HOOVER Schooluitslagen KOFFIE c Uit het Wervikse Wlasma chi en I lEPER TANDARTS A. BOUCKAERT Rijselstr., 60, leper N. VANDEN BUSSCHE (Rijselstraat, 66, leper STAD IEPER GROTE INTERMATBOMALE ACCORD EON WEDSTRIJD ALBERT DE HOLLANDER Woensdag 25 en Donderdag 26 Juli 1951 1 ROUWBER1CHT FILMLEIDING Koloniale Loterij I rillHiaill!ll!ll!illlIIil|lll!||ih EINDE SEIZOEN GROTE AFSLAG STOVEN en KUNSTKOPER- HANDEL Huis EMIEL BOUTENS Frenchlaan 40 - IEPER. MARIASCHOOL (Lamotte) ÏA« 29 SEPT. TOT 9 OKT. 1951 PRIESTER-PEDAGOOG! Urb. Bevernage-Demeyer Menensteenweg 69, leper. ''llillllliiillllllllllllllllillllir CHRISTINE LAFONTAINE BoekhandeI LEVET SCONE EN TOCH GALERIJ A.V.D. BETER... en GOEDKOPER. BESTGELEGEN CAFÉ Panorama-Hotel Zitdagen C.V.P.- Mandatarissen ARRONDISSEMENT IEPER I E1 Omniummui WERVIK Slx D-i 3, nrvrskor n KRUISEKE (Wervik) ZONDAGSDIENST Op Zaterdag 21 en Zondag 22 Juli: Apotheek Snoeck, Grote Markt. 'AFWEZIG vanaf Zaterdag 3 tot Zondag 19 Augustus 1951. (c-2703) kb KTER ZAL AFWEZIG ZIJN VANAF 22 Juli tot en met 5 Augustus 1951. (c-2704) BURGERSTAND van 11 tot 17 Juli 1951 - Geboorten. Tyteca Francoise, j'hondtstraat 73. Ligneel Rony, Langemark. Bulcke Erna, v. Vlerkem. Eeckhout Christian, 39 P'hondtstraat. Kesteloot André, rCalfvaart 40. Becuwe Nicole, v. Heningelst. Vanvossem Jackie, v. 3ikschote. Remmery Magda, v. Sillebeke. Heyman Christine, v. 3t-Jan Omey Jozef, v. Dessel- gem. Pauwels Jean-Marie, Sinte- Tlisabethstraat 2. Bouttelegier leanny, Paddevij verstraat 35. HoorelbekC Linda, v. Zillebeke. Jebailleul Christiana, v. Ploegsteert. Overlijdens, Gallin Bertha. 50 aar, z. b., echtg. Odile Huyghe- daert, Blauwe Leliestraat 12. Cnocquart Louis, 57 j., landbouwer, ïchtg. Desomer Bertha, v. Waasten. s— Houcke Madeleine, 53 j., z. b., ichtg. Devos Maurice, v. Waasten. Depoorter Emma, 78 j., z. b., wed. Joannes Maddelein, Rijsel straat 38, Flypo Julius, 67 j., ■verkman, echtg. Silvia Robaeys, v. Sonnebeke. Pauweis Jean-Marie, i dag. Huwelijksbeloften. Leroy Arsè- ïe, landbouwer te Roesbrugge-Ha- •inge, en Storme Alice, bakkerin te 'eper. Roobrouck Theophiel, z. b. e Waasten. en Storme Antonia, >akkerin te leper. Debruyne Cy- ■ille, wisselwachter te Esneux, en Jaron Bertha, handelaarster te ieper. Verhamme André, hande aar, en Samyn Maria, bediende, Oeiden te leper. Devos André, netaalbewerker, en Dehuysser Geor- i ;ette, fabriekwerkster te 'Vlamertin- i ;e. Gouwy Gilbert, mekanieker ,e leper, en Torfs Josephina, z. b, Poperinge Gryson Jerome, fa briekwerker te leper en D'Hellem i Godelieve, z. b. te Geluveld. De- i vaegemaeker Robert, schoenmaker e Brugge, en Poorteman Clemen- ine, katoenbewerkster te Brugge, 'oorheen te leper. Huwelijken. Dieryck Norbert, nekanieker te Houtem-bij-ïeper, en 'rovoost Jacqueline, fabriekwerkster - e leper. Vanecke Roger, metser j e Brielen, en Provoost Yvonne, fa- [♦riekwerkster te leper. BIJZONDERE «LAST POST» PLECHTIGHEID Op Zondag 22 Juli 1951, te 21 u., zal de Last Postonder de Me nenpoort geblazen worden door de Heer C. A. Day M. M., gepension- neerd Canadees kapitein. De Heer Day is lid van de Ca nadian Legion of the British Em pire Service leagueen het is in gaande op de wens van de Cana dian Legion die hieraan een grote betekenis hecht, dat de Heer Day door het Last Post Committée van leper uitgenodigd werd om tij dens zijn reis in België, de «Last Postonder de Menenpoort te bla zen voor de talrijke alhier gesneu velde soldaten uit Canada. De Kapitein Day blaast sedert jaren the Last Posten de Re veille op de herdenkingsolechtig- heid die ieder jaar op 11 November te Ottawa plaats heeft. N. C. MIDDENSTANDS VERBOND Gewest leper. Hierbij wordt medegedeeld dat het Secretariaat (Hotel 't Zweerd) zal gesloten zijn op Zaterdag 28 Ju- lid a.s. Tegelijkertijde vestigen wij uw aandacht op het feit dat de zit dagen, gehouden in ons bureel door de vertegenwoordiger van het So ciaal Bureau en de Onderlinge Compensatiekas voor Middenstand en Beroepen (Nieuwe Gentweg, 47, Brugge) opnieuw zullen plaats grij pen elke eerste en derde Zaterdag van de maand, van 10 tot 12 uur. Ook niet-leden van het N.C.M.V. hebben vrije toegang tot deze spreekuren. «HOT WEKELIJKS NTEUWS f - Zatèrdag 21 JuÜ" 1951. - BÏörfz. 4 UITSLAG VAN DE BALLONWEDSTRIJD GEHOUDEN TER GELEGENHEID VAN DE FANCV-FA1R DER STEDELIJKE SCHOLEN 1. Lamaire Astrid, 418 km.. Llgy- wijk 24; 2. Deraedt Yvette, 374 km., Zonnebekestwg 23; 3. Depoorter Fred dy, 360 km., Mch. Haiglaan 20; 4. Vanhee Dietrich, 300 km., Klaver straat 23; 5. Cherchye Georges, 70 km., Doorgangstr. 21; 6. Sohiettecat- te Willy, 68 'km., Kaai-West 17; 7. Cherchye Nelly, 50 km., Doorgang straat 21; 8. Eotru André, 42 km., Zonnebekestwg 110; 9. Vandenbus- sche Rose-Marie, 18 km., Wenninck- straat 7; 10. Vercamer Gerard, 15 km., Llgywljk 94. De prijzen mogen afgehaald wor den aan volgend adres: Stedelijke Jongensschool, Sint Niklaasstraat 4, leper, elke dag in de week van 14 tot 16 uur. INGERICHT DOOR DE MUZIEKUITGAVEN in de zaal «PATRIA», Rijselstraat, leper. Aanvang der wedstrijden te 9.30 uur in de voormiddag. Algemene inkomprijs: 10 fr. (c-2705) IEPER. Op Zondag 22 Juli, te 10 uur. in 1 te kerk der Eerw. Paters Capucie- len, ZIELMIS voor 3JUFFROUW SUZANNE BAES I Dochter van Hr Maurits en Vr. Bertha Zyde. 1 Dikkebussteenweg 208, leper, (c-2708) CONCERT OP 21 JULI p de Grote Markt Koning Albert I. EERSTE DEEL .Rubens Mars, P.Benoit. De Belgische Natie, P. Benoit. openingsstuk. La Mascottefant., J. Audran. E. Polka des Lousties, G. Allier. Danse des Plebeëns, J. Maquet. TWEEDE DEEL lelgische Militaire Marsen, met Tamboers e-n Klaroenen- Uattonaal Lied. ÏINÊ CAPITOLE (20 - 21 - 22/7): 3 FEMMES EN CAGE sociale J studie met Eleanor Parker en Hope Emerson. - Voor volwasse- 1 I nen met voorbehoud. Een vrouw door haar man tot mede- lichtigheid aan Inbraak gebracht, tordt ln de gevangenis opgesloten. In e grond is zij nog goed en recht- ;hapen. Haar medecelgenoten trach- m haar slecht te maken en de -.rengheld van de hoofdgevangenisbe- aarster, zelf een verdorven person- .age, brengt de jonge vrouw tot op- landlgheld, niettegenstaande het op deden van een begrijpende bestuur- ,er. ZIJ verlaat ten slotte het go ing, slechter dan zij er ls Ingegaan. (24 - 25/7)GEWETENSPRO BLEMEN - Leiding niet opge- geven. !INfi COLISEUM (21 - 22 - 23/7) «LES LUMIÈRES DE LA VIL- LEtragi-komische film met 5 Charlie Chaplin. - Voor volwas- j senen, aanbevolen, j Landloper Chariot helpt met zijn ratste centen een blind bloemen meisje. Zij meent dat hij knap en rijk j en het toeval wil dat hij op een ^verwachte wijze aan geld komt. Hij Alpt haar tot zijn centen op zijn. »1J gaat voor haar werken en het ..ordt twaalf stielen, dertien ongeluk- 'tn. Een tweede maal geraakt hij aan bid Het meisje zal haar operatie Kinnen bekostigen. Chariot vliegt de tik in. Het meisje kan nu zien en ts hij na Jaren terug los komt, wordt zet voor haar een grote ontgoocheling, »t hij slechts een landloper is. «INÉ MAJESTIC (20 - 21 - 22 - t 23/7)«TRAQUÉS DANS LE 1 DÉSERT- Leiding niet opge- geven. 16 (24 - 25/7): «DANSE DE s MORTdrama met Erich von v Stroheim en Jean Servais. - Voor j e volwassenen met streng voorbeh. Een officier en een actrice gaven .un carrière op om samen op een l 'land in de Adrlatlsche Zee een kas- iiel dat ais strafkolonie dienst doet gaan bewonen. Hun aanvankelijke - Vote liefde is in een grote haat ver- dderd. Zij tracht alles in het werk a stellen om haar echtgenoot naar en spoedige dood te lelden door het iltlokken van hartcrislssen. Ten slotte ,;erft hij van verdriet als zijn doch- ,ir met een gevangene is gevlucht. .erst dan bemerkt zijn vrouw dat zij em steeds heeft bemind. JINÉ OUD IEPER (21 - 22 - 23/7) i LA VILLE DORÊE- Af te 1raden. I; (24/7): «DERNIËRES AVEN- 1 TURES DE LAUREL ET HAR DY - Leiding niet opgegeven. i,i I 200 fr.: 500 fr.: 1.000 fr.: 2.500 fr.: 5.000 fr.: i 10.000 fr.: h1 30.000 fr,: 2 31 784- 7373- 9678- 7370- 1769- 7075- 5020 - 8057- 850 6669 - 8100- 1497 3073 - 2683- 7105 9593 88637- 68465 - 87930 21800- 31737 - 10672 71571- 17873 - 96733 96883 - 10930 80399- 52610 94251 - 34930 - 90532 01020 - 84500 78177- 91978 33581 - 16511 r 40.000 fr.: I 100.000 fr.: A 000.000 fr.: 160964-291213 8047 8705 1123 5575 10005 37474 33262 ONDERWIJ S WERELD C.O.V. IEPER-POPERINGE VIERT VERBROEDERINGSDAG 1951! Nog hangt de 60-jarlge jubileum viering in beste aandenken fris in ieders geheugen, of de Kristen On derwijzerskringen leper en Poperinge vieren hun tweede Verbroederings dag op 16 Juli 1951. Heel de Westhoek is vertegenwoor digd in Patria leper. Een bijzon der pluimpje voor de talrijke op komst van Voorzitter De Gersem met het Poperingse. Een zonnige dag, een blijde lach, een warme handdruk Prosit I De glaasjes tikken! Met een apéritiefje wordt het C.O.V.-feest ingezet. Heer Voorzitter Mich. D'haene verwelkomt van harte de aanwezigen. Democratisch maal. In Hotel Patria zijn de lange, wijzers en vriendelijke onderwijze ressen. Het diner, uiterst wel ver witte tafels bezet met lustige onder- zorgd, laat zich uitstekend smaken. Naarmate nieuw bloed, stijgt de feestthermometer. Tussem de gerechten verhoogt de feeststemming. Kunstenaarsuit eigen kringen verlustigen het gezel schap met muziek, zang en declama tie. Meester Duflou en zijn groep die nen hier, zoals verleden jaar, harte lijk gefeliciteerd. De Vedel aan de Zijde! 16 uur!... In de mooie feestzaal zijn de C.O.V.-ers, familie en vrien den komen genieten van een geva rieerd programma. Onze Vlaamse Bard, Willem De Meyer, onder het motto De Vedel aan de Zijde! vergast allen op zang en spel, ernst en luim en volksdan sen. Alles aangepast aan het pro gramma van het zangonderwijs in Vlaanderen. Wie de Vlaamse trouba dour kent en hoort, weet en schat de waarde van zijn recordreperto rium" met diverse nuancen. Alles pin kelt en fonkelt, los, beweeglijk, vol leven. Het klavier streelt zacht het Vlaamse kunstlied. Soms heerlijk, vliegen de akkoorden naar boven. De groots, wild en typerend Vlaams, accordeon zwelt en krimpt met vin- gertlk, zingt lief en teer en accom pagneert, zo rhythmisch, kleuterlied jes, minneliederen, en levensliederen. Om het groot succes, brengt de he le, volle zaal, een ovatie ln wild-vol daan enthousiasme. De Voorzitter dankt de kunstenaar, om het kunst zaad dat hij hier kwistig ronddeelt. Het zal door de leerkrachten, ln de Westhoek uitgestrooid worden en duizende zingende halmen schieten, tot grootheid van ons lieve Vlaande ren met zijn zingende Vlaamse jeugd. Muziekavond! Te 20 uur brengt een uitgelezen or kest de geestige noot ln het gezellig samenzijn. Eikendeen krijgt er zijn wens. Kunst en lichte dansmuziek wisselen af. In de poos wordt er verbroederd, verteld, gelachen, tussen potten Vlaams bier. Voorzitter en bestuur dienen gelukgewenst om initiatief en succes. Tot middernacht; «Hoog het glas! Hoog het hart! Hoog het lied! Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaatof wat? Wacht niet langer, plaats nog lieden 'n Kleine ZOEKERin ons bladl IN DE SINT JOZEFS VRIJE VAKSCHOOL Zondag 22 Juli, te 15 uur, grijpt in de Stadsschouwburg, de plech tige prijsuitdeling plaats der leer-, lingen van de St Jozefs Vrije Vak school. TENTOONSTELLING Vergeten we bijwijlen niet te ver melden dat de werken der leerlin gen tentoongesteld worden in de school zelf op 20, 21 en 22 Juli en dit met volgend programma. Vrijdag 20 Juli. Van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur: bezoek aan de tentoonstelling; de school ls ln volle werking. Te 14 uur: ont vangst van de genodigden; concert door de V.B.I.-Fanfare; turnoefe ningen en volksdansen. Zaterdag 21 Juli. Te 9 uur: bezoek aan de tentoonstelling; open van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur; de school is in volle werking. Zondag 22 Juli. Van 9 tot 12 uur: bezoek aan de tentoonstelling. Te 15 uur: PLECHTIGE PRIJS- uitdeling ln de Stadsschouwburg. Uitreiking der diploma's van dag en avondschool. De achtbare Ouders worden dringend uitgeno digd. Te 16 uur: bezoek aan de tentoonstelling. 25-JARIGE JUBILEUM-KERMIS OP DE WIJK MONTMARTRE met de welwillende en eervolle mede werking van het Stadsbestuur, de Ne ringdoeners en Inwoners der Wijk, enige bijeonderen uit de Stad en de leperse Centrale Brouwerij. ZATERDAG 21 JVLI (Nat. Feestdag) Te 10 u.: opening der kermis. Te 14 u.: prijskaarting, 2.500 fr. prijzen. Te 16 u.: Trou-Madame op 't Klein Marktje ln de Clté. Te 16 u.: prijs kamp in 't lljnvlssen. Te 17.30 u.: schoenenkoers, 200 fr. prijzen. ZONDAG 22 JULI Te 8.30 u.: Zielemis (St-Jacobskerk) overledenen der wijk. Te 10.30 u.: kinderspelen - ballonwedstrljd. Te 11 u.: rlngsteklng per velo. Te 16 u.: grote reklamestoet Vanaf 10 u.: melkzwijntje te versmijten op de teer- lingbak. Te 17 u.: prijskamp in 't manillen, 500 fr. prijzen. Te 20 u.: zangwedstrijd, 250 fr. prijzen. Te 20.30 u.groot concert, gegeven door de Harmonie Picanol. Te 21 u.: zangwedstrijd, 250 fr. prijzen. Te 18.30 u.velo-cross op het Hoornwerk, 500 fr. prijzen. Te 19 u.: monster- prijskamp op de teerllngbak ln de café «De Mande». Bekorting Zondag te 21 u. Te 20 u.: zangwedstrijd, 300 fr. prijzen. Groot bal en driedaagse smijting op de teerllngbak. Driedaagse prijs kamp op de Russische billiard. Drie daagse prijskamp op de teerllngbak, damesvelo. MAANDAG 23 JULI Te 9.30 u.Trou-Madame op de Zonnebekesteenweg, 300 fr. prijzen. Te 10.30 u.: Lepelkoers voor mannen boven de 16 Jaar, op de Frenchlaan. Te 16 u.: Grote prijs Montmartre, voor beginnelingen B.W.B. Te 19 u.: Trou-Madame aan de Clté Ligy. Te 19.30 u.: zangwedstrijd. Te 21 u.: prijskamp op de vogelplk, 200 fr. prijzen. Te 22 u.: groot concert, ge geven door de Harmonie Ypriana WOENSDAG 25 JULI Grote kermis-duivenvlucht uit Arras. Op de kermisdagen worden er 1.000 frank prijzen uitgeloofd aan de schoonste versieringen en spreuken uitgehangen aan de huisgevels der wijk. ST - VINCENTIUSCOLLEGE Uitslag-en Schooljaar 1950 - '51 LAGERE AFDELING HEROPENING van Rijke keus! Lage prijzen! De beste merken! Komt zien en oordeelt zelf. 5 afslag gedurende de Montmartre-kermis. (c-1.2461) TENTOONSTELLING De werken van de leerlingen zul len tentoongesteld worden op 22, 23 en 24 Juli, telkens van 9 tot 12 en van 2 tot 6 uur. Aan alle Ouders, Vrienden en Be zoekers, vriendelijk welkom! AUTO-ONGEVAL Woensdag 11 Juli jl. omstreeks 19.30 u. kwam de genaamde Plat- teeuw Marcel, groentenhandelaar, wonende de Stuersstraat te leper, met zijn auto met aanhangwagen de Polenlaan opgereden. Op zeker ogenblik geraakte de aanhangwagen los en kwam terecht tegen de auto van Maurits Pillen, garagehouder te Poelkapelle, die juist in tegenover gestelde richting kwam aangereden. De botsing was geweldig. Geheel de aanhangwagen werd vernield; ook de auto werd erg beschadigd. De bestuurder kwam er gelukkig onge deerd, doch met veel schrik, goed koop van af. ions VOLKSVERZEKENS Zijn Vlaandren heeft hij groot ge- [braent! Modern en hoogstaand in gedach- [ten!... De Pionier! Gespannen wacht! Animator met dogmakrachten! Paraat, bij storm en zwarte nach- [ten! Als Priester, kweekt Apostolaat! Als Pedagoog, dikteert de machten! Als Zaaier, zaait het goede zaad! Hij boogt, op vorming van geslach- [ten Geeft hert en ziel aan 't Onderwijs! En veertig jaar was zijn betrach tten: Door Kristen School naar 't Para- Wijs! leper 1951. GEO. Aan Z. E. Kan. Dr A. De Coene Diocesaan Hoofdinspecteur voor Westvlaanderen, i.: i ,ii WEZENS!'HOLEN VAN IEPER EN LOKElt NAAR 1)E GROTTEN VAN HAN Vroeg appel! 'n Warme, gouden zomerdag! Te 5.30 u. staan de wees meisjes van Loker en de weesjongens van leper paraat voor Belle Gods huis onder leiding van Eerw. Zus ters en Meesters. Een groet aan de Commissie van Openbare Onderstand. Instappen! Oud-Wezen, Familie, Sympathisan ten, volgt nu de schone reis. Leert mee en herdenkt vervlogen dagen. De zware autocars "snorren over leper, Menen, Kortrijk, Doornik, Ber gen, Binche, Charleroi, Namen, Di- nant, Celles, Han op de Lese, met de wereldberoemde, wondermooie grot ten. De terugreis gaat over Beauraing Blaimont, Hastlère, Philippeville, en Beaumont. Deze gevulde, leuke, inte ressante reis geeft onze weeskinderen vreugde, schoonheid, geleerdheid en kunstzin. Ze kweekt de liefde tot het Vaderland. Bestuur en weeskinderen danken dan ook van harte Heer President Schmidt en de Heren van de C.O.O. Van 21 Juli tot 5 Aug. 1951 HUIS Grote keus van Zomerkleedjes aan ongelooflijke lage prijzen (vanaf 125 fr.) Komt zien en overtuigt U! Mooie sterke nylonkousen van af 39 fr. het paar. Verder alle textielwaren. Alleen diegenen die 80 t. h. en meer bekwamen. Tussen haakjes het be haalde percent. 1" Jaar (32 leerlingen): 1. Karei Seys (93); 2. Jan Soete (90); 3. Camer- lynck J. (90); 4. Knockaert R., (90); 5. Pecceu I. (89); 6. Pannekoucke E., (89); 7. Vangheluwe G. (87); 8. Lam bert J.-L. (84); 9. Garreyn J.-P. (83); 10. De Bruyne E. (83); 11. Minnekeer N. (80). II' Jaar (31 leerlingen): 1. Klnget M. (95); 2. Bamells P. (94); 3. Goe- minne J. (89); 4. Llevyns G. (88); 5. Bekaert L. (86); 6. Donck A. (85); 7. Van Lancker H. (84); 8. Vandeputte J. (84); 9. Cherchye H. (83); 10. W. Dethoor (82). III' Jaar (33 leerlingen): 1. Roetyncl: M. (93); 2. Didier M. (92); 3. Ribot J. (88); 4. Dethoor R. (87); 5. Lajou J. (81); 6. Defoort E. (80); IV" Jaar (33 leerlingen): 1. Hele- waut J. (88); 2. Stubbe L. (87); 3. P. Bekaert (86); 4. Ruysevelts H. (85); 5. Deschoolmeester D. (85); 6. Allegaert J. (84). V" Jaar (44 leerlingen): 1. Dupon J. (87); 2. Vandermarcke F. (87); 3. Erard C. (83); 4. Delobel R. (81); 5. Devos M. (80). VI' Jaar A (28 leerlingen)1. D'Have- loose W. (92); 2. Coulembier I. (90); 3. Deschoolmeester W. (89); 4. Dela- haye P. (88); 5. Boussemaere F. (86); 6. Ballleul G. (84); 7. Vanassche P. (82); 8. Outtler B. (81); 9. Dedeur- waerder E. (81); 10. Fleurbaey M. (81). y/e Jaar B (27 leerlingen): 1. De foort G. (91); 2. Devos L. (90); 3. De France J. (89); 4. Morisse S. (85); 5. Erard H. (85); 6. Wicke Walter (80); 7. Lauwers J. (80); 8. Coene R. (80). VOORBEREIDENDE KLAS Vile Jaar A (29 leerlingen): 1. Ba- melis P. (93); 2. Vangheluwe G. (84); 3. Versavel F. (84); 4. Mahieu G. (84). VII' Jaar B (30 leerlingen)1. Phi lippe L. (89); 2. Cousein P. (88); 3. H. Snlck (81); 4. Van der Ghote B. (80). VII' Jaar C (30 leerlingen): 1. De- berdt R. (90); 2. Bouchaert G. (88); Specialiteit van nylon voor bloezen en kleedjes. (c-C.3316) WEKELIJKSE BOTER- EN EIERMARKT ZATERDAG 14 JULI 1951. 981 Kgr. boter verkocht aan 70 a 75 fr. het kgr. 166 Stuks groot vee en 2 stuks klein vee werden aangevoerd. In totaal 168 stuks vee THANS IS VERSCHENEN: de lang verwachte 4° druk van van JEAN DU PARC. geb. 150 fr. Iedereen wil dit werk lezen en ve len wachten met spanning dit 20.000-tal af. Wacht niet tot het te laat is, maar bestelt het werk nog heden bij: INRICHTING v. d. II. FAMILIE G. de Stuersstraat 32 - leper. Proeven van het schooljaar 1950-51. LAGERE AFDELING le Studiejaar Grootste ondersch.: Billlau Rosa, Martin Jacqueline. Grote ondersch.: Hellebuyck Annie, Vanderhaeghe Franclne, Cherchye Rita, Vanryckeghem Chrlstlaan. Ondersch.: Verbeke Hedwlg, Lant- soaht J„ Coghe Kristin, Schoonheere Régine, Heldenbergh Katrin, Senesael Mireille, Wackenier Yv. 2e Studiejaar Grootste ondersch.: Corniilie Roza, Vanrijckeghem Paulette, Calcoen Nora. Ondersch.: Ampe Adelheld, Cocle Ghislalne, Vandaele Roza, De Witte Annie, Bekaert Nelly, Declerck Mia, Bekaert Irène, Malfalt Gilberte, Dupon Mia, Pecceu Christiane, Wagnon Paule, Verfalllle Marle-Mad.; Chaerel Mar celine, Gouwy Hlra. Je Studiejaar Grootste ondersch.: Pauwels Jean- nine, Devos Magda, Corniilie Magda, Camerlynck Kristin, Gobert Rita. Grote ondersch.: Opsomer Henrlette, Six Magda, Coghe Agnes. Ondersch.: Depuydt Jeannine, Vlc- toor Llliane, Luyten Nicole, Dewllde Camilla, Declercq Jacqueline, Vander haeghe Jenny, Ostyn Jeanne. 4e Studiejaar Grootste ondersch.: Corniilie Clara. Grote ondersch.: Dumortler Thérèse, Callens Hilda. Ondersch.: Vanraes Nicole, Vereecke Christiane, Philippe Rosane, Cousyn Monique, Cherchye Mia, Ampe Ingrld, Van Limburg Ingrid, Stevens Rolande, Delatte Anaise, Pinket Frieda, Santy Frangoise, Crombez Paula. 5e studiejaar Grootste ondersch.: Corniilie Ellsab. Grote ondersch.: Carreln Ileane, Wl- vina Hellebuyck. Ondersch.: Gruwez Anne-Marie, Ma ria Cailllau, Defevere Bernadette. 6o Studiejaar Grootste ondersch.: Vandenkerckho- ve Rosette, Wagnon Francoise. Grote ondersch.: Verleure Jeannine, 3. Dekniidt G.'(86); 4. Bailleul R. (84)£ruwez Isabelle, Van Keirsbllck Hilda, - nrtiifitftlnvi! /7LArt»/v/v4(*A T ATrnrlHA vi r. P. BRAS-DEKLERCK, G. de Stuersstraat 4, IEFER. WATERPOLO Y.S.C. - Roeselaarse Zwemvereniging (7—0) De eerste officiële match 1951 voor de Schaal De Hoop werd Vrijdag laatst ln ons bad betwist. De scheids rechter Daniel Sedeyn (Y.S.C.) die zeer tevreden was over het afgelopen sportieve spel, stelde de volgende ploegen tegen elkander: Bezoekende ploeg van R.Z.V.: Par- mentier. Clarysse, Dujardin, Seaux (Kapitein), Levoen, Vanhoorne en Llbrecht. Y.S.C.Landsheore, Vlaene J. en N„ Hoedt M„ Moncarey Y., Moncarey J. en Mion L. Over deze grote overwinning van onze Cub kunnen we niet veel schrij ven, de cijfers 70 (met de rust 30) ten voordele van leper zeggen al genoeg. De wit-roden, waren heer en meester van het veld. Het eind resultaat is voor Roeselare vleiend te noemen, maar ter verdediging van R.Z.V.zij gingen met 6 nieuwbak ken elementen te water. Als uit blinker voor de Rodenbach-zonen hebben we de kapitein Seaux, die als oude en geraffineerde poloïst een reuzematch speelde. Over onze ploeg kunnen we niet anders dan lof en eer spreken. Als uitblinker, hebben we niemand minder dan onze maca roni etende Italiaan Mlon Louis, die ais oudste speler, nog het meest spel techniek heeft. Daarop volgen Mon carey J. en M. Hoedt, die met hun afwisselende spurten op de bal, met een buitengewoon samenspel, 'n on genaakbaar duo zijn, waar men nog veel van zal horen spreken. En hier hebben we een gans nieuw element, de genaamde Moncarey Y„ de toe komstige hoop van Y.S.C.die zijn eerste officiële Waterpolomatch speel de We kunnen met zekerheid zeggen dat met een weinig meer balbehan deling en, Indien hij wel te verstaan zijn snelheid zal weten te behouden, hij de beste speler onzer ploeg moet en zal worden. Over de gebroeders J. en N. Vlaene moeten we bekennen dat het cracks als achterspelers zijn, zij zijn een muur voor het doel en onmogelijk te vervangen. En einde lijk onze keeper Ady Landsheere, die zijn kas vrijwaarde tegen hardnek kige tegenaanvallen van Roeselare: 0 doelen in goal, wat een eer ls voor deze stille jongen, die, zoals Yves Moncarey zijn debuutmatch speelde en toch heeft hij een viertal keiharde en gevaarlijke ballen succesrijk we ten tegen te houden. De doelen wer den gemaakt door Mlon 2; Moncarey J. 2; kapitein Vlaene J. 2 en Vlaene N. 1. Tot nuttige verbetering van onze leperse ploeg kunnen we ten eerste meer open spel aanraden, ten tweede de 3 voorspelers gezamenlijk op ge lijke hoogte opzwemmen tot tegen het vijandelijke doel, ten derde zictr bijzonderlijk intomen voor gebeur lijk bruut spel (sportlef spel is mooi, spel). We hadden nog meer publieke belangstelling verwacht voor de edel ste aller sporten, we hopen op meer, voor toekomstige officiële en aange kondigde matchen. Een Waterpoloïst. Op Zaterdagnamiddag 11. heeft de Nationale ploeg van Frankrijk ln ons zwembad getraind; de Hr Henri Pa- dou, die de beste waterpoloïst van Europa geweest ls, beloofde onze ploeg enige malen te komen trainen. 5. Vansteelandt K. (81). MIDDELBARE LEERGANG MODERNE HUMANIORA VI" Klas A (35 leerlingen): 1. Ba mells H. (84): 2. Salomez A. (80). Vlo Klas B (2B leerlingen)1. Vande Lannotte G. (80). V» Klas (21 leerlingen): 1. Pieters G. (84): 2. Vandamme R. (82); 3. De wllde W. (80). IVo Klas (21 leerlingen): 1. Versavel M. (80). III Econ. Klas (10 leerlingen): 1. R. Jonckheere (80). III» Wet. Klas (5 leerlingen): 1. J. Polfllet (80). II Econ. Klas (8 leerlingen): 1. H. Vanlerberghe (83). II» Wet. Klas (6 leerlingen): 1. R. Nelaert (76). I Wet. Klas (7 leerlingen): 1. Cort- hals H. (85); 2. Vlnckler R. (83). OUDE HUMANIORA VI Klas (41 leerlingen): 1. Vanro- baeys B. (88); 2. Vandendriessche A. (86); 3. Baes H. (84); 4. Vanderstlchele J. (83); 5. Van Iseghem C. (82); 6. A. Louwagle (82); 7. Woutermaertens D. (81). V Klas (35 leerlingen1. Timper man O. (83); 2. Rondelez G. (83); 3. Denoyelle G. (82); 4. Callens W. (82); 5. Jacob A. (82): 6. Claerhout W. (80); 7. Wullus P. (80). IV Klas (21 leerlingen): 1. Preneel L. (87); 2. Keignaert P. (86); 3. Bout- telgler W. (85); 4. Dumoulin D. (81). IIIKlas (17 leerlingen): 1. Defoort J. (83). Poësis (17 leerlingen)1. Top F. (86); 2. Mylle E. (83). Rhetorica (24 leerlingen): 1. Mest- dagh M. (88): 2. Verfalllie G. (88); 3. Markey G. (83); 4. Demarré D. (81). Het eremerk geschonken aan de Laureaat der Rhetorica wordt toege kend aan Hr Marcel Mestdagh uit Langemark. Uitslagen Bisschoppelijke Wedstrijden DERDE LATIJNSE KLAS Latijnse Thema en Vertaling. 421 deelnemers. 17e Naprijs: Heer Jozef Defoort uit leper: 31» Naprijs: Heer Antoon Petllllon uit Boezinge; 8» Eervolle Vermelding; Heer Jozef Oosterllnck uit Oostniêuwkerke. Wiskunde. 421 deelnemers. 1» Prijs: Heer Jo zef Defoort uit leper; 2fc Naprijs: Heer prijs: Heer André Vanderjeugt ut Boezlnge: 18' "aprijs: Heer Fernanr Alleweireldt uit "'eper; 17e Eervolle Ver melding: Heer Antoon Petilllon uit Boezlnge. EERSTE WETENSCHAPPELIJKE KLAS Redevoering in Moedertaal. 140 deelnemers. 9o Naprijs: Heer Géry Maes uit Beveren-IJzer; 1» Eer volle Vermelding: Heer Jozef Gadeyne uit Assebroek; 3» Eervolle Vermelding: Heer Raoul Timmermans uit Wcst- rozebeke. RHETORIKA Latijnse Rede. 370 deelnemers. 1° Naprijs: Heer Gustaaf Markey uit Oostnieuwkerker 6" Naprijs: Heer Georges Verfalllle uit Woesten. Nederlandse Rede. 369 deelnemers. 5° Eervolle Vermel ding: Heer Mare Vanhaute uit leper; 18'' Eerv. Venn.: Heer Georges Verfall lle uit Woesten; 19'! Eerv. Verm.: Heer Gustaaf Markey uit Oostnieuwkerke; 28» Eerv. Verm.: Heer Etienne AUlet uit Wljtschate; 40» Eerv. Verm.: Heer Johan Corniilie uit leper. Uitslagen Oud-Studenten E. H. Frans Deballlie, C.I.C.M., Llchtervelde, kandidatuur ln de Tho- mlsche Wijsbegeerte Gregorlana-Ro- me), 2» proef, grootste ondersch G. Odent, leper, examen van maat schappelijk assistent, laatste proef, op voldoende wijze. P. Feys, leper, examen van maat schappelijk assistent, laatste proef, onderscheiding. Fr. Decadt, Vlamertinge, kandi daatsexamen burgerlijk ingenieur, 1» proef, op void, wijze. A. Van Oost, StadenT kandidatuur ln de natuur- en geneeskundige we tenschappen, 1» proef, op void, wijze. J. Craye, leper, doctoraat in de ge neeskunde, 1° proef, op void, wijze. H. Hhlewaere, Moorslede, doctoraat in de rechten, 2" proef, op void, wijze. P. Notredame, Lo, doctoraat in de reohten, 1» proef, op void, wijze. G. Beek, leper, kandidatuur ln de paedagogie, 1° proef, op void, wijze. W. Porreye, Hollebeke, examen van landbouwkundig ingenieur, laatste proef, onderscheiding. J. Fache, leper, regentaat in de wiskunde, 1" proef, onderscheiding. J. Mortier, Staden, Handelsweten schappen, 1" proef, op void, wijze. H. Lemelre, Zillebeke, 1» kandida tuur in de germaanse filologie, op void, wijze. P. Coene. Le Bizet, licentiaat in de tandheelkunde, eindexamen, op void, wijze. Doutrelant Georgette, Lewyllle Maria Dochy Hilda, Pareyn Rosa. Ondersch.: Cool Yvonne, Berten Paulette, Huysentruyt Marle-R., Van damme Hilda, Hellebuyck Godelieve, Delbeke Franclne, Latré Marle-Clalre, Van Oostenryck Ghislalne, Vandermar- llere Johanna, Defevere Maria. MIDDELBARE BEROEPSHUIS HOUDSCHOOL DER H. FAMILIE 2» Jaar Afdeling A Grootste ondersch.: Lillane Accou. Grote ondersch.: Ida Logghe, Hilda Pauwelyn. Ondersch.: Monique Desmyter, Go delieve Devriendt, Slgrid Vannleuwen- hove, Cécile Dejonckheere, Paula Pau wels, Godelieve Bloötacker. 2' Jaar Afdeling B Grootste ondersch.: Maria Vande- voorde, Godelieve Defevere. Grote ondersch.: Paula Odent, Diane Demuynck, Christiane Merlevede, Ethel Taveirne, Cécile Boudry, Agnes Van- overberghe, Mariette Paelinck. Ondersch.: Jacqueline Wallaert, Fer nanda Laconte. 3» Jaar Afdeling A Grootste ondersch.: Yvonne Liefhoo- ghe, Greta Vanryckeghem. Grote ondersch.: Erna Schacht, Hil da Mestdagh, Maria Schier, Hilda Del- va, Micheline Degryze, Cécile Duchi, Anna Riem, Marie-Th. Desmyter. Ondersch.: Véronique Didier, Lut- garde Nevejans, Yvonne Houthoofdt, Hilda Van Houcke, Gabrlelle Lanoye, Jacqueline Denudt. 3° Jaar Afdeling B Grote ondersch.: Anna Wlllaert, Cé cile Lewyllle, Claudette Denutte. Ondersch.: Suzanne Vanderhaeghe, Yvette Baelen, Mariette Doom, Gode lieve Vanderjeugt. OFFICIËLE EXAMENS Getuigschrift algemene technische vakken - Huishoudkunde. 4" Jaar Grote ondersch.: Godelieve Eisen, Suzanne Lemelre, Paula Callewaert, Clara Lamaire. Ondersch.: Viviane Verleure, Colette Cocle, Raise Soenen, Agnes Verschore, Estella Houwen, Christiane Vandeput te, Andrea Verstraete, Denlse Debacker. Hélène Lewyllle, Godelieve Bryon. Voldoening: Denlse Boudry. Regina Benoot. Rosa Noliet, Annie Roef, Ma ria Cardlnaal. Examen technische vakken. Grote ondersch.: Monique Torré. ten, Paula Defeyer, Marle-Colett» Van- hemelryok, 5' Jaar Grootste ondersch.: Rosa Lemahleu, Maria Vanhoudt. Grote ondersch.: Oenoveva Ryckoort, Elfrleda Van Loot. Ondersch.: Marle-Loulse Teetaert, Jeannette Verleure. VoldoeningMarlo-Loulse Platevoet, Rita Estevan. «o» 1 BISSCHOPPELIJK LYCEUM Onze Lieve Vrouw ter Nieuwe Plant Studiejaar. 9/10: Juffr. Miche line Bakeroot, leper; Renée Doche, leper. II' Studiejaar. 9/10; Juffr. Seys Bernadette, leper. IIIo Studiejaar. 9/10; Juffr. Nicole Vanderhaeghen, leper. 8/10: Yvonne Six, leper; Marie-Madeleine Bakeroot, leper. IV' Studiejaar. 9/10: Juffr. Mar- cella Donche, leper; Nelly Vanntcu- wenhuyze, leper. 8/10: Anny Ste vens, leper; Liliane Logghe. leper; Marie-Rose Demoor, leper; Edith Six, leper. Ve Studiejaar. 9/10; Ketty Ronse, leper; Claudlnc Cauwel, leper. 8/10 Bernadette Deconlnck, Watou: Ver- bleze Huguette, Brielen. VI" Studiejaar. 9/10: Juffr. Alma Ruysevelts, leper. 8/10: Agnes Ver straete, Brielen. VU' Studiejaar. 9/10: Juffr. Anny Lantsoght, leper. 8/10: Rosa De- waele, Lo; Maria Rouseré, leper; Zoete Christiane, Handzame; Lutgarde Alle gaert, leper. VI" Moderne. 8/10: Juffr. Jeanne Vancolllle, leper; Marie-Anne Vanden bulcke, Oostnieuwkerke; Solange Van denbussehe, Poelkapelle; 4. Carmen Debel, leper; Anne-Marie Feys, Roes- brugge. V» Moderne. 8/10: Juffr. Annie Lenoir, leper; Christiane Vandromme Poperinge. Ill" Middelbaar. 8/10: Juffr. De nlse Bartier. Voormezele. Pie Latijn. 9/10: Juffr. Yolande Deconlnck, Watou. 8/10: Marle-Thé- rèse Logghe, Gistel; Rita Ruysevelts, leper; Greta Lantsoght, leper: Betty Robyns, leper; Lucrèce Baeckelandt, Gullegem; Isabelle Camerlynck, Lan gemark; Lydle Homblé, leper: Paule Van Eecke, Veurne; Marie-Jeanne De- haene, Merkem; Franclne Deeren, Roesbrugge; Marie-Rose Bourdeau, v. leper; Franclne Vandenberghe, leper; Bernadette Degel, Geluvelt. V» Latijn. 8/10: Juffr. Godelieve Vermeulen, St - Jan; Marle-Henrlette Van Eeeke, Poperinge; Elza Vantom- me. leper. IV» Latijn. 9/10: Juffr. Vermeulen Anna, St-Jan. 8/10: Ruysevelts Hil da, leper; Gertrude Ameloot, Watou; Godelieve Demeester, Roeselare. Ill» Latijn. 8/10: Juffr. Ruysevelts Martha, leper; Annie Van Eecke, Veurne. Poësis. 8/10: Maria De Meester, Roeselare; Marie - Thérèse Boucneau. Poperinge. Rhetorica. 8/10: Juffr. Deeren Co lette, Roesbrugge. Het Eremerk geschonken aan de Laureaat der Rhetorica, werd toege kend aan Juffr. Edith Homblé. die 85 der punten behaalde. Muziekexamens, Brugge VOORBEREIDENDE GRAAD I» Jaar: Bernadette Deconlnck, Wa tou, met Grote Onderscheiding. II» Jaar: Christiane Zoete, Handza me, met Onderscheiding. LAGERE GRAAD IIe Jaar: Anna Vermeulen. St-Jan, met Grote Onderscheiding. Handelsexamens De Toekomst Brussel Bekwamen het Handelsbrevet; Met Grote Onderscheiding Juffr. Denlse Bartier, Voormezele; Jeanette De Keyser, Poelkapelle; Van- geluwe Agnes, leper. Met Voldoening Juffr. Gertrude Dezegher, leper; Mo nique Van der Ghote, leper. Stenotyple Grandjean Juffr. Greta Bonte, Stavele, bekwam het diploma van 100 woorden per mi nuut, met Onderscheiding. Van de Oud-Leerlingen die hun Rhe torica aan het instituut eindigden en aan de Universiteit studeren, kunnen reeds volgende uitslagen vermeld wor den. J. Ghislalne Van Hille, Gent, lie J. E iktoraat in de Rechten, met O.; Van Hille Christiane, Gent, I» J. Doktoraat ln de Rechten, met O.: Maria Vande- weghe, Passendale, 11° J. Geneeskunde, met V.; Marie-Clothilde Feene, leper, 2» Kandidatuur ln de Rechten, met V.: Agnes Van Hee, Zonnebeke, le J. La- borantlnne, met V.: Agnes Donck, leper, le J. Laborantinne, met O. HULDEDAG Verleden week werd ln onze sttid de traditionele Huldedag aan het Vrij Katholieke Onderwijs op touw gezet. Evenals het vroeger het geval was, groeide dit feest uit tot een machtige manifestatie ten vordeie van onze vrije katholieke scholen. Men moet op die gedenkwaardige namiddag in de schouwburg geweest zijn om ten volle te begrijpen wat ons onderwijs kan en vermag. Niet alleen in de sierlijkheid van de uit gevoerde nummers komt er de be zieling, het enthousiasme en het onbaatzuchtig idealisme van ao- velen tot uiting, veel meer zeggen ons in dit opzicht de ongedwongen blikken van die bonte bende jon gens en meisjes, die in hun onge reptheid nog iedereen vrank in de ogen kunnen zien. Wat betreft de uitvoeringen die de verschillende scholen er ten beste gaven, kunnen we niet nalaten een bizondere vermelding te geven aan Dans Lauterbach De Schotse en de Boheemse Dans het eerste deel van «Kermis in de Kempen» en Een Dag betaald Verlof Dit sluit natuurlijk niet in dat anderen min verdienstelijk waren want we hebben trouwens geeii en kel hiaat kunnen bespeuren. Mochten we nog vele jaren der gelijke feesten mogen bijwonen, tot grotere bloei van ons geliefd Vrij Katholiek Onderwijs. Ondersch.: Agnes Boudry. Agn. Deroo. VoldoeningRosa Decock, Christiane isreo, Solange Dejaegher. Examen huishoudkunde. Voldoe ning: Jeannine Gadeyne. ZIJN DE MEUBELS IN DE BOTERSTRAAT 13, TE IEPER (c-I.2206) OVER TE NEMEN met bergplaats voor velo's, te ME NEN, Rijselstraat (nabij de grens). .Onmiddellijk vrij. Adres ter drukkerij. (2706) Voor hst invullen uwer BELASTINGSAANGIFTEN, HANDELS REGISTERS, VERZEKERINGEN, eniz., alleenlijk één adres: J. BOLLINGIER, Lange Torhoutstraat 13, te IEPER. Overgangsgetuigschrift. 5" Jaar. Grote ondersch.: Cecile Brutsaert. Ondersch.: Paula Desodt, Maria. Gil- lioen, Maria Cappoen, Anna Vande putte, Josephine De Bol, Nelly Gryson, Anna Corneillie. Voldoening: Marle-Loulse Vandewe- ghe, Ann. Grymonprez, Jeann. Phlypo. Attest van voortgezette vakopleiding. 6" Jaar Grote ondersch.: Eliane Kesteloot, Ida Depuydt. Ondersch.: Erna Frlmout, Diane Vereyck, Maria Boudry, Marie-Thérése Boudry. Christiane Dedier, Clara Cor neillie. LEERWERKSCHOOL 1' Jaar Grootste ondersch.: Monique Alle man. Madeleine Cappelle. Grote ondersch.: Jacquel. Louwyek, Monique De Deygere, Astrid Lapelre, Alice Barroo. Ondersch.: Margriet Feys. Simonne Hoorelbelce, Yvette Marconneau, Go delieve Cauweiier, Odette Louwyek, Yvonne Labaere. 2" Jaar Grootste ondersch.: Irène Vernack, Georgette Vandaele, Suzanne Depover. Grote ondersch..: Maria Fremaux, Godelieve Verfalllle, Cécile Denoyelle, Thérèse Dehuyssere, Paula Hoflack Irène Parret, Rosa Demeyere, Marle- Cécile Rommens, Rosanne Mahieu, Josephine Salomez. Ondersch.: Jeanne Tyvaert, Arlette Vanbeslen, Christiane Vanoverberghe. 3° Jaar Grootste ondersch.: Jeann. Bruneel. Grote ondersch.: Madeleine Leroy, Anette Deweerdt, Oda Vandeoande- laere, Cosette Faes. Ondersch.: Agnes Devos, Simonne Deschepper, Maria Feys. OFFICIEEL EINDEXAMEN 4° Jaar Grote ondersch.: Germaine Vlae- minck, Christiane Leroy, Marle-Jos. Ghesqulère. Onaerscli.: Agnes Vernack, Simonne Baes, Henriette Meersseman, Martha Deraedt, Maria Benteln, Godelieve Vancayzele, Christine Demeyer. HANDELSAFDELING 1" Jaar Grootste ondersch.: Bern. Denoyelle. Grote ondersch.: Llliane Kerrlnckx, Marie-Th. Demeyer, Maria Devos, Mo nique Sedeyn, Elisabeth Vandaele. Ondersch.: Annette Nemry, Maria De Geest, Jeannette Bekaert, Frieda Van Lancker, Yvette Donche, Chris tiane Vanden Berghe, Lutgarde Gille, Rosette Dumortler, Christiane De- wanckel, Godelieve Vermeersch. 2° Jaar Grote ondersch.: Magda Callens, Jenny Staelens, Allne Stevens. Ber- tille Kerrlnckx, Jeannine Vanderhae ghe, Lutgarde Wlllaert, Clarisse Van- denbussche. Ondersch.: Lillane Verhaeghe, Em- manuella Gisqulère, Jacqueline Van derhaeghe, Zoë Slmoen, Yvette Van- devivere. Jaar Grootste ondersch.: Geneviève Van Iseghem, Monique Odent, Rosa De- vynck. Grote ondersch.: Marie-Th. Preneel, Paula Verhelst, Rosane Vermeulen, Llliane Cappoen, Georgette Van Loo, Glnette Lagrcru. Monique Dochy. Ondersch.: Llliane Vermeersch. Ni cole Defever, Noëlla Debruyne, Annie Vanden Berghe, Rose-Mary Demeere, Godelieve Vanhoudt. Voldoening: Cécile Denys. OFFICIEEL EINDEXAMEN 4' Jaar Grootste ondersch.: Nicole Verstrae te, Marie-Rose Bruynooghe. Grote ondersch.: Brigitte Denys, Rit» Devynek, Hilda Suffis, Ondersch.: Annie Beirnaert, Marie- Thérèse Donche; Annie Vanraes, Mo nique Vanryckeghem, Frangolse Plat- tcau. Alir.n GnrnpllUp .TnonnViino HENGELEN Uitslag van de prijskamp in het lijnvissen, gegeven door de Lustige Lijnvissers Steenkerke (bij Veurne) op 15 Juli 1951. 130 deelnemers. vis. gr. 1. Muylle Emlel 16 362 Lustige Lijnvissers, leper 2. Santy Eric 11 320 Lustige Lijnvissers, leper 3. Paruys Maurice 16 260 Lustige Lijnvissers, leper 4. Denecker Marcel 7 257 Verenigde Lijnvissers, Veurne 5 Hullebrouck Henri 11 253 Verenigde Lijnvissers, Veurne 6. Boeve Henri 11 238 Verenigde Lijnvissers, Veurne 7. Delbare Leo 0 203 Verenigde Lijnvissers, Veurne 8. Plnson Arthur 7 176 Verenigde Lijnvissers, Veurne 9. Herreman Jacques 5 162 Liefhebber, Veurne 10. Dedruye Hilalre 7 153 Noordvlsers, Adinkerke 11. Muylle Luclen Lustige Lijnvissers, leper 12. Pinson Oscar Verenigde Lijnvissers, Veurne 13. Vermeersch Genoveva 5 128 Lustige Lijnvissers, leper 8 136 9 129 BOUILLON-SUR-SEMOIS Op de hoogten. Vlaamse bediening. - Prachtige v«. gezichten. - Pensioen: 125 200 Ir, ZATERDAG 21 JULI, Geen zitdagen. ZONDAG 22 JULI. WAASTEN: Prov. Raadslid Gruiètl, 11-12 u., lokaal Oerole Sint Jean». MAANDAG 23 en DONDERDAG 36 Juli. WERVIK: Best. Afg. Storme, Toor- middags ten huize, Magdalenastr. 7. Op aanvraag. (Voor Provincie- en Gemeentezaken) VRIJDAG 27 JULI. POPERINGE: Volksvert. Stubbe, 8.30- 11 u., ln het Christen Volkshuis, Ieperstraat. WERVIK: Volksvert. Stubbe. 18.30-20 uur, ln VolksbelangDulvenstt. GELUWE: 17.30-18.30 u.. ln de ««Wer- kerskring», Marktplaats. ZATERDAG 28 JULI. IEPER; Volksvert. Stubbe, 9-11.30 u„ ln het Christen Volkshuls. St Jacob- straat. BOEZINGH: Volksvert. Stubbe, 15- 16.30 u., ln De Zwaan», bij M. Caulier. LANGEMARK: Volksvert. Stubbe, 15- 16.30 u., ln St Sebastiaan IEPER: Prov. Raadslid Maes, 10-12 u., In 't GanzekeVanden Peets- boomplaats. BEMERKINGEN: Dhr Maes, Prov. Raadslid, ont vangt steeds ten huize: Stationstraat, 23, Komen. Op a/spraak. Tot 15 September zal dhr Volks vertegenwoordiger Lefere geen zitda gen houden. Dhr Senator Feryn meldt dat ge durende de verlofperiode de zitdagen van Poperinge en leper ongewijzigd zijn. Voor andere dringende gevallen op afspraak (tel. Roesbrugge 94). BIJ DE VUURKRUISEN NATIONAAL FEEST. Het be stuur doet een dringende oproep tot al haar leden, om zo talrijk moge lijk deel te nemen aan de plechtig heden van vandaag, 21 Juli onze Nationale Feestdag. Vergadering in ons lokaal, te 10 uur zeer stipt, om gezamenlijk de andere oudstrij dersgroeperingen te gaan vervoegen en daarna stoetsge wijze samen de Grote Markt op te trekken, waar de Overheden ten Stadhuize worden afgehaald. Te 11 uur, in de St-Maartens Ka thedraal; Plechtig «Te Deum». Vuurkrulsen, door toedoen van onze Fédératie verkregen wij, dat 21 Juli een betaalde feestdag werd. Eenieder zal dus in de gelegenheid zijn over de nodige tijd te beschik ken. Daarom moet ieder Vuurkrui- ser achter onze Bondsvlag opstap pen en onze Nationale Feestdag waardig herdenken. Het bestuur re kent dus op een voltallige aanwe zigheid. KONING ALBERT-HULDE TE NIEUWPOORT, Het bestuur doet hier eveneens een warme op roep. in massa deel te nemen aan het 16" Nationaal Huldebetoon aan Koning Albert en de Helden van de IJzer, die te Nieuwpoort gehou den wordt on 5 Augustus a.s. Wij vertrekken uit leper met d« trein van 8.43 uur. Vergadering aan het station. Alle mannen uit dr vuurlinie daar naartoe. Wie de reis naar Nieuwpoort wenst mede te maken, late zich onmiddellijk inschrijven in ons lo- kaal, Menenstraat Nr 6. schoon van kleui- rijk aan geur goed van smaak drink ze vaak TAL P Ei I BURGERSTAND Geboorte. Debrabandere José, z. v. Gaston en Demuysere Si monne. Overlijdens. Vandewalle Jules, 88 j., wed. v. Morreeuw Pauline. HuwelijkenAmédée Vanha- verbeke, plakker te Moeskroen. en Denorme Denise. fabriekwerkster te Wervik. Broutin Geeraard, dagloner, en Verkamer Yolande, z b., beiden te Menen, DE LAUREAAT Vrijdag in de prijsuitdeling aan het Sint Aloysiuscollege te Menen had de Wervikaan Raymond Le- mahieu, eerste in Rhetorika met 81 het gulden ereteken ontvan gen. De buren uit de Kruiseekestraat zouden dit niet onbetuigd laten, en met een uit buren samengesteld muziek hebben ze hem feestelijk van de statie afgehaald en naar huis gebracht, waar ze een poort hadden opgericht. Een gemeende en oprechte hulde. Aan de laureaat en zijn familie onze beste gelukwensen. EEN SUCCES Wat een wemeling, Zondag laatst, op de Vlaamse Kermis van de Sint- Jozefsparochie; met de avond was ze letterlijk overrompeld bij gebrek aan plaats om al die sympathise rende bezoekers te herbergen. Deze Vlaamse Kermis mag dan ook een onverwacht succes ge noemd worden, het was er ten an dere zeer aangenaam en leutig. DUIVENSPORT Ultalagen van Zondag 15 Juli 1951, bij De Toekomst Clermont (310 duiven): 1. Vaninel- laert Jules 2. Vandepltte O.; 3 Van- mellaert; 4. Brouckaert C.; 5. Coudrou Clermont (duivinncn 79 duiven r i Clermont (jongen): 1. Benoit H.; J Debruyne G.; 3. Descamps; 4. Vande pltte O.; 5. Boussemaere D. Arras (201 duiven)1. Verscheurd 0.1 2. Stragler H.; 3. Allemeersch F.; Slmoens C.; 5. Demuysere Tailüeu. Angoulème (69 duiven): 1. Grywc Cam., Geluwe; 2. Bostyn L., Moor slede; 3. Vincke A., Geluwe; 4. en 5- Bostyn Leopold. i j Op Zondag 12 Oogst, bonclsvlucl» voor Jongen uit Dourdan. Voor gana Westvlaanderen, 50.000 fr. vooruit, 1® constateurs, enz... Bespreek nu reeds uw bons at# 10 fr. tot einde Juli. (Nadien 15 fr.) i» 't lokaal De ToekomstDuiven- straat, Wervik. Een welverdiende hulde- Het zal de betrokkene en zlJB achtbare familie en ook de bevolking op het College van Komen in Rhsto- rika de gulden eremedaille met 84 's heeft verworven. De buren, laat ons liefst zegS«n van De Klapmolenhoekhadden het spel ln gang gestoken en de straat was koninklijk versierd. Me het collegemuziek op kop werd En»®1 afgehaald en naar de school gebracht- waar hem een hulde werd gebracht door de eerlingen der jongensscMN' vandaar ging het naar zijn huil» waar de buren hem een hulde brach ten met licht en bloemen en ge schenk, en de laureaat zelf een fllh* dankwoord aan toevoegde. Gemeende burenhulde, die in e<» gezellig navieren lang werd voortge zet. Aan de laureaat en zijn fam»1® wensen wij van harte proficiat. 't Zal kennis zij'?; Onze Oogstkermis is op komst, e® benevens andere aantrekkelijkheden. zijn twee prachtige koersep vjg Nieuwelingen B-W.B. voorzien Zondag 5 Oogst met aanzet te 16 Uj en op Maandag 6 Oogst met aanzl te 16 u-, telkens 75 km. op zeer baan met telkens benevens taWJ premiën, 2.500 fr. prijzen en een b Ur ïrnnr ito ÖfiB* 6eklassecrde ïeB

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 4