1831 st Nationaal feest van aankomst Leopold I, Voor dihone Tapijten Firma Bo^oert Vanrolleshem Plechtige aanstelling van Z. E. H. Maenhout te Zilverberg -Rumbeke Hollebeke verwelkomde Z.E.H.Danneel bijzijn plechtige aanstelling tot pastoor pobtitr. UUk5 H0gjglare Ood jekénd 1869 FRANS GENERAAL TE WESTENDE HERDACHT INTERNATIONALE HONDEN TENTOONSTELLING voor Honden C.A.C. FOORREIZIGERS TE POPERINGE AAN DE EER ch^usset O^VWE ~ÏBM WEKELIJKS fïïTOWS f~X ZlitëHag fl Jïïïï I35ï7S~Bïa?!?; (T Geschonden monument hernieuwd. Zondag Jl. had, onder grote be langstelling, de onthulling plaats van de hernieuwde gedenkzuil voor generaal Grottekki, Frans bevelheb ber der 42° infanteriedivisie, die op 23 en 24 Oktober 1914 in volle Ijzer slag de totaal uitgeputte Belgische strijdkrachten ter hulp snelde en Lombardsijde en een groot gedeelte van Westende wist te heroveren. De muziekkapel der Zeemacht, een peloton Franse soldaten van het 16° bataljon Jagers te voet uit Arras en 2 pelotons van het 67° ar tillerie uit het kamp van Lombard sijde, luisterden deze plechtig heid op. Vooreerst werden bloemen neer gelegd aan het gedenkteken der ge sneuvelden van Westende en, in aanwezigheid van overheden en oudstrijders, ging men over tot de onthulling van het monument langs de generaal Grottekkiliaan. Toe ken werden gehouden door de hh. Jean Velu, die een korte levens schets gaf van de generaal, de Bel gische kolonel Passchin, die met Grottekki dezelfde slag meemaakte, Maurice Ballion, voorzitter der plaatselijke oudstrijdersvereniging, commandant Sallé, van de Franse militaire afvaardiging, en Valère Gauthier, schepen te Westende. Met dank werd door deze laatste, die burgemeester Vanhuffel, belet, verving, in naam van de gemeente raad en de inwoners, de gedenkzuil aanvaard. Na het neerleggen van bloemen en het uitvoeren van het Belgisch en Frans nationaal lied en het Largo van Haendel werd deze plechtigheid met het défilé besloten. Alle redevoeringen hadden plaats in de beide landstalen. Het opschrift op het eerste monu ment, in 1933 opgericht, en tijdens de laatste oorlog deerlijk gehavend, was ééntalig Frans, het nieuwe is tweetalig. t Nationaal Feest van 21 Juli herinnert aan de troonsl) 'immlng e eerste Koning der Belgen. In Westvlaanderen, in de Kuststreek. Let voorspel van die heugelijke gebeurtenis plaats, zoals blijkt uit staand geschiedkundig relaas. Lac aux Dames, WESTENDE C.A.C.I.B. OP ZONDAG 5 OOGST Secret.: Rosenlaan 33, Oostende. Een gedeelte der prijzen is ten toongesteld bij SAVELCOUL, Ka- pellestraat, Oostende. Honden zonder stamboom kun nen eventueel een stamboom be komen en hebben tevens recht op prijzen. (Med.) at VAT w VIGOR BEVAT LUNIUM GEDEPONEERD MERK) EEN LEVER PRODUCT SAVONNERIES LEVER FRÊRES. BRUSSEL Te Luneham, Engeland, is een opleldlngsvliegtuig van de R.A.F. te pletter gestort. Tien recruten kwa men hierbij om het leven. Een geneesheer uit Milaan zou een nieuw middel gevonden hebben om de kanker te bestrijden, nl. een soort glftgas dat ingespoten wordt. Proeven worden nog steeds genomen onder controle van een universitair instituut der stad. In Zwitserland heeft zich een doodrijder aangemeld bij de politie: te St Imier had hij enkele tijd gele den met zijn moto een persoon dood gereden. Niemand had het gezien en de dode heeft hij dan in een veld begraven. Door wroegng gedreven, gaf hij thans kennis van zijn daad. Het lijk werd dan ook gevonden. loeide Belgische Deputatie be- uit de HH. Lebeau, Felix de 'He. Fleussu, de Muelenaere en ih d'Hoogvorst. Te Londen ver- ien zij de Hr Jules van Praet, 'Brugge, die door de nieuwe geroepen geweest was om zijn taris te worden, fris voorzien, vertrok Leopold, van Saksen-Coburg-Gotha, uit l'en. de Zaterdag 16 Juli 1831, j zeld van zijn vertrouweling [nar, een verkleefde dienaar die van Coburg tot in Engeland ([gevolgd. Zij scheepten in te res op de Crusaderen ontr pten te Kales, waar een Fran- 1 leide hen opwachtte, onder de- de Franse Gezant en Gene- Belliard, die de Prins verwel- le. De Vorst bracht de nacht in het Hotel Dessin en ver- de Zondag 17 Juli, te 6 uur jrgens per rijtuig naar Duin- Generaal Belliard alleen plaats in het rijtuig van de ng. uaf Duinkerke reed Leopold I zijn gevolg langs de kust tot De Panne; daar wachtten de sche autoriteiten hem op, zijn- ,M. de Sauvage, minister van /enlandse Zaken, de Generaals :ies de Chastelier, Graaf d'Ha- Baron d'Hoogvorst. Van Cou- 1 tergh, Duvivier en de Wauthier. '.ntvangst had plaats tussen de ige koninklijke villa en het 'ie der Paters Oblaten, waar in '■18 de gendarmerie gevestigd en destijds de herberg stond .'.lliance» (zie de foto der gra- door G. Wappers, betiteld ipold I, Koning der Belgen Is nam de Franse geleide af- rtd van de Koning en na de omreden, o.m. van Generaal iithier uit naam van het leger, de stoet de weg in naar •ne. 1930 werd een gedenkplaat „■ebracht aan de oude gendar me ter Panne, om te herinneren de komst van de eerste Koning iBelgen: daarop stonden de drie mgskoppen met een passend Lrschrift; de plaat werd. he- erg beschadigd in 1940, nader- H weggenomen en weggeborgen. werd ons derti.ids verzekerd a ouderen van dagen, dat vroe- iop het kerkhof van Adinkerke, ■inederig kruisje boven een graf- keltje stond, met het volgend ïhrift: «Premier postillon du Leopold Daarvan is echter t* spoor meer, doch die herinne- laat veronderstellen dat een «sier van Adinkerke (waartoe tjds De Panne behoorde), de -genoot, de eerste Vorst der Bel- j bij zijn aankomst in De Panne, ïogen vervoeren! De naam van man is echter niet tot ons ge en! Veurne werd Z. M plechtig angendaarvoor had de stad, s beslissing van 15 en 16 Juli, een 1 jgeld gestemd van 500 fr. In archiefboek der stad Veurne ,jt: «Op Zondag 17 Juli 1831, jï den middag, deed Z. M. Leo- V van Saksen-Coburg-Gotha zijn tede in het koninkrijk, langs de t Veurne, die de eerste was van 5e Belgische steden, om met de tnwooi'digheid van den Vorst ver st te worden. Aan de poorten de stad, werd de Vorst ontvat> fdoor den Regentieraad, de Bur- Vacht en de verschillende kunst- 'vermaakvereenigingen. De har de Ste Ceciliaspeelde de banconne. Praalbogen waren sricht en alle huizen bevlagd versierd. M. de Lattre. schepen, ik een gelegenheidsrede uit, op ■elke Z. M. diep ontroerd ant- rdde. Een overgrote begeesterde ïigte kwam de Vorst tegemoet ■pen. Z. M. stapte af aan het van de Heer Louis Ollevier. -nel der Burgerwacht, alwaar hij hijn audiënties, welwillend aan- tdde deel te nemen aan het eet- il dat te zijner eer opgediend d. e kristallen beker waaruit Ko- Leopold I dronk, was vóór in handen van een zekere Juf. lie Parret. die bij de oude meid de Hr Ollevier gewoond had. Kiert lang is de patriciërswo- r van bedoelden Hr Ollevier om- irmd tot het klooster der Blau- Zusters (Pannestraat); het sa- waar destijds het eetmaal op- iend werd, is thans de kapel van md klooster. Op de hoekgevel het gebouw werd in 1930 een izen gedenkplaat aangebracht de beeldenaar van Koning Leo- 1L waaronder de volgende loket; 't Gebeurt niet dikwijls dat er grote volkstoeloop is naar Hol lebeke want 't is een landelijke gemeente waar gewoonlijk weinig ge beurt en zo was het een hele gebeurtenis dat Zondag laatst 15 Juli talrijke bezoekers met het mooie zomerweer naar Hollebeke kwamen om er de plechtige installatie van Z. E. H. Danneel en meegaande feestelijkheden bij te wonen. Het is een prachtig vertoon geworden waarover nog lang zal nagepraat worden. na lezing, ons Mad in de handen van een vriend of gebuur die het nog niet heeft. U bewijst er ons een dienst mee. Dank. Vac&lóc VcuJtlt Te Buenos-Aires moest de po litie gebruik maken van traangas- bommen om, na verloop van een woelige voetbalmatch, de scheids rechter te beschermen tegen woeden de supporters. Te Rosmeer heeft een Jaloerse man, die zelf een ongeregeld leven leidde, maar over wiens vrouw niets te zeggen viel, cleze laatste het hoofd ingeslagen met een hamei* en haar dan de keel overgesneden. Het lijk werd eerst uren later ontdekt dooi de zoon des huizes, die van zijn werk kwM». fi* sJftöw am ga vlucht. WESTFLAND®1'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 6