Ja, hier ben ik, Kristien DAG KLAPPER Rond de Troonsbestijging van Koning Boudewijn I Rondom de Troonsbestijging Koning Boudewijn I van iwn iimi <i»i ui» iiimi ti DE TROONSAFSTAND VAN LEOPOLD III Ook In uw zetel, bij uw rcsdlo 'OT MILLIONNAÏR HEEFT GEMAAKT Luister daarom op Zaterdag 4 Augustus, vond der trekking te Jambes, naar de uitslagen der Koloniale Loterij een supergroot lot an TWEE EN EEN HALF MILLIOEN. De Volksheilige van de week: DE H. CHRISTOFFEL Dhr Lefevre namens de C.V.P. DE KONIN GSTRONING VAN BOUDEWIJN I JACHT OP WATERWILD OPEN VAN 21 JULI AF De 4* Jaarbeurs fe Kortrljk van 20 tot 30 Juli 1951. BISDOM BRUGGE PRIESTERBENOEMINGEN L@gersileuws Brief uit Brussel Christelijke Mutua listen ®p Bedevaart naar Scherpenheuvel SCHUIF HOGER TECHNISCH INSTITUUT OOSTENDE ~TsfET WSSBSWSS HTBtïWa T3fT Zafêrlag 21 Juli 1931, VEEK VAN 31 TOT 37 JULI 1951. >e dagen korten met 15 minuten. WEERSPREUK s het helder op Sint Jacobgdag, 'eel vruchten men verwachten mag. ZATERDAG 31 JULI Nationale Feestdag 1H. Daniël, Monulf en Gondulf, Franciscus van Salonus. !on op te 4.10 u., onder te 19.43 u. 886: Geboorte van de Vlaamse houtsnijder Jan Frans Can- tré. 888: Overlijden van de Duitse Godsgeleerde Mgr Scheeben. 831: Koning Leonold I beklimt de troon van België. ZONDAG 33 JULI 10' Zondag na Pinksteren (H. Myriam, schutspatrones der apothekers, Maria Magdalena. on op te 4.12 u., onder te 19.42 u. 799: Geboorte van Pauline Jaricot, stichtster van het Genoot schap tot Voortplanting des Geloofs. 832: Geboorte van de Oostenrijkse plantenkundige Gregor Jo- hann Mendel, Augustijner- monnik, ontdekker van de er- felijkheidswetten bij de plan ten. 838: Overlijden van de Franse Keizer Napoleon II, beter ge kend als l'Aiglon. MAANDAG 23 JULI EH. Apollinaris, Liborlus, Lauren- ttas van Brindisi, ion op te 4.13 u., onder te 19.40 u. 887: Geboorte van de filmacteur Emiel Jannings. 905: Geboorte van de Vlaamse let terkundige Daen ïnghelram. kunt gij plots vernemen dat het lot U Coop nog een biljet of een tiende. 4,215 loten van 200 fr. tot 100.000 fr. ivee grote loten van een miliioen elk (d-2648) DINSDAG 24 JULI tH. Christina de Wonderbare, Cu- negonde. on op te 4.14 u., onder te 1939 u. 738: Geboorte van de Nederlandse schrijfster Elisabeth Bekker, die haar werken schreef on der de schuilnaam van Betje Wolf. 102: Geboorte van de Franse ro manschrijver Alexander Du mas senior. 539: Geboorte van de Belgische Staatsman August Beernaert, die in 1908 de Nobelprijs voor de vrede won. 100: Dood van de Nederlandse mis sionaris M!gr Hamer, die als missionaris van Scheut in China de geloofsvervolging door de Boksers meemaakte en als martelaar de helden dood stierf op de brandstapel. WOENSDAG 25 JULI Misdag voor de Automobilisten tH. Jacob, apostel; Christoffel. on op te 4.15 u., onder te 19.38 u. Laatste kw. der maan te 18.59 u. 471: Overlijden van Thomas Kempis, bekend om zijn Imi- tatio Chrlsti. 883: Geboorte van de Nederlandse toneelschrijver Pieter Lan- gendijk. 794: Dood van de Franse dichter André Ohénier. 909: Louis Blériot voert de eerste vlucht uit over het kanaal. DONDERDAG 26 JULI Misdag voor Kleermakers en Naaisters C. Anna, echtgenote van de H. Joa chim en Moeder van O. L. Vrouw. 856: Geboorte van de Engelse to neelschrijver Bernard Shaw. 933: Overlijden van de Vlaamse romanschrijver Cyriel Buysse. VRIJDAG 27 JULI IH. Nathalia, Christiana, Panta- leon. Ion op te 4.18 u., onder te 19.36 u. 304: Geboorte van de Italiaanse dichter en humanist Fran cesco Petrarca. 675: Overlijden van de beroemde Franse veldheer Henri de La- tour d'Auvergne, burggraaf van Turehne. WEEKSPREUK Us er wat hapert of wat scheelt, Vat helpt het dat ge vloekt of [keelt? 3 eter is 't in goed betrouwen ïoopvol de handen saam te vouwen. De H. Chrlstophorus of Ohrlstoffel, va» volgens de legende een reus ln iet land van Kanaftn, bekend onder ie naam van Offero. Eens ontmoette le reus een kluizenaar, wlen hij de veg naar Christus vroeg. Deze ant- voordde hem dat hij zijn kracht noest aanwenden, om de zwakkeren >ver een nabijgelegen stroom te dra- jen. Zekere avond verzocht een kind iern. naar de overkant gedragen te vordert. Offero nam het op zijn ichouders, doch het kind woog zo swaar, dat het de reus scheen alsof aij nooit de tegenoverliggende oever zou bereiken. Toen hij daarin ten- jlotte geslaagd was, vertelde het kind aem. dat hij de Schepper der wereld op zijn schouders gedragen had. Of fero viel op zijn knieën en aanbad het kind: vandaar zijn naam Chrls tophorus (Christusdrager). Spoedig daarop reisde hij naar de stad Samos, waar hij als Christen ge vangen genomen werd; doch hij bleef standvastig in zijn geloof, waarom hij gegeseld en onthoofd werd (364). Op de tocht naar de gerechtsplaats zou hij gebeden hebben, dat al de genen die hem aankeken en op God vertrouwden, niets te lijden zouden hebben van aardbeving, zwaar weer of brand, t Is om die reden dat de afbeeldingen van de H. Christoffel zo talrijk zijn, wijl van oudsher geloofd werd dat alwie de afbeelding van de H. Christoffel beschouwde, die dag niet zou verloren gaan, noch zijn doel zou missen Sint Christoffel wordt meestal af gebeeld als een reus met een palm boom in de hand, staande tot de' en kels in 't water, en met het kindeke Jezus op zijn schouders. Men vereert hem als beschermheilige tegen het vuur, water en aardbeving en hij is patroon van schippers, arbeiders, rei zigers e» automobilisten. Te Pollaere (Oost-Vl.), wordt Sint Ohrlstoffel aanroepen tegen on- weder, hagel, tand- en hoofdpijn en tegen de schielijke dood. Te Moorslede (West-Vl.) wordt de heilige gediend tegen het schreeu wen der kinderen, daar volgens de overlevering het kindeke Jezus schreeuwde om overgezet te worden. Te Waregem (West-Vl.) wordt de H. Christoffel gediend tegen zie ke darmen. Jaarlijks heeft een grote pel grimstocht plaats naar Hannuit, provincie Luik en Celles, provincie Henegouwen door autobestuurders en koetsiers die zich onder de hoede wil (Vervolg van 1» blad) Namens de drie grote partijen werd vervolgens het woord gevoerd door de onderscheiden voorzitters. Dhr Lefevre hield volgende toe spraak: Sire, BIJ het herlezen van de aangrij pende rede die Uwe Majesteit op 23 Februari 1934. ter gelegenheid van Zijn eedaflegging, voor de verenigde Kamers uitsprak, werd ik bijzonder getroffen door het oordeel van Uwe Majesteit over Zijn roemrijke voor gangers: «Sinds hare stichting werd de monarchie bezield door hare of fervaardige toewijding aan 's lands gemeenschappelijke belangen...» Op deze dag van weemoedige in getogenheid, die na een duistere strijd, aan de dageraad voorafgaat van de vrede en de verzoening rond de Kroon, zal elkeen toegeven, dat dit door Uwe Majesteit uitgesproken oordeel thans opnieuw en zonder het minste voorbehoud herhaald en ten volle beaamd mag worden. Ja, in wel en wee. ln de dagen van eendracht en in de dagen van verscheurdheid heeft Uwe Majesteit steeds en aanhoudend blijk gegeven van een niet te ont moedigen toewijding aan het geme nebest, alsook van een scrupuleuze plichtsbetrachting bij de uitoefening van Zijn vertoeven ambt. Eilaas! Reeds op de vooravond van de troonsbestijging was toet noodlot op het toneel van het leven Uwer Majesteit en van dit der natie ver schenen. Het zou zoveel toewijding en plichtbetrachting Jammerlijk ver ijdelen. Mocht het sombere noodlot eindelijk wijken voor het morgenlicht van de aanstaande regering. 17 Februari 1934. Met verslagen heid vernemen Uwe Majesteit en het ganse volk de schielijke dood van een geliefde Vader en Koning, wiens flguur tot ons aller blijde vdïrassing thans ln die van UW doorluchtige Zoon opnieuw verrijst. 29 Augustus 1935. De natie zoekt evenmin als Uwe Majesteit de neer slachtigheid te verbergen waarmee ze hij het tragisch overlijden van Hare Majesteit Koningin Astrid, beklemd worden. Het is alsof het over Uwe Majesteit en over bet land deemste- rlg werd, sinds de glimlach van Hare Majesteit Koningin Astrid verloren ging. 1939, het aanvangsjaar van de oor log, die zo lichtvaardig met Dröle de guerrewerd betiteld. Door de angst van het ganse volk voortge dreven, spannen Uwe Majesteit en Hare Majesteit Koningin Wilhelmina van Nederland zich in, om de vrede te herstellen, zoniet om ten minste de gruwelen! van de oorlog van de vadergrond verwijderd te houden. Vergeefs was <Je grootmoedige poging. Nog geen jaar verloopt, of Uwe Ma jesteit die een vredesvorst had wil len zijn ziet zich samen met het vredelievende volk ln de oorlog ge drongen. Mei 1940. De tot legerleiding ge noopte vredesvorst, die, Zoals zijn vader deed .in 1914 aldus de pro clamatie vari.,10 Mei 1940 zich aan het hoofd geplaatst had van ons le ger, met hetzejfde vertrouwen en met dezelfde overtuigingwordt weldra ten gevolge van £et katastrofaal ver loop der krijgsverrichtingen, door een gew^tenskonflikt verscheurd en moet om aan het nutteloos bloedvergieten een einde, te maken, ten slotte tot de kapitulatie beslissen. Sire, voor een korte stonde beleeft, bij het uitspreken dezer woorden, een uwer oud-soldaten opnieuw, met een bitterheid die we namen hebben gesmaakt doch ook met een blij vende dankbaarheid, die sombere 28 Mei. Oorlogsjaar 1942», Uwe Majesteit, die eens zijn bezorgdheid en zijn eer bied voor de arbeiders ln de eenvou dig® bewoordingen heren arbeiders had uitgedrukt fOugrée-Marthaye, Juli 1939) moet het? beleven dat aan duizenden reeds zo zwaar beproefde Belgen het natuurrecht (wordt ont zegd) te mogen blijven voortwerken ln België, ln hun kring en bij hun familie (Brief aam A. Hitier, 3 No vember 1942). Ten slotte moeten het nog de va derlijke gevoelens van Uw Majesteit ontgelden, wanneer Uw Majesteit ge hoor geeft aan de stem die spreekt: «Neem BOUDEWIJN, uw zoon, die ge llefhebt... (Gen., 22: 2) en geef aan die nog Jonge man de zware en gevaarlijke last te dragen van de ko ninklijke macht Sire, thans wordt het offer vol bracht. Voorwaar, Uw Majesteit heeft tot het bitter einde toe, Ja verder zelfs, de eenmaal afgelegd© gelofte vervuld, zich gans aan België te ge ven. (Zich vervolgens tot Z. M. Koning Boudewijn wendend) Sire, De natie weet niet, wat ze het meest moet bewonderen, ofwel de grootmoedige bereidheid van Zijne Majesteit Koning Leopold, om, Zijn Koninklijke Zoon voor de verzoening van de gemeenschap te offeren, ofwel de onderdanige piëteit waarmede de voltrekking van dit offer door Uwe Majesteit werd aanvaard. Met een kommervolle aandacht en een nauwelijks verborgen ontroering heeft de natie, ln de loop van het voorbije Jaar, mogen ondervinden, dat een zelfde toewijding en een ge lijke plichtsbetrachting als degene die ze ln uw doorluchtge Vader prijst, ook het stadhouderschap van de Ko ninklijke Prins bleken te kenmerken. Sire. Afgemat door een uitgevochten oorlog en door een nog smeulende tweedracht, hoopt de natie, in de on dervonden taktvolle mede-arbeid van de Koninklijke Prins aan de verzoe ning van alle Belgen, een voorteken te mogen begroeten, dat Boudewijn I, de Koning van de vrede zal worden, onder wiens regering tevens met niet minder ijver en op even waardige wijze de beschavingszaak zal doorge voerd worden die, in de overzeese ge bieden, onder zijn voorgangers zo voorspoedig werd ingezet. Door hun geloof In de omzetbaar- heid van de verdiensten worden de christenen onder ons nog gesterkt ln de hoop, Hat onder de regering van Uwe Majesteit verder zal gearbeid worden aan de vervulling van de vu rige wens van uw doorluchtige Vader: in België, vrede door eendracht, in de wereld, saamhorigheid der volken door wederzijdse eerbied van hun eigenheden. Moge Uwe Majesteit, ter volbren ging van die tweevoudige opdracht, steeds rekenen op de liefde van alle Belgen voor het Vorstenhuis, op hun aller gehechtheid aan de nationale instellingen en, bovendien, op hun aller eerbied voor de wetten en ge plogenheden der parlementaire demo- kratie. Wat ons betreft Sire, wij beloven het. WIJ zijn er immers van overtuigd, dat de natie niet zal willen tekort schieten ln grootmoedigheid jegens Uwe Majesteiten. Door uw verheven voorbeeld aangezet, zullen de tradi tionele partijen zich ter harte ne men, hun verleden twist te vergeten. Voortaan zullen ze de Inzet van hun politieke strijd weer beperken tot de uitvoering van hun politieke pro gramma's, in de getrouwheid aan hun gemeenschappelijke leuze: Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht NAMENS DE SOCIALISTISCHE PARTIJ Vervolgens kwam dhr Buset aan het woord namens de socialistische partij. Het klonk onbeschaamd hoe de socialistische partijleider beves tigde er geen spijt over te voelen over het verloop der gebeurtenissen. Hij voelde zich niettemin genood zaakt hulde te brengen aan Koning Leopold, die niet alleen zijn gege ven woord gestand deed, doch zelfs vrijwillig de datum van de troons afstand vervroegde. Na eveneens hulde gebracht te hebben aan de Kroonprins, lichtte dhr Buset het standpunt der socialisten toe aan gaande het Koningdom en ver klaarde Zonder de republikeinse traditie te verzaken, die verbonden is aan de oorsprong zelf van onze partij, stellen wij vast dat de instelling van het koningschap en de dynas tie beantwoorden aan de wens van de meerderheid der Belgen». Ten slotte verklaarde dhr Buset dat de socialisten de nieuwe Ko ning hun politieke medewerking zullen verlenen. DHR MOTZ NAMENS DE LIBERALEN Als laatste spreker kwam dhr Motz, voorzitter der liberale partij aan het vroord. Hij onderlijnde in zijn rede dat de liberalen steeds ge tracht hebben de bedaring der ge moederen in ons land te bevorde ren. Hij bracht vervolgens hulde aan Koning Leopold III om zijn edelmoedige daad van zelfverloo chening bij deze troonsafstand. Dhr Motz beloofde ten slotte de steun der liberalen voor de jonge Koning en betuigde hun trouw en gehechtheid aan de dynastie. KONING LEOPOLD STELT DE NIEUWE KONING VOOR Vóór het paleis stond een talrij ke menigte opgesteld die ingetogen gans de plechtigheid gevolgd had V*. j' VERVOLG VAN BLAD Wanneer de Vorst handelt over de zelfverloochening van zijn jVa der, Koning Leopold III, houdt hij' scherp de blik gericht op de aan wezigen. Te 11.15 uur is deze plechtigheid ten einde en verlaat de Koning de vergaderzaal, begeleid door dè afn vaardiging. HULDE AAN DE ONBEKENDE SOLDAAT Thans begint de jonge Vorst zijn eerste Koninklijke tocht door de hoofdstad. Buiten staat een jui chende menigte te wachten. Tussen de kreten van Leve de Koning», wordt hier en daar de naam Leopold gescandeerd door de menigte. De stoet richt zich naar de Congreskolom. Hier staan 32 vaandels opgesteld van de ontbonden regimenten, de oorlogsinvaliden hebben voorbehou den plaatsen gekregen. Eerbiedig kijken zij op naar de jonge Koning die uit zijn wagen stapt en de mi litaire groet brengt. Traag gaat de Vorst de trappen neer die naar het graf van de Onbekende Soldaat lei den. Aan de voet van het graf legt hij een reusachtige bloemenkrans neer en brengt de groet. Wanneer Koning Boudewijn te rug de trappen beklimt naar boven, breekt plots een overweldigend ge juich los. Inmiddels is de Vorst 1: Zijn wagen gestapt en wordt d triomftocht voortgezet. Langs het Madouplein, de Kui laan, de Lambermöntstraat en H' - „ërtogelijke straat, keert de tiinklijke stoet terug naar het' leis, waar thans de driekleur wap pert boven de hoge koepel. DE KONING GROET DE MENIGTE Wanneer de laatste auto onder de vergulde poort van het paleis verdwijnt begint de menigte te roe pen en te juichen opdat de Koning op het balkon zou komen. Rijkswacht en politie zijn op dit ogenblik de toestand zelfs niet meer meester, de afsluitingen worden overrompeld en de menigte dringt vooruit tot aan het hekken van het paleis. Eindelijk gaat het balkon venster open en na enkele ogen blikken verschijnt de jonge Vorst voor de menigte. Hij is blootshoofd en maakt met de képi een breed groetend gebaar. Een onbeschrijfe lijke geestdrift bezielt op dit' ogen blik de toeschouwers, velen wenen van ontroering. Na een drietal mi nuten verwijdert de Vorst zich. Nog gedurende meer dan een uur blijft het volk wachten in de hoop de Koning nog eens te zien, wan neer officieren van het Koninklijk Huis komen zeggen dat de Vorst niet meer op het balkon zal komen. langs kleine draagbare radiotoestel len. Wanneer de socialistische en de liberale leider aan het woord waren, klonk er af en toe een af keurende uitroep doch tot inciden ten kwam het niet. Toen de plech tigheid gedaan was, verliet Koning Leopold met zijn Zoon de troonzaal en groette in het voorbijgaan de aanwezigen. Vervolgens begaven beide zich naar het balkon, waar door lakeien een groot tapijt was opengespreid. De Kroonprins stond links van zijn doorluchtige Vader. Deze laatste toonde met een breed gebaar zijn Zoon aan het volk dat beide geestdriftig toejuichte. Te vergeefs poogde Koning Leopold zijn Zoon rechts te doen plaats ne men. Na enkele ogenblikken keer den beide terug naar binnen. Het gejuich bulten hield aan en groei de tot een waar orkaan. Zo viel het doek over deze eerste dag in de ontknoping van het Ko ningsdrama. HULDEADRESSEN VAN KAMER EN SENAAT Door een afvaardiging van Kamer en Senaat werden voor beide wet gevende lichamen Dinsdagnamid dag huideadressen overgemaakt aan Koning Boudewijn I. De huideadressen herinneren aan het grote werk dat de voorgaande Vorsten presteerden van 's Lands welvaart en spreken de hoop uit dat de Voorzienigheid aan de nieu we Koning een langdurige en voor spoedige regering moge schenken. De Koning heeft aan de Voorzit ters van beide Kamers zijn dank betuigd om deze hulde. DE VLAG GEHESEN OP HET IJZERMONUMENT Onmiddellijk na de eedaflegging van Koning Boudewijn en zijn toe spraak, eerst in het Nederlands ge houden, werd op het puin van het IJzermonument te Kaaskerke de Leeuwenvlag gehesen als teken van Vlaamse hulde en trouw aan onze nieuwe koning. DE ZEGEKLOK LUIDDE TE BRUGGE Op de dag van de troonsbestij ging werd te Brugge de zegeklok geluid vanaf 11 uur. Ondertussen werd een beiaardconcert gegeven dat besloten werd met de uitvoering van de Brabansonne. DE COMMUNISTEN AFWEZIG Bij de plechtige eedaflegging voor de Verenigde Kamers, bleven de communisten afwezig, ook de zeer rode Mevr. Blume liet zich niet zien. Dit was ten slotte nog te ver kiezen boven de onbeschofte hou ding van sommige socialisten, die het zelf niet nodig geacht hadden in ceremoniekledij naar deze plech tigheid te komen, doch de voorkeur gaven aan een schreeuwend sport- costuum. KOELBLOEDIGE GENERAAL Toen de Koning het Parlements gebouw verliet, moest Generaal Jooris zich te paard aansluiten bij de Koninklijke stoet. Het steige rend paard deed een zijsprong, zo dat de generaal op de grond te recht kwam. Koelbloedig wist hij de hachelijke toestand te redden en kwam met een flinke sprong toch in het zadel terecht. GELUKWENSEN VAN HET ORANJE-HUIS Koningin Juliana en Prins Bern- hard hebben Dinsdag het volgende telegram gestuurd aan Zijne Ma jesteit Boudewijn, Koning der Belgen: Op deze dag van Uw plechtige troonsbestijging zenden wij U onze allerbeste wensen voor een voor spoedige regering. In de overtuiging dat de vervulling van Uw zware taak het Belgisch volk tot zegen zal strekken, spreken wij tevens ons vertrouwen uit in de steeds groei ende samenwerking en vriendschap tussen onze beide volken. Getekend: Juliana en Bernhard. DE HERDENKING TE ROME Ook Luigi Einaudi, president van de Italiaanse Republiek, heeft een telegram met gelukwensen gezon den aan Koning Boudewijn. De Eerste-Minister, dhr De Gas- peri, de Italiaanse politieke leiders en het diplomatencorps hebben te Rome een Te Deum bijgewoond in de Sint-Camilluskerk. Daarna heeft de Belgische ambassadeur, dhr A. Motte, een receptie gehouden op de ambassade. Kardinaal Micara, voormalig apostolisch nuntius te Brussel, heeft een Te Deum gezongen in Sint -Eugeniuskerk. KONING BOUDEWIJN NAAR TIROL Men bevestigt dat Koning Bou dewijn, na zijn Inhuldiging, vacan- tie zal nemen. De Koning zal zich, vergezeld van de koninklijke fami lie, naar Tirol begeven. Na zijn te rugkeer zullen talrijke audiënties plaats hebben. De jacht op waterwild langs de zeeoever, in de moerassen, alsmede op de stromen en op de rivieren, is in alle provincies toegelaten met in gang van 21 Juli 1951. Te allen tijde is het nochtans verboden zeemeeuwen, ooievaars, le pelreigers, zwanen, kluiten, stelt- kluiten, pun schieten, scholeksters, bergeenden, en roerdompen te De officiële opening van de Vierde Jaarbeurs van Kortrijk zal plaats grijpen op Vrijdag 20 Juli omstreeks 17.30 uur. Te 16 u. worden de genodigden ontvangen ln het Middenstandshuls, Lange Steenstraat 10, te Kortrljk door het Inrichtend Comité, dat evenals vorig jaar wordt voorgezeten door Volksvertegenwoordiger Albert De Clerck. Vandaar zullen de genodigden, voor afgegaan door de Koninklijke Stads- fanfare, optrekken naar het stadhuis waar een ontvangst plaats heeft door het College van Burgemeester en Schepenen. Na afloop van deze receptie ver trekt de stoet van genodigden met -muziek voorop naar het St Amands- eollege voor de officiële openings plechtigheid. ■N» de opening wordt door hen een rondgang langs de standen gemaakt, terwijl op de kiosk van de Jaarbeurs de Koninklijke Stadsharmonie zal concerteren. Het publiek zal tot de Jaarbeurs worden toegelaten vanaf 18 u.; de standen blijven open tot 20 u.; het Jaarbeurscafé zal open blijven tot 22 uur. De Jaarbeurs duurt van 20 tot en met 30 Juli. De openingsuren zijn als volgt vastgesteld: Vrijdag 20 Juli, van 18 tot 20 u. Zaterdag 21 Juli, van 10 tot 20 u. Zondag 22 Juli, van 10 tot 20 u. Maandag 23 Juli, van 10 tot 20 u. Dinsdag 24, Woensdag 25, Donder dag 26, vrijdag 27, Zaterdag 28 Juli, van 14 tot 20 u. Zondag 29 Juli, van 10 tot 20 u. Maandag 30 Juli, van 10 tot 20 u. De standen blijven dagelijks open voor bezichtiging tot 20 uur, het Jaarbeurscafé waar de attracties doorgaan blijft alle dagen open tot 22 uur. Men raadplege voor verdere bijzonderheden de aanplakbrieven met het feestprogramma. Zijn Hoogw. Excellentie heeft be noemd tot: Pastoor te Damme: E. H. Gey- sen, godsdienstleraar te Menen; Pastoor te OekeneE. H. Flipts J., pastoor te Heestert; Pastoor te Heestert: E. H. De Coninck V., pastoor te Steenkerke; Pastoor te Steenkerke: E. H, De Poorter J., pastoor te Wllsker- k© L. Pastoor te Wilskerke: E. H. Mys J., onderpastoor op St-Elisa- beth te Kortrijk; Principaal van het College te Veurne: Z. E. H. Quartier M., le raar aan het St-Amandscollege te Kortrijk; Bestuurder der Vrije Techni sche School te Roeselare: Z. E. H. Vandooren, leraar in de Wijsbe geerte aan het Seminarie te Roese lare; Leraar ln de Wijsbegeerte aan het Seminarie te Roeselare: E. H. Vanden Berghe Felix, leraar aan het College te Veurne. AANVRAGEN TOT UITSTEL VOOR DIENSTPLICHTIGEN De dienstplichtigen worden er aan herinnerd dat enkel zij, die geboren zijn tussen 1 Januari 1933 en 30 Juni 1933 en een uitstel wensen te beko men, daartoe tussen 1 en 20 Juli 1951 een aanvraag moeten indienen, bij de burgemeester van de gemeente, waar zij voor de militie zijn inge schreven. De vóór 1 Januari 1933 en na 30 Juni 1933 geboren dienstplichtigen mogen in geen geval, welke ook hun militietoestand zij, een verzoek om uitstel binnen de vermelde termijn indienen. De vóór 1 Januari 1933 geboren dienstplichtgen, die tussen 1 en 20 Januari 1951 een aanvraag om uitstel hebben ingediend zijn er dus niet toe gehouden die aanvraag te hernieu wen. De aanvragen om uitstel van de vóór 1 Januari 1933 geboren dienst plichtigen zijn sedert 21 Januari 1951 niet meer ontvankelijk. Tot nog toe is er geen enkele be slissing getroffen .in verband met het verlenen van de tussen 1 en 20 Ja nuari 1951 aangevraagde gewone uit stellen. Die beslissing zal later geno men worden. Op Zondag 5 Oogst trekken dui zenden mutualisten der Landsbond der Christelijke Mutualiteiten voor de tweede maal in bedevaart naar het genade-oord van Scherpenheu vel. Honderden zieken maken de reis mede, Scherpenheuvel zal op 5 Oogst het levend beeld bieden van de echte mutualistische familie: al len die bidden voor elkaar, voor de geestelijke en lichamelijke gezond- Deze bedevaart wordt voorgezeten door Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey. DE C.V.P. HOUDT HET BEEN STIJF Hoewel de socialisten nog lang niet tot betere inzichten zijn ge komen gaan zij blijkbaar toch meer naar rustiger opvattingen overhellen. Zij zijn er natuurlijk nog steeds heilig van overtuigd dat er geen slechtere regering bestaat dan deze waaraan zij zelf geen deel hebben. Maar zij zijn intus sen wat meer onder de indruk ge komen van de vermoeienissen van het afgelopen ja&r en van het ver langen naar een welverdiende par lementaire vacantie. Ook het be sef is tot hen doorgedrongen dat ze misschien toch geen goede uit slag zullen bereiken in hun streven om de troonsafstand en troonsop volging gepaard te doen gaan met een kamerontbinding en nieuwe verkiezingen. Aanvankelijk hadden zij gemeend de C.V.P. te kunnen drijven tot deze maatregelen, maar zij hebben aan dovemansdeur ge klopt. Het is al de eerste keer niet meer en stellig de laatste keer nog niet. De C.V.P. houdt het been stijf vooraangegaan door de onbewogen partijvoorzitter Theo Lefevre, die nog niet de eerste de beste Jan Klaassen is. KNARSETANDENDE OPPOSITIE Het is vanwege de socialisten trouwens nogal wat veel gevraagd. Verleden jaar zijn zij er met hun Jan Lawaaits in geslaagd indruk te maken op de meerderheidspartij die toegegeven heeft aan het ge weld van de straat en aan' een bende rumoerige oproerlingen. De C.V.P. moest bijgevolg de Koning opgeven. Maar nu zouden de socialisten bovendien willen dat de ■C.V.P. verzaakt aan baar meerderheid en de hieruit voortgesproten homo gene partij, alleen om de B.S.P. ter wille te zijn De C.V.P.-leiders hebben hun echter al onomwonden verklaard dat de haring van de socialisten niet zal braden. En zo moeten de mannetjes van Max Buset zich wel noodgedwon gen neerleggen bij het onvermij delijke en er zich mede vergenoe gen met lange gezichten er bij te staan als de regering onverstoor baar voortgaat op de ingeslagen weg en de aangeboden medewer king van de socialisten, die zwe ten van machtshonger, misprijzend afwijst. Dat de socialisten maar rustig beti.ien in hun knarsetandende op positie. De openbare mening geeft er zich steeds beter rekenschap van dat de homogene regering de zaken best alleen kan afwikkelen en dat het land daar wel bij vaart. SPELDEPRIKKEN En zo blijft de socialisten ten- gegeven aan vele meisjes. Het leven was een vrome roman. Daar is die schone legende die haar bestaan plots een heel andere wending gal. Vader, moeder en Kristien gaan op Sint Benedictusdag naar het nonnen klooster bij Sint-Truiden. Heden is er ge- zang en geflonker van goud in 'de kloos- den en zacht trekt hij haar bij de van Kristien. Als de abdis spreekt, staat len stellen van Sint Christoffel, hun patroon, waar hun wagens gezegend worden. na lezing, ons blad in de handen van een vriend of gebuur die het nog niet heeft. U bewijst «r ons een dienst mee, Dank. j Op 24 JUli is het Sint-Christlnadag. Olr-inc t/rin tsuAo lononrion verdwenen. De wereld is vol rust. Zij (Deze Vlaamse heilige heeft haar naam M>uns von ouue letjenaen staat op een weg, midden het bos. Deze owrmmri n«n win mehtM weg komt haar niet vreemd voor, Waar is zij? Hoor, daar begint heel nabij een klokje te luiden. Het klooster der zusters van Sint-Truiden is hier dicht omtrent. Ja, deze weg heeft zij van haar kinderjaren betreden. Tussen vader en moeder en met een hart zo onberoerd, zo vol geluk, Doch als een weergalm van dit woord 20 Ji? Eerkapel *En af de 'horigen"uit d« streek vlechten. elkeen klaar. Kristien gaat naar Sint- breekt plots een donderslag los. Kristien 0K;|e K10KJe ro®P van Sint-Truiden mogen het werk stil- „PU Is één goedheid voor haar. Lang Truiden. De abdis is vriendelijk voor blijft aan de grond gespijkerd staan. Kom> Kristien! En Kristien gaat. Zij leggen om ter misse te gaan. Zo, door blijft hij in de hut, en bij het heengaan haar. J5^!ar van^aap mag dit onweer komen? houdt de klopper van de kloosterpoort het lentegroen en het nieuwe zonneke. spreekt hij op de drempel deze woorden Lieve Kristien, wat zeidt gij weleer? Tot voor kort was de hemel zo sereen in haar handen. Op dat ogenblik gaat in Ja, dat is een dag, die deze eenvoudigen W: Het waren woorden, moeder afbdis, als een kinderoog, en de wind hing zo- de kapel, het zilveren nonnengezang op: van harte lang gelukkig kan maken. 1,5 dank u> straks kom lk weerom. En loze woorden uit een jongemeisjesmond. merliedjes te lispelen in de bomen. Nu 0 Koninginne, moeder vol barmhartig- Kristien is nu de kinderschoenen ont- he" hart van Kristien verlangt naar hem Vindt gij het niet meer schoon, dat is de hemel één kolk van wilde wolken, wees gegroet' [held groeid. Zestien jaar oud. Zij is groot, en ala het hert dat reikhalst naar de wa- een meisje zich wegschenkt aan 's Heren de bliksem ontsteekt alle horizonten, de Gij ons leven, onze zoetheid onze hoop' het is gekend dat er geen schoner meisje terbron. dienst? wind jaagt als een walkure over heg en Wees gegroet! woont in het land van Sint-Truiden. Spoedig wordt het binnen en buiten Ja, maar mijn hart leerde een steg, en de donderslagen worden al wij, kinderen van Eva, wij ballingen Haar donkere vlechten zijn zwaar en der goede stede St-Trulden bekend dat nieuwe vreugde kennen. harder en dreigender. Ook de regen gutst %ij roepen tot U glanzend. Haar oog is groot en blauw, Hertogen zoon de dochter van een Is dit de rechte weg, Kristien? neer, en hangt om de bange Kristien als wij zuchten en wenen in dit dal vol en als een beeld zo recht en zo heerlijk horige bemint. Kristien is fijner gekleed En zo spreken ze lang en onbevangen een donker gordijn. Vergeefs roept zij op wh smeken tot U [tranen, is Zij en aan haar vinger fonkelt een ring. met elkaar. De abdis meent dat Kristien de minnaar. De minnaar die nu eens Doch haar hart blijft eenvoudig van Meer, de slechte hut waar Kristien haar ongeluk tegemoet loopt. Kristien bewijzen mag hoe dapper hij is, hoe zeer Kristien laat de klopper niet neer zin Zij loopt mede de schapen te melken, woont, die rot en bouwvallig is, wordt gelooft dat 's hertogen zoon haar enig hij van Kristien houdt. Doch hij vlucht vallen. Zij gaat naar de kapel, knielt* wiedt op het erwteniveld, plukt kers en door een nieuwe vervangen. Doch een levensdoel, haar enig geluk is. Doch, eer het bos in, bang als een wezel, en laat achteraan, en roept en smeekt mede... appel, spint en weeft en rust maar als hut, kunt ge dat nog bezwaarlijk noemen, zij vandaan gaat, knielt zij naast de ab- Kristien aan haar lot over. Na het getijde komt de abdis met haar de avond valt of de Zondag daar is. Ge®u vlecht meer, doch hout- en vak- dis op de kerkdrempel neer en bidt om Kristien durft in de beginne geen voet spreken. Kristien vertelt snikkend haar Dit is een schone dag voor Kristien. werk, met een wijmen dak op, zoals de zekerheid, om uitkomst. te verzetten. De razende orkaan ver- wedervaren. Het tere gezang der nonnen doet haar vrije man zijn sala bouwt, 's Hertogen Kort nadien Begint de wintermaand, steent haar. Zij roept om hulp naar de Ga nu naar huls, mijn kind, want schreien van geluk. En zij denkt aan het zoon heeft er voor gezorgd. En van het De dagen zijn kort en er wordt door de minnaar. Zij krijt en kermt. Hij daagt vader en moeder zullen het besterven groot verlangen dat hier voor enkele ja- zwaarste werk worden de ouders van horigen amper nog twee schaften aan niet op. En aldoor woester wordt de van angst. Ik zal de tuinier met u zenden ren in haar is opgestaan. Eens wil zij Kristien ontslagen, wat voorspelt dat ze het brandhout gewerkt in het bos. Het is storm. Plots rukt zij zich van deze plaats in de hut van Kristien is groot geluk, alles verlaten en haar dagen wijden aan eerlang vrijman zullen zijn. Ja, zoveel Sint-Andreas-dag. Vader en moeder gin- los en vlucht de weg op. Waarheen? Zij omdat het verloren kind daar terug is. God, binnen het beluik van dit gesticht, heeft 's hertogen zoon voor hen over. gen ter misse en betaalden de cijns. weet het niet, ziet het niet. Zij baadt Maar wekenlang ligt Kristien te bed, Eens... Doch zie wat er gebeurt. Op Ach, zeggen de mensen, het meisje Ga niet werken, Kristien. De dag door dé plassende regen, opgejaagd door vechtend tegen de dood. Zij is mager en deze eigenste dag, als zij met haar vader ls z° gelukkig. God gave dat het duren is kort. En niemand durft nog een woord do gloeiende zweep van bliksemschicht en gellig. En de mensen vertellen: Kristien en moeder weer huiswaarts keert, ont- moge. Daar is, lacie, weinig reden tot ge- te uiten tegen u. Blijf thuis. dondergeknal. Haar hart klopt tot in heeft voor altijd haar schoonheid ver moeten zij de zoon van de hertog, hun loven toe. Het onmondig schaapje weet Ja, zegt Kristien. haar keel. Haar stem smoort in haar loren. De minnaar, die het hoort, laat here en hun gebieder. Hij zit hoog te niet eens hoe voos de beloften van zo'n Doch deze ja is een leugen. De jonge angst, doch haar ziel stijgt smekend bo- niets meer van zich horen, paard, zijn helm schittert in de zon. En snuiter zijn. Haar alles beloven, het meis- hertog wil haar deze avond op de terug- venult: Here Jezus, help mij, help uw Doch als het Lente wordt, staat Kris- een felle kerel is hij. ie verleiden, tot zonde brengen, en haar weg ontmoeten. Zo is zij afgesproken. En dienstmaagd Kristien. En aldoor ijlt zij tien van haar legerstede op. Zij wordt Zij zien hem naderen. Eerbiedig gaan dan schandelijk verlaten, ja, zo pleegt daarom gaat zij toch ten bosse. Zij is verder. Maar het tempeest luwt niet. God weer welig en schoon als het jonge groen zij op zij staan en buigen diep neder om menig ruiterlijk man te doen. God be- zeer verstrooid. Zij legt luttel werk af. toch. is dit nu het laatste Gezicht? Is en het blijde paaslicht. Zij hoedt de hem te laten voorbijrijden. Doch hij rijdt ware het kind! Zij verlangt naar het avonduur. Zij dit nu het einde van haar korte bestaan? schapen en dat maakt haar gelukkig, niet voorbij. Hij houdt zijn paard tegen Zo gaat de mare van mond tot mond. waeht tot allen heen zijn, om alleen huis- Zal zij straks voor de Rechter staan? Maar daar is plots de minnaar terug, en roept: Zelfs de abdis van Sint-Truiden hoort toe te gaan. Boven haar hangt het Met haar hart vol ijdelheid, haar lege Hij wil haar trouwen. Richt u on! Wip zilt cii? over Christina en de jonge ridder spre- laatste licht op de witte wolken te glan- handen, haar onvervulde belofte. Zij Kristien zegt: n„ ken- Zil is zeer bevreesd voor de eer en zen. Het is een der laatste herfstavonden, heeft geluisterd naar de lokstem van een Nee ik wil uw bruid niet ziin ik - £e °nde;:danerl van de hert<S> ant" de deugd van Christina. Het doet haar vol rust en schoonheid. Zij gaat het bos minnaar, die haar niet helpen, kan als wü niet ik kan niet Ga in vrede woordt de vader. pijn. Want zij geloofde dat Kristien een uit. Haar hart klopt van verlangen naar het gevaar haar beknelt, een minnaar Maar V hertoeen zoon eeeft lief niet 's Hertogen zoon luistert niet. Hij bruid Christi zou worden in dit klooster, de goede minnaar. Het is de eerste keer die haar misschien heeft willen mislei- 0p. Hij dringt de hut binnen, eist haar slotte nieta anders over dan het klein geschut van de oppositie nc dag tot dag. De gewone speldeprib ken en embetantigheden. Max Buset peinst zich het arm» hoofd zot om de homogenen on aangenaam te zijn. Bij de troonsafstand van Konto» Leopold werden redevoeringen W houden door de partijvoorzittern Deae waren allang overeengekomffi de teksten van deze redevoeringen onderling uit te wisselen. Maar net was natuurlijk de onbetaall*» Max Buset die met deze verbint»- nis een loopje nam en zijn tekst slechts op de allerlaatste minuut aan de Hr Lefèvre deed toekomen Kwestie van lucht te geven aan zijn slecht humeur. Naar verluidt is ook het slecht humeur van Buset er de oaraagi van geweest dat het antwoord van de Kroonprins, na de toespraak van Koning Leopold bi} de abdica tie, zo kort was. Sommigen hebben dit alleen op rekening geschreven van de begrijpelijke emotie waar aan de Kroonprins ten prooi wa», Men beweert echter dat de socia listische opperrabijn zich veraet had tegen sómmige passages uit de rede van de troonopvolger en dat deze in hoofdzaak daarom niet uit gesproken werden. Van een bemoeial gesproken! Het nieuwste dat de socialist» erop gevonden hebben is aan het licht gekomen tijdens de Kamen vergadering van Maandag. Bij de bespreking van de dodatie van de nieuwe Vorst lieten zij plots hun vroeger verpande instemming va ren en kwamen voor de dag met een voorstel tot verdaging tot na het reoes. Wij willen ons het hoofd niet breken over de redenen die de nieu we houding van de B.S.P. hebben ingegeven. De socialisten hebben altijd van die redenen die de rede niet verstaat. De C.V.P. heeft echter de socia< listische eis afgewimpeld en beslo ten de zaak niet zo lang te laten rusten. Intussen heeft Max Buset tijd om nieuwe speldeprikken te bedenken. VREDELIEVENDE REPUBLIKEINEN De communisten hebben de strijd bijl opgegraven. Zij waren van plan meetings t» te richten om te betogen ten voor dele van de republiek tijdens de dagep van de troonsafstand en troonsbestijging. Maar de Minister van Binnenlandse Zaken heeft dew manifestaties verboden en de bur gemeesters uit het Luikse, waar de Rode Vaantjes vooral roerig waren- verzocht de hand te houden aan dit verbod. Ook in het Brusselse hebben de communisten een beetje gewerkt met kalk en plakbrieven, maar Je! Van de Meulebroek heeft de «ket jes» verzocht «waais» te zijnen alle politieke vergaderingen verbo den. De communistische, parlementsle den hebben beseft dat zij overtoil!? waren op de vaderlandse plechtig heden dezer dagen en dan ook bil!) afwezigheid aangekondigd. De jongste ordewoorden van d« internationale Rode Vaantjes weer galmen Immers van vredesklank®, Ook de Belgische slippendWrS van het communisme volgen W dwee. PAS. Sforf 69 fr. op postcheckrekening Nr 4763.8" der Drukkerij Sansen, Fopering'1 en ons blad zal U wekelijks to> elnd( 't jaar per post tehuis be steld worde».. staart naar Kristien in 't open gelaat. Zij Het is nog niet zolang geleden dat de dat hij haar buiten de hut wil ontmoeten, den. Ja, nu op dit uur. Zij gaat verder de weg op, doch ont- Nee, zo mag zij niet heengaan. O, laat En ais ,h onder de sterren terugkeert waart nergens de schone minnaar. Zal mii hPf, Wen r.aat, mii hei weer cmsH an ais zij onaer ae steiren terugKeerr - Het kan hieë ook hard zijn, zei de het alleen maar een loze belofte geweest makeu, here jëzus. Red me eer ik verga! ^ake ora- d^'doZ hLr^eebogm zitten abdis. Maar dit leven is kort. Daarna be- zijn van hem? Heeft hij haar willen Zo riepen eens de w JL,. wake over de dode haard gebogen zitten. gint de eeuwigheid. En te weten dat men beetnemen? En zij die er reeds de hele van Genezareth. En ne dit korte leven .offert voor de eindjeloze dag zo op gevierd^was. Nee^ hij komt Wit);e Gedaante van de Here Jezus op. Doch Kristien vlucht de bossen in. kijkt hem onbevangen aan. En het is de abdis met Kristien sprak: vader en moeder zeer vreemd te moede, Het is hier goed, zei Kristien dat hij hun dochter zo begluurt. Het maakt hen zelfs een beetje angstig. abdis. Maar dit leven is kort. Daarna be- zijn van nem? Jtieeit nij naar winen Zo rjer)Pn epn<. de vit,„pVQ, nn hpt. mppt. - Waar woont gij? vraagt de jonge gnt^e «uwlgheid.to te weten dat men beetnemen? Enfzij to*™* de Me van Genezareth: En pet als toen, is plots zo~ ^Wi£n<Wzijn touid'rijn^0" heer. Zij wijzen hem hun hut aan, heel ver eeuwigheid maakt het hier goed. Zoals niet. Zo ver haar blik kan reiken, strekt daar ZUn handen ze ziin doorboord Moeder, moeder, ik heb sinds lang op de einder, dicht bij een zware linden- gij zegt, Kristien, het is hier goed. zich de laan van wilde kastanjen voor „aan' reEenend on weren de storm En dt:. ware Bruidegom gevonden. Hij roept kru'n- Kristien knikte en bloosde. baar uit. En geen mens is er te zien. zie dez stprm wijkt, valt neer als een Weerhoud mij niet langer. Zij H'lP^T^hen mee" Daar gek°men - Mijn dochter, wat verlangt ge? 'han^t'nee^ en"^"haa^as^ zwaaï gevelde dra4k- En. V rust is daar terug, ^hreit in moeders schoot. Tot moeder spreekt hij tot hen. vraagt de abdis. A var opfi cekwe!sf dirr Ac'h dte treu- De Here Jezus staat voor haar. Hij zegt' w f v CPhenr<- ik -/nl n - Ik heb honger, geef mij te eten Dlt leveil hler in dienst van Chris- rlge avond d,ei' klJkt ff e* ^eekt: lawr weerho^f Ga mïn kind. en Het is zijn recht zo te spreken. Want tus. Maar plots heft zij het hoofd op. Er Ja- .hier ben ik. Kristien, ach waar- wees gelukkig, de heer heeft recht op ate en zate waar Bid, mijn kind, opdat het bij geen schalt een klare lach en een stem roept: om wilt gij. niet meer van Mij zijn? En ln de schoae lentemorgen gaat hij gaat of staat binnen de palen van woorden blijve. Kristien! Kristien breekt neer, zinkt op de Kristien naar Slnt-Trulden. Om daar te zijn domein. Een paar maanden is het geleden dat Zijn lach, zijn s|tem! Haar hart springt knieën, verbergt haar gelaat in haar bidden, te offeren, te werken. Om daar ie. En nu op van vreugde fen jubelend roept zij natte haarster en snikt: te worden: de wonderbare Kristien. op haar en als zij hem wat spijze toe- hoort zij dat Christina iri groot gevaar terug: reikt, streelt hij haar de lelieblanke han- verkeert. Zij zendt een bode naar de hut Ik kom! Mijn H(eer en mijn God! En als zijj opstaat ls de Heer Jezus F. R. BOSCHVOGEL. Bijzondere School voor Technische Ingenieurs OVERGANGSEXAMEN. 1Proef. Met grote ondersoM' ding: Coucke Achiel, Hooglede. Met onderscheiding: Dedeyne MM* Roeselare; Daniels Alfons, Oosten* Leger Michel, Wervlk; Van ElverdW Frederlk, Rumbeke. Op voldoende wijze: Detavernler W«' fried, Torhout: Mahleu Jaak. oost®®" de; Verstraete Michel, Lo: Kek»1! Robert, Menen; D'Autry Carlos. Je' sclare; Chrlstlaen Gerard. VImW: Lambrecht Wllly, Kortemark; Cbii Jozef, Poperinge; Spaens Raoul, hout; stove Roger, Izegem: Cool®'" Jozef, Handzame. 2Proef. Met grote onderscM ding: Demolder Sylvaln, Wulpen; 0" les Charles, Oostende. Met onderscheiding: Allaeys Pie®. Poperinge; Pattyn Herman. Roese'* Ouvry Gerard, Oostende; hein Passendale; Lepae André, Leffin» Leurqiun Edgard, Xngelmunster. Op voldoende wijze: LecomPt» land, Wcvelgem: Deroo Roger, Men Loobuyck Michel, Leke: Dekeyee' rard, humbeke; Pyck Walter. Oost'so Panneel Jozef, Klerken; Ga»thM® tij ger, Mlddclkerke; Timmerman D»" Oostende. DIPLOMA VAN TECHNISCH INGENIEUR' Met. grote onderscheiding: ■iifiW Roeselare; Turck WU» Wil fried, Kemmel. Met onderscheiding: Maenhout dré, Oostende; Decoster André. u co|, burg; Favoreel André, Wevelgenh ti gan William, Wcvelgem; Uelcu Vlamertlnge; Pyck Jozef, Oost* Baroen Valeer, Oostende. OPHHRi.:e: Baroen„An'-J Ruy®schaert Hubert, Oostende; Geldhof Frans, Op voldoende wijze: Baroen rijf« uysschaert Hub-"1, Menen: ostende; Geldho Blbert, Roeselare ende; Klnoo Roi Menen, j-.ahs, Foi QQgt' Gilbert, Roeselare; Brackx Kar* O*1 Hö, uinwi. ypf loper. Hoogstede' Ikeyit Willy, Torhout; Vtetnf ffui- Roeselare; Heughebaril üanwi. vergem. 3 te* N- B. Teede ewentlM1'^» 8 September, - Herneming - ■Itmi DtosclïgJJ

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 2