Alle inlichtingen ter studie. (2527) Studie van de Notaris A. VAN DER MEERSCH te Yper Maandag 30 Juli 1951 te 3 u. stipt namiddag in de Ge hoorzaal van het Vredegerecht te Yper, Grote Markt OPENBARE VERKOPING VAN STAD YPER Zeer schoon en gerievig met nijverheidsgebouw, afhankelijk heden en grond, staande en gelegen Lombaardstraat 26, groot 4 a. 90 ca. Bewoond en gebruikt door Mevr. Wed. F. Beuselinck, met schrifte lijke pacht voor 3, 6 of 9 jaar, inge gaan on 1 April 1946, mits 12.000 fr. per jaar. Te bezichtigen iedere Dinsdag en Donderdagnamiddag van 2 tot 4 u. Ten overstaan van de Hr Vrede rechter van het 2" kanton Yper Slechts ingesteld: 332.000 fr. (2281) OPENBARE VERKOPING Schoon gelegen te Houtem-bij-Komen. Ca- leutestraat, gekadastreerd sectie B nrs 787/b en 787/g, met een grootte van 1 ha. 08 a. 70 ca. Gebruikt door Charles Bollaert, mits 3.000 fr. 's jaars, boven de lasten, assurantie aan eigenaars, zonder gechreven pacht. ENIGE ZITDAG: Dinsdag 7 Augustus 1951 te 3 u. 's namiddags, in de ver- hoorzaai van het Vredegerecht te Mesen, ten overstaan van de Heer Vrederechter van 't kanton Mesen, Zie plakbrieven met plan of zich wenden ter studie van voornoemde Notaris. (2273) Studie van de THEVELIN te Notaris Mesen Studiën der Notarissen LAUWERS en VAN DER MEERSCH te Yper Om uit onverdeeldheid te treden. Studiën van de Notarissen ANDRE SOETE te Menen en OPSOMER te Kortrijk Op Woensdag 1 Oogst 1951 te 2.30 uur stipt namiddag, in het redegerecht, Grote Markt, Yper, OPENBARE VERKOPING in één enkele zitdag, van: STAD POPERINGE aan de ingang der stad, langs de grote baan naar leper, Beste bestaande als volgt: I. 40 A. 6 Ca. bestgelegen BOUWGROND, sectie D, Nrs 678c en 678b, uitmakende de houtzagerij uitgebaat door Justin Gekiere, eige naar van gebouwen en materiaal, en aan deze laatste verpacht voor Ij aar, ingegaan de 1 Oktober 1946, mits 2.000 fr. 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in 2 loten. II. 1 Ha. 69 A. 20 Ca, welge legen ZAAILAND, sectie E, Nrs 204b, 204d, 204b/2, 205a en 206. Ge bruikt zonder geschreven pacht door wijlen Maurice Meersseman, mits 2.500 fr. per hectare, 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in 4 kopen. Alle inlichtingen ten kantore van. Meester LAUWERS voornoemd. Zie plakbrieven met plan. (2391) J. E. Etude du notaire DE SIMPEL a Warneton Studiën van de Notarissen DEEREN te Roesbrugge-Haringe en VAN EECKE te Poperinge Vrijdag 3 Oogst 1951 te 3 u. 's namiddags ter gehoor zaal van de Hr Vrederechter, zijnde het Gemeentehuis te Roesbrugge. Openbare Licitatievcrkoping in een enkele zitting Van GEMEENTE KROMBEKE (Krombekelioek) Een perceel beste bekend bij kadaster Sectie A nr 1013, groot 55 a Gebruikt door de medeverkoper Mr Emile Bustraen. (2538) Studie van den Notaris N. D HUVETTERE te Yper. Mise a prix: Mardi 24 juillet '51 a 16 h. au café «A l'Ange», rue d'Armentières, au Bizet.' Commune de PLOEGSTEERT LE BIZET 14, rue des Jeunes Mariés avec 1 a. 40 ca. Son D n" 415 x/3 Libre au paiement du prix. 0.50 gain de mise a prix. Adjudcation: Mardi 7 aoüt '51 a 16 h. au café A l'Etoile des Flandresrue d'Armentières, Le Bizet. (2647) OPENBARE VERKOPING VAN 7. - GEMEENTE LOKER KOOP 1. met 26 a. 95 ca. zaailand. Ge- oriukt door Mr Bené Dondeyne. KOOP 2. met 28 a. 27 ca zaailand. Ge bruikt door Mr Eugène Pattou. KO JP 3 en 5. samen groot 2 ha 30 a. 53 ca. Gebruikt door Mr Georges Louf. KOOP 4. groot 46 a. 03 ca. Gebruikt door Mr Au guste Bonte. KOOP 6. groot 40 a. 90 ca. Gebruikt door Mr Maurice Ghesquière. KOOP 7/a en deel van 7/b. samen groot 81 a. 80 ca. Gebruikt door Mr Georges D'Huysser, KOPEN deel 7/b, 8, 9, 11. samen groot 2 ha. 13 a. 11 ca. Gebruikt door Mr Maurice Boone. KOOP 10/a groot 60 a. 60 ca. Gebruikt door Mr Jerome Traisnel. KOOP 10/b. oot 62 a. 32 ca. Gebruikt door r René Dondeyne. II. - GEMEENTE RENINGELST KOOP 12. groot 5 a. 60 ca, Gebruikt door Mr Maurice Boone voornoemd. KOOP 13. groot 25 a. 10 ca. Gebruikt door Mr Marcel Vandermarliere. III. - GEMEENTE DRANOUTER KOOP 14. groot 56 a. 80 ca. Gebruikt door BIJ FALING OPENBARE VERKOPING VAN Een welgelegen MET INRIJPOORT dienstig voor spekslagerij, Wahis- straat, nr 93, te MENEN. De Notaris André Soete te Me nen, hiertoe in rechte benoemd, zal met tussenkomst van zijn ambt genoot Meester Opsomer, Notaris te Kortrijk, en ten overstaan van de Heren Vrederechter en Griffier van het Kanton Menen, openbaar te koop aanbieden, het volgend on roerend goed: Stad MENEN, Wahisstraat nr 93. Een welgelegen Handelshuis, Been houwerij met inrijpoort, afhanke lijkheden en medegaande erve, be grijpende volledige uitgeruste werk plaatsen voor worstenfabricatie en vleeszouterij m.t rokerijen, droge rijen, frigo's, kelders, zoutbakken, voor een oppervlakte van 3 a. 76 ca. Gekadastreerd Sectie A nr 522/a2. Slechts ingesteld: 270.000 fr. Het huls is vrij met de betaling. Toeslag: Woensdag 25 Juli 1951 te 4 u. 's namiddags te Menen, ter herberg Café ModerneWahis straat 218 (rechtover de Statie). Recht van opbod gedurende de 15 dagen na de toeslag. Voor de sleutels, zich wenden ter studie van de Notaris André Soete, Rijselstr. 102, te Menen. (2595) DOOR DE STAAT GEWAARBORGD tegen de prijs van 970 voor duizend nominaal tegen de prijs van 960 voor duizend nominaal uitgegvv®n door d® (Wet van 16 Maart 1919) Maatschappelijke zetel: Brussel, Waterloolaan 18, Zich wenden tot NATIONALE BANK VAN BELGItt en al de Banken en Wisselagenten. (673) Studie van de Notaris AMEYE te Roeselare Om uit onverdeeldheid te treden Studie van de Notaris E.-L. DECOCK te Nieuwkerke Studie van de Notaris CAMERLYNCK te Passendale Instel: Woensdag 25 Juli 1951 Toeselag: Woensdag 8 Aug. 1951 te 3 u. 's namiddags in het gast hof «JAVA», Ooststraat, te Roese lare, ten overstaan van de HH. Vre derechter en Griffier van 't Kanton Roeselare en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, van STAD ROESELARE Kattestraat nr 174 Een goed groot 84 ca., bekend bij 't kadaster Sectie D nr 921t. Vrij van gebruik. 0,50 instelpenning. (2531) Toeslag: Maandag 30 Juli '51 te 15 uur, in d'herberg Ste Ceci lia», bij Mr Vansteelandt, te Oost- nieuwkerke, van: GEMEENTE OOSTNIEUWKERKE Spanjestraat Nr 147 Sohoon, welgelegen en geriefvol met stage en tuin, samen groot 4 aren 48 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht- voorwaarden door Mr Alf. Crabbe, mits 4.420 fr. 's jaars, betaalbaar om de zes maanden, 1 Januari en 1 Juli, grondbelasting en verzeke ringspremie lastens de eigenaar. Luidens de wet van 30 April 1951, mag de koper zich tegen de her nieuwing der huur verzetten om het goed zelf te betrekken, en mits zes maanden te voren opzeg te be tekenen. Slechts ingesteld: 80.000 fr. (2664) Studie van de Notaris CAMERLYNCK te Passendale. Instel: Dinsdag 24 Juli 1951 Toeslag: Dinsdag 7 Aug. 1951 te 16 u. «tipt te Oostrozebeke.\s herberg De HertMarkt, bij ji Georges Libbrecht, van; zeer goed en uiterst welgelegn met gerieven en erve, groot 10 a> 35 ca. Onmiddellijk vrij. Laatst gebruikt door de verkop», Ten overstaan van de HH. V» derechter en Griffier. (25(H) Studie van Notaris AMEYE te Roeselare. UIT TER HAND TE KOOP TE ROESELARE: leper-, Veld- en Mariastraat, Sta- tiedreef, Menen- en Bruggesteen weg. Noord-, Adriaan Willaert-, Mer- gaert-, Westr, Schutters-, Katte-, Iepen-, Abele-, Wilgen-, Gits-, Her der-, Kalken- en Veldstraat, Brugge- en Rumbekestw., West- en Mandel- laan. TE RUMBEKE: 5 hectaren 68 aren 21 centiaren. met tuin en boomgaard bij 't kas teel en bouwgrond in loten. Alles vrij. (1762) Studie van de Notaris J. CLOET te Ooetrozebfki Studie van Notaris DEVOS te Rumbekt. (Tel. 369 Roeselare.) UIT TER HAND TE KOOP STAD ROESELARE: BOUWGRONDEN: Sint-Jok!) kwartier, H. Hart, Meiboom, VI» weg, Lindestraat, Rumbekesfe weg, enz... NIJVERHEIDS® BOUWEN, 1400 m2. HERB HUIS, vrij. DRIE BTJRC HUIZEN, te Roeselare, center ts stad. GEMEENTE RVMBEEP. BOUWGRONDEN, intnj( Dorpskom en Vijfwegen. (ld" Studie van de Notaris G. MASUREEL te Koekelart OVER TE NEMEN te ANTWERPEN, wegens ziekte. Lang bestaande handelszaak. (Groot- en kleinhandel). Buitengewone gelegen heid voor ondernemend zakenman. Schrijven voor Inlicht.: G. W., Publici teit Dewalhens. 20. Jac. Jordaensstraat, AntwerDen. (2650) Studie van de Notaris JEAN PIETERS te Reninge UIT TER HAND TE KOOP Schoon en welgelegen te ZUIDSCHOTE. Dorpplaats. Dienstig voor alle handel. Be staande uit: woonhuis, winkel, ga rage en tuin, met een breedte aan de straat van 17 meter. Groot 06 a. 70 ca. Onmiddellijk vrij met de betaling. Alle inlichtingen ter studie. (2592) Dinsdag 31 Juli 1951 om 14.30 uur stipt namiddag, te Yper. ter gasthove In de Maan Grote Markt Koning Albert I, OVERSLAG in één zitdag, van: GEMEENTE LANGEMARCK gehucht Boskant Madone langs de Bosstraat, Een perceel groet 29 aren 80 centiaren. Gebruikt zonder schriftelijke pacht door Heer Camiel Knockaert. te Langemark. (2662) Studiën der Notarissen J.-E. DECOCK te leper en R. DE VLIEGER te Ichtegem. Vrijdag 27 Juli 1951 te 15 uur zeer stipt, te Boezinge, ter herberg De Zwaan bij Cou- lier, OVERSLAG in een zitdag van: KOOP EEN: met aanhorigheden en land. te BOEZINGE, Molenstr. Nr 6, groot 23 aren 45 centiaren. Gebruikt door Camiel Deraedt, mits 500 fr. per trimester, zonder lasten noch verzekeringspremie. KOOP TWEE: met aanhorigheden en land, te BOEZINGE, Molenstr. Nr 8, groot 23 aren 45 oentiaren. Gebruikt door Jerome Dewilde mits 500 fr. per trimester, zonder lasten noch verzekeringspremie. Ten overstaan van de Hr Vrede rechter van. het tweede kanton leper. (2585) OPENBARE VERKOPING VAN: met erf, te NIEUWKERKE, Seule- straat, Nrs 29, 31, 33, 35. Respectie velijk groot 283 m2, 279 m2, 471 m2 en 462 m2 en bewoond door Raf. Verdru, Julien Dewilde, Leon Car- nel, Leon Dewilde, zonder geschre ven pacht. ENIGE ZITDAG: Maandag 23 Juli 1951 te 2.30 uur namiddag, ter herberg Au Cerfbij Aimé Lagache, Plaats, te Nieuwkerke. (2605) Mr Omer Delaplace. KOOP 15 met 1 ha. 31 a. 70 ca. zaailand en bos. Gebruikt door Mr Norbert Doolaeghe. Zie plakbrieven met plan. Recht van samenvoeging. Overslag: Maandag 30 Juli 1951 te 2.30 u. 's namiddags, in de her berg St Joseph», bij Mr A. Van- dewynckele, te Loker, Dorpplaats. Koop 1: Ingesteld 40.000 fr. Koop 2: Ingesteld 40.000 fr. Koop 3: Ingesteld 56.000 fr. Koop 4: Ingesteld 56.000 fr. Koop 5: Ingesteld 200.000 fr. Koop 6: Ingesteld 45.000 fr. Koop 7/a: Ingesteld 45.000 fr. Koop 7/b: Ingesteld 73.000 fr. Koop 8: Ingesteld 81.000 fr. Koop 9: Ingesteld 120.000 fr Koop 10/a: Ingesteld 85.000 fr KooplO/b: Ingesteld Koop 11: Ingesteld Koop 12: Ingesteld Koop 13: Ingesteld Koop 14: Ingesteld Koop 15: Ingesteld Instel: Dinsdag 31 Juli 1951 Toeslag: Dinsdag 14 Aug. 1951 te 15 uur, in d'herberg Het Hand- bogenhofbij Mr Schacht, te Passendale. Gemeente PASSENDALE in de nabijheid van 't Dorp en de Doorncouterstraat. Goed en geriefvol met beste partij zaailand, samen groot 37 a. 68 ca. Bewoond en gebruikt zonder schrift door Mr Xavier Engels, mits 2.000 fr. 's jaars, valdag 1 October, meer de grondbelasting en verzeke ringspremie. 0,50 t. h. Instelpremie. (2607) Studiën van de Notarissen AMEYE te Roeselare en HENSMANS te Tielt Studie van d8 Notaris AMEYE te Roeselare. Om uit onverdeeldheid te treden Studie van de Notaris NAUDTS te Komen. Instel met premie van 0,50% op Dinsdag 24 Juli 1951 te 17 uur stipt, ter herberg Kruis- eke bij Louis Ramon-Igodt. Toeslag: Dinsdag 7 Augustus '51 te 17 uur stipt, ter herberg De Trompette», bij Leon Vanderstrae- ten-Blieck, te Komen-Kruiseke, van met 4 a. 80 ca. aan gebouwen en grond, gelegen te Komen-Kruiseke, Soetendaelstraat. In gebruike door Heer Daniël Lorsom-Cael, mits 110 fr. te maan de, zonder lasten noch geschrevene pacht. Beziclitigingsdagen: de Woens- en Donderdagen, van 15 tot 17 u Voor nadere inlichtingen zich wenden ter Studie van Meester Naudts te Komen. (2611) Studie van de Notaris NAUDTS te Komen. 87.000 fr. 25.000 fr. 5.000 fr. 25.000 fr. 66.000 fr. 21.000 jr. (2663) Studie van de Notaris JACQUES RAMAULT te Wervik Instel: Dinsdag 7 Oogst 1951 Toeslag: Dinsdag 21 Oogst '51 te 2 u. 's namiddags in. het Gast hof Au Bourgogne te Roeselare, Statieplaats, van: »l. - Een allerbeste gelegen te BE VEREN-BI J-ROESE- LARE, Meersstraat, nabij de Statie, groot 6 ha. 75 a. 07 ca. (verdeeld in 3 kopen). Gebruikt zonder pacht door Mr Gerard Goethals, valdag 1 October. II. - Een partij UIT TER HAND TE KOOP Welbeklante «Den Zoeten Inval», te ROESE LARE, Groenestraat 297 A. In 't korte vrij. (2322) UIT DE HAND TE KOOP: 1. - STAD KOMEN (abbatoire) en met centrale verwarming, badzaal en lopend water en verdere afhan kelijkheden, met 19 a. 20 ca. aan gebouwen en grond. Beschikbaar. 2. - STAD KOMEN en GEMEENTE HOUTEM (leper) Verschillende met en zonder land. Voor alle onderhandelingen, zich wenden ter Studie van Meester Naudts, voornoemd. (2612) OPENBARE EN VRIJWILLIGE VERKOPING VAN GEMEENTE GELVWE Koeistraat nr 4. Koop 1. met afhankelijkheden en 3 a. 18 ca. grond en erve, en hebbende een straatvoorhoofd van 10,15 m. Koop 2. - Een perceel groot 2 a. 49 ca. en hebbende een straatvoorhoofd van 8 m. Koop 3. - Een perceel groot 2 a. 34 ca. en hebbende een straatvoorhoofd van 8 m Alles vrij van gebruik en onmid dellijk beschikbaar. Toeslag: Donderdag 26 Juli 1951 te 3 uur 's namiddags ter herberg In Ste Barbaragehouden door Hr Joseph Durnez, Beselarestraat, te Geluwe. Recht van samenvoeging. Studie van de Notaris J. DESTROOPER te Ledegem. Toeslag: Dinsdag 24 Juli '51 te 5 uur namiddag, te Ledegem, steenweg Menen-Roeselare 115, ter herberg De Maalderij bij Mr Arthur Maes, van; Gemeente RUMBEKE, St-Benricus KOOP I: Apestraat (nabij de Menensteen weg), wijk 8. Nr 28. met ruime ge bouwen, stalling, schuurke en erf, groot 11 a. 50 ca. KOOP II: nevens koop één, groot 53 aren. Gebruikt zonder geschreven voor waarden door Mr Ch.-Louis Van- peteghem. Plan ter studie. gelegen te BEVEREN-BIJ-ROESE- LARE, nabij de Statie, met uit weg naar de Statiestraat, groot 63 a. 40 ca. Gebruikt zonder pacht door Mr Lagae-Pollet, valdag 1 October. III. - Een welgelegen partij gelegen te BEVEREN-BIJ-ROESE- LARE, langs de Statiestraat, groot 1 ha. 28 a. 40 ca. (verdeeld In 9 kopen. Gebruikt zonder pacht, door Mr Gerard Goethals, valdag 1 October. IV. Een goede met medegaande LAND, gelegen te BE VEREN-B IJ-ROBEELARE, langs een straat leidende naar de Sta tiestraat, groot 67 a. 66 ca. (ver deeld in 2 kopen). Gebruikt zonder pacht door HH. Wilfried Alliet en Jules Coudenys, valdag 1 October. V. - Een goed perceel gelegen te BEVEREN-BIJ-ROESE- LARE, langs de Bollaertstraat, na bij de Statiestraat, groot 14 a. 76 ca. Gebruikt zonder pacht door Mr Odiel Demuynck. VI. - Een schone partij gelegen te GITS, langs de steenweg van Brugge naar Roeselare, groot 37 a. (verdeeld in 4 kopen). Gebruikt zonder pacht door Me vrouw Weduwe Xaveer Vanden- bussche, valdag 1 October. VII. Een partij gelegen te LICHTERVELDE, Wijk Veldhoeklangs de Veldstraat, groot 1 ha. 70 a. 40 ca. (verdeeld in 2 kopen). Gebruikt zonder pacht door Mr Henri Verhaeghe, valdag 1 October. VIII. - Een goede gelegen te ZWEVEZELE, Wijk De Hillesteenweg van Kort rijk naar Brugge, groot 7 ha, 03 a. 86 a. (verdeeld in 3 kopen). Gebruikt zonder pacht door de Gezusters Wybo, valdag 1 October. 0,50 instelpenning. Recht van samenvoeging. Alle verdere inlichtingen en af fiche met plan te bekomen ter studie van voornoemde notarissen. (2489) Studie van de Notaris WYFFELS te Roeselare. Instel: Dinsdag 7 Aug. 1951 Toeslag: Dinsdag 21 Aug. 1951 te 2.30 uur namiddag, in het gast hof Hótel de Bourgogne te Roe selare, Statieplaats, van: STAD ROESELARE KOOP 1. Menensteenweg 89. (rechtover de kliniek) Een sterk en welgelegen hebbende beneden salon suite, keu ken, veranda en kelder; boven twee kamers en zolder; verder gerieven en tuin, groot 104 m2 30dm2. Gebruikt door Vr. Wed. Oscar Van Beveren en Mr Willy Van Be- veren. samen mits 1.000 frank per maand. KOOP 2. Westlaan 73 (hoek Westlaan en W ilgenboomstraat Een schoon en welgelegen hebbende beneden: winkel, kamer, keuken, veranda en kelder; boven: drie kamers en zolder; verder af hankelijkheden en medegaande erf, groot 2 a. 32 ca. Gebruikt door Joseph Vansteen- kiste, mits 12.000 fr. per jaar, be taalbaar per trimester en op voor hand. en de helft der belastingen, met recht van pacht tot 1 April '52. Beide eigendommen zijn voor zien van pomp-, regen- en stads- water, gas en electriciteit. Te bezoeken op Dinsdag- en Don derdagnamiddag, van 2 tot 6 uur. 0,50 t. h. instelpremie. (2276) Studiën van de Notarissen WYFFELS te Roeselare en TOMMELEIN te Kortemark INSTEL MET PREMIE op Donderdag 9 Augustus 1lï te 2.30 uur namiddag, ter hertej Het Paradijs bij Gustaaf r geer-Vanhooren, te Koekelare-MS ker, Lekestraat, van; GEMEENTE KOEKELARl, Leke- en Westmeetstraten. 1. Welgelegen genaamd Het Paradijsdient voor handel, met medegaande te gronden, zaai- en weiland, sa: groot 2 ha. 36 a. 23 ca. Vent in 10 kopen. 2. - Een partij met een oppervlakte van 1 ha, Ki 69 ca. Verdeeld in 3 kopen. Beide eigendommen, ter uitz® ring van 10 a. welke gebruikt den door August Vaneygen te B kelare, mits 110 fr. 's jaars, wok bewoond en gebruikt door de re« verkoper Gustaaf Ballegeer-Vstili ren, mits 4.000 fr. 's jaars to: de lasten. 3. Welgelegen met gerieven en poort, groot 25 ca. Bewoond door Pieter Vi houtte, mits 750 fr. 's jaars, 4. - Welgelegen met gerieven en 7 a. 38 ca. im gaande erve. Bewoond en I bruikt door Maurice Roels enJ' Luypaert, mits de gezamenï pachtprijs van 1 000 fr. (500*' jaars. Zie affiche met plan. Nadere inlichtingen ter stuft (S Studiën van de Notarissen DE en SAEGHER te Lichter# MOENECLAEY te TorW Om uit onverdeeldheid te treden Toeslag: Dinsdag 31 Ji^li 1951 te 2.30 's namiddag in het Hotel de BourgogneStatieplaats, te Roeselare. -'an: STAD ROESELARE Gitsstraat 120. thans dienstig voor winkel met af hankelijkheden, groot 1 a. 25 ca. Gebruikt door de medegerechtig- de Oscar Cuveelc, mits 225 fr. te maande. Zonder geschreven pacht- Ingesteld: 156.000 fr. (2275) Studiën van de Notarissen REYNAERT te Staden en LAHAYE te Poperinge. Woensdag 25 Juli 1951 te 3 uur namiddag, ter herberg In den Gouden Hoorn», bij Heer Vic tor Gunst, Ieperstraat 1, te Staden OPENBARE VERKOPING IN ENIGE ZITDAG VAN een welgelegen ook dienstig voor winkel, met af- hangens, hoveniershof en afzonder lijke uitgang, gelegen te Staden, Bruggestraat, nummer 18, bekend bij kadaster Sectie B nummer 1293 y5, groot '2 aren 76 centiaren. Thans bewoond en gebruikt door Heer en Mevrouw Marcel D'Hondt- Louagie zonder geschreven pacht- voorwaarden, mits 300 fr. per maand, vrij van belastingen. instelpremie te winnen. (2506) Alle slag van MATRASSEN aan de grootste prijs, ten huize afgehaald. - Schrijven: M. BENOIT, 4, Groensel- markt, OOSTENDE. (1964) Op Woensdag 25 Juli 195' te 2 u. 's namiddags in de te kopen herberg, Kortemarkstraa' Lichte rvelde. INSTEL VAN 1. Goed MET CICHOREI AST 2. - De gekende 3. - Vier percelen alles te LICHTERVELDE, markstraat. Koop 1 met, deel land in bij Mr Michel Vyaene en W". met het overige .land bij Mr l' Vyaene. zonder, geschreven waarden. Recht van samenvoeging. 0.50 instelpremie. Aanplakbrief met plan op j vraag. Studie van Deurwaardt' Roger T KINDT te Hoog# ■GEMEENTE STADEV GERECHTERLIJKE VERKOP1' op Donderdag 26 Juli l"' te 10 uur op de Marktplaats. Op Donderdag 26 Juli 1$ 10 u., op de Marktplaats den, zal Deurwaarder Rog. t# van Hooglede, overgaan tol openbare verkoping van do gende buffetkast, radio, régulateur, vaarzen, paard, twee melkl® twee kalveren, zeug, varkens,;, machine, jumelle, scharre, aar en allerhande landbouwalaaffl Komptante betaling zonder, ten. wmmmm Studie van de Notaris P. SIMPELAERE te De P>" Dinsdag 7 Augustus "3 te 15 uur op het terras van Hótel .Tcrlinck Zeedijk. lf Panne, INSTEL VAN EEN «LES SABLINES» te DE PANNE, Duinenweg, Groot 435 m2. Instelpremie: 0,50 t.h Alle inlichtingen ter studie •".i—Notaris. (Tel. to verkopende Panne) iJ'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 10