i Meubels BOONE Ronde van Frankrijk Kosmos-Reizen LAATSTE BERICHTEN Groot B.J.B. Ruitertornooi te Poperinge Groot Ruitertornooi De laatste Kermisdagen Filmleven te Poperinge POPERINGE IJSKASTEN - SANITARY Voor schoner vensters GORDIJNEN CHARLES DENUT Garenstraat 5 POPERINGE (o833) KOMT TE VERSCHIJNEN Het Stijgende Water Ballonwedstrijd MATRASSEN Duivenvluchten DE DUIVENVLUCHT OP BILBAO EEN RAMP Gevraagd Beter en goedkoper POPERINGE REISBUREAU EV. BAETE ,f«llllllllllllll8IIIIIIIIISIIII»ailBIIIIIIIIIIIII8lllfilIIIIIIIIIII888aSlllb, CINE PAL ACE - IEPERSTRAAT - POPERINGE Vrijdag 20 Juli, te 20 u. - Zaterdag 21 Juli, te 20 u. ULTIMATUM Zondag 22 Juli, te 14.30, 17 en 20 u. Maandag 23 Juli, te 20 u. EEN SPIOEN IS VERDWENEN '<llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIII!illllHllillll!lll!ll!IHI,; ROUWBERICHTEN ROUWBEDANKINGEN UIT TER HAND TE KOOP EXAMENUITSLAGEN Lezers van Het Wekelijks Nieuws Vermakelijkheden KEREL, HOUD U FIER IN T ZADEL, PAARD EN RUITER ZIJN UW ADEL! B.J.B. POPERINGE B.J.B. Op Zondag 22 Juli, te 15 uur, op het Terrein K. F. C., Komstraat DRIE UREN HOOGSTAAND PAARDENSPORT! JUBILARISSEN VAN PAMELTJE-KERMI5 Gevraagd Te Kuur «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 21 Juli 1951, Bla'dz. 3 ONDERPASTOORS DER WEEK Et Bertinus: E. H. Hoenraet. - Tel 452 St Jan: E. H. Caipnle. - Tel. 405. O. L. Vr.: E. H. Vandenberghe. Tel. 211. ZONDAGSDIENST Op Zaterdag 21 .Tuli (Nat. Feest) Apotheek Kestelijn, Gasthuisstraat. - Tel. 54. Op Zondag 22 Juli: Geneesheer: Dr Florizoone, Potte- straat. - Tel. 386. Veearts: Dr Hardeman, Gasthuis straat. - Tel. 424. Apotheek Kestelijn, Gasthuisstraat. - Tel. 54. K 11.300 fr. - 130 liters. 13.650 fr. - 180 liters. AMPEN GEBROEDERS Tel. 203 - POPERINGE. (c-2476) <MWWWW<WWWW<W<WWWV BURGERSTAND van 12 tot 19 Juli 1951. Geboorten. Couwet Nadia. d. v. André en Slmoen Denise, Switch Road 13. De Wachter Linda, d. v. Hubert en Pannekoecke Yvonne, Krombekestwg 26. Rubrecht Lut- garde, d. v. Michel en Quaghebeur Marcella, Boeschepestwg 41. Spruytte Christian, z. v. André en Vandenbroucke Maria, Casselstr. 207. Cleenewerck Bernard, z. v. Mi chel en DeraevelNestorine, Ouder- domstwg 41. Beernaert Anne- Marie, d. v. Frans en Hanssens Jeanne. Casselstr. 210. Ghesquiere Carmen, d. v. Joseph en Mahieu Jeanne, Westouter. Wolaert Rita, d. v. Albert en Hahn Maria, Krombeke. Lemahieu Marleen, d. v. Auguste en Carlier Martha, Renlngelst. Degrave Liliane, d. v. Georgius en De Kemel Agnes, Izenberge. Boutten Johan, z. v. Georgius en Blanckaert Maria, Woesten. - Merveillie Willy, z. v. Albert en Dewancker Agnes, West- vleteren. Boutten, Jose, z. v. Pros per en Druant Blanche, West- vleteren. Overlijden. Aerno'uts Juliaan, 54 j„ hotelhouder, Kortrijk. Huwelijken. Ampen André en De Creus Alice, b. v. Poperinge. Lobelle Urbain en Vercruysse Ma ria, b. v. Poperinge. De Vich Jules, Stavele en Lermyte Maria, Poperinge. Meyus Julius, Oost ende, en Gythiel Antonie, Pope ringe. Huwelijksbeloften. Gouwy Gil bert, leper, met Torfs Josephine, Poperinge. Blanckaert Roger en Geldhof Marguerite, b. v. Poperinge. Verdonck André en Lobeau Mar tha, b. v. Poperinge. Depuydt Henri en Lermyte Denise, b. v. Poperinge. TEGEN BOOM TERECHT Op Maandagnamiddag jl. rond 15.30 u., kwam mekanieker R. B., wonende Bruggestraat, in dienst bij de Firma Hector Allaeys ter stede, met de auto van zijn patroon de steenweg Elverdinge-Poperinge afgehold. Gekomen dichtbij de hoe ve Leicher, vooraleer de bocht al daar te bereiken, werd hij voorbij gestoken door de bus der Buurt spoorwegen die eveneens naar Po peringe bolde. Op zelfde ogenblik daagde een auto op uit de andere richting, zo dat de voerder van dé bus het stuur naar rechts trok, maar met een de auto van Boss, naar de gracht duwde, deze personenauto aanreed, met als gevolg dat Boss, met zijn wagen tegen een boom terecht kwam. Er was stoffelijke schade aan personenauto en bus. De politie heeft de nodige vaststellingen ge daan. Telefoon 84. NATIONALE FEESTDAG Feestprogramma. Te 10,30 u.: Ontvangst op 't Stad huis van een afvaardiging van het Franse Ministerie van Landsverdedi ging, die Eretekens komt overhandigen. Te 11.15 u.: Optocht naar St Bertl- nuskerk door de Stadsoverheden en genodigden, begeleid door de Kon. Philharmonle Te 11.30 u.: Plechtig Te Deum Waarna korte stoet naar het Stand beeld. Neerlegging van bloemen en overhandiging van Eretekens. Te 16.00 uur: Op de Grote Markt, Monster-Ballonwedstrijd, Ingericht door de Stad, met medewerking der Firma's «De Werkende Ble» en «Het Weke lijks Nieuws 2.000 fr. prijzen. Recht tot deelneming aan de wedstrijd: 3 fr. per ballon. Te 19.00 u.: Op de Grote Markt. Kunstconcert door de Katholieke Har monie Ste Cecilia*. Te 21.00 u.: Koordedansen. De inwoners worden vriendelijk ver- tocht op 21 Juli hun hulzen te be vlaggen. NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE De Secretaris, G. Verstraete. De Burgemeester. Dr J. Van Walleghem. REINAERT-REEKS Nr 9: van Tom Hanlin. 25 frank. Boekhandel Sansen-Yanneste, Gasthuisstraat 15, Poperinge. ingericht door het Stadsbestuur met medewerking der Firma's De Werkende Bie en Het Wekelijks Nieuws In tegenstrijd met de aan kondiging op de affiche's van 21 Juli, zal het uitdelen van de ballons slechts een aanvang nemen te 16 uur, in plaats van te 14.30 uur, dit op de Boter markt. De kinderen worden ver zocht zoveel mogelijk samen te komen, teneinde te 18.30 u. alle ballons samen op te laten, wat zeker een aantrekkelijk schouwspel zal zijn. De prijs per ballon is be paald op 3 fr. De prijzen worden als volgt verdeeld: 1« prijs 500 fr.; 2" prijs 250 fr.; 3" prijs 150 fr.; 4" prijs 150 fr.; verder 4 x 100; 3 x 75; 4 x 50 en 13 x 25 fr. Totaal 2.000 fr. KUNSTCONCERT uit te voeren door de Katholieke Harmonie Sinte CeciliaPope ringe, te Poperinge, op Zaterdag 21 Juli 1951, te 19 uur, op de Grote Markt. - Bestuurder: Hr J. Wyns- berghe, Oostende. PROGRAMMA 1. B.N.D.-Mars Spoel 2. De Belgische Natie P. Benolt. openingsstuk bew. J. Martin. 3. Hyde-Park R. Jalowlcz. beschrijvende suite bew. A. Drlessen. a) Sunday Morning Church Parade; b) Rotten Row; c) On the Serpentine; d) Arround the Bandstand. 4. 3' Fantasie P. Benoit. 5. Eeuwige Beweging J. Strauss. (Mouvement Perpétuel) bew.. E. Harvenght. 6. De Vogelkoopman O. Zeiler, selectie uit operette bew. S. P. Van Leeuwen. 7. Belgische Militaire Wals wals L. Frémaux. bij de Firma DOBBELS, Brugge- atraat 3, POPERINGE, Tel. 248, het bekendsta gespecialiseerd huis der streek. Alle grondstoffen: wol, kapok, flo- con, pluimen, duvet, erin, jute, ma- trascoutlls, tyeke, oorkussens, édre- dons, gewatteerde en katoenen bed spreien, sargiën, lakens, textielwaren BEKA-matrassen, alle maten. Alle herstellingen van matrassen, (c-1367) MIJ DE VERBROEDERING UITSLAGEN 11 JULI Arras (431 oude duiven). Snelheid «erste duif 1.384,8 m. 10 eerste prlj- sen: 1. en 2. Vermeulen Georges; 3. Dupont Daniel; 4. Devos Elle; 5. De- haene Theoflel; 6.. Vandecaveye CharJ les; 7. Gadeyue Lionel; 8. Keygnaert neon; 9. Deplaedt Leopold; 10. Lequleu Joël. Arras (468 jonge duiven). Snel heid eerste duif 1.345,66 m. 10 eerste Prijzen; 1. eh 2. Depover Gilbert: 3. Crick August; 4. Wybo Michel; 5. De- raeve Hector; 6. Tresy Nestor; 7. Le- holr Jules; 8. Clabau Henrl; 9. Deroo Hector; 10. Denelre Jullen. UITSLAGEN 15 JULI Breteull (409 duiven). Snelheid »srste duif 1.028,35 m. 10 eerste Prijzen: 1. Lequlcn Joël; 2. Phlypo M.; 3. Depover Gilbert; 4. Lebbe Gebrs.; 5. Camble Robert; 6. Lozle-Ostyn Re- ml; 7. Verpoot Emlel; 8. Lamond Ge rard: 9. Camble Robert; 10. Depuydt Achlel. Clermont (345 duiven). Snelheid eerste duif 1.237,80 m. 10 eerste prijzen: 1. Vermeulen Georges; 2. Ka- rel Crombez; 3. Vandecaveye Charles; 4. Llefooghe Emlel; 5. ld.; 6. Clabau Henrl; 7. Lequlen Joël; 8. Vermeescb Wllly; 9. Vanbrabant Modest; 10. Ver- maesch Wllly. Zondag 22 JuUClermont voor oude 'ti Jongen afzonderlijk, Konlngsvlucht 'oor Jonge duiven. Zondag 29 Juli: Chartres; 1 Augus tus: Arras. Nog maar 86 duiven binnengekomen De nationale duivenvlucht op Bil bao blijkt een ramp te zullen wor den. zoals de Belgische duivensport er waarschijnlijk nog nooit een ge kend heeft. Van de ruim 4.500 dui ven. welke Zaterdagmorgen te 9 u. gelost werden, waren Woensdag avond nog slechts 86 aankomsten ?emeld Ziehier de aankomsten van Dins dag en Woensdag in het Vlaamse land DINSDAG: Matthijs. Waarschoot; Meire. Moerbpke; Verkelen, Nieuw- kerke: Vanderbeken, idem; Dejae- gher, Kortrijk; Van Neste. Wevel- gem; Lahaye. leper; Goffart. id.; Vanderbeys, Kapellen (Antwerp.); Vanderveylen. Emelgem: Bleys, Lommei; Deheegher, Roesbrugge; Desclée. Moeskvoen: Meire; Krui- beke: Dewille, Emelgenr. Van Bel le. Gistel; Boessoot Vinkem. WOENSDAG; De Hewo. Uitlen- hove; Dorieux, Lommei; Vcroken, Kwareipont: Omen, Ekeren; Have- nith. Hoboken; De Heger, leper: Buyters, Lokeren; Lamote. Moes- kroenSchittecate, Anderlecht Van Durme, Waarschoot; Verme ren, Desteldonk: De Grote-Brus- schaert, Vichte; Depitter, Handza me; Lenoir. Poperinge. LOOPJONGEN, 14-15 jaar voor Pasteibakkerij 'Rosseel, Zeelaan 186. De Panne. Tel. 94. ,(2711) AANHOUDING Zekere Deloer Joseph, uit Luik, welke in dienst was op een der foorinrichtingen op de kermis al hier, maar opgezocht werd door het Parket van Luik wegens aftrugge- larijen, werd Zondagnamiddag jl. door de Politie ter stede aange houden. 's Anderendaags werd hij door de Rijkswacht verder overge bracht om ter beschikking gesteld te worden van voormeld Parket. PRIJSKAARTING De prijskaarting in het manillen, gehouden in het Hotel Skindies op Donderdag der kermis, gaf vol gende uitslag: 1. HH. Swertvagher en Debruyne: 2. HH. Derynck Med. en Sansen Val.; 3. HH. Degersem M. en Butin D.; 4. HH. Baelde M. en Montreux; 5. Mevr. Cossey en H. Claus R. Aan alle onze hartelijkste geluk wensen. BLOK DER NATIONALE OUDSTRIJDERS VERENIGINGEN 21 JULI: De leden van alle Oud- Strljdersvereniglngen worden hierbij vriendelijk uitgenodigd tot de 21 Juli- vlerlng. Te 11 uur verzameling voor het Stadhuis met de vaandels. Daarna op tocht naar Te Deum en Monument. Te 20 uur In De Normandie ZONDAG 5 AUGUSTUS 1951: Reis naar Nleuwpoort en de kust, ter ge legenheid van het jaarlijks huldebe toon bij. het standbeeld van Koning Albert I. Afreis te 8.30 u. aan Café Cen tral Guido Gezellestraat. waar de Inschrijvingen van heden af aanvaard orden. BIJ K.F. C. POPERINGE In het vooruitzicht van het ko mende seizoen worden Donderdag 26 Juli de trainingen hervat. Voor de jongeren aanvang te 16 uur. Voor de eerste en reserveplocg te 18 uur. Alle spelers worden dringend op geroepen om met ernst de trainin gen mede te maken, opdat tegen de seizoenaanvang alle vier onze ploegen gereed zouden zijn. BIJ DE KATHOLIEKE HARMONIE «SINTE CECILIA Een welverdiende hulde werd op Zondag jl. door de Harmonie en menige vriend gebracht aan Be stuurslid Hr Camiel Laconte, als spelend lid sedert meer dan 60 jaar. Meteen werd de jubilaris de Zilve ren Medaille van de Kroonorde om zijn verdiensten aan de Harmonie verleend, door de Hr Burgemeester uitgereikt. Hierover vindt U uitge breid verslag op blz. 7 in dit num mer. Ter gelegenheid van het Natio naal Feest moet onze Harmonie een concert uitvoeren op Zaterdag 21 Juli, van 19 tot 20 uur, op de Grote Markt. Verder wacht ons nog het concert uit te voeren te De Panne op Zon dag' 5 Aug. e.k. Na de Kermisrust wacht dus nieuw zwaar werk. Geen enkele mu zikant mag dan ook afwezig zijn op de herhaling van deze Vrijdag 20 Juli, en dat allen stipt te 20 uur in het lokaal wezen. Het Bestuui vraagt het dringend. De Katholieke Harmonie luistert ook het Ruitertornooi op dat Zon dag 22 Juli e.k. gegeven wordt od het terrein van K. F. C.. Kouter - straat, door de B. J. B. Op de her haling' van 20 Juli zal hierover na dere uitleg worden verstrekt. Klaroenen en Trommels worden op de herhaling' Vrijdag niet ver wacht; wel Zaterdag te 18.30 u., in de Katholieke Kring, om mede op te stappen en deel te nemen aan het Concert. BIJ DE KOMPTANT Tel. 200. KREDIET (c.2499) WEGENIS WERKEN Wijl het plaveien van de Proven- straat volop aan gang is, wordt thans meteen door de stadswerk- lieden de St Sixtusstraat met een tarmacbekleding belegd. Eveneens door de stadsdiensten worden herstellingswerken met tar- mac-aanvullingen uitgevoerd aan de Lenestraat, de Bethunestraat, de Dasdreef en de Casseldreef. Na deze landbouwwegen zullen binnen de volgende maanden ook nog andere volgen en elk zal zo gauw mogelijk zijn beurt krijgen. Deze wegeniswerken brengen voor de stad zware lasten bij. Poperinge telt namelijk meer. dan 80 Km. landbouwwegen en ook werd bere kend dat gewone herstellingswer ken aan deze banen nagenoeg' 100.000 fr. per Km. kosten. Maak zelf uw berekening en U zult met een overtuigd zijn van het hoge bedrag dat voor dergelijke werken wordt gevergd. Statiestraat 29, IEPER. - Tel. 75. ANTWERPEN: Dierentuin. Dins dagen 24 en 31 Juli; 7 Augustus. Vertrek 6.30 u., Hotel Palace. - Ver voer per persoon: 120 fr. MIDDELBURG: Donderdagen 26 Juli en 2 en 9 Augustus. Verzekerd. Vertrek te 6.30 u. Hotel Palace. - Vervoer per persoon: 120 fr. GROTTEN VAN HAN: Zondag' 12 Augustus. Reis verzekerd. Vertrek te 3.30 u., Hotel Palace. - Vervoer per persoon: 200 fr. Inlichtingen ten burele. Inlichtingen bij Jos. Duponsclle, Ieperstraat, 41, Poperinge. Tel. 380. (C-2665) BOEKERIJ DAVIDSFONDS De Openbare Boekerij van het Davidsfonds, Ieperstraat 29, wordt voor 14 dagen gesloten. Men is vriendelijk verzocht alle hoeken in te brengen Zondag 29 Juli. MOTO-AUTO-CLUB POPERINGE Het Bestuurscomité van Moto-Auto- Club Poperinge. beeft cle eer de Hr Politie-Commissaris en de Hr Com mandant der Rijkswacht van Pope ringe hartelijk te bedanken voor hun onverpoosde medewerking voor het wellukkeii van onze sportmanifestatie, alsook de leden-helpers, die geen moeite gespaard hebben om hunne opgelegde taak met plichtbesef te ver vuilen. F.r wordt een bijzondere dank uit gedrukt aan het zeer Geacht Publiek, dat door zijn talrijke opkomst ons zal toelaten misschien toekomend jaar een hogere categorie renners aan te wer ven om nog meer spectaculaire koer sen te laten zien. Nogmaals onze hartelijke dank aan allen. grote avonturenfilm met BARRY JONES en OLIVE SLOANE. met JOAN CRAWFORD, FRED MAC MURRAY en CONRAD VEIDT. (c-27061. POPERINGE. Vriendelijke uitnodiging tot het bijwonen der SOLEMNELE JAAR MIS, op Zondag 22 Juli, te 8 uur, in Sint-Bertinuskerk, voor VROUW ELODIE OOGHE Wed. v. Hr Maurits Gombert, Eohtg. v. Hr Honofé Taffin, en voor de OVERLEDEN FAMIÜE. Vanwege Echtgenoot en Kinderen die danken op voorhand, (c-2707) MANNELIJKE EN WILDE HOPPLANTEN Belangrijk Bericht. Het College van Burgemeester en Schepenen der Stad herinnert er aan dat ingevolge het Kon. Besluit van 26 Juni 1935, alle MANNELIJ KE en WILDE hopplanten onvoor waardelijk dienen uitgeroeid te worden. Indien de betrokkenen nalaten zich naar de voorgeschreven maat regelen te gedragen, zal daartoe van ambtswege overgegaan worden op de kosten van de overtreders. Streng toezicht zal gehouden worden door de Politiediensten en Rijkswacht BAANKOERS POPERINGE- VAUX-SOUS-CHEVRE1VIONT Op Zondag 5 Augustus, richt het Sportcomlteit van Vaux-sous-Chèvre- mont, met medewerking van het ge meentebestuur van Vaux-sous-Chèvrc- mont, het stadsbestuur Poperinge, en Wielerclub Hoppeland, een wegwed strijd in voor beroepsrenners van Po peringe naar' Vaux-sous-Chèvremont. Gezien er tal van Waalse renners, en renners uit Limburg en Antwerpen, aan deze koers zullen deelnemen, ver- POPERINGE. Mevrouw Harold Wheaton-Gerber Kinderen en Kleinkinderen danken Familie, Vrienden en Kennissen voor de talrijke blijken van deel neming betuigd bij het afsterven zoeken wij aan de Inwoners, die be en de liikriienrt van hun riienhp— reid zouden zijn logies aan die ren en ae njKcncnst an nun _aiepoe nerg tp verstrekkerli hun naam op te geven op het stadhuis, bureel 2. Wij doen een dringende oproep tot de bevolking om hun sportieve mede werking te verlenen en de renners een goed onthaal voor te behouden. Namens het Stadsbestuur. treurde Echtgenoot, Vader. Schoon vader en Grootvader, HEER HAROLD WHEATON Echtgenoot van Mevrouw Madeleine Gerber. (cC-3321) POPERINGE. Mr Henri Benoutct-Theelen, Kin deren en Kleinkinderen danken van harte voor de talrijke blijken van rouwdeelneming betuigd bij het af sterven en de lijkdienst, van hun diepbetreurde Echtgenote, Moeder, Schoonmoeder en Grootmoeder, MEVR. EMMA THEETEN. Wie bij vergetelheid geen rouw brief zou zijn toegestuurd, gelieve de Familie hierover te verontschul digen. (cC-3318) NOG ONZE PRONOSTIEKWEDSTRIJD Winnaar van Kosmos-reis terug uit Lourdes. Hr Camiel Debruyne, Boeschepestr. 88. Poperinge, die In onze pronostiek- wedstrijd van laatste Winterseizoen drie mooie prijzen wist te behalen, nl. de radio, de Kosmos-reis en een Waterman-Vulpen, heeft de voorziene reis gemaakt van 8 tot 15 Juli jl. Uit Lourdes schreef hij ons een kaartje waarvan wij hier de Inhoud laten volgen Mijne Heren, Ik houd er aan U van uit het verre Lourdes U andermaal van harte te bedanken voor de mogelijkheid welke U mij geboden hebt om dergelijke mooie reis te maken. Ook aan Kosmos- Toerisme richt ik mijn dank om. de wijze waarop deze reis wordt geregeld en uitgevoerd. Het comfort van de car en de uit stekende genoten hoteldiensten maak ten deze reis overheerlijk. Van ver moeienis geen spraak. Nooit zal ik kunnen vergeten wat mij aldus te beurt viel. Met zeer beleefde groeten en nog maals dank, get. Camiel Debruyne. IUWWWWVWVWVWWWWWVWWW» leper: Werkmanshuizen, burgers huizen, handelshuizen, renteniers huizen in alle prijzen. Vlamertinge Werkmanshuizén met verscheidene aren land: 100.000 en 190.000 fr. Zuidsehote: Woonhuis met half gemet: 90.000 fr. Noordschote: Nieuwgebouwde vil la met stallingen, 8 a.: 600.000 fr. Wijtschate: 3 woonhuizen met 20 aren ieder: 100.000 fr. Waasten: Werkmanshuizen met hof: 75.000 en 85.000 fr. Lc Bizet: Werkmanshuis, onmid dellijk vrij, prijs: 85.000 fr. - Woon huis-handelshuis, onmiddellijk vrij: 75.000 fr. - Handelshufs-café: 70.000 frank. - Handelshuis: 175.000 fr. Lc Touquet: Handelshuis. 9x23 m. -I- bouwgrond. 57x23 m.300.000 fr. Zillebeke: Werkmanshuizen met ongeveer 20 a.: 100.000 en 175.000 fr Gcluvcld: Burgershuis: 200.000 fr. - Handelshuis-café, 18 a. 50 ca.: 225.000 fr. Langemark: Woonhuis, dienstig voor handel, onmiddellijk vrij, 21 a. 140.000 fr. Voormezele: Werkmanshuis met hof, 5 a.: 65.000 fr. Brielen: Handelshuis met maga zijnen: 325.000 fr. Rode Berg: Restaurant, hotel- café, met magazijnen. Zich wenden: G. BOURDEAU. Rijselstraat 74, IEPER. (2716) «HOPPELAND» DANKT Het Bestuur van Wielerclub Hoppe land dankt allen die aan de Zesde Omloop der Zuid Westvlaamse Bergen hebben meegewerkt. In 't bijzonder houdt het eraan, alle verkopers van ticketten en programma's te danken, alsmede diegene die over de ganse omloop voor de volmaakste orde heb ben gezorgd. Herbergiers die nog in 't bezit zijn van kaartjes, worden verzocht deze af te geven, bij V. Boudeweel. «Hop- beursten laatste tegen Maandag 23 JuU 1951 Een personenwagen die met renners naar Poperinge was gekomen, heeft een reserveautoband verloren. De eige naar kan hem terughalen bij Boude weel Robert, bakker, te Vlamertinge. BOTERMARKT Vrijdag 20 Juli. Boter verkocht aan 80 tot 85 fr. het kgr. SCHIELIJK OVERLIJDEN Tolbeambte Georges Huyghe echtgenoot van Vrouw Martha Ry- ckebosch, 47 jaar oud, wonende Komstraat 25 ter stede, die voor dien vrij lang te Abele woonde, is in de nacht van Donderdag' 19 op Vrijdag 20 dezer onpasselijk ge worden en overleed kort nadien. De Familie Huyghe bieden wij onze christelijke deelneming'. VERLOREN EN GEVONDEN Verloren: fietsplaat Nr 362152; paarlen halssnoer; gouden oorbel: gouden vrouwarmbandhorloge met lederen riempje; autoplaat Nr 668072; autoplaat Nr 834965; bril; twee briefjes van 100 fr. Gevonden: allerhande handschoe nen; gouden oorbel met steen: fietsplaat Nr 368865; fietsplaat Nr 383313; witte rozenkrans; geldbeu gel met kleine som geld. Inl. ten Politieburele. DE BESPREKINGEN TE KAESONG De besprekingen te Kaesong over een wapenbestand in Korea liepen andermaal uit op een crisis tijdens de bijeenkomst van Donderdag, daar de Communisten niet akkoord waren over het vormen van een wapenstilstandscommissie die na zicht zou uitoefenen na het wapen bestand in geheel Korea. Een be slissende bijeenkomst werd voorzien voor deze Vrijdag 20 Juli. EZZARD CHARLES KNOCK-OUT GESLAGEN Wereldkampioen der Zwaarge wichten, Ezzard Charles, werd Woensdag 11. knock-out geslagen door de kleurling' Joe Walcott en wel in de zevende round. Het was de vierde aanval op de wereldtitel door Walcott gedaan. Men herin nert zich nog dat hij door Joe Louis verslagen werd voor de wereldtitel. Donderdag 19 Juli 1951: 15' Rit: LUCHON-CARCASSONNE 213 km. UITSLAG: 1. Rosseel André 6-22-11 2. Decock 6-22-13 3. Diot 4. Caput 5. Gelijk: De Hertogh, Derijcke, Remy. Teisseire, Kemp, Bram- billa, Dotto, Giguet, Goasmat, Biagioni, Van Ende, Serra. 15. Muiier 6-27-09 16. Baffert 17. Muller 6-27-09 18. Baffert 19. SclarSis 20. Ockers 21. Deprez 22. Zaaf en gans de groep. De algemene rangschikking onder gaat geen wijzigingen. VERLOOP DER KOERS Na een kalm begin kregen de ren ners de Col du Portet (3C Catego rie, 1.069 m.) te beklimmen. In ge sloten gelederen schier geschiedde de beklimming en het was Bartaii die in sprint het eerst bovenkwam, vóór Lazaridès, Brambilla, Koblet, Coppi, Bauvin en de anderen. Op 45 km. van de aankomst nadat alle renners tijdens de afda ling terug samen waren gekomen lokte Diot een ontsnapping uit. En kele renners riposterden en gin gen mede. Dit maal waren er enkele Belgen bij. Dré Rosseel zou in het zicht der meet een 30-tal meter voorsprong nemen. Opgaven. Guégan, Michel, Goldschmidt en Cielickza gaven op. Ook voor Van Steenkiste. die een val deed in het begin der rit en zich ernstig aan de knie kwetste, wordt gevreesd. CINÉ ROYAL (21 - 22 - 23/7): ROBINSONS DE LA MER». - Leiding niet opgegeven. CINÉ PALACE (20 - 21/7): «UL TIMATUM psychologische film met Barry Jones en Olive Sloane. - Voor volwassenen en aankomen de jeugd. Een professor, gehecht aan atoom navorsingen, ziet plots in welk een bedreiging de wetenschap voor de we reld vormt. Dit wordt hem een ware obsessie. Hij steelt een atoombom en zendt een ultimatum naar de Eerste- Minister. De regeringswijk zal in de lucht vliegen als binnen 7 dagen de atoomnavorsingen geen' einde nemen. Men zoekt hem overal en Londen wordt systematisch geëvacueerd. En kele minuten voor de ontploffing- wordt hij gevonden en wordt neer geschoten. (22 - 23/7) «UN ESPION A DISFAftUspionnagefilm met Joan Crawford. Fred Mac Mur ray en Conrad Veidt. - Voor allen. Eeri Amerikaanse spion is spoorloos verdwepen in Duitsland. Dit gebeurt in het jaar 1939. Een jonggehuwd Amerikaans paar, dat op huwelijks reis ls, Krijgt- opdracht hem weer te vinden. Zij weten echter niets over hem en kennen zelfs zijn naam niet.' Het Jonge echtpaar kent menig hache lijk avontuur maar weet ten slotte, zijn zending tot een goed einde te brengen. CINÉ NORMANDIE (22 - 23 - 24 7): «LA VIE PR1VÉE DE ADOLPIIK UITLEK documen taire film. - Voor volwassenen. Deze film werd samengesteld met oude Duitse actualiteiten en amateur filmpjes tc Berchtesgaden gevonden, over het leven van Hitler en zijn be trekkingen met de andere Duitse leiders en Mussolini. Het enigste be lang van de film is dat zij ons -de gemeenheid, cn de culturele armoede van de meester van het Derde Rijk laat zien. FILMLEIDING ROESBRUGGE CINÉ GOUDEN AREND: «DE TECTIVES A LA MANQUE burleske met de Marx Brothers. Ecu zanger erft de helft van een grootwarenhuis en besluit zijn aande len te verkopen. Maar de beheerder die vreest dat zijn verduisteringen zul len uitkomen, geeft opdracht hem uit Öe weg te ruimen. Maar de mede.eige- naar stelt ook een detective aan om hem te helpen. Hij weet zijn taak tot een goed einde te bréngen. IIOGES( HOOLEXAMENS E. H. Luc Aertsscn, Poperinge, 2P candidatuur Wijsbegeerte en Letteren, Germaanse Philologie, op void, wijze Dhr Gerard Baert, Poperinge, eerste Licenciaat in de Handelswetenschap pen, op void, wijze. Dhr André Coutténye, Poperinge, 2° proef Burgerlijk werktuigkundig inge nieur, op void, wijze. Dhr Frans Garrnyn, Krombeke, 2" candidatuur in de Natuur- en Ge neeskundige wetenschappen, op void, wijze. E. H. Jozef Lebbe, Poperinge, tweede candidatuur in de Wijsbegeerte en Letteren, klassieke Philologie, met Gr. Onderscheiding. Dhr Frans Maerten, Poperinge, in gangsexamen tot de speciale scholen voor ingenieurs, met onderscheiding. E. H. Hugo Maerten, Poperinge, 2" candidatuur in de Wijsbegeerte en Letteren, klassieke Philologie. met O. Dhr Jozef Söenen, Noordschote. in gangsexamen tot de speciale scholen voor ingenieurs, met onderscheiding. Dhr Luclen Vercruysse, Poperinge, 2" proef Burgerlijk scheikundig ingenieur, op void, wijze. Aan deze oud-studenten van het St- Stanislascollege en aan hun gelukkige ouders, onze oprechte gelukwensen. VAKSCHOOL GLORIEUX Dhr Herpelinck Albert heeft met gr. onderscheiding zijn eindexamen afge legd als huis- en decoratieschilder in de Vakschool Glorieuxonder toe zicht van Staat en Provincie, te Oostakker. Onze hartelijkste gelukwensen. PRACHTIGE UITSLAGEN Ieder jaar richt de Westvlaamse Jury voor Comptabiliteit een examen in voor Hulpboekhouder voor de studen ten uit de Vierde Handelsklas. Verleden Jaar bekwam het St-Sta- nislascollege een mooie uitslag: 11 ge slaagden op 11 deelnemers. Dit Jaar is de uitslag nog schitte render: onder 159 deelnemers uit 15 verschillende Haü'délsscholen. bekomt de Hr Paul Ryclceboer uit Poperinge, de eerste prijs met de Grootste Onder scheiding. Volgen dan met onderscheiding: De HH. Jozef Lemahieu, Oostvlete- ren cn André Vandcn Broele. Poperinge. Slaagden op Voldoende .Wijze: De HH. Jacques Brutsaert, Boeschepe en Norbert Mollet, Poperinge. HOOFDBESTUUR DAVIDSFONDS Getuigschrift. De Commissie, aangesteld door het Davidsfonds en zitting houdend te Brussel, verklaart, dat Mejuffrouw Lebbe Alberthc, geboren tc Poperinge. leerlinge der hogere afdeling van het «Instituut de la Vierge Fidéle», van Brussel, met zeer grote vrucht een examen over de Nederlandse taal( op stel, dictee, spraakkunst, literatuur geschiedenis en conversatie) heeft af gelegd, waaruit blijkt dat zij een de gelijke kennis van deze taal bezit. Ouzo hartelijkste gelukwensen l Ovc een maand hebben wij ons de moeite 'getroost, een rubriek in ons blad in te schakelen, die genoemd werd MILITIE-VRAGENBUS Deze rubriek werd opgesteld ten gerieve van de lezers, om hen zoveel mogelijk te helpen bij het oplossen van vragen nopens de militaire dienst van hun zonen Er wordt altijd aan ouders en mili ciens allerlei soort raad gegeven. Jam mer genoeg gebeurt dat veel te veel door mensen, die op dit gebied geen ondervinding hebben. De Militie- Vragenbusuit ons blad word echter toevertrouwd kan een bevoegd per soon, die in de militie is ingewerkt. Wie mag vragen stellen en waar over? IEDEREEN mag Vragen stellen in de voorwaarden onderaan deze rubriek vermeld. Het gaat hier vooral om uit stellen, als steun der ouders, ouder loze broeders en zusters, hoofd ener onderneming, student, broeder onder de wapens, jongeling in Staatsdienst in de Kolonie: zoon uit een gezin met minstens zes kinderen in leven; vrijstellingen; inschrijving voor de militie; ontheffing van dienst; broe- deridensten; weerspannigen; miliciens in het buitenland; keuring in het buitenland'; beroep bij de Hoge Mi litieraad en bij de Herkeuringsraad; gewone-, speciale- of buitengewone uitstellen; vertrek naar het buiten land voor lien die reeds hun militaire dienst hebben volbracht; Frans-Bel gische overeenkomst inzake militie cn nationaliteit; inlichtingen voor mili ciens met onbepaald verlof (zij die reeds hun militaire dienst hebben vol bracht); uitgeslotenen van de mili taire dienst; uitgeslotenen in hun recht op legerdienst hersteld; en bin nenkort: DE TOEPASSING VAN DE NIEUWE WET OP DE MILITIE, VAN AF DE LICHTING 1953. Vooral voor hen die geroepen zijn tot de vorming van het speciaal con tingent, der lichting 1952 (jongelingen tussen 1-1-33 en 1-7-33 geboren), kan deez rubriek van groot nut zijn, want de periode, geldig voor het indienen van een uitstelaanvraag loopt slechts van 1 Juli tot 20 Juli 1951. Lezers, profiteert van deze gelegen heid, die Het Wekelijks NieuwsU altnbiedt! VOOR DE GEBRUIKERS VAN BROMFIETSEN De Politie verzoekt ons de eigenaars of gebruikers van fietsen voorzien van een hulpmotor, erop te wijzen dat zij zich te houden hebben aan de ver plichtingen der gewone wielrijders op gelegd bij besluit van 21 Juni jl. Zulks voor zover de hulpmotor een cylinderinhoud heeft van ten hoogste 50 cm2 en wat de bouw betreft al de gewone kenmerken vertonen van rij wielen. Sedert 9 Juli jl. zijn aldus de ge bruikers van dergelijke bromfietsen verplicht: Regelmatig de aangewezen rijwiel paden te volgen: Steeds de uiterste rechterzijde te houden; Op een rij achter elkaar te rijden. De rijweg mogen zij slechts volgen zo de openbare weg geen rijwielpad heeft of in geval dit onbruikbaar of belemmerd zou zijn. Het gewichtigste rijdier, dat even zeer het edelste huisdier is, duldt geen vergelijking met énig ander transportmiddel. Zonder zijn onder danigheid prijs te geven, blijft het een levend, en denkend schepsel, dat spontaan elke indruk opneemt en bewaart. Hierom reeds verdient de ruitersport een ereplaats. De innige verbondenheid van de ruiter met een begrijpend wezen, verleent aan deze sportvertakking een eigen aantrek kingskracht. Goed rijden is een kunst, die be halve een natuurlijke aanleg, ook ta lent en een verzorgde scholing ver eist. Aan de basis ligt in hoofdzaak het ruitersgevoel, waaruit het presta tievermogen van de ruiter zich ont popt en verder ontwikkelt. Lenige vaardigheid, een stevige houvast, koelbloedigheid, geduld en kranigheid zijn gaven die de ruiter onmetelijke diensten bewijzen. Er bestaat een duidelijk verschil tussen degene die alleen bij gelegen heid paardje rijdt en de bewust-ge- oefende ruiter. Met een minimum in spanning kan ledereen al eens te paard zitten, maar zonder resultaat, zonder vreugde of bevrediging. Rijden wil aangeleerd worden, nog nooit is een meester uit de hemel ge vallen. Veel wils- en werkkracht is er vereist: gaven die, in zover er geen onvoorziene factoren tussenkomen, de ruiter in staat Stellen om met eer op het tornooi te verschijnen. Theo retische kennis is een grote hulp maar moet door de praktijk worden aangevuld. Een goed commandant kan onderricht geven, en toezicht houden, maar hij ls geen goochelaar die zijn mannen al spelend vorm De echte maatstaf ligt bij de leerlln zelf, ln de wil en de beslistheid or ruiter te worden. Hoe licht het paardrijden pm staander ook toeschijnt, de ruiter wee het best welke vermoeiende scholln hij heeft te doormaken. Ruiter zi( ls nog wat meer dan zijn ledemate gewillig laten rondleiden. Boven moet een ware onverstoorbare rultei geest bezieling geven. Aanhouden komt hij tot uiting in het vreugdevi en dapper voorwaartsrijden en to d moederlijke bezorgdheid voor ht paard. Een goed begrip van het pre tatievermogen, rationele voederiu, zelfzekerheid en vertrouwen in hr rijdier waarborgen de ruiter een ve lige ontplooiing. Als van de enkeling reeds zover wordt vereist, hoe verhoogt dan waarde van de rijkunst waar ze groepen door de rij verenigingen va de B.J.B. wordt beoefend. Een wer wordt het van gemeenschap, dat nc rijkere inhoud schenkt aen tie hi tekenlsvolle kenspreuk: «teder vo< allen. Allen voor ieder». Wanneer dr ze sportopvoedlng geleid v/ordt vo gens de hoofsheid van de ruiter- e ridderwereld, doordrongen van e morele zin van rechtvaardigheid e sportfairheid en bovendien nog bf zield door 't verlangen om bewu: aan anderen goed te doen. dan wore het 'n echte sportellte. Dan moge we over enkele jaren bogen op ëe schare boerenruiters, geleld door de kundlgen uit eigen midden: zij wo' den met Gods genade de dragers va de geest der Katholieke actie oVi den lande. ZONDAG 22 JULI 1951 POPERINGE. Beker- en Prijs- bolling voor de leden, «In de Trans vaal», bij Julien Lermyte, Bvugge- straat. Begin te 16 uur. (c-2709) RENINUELST. Groot Bal ter café De Driehoekbij Ch. Cla- rysse. (c-(\3322) ABELE - Sebastopol. Grote Baanboliing, 1.000 fr. prijzen. In schrijving van 17 tot 18 uur. bij W. Top (cC-3313) OUDERLING ERG ONGESTELD NA KLEINE AANRIJDING Langs de Abelesteenweg' kwam het Woensdagavond rond 9.30 uur tot een botsing tussen de fietster Vr. A. Den.-R., wonende Zwijn- landwijk, en de voetganger Achiel Dccrock, 79 jaa4* oud, wonende Zwijniandstraat ter stede. Aanvankelijk scheen het niet erg te zijnj maar achteraf verergerde de toestand van de voetganger en dokterszorgen moesten worden in geroepen. Decrock bleek een long- vliesscheuring te hebben opgelopen en moest naar de kliniek worden overgebracht, waar zijn toestand als ernstig werd aanzien. Vrijdag morgen vernamen wij dat hij lich telijk aan de beterhand was. met medewerking van de beste rijverenlgingen van het Vlaamse Land. Een 50-tal ruiters betwisten onder elkaar: 10 prachtige,schalen en tal van eremetalen. Deelnemende Rijverenigingen VLETERRUITERS WESTVLETEREN «ST AMATUS», OOSTVLETEREN «WESTLAND», STAVELE «ST ELOOIWESTKAPELLE (het succes der ruiterfeesten van deze Zomer) De vermaarde LEIERUITERS WEVELGEM GROENINGERUITERÊ? KORTRIJK (Provinciale Kampioenen van 1950). ONOVERTREFBAAR PROGRAMMA! PARADE: Gezamenlijke oefening - kurkefcrekken. DRESSUUR per achttal - viertal - individueel. VRIJHEIDSDRESSUUR: Voltige - Hongaarse post. LENIGHEIDSOEFENINGEN: Gymnastiek - akrobatie - «Sal to mortale SPRINGCONCOURS in 3 categorieën, een omloop met elf hin dernissen, hoogte 0,70-1,15 m. PATROUILLESPRINGEN. Tot slot TWEE GROTE PYRAMIDEN in daverende galop. Allen naa.r het voetbalterrein van K. F. C. Poperinge, naar de grootste prestatie van de Boerenjeugd uit de Westhoek. Programma wordt gratis uitgedeeld op het terrein. Zoals reeds vermeld in ons over zicht van de Kermis, verschenen in ons nummer van 14 Juli jl., hield het Feestcomité van Pameltje-Ker- mis, nl. van de wijk der Brugge- straat en Komstraat, feest op Don derdag 12 jl. Drie zijner leden im mers telden reeds meer dan 25 jaar lidmaatschap der commissie en se dert al die jaren hadden zij steeds naar best vermogen de uitwerking en uitvoering van de wijkkermis ter harte genomen, en zulks steeds met grote toewijding en tol, aller vol doening. Deze jubilarissen waren de Heer Julien Lermyte, deken en de HH. Bamelis Jerome en Cappoer. Maurits. Ter dier gelegenheid werd hen een ereteken overhandigd en een prachtig geschenk aangeboden on der vorm van pijp en tabakzak, wijl Heer Schepen Roffiaen de ganse commissie uitnodigde op een heer lijke verfrissing. Maandag hebben de jubilarissen dan nog per auto hun ereronde gemaakt tijdens de koers van Pameltje, koers welke zij reeds zo dikwijls hielpen regelen. ZATERDAG VAN DONKEREN OMMEGANG Vinkeniers zijn mensen die vroeg uit de veren kunnen en zo werd an dermaal door hen het kermisgedoe ingezet op Zaterdag 14 Juli jl. De ze maal was het aan de wijk van de Sterhoek. Nog vroeger echter trokken heel w-at bedegangers door de straten op ommegang en de ganse dag ble ven honderden gelovigen afzonder lijk de bedetocht maken om de gunsten van O. L. Vrouw van Sint Jan af te smeken. De eeuwenoude bidprocessie van de Donkeren Ommegang die te 16 u. uitging, was evenwel het toppunt van de ganse bid- en kermisweek. Zonder overdrijven mag gerust het getal der deelnemers op 3.000 wor den geschat. Een plechtig Lof in de stampvolle St-Janskerk werd het heerlijk slot van deze Donkeren Ommegang 1951. In de vooravond bleef er verder heel wat volk tap de kermis en in stad om aan de kermispret deel te nemen. ZONDAG 15 JULI De inzet van Zondag was weer om een vinkenzetting, nu nabij de herberg De Klokke Casselstraat, geldend als kampioenschap. Te 11 uur maakte de Katholieke Harmonie Ste Cecilialustig spelend een tochtje door de stad, bij de feestviering van haar oudste spelend lid, Hr Cam. Laconte, meer Hier een foto van de feestvierenden: zittend, van links naar rechts, de HH. Bamelis Jerome, Lermyte Julien en Cappotn Maurits; recht staande al de andere commissieleden. Aan allen nog veel jaren, voor hen zelf en ten bate van Fameltje. ELKE ZONDAG afreizen naar: LOURDES, 8 d., 3.290 fr. ZWITSERLAND, 6 d„ 2.975 fl'. PARIJS, 4 d„ 1.390 fr. REGELMATIGE AFREIZEN naar OOSTENRIJK, 8 d., 3.190 fr. en 13 cl.. 4.900 fr.; AZURENKUST, 13 d„ 5.500 fr.; NOORD-ITALIË, 13 d„ 5.500 fr.; SPANJE, 17 d., 6.950 fr., enz. Alle reizen kunnen ook per pri vate voituur gedaan worden. Inl. bij P. Van Bruwaene, Brug- gestraat 81, Poperinge. (Tel. 445). dan 60 jaar muzikant. In de namiddag trok de gro massa naar de motokoersen op h plein De Grote Heerlijkheid Woestensteenweg. Zie hierovt onze sportrubriek. J Verder werd een prijsbolling gt geven in de herberg A la Conco" dewijl aan de pers der Hanj' boogmaatschappij St Sebastiaan 160 schutters al hun kunde bovë haalden om de hoge- en kleine vf gels neer te halen. Op de Markt bleef het in de nt middag, in vooravond en bij avcri een massaopkomst van kermisvia ders, en vele pekkers hielden ft kermisjolijt vol tot ver over mü; dernacht. i MEID, 20 a 40 jaar, voor gesloten huis bij huishouden met 2 kinderen van 7 en 5 jaar. Zich wenden: Ko- menstraat 13, Waasten. (2713) BAKKERIJ, zonder overname. Zich wenden: 71 bis, Wervikstraat, te Ko men. (2714) Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of watT Wacht niet langer, plaats nog heden 'n Kleine ZOEKER in ons bladl PAMELTJE-MAANDAG Pameltje is de opsluitdag vJ Poperinge-Kermis en het heet di op die dag verkoping wordt gelroi den van ledige geldbeugels. Ma dat hebben wij evenwel niet zit gebeuren. Weeral waren de vinkeniers eersten, deze maal voor de vinkei zetting aan de café De Derbvt bij Willy Deglorie, Ieperstras Honderden gezangen van de kleit vinkjes werden aangetekend, om 1 hoogste getal de prijzen in geld I bloemen weg te kapen. Te 14.30 uur waren anderma, een groot aantal handboogschu ters bijeengekomen aan de pq van Willem Teilom er deel nemen aan een prachtige schietu met als inleg 100 fr. Te 16 uur werd in De Kalkzaï een grote prijsbolling met de gai bol ingezet, wijl terzelvertijd in Bruggestraat, aan dè herberg de Hespde start gegeven we aan 24 nieuwelingen-wielrenne die te kampen zouden hebben c de uitgeloofde 3.500 prijzen 600 fr. premiën. Flink hebben inderdaad om de ereplaatsen g streden. Veel volk was in de Bru gestraat opgekomen om deze kot te volgen, die op prachtige wi; gewonnen werd door Vanderhev, Gerard uit Adinkerke, die de 75 k] af bolde in 1 u. 56 min. Volgden: Indevuyst; 3. Delannoy; 4. Pyr 5. Catteeuw; 6. Huyghe; 7. Beu 8. Gryson; 9. Knockaert. Te 19 uur ging dan nog een gi te baanboliing door aan de w Rood Kruis begiftigd met prac| tige prijzen. Te 20 uur ving in de tuin van Hotel Skindieshet openlue feest aan dat door cle Katholle! Harmonie Ste Cecilia aan ha! leden erd aangeboden en e groot sukses boekte. Op de Markt en in Stad bleef ook heel wat beweging. Daarmede werd Poperinge-K( mis feitelijk besloten. Wel blijv er nog wat foorattracties ter pla: se, ter gelegenheid van het 21 J feest, maar eigenlijk is de Kern toch voorbij. Wij menen dat Kermis 1951 als best geslaagd m geheten worden en dat de foorki mers. herbergiers eri handelai er goed mee gevaren hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 3