Grote Alexisfeesten Schitterend geslaagde Peter Benoit-herdenking te leper Motorsproeiers HOLDER het wekelijks nieuws zaterdag 21 juii irai. Biaaz. s. GEMEENTE PROVEN OP ZONDAG 22 JULI 1951 in het prachtige Couthofpark van Weledele Heer Baron en Mevrouw de Barones d'Udekem d'Acoz, GEGEVEN DOOR DE MUZIEKMAATSCHAPPIJ «DE VOLKSVREUGD» PROVEN Nationale Legwedstrijd - Roeselare UITSLAGEN NA 10' PERIODE (280 dagen) PUROLPOEDER houdt Uw oksels droog en fris mi M.R jlA'x iïi niiii g-jraryxi WOESTEN BIKSCHOTE fta klïêüMi DMI' Btëlstefo, WATOU SCHOENEN en SACOCHEN PLOEGSTEERT LE BIZET ROESBRUGGE-HARINGE BEVEREN-a.-d.-IJZER KROMBEKE OOSTVLETEREN ZUIDSCHOTE BOEZINGE te DE PANNE a/Zee. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IEPER Gerechtelijk akkoord. JB Meyer Nirioofsesteenweg, 111, BRUSSEL LANGEMARK POELKAPELLE Alwie naar de Westhoek reist, bezoekt de Grof van Proven PASSENDALE BESELARE GELUVELD GELUWE VOORMEZELE MESEN WIJTSCHATE KEMMEL VLAMERTINGE ELVERDINGE fCOHSSJDE in de bloemen Gouden Kloosterjubïleui te Leisele PROVINCIALE STUDIEWEEK VAN DE KATHOLIEi; WERKLIEDENBONE1 RENINGELST Bloemententoonstelling. Prachtige Sierlijk- heidswedstrijd voor autowagens te De Panne Bezoekt de MISSIE- TENTOONSTELLIN f' VAN SCHEUT te LICHTERVELDE el 22 - 23 - 24 Juli, in «ij St Margaritazaal, Stati< straat. Het gemengd koor van leper met het Symphonisch orkest dat verleden Zondag ter gelegenheid van de jubelherdcnking van Peter Benoit de opvoering gaf van de Leiecantate. In het midden de talentvolle diri gent, de Heer Guido Van Overbeke, die mag geluk gewenst worden om /'in goede leiding tijdens deze jubelviering. Links van de Heer Guido Van Overbeke, de kunstzanger Renaat Verbruggen, medewerker aan de Vlaamse Opera te Antwerpen en het N.I.R., die ook zijn medewerking verleende aan deze Peter Benoit-hulde. Wij moeben ver teruggaan in de geschiedenis van het culturele leven in onze stad, om een evenwaardige gezamenlijke prestatie terug te vin den, zoals wij Zaterdag en Zon dag jl. met en in de Peter Benoit- herdenking mochten meemaken. En clan nog zijn de vroegere lichtpun ten eerder zeldzaam, waar wij de zelfde geestdrift en dezelfde durf. in een dergelijke smaakvolle stijl ingekleed zagen Na het geschal der Thebaanse trompetten van op de Belforttoren, gaf de Harmonie «Ypriana» een concert, uitsluitend gewijd aan wer ken van Peter Benoit. Na het inleidend nummer «De Belgische Natie vergastte de Har monie het talrijk opgekomen pu bliek op een mooie uitvoering van De Derde Fantasiaeen enig mooi brokje melodie en liefelijkheid. «De Elzenkoning» deed in ons de mysterieuze atsmosfeer van Goe the's sage herleven. Het vierde nummer werd aange kondigd: «Doorheen de Werken van Peter Benoit». Waarlijk, van de kin derlijk blije melodie uit De We reld in», voerde de Harmonie ons doorheen een bonte wemeling van motieven naar de triomf op de ka- dans van de Rubensmarsakkoorden. Het publiek had het begrepen, en uitte spontaan zijn enthousiasme, nog eer de dirigeei-stok neerlag Na een dankwoord van de Hr Burge meester, die aan de Hr De Ridder oen gedenkpenning overhandigde, werd dit concert met een dreunende «Rubensmars» besloten. Zondagmorgen werd de H. Mis voor de Helden van 11 Juli 1302 op geluisterd door het optreden van het Koor van «Richten», dat de MISSA IN DEvan Benoit uit voerde. Vooraan in de kerk bemerkten wij de Heer Burgemeester en het voltallig Schepencollege, afgevaar digden van Davidsfonds, K. W. B., «Crescendo» en «Richten». Er wordt wel beweerd dat de kerkmu ziek van Peter Benoit te werelds en te dramatisch aandoet, maar wie onbevooroordeeld luistert naar deze muziek, moet toch toegeven dat Be noit in de grond een diep-gelovig mens was. Terwijl de laatste tonen van het zo innige dona nobis oacemwegstierven moesten wij bekennen dat dit werk een echte religieuze inslag heeft. Onmiddellijk dient hieraan toege voegd dat Heer Guido Van Over beke door een gepaste uitvoering dezer kerkmuziek haar juiste waar de gaf. Zondagnamiddag, te 17 uur, werd dan de kroon op het werk gezet met die heerlijke Huidevergadering in de bovenzaal der Hallen. De publieke belangstelling was zo enorm dat de Halle bijna te klein werd. Onder de aanwezige persona liteiten bemerkten we: Heer Burge meester en het voltallig Schepen college, Heren E. Missiaen, senator, J. Stubbe, volksvertegenwoordiger, A. Versailles, stadssecretaris, het voltallig Peter Benoit-Comité, ver schillende Gemeenteraadsleden en talrijke EE. HH. Geestelijken. De verschillende nummers van het programma wedijverden onder mekaar om het meest succes te halen. De eenvoudige maar de diepont- roerende Kindercantate die onge twijfeld engelengeduld vereiste. De fijn besnaarde kunstzanger Re naat Verbruggen. de briljante Pro fessor Vander Meuren, wiens woor den zo gretig beluisterd werden, en die onvergetelijke apotheose waar zangers, zangeressen, muzikanten en dirigent één geworden waren. En laten we nu liever niet gaan vitten op enkele organisatorische te kortkomingen, als het wegblijven van alle luide of stille Vlaamse Leeuwen, het spoorloos verdwijnen van het gelegenheidssermoen en de scherp opgevallen tekortkomin gen van de meest vooraanstaande Vlaamse culturele vereniging, het einde zonder slot aan de Hulde- vergadering, het ontbreken van elke samenzang... maar laten we onze blikken richten op hetgeen door de uitvoerders en de dirigent verwezen lijkt werd. Meester Guido Van Overbeke heeft op zo 'n overtuigende wijze gerealiseerd en gedirigeerd dat we niet kunnen nalaten hem heel spe ciaal in de bloemen te zetten. Zijn jarenlang werk op muzikaal gebied (vooral wat betreft koorzang) in onze stad en bizonderlijk zijn op gang met de koorafdeling van Richten heeft het hem mogelijk gemaakt dit hoogtepunt te bereiken. We wensen hem van harte nog ja ren op het Ieperse podium te mo gen toejuichen. Waarlijk leper heeft op waardige wijze Peter Benoit herdacht. (Ok. 13.30 u.: Opening van het Park. 15.30 u.: GROTE HONDENDEMONSTRATIE met afgerichte honden, in klucht- en dressagenummers, uitgevoerd door de Hondenclub Nut en Vermaak Veurne. 17.30 u.: PRACHTIG CONCERT, gegeven door de Muziekmaat schappij «De Vijverzonen», Dikkebus. 18.30 U.: PRACHTIG POPULAIR OPENLUCHTBAL. IN DE NAMIDDAG: MONSTERBALLONWEDSTRIJD - 1.000 fr. prijzen. GROTE VUURVOGELSCHIETING - 500 fr. prijzen. Ingang: 10 fr. (Med.) Schoolgaande kinderen: 5 fr. HET BESTUUR. I. DE BESTE TOMEN NA 280 DAGEN (7 hennen). A. LICHTE RASSEN; 7. W.L. (bJ.) Govaert Osw. 2. Weghsteen Om. 3. Hoornaert Vict. 4- Vande Vijvere Om. 5. Derveaux M. 6. Vandamme Om. 7. Bruynooghe Ars. 8. Weghsteen Oct. 9- Willems Edg. 10. Joye Cyr. B. ZWARE RASSEN: 1. R.I.R. Elev. A. Le Grelie Komen Kortemark Anzegem Schuiferskapelle Zwevegem Westrozebeke Torhout Kortemark Ertvelde Lichtervelde Eieren 1588 1443 1437 1425 1376 1251 1243 1238 1223 1218 Pulle 1629 2. Persyn Herman Wingene 1496 3. L. de Boesinghe Ruddervoorde 1464 4. L. Verhaeghe Geluwe 1450 5. Speecke André Zarren 1442 6. Desmedt Julien Westrozebeke 1407 7. t Baron de Vinck Zillebeke 1405 8. Aldenhofï Jos. Clermont 1355 9. Le ChenoyOostkamp 1348 10. Van Litsenborg Jer. Oudenburg 1328 C. VERGELIJKINGSLOTEN: Gold Reds: Verhaeghe A. Menen 1254 Blaek Reds: Vandeginste G. Roeselare 1411 II. DE BESTE LEGSTERS NA 280 DAGEN. 1. R.I.R. Verhaeghe Leon Geluwe 253 2. R.I.R. L. de Boesinghe Ruddervoorde 250 3. W.L. Govaert Osw. Komen 248 4. R.I.R. Speecke A. Zarren 246 5. R.I.R. Elev. A. Le Grelie Pulle 243 III. STATISTIEKEN PER RAS NA 280 DAGEN W. Leghorn R.I.R. Gold Red (142 h.) (132 h.) (10 h.) Cetal eieren per hen 178 181 168 Gemidd. eigewicht 57,9 gr. 59,7 gr. 60,2 gr. Aïeelvoederverbruik p. hen 50.595 kg. 21.500 kg. 21 310 kg Opbrengst per hen 291,10 ff. 334 fr. 307,15 fr. Gemiddeld Gewicht 56.1 gr. 59 gr. 56.6 gr. 57,5 gr. 57.2 gr. 58,5 gr. 58.4 gr. 57 gr. 57.5 gr. 58.5 gr. 58,4 gr. 59,8 gr. 57.7 gr. 57 gr. 59,4 gr. 59.1 gr. 60 gr. 61.6 gr. 59.7 gr. 60,4 gr. 60.2 gr. 58 gr. 51,7 gr. 55 gr. 55.3 gr. 54,1 gr. 55,6 gr. Black Red (10 h.) 168,7 58 gr. 20.440 kg. 309,30 fr. Eindexamens. Vakschool Glorieux, Oostak ker: Boussemaere Frans, einddiplo ma drukker, letterzetter, machine- zetter, met grote onderscheiding. Daneel Jozef, einddiploma kleer maker, coupeur, met grote onder scheiding. Gesticht H. Familie te leper: Vlaeminck Germaine, einddiploma naaister, behaalt de eerste plaats met de grootste onderscheiding. Si- monne Baes, einddiploma naaister, behaalt de vijfde plaats met grote onderscheiding. Sportnieuws. Onze renner Strypsteen Walter wist zich Zondag 11. te Lange- mark 7° be klasseren. Wat meer oefening en durf en hij brengt wel- Duivenrubriek. Uitslag DOURDAN: 1. Deheegher Daniël; 2. Buseyne Maurice; 3. De- pezer Rik; 4. Brysbaert Maurice; 5. Butaye René; 6. Declerck Gaston; 7. Dambre Paul: 8. Dehouck Albert; 9. Denys Gebroeders: 10. Decalf Pru dent: 11. Deman Maurice; 12. De- puydt Plrmin. Algemene rangschikking: 1. Neudt Marcel. 624 p.; 2. Dambre Paul, 617; 3. Deman M., 554: 4. Maerten J., 536; 5. Decalf Pr. en Corteel Alb.. 468; 7. Slosse M., 432; 8. Van Eecke Alb., 424; 9. Soen C„ 348; 10. Decae Gab., 346; 11. Vallaey P., 304; 12. Werquin Ju les, 298 p. N. B.: Huidige verandering in de algemene rangschikking geldt enkel de uitslag van Dourdan. SInte Cecilia. Wie Zondag laatst van de partij was heeft het zich in alle geval zeer aangenaam kunnen maken te Hout- kerke. We vertrokken te 16.30 u. en vergaderden aan de grens bij onze ereleden Mevr. Wed. E. Brysbaert en Ollevier Maurice, waar we een korte halte en rustpoos hielden en een paar verfrissingen gebruikten om verder de grens over te steken. Aan het tol kantoor werd de doorgang zeer ver gemakkelijkt dank zij de heer ont vanger. Hier werden we verwelkomd door de gemeenteraad van Houtkerke en we stapten verder naar het ge meentehuis, waar aan het bestuur en de muzikanten de erewijn werd aan geboden. De heer Voorzitter G. Van- denameele legde onder het uitvoeren der belde nationale liederen een prachtige bloemengarve neder aan het standbeeld der gesneuvelden en de traditionele rondgang door de gemeente begon. Het zonnig weertje had veel volk gelokt. Watou was in sterk getal ver tegenwoordigd. Zo werden de avond uren met muziek, gezang, een glas, en vee vermaak, gevuld. Er werd de muzikanten een eenvoudig, maar niettemin deugddoend avondmaal aangeboden en iedereen kon verder vrij over zijn tijd beschikken. Tot toekomend jaar. Neringdoeners. Laat uw aankondigingen plaatsen in Het Wekelijks Nieuws Maakt reklaam voor uw feestelijkheden in Het Wekelijks Nieuwsonder de rubriek Watou. Duivenrubriek. Uitslag Arras (oude): 1. Neudt Mar cel, Haringe; 2. Deman Maurice; 3. Buseyne Maurice; 4. Deman Maur.: 5. Laroye Joseph; Neuville Felix; 7. Devloo Urbain; 8. en 9. Van Eecke Al- bert; 10. Dambre Paul. Uitslag Arras (jongen): 1. Vanhee Georges, Watou; 2. Dambre Paul; 3. Bordeyne Remi; 4. Bau Maurice; 5. Decalf Prudent; 6. Derycke Marcel; 7. Verheyde Fernand; 8. Vanhee Geor ges; 9. Dambre Paul; 10. Derycke Mar. Algemene rangschikking: 1. Neudt Marcel, Haringe, 743 punten; 2. Deman Maurice, 666; 3. Dambre Paul,656; 4. Corteel Albert, 617; 5. Maerten. Joseph, 579; 6. Van Eecke Albert, 514; 7. De calf Prudent, 491; 8. Slosse Marcel, 432; 9. Soen Kamiel, 382; 10. Decae Gabriel, 376; 11. Gesquiere Gerard. 320; 12. Werquin Jules, 226; 13. Maer ten Arthur, 310; 14. Vallaey Pascal. 307; 15. Buseyne Marice, 283. Prljsultdellng In de Gemeenteschool. Zaterdagnamiddag, te 14 uur. had de Jaarlijkse plechtige prljsultdellng plaats voor de kinderen der gemeen teschool. In aanwezigheid der ge meente- en geestelijke overheden en talrijke ouder, ging deze bestgeslaagde feestzitting door. UtAMVtMVMAAAMWWMflAfMA* KOOPT UW in de einde-seizoen en reclameweek bij GERARD BEUN-LERMYTTE, van 21 tot 31 Juli. (c2715) Burgerstand. Geboorten. Dckee Eric, Armen- tierstr. Peeren Micheline. Waas- tenstraat. Huwelijksbeloften. Victor Ma- hieu, landbouwer v. Ploegsteert, met Dooiaeghe Jeanne, z. b. v. Ar- mentiers, Dufour Roger, aarde werker v. Ploegsteert, met Lahous- se Solange, spinster v. Armentiers, Huwelijk. Zegers Marcel, vee handelaar v. Komen met Petillon Geneviève, z. b. v. Ploegsteert. Schooluitslagen. De uitslagen der Gemeenteschool en der Meisjesschool moeten we wegens plaatsgebrek lot a.s. week uitstellen De Nationale Feestdagviering. Onze Muziekmaatschappij geeft op morgen Zaterdagavond 21 Juli, te 20 uur, een groot Concert ten beste, onder de bevoegde leiding van haar bestuurder Heer A. Ba- taille. De gemeenteraad verzoekt de be volking haar huizen te bevlaggen en de Nationale Feestdag in het te ken te stellen van de troonsbestij ging van Koning Boudewijn I. Zondag 22 Juli, na de Hoogmis van 10 ur, wordt in de parochiale kerk het plechtig Te Deum gezon gen en het gebed voor de nieuwe Koning. Al de burgerlijke en mili taire overheden, alsook de ganse bevolking worden op deze plechtig heid uitgenodigd en door de Mu- ziekmaatschapij afgehaald aan het stadhuis te 10.30 uur. Molenwal-Kermis. Zondag 22 Juli a.s. is er feest op de Molenwal. De koers voor nieu welingen en de medewerking van de Muziekmaatschappij, alsook de andere volksspelen lokken de grote massa naar deze mooie wijkkermis. Duivennieuws. Duivenmij Westertweeverbond bij J. Gunst; Breteull (oude), 8 Juli: 1. Couwet A.; 2. Decalf R.; 3. Struye A.; 4. Vanhooren J.; 5. Decalf R.; 6. Haesebrouck G. Arras (oude), 15 Juli: 1. Haeyaert H.; 2. Vanneste E.; 3. Leroy J.; 4. Haeyaert H.; 5. Vercruysse L.; 6. Vanhoutte H. Arras (jongen): 1. Veniere Zs; 2. A. Devos; 3. Vanhoutte H.; 4. Vernieuwe L,; 5. Devos A.; 6. Maerten J. Verleden week Donderdag werden 27 duiven van Roesbrugge-Haringe lnge- korfd te Vlamertlnge op de grote vlucht uit Bilbao (Spanje). Dinsdag namiddag te 14.30 uur tekende D. De- heeger de eerste duif, dit was de derde aangegeven duif te Vlamertlnge. Dit zelfde dulvinnetje tekende verleden jaar 123" te Brussel uit Barcelona. Proficiat, Daniel, dat Is ras! Inhuldiging Gemeentehuis. Zondag 5 Oogst zal alhier het prachtig' nieuw Gemeentehuis wor den ingehuldigd, in aanwezigheid van hoge personaliteiten en met de medewerking van het Balletkorps van Nieuwkerke en de Muziekmaat schappijen van Roesbrugge-Haringe en Leisele. Duivennieuws Duivenmij «Onder Ons», Arras (105 duiven): 1. Decroo Daniel; 2. Neuville F.; 3. Schoonaert M.; 4. Rubrecht C.; 5. Vansevenant A. Arras (70 jongen): 1. Vanalme A.; 2. Rubrecht C; 3. en 4. ld.; 5. Van hooren J. Zondag 22 Juli Dourdan (zesver- bond) en Breteull, oude en jongen afzonderlijk. Examen. Wij vernemen dat dhr Jozef Pocke- lé, zoon van Hr en Mevr. René Pocke- lé-Vandenabeele, geslaagd ls in het examen in de betrekking van Sur numerair bij het Bestuur der Regis tratie en Domeinen. Proficiat. Burgerstand- Huwelijken. Dezitter Albert, kok, v. leper, en Delva Allee, dienstmeid, v. Oostvleteren. Dlerlckx Leon, me- kanieker, v. Bredene, en Boussemaere Irma, z. b., v. Oostvleteren. Aangenomen Meisjesschool. Enkel de leerlingen die 70 en meer behaalden worden vermeld. 1- Jaar: 1. Garmyn Nicole; 2. Sis naeve Nadine: 3. Arnaert Josiane en Wlllems-Adrlenne; 5. Warnez Annie; 6. Colpaert Nelly. 2" Jaar: 1. Glorie Anna; 2. Laleeu- we Lena; 3. Devloo Nadine en Demey Annie; 5. Hausple Monique. 3° Jaar: 1. Carton Adinda; 2. Se- deyn Cecile; 3. Sampers Rosa; 4. Ma- hieu Andréa; 5. Decrock Monique. 4' Jaar: 1. Riem Nicole; 2. Lamme- rand Monique; 3. Fortry Cecile; 4. Mahieu Lucienne en Mazereel Denise. 5° Jaar: 1. Verhulst Monique; 2. Rys Roza; 3. Decroos Marie-Loiuse; 4. Lobelle Paula. 6" Jaar: 1. Garmyn Monique; 2. Delva Antoinette; 3. Mortier Simon - ne; 4. Decroos Godelieve; 5. Haeghe- baert Monique; 6. Dewulf Greta en Vandermarliere Paula. 7° Jaar: 1. Verhulst Lena; 2. De- baecke Zoë; 3. Derycke Maria; 4. Waeles Paula; 5. Laleeuw Paula; 6. Devloo Lucienne; 7. Lampaert Mar guerite. 8" Jaar: 1. Decorte Magda; 2. Dutoo Diana; 3. De.wulf Maria. De uitslagen der gemeentelijke Jongenschool volgen a.s. week. Botsing. Dinsdagnamiddag rond 15 u. stond de bakkersauto uit Boezinge op de rechterkant der Provinciale baan tussen Lizern en Steenstraat-brug, met gesloten remmen, terwijl de bak ker in het huis Pauwels brood bin nendroeg. Uit de richting van Li zern kwam een auto, merk Mercu ry aangehold. In die auto hadden de voerder, zijn vrouw en familie plaats genomen. Hoe het nu komt weet men niet, maar de personenauto kwam in de rechte baan de stilstaan de bakkersauto langs achter in volle geweld aanrijden, zodat deze een twintigtal meter verder in de gracht terecht kwam. De personenauto werd links van de baan geslingerd. Geluk kig bepaalde zich alles tot schrik en stoffelijke schade. De bakkersauto was de achterdeur ingebeukt. De Mercury dus de aanrijdende auto, was er erger aan toe. Gans het voor ste was ingedrukt en Ineengedron gen. De veldwachters van Boezinge en Zuidsohote waren aanstonds ter plaatse, ook de rijkswacht van leper, die de nodige vaststellingen deed. Een paar uur nadien mochten de auto's weggehaald worden. Aangenomen Jongensschool. Zondag 11. had onder grote belang stelling van ouders en vrienden de plechtige prljsultdellng plaats. Daar vernamen we volgende uitslag. (We geven enkel de eersten van leder studiejaar) 1° Jaar; 1. Tahon Johan; 2. Van- denberghe Raphael; 3. Seys Robert. 2® Jaar: 1. Smagghe Roger; 2. Ar- teel Noël; 3. Delefortrie Mare. 3° Jaar: 1. Smagghe Frans; 2. Top Michel; 3. Decoodt Frans. 4° Jaar; 1. Becarren Guido; 2. Sey6 Roger: 3. Keirsebllck Jullen. 5® Jaar: 1. Vandenberghe Camiel; 2. Vanhoudt Louis; 3. Vandenbus- sche Luc. 6' Jaar: 1. Vandenberghe Joris. Proficiat aan ouders en leerlingen. Burgerstand van 1 Januari tot 15 Juli 1951. Geboorten. Barthler Vital, z. v. Victor en Yvonne Polssonnier. De- wulf Jan, z. v. Frans en Maria Deco- ninck. Debeuf Christiane, d. v. Robert en Godelieve Gremonprez. Stubbe Mia, d. v. Reml en Bertha Seghers. Desrumaux Godelieve, d. v. Paul en Maria Jonckheere. Van denberghe Christina ,d. v. Jozef en Ida Castryck. Decoene Dlrck, z. v. Daniël en Georgette Turck. No- reel Jozef, z. v. Alois en Simonne Lo- gie. Igodt Paul, z. v. Emlel en Alice Van Roose. Meeuw Maria, d. v. André en Elisabeth Deroo. Meu- leman Godeiieve, d. v. Albert en Ma ria Cappah. Haeghedoorn Rosa, d. v. Palmer en Maria Callens. De- molder Andréa, d. v. Marcel en Go delieve Cluyse. Dujardin Johan, z. v. Pierre en Paula Dhaeyere. Sinaeve Nelly, d. v. Cyrlel en Irma Pascal. Soete Anna, d. v. Jules en Margriet Decaestecker. Dezitter Marla-Theresia, d. v. Prosper en Pau la Terryn. Degraeve Daniël, z. V. Gerard en Pauline Allemeersch. Dauchy Jozef, z. v. Germain en An- gele Boussery. Onraedt Rozette, d. v. Jules en Irma Saelen. Plaete- voet Jan, z. v. Emiel en Magdeleine Pierloot. Debel Machteld, z. v. Al- bert en Angele Bollaert. Huwelijken. D'Huyvetter Mar- ceau, v. Herzeeuw, en Maria Ver heerst. Pyck Maurice, v. Vlamer tlnge, en Simonne Vanoverberghe. Dekock Prosper, v. Poelkapelle, en Germaine Van Slembrouck. Car- pentier Paul, v. St Juliaan, en Cecile Bulckaen. Meeuws Robert, v. Oostvleteren, en Gisèle Buyck. Sa- myn Frans, en Cecile Delbeke, v. Kortrijk. Sweertvaegher Jerome, en Godelieve Myngheer, v. Zuidscho- te. Timperman Omer, v. Woumen en Georgette Charles. Cnockaert Gerard, en Simonne Debey, b. v. Boe zinge. Van Slembrouck Rafael en Yvette Tailly, b. v. Boezinge. Pe- tyt Gerard, en Martha Seyuaeve, b. v. Boezinge. Barra Roger en Anna Sercu, v. leper. Blomme Palmer, v. Hooglede, en Allee Volckaert. Hau- tekeete Aohlel, en Denise Snick, v. Brlelen. Overlijdens. Bekaert Felicie, 83 jaar, wed. Alois Degraeve. Depoor- ter Hélène, 54 j„ echtg. Achiel De smet. Bekaert Marle-Louise, 79 j„ wed. Charles Traest. Robyn Alois, 76 j., wed. v. Lydle Knockaert. Vanbosselle Celine, 58 j„ echtg. Con stant Desmedt. Planckaert Marie- Louise, 79 j.. wed. Honoré Vandamme. Debey Eugenie, 71 j„ wed. Cyrlel Cnockaert. Debruyne Jules, 56 j., z. v. Alois en Leonie Huysseyne. Mahieu Ernllie, 88 j., wed. Placide Strandgenoegens, openluchtsport, zomervreugüe Vraag documentatie: Gem. Bureel voor Vreemdelingenverkeer. (Med.) Bij vonnis dd. 11 Juli 1951 uitge sproken door de rechtbank van eerste aanleg van leper, zetelend in koophandelszaken, werd het gerech telijk akkoord aangevraagd door BRAEM PROSPER, autobusuitba ter te Mesen, bekrachtigd. De Hoofdgriffier: P. VANDERGHOTE. (c-2659) Hoogdrukking 40 kg. voor hopcultuur Algemeen Vertegenwoordiger voor België Enkele locale agenten gevraagd (25o5) Verfalllie. Costenable Marle. Louise, 80 J., wed. Alois Crombez. Glorie Achiel, 76 J„ wed. Emma No- tredame. Vandepltte August, 64 J., wed. Julia Degraeve. Tierssoone Cyrlel, 73 wed. Felicie Vandamme. Deruytter Jan, 80 J., echtg. Emma Becarren. Decrock Victor, 31 J., echtg. Maria Notredame. Devrieze Adelheid, 1 d., d. v. Michel en Maria Vandenberghe. Arteel Marie-Rose, 2 d„ d. v. Gerard en Maria Willaert. -v Degraeve Guido, 8 d., z. v. Daniël en Marie-Louise Dousselare. Kermis. Benevens allerhande vermakelijk heden ons op het katspel deze dagen aangeboden, hebben we nog het vol gende kermisprogramma: Zaterdag 21 Juli: te 20 u., wandel concert door de muziekmaatschappij Ste Cecilia. Kermis-Zondag 22 Juli: vinken- prijskamp en duivenprijsvlucht; te 11 u„ muziekconcert; 's namiddags, velokoers voor Nieuwelingen B.W.B. Maandag 23 Juli: handboogschie- ting; velokoers voor beginnelingen; prljsbolling voor mannen. Dinsdag 24 Juli: Volksspelen en vloerbolpri jskamp Woensdag 25 Juli: duivenprijs vlucht; prljsbolling voor vrouwen; koninghandboogschletlng; rokers en biljartprijskamp. Donderdag 26 Juli: velokoers voor liefhebbers; muziekconcert en vuur werk. Zaterdag 28 Juli: trabolprijskamp. Zondag 29 Juli: lijnvisprijskamp; moto voetbalmatch; hondendemon stratie; prijskaarting. Zondag 9 September: volksspelen. N.C.M.V. Speciale zitdag. Op Donderdag 2 Augustus a.s. wordt een speciale zitdag ingericht van 14 tot 17 u. In ons lokaal Groot Sint Joris Dorpplaats 18, voor het Invullen van de Aangifte van de inkomsten van het jaar 1950. Aan ieder lid zal er voordien een omzend- briefje met enkele onderrichtingen gestuurd worden. De gewone zitdag die doorgaat elke tweede Maandag der maand van 14 tot 14.45 u. zal in de maand Augustus niet plaats grij pen. Vlaamse Kermis. Op Zondag 22 Juli en Maandag 23 Juli in de zalen van de Tap, Klerken straat, jaarlijkse Vlaamse Kermis. Allerlei vermakelijkheden. Orkest Leon Hebben. Laureaat. De Jonge heer Marcel Mestdagh uit het tarijk gezin van Postmeester Fl. Mestdagh, beyaalde de eerste prijs van de Rhetorika aan het College te leper, na een harde strijd. Zaterdagavond had een kleine hul de plaats. Het muziek gaf een flinke serenade ten beste. Overheden, vrien den en studenten kwamen hem en zijn gelukkige ouders feliciteren. De gevierde dankte met passende woor den. Het was 50 Jaar geleden dat een Langemarknaar de medaille weg kaapte te leper. Examenuitslagen. Jozef Peene, 1" doctoraat in. de ge neeskunde, met voldoening. Robrecht Kerckhof, I" doctoraat in de geneeskunde, met voldoening. Maria Lermytte, eindexamen ver pleegster, met onderscheiding. Eleonora Kerckhof, eindexamen onderwijzeres. Isabella Lahoutte, 1® Jaar Froebel- onderwijs, onderscheiding, Wlelernleuws. Maurlts Minne ls reeds gans thuis bij de beroepsrenners. Zaterdag was hij zevende en Maandag 15". Duivennieuws. Uitslag prljsvlueht uit DOURDAN, van 8 Juli. 195 duiven. 1. Prinzie L„ Jonkershove; 2. De- wilde K.; 3. Dedeurwaerder M.; 4. Verkinderen V.; 5. Cremery M„ Jon kershove; 6. Van Hee R., Westroze beke. Uitslag prljsvlueht uit ARRAS (jongen van 8 Juli. 80 duiven. 1. Debergh A.; 2. Brouckaert M.; 8. Llgneel M.; 4. Debergh A. Uitslag prljsvlueht uit ARRA8 (oude) van 8 Juli. 95 duiven,. 1. Blomme Alb.; 2. Gesqulere J.; 8. Millevllle G.; 4. Vanacker H. Rennersnleuws. André Noyelle werd Zondag 15 Juli 6° in Oostende-Lauwe en had alle kansen op de overwinning toen hij ln de laatste halve ronde samen met zijn boezemvriend Cleenewerck een verkeerde richting opgestuurd werd. Maandag was hij 3® in Moeskroen. Michel Deboodt werd Zondag 4® in Langemark. N.C.M.V. Speciale Zitdag. Op Dinsdag 31 Juli a.s„ wordt er een speciale zitdag ingericht in ons lokaal Het Handelshulseertijds Het Brabants "Veulen van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur, voor het Invullen van de Aangifte der Inkomsten van het jaar 1950. Aan ieder lid zal er nog een omzendbrief- je met enkele onderrichtingen voor dien gestuurd worden. De gewone Dinsdag van de maand, van 14.15 tot 15.15 uur, zal in de maand Augustus zitdag, die doorgaat op elke eerste niet plaats grijpen. N.C.M.V. Speciale zitdag. Op Woensdag 25 Juli a.s. wordt er een speciale zitdag ingericht in ons lokaal, bij Mr Cesar Lernout, Zonnebekestraat 3, van 9 tot 12 u. en van 1.30 tot 4.30 u., voor het invullen van de Aangifteder inkomsten van het jaar 1950. Ge zien deze bijgevoegde speciale zit dag zal er in Augustus GEEN zit dag plaats grijpen op de tweede Dinsdag, van 1.30 tot 2.30 u., zoals dat ieder maand gebeurt. Vlaamse Kermis. Zaterdag, Zondag en Maandag heeft dus de grote Vlaamse Kermis plaats in de lokalen en op de koer van de Meisjesschool. Zaterdagnamiddag te 17 u. is er een filmvertoning voor de kinderen. Op deze vertoning zal de kleurfilm van de dans «Boeren en Boerinnen die op de Markt werd getrokken, ver toond worden. De ingangsprijs ls 3 frank. De Zondag vanaf 16 u. opening der Kermis door een reklame-auto. De Ingangsprijs is vastgesteld op 5 fr. Het ingangskaartje geeft recht op een glas wijn indien men zijn partner treft. Kinderen worden gratis toege laten. Een zeer groot aantal spelen zijn voorzien: vlsput, ringsmijten, bollo-smito, schietkramen, rattekot, friture, hercuieblok, in de restaurant zijn bier, wijn en taarten te beko men. Televisieuitzendingen zullen er te zien zijn en gedurende geheel de avond speelt het orkest Paul Brulez. Te 17 u„ 19 u. en 21 u. zal de kleurfilm der dansende meisjes wor den afgerold. Te 18 u„ 20 u. en 22 u. Beselaarse actualiteiten. Voorwaar een zeer aangename Zon dagnamiddag die niemand wil mis sen. De Maandagavond zelfde feeste lijkheden en als slot trekking van de grote tombola. N.C.M.V. Speciale zitdag. Op Maandag 30 Juli a.s. wordt er een speciale zitdag ingericht in ons lokaal De Weegbrug Zonnebeke straat 21, van 15 tot 18 u„ voor het invullen van de Aangifte der in komsten van het jaar 1950. Aan ieder lid zal er nog een omzendbriefje met enkele onderrichtingen voordien ge stuurd worden. De gewone zitdag, die doorgaat op elke derde Woensdag van de maand, van 15 tot 16 u., zal ln Augustus niet plaats grijpen. Schooluitslagen. De schooluitslagen van de Lagere Meisjesschool moeten wij wegens plaatsgebrek tot ons volgend num mer uitstellen. Jaarlijkse noveen ier ere van de h. Margareta. Op Vrijdag 20 Juli is het de feest dag van de H. Margareta. Eeuwen lang' reeds ls die grote heilige vereerd te Geluveld. Zij wordt er aanroepen voor alle noodwendigheden, vooral komen de mensen van heinde en verre er dienen tegen krampen, breuken, onbekende, plagen en ziek ten. Schikkingen vor de noveen. Dit Jaar wordt de noveen die be gint op 20 Juli verlengd tot en met zlja de H. Missen te 7.30 en te 8 u. Op Zondag 22 Juli zijnde de plech tigheid van de H. Margareta, zijn er vier H. Missen, nl. te 6.30, 7.30, 8.30 en 10 uur. Onder al die H. Missen, alsook 's namiddags te 15 u. zal ge predikt worden door Z. E. Pater Herman, Gardlaan, van het klooster der Capucljnen te Izegem. Op Zondag 29 Juli, sluiting van de noveen, zijn de H. Missen te 6.30 en Gemeentelijke Harmonie. Verleden Zondag nam de Gemeente lijke Harmonie «Ste Cecilia» deel aan de wedstrijd ln stapmarschen te Oost ende. Te 7.30 u. vertrok de Har monie, vergezeld van het Bestuur en talrijke Ereleden, drie volbezette auto cars, naar Oostende. Te Gits werd even halt gehouden bij onze dorpsgenote Esther Lagrou-Cardoen ln Het Land van Belofte Onze sympathieke Chef. dhr Dombrecht, kwam ons tot daar tegemoet en nog eens Werd de opge legde marsch van de wedstrijd uitge voerd. De laatste onderrichten werden gegeven en weg waren we hoopvol en blijgezlnd naar Oostende, waar we te 9.30 u. aankwamen. Tromgeroffel en muztektonen ten allen kante van de mededingende maatschappijen. De wedstrijd bestond uit twee delen: 's voormiddags van 10 tot 12 u.. uit voering van de opgelegde marsch in stilstaande houding. 's Namiddags van 3 tot 5 u.: uitvoering van de keuze marsch al stappende. In het eerste deel kwam Geluwe derde en in het tweede deel tiende aan de beurt. Dertien muziekmaatschappijen, on derverdeeld in uitmuntendheid, 1®, 2® en 3® Divisie, namen aan de wedstrijd deel. Belde marschen werden door on ze muziek met oplettendheid en nauw keurigheid uitgevoerd en belangstel lend werd uitgezien naar de uitslag die te 5.30 u. werd medegedeeld. De Gemeentelijke Harmonie Ste Cecilia behaalde 74,70 van de pun ten en kwam aldus uit 3® Divisie de eerste plaats Innemen ln 1° Divisie en won de pracht-beker van die afde ling. In de algemene rangschikking kwam Geluwe 5®. Die mooie uitslag vervulde de muzikanten met een ge wettigde fierheid en een dankbaar ge voel voor hun Chef. Er werd dan ook onmiddellijk besloten hem 's avonds aan zijn woning een serenade te bren gen. Dit werd gedaan voor het ver trek der autobussen. De talrijke me- derelzende familie- en ereleden sloten zich spontaan bij die hulde aan. De Chef, zichtbaar ontroerd door dit ge baar, wenste zijn muzikanten geluk met de bekomen uitslag Dit lszei hij uw werk, m'n beste muzikan ten... Nee, waarde Chef, daarmede zijn wij niet akkoord. Dit ls UW werk. Zonder uw toewijding en talentvolle leiding hadden wij zeker die uitslag niet bekomen. Daarom weze U ln de eerste plaats geluk gewenst en die uitslag verheugt ons des te meer voor U, omdat hij het bewijs levert dat uw werk. ln korte tijd, reeds bekroond en beloond wordt. Proficiat dan aan de muzikan ten die de vele herhalingen trouw hebben bijgewoond en met goede wil de nuttige lessen van de Chef heb ben gevolgd. Proficiat aan de acht bare Voorzitter, Dokter Morlion. en zijn flink Bestuur om de gedurige be zorgdheid de Harmonie beter en scho ner te maken... Nationaal feest. Ter gelegenheid van het Nat. Feest, geeft de Gemeentelijke Harmonie, on der leiding van hr Stefaan Dombrecht. een muziekconcert op de Plaats, te 20 uur. Burgerstand. Overlijden. Achille Scherens, 65 Jaar, landb., echtg. van Louise Six. Huwelijksbeloften. Omer Rous seau, bakker, en Madeleine Leroy, z. b. Alfons Platteau, timmerman, en Dlane Trève, z. b„ te Wijtschate. Burgerstand. Huwelijksbelofte. .'Joseph Bran- quaer, v. Gent, en Christiane Catry, v. Mesen. Overlijden. Tratsaert Lucienne, 2 m„ d, v. Omer en Maria Callens. Tentoonstelling. Zondag Jl. heerste een ongewone drukte langs de straten die naar de schoollokalen lelden der Eerw. Zus ters van Sint Jozef, waar een ten toonstelling werd gehouden van handwerken der leerlingen van de lagere en werkjes van de kinderen der Frcebelschool. De tentoongestelde handwerken dwongen de bewondering af van de talrijke bezoekers en waren de on loochenbare getuigenissen van het degelijk onderwijs der Zustersschool. Diploma's - Sclvool der Eerw. Zusters van Sint Jozef. Hebben het diploma van de vierde graad behaald: Thérèse Plamont, grootste onderscheiding, 90 Geor gette Vanhove, grote onderscheiding, 80 Josette Mahieu, grote onder scheiding, 80 Christiane Mahieu, onderscheiding, 70 Raymonde De- boeuf, onderscheiding, 70 Duivensport. Hand in Hand in samenwer king met De Zuiderbond 421 duiven. 1. Lottegier R.; 2. Fick A.; 3. Defly A.; 4. Lottegier L.; 5. Fick A.; 6. Wybo G.; 7. Bondue O.; 8. Gouwy M.; 9, Dlerynckx J.; 10. De- naeghel Em. Te Deum. Zondag 22 Juli zal in de parochie kerk te 10 u. een plechtige hoogmis, gevolgd van Te Deum, gezongen wor den voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van onze jonge Vorst Boude wijn I. Burgerstand. Huwelijksbelofte. Platteau Al fons, v. Voormezele, en Trève Diana, v. Wijtschate. Zuiderbond. Uitslag der vlucht van 11 Juli uit Arras. 125 oude duiven. 1. Pieters A„ Houtem; 2. Vermes Cyrlel, Hollebeke; 3. Hessel Hilaire; 4. Vermes Cyriel; 5. en 6'. Pieters André. 74 jonge duiven. 1. Bouten Geor ges; 2. Samyn M.; 3. Wybo G.; 4. Ne- vejan N.; 5. Debeuf L.; 6. Hessel H. Koersultslag. Uitslag der velokoers voor paro chianen op 15 Juli: 1. Cool Georges; 2. Lemalre Tony; 3. Gouwy Roland; 4. Bouten Noël; 5. Bervoet Henri; 6. Callens A.; 7. Tancré Cyriel; 8. Bouten Rafaël; 9. Gouwy Remy; 10. Alleman André. Wijkkermis. Op 27 Juli, wijkkermis Strooien Haan Velokoers voor alle beginne lingen onder de 20 jaar 1500 fr. prij zen. Inschrijving vanaf 14 uur bij C. Deleü. Aanzet te 15 u. 40 km. Beker aan overwinnaar en eerste Wljtscha- tenaar. Op Maandag 23 Juli baanbol- ling met 500 fr. prijzen. Burgerstand. Huwelijksafkondiging. Daniel Cla- risse, landb., en Truwant Lucienne, landb., Dranouter. Duivenrubriek. Breteull (oude duiven). Snelheid 987 m.: 1. De Gryse Jullen; 2. Ennaert Gaston; 3. Lelong Jerome: 4. Hoorel- beke Marcel; 5. Lelong Jerome; 6. en 7. Timperman Remi; 8. en 9. Deleye Gaston. Breteull (jonge duiven). Snelheid 976 m.: 1. De Bruyne René; 2. Roger Gfluson; 3. Vancouillle Cyrlel; 4. Kno ckaert Marcel; 5. Ooghe Cesar; 6. Hou wen Marcel; 7. Bossaert Jullen. Polka-kermis. Voor de duivenllefhebbers, prljs vlueht uit Arras. Grote schieting aan de liggende pers. Grote prijskaarting in het manuien. Westouter- m Vlamertlngefftsmat. 800 frank prijzen. Dinsdag 24 Juli: T« 9.80 u., plech tige dienst voor de gesneuvelde strij ders en burgerlijke slachtoffers van belde wereldoorlogen. Te 15 u., konlngschieting aan de staande pers gevolgd door prljssohleting. Te 18.30 u., prijskamp ln 't Manillen. 600 fr. prijzen. Woensdag 25 Juli: Kermisvlucht uit Arras voor Reningelst en aanpa lende gemeenten. Afslag der consta- teurs bij A. Benoot. Donderdag 26 Juli: 6» Kermlsprljs voor Nieuwelingen B.WJB. 2.500 fr. prijzen. Vertrek te 16.30 u. Baan- bolling ln de Ieperstraat en Zevekote. 600 fr. prijzen. Vrijdag 27 Juli; Prijskaarting. Koeke-Zondag 29 Juli: Te 14.30 U„ vlagwijding A.C.W. Daarna stoet ln de straten met muziek en vlag. Feest- vergadërlng in de patronagezaal. Te 18 u„ prljsbolling. 500 fr. prijzen. Zondag 5 Augustus: Te 17 u„ baan- bolling. 700 fr. prijzen. Beningelst-Kermis Op Zondag 22, Maandag 23 en Donderdag 26 Juli 1951, GROOT BAL in «Café Sporting», bij Meersseman Roger. Met uitgelezen orkest. (c-2710) Examenuitslag. Decadt Frans, burgerlijk Ingenieur, 1® Jaar, 1® proef met onderscheiding. Hartelijk proficiat! Supportersclub Vlamerintge. Op Zondag 29 Juli reist de S. C. V. naar De Panne. Inschrijvingen op voorhand ln lokaal De Vredebij M. Verslype. Prijzen: leden S. C.: 20 frank; niet-leden: 40 fr. K.A.J. V.K.A.J. Op Zondag 5 Oogst worden alle le den van de vrouwengilde met hun kinderen uitgenodigd naar een Zo- merfeestje. Bij deze gelegenheid zal de eindzittlng plaats hebben van on ze lessenreeks, met diploma-uitdeling en tentoonstelling van al het schone en nuttige dat in de lessen gemaakt werd. Deze gezellige bijeenkomst wordt Ingericht samen met de Kajotsters, die ons door zang en dans een gezel lige ontspanning zullen bezorgen. BIJ Sportkring. Tijdens de bestuursvergadering van Zaterdag 11. werden volgende data door Sportkring reeds bezet: 28-10-51: optreden van Helma en Selma. 18-11-51: publiek bal S. K. V. 16-12-51: optreden van de Olympia Zusjes. 13-1-52: optreden van Olga Luwlna en Max van Praag. Dtiivenmaatschapplj De Zwaluw Prljsvlueht uit CLERMONT (7® bondsvlucht)184 prljsdulven. 1. Heyte Rob.; 2. Huyghe M.; 3. Wous- sen Rob., Dikkebus; 4. Wybo Ach.; 5. Van Robyaes M.; 6. Lowagie A„ El- verdinge; 7. Logie Jul. Prljsvlueht uit ARRAS (Jongen). 110 prljsduiven. 1. Huyghe Val.; 2. Huyghe M.; 3. Pottillius T.; 4. De rycke Cam.; 5. Louwyok F., Brlelen. Prljsvlueht uit ARRAS (oude). 83 prljsduiven. 1. Carpentier L„ Brle len; 2. Lowagie A., Elverdinge; 3. Carpentier L., Brlelen; 4. Devos Jos.; 5. Pluym H. Zondag a.s. Ohartres, lnkorving Za terdag te 8 u. Breteull, kampioen- vlucht Vlamertlnge. Arras (Jongen). Oostprlesterhulp en missie-actie. In de week van 22 op 29 Juli zal door de Elverdlngse studenten ten huize rondgegaan worden om oud papier ln te zamelen, ten voordele der Elverdlngse missionarissen. Te vens zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om ln te zamelen voor Oostprlesterhulp Examenuitslagen. Wilfried Vandermarliere, aan de Handelshogeschool St Ignatius te Antwerpen, getuigschrift 2® kand. Handelswetenschappen, met void. Godelieve Eisen, aan de Beroeps- school der H. Familie te leper, ge tuigschrift 4® jaar, met grote ond. Odette Desmytter, aan de Normaal school te St Amandsberg, getuig schrift 1® jaar Froebel, met ond. Aan allen proficiat! Naar Parijs. Op Zondag 22 Juli vertrekt de mu ziekmaatschappij dus te 2 u. naar Parijs. Het vertrek zal plaats hebben op de d'Ennetièresplaats. Nog enkele plaatsen blijven onbezet. Liefhebbers, ogenblikkelijk insohrijven bij dhr Valere Vandenberghe. Schooluitslagen. De schooluitslagen der Jongens- en meisjesschool moeten we wegens plaatsgebrek tot a.s. week uitstellen. De twee Kloosterzuster» die te Leisele gevierd en werden. Links bemerkt men Marie-Augustine en rechts E. der Marle-Mathllde. Zoals voor veertien dagen aal kondigd werd, had Zondag la te Leisele het gouden jubil plaats van E. Z. Marie-Augus en vierde E. Moeder M.-Matl haar veertig jarig verblijf op parochie. Van in de vroege morgen zag er echt feestelijk uit. De Natio vlag wapperde aan alle hulzen t de stoet voorbij zou trekken. 1 lijke kinderen met prachtige t menruikers in de hand trokke; vroeg naar de meisjesschool, muziek was natuurlijk ook val partij en opende de stoet, de 1 lingen der meisjesschool vorn de haag en werden gevolgd i de feestelingen omringd van O sten, familieleden en een tali schaar parochianen. Onder de plechtige dankmis y de toespraak gehouden door Z Heer Deken, die in heerlijke w den het verdienstelijk werk vai twee zusters schetste en waard de gedurende de vele jaren dl in de parochie doorbrachten. N dankmis trok de feestelijke i naar de patronaatszaal waar heerlijk jubellied aangeheven j bij het binnentreden der feest' gen. Een innig en roerend w van dank werd uitgesproken j Ma'dame R. Deman-Ryckeboer naam van alle oud-leerlingen leerlingen. Daarna bood zij feestgeschenk aan der mei) school: een prachtige kelk, stemd voor de kloosterkapel. D na werden de jubilarissen beste door familieleden en schoolkir met prachtige bloemengarven, dat het podium weldra herschj werd in een echt bloemenp; Dat gaf een wondermooie aai die weelderige bloemenpracht. Daarna nam de Hr Jerome gheele, onderwijzer aan de jong school, het woord en dankte pittige verzen de E. Z. Mi Augustine voor alles wat zij durende die vele jaren vooj kleine broekventjes gedaan hec De Hr Burgemeester, Van berghe Silvain, loofde in een toespraak de verdienstelijke i van de gevierde Zusters en si hen, als blijk van dank, 't Bui kruis van 1" klas op de borst, wijl het muziek het Belf Volkslied speelde. De Hr Inspe< Noliet, voegde zijn woord van bij dat van de Hr Burgemeeste laatst kwam Z. E. H. Dumo bestuurder der E. Z. van Heil Zee, aan het woord. Hij dankt naam van de jubilerende Zu alle Overheden en Parochianer meegeholpen hebben aan dit f Verder in de namiddag werdei jubilarissen naar de patronaal gevoerd, waar de feestelijkh doorgingen. Te 15.30 uur weri een groot toneel door de me van de huishoudschool gesp Turnen, zang en allerlei spelli van die aard kregen we noi zien. Dit vrolijk feest duurde i drie en een half uur. Maandag 6 Oogst, Schooluitslagen. behaalde aan de Roeselare, middel- Prachtig bal. grote baanbolllng. Savaete Miehei tuinbouwschool te baar onderwijs, zijn diploma met vol doening. De Bruyne Noëlla bekwam aan de kostschool der H. Familie te leper het diploma van huishoudkunde met on derscheiding, dit der 3° handeisklas met voldoening en dit van Dactylo en Steno met voldoening. Depuydt Hilda slaagde met onder scheiding in het voorbereidend Jaar voor de wiskunde aan de Kath. hoge school te Leuven.- Depuydt Magda behaalde aan het Lyceum O. L. Vrouw van Vlaanderen te Kortrijk, 75 „n de poësisklas. Depuydt Lutgarde behaalde in de 5° Humaniora 75,6 Depuydt Lue slaagde in de Rheto- rica aan het St-Vlncentluscollege te leper,. De uitslagen der plaatselijke Jon gens- en Meisjesschool volgen a.s. week. K er m i s program ma. Zondag 22 Juli: Handboogschieting aan de staande pers. 2.000 fr. prijzen. Inschrijving te 13 u. 4® Grote Prijs Wielerclub Bergdal voor Lief hebbers B.W.B. 6.000 fr. prijzen. Ver trek te 15 uur. Maandag 23 Juli: «Record van Re ningelst tijdrit over 5 km. voor alle Inwoners van de gemeente boven de 15 jaar. 750 fr. prijzen en beker. Eerste vertrek te 17 n. Inschrijving JwlL e» de .wekflflagaa bJJ A. ïaUiieu,..-™- SaaubslUas 0.9 Zoals aangekondigd op het feest programma der Gemeente Koksij- de, wordt vanaf 21 Juli tot 6 Augus tus een Bloemententoonstelling in gericht in het ruime Park der Ab dij Ter Duinen Deze tentoonstelling wordt vooral ingericht om de bebloeming meer en beter aan te moedigen en de be volking tot medewerking' uit te no digen, hetgeen we van nu af reeds met voldoening kunnen vaststellen. Niet alleen de bebloeming in de tuin, zoals op terras, in de rotstuin of in de landschappelijke tuin, maar ook en vooral deze binnenhuis, o.a. in de vensterramen der handelshui zen, in de hotels en in de burgers huizen moet aangemaand worden om de werkelijkheid van het be bloemde Koksijde te doen uitkomen aan de vreemde bezoekers. Tevens is het de betrachting van het comité, meerdere bloemen en planten te leren kennen aan de be volking, maar vooral deze welke het best groeien in de omgeving van de streek en weerstandsbiedend zijn tegen het klimaat. Met genoegen kunnen we reeds mededelen dat vooraanstaande tuin- aanleggers en bloemisten uit de Brugse en Gentse bloemencentra's en welke tijdens de Brugse Floralia het beste ten toon stelden ons hun medewerking toestuurden en reeds ter plaatse kwamen om binnenkort met de opschik hunner stands een aanvang te nemen. Met behulp van deze vakmensen, maar vooral deze van alle bloemen liefhebbers uit Koksijde, gaat zeker de komende bloemententoonstelling een waar succes tegemoet. Op Maandag 23 Juli te 15 u. gaat er in onze badstad een prachtige sierlijkheidswedstrijd door, voorbe houden aan nieuwe moderne auto wagens, ingericht door de automo bielclub van onze stad. Dat deze wedstrijd een zeer groot succes te gemoet gaat, is van nu reeds een zekerheid geworden, want daarvoor heeft het actieve bestuur met dhr Voorzitter Willy Berquin aan het hoofd, ondervoorzitter Willy Del- porte, secretaris Cornelly eri feest- commissaris L. Bruynooghe, noch moeite noch kosten gespaard om er iets puiks van te maken. 30.000 fr. prijzen zijn aan deze wedstrijd verbonden in de vorm van prachtige bekers, mooie wimpels en een groot aantal aankoopbons die alleenlijk geldig zijn bij de hande laars uit onze stad. Reeds tal van fabrieken en automobilisten hebben hun inschrij ving verzonden, waaronder we cite ren: de sportwagens van de geken de fabriek Alfa-Romeo, de sierlijke tweepersonenwagens van de fabrie ken Cadillac, de nieuwe gestroom lijnde wagens van Ford en als nieuwigheid kunnen we nog toevoe gen dat een gekende Engelse fabriek voor de eerste maal een auto in plastiek zal voorstellen. De jury die deze wedstrijd zal te beoordelen krijgen zal geleid wor den door de gekende sportkronieker, voorzitter van de Belgische Pers- bond, Victor Boin. zie vei'vfijg terueveas Mfl. De Provinciale Studieweek de Katholieke Werkliedenbond dit jaar .door te Moeskroen in College, van Vrijdagavond 20 tot Zondagnamiddag 22 Juli 19i Ziehier het programma A. - VRIJDAGAVOND 20 Jl Te 9 uur: les «Het Christen in deze Tijd» door E. P. Mar (Oblaat). B. - ZATERDAG 21 JULI Voormiddag; Vormingsles: Les uit de gebeurtenissen van Tijd», door Jef Deschuyffeleei Bespreking per groep. Namiddag: Algemene bespre op de les van deze voormiddag 15 uur: les «De Stijl in onze wegingdoor M. Vande Wielt Te 15 uur: Methodelessen a) Voor de voorzitters: De ^(j taak van de voorzitter dooi Vanden Abeele, Nationale j, pagandist van de K.W.B. b) Voor de wijkmeesters: De betekenis van het WijkmeeJ schap door F. Verbeke, Prij gandist van leper. Te 8 uur; Toneelavond, op ring van het drama «De Klok] gieterdoor een toneelgroep leper. C. - ZONDAG 22 JULI Voormiddag: Vormingsles K.i «Opdracht in deze Tijd», dooi I Dries, Nationale Voorzitter var I K.W.B. Algemene bespreking. Namiddag: Te 13.30 uur: Slotjf. gadering. Viering van 10-jarig besl van de K.W.B. 12.000 leden in de Provij Westvlaanderen. Hulde aan Kan. Lagghe jaar Diocesaan Proost en 50 j Priester. Spreekbeurt door Z. E. H. fj witte; pastoor te Ingelmunster Orkest, liederkoor en vlagf' intocht. i Einde te 15.30 uur. De inschrijvingsprijs bedraag fr. per deelnemer. De samenkomst der deelnemc wagens is voorzien in de Prins; bertlaan, vertrek van daar naai Ollivierlaan, Marktplaats, Zeel; Nieuwpoortlaan, Golfstraat om, de Zeedijk te komen, waar ze 1 de tribune aan de jury zullen vj gesteld worden. Een strook rond het opges verhoog zal afgespannen wordei: aan de inkomenden zal 20 fr. vraagd worden. Daar dit de eerste prijskam' die sedert het bestaan van kuststad plaats grijpt, geloven dat wanneer een mooi zonnetje de partij zal zijn er een mach opkomst zal te noteren vallen, dat we wensen aan de Inrichter.' durvers van het eerste uur, ten ie van was

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 5