ZOEKERS m INTERNATIONAL HARVESTER imm* jadau Ti KOOP m OKKASIE Opbrengsthuis Perceel Grond Woonhuis-herberg WOONHUIS EEN WERKHUIS TAFEL EN DRESSOIR in acajou. BOUWGROND Een vissershuisje BOUWGROND BOUWGROND WOONHUIS WOONHUIS BOUWGROND DUINGRONDEN SALON DE COIFFURE EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN HOFSTEDEKE EEN WOONHUIS MAAI GRAS HOFSTEDEKEN HERENHUIS WOONHUIS Groot, welgekalandeerd WINKELHUIS RENTENIERSHUIS Samenwerkende Bouwmaatschappij V «DE MANDEL Botermarkt 11, te Roeselare. HOFSTEDEKEN OVER TE NEMEN TE KOOP GEVRAAGD MARTIN CH. CHALET SUISSE UIT TER HAND TE KOOP HOFSTEDE UIT TER HAND TE KOOP Schone, goede en welgelegen HOFSTEDE GEEN 3.500 a 4.000 FR. DOCH SLECHTS 2.500 FR. TE KOOP: Hofstede TE KOOP: Schone Druivenserre POELJEN LEON ARTEEL Pypegaele, 6, RENINGE. Gerieflijk HANDELSHUIS Per AUTOCAR of TREIN Te koop TE VERWISSELEN GEVRAAGD Te koop gevraagd Gevraagd WINKEL Algemene Voedingswaren Wijnen en Likeuren. Schone en beste HOFSTEDE Gevraagd Vraagt plaats Te huur Verloren Marktprijzen TREKKINGEN Schoon, welgelegen en gerievig WOONHUIS STEYR BERICHT: VERWOESTE GEWESTEN 1921 LENING VOOR WEDEROPBOUW Eerste Schijf. 189» TREKKING VAN 14 JULI '51 Tweede Schijf LOTENLENING VAN 1933 Derde Schijf. NIEUW EXPORTRECORD BANK VAN ROESELARE NV Noordstraat 38, Roeselare VrEje Goud- en Deviezenmarkt VOORUITBETAALDE BEDRIJFSBELASTING WIJZIGINGEN AAN DE ZEGELTAXEN DE BENAMINGEN: ROOM - BOTER MELK - KAAS MONETAIRE TOESTAND HET WEKELIJKS NiEUWaV^T"Zitér3af 21 Juli 195Ï.~£ BlflrtZ. *11'.1 Studie van de Notaris p. SIMPELAERE te De Panne Dinsdag ?4 Juli 1951 te 15 Uür in het «Hötel' Mon Bi jou 92, Zeelaan té De Panne, TOEWIJZING VAN EEN MET APPARTEMENTEN te DE PANNE, Ollevlerlaan 27, gjéot 150 m2. Alle Inlichtingen ter studie van verkopende Notaris. - (Tel. 58 De panne). (2277) 8tudiën der Notarissen P. SIMPELAERE te De Panne en ARM. RUBBENS te Ekeren Donderdag 9 Augustus 1951 te 18 uur ln de Café Vogelzang bij Hr Oh. Tommelein, te St Ides- bald-Koksijde, INSTEL VAN EEN Ie KOKSIJDE, puinenkranslaan, groot 11 a. 14 ca. Instelpremie: 0,50 t. h. Alle inlichtingen ter studiën van verkopende Notarissen. (Tel. 58 De Panne, 41.14.27 Antwerpen. (2280) Studie van de Notaris BUURMANS te Veurne. OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE AD1NKERKE Een welgelegen genaamd «Café Continental», met ranhorigheden en medegaande erve, Paonesteenweg 24, groot 300 m2. Vrij van gebruik één maand na dei. Instel: Dinsdag 24 Juli 1951 Toeslag: Dinsdag 7 Augustus '61 te 2.30 uur namiddag, in het Hötel du Commerce bij Mr Louis Coutry te Adinkerke. 0,50 t.h. Instelpremie. (2590) Studie van de Notaris BUURMANS te Veurne. OPENBARE VERKOPING VAN GEMEENTE STEENKERKE Een welgelegen met aarihorigheden, hoving en me degaande bouwland, gelegen Steen- wacht 30, gekadastreerd sectie B, Nr J82a/2 en deel van Nr 182e. Woonhuis vrij van gebruik. Bouwland vrij op 1 Oktober 1951. Toeslag: Maandag 23 Juli '51 te 4 uur namiddag, in de herberg «De Kroon», te Steenkerke. Kantoor van de Notaris FLOOR te Veurne Tengevolge van Faillissement. Donderdag 2 Augustus 1951 te 16.30 u„ ter herberg De Vrede te Vinkem, Dorpplaats, ten ver zoeke van de Hr advocaat Lema<- hieu, Curator van de failliet André Hellebuck, en ten overstaan van de HH. Vrederechter en Griffier van het kanton Veurne, OPENBARE VERKOPING VAN J Gemeente VINKEM, Dorpplaats met 352 m2 erf, onder grond van gehouwen en aanpalende BOUW GROND. Vrij van gebruik. II. (2655) Kantoor van de Notaris FLOOR te Veurne Om uit gemeenzaamheid te treden. Op Dinsdag 7 Oogst 1951 ié 10.30 uur 's voormiddags te Veurne. in de gewone gehoorzaal van het Vredegerecht, OPENBARE LICITATIE VERKO PING IN EEN ZITTING VAN: GEMEENTE ADINKERKE Een perceel gelegen in het Garzebekeveld, bij kadaster gekend voor een grootte van 3 a. 32 ca., voor hoof dende Noord-West met een gevelbreedte van. 8 m. op de straat, palende larders aan Casimir Catteeuw, de C0;0. van Veurne en Henri Ver- straete. (2654) Kantoor van de Notaris FLOOR te Veurne Om' uit gemeenzaamheid te treden Op Dinsdag 7 Oogst 1961 10 u. 'e voormiddags, te Veunne, in de gewone gehoorzaal van het Vredegerecht, Openbare Licltatieverkoping van: Gemeente DE PANNE Oosthoek met afhangen en 290 m2 erf, onder bebouwde grond en tuin. kadaster wijk A, nr 130u2, voorhoofdende Noord 7 m. op de steenweg naar Kojcsijde, Sterfhuis van Hr August Lycke. Vrij van gebruik. Sleutel bij Mr Louis Lycke. 323, Veurnestraat. (2653) Studiën van de Notarissen FLOOR te Veurne en HEYSE te Gent Overslag: Maandag 23 Juli 1951 te 3 U. 's namiddags, in het ho tel «Sumatra», Koninklijke Baan te Koksijde St Idesbald, van: GEMEENTE KOKSIJDE BAD en ST IDESBALD 1. 4.000 m2 prachtige palende Noord-West op 62,50 m. de Koninklijke Baan en Zuid-Oost op 67,50 m. de Lannes laan. Verdeeld ln 6 loten. Slechts afzonderlijk ingesteld ter gezamenlijke som van 138.000 fr. 2. 3.847 m2 schone palende Noord op 80,60 m. de Ten- nislaan en Zuid-Oost op 83,60 m. een voetpad. Verdeeld in 5 loten. Slechts afzonderlijk ingesteld ter gezamenlijke sows van 130.000 fr. (2596) Kantoor van de Notaris JOS. SWENNEN te Nieuwpoort. OPENBARE VERKOPING Toeslag: Maandag 30 Juli 1951 te 2.30 uur namiddag, te Oostduin- kerke, ter herberg «Hótel Léopold», bij de Gezusters Chieux, van: GEMEENTE OOSTDUIN KERKE Leopoldlaan Nr 5, Gerievlg met 2 verdiepen en afhankelijkhe den, groot 215 m2, bekend bij ka daster sectie A, deel Nrs 151c en 154u. Nazicht: Dinsdag en Don derdag, van 2 tot 4 uur. Eigendom van Mr H. Zonnekein, te Wilrijk. Bewoond door Mr V. Coussaert. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Kantoor van de Notaris Jos. SWENNEN te Nieuwpoort BEPAALDE TOEWIJZING Op Maandag 30 Juli 1951 te 2.30 uur namiddag, te Oostduin- kerke, ter herberg Hötel Léopold bij de Gezusters Chieux, van: GEMEENTE OOSTDUINKERKE Leopoldlaan Nr 5 Gerievig met 2 verdiepen en afhankelijkhe den, groot 215 m2, bekend bij ka daster sectie A, deel van Nrs 151c en 154u. Nazicht: Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 uur. Eigendom van Mi' H. Zonnekeyn te Wilrijk. Bewoond door Mir V. Coussaert. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. (2651) Kantoor van de Notaris JOS. SWENNEN te Nieuwpoort Bepaalde toewijzing na opbod Op Woensdag 1 Augustus 1951 te 3 u. 's namiddags te Westende, ter herberg «De Kroonbij de Hr Georges Dewulf, van: GEMEENTE WESTENDE Gckalsijde straat tussen Essex Scottishlaan en Duinentraat Perceel hebbende een grootte van 45 a 09 ca. 56 dm2, bekend bij kadaster sec tie A nr 34f9. Eigendom van Mevr. Lucie Thoné Echtgenote Henri Kimpe. Gebracht na opbod ter som van 22.000 frank. Het is eenieder toegelaten mede te doen aan deze toewijzing bij op bod welke toewijzing definitief zal blijven. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde notaris. (2269) Studiën van Notarissen P. DENIS te Nieuwpoort en GHYOQT te Oostende f Op Maandag 30 Juli 1951 te 3 uur 's namiddags, in de café «Islandia», bij d'heer Dome, Ko ninklijke Baan te Oostduinkerke. TOESLAG VAN GEMEENTEN OOSTDUINKERKE en KOKSIJDE Zestien schone hebbende onder Oostduinkerke vol gende respectievelijke grootten: 5 a. 15 ca.; 16 a. 25 ca.; 23 a. 40 ca.; 28 a. 70 ca.; 31 a. 50 ca.; 9 a. 14 ca.; 12 a. 26 ca.; 13 a. 95 ca.; 20 a. 80 ca.; 9 a. 90 ca.; en onder Kok sijde 5 a. 20 ca.; 6 a. 80 ca.; 19 a. 10 ca.; 21 a.; 41 a. 58 ca.; 7a. 9 ca. Gewone voorwaarden. Voor alle verdere inlichtingen en plan zich wenden ter studie van Notaris DENIS, Kokstraat 9 te Nieuwpoort. (2652) UIT TER HAND TE KOOP geheel compleet, met twee appa raten voor permanenten. Alles in zeer goede staat en aan voordelige prijs. Zich wenden: Recollettenstr. 60, Nieuwpoort-Stad. (2619) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide HOUTHULST Beste hofstede te Houthulst, ge legen Melaenedreef, groot 14 Ha, 2 a. 96 ca. Ingesteld: 1.128.000 fr. Toeslag- Prtjs: 1.400.000 fr. Notaris Vanden Weghe te Zulte (2-7-51) ZARREN Bonwland, groot 1 Ha. 87 a. 80 ca. gelegen wijk Vrijbos Koop I: Bouwland 51 a. 25 ca. Toe- elagprljs 60.000 fr. Koop II: Bouwland 86 a. 7 ca. Toe slagprljs 85.000 fr. Notaris Rey- naert te Staden. (9-7-51) ICHTEGEM Handelshuis met afhankelijkheden en 13 a. medegaande erf, gel. Engel straat 80. Ingesteld: 200.000 fr. Toe- slagprljs 200.000 fr. Notaris R. De Vlieger te Ichtegem. (10-7-51) IIOESELAUE Koop I: Handelshuis met Inrij poort, afhank. serre en tuin, groot 8 a. 87 ca., gelegen Menensteenweg 82 - 84. Koop II: Woonhuis met afhank. en «oer, gelegen Menenstwg 80, groot 1 a. 14 ca. Kopen X en XI samen toe gewezen voor 1.350.000 fr. Kopen III tot en met VII: Bouw grond, gelegen Zuidmolenstr,; groot 26 a. 42 ca. Toeslagprljs 142.000 fr. .Kpop VIII: Streep grond, groot 80 m2 80 dm2, gelegen wilgenstraat. Toeslagprljs 53.000 fr. Notaris Wijffels te Roeselare. (10-7-51) LICHTERVELDE Hofstede, groot 5 Ha. 82 a. 67 ca., gelegen Rijkenhoek, verdeeld in 8 tepeh. Gezamenlijk ingesteld: 741.000 frank. Toeslagprljs 900.000 fr. No- arla L. De Snegher te Llohtervelde. (11-7-51) WESTENDE Hofstedeken met afhank. en wel- Pouwlanden, groot 2 Ha. 98 a. 60 ca. ingesteld 361.000 fr. Toeslagprljs fr. 365.000. Notyrls Jos, Swennen te IEPER Werkmanshuls gel. Lindendreef 43, groot 175 m2. Ingesteld 50.500 fr. Toe slagprljs 70.000 fr. Registratie en Domeinen te leper. (16-7-51) KOKSIJDE Opbrengsthuis, ten dienste van Ca fé - Restaurant Le Relais Zeelaan 257. Notaris P. Simpelaere te De Panne. (9-7-51) NIET TO E GE WKZEN KOKSIJDE Gemeubeleerde villa Nirvana ds hoek vormende van de St Idesbald en Mlddelkerkestraten. Hoogste aanbod 300.000 fr. STAVELE Woonhuis, groot 3 a. 36 ca. met be bouwde grond en hof, sterfhuis van Hr H. Boussemaere - Jacob. Notaris Deeren te Roesbrugge. (6-7-51) IEPER Schoon woonhuis met hof, gel. Mk. Haiglaan 95, groot 2 a. 70 ca. Inge steld 202.000 fr. Notaris J. E. De Cock te leper (9-7-51) OOSTDUINKERKE Zes schone bouwgronden, gelegen Duinpark. Niet ingesteld en Inge trokken. Notaris P. Denls te Nieuwpoort. (9-7-51) REKKEM Woonhuis, gel. Garennestraat 23, groot 2 a. 6 ca. Ingehouden en uit ter hand te koop. Notaris Jos. Destroo- per te Ledegem (11-7-51) PLOEGSTEERT 1. Café Aux Amis Réunis groot 1 a. 50 ca. Ingesteld 23.000 fr. 2. Huls met verdiep, groot 1 a. 35 ca. Ingesteld 25.000 fr. 3. Huls met verdiep, groot 1 a. 35 ca. Ingesteld 24.000 fr. Notaris Em. Thevelln te Mqsen. (11-7-51) POPERINGE Gerievlg burgershtlis, gelegen Cas- selstraat 185, 4 a. 73 ca, Ingesteld 210.000 fr, Tiotwtó p. Lahaye te Op Maandag 23 Juli 1951 te 2 u 's namiddags te Klerken, ter herberg bij Hr Leon Puype. INSTEL VAN GEMEENTE KLERKEN GasthuisstraatJ met aanhorigheden, medegaande erve en tuin, gelegen in de Gast huisstraat, sectie B nr 91H. groot 5 a. 90 ca. Gebruikt door Hr Alfons Van- damme, mits maandelijks 300 fr. 0,50 t. h. instelpremie. (2645) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide. Om uit onverdeeldheid te treden. Op Donderdag 26 Juli 1951 te 2 uur 's namiddags, te Merkem, ter herberg «Het Parnassus Huis», bij Mr Eric Bruneel, OVERSLAG VAN GEMEENTE MERKEM Kauter straat gelegen in de Kauterstraat, staan de op cynsgrond toebehorende aan Mevr. Barones de Blommaert de Soye-de Coninck de Merckem, sec tie B, Nr 916/2 f3 voor het gebouw. Vrij van gebruik. Afhangende van het sterfhuis Emile Ledene-Kinoo. (2405) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide. Om uit onverdeeldheid te treden. Op Dinsdag 31 Juli 1951 te 3 u. 's namiddags, te Diksmuide, in het Vredegerecht, Woumenstr., ten overstaan van de Heer Vrede rechter van het Kanton Diksmuide, OVERSLAG VAN GEMEENTE WOUMEN (Roonewijk) met aanhorigheden, stallingen, me degaande erve, bouw- en weiland, sectie B, Nrs 1669, 1671, 1667d en 1668d, groot 2 ha. 30 a. 34 ca. Gebruikt door Mevr. Wed. Cyriel Vanstaen, mits jaarlijks 6.000 fr., vallende telken jare op 1 October. Ingesteld: 270.000 fr. (2270) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide Op Maandag 6 Augustus 1951 te 3 u. 's namiddags te Houthulst ter herberg «De Sapeur OVERSLAG VAN GEMEENTE HOUTHULST (Terr est) met aanhorigheden en medegaan de erve, sectie C nr 5791, groot 1 a. 90 ca. Gebruikt door Mevr. Wed. Elias Oarnier-B e auprez(2271) Studie van Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE WOUMEN (Vijfhuizen) Verschilende percelen groot 6 Ha. (2131) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide UIT TER HAND TE KOOP met 2 ha. 13 a„ te WOUMEN, Vijf huizen. Eerstdaags vrij van gebruik. (2278) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide. UIT TER HAND TE KOOP met hof, groot circa 591,50 m2, ge- legeh te BEERST, aan de ingang van Diksmuide. Vrij van gebruik. (1843) Studie van de Notaris S. MAERE te Esen. Toeslag: Dinsdag 31 Juli 1951 te 4 uur namiddag, te Vladslo, ter herberg Troetelaanbij André Decoene, van: GEMEENTE VLADSLO Een gerievig met afhangen en erve, gestaan en gelegen te Vladslo, Kortewilde, ge kadastreerd sect. D, Nr 573/a, groot 2 a. 22 ca., palende noord-oost en zuid de C.O.O. van Vladslo, west M. Jonckheere-Neyrinck te Vladslo en de Domeinen van de Staat. Slechts ingesteld: 20.000 frank Vroeger gebruikt door André Ver- meersch-Louage te Vladslo, mede verkoper, thans vrij van gebruik. Alle inlichtingen te verkrijgen ter studie van de werkende Notaris (2616) 2 Amerik. Rem. 5 T. 1 Rem. T.T.A. 8 T. 1 Amerik. Rem. 10 T. 1 Landbouwwagen 5 T. Driewielkarren. 1 Pompierspomp compleet. 1 Cabine voor Volvo. 1 Carrosserie voor Scania Vabis. 2 Engelse Rem. 9 T. 1 Rem. STEVENS 10 T. 1 Ram. RAY 10 T. Dagelijks te bezichtigen van af 9 tot 12 en vanaf 14 tot 18 uur. Adres: Fr. Burvenichstr. 185, GENTBRUGGE. - Telefoon 558.49. (2615) (VVWAIWIftWWAWWAflflWU UIT DER HAND TE KOOP te OOSTNIEUWKERKE. dicht bij de kerk, recht over het Gemeente huis. Zich te bevragen bij het Zaken kantoor Omer Vandamme en Raoul Mergaert, Staden. (2614) UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE GELUWE Dadizelestraat nr 24. met 3 a. 70 ca. Vrij van gebruik, Inlichtingen ter studie van Nota ris Jacques Ramajilt ie Wervlk. ,(259J). AANBESTEDING ONDER DAK BRENGEN VAN 42 HUIZEN Op MAANDAG 23 JULI, te 11.30 uur, op het bureel van de maat schappij, zal er overgegaan worden tot de openbare aanbesteding be treffende het onder dak brengen van volgende huizen: Lot I: 12 hulzen te POPERINGE, Vaux-sous-Chèvremontstraatarch E. Apers. Lot II: 23 huizen te STADEN Hoogledestraat; arch. Van Coillie Lot III: 8 huizen te DADIZELE Ledegemstraat; ach. Van Coillie. Lot IV: 10 huizen te DADIZELE Ledegemstraat; arch. Van Coillie. Raming Lot I 1.490.000 frank. Lot II 1.135.000 frank. Lot III: 760.000 frank. Lot IV 950.000 frank. De stukken der aanbesteding lig gen ter inzage en zijn te koop op het bureel van de maatschappij, Botermarkt 11, te Roeselare, iedere voormiddag van 9 tot 12 u. (Tele foon 1283). Namens de Beheerraad: De Zaakvoerder, De Voorzitter. G. Lefere. J. De Nolf. (2508) GEMEENTE MOORSLEDE De Commissie van Openbare On derstand van de Gemeente Moor slede zal op Maandag 6 Augustus 1951 te 6 uur 's namiddags over gaan tot de verpachting van een gelegen te MOORSLEDE, groot 2 ha. 25 a. 60 ca. De 'aanbiedingen moeten, per aangetekend schrijven, ten laatste op Zaterdag 4 Augustus 1951 ter post besteld worden. Inlichtingen kunnen bekomen wor den op het secretariaat, Gemeen tehuis te Moorslede. Secretaris, Voorzitter. Denecker A. (2283) Deruytere C. HANDELSHUIZEN met inrij poort, leper en omliggende. BURGERSHUIZEN met garages te leper. HANDELSFONDSEN te leper, Komen, enz. HUIS met wel land of HOF STEDEKE tussen leper en Menen. Zich wenden: St Nikolaasstr. 11, IEPER, tel. 831. (2284) UIT TER HAND TE KOOP geheel uiteenneembaar. Spotprijs. Zich wenden: «Stock I'Améri- caineD'Hondtstraat, Zaal La- piere, leper. Open ook iedere Zondagmorgen. (2685) UIT TER HAND TE KOOP HUIS met 3 aren 10 ca. grond, gelegen Koeistraat 37, Poperinge. Zonder geschreven pacht. Zich wenden bij de verkopers: D. Butln, A. Vallaeys-Butin en S. Butin, Koeistr., Poperinge. (2686) op 5 Km. ten Noorden van IEPER: groot 5 Ha., met 7 Ha. uitpacht. Vrij met 1 October 1953. - Scho ne gebouwen, goede landerijen, uiterst welgelegen. Voor alle inlichtingen zich wen den: G. BOURDEAU, Rijselstraat, 74, IEPER* (2597) 250 FR. PER DAG EN MEER BIJ U THUIS VERDIENEN met onze Breimachines Rapide Vlug en kosteloos aanleren. Vraagt gra tis kataloog Nr 2 of komt: Kort- rijkse steenweg 53, Gent (St Pie- ters) of Brabantstraat 180, Brus sel. (149) groot 12 Ila., gelegen tegen IEPER. Vrij van gebruik binnen 2 jaar. Schrijven Bureel blad onder num mer 2598. (2598) Is de prijs van een luxe autocarrels naar LOURDES aiover BIARRITS en PARIJS. - Duur 9 dagen; datum 19 Oogst 1951. Neem ONVERWIJLD Inlichtingen en ga mee onder leiding van André Ber- tier, onderwijzer, Langemark. Gega randeerd zelfde hotels en verzorging als de luxe-carrelzen die gewoonlijk 3 4.000 fr. kosten. Ook: DUITSLAND (Rijn): 3 dagen; 750 fr. ALLES inbegrepen. Datum: 5 Oogst. (2519) in VEURNE - AMBACHT, 15 Ha. Dadelijk vrij. groot Mogelijkheid van bij te pachten. Zich wenden: F. Bailleul, Dorp 2, Alveringem. - Tel. Lo 119. (2274) om tegen gevel te plaatsen (7,5 m. lang x 3 m .breed- Alles ln beste Zich wenden74, Rijselstraat, leper. (2272) "HOEVE OVER TE NEMEN:- PRACHTIGE HOFSTEDE van 12 Ha., gelegen bij Doornik. Zaak van eerste rang. Inlichtingen: August Scholart, a Dergneau-lez-Renaix. (2687) OVER TE NEMEN: HEEL WINSTGEVENDE W ASSERIJ (kgr. en zelfwas) uiterst goede zaak, in volle werking. Schrijven: Al- brecht. Muscarstr. 26, Oostende. (2688) (eendagskuikens) gans het jaar door te verkrijgen bij Tel. Elverdinge 108. (1971) UIT TER HAND TE KOOP gelegen op de Paardenmarkt, 12. POPERINGE. Inl. bij de eigenaar: Andiré Van- inghelandt Markt 1, Poperinge. Onmiddellijk vrij. Wekelijks verzekerde afreizen naar LOURDES, ZWITSER LAND, TYROL, 7AVARTE WOUD, ITALIË cn SPANJE. Vertrouw ons uw huwelijks reis toe, 't is onze specialiteit. INLICHTINGSKANTOOR VOOR TOERISME TORHOUT, Boeyaerdstraat 44. Tel. 308 (2514) WxAULT-FOURGON, 1.000 kgr. goed onderhouden, wegens vergro ting. Bij A. Moncarey, Meubelindus trie, Poperinge. (2.151) PRACHTIGE PACKARD per fecte staat. A.t.D. (2297) MODERNE TABAKMACHINE, 25 cm., droger-afkoeler, pietmachine, emeristeen, watersteen, inpakmachi- ne, alles draaiende op electrische drijfkracht met 6 motoren. Bij Cy riel Pavorel, Kwellestraat 7, Poelkg,- pelle. (2545) DORSMACHINE, merk Claeys Ze- delgemmet STROOPRESSE met koorden, merk Rosendorff onge veer 1.000 kgr. per uur. Alles in zeer goede staat. In 't Veurnse. A.t.D. (2546) TABAKMACHINE, merk Win- nlcker-Sieber motor 3,5 PK, en alle aanwezige toebehoorten. Alle dagen zichtbaar. Wegens uitscheiding van bedrijf. Inl. Kasteelstraat 18, te De Panne. (2621) KLOEKE CYLINDER of GRAAN- BREKER. beter als nieuw. Wegens uitscheiding van bedrijf. Inl. Deceu- ninck, Dorp 50, Voormezele. (2622) GOEDE PARTIJ CEMENTPANNEN per okkasie. A.t.D. (2623) STAANDE PERS voor boogschut ters, gans ln ijzer. Per okkasie. Schrijven ter drukkerij onder Nr 2.624. (2624) PIANO, in allerbeste staat. Bij Hector Mahieu, Bellestraat 50, te Westouter (Zwartenberg). (C-3307) BETENROOIER «Dumont-Roersles» zo goed als nieuw. Alsook DIESEL MOTOR «A.B.C. 10-11 PK„ ln zeer goede staat. BIJ Marcel Vandecas- teele, Vinkem. (2625) MOTO B.S.A. 500 culbuteur, ln nieuwe staat. Zeer mooie okkasie. Zich wenden: U. Martelé-Claeysens, Oever 6, Veurne. (2626) WASMACHINE L'Avenlrzo goed als nieuw, zeer genadige prijs. Voorzien van dynamo. BIJ leper. A.t.D. (2628) G ROTE PARTIJ GOLD-REDS POELJEN, zeer goed gepluimd en ge zond. Bruggesteenweg 59, St-Jan-bij- Ieper. (1-2452) GA8VUUR MET OVEN, als nieuw, te Poperinge. A.t.D. (C-3309) CAMIONNETTE Austin '-> 8 PK. 1946. W. Bageln, D'Hondstraat 31, te leper. (0-3310) AUTO Peugeot 5 zitplaatsen, in heel goede staat. Genadige prijs. Alle dagen zichtbaar: Oude Mannenhuis- straat 2, Vlamertinge. (C-3311) PIANO, ln okkasie, zwart meubel, merk Kappler-CoblenzZ. w.: Dorpstr. 35, Oostduinkerke. (2689) TWEE BEDDEN met ressortbakken, in goede staat. Grote Markt 33, Po peringe. (C-3317) MOTO-TRIPORTEUR «Jap» 500, te verwisselen voor auto. Oans ver nieuwd. Inl. bij Durnez Michel, Nieuwstraat 14, Beerst. (2690) TRIPORTEUB, in okkasie, voor bakker. Frenchlaan 42, leper. (1-2462) JONG MEISJE, 17-18 jaar, als hulp ln huishouden. Kost en Inwoon. Te leper. A.t.D. (2555) DEFTIGE MEID, zelfstandige wer kend, wat kunnende koken. Inwoon. Bij juffrouw alleen. Z. w.: leper - straat 31, Roeselare. (R-2807) TWEE GEZUSTERS of VRIENDIN NEN bij familie te Brussel. Voor lceukèn en boven. Familieleven. Goed loon. Schrijven ter drukkerij onder letters M.D.C. (2630) BEENHQUWERSGAST, reeds op stiel geweest, voor Nieuwpoort. Adres Drukkerij Dumon, Marktstraat 7, te Nieuwpoort. (N-2193) e PASTKIBAKKERSLEERJONGEN. - Bij Michel Therie, Bruggestraat 30, Menen. (2634) BEKWAME MEID of WEDUWE, ln huisgezin van 4 personen, voor dienst dicht bij Antwerpen. Mag om de drie weken naar huls, reiskosten betaald. Zich wenden: Boeschepestraat 11, te Poperinge. .(2637) GOEDE MEID. 30 k 60 jaar. Een weinig keuken kennend. Op 't Kas teel Couthof, Proven. (2691) MEISJE, 15 a 16 jaar, voor huis houden en winkel. Bij Creus, Noord- straat 204. Roeselare. (R-2810) MEID, 18-35 Jaar, bij 2 personen. Noordstraat 150, Roeselare. (R-2809) TWEE MEIDEN, voor alle werk. Kost, goed loon en inwoon. Zich wen den: Zeelaan 120, De Panne. (2692) EERLIJK, NET EN DEFTIG MEIS JE, op hoogte van dienst, bij huis houden zonder kinderen. Te Ronse. A.t.D. (C-3315) GEVRAAGD BEENHOUWERSGAST Vlaams en Frans sprekend, Dringend. Xieuwpoortlaan 8. te DE PANNE. (2693) TWEEDE GAST (Fourrier) in pas teibakkerij, minstens 4 jaar op stiel geweest. Zich aanbieden: Pasteibak kerij Pauwels, Wenduine. (2694) o LOOPJONGEN voor bakkerij. Bij F. Tyteca-Lava, Lejeunelaan 5. Kok- sijde-Bad. (2695) GOEDE MEID, eerlijk en welopge voed, voor Brussel. Zeer hoog maand loon. Z. aanb.: Mevr. Dumont, «Vil la Madonaeerste verdiep, Nieuw- poort-Bad. (2697) OVER XE NEMEN Zakenrcijfer 10.000 fr. per dag. Zeer goed gelegen te Brussel. Adres ter Drukkerij. (C3320) OVER TE NEMEN 25 Ha. Onmiddellijk vrij. Omgeving Diksmuide. Te bevragen: Mandellaan 381,, Roeselare. (R.2811) UIT TER HAND TE KOOP WINKELJUFFER en LOOPJON GEN. Zeelaan 149, Delhaize Le Li on», De Panne. (2696) GOEDE SCHILDERS, werk 3 maan den. Logement ter plaatse. Inl.: Beir- naert, Cartonstraat, Iepgr. (2698 2" PASTEIBAKKERSGAST en 2» BAKKERSGAST. Kost en Inwoon. Bij bakker- en pasteibakker, Steen weg op Vorst 10, St Gillis-Brussel. (2699) BELGISCHE VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ vraagt AGENT-IN» KASSEERDERS voor Roeselare, Veur ne, Diksmuide en Poperinge. Interes sante bijverdienste. Schrijven ter drukkerij onder Nr I. 2.459 (1-2459) GOEDE MEID, eerlijk en ernstig, om te dienen ln familie te Brussel. Goede kost, zeer hoog loon. Zich aan bieden te Nieuwpoort-Baden, Villa Madona 1" verdiep, bij Mevr. Du mont. (2700) MEISJE van den buiten, 2 A 3 da gen per week. Omliggende Poperinge- ïeper. A.t.D. (cC 3304) MEISJE, 17 jaar, gediplomeerd naaister, voor atelier. Liefst te Po peringe. A.t.D. (C-3312) HERBERG te Gijverinkhove. Met een gemet land medegaande. Seffens vrij. Inl.: Brouwerij St Arnold, J. De- haene, Beveren-a-d-IJzer. (2.370) SCHOON BURGERSHUIS met hof en 14 aren grond, Poperingesteenweg 20, leper. Vrij met 1 Oktober e.k. Z. wenden: A. Decock, Roeselarestraat 398, Izegem. (2701) heeft hm proevw In wereld en onder alle mogelijke waarden afgelegd, Ongeacht het belang en de van uw bedrijf, suit U eltljd maximum genot en rendement «H ervoor geschikte FARM Alt heteftjL Vraagt inlichtingen aan de doof gekende FARMALL gebruiker»; aflW SUPER A zullen U als hoofdkyalltelte# VU»" Iedere FARMALL tractor noeme> l de stevigheid, het vermogen, heM»m*( fort en de zuinigheid, r' Laat niet na tnllchtlftgftn t« VFtg*$ aan uw INTERNATIONAL HARVfïTEfll agent over het geheel de| producten McCormlck Inierfiatifmal KINDERVESTJE, ln rode stof, op (N-2196) KORTRIJK. 16 Juli. 111 koeien. 18-22 fr.; 129 vaarzen, 26-28 fr.; 17 os sen, 25-27 fr.: 28 stieren, 23-25 fr,; 12 kalveren, 37-40 fr.; 25 varkens, 26- 28 fr.; 5 paarden, 14-18-fr.; 4 schapen, 13-17 fr. KORTRIJK. Per 100 kg.: tarwe, 420-430 fr.; spelt, 380-390 fr,; haver, 400- 405 fr.; rogge, 410-415 -fr.; wlntergerst voor de brouwerij, 415-420 fr.; zomer* gerst voor de brouwerij, 445-455 fr.; erwten, anders dan groen geoogst, 480- 500 fr,; witte bonen, 650-700 fr.; paar- denbonen, 400-405 fr.; lijnzaad, 680- 700 fr.; nieuwe aardappelen, 105-110 fr.: cichoreiwortelen, oude oogst, 312-325 fr.; cichoreiwortelen, nieuwe oogst, 323- 325 fr.; aardappelen voor veevoeding, 50-60 fr.; vlas. ruw, ongedorst, 375-430 fr.; vlas geroot op de grond, 450-500 fr.; vlas, geroot in putten, 750-900 fr. Per ton: geperst tarwestro, 800-850 fr.; geperst gerste-, haver- of roggestro, 650-675 fr.; geperst roggestro, met vle gel gedorst, 800-850 fr.: tarwe- en rogge stro. met machine gedorst, 600-710 fr.; weidehool, 1.275-1.350 fr.; klaverhool, 1.300-1.325 fr,; luzernehool, 1.800-1.900 fr. Boter, 78-80 fr.; eieren, 2,15- 2,25 fr. ANDERIECHT. Slachthuizen. Varkensmarkt van Dinsdag 17 Juli. Aantal dieren: 2.740 478 meer dan vorige week). De markt is vast. Ma gere varkens, 29-31 fr.; half-vette var kens, 27,50-29 fr.: vette varkens, 26,50- 27,50 fr. KOMEN. 16 Juli. Hoeveboter, 78-80 fr.; melkerljboter, 72 fr.: eieren, 2,10 fr. Wervtkse tabak, extra, ge mengd met uitheems mengsel, 110-120 fr, per kg.; extra Richmond, ln pakken van 250 gr., 150 fr. per kg. IEPER. Botermarkt. Verminde ring in aanbrengst en. prijs. Er werd 985 kg. aangevoerd, tegen 70-75 fr. MENEN. Hoeveboter, 80 fr.; mel kerljboter, 82 fr.; eieren, 2,15 fr. Tabak der streek, 70-90 per kg.; extra gemengd met uitheems mengsel, 110- 20 fr.: extra Richmond, in pakken - COMPANY OF BfcLGIUM N. V. 50 Lentestraat Brussel r MiTsi ui n i ijta oncfssionaki^ nrn >\v n n rn a tiön al harvt i b r' i fto'nuf tl'n-1 vi! o uu Tractors en landbouwmachines McCormlck International International vrachtwagens International Harvester koelkast%l» International Industriële uitrusting. van 250 gr., 150 fr. per kg. VEURNE. 18 Juli. 1.283 kg. bo ter, 78-80-83 fr. per kg.; 1.710 eieren, 2,55-2,60 fr. per stuk; konijnen, 20 fr. per kg.; konijnenvellen. 38 fr. per kg.; hennen, 20 fr, per kg.; kiekens, 30 fr. per kg.; oude duiven, 20 fr. het kop pel; jonge duiven, 35 fr. het koppel. ANDERLECHT. Slachthuizen. Woensdag 18 Juli. Inlandse runde ren: 3.062 stuks, waarvan 596 ossen, 1.387 koeien, 497 vaarzen en 582 stie ren, hetzij 681 meer dan vorige week. De markt ls zeer vast. Ossen-vaar- zen: dikbil, 45-50 fr.; ossen 55 t.h., 23- 29 fr.; ossen 60 t.h., 30-38 fr.; vaar zen 55 t.h., 24-30 fr.; vaarzen 60 t.h., 31-39 fr.; koeien 50 t.h., 18-22 fr.; koeien 55 t.h., 23-28 fr.; stieren 55 t.h., 23-27 fr.; stieren 55 t.h., 23-27 fr.; stie ren 60 t.h., 28-32 fr.; zware stieren, 22-25 fr.: worstdieren. 12-15 fr. ROESELARE. 18 Juli. Ruw vlas, ongedorst, 275-300, 350-500, 500-600. 600-700 fr.: lijnzaad, 750-800 fr.; kool zaad, 750 fr.; tarwestro, 25-40 fr.: rog gestro, 25-40 fr.; haverstro. 25-40 fr.; gerstestro, 25-40 fr.; weidehool, 100 fr.; tarwe, 450 fr.; rogge, 450 fr.; haver 415 fr.; zomergerst, 405 fr.; wlntergerst. 345 fr.; erwten, 500 fr.; aardappelen, 100 fr.; clchoreibonen, beschikbare. 310 fr.; nieuwe oogst, 325 fr.; hoeve boter, 292 kg', aangevoerd tegen 82 fr.; biggen. 1.944 stuks aangevoerd, tegen 29-35 fr. per kg.; eieren, 2,45 fr.; kraai- «rs, 35 fr. per kg.; oude hennen, 27 fr. per kg.; oude duiven, 13 fr. per stuk; jonge duiven, 30 fr. per koppel; ko nijnen. 22 fr. p. kg.; vellen. 35 fr. p. kg. DIKSMUIDE. 16 Juli. Boter, 77-80 fr.; eieren, 1,20-1,25 fr. LO. 19 Juli. 300 kg. boter, aan 79-81 fr. per kg. met inrijpoort en magazijnen, dien stig voor alle handel of vrij be roep. Gelegen in de Ieperstraat, te Poperinge. A. t. D. (2702) HIER HET GROOTSTE, DOELMA TIGSTE KATH. HUWELIJKS- WERK. Vel. j.'practijk. Streng geheim. Briefwis. Een eindeloze reeks huwelijkskandidaten voor U. Schrijf om docum. en lijsten naar: DE GELUKKIGE TOE KOMST, Postbus 11, DEINZE. Of: Postbus 381, Antwerpen. - Of: Postbus 231, Brussel I, (6955) 15 PK diesel: slechts 79.000 fr. 30 PK diesel: slechts 119.500 fr. Hydrolick 9.9°° fr. Leverbaar uit d» diesel STEYR voorraad. (ooi «hoe vlaanderen te zien op de aoi.delilu.-alde»e»...le> Jaarbeurs te (2583) Kortrijk. STAD IEPER OPENBARE AANBESTEDING Op Donderdag 26 Juli 1951 te 11 uur 's voormiddags, zal ten stadhuize overgegaan worden tot het openen van de inschrijvingen voor de oprichting van het voet stuk uit klein graniet, bestemd voor het opstellen van het borstbeeld van de Heer Alph. Vanden Peere boom. Plan, lastenboek en beschrijven de meststaat zijn ter inzage, tij dens de diensturen, in het Bureel dei". Werken, Nr 12, Stadhuis. De-, Secretaris, De Burgemeester, A. Versailles(2610) J Vanderghote. TREKKING VAN 14 JULI De uitslag van de 224° trekking der Verwoeste Gewesten 1921 luidt: 1.000.000 fr.: Reeks 188.015 nr 3. De uitslag' van de 189° trekking van de Lening tot Wederopbouw (1° schijf) luidt: 1.000.000 fr.: Reeks 3132 nr 193. 128* trekking van 18-7-51. Wint '1 millioen: Reeks 6912 Nr 342. Wint 500.000 fr.: Reeks 5252 Nr 706. 214° trekking van 18 Juli 1951. Wint 50.000 fr,: Nr 373.143. 18 loten van 25.000 fr., nummers: 101.963 165.462 367.164 388.567 162.994 "04.209 288.284 396.779 107.075 271.716 310.896 379.587 386.426 136.778 142.360 148.219 183.228 377.735 63° TREKKING VAN 16 JULI '51 Bij de 63° trekking van de Weder opbouwlening (3° schijf) is Maan dag een lot van 1 millioen te beurt gevallen aan obligatie Reeks 10.211 nr 39 en een lot van 250.000 fr. aan obli gatie Reeks 8735 nr 985. De andere obligaties van deze reeksen zijn terugbetaalbaar met 1.000 fr. ■KRONIEK De uitvoer voor de maand Juni be reikt andermaal een absoluut record in zijn geschiedenis. Op grond van de voorlopige gegevens berekent men het exportcijfer voor de voorbije maand op 11.961 millioen fr. zegge Iets minder dan. 12 milliard, tegen 10.522 millioen in Mei. De verhoging ls dus ongeveer anderhalf milliard. Het vorig record werd behaald ge durende de maand Maart 1951, toen wij 11.770 wisten te verwezenlijken. Dat record is dus andermaal voorbij gestreefd. Voor de zes voorbije maan den halen wij dus gezamenlijk 64.250 millioen, terwijl de overeenstemmen de periode van het voorbije jaar 38.925 millioen leverde. De verhoging bedraagt aldus ongeveer 70 Aan deze stijging hebben nagenoeg alle sectoren hun deel gehad de ene wat meer de ander wat min, met de metalen en metaalproducten Ietwat op de voorgrond. De producten uit het plantenrijk, de edelgesteenten en het transportmateriaal lopen licht te rug. Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Vlamingstraat 35. Alle Bank-, Beurs- en Wissel verrichtingen. VAN 18 JULI 1951 GOUD: Pond sterling Napoleon Louj8 Dollar PAPIER: Dollar Gulden Zwitserse frank Franse frank Franse frank Mark Peseta TE BRUSSEL 643,75 560 500 647,50 565 505 129 53,375 53,125 13,30 13,40 12,40 12,55 12,45 139 140 11,75 12 1,12 1,14 Zoekt- g'lets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meld, 'n plaats of wat7 Wacht niet langer, plaats nog heden 'tl Kleine ZOEKERin ons bladl Voordelige voorwaarden. Wij zelden reeds dat de vooruitbe taalde belastingen op 12 Juli het mil liard hadden overschreden. Zij be reikten op die datum namelijk 1.100 millioen. Op Zaterdag 14 dezer, bij het sluiten van de kantoren, zou men reeds 2.300 millioen hebben bereikt. Met de stortingen welke die dag zelf nog werden gedaan, was toen natuur lijk. nog geen rekening gehouden. En sommigen stellen zich de vraag of die nog wel ln aanmerking zullen komen. Ofschoon het altijd gewaagd ls de uiterste datum af te wachten, lijkt het ons nochtans niet twijfelachtig of bedoelde stortingen, ofschoon ze pas op 16 Juli zullen ingeboekt wor den te Brussel, in aanmerking zullen komen. Voor grensgevallen zal men wel breed zijn. De wet zegt inderdaad dat ze vóór 15 Juli moeten gestort zijn. En reeds bij de vorige gelegenheid werd offi cieel medegedeeld dat de afstempe- Ungsdatum van de post maatgevend was. Er kan dus alleen twijfel be staan voor de overschrijvingen die de stempel van de 16° zullen krijgen. Er mag echter aangenomen worden dat er verleden Zaterdag niet veel stortingen of overschrijvingen meer gebeurd zijn, zodat bet uiteindelijk resultaat wel rond de 2.500 millioen zal draaien. Terwijl de vorige gele genheid 3.300 millioen had opgele verd. Toen ging het echter over de enige gelegenheid om zich vooruit in regel te stellen voor een gans Jaar, terwijl er nu nog een mogelijkheid openblijft tot 15 Januari 1952, met dit verschil dat deze tweede gelegen heid slechts 10 reductie oplevert. Er mag ook rekening gehouden worden met het feit, dat de vooruit zichten op Industriële of commerciële winstverwezenlijkingen dit Jaar ver moedelijk minder schitterend zullen zijn dan die van verleden Jaar. Het tekort aan beschikbare middelen die tegenwoordig ln sommige middens een scherper karakter hebben aange nomen dan tevoren, zal er ook wel het zijne toe bijgedragen hebben. Al les samen mag men toch gerust con cluderen dat deze nieuwigheid ln ons fiscaal stelsel een merkwaardig suc ces betekent. Door het Koninklijk Besluit van 26 Juni 1951 werden lichte wijzigin gen aangebracht aan de taxe op som mige vervoerondernemingen, werden verminderde en forfaitaire taxen In gevoerd op Invoer en overdrachten van sommige granen en producten voor de bereiding van de veevoeders en op de bereide veevoeders zelf; een gelijkaardige maatregel werd inge voerd voor de Invoer en de overdracht van cichoreiwortels, evenals voor het touw en bindgaren dat bij het pik ken van de graanoogst wordt ge bruikt. Wij hebben te gelegener tijd de aandacht gevestigd op deze wijzi gingen die hoofdzakelijk voor doel hadden de productiekosten van de landbouwondernemingen te verlich ten. Een wet van 18 Juni, pas versche nen in het Staatsblad van 10 Juli voert thans enkele andere wijzigin gen ln die voor het publiek ten slotti van minder belang zijn: een vermin dering van de taxe op bepaalde affl- ohages, op de termijnbeursverrichtin gen, op de Jachtverloveh, de contrac ten voor verhuring van sommige kof fers bij banken, enz, Het enige wat iedereen er van We ten moet is echter dat er voortaai geen sprake meer Is van taxes bere kend op een breuk van 1 fr. Mei moet altijd minimum 1 fr. plakker en de gedeelten van 1 fr. moeten al tijd afgerond worden naar de hoger* of lagere frank, naar gelang de breuS de 0,50 fr. bereikt of niet. Dus vans 1,50 plakt men 2 fr. Voor 2,45 fr plakt men ook 2 fr., enz. Dit besluli treedt in voege, op 20 Juli 1951. Een Ministerieel Besluit van 26. Jü- nl,verschenen ln het Staatsblad var 15 Juli, verbiedt een voor de mensen voeding bestemde waar te verkopen te koop te stellen, in bewaring ti houden met het oog op de verkoop onder een benaming die er toe strek ten onrechte te doen geloven dat de ze waar boter, room, melk of kaas be vat. Het of de bedoelde product(en) moet (en) er in voldoende hoeveel held in a.anwezlg zijn om bij een ont leding te worden geconstateerd ei gedoseerd. En als er sprake ls var boter dan moet het botervet er min stens voor 50 in vertegenwoordig* zijn. Voor de toepassing van de voor gaande bepalingen worden ingedikt melk en melkpoeder gelijkgestelc met. melk. Maar een reeks producten, waarbl het woordje kreem wat anders bete kent, b. v. likeuren die aangedlen< worden als cacaokreem of zwarte bes senkreem; graanderivaten als maïs kreem, rijstkreem, haverkreem, gerst kreem, crème de blé vert vallen na tuurlijk niet onder toepasisng vai deze maatregel, evenmin als het pro duet dat cacaoboter genoemd wordt. Ten slotte wordt het de koffiehui zen, restauraties, kosthuizen of soort gelijke inrichtingen die adverterei dat de spijzen er met boter bereli worden, verboden enige andere vet stof. zij het maar voor een deel, to di tuurlijk niet onder toepassing vai Sancties zijn voorzien. De weekstaat van de National! Bank, afgesloten per 12 dezer, ver toont niet veel particulariteiten. D goudvoorraad blijft zo goed als on veranderd. In de harde deviezen gaai wij 43 millioen achteruit en als wi er de verhoging van onze goud- er deviezenverplichtingen op termljr bijtellen is de achteruitgang 115 mil lioen. Dat ls trouwens onvermijdelijk vermits wij anderzijds aan de landei van Europa, waar wl] de lnkomstei zouden kunnen halen om elders on ze rekeningen te vereffenen, steedi maar nieuwe kredieten moeten ver lenen. Dat ls deze week andermae het geval en wel voor een 630 mil lioen. Iets minder dan het normali wekelijkse bedrag. Gans toevallli waarschijnlijk, vermits onze ultvoe steeds op recordhoogte blijft. Na de sprong dien wij gemaak hebben bij de halfjaarlijkse verval dag, mochten wij verwachten dat d billettenomloop deze week de bereik te 89 milliard zou terugbrengen to een redelijker peil. Maar het tegen deel ls waar. Er komen nog 455 mil lioen bij. Zeker speelt de vacantiepe rlode hier al een rol. Het verlofgeli wordt uitbetaald aan de loontrekken den en dat brengt natuurlijk belang rijke bedragen onder de man. Het ho ge omloopcljfer zal dan ook aanhou den tot na de vacanties. De financiering van de particulier sector neemt lichtelijk af, vermoede lijk door het papier dat verviel pe einde Juni. De gedisconteerde wissel dalen aldus met 125 millioen, terwl; de voorschotten op overheldsfondse: nog met 73 millioen toenemen. Wl mogen niet vergeten dat de beschik baarheden dezer dagen flink aange sproken werden, met het oog op d voorafbetalingen van de belastinger Ondanks deze voorultstortlnge; die, bij het afsluiten van deze week staat, al ruim een milliard bedroegei en dus ten goede gekomen zijn aa' de schatkist, heeft deze laatste tooi nog 300 millioen moeten bijlener Vanzelfsprekend zullen de banke: wel ruime bedragen aan schatklstps pier voor uitbetaling hebben aange boden, ln plaats van ze te vernleu wen. Maar dat verklaart niet al-les. De parastatalen, waarvan normas mocht verwacht worden dat ze zou den moeten berusten ln een verhc ging van hun debetposttle door he terugtrekken van zekere bank- e postchequed Isponiblllteiten, betale integendeel 148 millioen terug. Te slotte verhoogt de staateflnanclerln dus nauwelijks met 150 nUlhncn. wa onbedyideg$ la.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 11