Voor U, Mevrouw M SA5SI P°N G. BOUCKAERT Meubels I oone HET HALSSNOER MET DE GROENE SMARAGD ONTVLEKKER AANBESTEDINGEN nieuwwassen van alle gekleurde zomerkleedjes Over vertrouwde zaken uit onze omgeving 2. - DE ZAKDOEK BESTE POELJEN Remi Berquin NEEMT ALLE VETVLEKKEN WEG NUTTIGE WENKEN EN RECEPTEN nieuwwasserij in huis EEN ZOMERVESTJE RADIO KORTRIJK PELSWARENFABRI BK tCapeiSesfrocst - TeL 245 - Iftfeulebeke REUSACHTIGE ZOMERVERKOOP HOFSTEDEKE MANTELS vassal 1.200 fr. af 4 fr. per dag N.C.M.V.-Bericlifen Télé-Rijsel Uitslagen t ^7s ecu/ tfeA&ig/ HET WEKELIJKS NIEUWS F s- Zaterdag- 21 Juli 1951, p- Bladz. 12. HET IS NU WERKELIJK DE riJD VAN REIZEN! De ene doet iet per auto, een andere met de lutobus, weer andere vinden de iets gezelliger en er zijn er ook, iie de motorfiets het ideaal vinden, in alle geval, er wordt tegenwoor- iig gereisd zoals er nog nooit ge- 'eisd werd. Maar er zijn er voor- :eker ook nog nooit zoveel onge- ukken geweest als nu. Als men op 'eis gaat. is oppassen en goed uit iw ogen kijken de boodschap. We zijn met de laatste kermis >ok op reis geweest. Wedat vil zeggen: de Geitenbond, waar- 'an ik de plaatselijke secretaris ien. Het is nu eenmaal traditie :eworden dat een Bond jaarlijks «n reis maakt, dus waarom ook mze Geitenbond niet. En zo werd r, op de laatste bestuursvergade- ing, beslist en besloten met één- larigheid van stemmen dat de Jond een reis zou maken en wel ïaar Cap Gris-nez. Er werd toe- elaten dat de vrouwen der leden Ie reis zouden mogen meemaken. )f de Eva'sin hun nopjes wa- en, hoef ik zeker niet te vertellen, trouwen en reizen, dat is nu een maal een synoniem. We kregen zo veel Inschrijvingen dat twee auto bussen vol liepen, wat voor onze parochie een echte sensatie was. Stel je die stralende Juli-morgen voor, waarop twee toerende auto bussen, vol juichende en zingende mannen en vrouwen het dorp uit' reden. De oudjes van dagen keken hoofdschuddend van achter hun gordijntjes dat spectakel achterna en mompelden: «Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? In onze tijd deden we dat allemaal te voet! Maar wij, wij lieten voor één dag het dorp, de oudjes en alle zorgen in de stofwolk die achter ons opstoof en we zaten als echte toe risten, genoeglijk in onze autobus. Het waren autocars waarin zich een micro bevond, waardoor liedjes werden gezongen en leuke moppen verteld. Ze noemen dat: radio - bussen». En of er gezongen werd! De vrouw van de Voorzitter, een matrone van rond de 120 kilo, heeft daar een liedje gezongen in plaats van de Voorzitter. Gezien die man niet zingen kan hij heeft een stem om cokes te kloppen moest z'n zwaarlijvige bedgenote z'n plaats innemen. Ze placeerde zich voor de micro: M'n beste Geiten-Bonders! Gezien wij bondsleden zijn van een bond, die de Geit vertegenwoordigt, vind ik het gepast een lied te zin gen, gewijd aan een dier. Gezien er over de geit nog geen enkel lied werd geschreven, zing ik U een se renade over de Honddie toch ook tot de diersoorten behoort. Ik zing U dus: «Hondenklacht»! En ze kweelde voor de micro: Wij, honden, wij, oprechte mensenvrienden, wij zijn de slaaf van plicht en burgerdeugd. Zeg, zijn wij niet de trouwste der bedienden, wij dienen zelfs tot vrouwen kindervreugd! Wat is de vrucht van zoveel goede gaven, 't Is ongehoord en toch, 't is buiten kijf, dat men ons soms wil voeden en wil laven met schoppen op ons lijf. Wie weet op ons gedrag wat af te wijzen? Wie zag ons ooit bedronken langs de straten? Wie hoorde ons ooit een arme boer misprijzen? Omdat hij slechts zijn moedertaal verstaat? Ja, menigmaal gedragen w'ons als helden! Men vleit en streelt ons op dien zelfden stond, Maar 's anderendaags zal men ons weer uitschelden Voor een stommen hond! Ik, bakkershond, ik moet schier alle dagen, Van 's morgens vroeg tot in den avond laat, Wel honderd vijftig kilo's brood uitdragen, Ik ben, helaas, zo mager als een graat! Ja. waar het niet, dat een der keukenmeiden, Mij soms wat geeft uit liefde tot de knecht, Ik braöht sinds lang een einde aan mijn lijden: De wereld is zo slecht! 't Schoothondje zelf is weinig te benijden, Ofschoon men 't steeds met lekkernijen voedt, Want fijne kost kan 't herte niet verblijden Als men de liefde vaarwel zeggen moet! Fanny zit zich voor 't venster te vervelen, Als zij Azor, voor wie haar boezem slaat, Met Mirza lief ziet dartelen en spelen, In 't midden van de straat! Hebt gij ons ooit wredelijk horen klagen, Werd ooit een hond van hovaardije zot, Ja, was het niet, dat z'ons te vele plagen, Wij bleven steeds tevreden met ons lot. Geef ons een been, een schotel oude bonen. Een varkensoor, een beafstuk van een peerd, Steeds zullen wij ons dankbaarheid betonen, En draaien onze steert! Een wijze man, ik heb zijn naam vergeten, Die zong de lof van heel het hondenras, Hij heeft de mens met rede en recht verweten Dat hij een onbeschofte lummel was. Ofschoon ik vrees van niemand te bekeren, Toch roep ik uit, zowel tot groot als klein, Dat menig mens van ons zou kunnen leren, Wat minder hond te zijn!!! Een daverend applaus toesloot die mden-serenade, die nu en dan el eens vals klonk, maar er ten- otte toch de stemming in hield. Na de vrouw van de voorzitter, yam Schele Janus, de schatbe- aarder aan de beurt. Ik kan niet zingen, zei Janus >or de micro, en m'n vrouw nog inder. Daarom zal ik U een kluchtje» vertellen: Boer Sneppels stond in de ad voor een boekenwinkel te kij- :n. De zoon van de boekhandelaar ou eens zwanzen met het boerke i kwam naar buiten. Zie, zei hij tegen Sneppels, it boek daar moet ge kopen, over i voeding van de kalveren. Dat juist iets voor U! Boer Sneppels toekeek die snot- 3us eens en antwoordde: Draag dien boek naar uw oeder, ventje, als ze dat leest zal misschien weten hoe ze u vet oet krijgen!! En met een mop en een lied ge- iakten we ter bestemming. We in ook eens afgestapt te Boulogne. ietje Dekkers en zijn vrouw, een agere spriete, voelden zich als ;hte toeristen en wilden dien dag :ns de grote uithangen en trokken n chic restaurant binnen om wat .t te blazen. Ze kwamen terecht aan een ta- .■Itje waar ze juist een chique me- ser aan de kellner hoorden be- ellen: Un verre d'eau, s'il vous plait? En Pietje fluisterde aan zijn •ouw: Zeg, voor één keer dat w'op oyage zijn, zouden we dat ook ne 3er niet drinken. Dat moet voor- sker chique kost zijn! Ba ja, zei Fiete, waarom niet. Te zijn maar eenmaal in Boulogne. En toen de kellner op hen af- wam, bestelde Pietje met een air deux verres d'eau Zeg. Fiete, moest het geen ;rre d'eau zijn dat we besteld heb- jn, 'k zou zweren dat het water is. De meesten hebben geen «verre 'eaugedronken, maar wel een picon». D'r waren er zelfs bij, die in dat goedje, die ze voor de eer ie maal door hun keelgat goten, i veel heibben gedronken en het 3 alle mogelijke manieren heb- en ondervonden. Enfin, het is een schone reis ge- eest en iedereen juichte volmon- ig toe, wanneer de Voorzitter met en dubbele tong, zwaar van picon, os toeriep: «tot naaste jare! DE ZUSTER gaf les in de cate- hismus. Als ge iets slecht wilt doen n een inwendige stem zegt u dat et verkeerd is, hoe heet dat? Gij 'ieneke Wiks? Buikspreken, Zuster! zei Fie- eke. M'N NICHTJE is met haar riendin voor één dag naar de hei- e geweest en dan nog met de ets. De jeugd vindt de flets ge- elliger dan de autobus. Ge zit er leer in de gezonde lucht en uw spieren zijn veel meer in beweging. Of ze samen genoten hebben, kon den we zien aan hun blozende wangen, hun stralende kijkers en hun zonnige lach. Jeugd houdt im mers van ruimte, zon en lucht, stille schoonheid en vredige rust. Ja, ja, als ge dat vinden wilt, dan moet ge op de heide fietsen gaan. 's Zomers als de heide bloeit en de zon met felle stralen schroeit, als eenieder van 't geluk geniet dat de natuur in volle mate biedt, is het of een stem weerklinkt, die met zachte drang tot luist'ren [dwingt en mij zegt dit is het uur om te genieten van de natuur! Fietsen op de heide, ver van iedereen, fietsen met z,n beiden jij en ik alleen! Vogels begeleiden ons op onze reis, waarheen wij ook rijden, zingen zij hun wijs. Fietsen op de heide, ver van iedereen, fietsen met z'n beiden jij en ik alleen! Samen fietsen wij zo voort en we spreken slechts een enkel [woord, want we luist'ren naar een vogel- [lied, dat tot ons zegt: «Wees stil en [stoor ons niet. Vlinders gaan van bloem tot bloem, en men hoort een vrolijk bijgezoem. Heel de wereld is verheugd, en daarom delen wij in de vreugd. DAME tot boerin: Wat is dat toch voor een groot ei, dat daar ligt? Dat, zegt de boerin, dat is een struisvogelei. Dat leggen we naast het nest, opdat de hennen er een goed voorbeeld aan zouden nemen! EN HIERMEE eindig ik! Leve het toerisme! Leve Cap Gris-nez en de Geitenbond van het dorp van... Het Manneke uit de Maan! VROUWENHOEKJE rechtstreeks afstam mende van EIGEN SELECTIE- BEDRIJF Zich wenden bij: BROEDERIJ, STAVELE. Tel. Roesbrugge 40. (2650) De zakdoek, die tegenwoordig iedereen bij de hand heeft, of ten minste zou moeten hebben, heeft nog geen zo oude geschiedenis als de handdoek, waarover wij in een voorgaande bijdrage handelden, want de Egyptenaren, die dit laat ste gebruiksartikel reeds gebruikten hadden in hun linnenkast de zakdoek nog niet voorhanden. Men vond er ten minste bij hen geen sporen van terug. De voorname Romeinse dames echter hadden dit artikeltje reeds bij de hand, zij bezigden het om zich, in de warme zomerdagen ter gelegenheid van grote feestelijkhe den, koelte toe te wuiven. Ten tijde van Cesar werden aan de bezoekers van het circus Oriana kleine zak doeken uitgereikt om de strijders bemoedigend toe te wuiven en de overwinnaar te begroeten. Ten tijde van Catharina van Medici, in het begin van de jaren 1500, speelt de mouchoir gaiant een grote rol aan het hof. Het Franse woord mouchoirver duidelijkt dat het kleine doekje enkel diende om de vliegen (les mouches) te verjagen. Doch spoe dig zou het kleine ding een heel speciaal modeoachet krijgen toen een Italiaanse kwakzalver de Ve- nuszakdoek in de handel bracht, die het gelaat rozig en schoon moest maken. De wonderlijkste din gen, eiwit en terpentijn, Arabische gom en kwikzilversublimaat, vijftig slakken, een vetgemeste geplukte kip, oranjeaardappelen en citroe nen (moderne schoonheidsmidde len hebben er niets aan), werden door elkaar gemengd en vormen het zakdoekwater waar het pre- cieuse doekje in gedrenkt werd al vorens in de handel te komen. Toen roken en snuiven in de mode kwamen was de zakdoek in zijn glansperiode en werd hij ge bruikt om de neus te snuiten. In het begin was het maar een heel gewoon katoentje doch eens dat de beschaafde mens er zich van begon te bedienen zoals het hoorde, kwam er zijde en fijne van battist of linnen voor te pas. Kleur- afwerking en formaat hangen af van de personen die er mede in hun zak lopen. Voor de dames komt er natuurlijk een parfum bij en zelfs heren volgen dit voorbeeld na. De geneesheren beschouwen dit nuttig voorwerp nog altijd als een soort van noodzakelijk kwaad dat zij als een gevaarlijke vijand der menselijke gezondheid beschouwen vermits de gevaarlijke ziektekie men er zich behaaglijk kunnen in koesteren. Men zou het misschien wel kunnen beproeven gelijk de Japanners het doen, namelijk met een papieren zakdoekje dat na elk gebruik dadelijk verbrand wordt. Doch dit schijnt maar alleen practisch voor renteniers die gans de dag rustig thuis zitten Wij doen het voorlopig maar voort op de oude wijze met een ge wone linnen of battisten zakdoek maar zorgen er voor de voorschrif ten der hygiëne in acht te nemen. Tevergeefs vraagt moeder zich af, van waar haar kinderen zo gauw kinkhoest, roodvonk of een andere besmettelijke ziekte van daan halen. Als ze eens zien kon, hode kleinen hun zakdoek voor alle mogelijke doeleinden gebruiken, dan zou ze alles wel begrijpen. Zijn de schoenen vuil dan gaat het kind er vlug eens met de zakdoek over, Heeft het zich in de vinger gesneden dan dient dezelfde zak doek als verbandmiddel. Aan elkaar gebonden zakdoeken dienen wel eens om paardje te spelen en wan neer een der makkertjes geen zak doek bij heeft dan zal een ander de zijne heel bereidwillig lenen; hetzelfde gebruiksartikel moet dan ook nog eens dienen om ergens een vliegje uit het oog te peuteren, wij vernoemen dan nog niet dat op wandeling en uitstap de zakdoek, de handdoek moet vervangen voor een verfrissing aan een of andere bron. De dokters zijn er wellicht niet ver naast wanneer zij in deze om standigheden de zakdoek als ge vaarlijk bestempelen, Het is daar om zeker nuttig dat moeder af en toe eens een lesje geeft over prac tisch gebruik van de zakdoek, want dit komt niet alleen de gezondheid ten goede, doch het zal tevens veel wrijven en labeur besparen bij de was. TANTE KOBA. - 7001 EEN PAN WARM VOEDSEL kunnen wij snel doen afkoelen in een bak koud water, waarin een kleine hoeveelheid grof keukenzout gedaan wordt. Hét is practisch deze afkoelingsmethode toe te pas sen als men vrij kort vóór de maal tijd een gerecht wil bereiden, dat koud moet opgediend worden. OM WIT BENEN VOORWERPEN die geel geworden zijn, weer op te bleken, légt men ze in een afgeslo ten glazen pot of fles met terpentijn en zet deze enige uren in de zon. Daarna laat men de voorwerpen drogen en wrijft ze met een zacht doekje na. Zij zijn weer als nieuw. GLIMMENDE PLEKKEN IN WOL kunnen met volgend middel ver wijderd worden. Maak een stukje creolinezeep nat en leg het op de glimmende plaatsen. Bedek ze met 'een droge doek en strijk er met een warm ijzer over heen. Licht het doekje dan heel vlug óp. De stof zal er weer als nieuw uitzien. LEG UW HORLOGE nooit op een marmeren tafel, de juistheid van het uurwerk wordt er door geschaad. Het volstaat, om dit euvel te voorkomen, een wollen doek of een stukje feuter onder het uurwerk te leggen. beveelt zich aan voor het RAVIPON in oplossing met water neemt alle vet, drank, inkt en bloedvlekken weg. Gebruikt steeds RAVIPON als TE KOOP IN ALLE GOEDE WINKELS RAVIPON - WEVELGEM VAN 15 TOT EINDE JULI. Koopt onmiddellijk, want U zult er nog nooit geziene prijzen vinden, Werpt deze aankondiging niet weg, ze is 500 fr. waard tot ein de Juli, bij aankoop van min stens 5.000 fr. 50 fr. voor iedere herstelling van minstens 500 fr. Voor de koele avonden en voor de wandelingen in de stad moet er nog altijd een vestje bij de hand zijn. Gélukkig zijn de drie-kwart modéllen dit jaar nog in de mode. Zij worden thans gedragen in lichte pastelkleurenBovenstaand model komt van Jeanne Lanvin; de schou derlijnen zijn doorlopend en doen denken aan het kimono-model. Als enige versiering zijn er grote, met de hand geborduurde zakken voor zien. UIT TER HAND TE KOOP en gedeeltelijk overname, 4 Ha. in pacht. OMTREK NIEUWPOORT Adres vragen: Drukkerij Dumon, Marktstraat 7, Nieuwpoort. (N.2194) Onvergelijkbare prijzen en afwer king. - Vraagt onze katalogus met de nieuwste modellencreaties. - De grootste keus van het land in ge maakte mantels. - Waarborg op alle artikels. - Gemak van betaling. - Geschenk aan iedere koper bij voor legging dezer aankondiging. Depositarissen, kunnende waarborg geven, worden gevraagd. De fabriek is gemakkelijk te bereiken met de autobus- lijn Kortrijk-Tielt tot Meulebeke Plaats. De magazijnen zijn open alle dagen der week, ook de Zondag garis de dag. GEDURENDE DE ZOMER GRATIS-BEWARING. BIJHUIZEN TE: Diksmuide: Mr Desmet Cyriel, Vaartstraat, 60. Rumbeke; Mevr. Vermandere, Plaats, 88. Wakken: Mej. Dequinnemar, Markegemstraat, 21. Poelkapelle: Mevr. Vandeputte, Nieuwplaats, 15. (2593) BIJ DE POPERINGE Tel. 200. 'T OUDST GEKENDE; 'T MEEST VERTROUWDE; 'T GROOTSTE MAGAZIJN DER STREEK. KWALITEIT EN WAARBORG Prijzen buiten alle concurrentie. (2497) Zitdagen over de provincie in de week van 23 tot 28 Juli '51. MAANDAG 23 JULI. VoormiddagVeurne Diksmuide leper Menen Roeselare Pope- rlnge. Namiddag: Izegem (speciale zitdagen door Hr Volksvertegenwoordiger A. De Clerck, Damkaai 1, Kortrijk, Iedere Maandag van 2 tot 5 uur; Hr Volksver tegenwoordiger A. Degryze, H. Horrie- straat 45, Roeselare, van 2 tot 4 uur). DINSDAG 24 JULI. VoormiddagVeurne Diksmuide Poperinge Menen Roeselare. Namiddag: he Blzet Ploegsteert Wevelgem Roeselare. WOENSDAG 25 JULI. Voormiddag: Veurne Diksmuide Oostvleteren Menen Roeselare. Namiddag: Kortemark Heestert Wakken Dentergem Izegem Otegem. DONDERDAG 26 JULI. Voormiddag: Veurne Diksmuide Poperinge leper Menen Roese lare. Namiddag: MIddelkerke Gistel Eernegem Oudenburg Deerlijk Harelbeke Kuurne Ledegem. VRIJDAG 27 JULI. Voormiddag: Nieupoort Poperinge Wervik Menen Roeselare Waregem Oostrozebeke. ZATERDAG 28 JULI. Voormiddag: Brugge leper Me nen Kortrijk Izegem Waregem Poperinge. WEEK VAN 22 TOT 28 JULI 1951 ZONDAG 22 JULI 9.10: Mooie opnamen voor jong en oud. 10.00: Het zangkoor «Varia» uit Oostende. 10.30: Ernstige mu ziek door luisteraars aangevraagd. 11.00: Boekenschouw. 11.10: Zon dagmorgen zonder zorgen. MAANDAG 23 JULI 13.15: Het mooie Vlaamse lied. 13.35: London studios melodies nr 55. Het orkest George Melachrino. 14.00: Ons componistenbeeld, 37 Mau- rits Deroo. 14.50: De vrolijke golf. 15.15: Het halfuurtje voor de vrouw. 15.45: Het orkest Raphael Biondi speelt Tango's. DINSDAG 24 JULI 16.00: Optreden van het ensemble Roger Danneels. 16.30: In ons ope- rettentheater. 17.00: Nieuwe gelui den. 17.30: Kinderuurtje. 18.15: De ragamuffin syncopators. 18.30: Westvlaamse wetenswaardigheden. H. Stalpaert handelt over de verering van de H. Christoiïel in Westvlaan- deren. 18.40: Uit onze Westvlaam se muziekschat. 19.25: Praatje voor dulvenliefhebbers. 19.30: Wieler sportpraatje. 19.40: Rhythmclub. WOENSDAG 25 JULI 20.00: Ons liefdadigheidsradiocro- chet 1951. Uitgesteld relais uit de Feestzaal van het O. L. Vrouw colle ge te Oostende. 21.00: Ons schoon Westvlaanderen. Op bezoek te leper. 21.15: Variaties op een thema van Haydn, opus 56 A. 21.30: Optreden van het kwartet Lucien Gekiere. 22.00: Ons wekelijks operaconcert. DONDERDAG 26 JULI 16.00: Optreden van het amuse mentsorkest Ostendia. 16.30: Pa thetische symfonie. Peter Tchaikows- ky. 17.15: De vrolijke golf. 17.35: Zangrecital door de sopraan Henriet- te Mandel. 18.18: Divertissemento nr 3 in Es groot. K. V. 166. 18.30: Sociaal economisch probleem in Westvlaanderen. 18.40: Het orkest André Kostelanetz. 19.30: Halfuur tje voor de jeugd. VRIJDAG 27 JULI 13.15: Vrolijke inzet. 13.30: Voor lezing uit het werk van Westvlaamse auteurs. Vandaag: Jan Boschmans. 13.45: Derde internationaal muziek festival te Edinburg. 14.40: Lustige potpourri's. 15.00: Ons radiozie kenbezoek. 15.30: Ons refreintjes album. ZATERDAG 28 JULI 14.30,: Hasselt-KortrijkOost-West, grote interprovinciale verzoekplaten- programma. 17.30: Symfonische variaties voor klavier en orkest. Cesar Franck. 17.45: Harmonikarecital. 18.00: Jan Verbracken zingt. 18.15: Harmonikarecital (vervolg). 18.30: Met de micro door Westvlaan deren. 18.45: Het Westend celebri ty orkest. 19.30: Mariahalfuurtje. ALGEMENE BOUWWERKEN 20 Juli. Te 11 u., op de Dienst der Gebouwen, Lange Rel 34, te Brug ge, onderhoud der Staatsgebouwen te MÉNEN, IEPER, POPERINGE. KOMEN, WERVIK, WAASTEN, ged. 1 Jaar. van af 1 Mei 1951 tot 30 April 1952 (5« per ceel), heraanbesteding. 23 Juli. Te 11.30 u., ter S. M. «De Mandel», 11, Botermarkt, Roeselare, onder dak brengen van volgende hul zen: lot 1, 12 hulzen, Vaux-sous-Ohè- vremontstraat te POPERINGE (ar chitect E. Aspers), bestek 1.490.000 fr.; lot 2, 12 huizen, Hoogledestraat te STADEN (arch. Van Colllle), bestek 1.135.000 fr.; lot 3, 8 hulzen, Ledegem- straat te DADIZELE (arch. Van Coll lle), bestek 760.000 fr.; lot 4. 10 hul zen, Ledegemstraat te DADIZELE (arch. Van Coillie), bestek 950.000 fr. 10 Augustus. Te 11 u„ op de Dienst der Gebouwen, 34 Lange Rel, Brugge, bouwen van het Koninklijk Atheneum te IEPER (1« snede). 16 Aug. Instede van 31 Juli. WE VELGEM. Te 11 u., op de Dienst der Militaire Gebouwen-Luchtmacht, Géruzetkazerne, Gen. Jacqueslaan, te Etterbeek, bouwen van een vliegtuig- loods op het vliegveld te Wevelgem. Bestek 20.000.000 fr. ELECTRICITEITSWERKEN 20 Juli. DE PANNE. Te 11 U„ op het Bestuur voor Electrlcltelt en Electromechaniek, Wetstraat 155, Brus sel, aanleggen van een verkeersslgna- lisatle met lichten op de kruispunten van: 1) Zeelaan, rijksweg De Panne- Nieuwpoort, Duinkerkelaan; 2) Zee laan, rijkswegen Adinkerke-De Panne en Veurne-De Panne; 3) Rijksweg Veurne-De Panne, Kasteelstraat-Adin- kerkelaan. 6 Augustus. ROESELARE. Te 11 u., op de Dienst der Baan, station, Brugge, bouwen van een transformatie- post hoogspanning in de betonwerf te Roeselare. SANITAIRE WERKEN 20 Juli. KOKSIJDE. Te 11 u.. op de Dienst der Militaire Gebouwen- 2 prlvaatjaviljoenen op het Vliegveld. Jacqueslaan, Etterbeek, bouwen van Luchtmacht, Géruzetkazerne. Generaal Bestek: 800.000 fr. CENTRALE VERWARMING 30 Juli. KOKSIJDE. Te 11 u„ op de Dienst der Mil. Gebouwen-Lucht macht, Géruzetkazerne, Gen. Jacques laan, Etterbeek, aanleggen van een centrale verwarmingsinrichting in een loods-werkplaats van het vliegveld te Koksljde. Bestek 2.600.000 fr. GRONDWERKEN 25 Juli. Te 11 u., in het hotel van Telegraaf en Telefoon, Palelzenstr. 42, te Brussel (4e verd., lok. 20), leggen van lokale kabels en van een tussen- steedse kabel van KORTRIJK naar ROESELARE. 8 Aug. Te 11 u., In het hotel van Telegraaf en Telefoon, 42, Palelzenstr. te Brussel (4e verd. lok. 20), leggen van een junctiekabel KORTRIJK, WE VELGEM en MENEN, en van lokale te lefoonkabels In dezelfde gleuf. WEEK VAN 22 TOT 28 JULI 1951 ZONDAG 22 JULI 20.33: Nieuwsberichten. 20.50: Les Roquevillards film. DINSDAG 24 JULI 15.00 a 16.00: Télécinema. 20.31: Nieuwsberichten. 20.50: Reis naar de U.S.A. 21.25: «Pampa Barbare» film. WOENSDAG 25 JULI 15.00 16.00: Télécinema. 20.31: Nieuwsberichten. 20.50: Feux de Joie film. DONDERDA.G 26 JULI 15.00 16.00: Télécinema (kinder uurtje). 20.31: Nieuwsberichten. 21.15: «La Fille de l'Algle Noir film. VRIJDAG 27 JULI 15.00 a 16.00: Télécinema. 20.31: Nieuwsberichten. 20.50: «La Fem me coupée en Morceaux film. ZATERDAG 28 JULI 15.00 a 16.00: Télécinema. 20.31: Nieuwsberichten. 20:50: Le Prin ce de Minuitfilm. Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of wat7 Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons bladl ALGEMENE BOUWWERKEN 8 Juli. Te 3 u., ter Cooperatlevi voor Gesinlstreerden, 17, Saverijstraat Kortrijk, herbouwen van een huis, 210' Kortrljkstraat, Wevelgem, elg. H. m' Slnnaevo. Moeskroenstraat 390, Menen! Deze aanbesteding is niet doorgegaan' 11 Juli. Te 11 u„ in het hotei van Telegraaf en Telefoon. 42, Palet zenstraat, te Brussel (4« verd., lolt, 20) optrekken van een telefoongebouw te Menen. J. VAN HEE en Zn, Ieperstraat 106b, Menen, 2.757.852; G. Aerts, Menen, 2 mill. 812.817,76; A. Cottyn, Heule, 2 mill. 813.919,70; O. Vandenbosch, In. goolgem, 2.917.874,60; G. Casteur, Ha relbeke, 3.303.847,80; M. Wydooghe en E. Deprez, Gistel, 3.283.987,07; Etabl. De Ble, Gent, 3.620.189,09; Smuylden A„ Watermaal, 3.790.750,95. 11 Juli. WEVELGEM. Te 11 u,, op de Dienst der Militair» Gebou wen-Luchtmacht, Géruzetkazerne Gen, Jacqueslaan, Etterbeek, herstellen ran vier vllegtulgloodsen en bouwen van aanhorlgheden op het vliegveld te We velgem. Bestek 8.013.000 fr. VANHOUT, Gullegem, 6.181.202,75 o( 6.211.782,50 of 6.312.490,25 of 6.238.002,75; A. Ferret, Moeskroen, 6.957.514: C. Wy- balllie, Wervik, 7.117.448,50; L. Cackel- berg, Oostende, 7.363.199; Werbrouck, Moeskroen 7.516.575,30; De Ble, Gent, 7.589.929,65: Mestdagh. te Zottegem, 7.692.155; Pauwels en Vereecke, MId delkerke, 8.129.043,50; Aerts, te Lier. 9.126.789,15; Beers, Gent, 9.351.612 oi 9.248.532 of 8.912.472. ELECTRICITEITSWERKEN 11 Juli. DE PANNE. Te 10 u„ in het Home Ste Elisabeth, te De Panne, herstellen van oorlogsschade aan de electrlsche installaties in het Home Ste Elisabeth. DEPLANQUE Néchln, 85.291,55: Moer man, Estalmbourg, 90.423,50; Durieur, Brussel, 96.878,50. CENTRALE VERWARMING 11 Juli. DE PANNE. Te 10 u, in het Home Ste Elisabeth, te De Panne, herstellen van oorlogsschade aan de centrale verwarmingsinrich ting in het Home Ste Elisabeth, Th. KYNDT, Oostende, 103.700,82; Moerman, Estalmbourg, 117.389,37; Del. planque, Néchln, 120.261,85; Durieur, Brussel, 123.628,60. IJZER- EN METAALWERKEN 6 Juli. ROESELARE. Te 11 u, op de Dienst der Gebouwen, 34, Lange Rei, Brugge, bouwen van loopgangen in staalconstructie in de stookplaat! van de Rijksmiddelbare School. VERCOILLIE F„ Oostende. 96.984,41; Halsberghe G., Kortrijk, 89.423,0!; Mevr. Fr. Clukkers-Maers C„ Tienen, 106.134,39. VERSCHILLENDE 5 Juli. IEPER. Te 11 u., ten stadhuize, te leper, leveren van 900 watermeters van 13 mm. en 100 tra- termeters van 20 mm. C.C.M., 80, rue Bas-Rhieux, Luik, 905.500 (met waarborg); Bauwens A„ Gent, 908.400 (zonder waarborg - Duit se W.M.) 923.400 (met waarborg-ld.); R. Van Donzen, Brussel, 910.000 (met waarborg- - Hollandse W.M.). 816.000 (niet volgens lastkohler); Contlmeter, Brussel, 960.000 (met waarb.); Cie Gle des Condultes d'Eau, Les Vennes-Luik, 960.000 (met waarborg); E.G.E.A., Uk- kei, 960.000 (met waarborg). WEGENBOUW- EN RIOOLWERKEN 3 Juli. RENINGELST EN WTO- OUTER. Te 10 u., ten gemeente huize Reningelst, onderhoud van dj buurtweg van groot verkeer nr UI, genaamd Renlngelst-Loker (bitumen- bestrijking en vertind steenslag). DEVOS A., Ieperstr. 237, te Kemtnel, 688.875,50; Verfalllle C„ te Hollebeke, 726.862,50: Verkinderen en Degraeve, Langemark, 730.062; Petilllon en Val- ke. Boezinge, 759.190; Beun D. en Zn, leper, 859.551. 9 Juli. POLL1NKHOVE. - Tt 11 u„ ten gemeentehuize, te Polllnk- hove, verbeteren van buurtwegen nrs 1 en 3 (betonverhardlng). Bestik 1.741.802,50 fr. FETILLION en VALCKE V.O.G.K., Boezinge, 1.878.850,85; Vandicke J. en Zn en Denecker R., te Alverlngem, 1.903.961; Vanlerberghe O., Pervljze, 1.926.687,70; Sabbe L„ te Hooglede, 1.983.792.90; H. T'Jonck-Peene, Oosten de. 2.047.388; Claeyssen A„ Oostende, 2.069.156,70; Lesy en Raa, te Brugge, 2.139.289,90: Vandecasteele A., Bik- schote, 2.270.479,20. &LS UüT DE ZEGELS MELIOR worden bedeeld door verschillende groothandelaars in koloniale waren, o. m. door volgende Firma's: N. DE FRAEYE, 40-44, Landbouwstraat, ROESELARE. Wed. DERYNCK-TRUANT, 11, Vlamingstraat, POPERINGE. Gebroeders RAMMANT, 6, Kor tem arkstraat, TORHOUT. 42 GEEN BEWEGING h/EHZ HEBT 6'J HET GE CD 5TEKEN? KORTE INHOUD: Jean Pierre Grossar, oud-piloot, is hans werkloos. Hij loopt met vlleg- ulgplannen op zak, doch overal waar ij zich aanbiedt, wordt hij afgewezen, o wordt hij bij het verlaten van der- elijke fabriek door een meisje aange- eden. Jean, Pierre stond op, en hij keek pzij, en zijn nek kraakte, en hij astte er voorzichtig naar met zijn land, om te voelen of alles nog leel was. Ga weg,riep het meisje, ter- /ijl ze de mantel over de zetel ling. «Als je niets heters te doen lebt dan het eerste het beste meisje .chtervolgen, dan ben je een onbe- lullige nietsnut, en dan verdien je, lat je geen cent op zak hëbt, en lat je moet werken voor je brood. iTisco verkopen. Daar ben je mis- chien goed voor.» Jean Pierre durfde niet beken ten, dat hij ook daar niet voor leugde. En toen kwam er een risco-man voorbij, die ook scheef iep, om zijn kast gemakkelijker te (unnen dragen, en hij schreeuwde: Frisco! Alaska!» En niemand cheen iets te kopen. Juist zoals bij lem. Jean Pierre had medelijden pet- hem, en wou hem zeggen, dat lij de kop maar niet moest laten langen, want dat er zeker betere daigen op komst waren. Maar toen de man vlak bij hem was, kwamen er twee jongetjes aanlopen, en de man sloeg zijn kast open, en gaf hun elk een stuk. En de ene gaf vijf frank, en de andere betaalde met een briefje van twintig, en de man graaide door zijn zak, dat alles rinkelde, en kwam weer bo ven met een bomvolle hand geld. Verbaasd en bewonderend keek Jean Pierre toe. De man gaf het jongetje drie stukken van vijf frank terug, en het jongetje hup pelde met zijn maat weer weg. De man liet het geld terug in zijn zak vallen, en die zak woog er van door, net of hij ging scheuren, zo vol zat die. Allemaal geld. Wou jij ook een stuk, mijn heer? vroeg de man, toen hij zag, dat Jean Pierre naar hem stond te kijken. «Neen, neen, dank je. Ik niet... Euih... De juffrouw misschien...» Hij wou vragen, of het meisje er geen moest hebben. Maar zij was reeds in de cabine verdwenen. En hij zei tot de man: «Neen... euh... dank je.» De man zette zijn tocht verder. Jean Pierre voelde zich ellendig, omdat hij het weer eens verkorven had bij het meisje. Maar tegelijk overgelukkig, omdat hij weer bij haar was. En hij besloot te wach ten tot ze weer uit de cabine kwam. Hij wou zioh verontschuldigen bij haar, en zeggen, dat hij haar niet achtervolgd had, dat hij er niet wou denken, haar het leven moei lijk te maken, of iets te doen, dat haar onaangenaam was, maar dat zij zich vergiste, als zij dacht, dat zij het eerste het beste meisje was, zij was niet het eerste het beste meisje, zij was... Een vrouw met een zakdoek op haar hoofd wou de badmantel van het meisje van de zetel nemen. «O neen,» zei Jean Pierre. «Dir is van de juffrouw daar in de ca bine. Je moet hem laten hangen. De vrouw had een gezicht als een dokwerker, en ze had een snor. Ze keek smalend naar Jean Pierre, en ze baste: De juffrouw is langs de achter deur van de cabine vertrokken, zij heeft die cabine en deze zetel van mij gehuurd voor de hele zomer, en ik zorg voor haar mantel en haar badpak. En als ik denk, dat die mantel beter achter de cabine op een draad hangt, dan hè-ngt die mantel beter achter de cabine op een draad. Opmerkingen? Jean Pierre voelde zich klein als een mug, en hij zei haastig: «neen, neen,en maakte zich uit de voeten. Hij scheurde van de honger. DERDE HOOFDSTUK Renée reed door de palmenlaan naar huis. Links was het hoge smeedijzeren hek, dat over een lengte van verschillende honderden meters het park van haar vader afsloot. Toen ze aan de grote pooijt kwam, keek zij om, of zij veilig de baan kon oversteken. En dail zwenkte zij onder de hoge arduinen boog, die met paardenkoppen verj sierd was, het park binnen. Zi reed tussen de hoge rhododendroi tot bij het huisje van de tuinmai Daar liet zij haar fiets achter, ei liep over het grintpad naar'hi landhuis. Het was een oud Normandisch kasteel, dat tot voor twintig jaar eigendom was geweest van een adellijke familie uit Normandië, die door sleohte geldbeleggingen ver armd, en naar de stad getrokken was, om appartementen te huren. Het huis had zware muren, die met klimop begroeid waren. De vensters waren klein, en de paarse ruitjes waren in lood gevat. Aan weerskanten van het hoge, leien dak rezen torentjes op met een windhaan. Toen Renée de trappen van het terras opliep, riep ze; «Bijou! Mignon!» Ogenblikkelijk kwamen er uit de openstaande tuindeuren twee hon den naar buiten stoeien. Het waren mormels van het soort, dat lijkt op lange, dikke worsten, die laag tegen de grond hangen op veel te korte poten. Zij waggelden meer dan zij liepen. Renée hield er van omdat ze zo koddig waren en er zelf niets van schenen te weten. Zij deden hun best om - gauw bij haar te ge- j raken. Maar de ene ging zijn na tuurlijke snelheid te buiten, en rolde haar voorbij tot beneden aan de trap. De andere zag het, en bleef voorzichtig boven op de twee de trede wachten. Renée schaterde het uit, en zag hoe de eerste zich recht wrong, en als een zeehond de trap kwam opwrikkelen. Zij greep hem bij zijn pels, sleurde hem naar zich toe, en zette hem naast de anderen. «Hier, lelijkaard,zei zij, en zij voederde hun stukjes nougat, die zij op het strand gekocht had. Renée, kom eens naar de bloe men kijken,riep haar moeder vanuit de salons. Ja, ma. Ze liep tussen de honden, die naar de nougat sprongen, de sa lons binnen, en zei: «Kijk eens, ma, ze eten nougat. En iedere keer dat ze erop bijten, plakt het aan hun tanden, en dan weten ze niet wat er gebeurt. O, arme stumpers, lachte haar moeder, die in een paarse avond japon, met de armen vol bloemen voorbijliep en naar de honden keek, die al kauwend hun kop in alle mogelijke richtingen draaiden, om de kleverige nouigat kwijt te ge raken. Dan vroeg ze: Moet ik de gladiolen hier plaat sen, lieve, of ginder op de plano? Op de piano, ma. En de anemonen? Ginder aan het raam. O! Renée! Je bent nog in short! En over een uur komen de gasten. Ik heb maar een kwartiertje nodig, ma,zei Renée. Toen kwam Angèle, haar jongere zuster, boven in haar onderkleed uit haar kamer gelopen, en zij leunde over de -trap naar beneden, en riep: Renée, er is een brief van Jean. Van wie?vroeg Renée. «Van Jean. Je weet wel...» «Van Jean? O! Eindelijk!» riep hun moeder uitbundig. «O, Angèle, waarom heb je me dat niet vroeger gezegd? Ik moet hem lezen.» Ze liet haar bloemen in de brand, en rende naar de trap. Maar Renée waa haar voor, en Juist toen ze naar boven wou lopen, riep Angèle: Er is niets van waar. Ik ht* gelogen. En ze liet zich schaterend door haar kamenier, die haar kleedde, terug in haar kamer trekken. «O, jij, plaaggeest,» zei haar moeder ontgoocheld. En dan keerde ze zich tot Renéf en vroeg verwijtend: Renée, wanneer gaèn we not eens iets van Jean horen? Renée ging weer naar de hon den, en glimlachte geheimzinnis- Haar moeder zei: Je spreekt nu al zo lang ovef hem. En je maakt ons nieuwsgier^ en opgewonden, en er komt nooi' iets. Ontvang je brieven in geheim? Neen. Krijg je niets dan al die prent' kaartjes met zijn naam erop fl1 een paar woorden? «Neen.» t-MÊt «Ontmoet je hem zonder datP het weten? Hoe kan dat, ma? Hij is in B1' geland op zakenreis. Ik ben er niet gerust over. m hij zoveel van je houdt als je dan moest 'hij al lang brieven S( schreven hebben, of zelf gekontf 1 ('t Vervolg)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 12