ORANGINA Di WEEK IN ONS LAND M STEVENS Gebr. MEUBELINDUSTRIE Kies HU uw Koelkast «•SStSSS- Groots huldebetoon aan Z. E. H. Kan. Dr A. Decoene DEZE LUXE-EETKAMER ^PROTECTOR-VOEDERS PROTECTOR-VOEDERS"?! ILPROTECTOR-VOEDERS PROTECTOR-VOEDERSAJ 'y J Hteuwf foor de oorlog was het gebruik van saccharine door het Ministerie van volksgezondheid verboden. Waarom aanvaardt U limonade met saccharine vervaardigd Alleen dranken met suiker vervaardigd zijn te gebruiken. Els altijd en overal MET SUIKER VERVAARDIGD toning Boudewijn weigert ontslag der Regering te aanvaarden NATIONAAL MUZIEKTORNOOI TL HARELBEKE op Zondag 22 Juli 1951 een ongeluk komt nooit alleen... maar deze maal was er geluk bij! kcning boudewijn i tot [uitenant-generaal bevorderd «domine salvum fac re- de werkloosheid visum voor belgen inportugal afgeschaft Sljverblljf van twee maanden en min. ve barema's voor rijkspersoneel en militairen bekrachtigd 50iaar kolendelving in limburg elec rische treinen voor de un brussel-oostende dl verstandhouding tlssen geneesheren in mutualiteiten I Ter laatste zitting in de Kamer x GASTHUISSTRAAT 18 POPERINGE WAARDE 11.750 F*. VOOR 10.500 F*. DE DOOD IN DE BRUIDSLUIER Het Bevrijdings drama te Tongeren De Samengestelde Voeders protectorop basis van albumine - mineralen - gevitamineerd» concentraten, zijn vervaardigd door DE IV90LENS VAN DEINZE 44, tolpoortstraat - deinze. Diocesaan Hoofdinspecteur voor W. VI. op Woensdag 18 Juli 1951, te Roeselare REGENT UIT LEISELE OP REIS OP DE BALEAREN OVERLEDEN DE KATHOLIEKE HARMONIE SINTE CECILIA UIT POPERINGE IN FEEST Hulde wordt gebracht aan Jubilaris Heer Camiel Laconte spelend lid sedert meer dan 60 jaar. mi 11 verscl-iillesid© modellen en volg het voor beeld van meer dan 13.000.000 gebruikers Bewaart de spijzen Niet de minste last met room of boter Zuinig in verbruik Rechtstreeks officieel verdeler IEPER, Vanden Peereboomplaats 7 Tel. 249 POPERINGE, leperstraat 5 - Tel. 94 ROESELARE, Ooststraat 37 Tel. 362 '«HET WEKELIJKS NIEUWSZaïerdag: 21 Juli 1951. *- Bladz. 7. SPA Het Nationaal Muziektornooi, van Staatswege ingericht ter ge legenheid der P. Benoitherdenking, zal doorgaan te Harelbeke op Zondag 22 Juli aanstaande. Tot dit tornooi wordt slechts een muziekmaatschappij per pro vincie toegelaten. De overwinnende maatschappij zal er mogen op bogen de beste liefhebbersmaatschappij van België te zijn. Een land juweel, geschonken door het Ministerie van Openbaar Onderwijs, zal de overwinningstrofee zijn. Zijn door het Nationaal Muziekverbond als beste van iedere provincie aangewezen om mede te kampen: Dirigent M. J. Jourquin M. G. Damman M. E. Walnier. M. M. Ambroise l.Soc. Roy. d'Harmonie, Couvin (Namen) 2. Fanf. La Royale des Amat. Dolhain (Luik) 3. Royale Phalange Instr., Hal (Brabant) 4. Harm. La Royale Frantern. Halazy (Luxemb.) 5.K. F. «Met Moed en Volharding», Heist-B. (Antw.) M. A. Van Loo 6. Harm. R. des Charb., Mariemont-Bascoup (Hen.) M. S. Poulain 7. K. F. Met Moed vooruit Opdorp, (Oostvl.) M. De Hauwere 8. K. H. Ste Cecilia Stokkem (Limburg) M. C. Porteners 9. K. H. De EendrachtWevelgem (Westvl.) M. J. Verthé De Jury bestaat uit de HH. M. Poot, Brussel; L. Barbier, Na men; Manouvrier, uit Frankrijk; Th. Van Langen, Zutphen (Ned.) en Colonel Alb. Thorn uit het Groot Hertogdom Luxemburg; met dc Hr Ad. Vermander als verslaggever. De prijskamp bestaat uit een opgelegd stuk te spelen in de voormiddag vanaf 10.30 uur en een stuk naar keus, dat zal uitge voerd worden in de namiddag, vanaf 14.30 uur, telkens in het Stads park. Uitspraak der Jury rond 18 uur. Wij zijn verheugd dit muziekfestijn in Westvlaanderen te kun nen aanbieden; iets dergelijks heeft nooit in ons land plaats gehad. Het lijdt geen twijfel dat alle muziekliefhebbers op deze Zondag in Harelbeke, dat gemakkelijk uit alle richtingen te bereiken is, zul len aanwezig zijn. voor de middag op Dins- toeef t. Hr Phollen. Berste er, zich naar het Konink- ileis begeven om aan Koning wijn I, naar de gevestigde .•teen, het ontslag van zijn kar ütnejaan te bieden. Koning heeft de Hr Pholien medfedeeld nog geen beslissing te Dor de Hr Eerste-Minister werd raedgedeelddat de Ministers Dins dagmorgen, iven voor de plechtig heden. van <b eedaflegging, bijeen gekomen zijn om een besluit te on dertekenen, yaarbij Koning Bou dewijn I bentemd wordt tot Luite- naüMTeneraa na vorig jaar bij de machtsopdraqit tot deze graad te zijn gecommfcionneerd. GEM NOSTRUM BALDUINUM PraKlBche richtlijnen van hel Belgisch Episcopaat. Ter geigenheld van de troons- Destijgins van Koning Boude wijn I, Beft het Belgisch episco paat voJende praktische richtlij nen doosegeven; Ter (tegenheid van de troons- bestijgil van Z. M. Koning Bou dewijn bevelen wij wat volgt: 1) Oj21 Juli, de nationale feest ag, zain de steden een plechtig Te Dein gezongen worden ter in tentie an de nieuwe Koning. In de pachies op het platteland zal deze pehtighedd plaats hebben op Zonda 22 Juli. 2) lortaan zal iedere Zondag, na deioogmis het traditionele ge bed elomine, salvum fac Regem nostrn Balduinum, etc.. gezon gen arden. 3) «durende een maand zullen de pesters in de H. Mis de oratie bidck Pro Rege Ti.ens de week van 1 tot 7-7-51 ran per dag gemiddeld 142.779 volldge werklozen, evenals 57.760 ged«telijke en toevallige werklo zen, >f in het geheel 200.539 werk loze gecontroleerd. Tfenover de vorige week wordt een vermeerdering waargenomen van6.110 volledige werklozen en wermindering van 2.376 gedeel- 1 telle en toevallige werklozen. Kt Jaarlijks verlof zouden deze cljirs beïnvloed hebben in de state zin. It Ministerie van Buitenlandse Zfun en Buitenlandse Handel det mede dat de Belgen, die zich na', Portugal of de Madeira-archi- pelvensen te begeven, en er gedu- rene ten hoogste twee maanden willn jolijven. van 1 Augustus 1951 treisvisum zullen moeten n, mits zij in het bezit zijn geldig paspoort. Dooide Regering, bijeengekomen jn Kabieteraad, werden de nieuwe voor het Rijkspersoneel en de Militairen bekrachtigd. Ook voor d hoofdambtenaren werden de njüwe weddeschalen goedge keurd. Op Augustus en volgend» da gen h Limburg de 50" verjaring van a kolendelving in deze pro vincie pp grootse wijze herdenken. Dooi de Raad van Beheer van tie Mionale Maatschappij voor Belgishe Spoorwegen, werd beslo ten ij electrische tweewagentrei nen te bestellen alsook 12 tr ansfor- matorgelijkrichteragroepen te be steller) voor de electrische lijn i-Oostende. Akkoord bereikt. DhrVan den Daale, Minister van Arbeic en Sociale Voorzorg, heeft Dondcdag een laatste vergadering vooig^eten van vertegenwoordigers der mutualiteiten en van het me- dischkorps, ten einde tussen beide een jartelijke verstandhouding te bewaken in het kader der ziekte verzekering. In volledige eensge zindheid werd een akkoord bereikt. HET GEVAL VAN HR BUTAYE Een pensioen als Oud-Volksvertegenwoordiger Het bureau van de Kamer heeft ■ei pensioen toegekend aan dhr srtaye, die vóór de oorlog volks- ve-tegenwoordiger was van het arrond. leper, maar op ras gedrag tijdens de bezetting biets werd weerhouden. Hrt pensioen van de volksverte genwoordiger wordt verleend na PO jiar lidmaatschap van de Ka- Per. Voor de vorming ervan wordt 1*8.001 fr 's jaars afgehouden van Pte parlementaire vergoeding. KAMER EN SENAAT IN VACANTIE NA CIVIELE LIJST I VAN NIEUWE KONING TE HEBBEN GOEDGEKEURD L Kamer en Senaat hielden Woens- Ps BI. hun laatste vergadering l'oorafeer in verlof te gaan, tot na- Per ts bepalen datum. nemen en verzocht hem Woensdag morgen terug te keren. Woensdag heeft Koning Boude wijn aan de Eerste-Minister bekend gemaakt dat hij weigerde het ont slag van de Regering te aan vaarden. De Regering blijft dus homogeen zoals voorheen. werd door de Hr Phollen, Eerste- Minister, bij de aanvang der zitting een mededeling verstrek behelzend dat de Regering, de overlevering getrouw, ontslag heeft aangeboden aan de nieuwe Koning maar dat de nieuwe Vorst zijn vertrouwen in de Regering heeft behouden en het ontslag heeft geweigerd. De Re gering, vervolgde de Heer Eerste- Minister, zal haar politiek voort zetten in de lijn van de regerings verklaring welke zij vroeger heeft afgelegd. Na de verklaring van de Hr Pho lien werd dan de bespreking van de civiele lijst voor de nieuwe Ko ning voortgezet. Deze voorziet dat nl. 36 millioen per jaar, bedrag dat tot 42 millioen zal verhogen zo Z. M. in het huwelijk mocht treden. De Communisten betoogden dat geen cent voor het Koninklijk Huis mocht worden uitgegeven. De So cialist Huysmans hekelde het voor stel, dit niettegenstaande het voor stel der civiele lijst opgesteld werd ingevolge besprekingen gevoerd door experten van de drie zogenaamde nationale partijen. Ter stemming werd het ontwerp dan goedgekeurd met 113 stemmen (C.V.P. en Libe ralen) tegen 8 (Communisten) en bij 55 onthoudingen (Socialisten). In de Senaat werd de burgerlijke lijst goedgekeurd met 99 stemmen tegen 3 en bij 44 onthoudingen. De flets gekneld onder de auto. Handelaar Jerome Orbie, wonen- do Iepersteenweg te Poperinge, moest Maandag jl., rond 10 uur, naar het centrum van de stad Po peringe en vertrok per flets. Gekomen in de Ieperstraat, even voorbij de café van Hr Alf. Dema- rey, het voetballokaal, werd hij door een auto gevat en verdween met zijn rijwiel onder de auto, die dadelijk stopte. Voorbijgangers, het ergste vrezend voor de fletser, boden onmiddellijk hulp. Hr Orbie was on der de auto gekneld zodat de wagen een lichte Citroen ten dele moest worden opgelicht om het slachtoffer te bevrijden uit zijn netelige toe stand. Als bij wonder en tot elks verbazing bleek hij geen enkele ver wonding te hebben opgelopen, al leen zijn klederen waren gescheurd en zijn fiets totaal ontredderd. Volgens de verklaringen van het slachtoffer had hij juist voordien de betrokken auto, die dan stilhield voor voormelde café, voorbijgesto ken. De autovoerder, die de Nijver heidsstraat inrijden moest, zou dan onmiddellijk hebben aangezet en alle aandacht hebben geschonken aan een andere auto welke eveneens stadswaarts reed. De autovoerder, August Ampe uit Moeskroen, kon niet verklaren hoe de aanrijding was gebeurd. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. In de dierentuin te Tokio is een zwemwedstrijd onder de dieren georganiseerd. Ondanks alle voorspel lingen, was liet een konijn dat als overwinnaar de aankomstlljn over schreed. Een krokodl, die de grote favoriet was, kwam als tweede aan, voor een schildpad en een eend. Te Londen werd andermaal een meisje van 6 Jaar gewurgd gevonden. Reeds 20.000 personen werden onder- boord in verband met de moord op de twee kleine meisjes. Te St-André, bij Rijsël, is een werkman, die herstellingen aan het doen was aan de grote schouw van de fabrieken Kuhlmann, naar bene den gestort van een hoogte van 75 meter. Een rukwind was oorzaak van de val. De ongelukkige was op slag gedood. Verloofd paar uit Frankrijk stort met auto in waterval. Mej. Ginette Doux, uit Parijs, en de Hr René Leidler uit Rijsel, die haar vergezelde, vonden Vrijdag avond in Noorwegen de dood bi.i een vreselijk auto-ongeval. Hun wagen, die bij een plotselinge bocht de weg miste, kwam nabij bergen in een" honderd meter hoge water val, met name «de bruidsluier terecht. De twee inzittenden van de wa gen waren op slag gedood. Red dingsploegen trachten met speciaal materieel de slachtoffers boven te halen. Te Ninove speelden twee kin dertjes, respectievelijk 7 en 3 jaar oud, in moeders keuken en liepen bij onachtzaamheid tegen een tafel tje, waarop een kom soep aan het koken was op het gasvuurtje. De ko kende soep kwam op de beide kin deren terecht; het kleinste werd zo deerlijk verbrand, dat het aan de gevolgen van de opgelopen brand wonden is gestorven. Te Hoogstraten is een knaapje van 4 jaar, dat aan het vissen was, ia htt ws-ter sev&iisfi IS^lSlSlk. Verjaring en amnestie brengen redding voor de schuldigen. De Krijgsraad te Antwerpen heeft vonnis geveld in het bevrij- dlngsdrama te Tongeren. In de be vrijdingsdagen aldaar werden na melijk door Partisanen vijf voor aanstaande personen uit stad zon der vorm van proces neergeschoten, niettegenstaande verzet vanwege de plaatselijke overheden. De Krijgsraad heeft deze moor den geschandvlekt, maar oordeelde dat verjaring en amnestie het niet meer mogelijk maakten straffen op te leggen, zódat alle beschuldigden in vrijheid werden gesteld. De Raad verklaarde zich onbe voegd wat te eisen der burgerlijke partijen betrof. De Brusselse motorenner Roger Erne heeft bij een oefenrlt in Duits land een zware val gemaakt en werd gewond. Een 75-jarige man uit Con dom, Gers, Frankrijk, de genaamde Adrien Bordeneuve, heeft een tochtje van 900 km. in zes dagen gemaakt met een fiets uit het Jaar 1904, welke £6 kg, woog, -o Op initiatief van het Christen On- derwljzersverbond (C.O.V.) West vlaanderen, in samenwerking met de Christelijke Inspecteursvereniging (G.I.V.) en met de Bond der gedi plomeerden in hogere opvoedkundige studies (D.H.O.S.), werd op Woens dag 18 Juli een grootse publieke feestviering op touw gezet te Roese lare. centrum van onze gouw, om Z. E. H. Kan. Dr A. Decoene te hul digen ter gelegenheid van zijn ze ventigste verjaardag en zijn 40-jarlge loopbaan in dienst van het Katho liek Onderwijs. Er waren redenen te over om deze nobele figuur op luisterrijke wijze te huldigen Pionier van het pedagogisch ré veil in Vlaanderen; Stichter van V.O.T., nu 32 jaar geleden, samen met Kan. Da- De Hovre; Bezielend leraar aan, en Bestuur der van de Bisschoppelijke Nor maalschool te Torhout; Diocesaan Hoofdinspecteur van het Bisdom Brugge; Man van wetensohap, wiens peda gogische en wetenschappelijke ar beid aan de Universiteiten van Leuven en Canada, en wiens tal rijke uitgaven en publicaties in binnen- en buitenlandse tijd schriften, hem bekendheid en faam verwierven; Gezocht conferencier bij talloze voordrachten in kuituurmiddens; Wijze raadgever en vertrouwens man van zijn overtalrijke oud leerlingen; En ten slotte hoogstaande pries terfiguur. Om al deze redenen dus werd hul de gebracht aan Z. E. H. Kan. Dr A. Decoene. PLECHTIGE DANKMIS IN ST-MICHIELSKERK Te 9.30 u. had in de Dekanale kerk van St Michiels een plechtige dank mis plaats, door de gehuldigde zelf opgedragen. Vooraan in het koor had de famlie van de gevierde plaats ge nomen en vooraan in de middenbeuk een talrijke schaar vooraanstaande personaliteiten uit de onderwijskrin gen. en de ganse kerk gevuld met leerkrachten uit Hoger-, Middelbaar-, Lager- en Bewaarschoolonderwijs uit Vlaanderen en zelfs van buiten onze gouwen. Hoogeerw. Heer Kan. Quaegebeur, Groot Vicaris; Hoogeerw. Heer Kan. J. Gesquiere, Bestuurder van de Nor maalschool te Torhout; en Z. E. H. Kan. A. Vervenne, Deken te Roesela re, assisteerden in vol ornaat de Ju bilaris. Plechtig en ontroerend was deze dankmis. Machtig klonk de samen zang van de bomvolle kerk. Ontroe rend klonk het Te Deum na deze plechtige jubelmis. akademische zitting in schouwburg patkia Overtalrijk was de schare die de grote Schouwburg Patria tot in de nokken vulde. Stoelen waren bijge plaatst achteraan in de zaal, en stoe len waren ook bijgeplaatst buiten de zaal, en nog konden de zeer vele aan wezigen niet al geplaatst worden. Het podium was smaakvol opge smukt met bloemen en vlaggen, en midden achteraan prijkte een reus achtige beeltenis van de gehuldigde, met een chronogram: «Onderwijzers van Westvlaanderen vieren inspecteur Alberic Decoene openingswoord dook de heer hemschoote. voorzitter van c.o.v. westvlaanderen De Heer Hemschoote verwelkomde de grote massa aanwezigen, na de plechtige intrede van Mgr Lamiroy met Kan. Decoene, vergezeld van de familie, Mgr Van Waeyenbergh, rec tor van de Hogeschool te Leuven en de voornaamste aanwezige personali teiten. Hij heette allen welkom op dit groots jubelfeest, inzonder Mgr La miroy; Mr J. Storme. Bestendig Af gevaardigde. die Z. Exc. de Gouver neur, die belet was, verving; Mgr Van Waeyenberg; Hoogeerw. Heer Vicaris Generaal Kan. Quaegebeur; Hoogeer waarde Heer Dom Lambrecht Isidoor O.S.B., Abt der Sint Pietersabdij te Steenbrugge; de twee enige Neder landse vertegenwoordigers Dr W. Bess S. J. en Dr Heyman S. J.; de Hr A. Vandenberghe, Volksvertegenwoor diger en Algemeen Voorzitter van C.Ó.V.; de Heer Donse; Mevr. Van- daele-Huys, Volksvertegenwoordiger; Hr Joz. Vandenberghe, gewezen dé- puté; E. H. Kan. Deken A. Verven ne; de Heren Inspecteurs van het Middelbaar Onderwijs: de Heren geestelijke en wereldlijke opzieners van het Vrj Onderwijs; de Diocesane opzieners; de Staatsinspecteurs; Ere- Hoofdinspecteur Dochy en Hoofdin specteur Desmet; de Kantonnale in specteurs; de Bestuurders der Katho lieke Normaalscholen, enz.: de Bur gemeester en Schepen van Onderwijs van Roeselare; alle vereerders en be wonderaars en familie van de gevier de, alsook de verschillende sprekers. Hadden zich verontschuldigd: Z. Exc. de Gouverneur. Z. Exc. Minister Harmei, Oud-Minister Verbist, Mgr Vandry en Mgr Parent van Quebec (Canada). Mgr Van Eynde, Kan. Van der Meersch, Groot-Vicaris E. H. Dr De Hovre, Professor Krickemans, enz. De Heer Hemschoote huldigde dan in zijn toespraak de prestaties van Kan. Decoene in zijn lange loopbaan, ten overstaan van het C.O.V., aan wiens bloei hij gedurende 40 jaar druk meegeholpen heeft. Wanneer C.O.V. Westvlaanderen 3356 leden telt in 13 (Kringen verdeeld, dan heeft de gehuldigde daar voor een groot deel vruchtbaar werk in gehad, het zij als professor, bestuurder of hoofdopziener. Spreker deelde ook mee dat het be drag van het feestgeschenk de totale som van 212.500 fr. heeft opgebracht aan inschrijvingen. Zoals men weet zal op uitdrukkelijk verlangen van de gevierde, deze som besteed worden om een deel van de onkosten af te dragen voor de in aanbouw zijnde schoolkapel op de door hem zelf in gezette nieuwe parochie te Male-Sint- Kruis. Met een oprecht Heil Dr De coene, beroemd in binnen- en bui tenland. maar wij Westvlamingen, noemen hem onze man besloot de Heer Hemschoote deze spreekbeurt. verschillende huldigingen Na een korte hulde door een groep meisjes, nl. Hulde der Leerlingen op tekst van de Heer Joz. Vanden berghe, was het de beurt aan de Hoogeerwaarde Heer Kan. de Spot. geestelijk Diocesaan opziener, die Kan. Decoeifë namens de Diocesane geestelijke inspectie hulde bracht als priester, als onderwijs- en opvoed kundige, en als parochiale zielenher der. Hierna was het de Heer A. Decock, wereldlijk Diocesaan opziener, die na mens de wereldlijke Diocesane ln- W9£0S.' ïftö fiï Pesas&e toe lichtte in zijn hoedanigheid van Dio cesaan Hoofdnspecteur. met zijn rijk geschakeerde bedrijvigheid. Hij be sloot met de vurige wens: «mocht hij nog menig jaar in dienst blijven, want vroom en koen glanst £ijn le ven De Heer N. Dumont, schooldirec teur te Komen, bracht de huldegroet namens de Waalse leerkrachten van Westvlaanderen en drukte erop, dat het verschil in taal niet belette eens gezind te zijn in dienst van het Ka tholiek Onderwijs. De Heer Inspecteur M. Verhalle uit Roeselare huldigde vervolgens de ge vierde Hoofdinspecteur namens le raars, oud-studenten en studenten van de Hogere Instituten voor Op voedkunde en beklemtoonde de enor me activiteit van het tweemanschap Decoene-De Hovre in deze sector van onderwijs en opvoeding. Hierop was het de Heer Em. Van Hemeldonck, Hoofdinspecteur en Al gemeen Voorzitter van de C.I.V. die namens deze vereniging enkele pit tige beschouwingen wijdde over de feesteling als Hoofdinspecteur. De Heer Volksvertgenwoordiger A. Vandenberghe, algemeen Voorzitter C.O.V., bracht op zijn beurt hulde aan Dr Decoene als Vlaming. Door zijn beste krachten te wijden aan de opvoeding en zijn veelzijdige activi teit is hij een Groot-Europeër, doch Vlaming is hij omwille van het prin cipe; Wees Vlaming die God Vlaming schiep. Hij bleef immer zichzelf: Vla ming. Katholiek Vlaanderen kan Kan. Decoene, de opvoeder, de priester, nooit genoeg bedanken om wat hij steeds was. Een intermezzo Huldezang aan de gevierde werd uitgevoerd door een groep leerkrachten onder leiding van de toondichter N. Nuttin, school hoofd te Neuwpoort. Het was een goed geslaagde zanguitvoering voor gemengd koor en oogstte verdiende bijval. feestrede door z. e. p. dewijn o. i». De rij Vlaamse koppen is niet uit gestorven ving de eminente spreker aan, en betitelde Dr Decoene als Diepvereerde Meester Decoene In zijn diepinslaande feestrede, bracht Pater Dewijn het facet van het wetenschappelijk werk van Dr Decoene naar voor. Titels als lumi neuze levensman evangelist van de dogmatische pedagogiek kathe draalbouwer in de Katholieke levens leer heraut van de persoonlijk heidscultuur van de onderwijzer man van levende wetenschap met practische kijkmagneet van de persoonlijkheid», «stukje levende tempel van gezonde pedagogische wetenschap dienaar der waarheid in liefdeen nog andere sprekende benamingen werden niet alleen opge somd maar uitgediept en klinkklaar toegepast op de gehuldigde. dr decoene officier in de kroonorde Namens de regering, in opdracht van Z. Exc. Minister Harmei, bracht de Heer Hoofdinspecteur E. Desmet hulde aan Hoofdinspecteur Decoene, en uit erkentelijkheid voor verschaf te diensten spelde hij hem he,t erete ken van Officier in de Kroonorde op de borst, wat een daverend en geest driftige ovatie teweegbracht. De ge decoreerde was zichtbaar ontroerd want het was een onverwachte hulde. Spontaan werd door de zaal het Vaderlands Lied gezongen. Het slotwoord werd dan uitgespro ken door Z. Hoogw. Exc. Mgr Lamiroy, die zich verheugde om deze grootse hulde betoond aan Kan. Decoene, en er op steunde dat de opvoeding moet opgevouwd worden op christelijke groudslag wil ze niet ineenstorten. Z. Exc. dankte alle aanwezige leer krachten om wat ze dagelijks pres teren voor deze christelijke opvoe ding. De feesteling kwam dan nog even aan 't woord om zijn dank uit te spreken aan de inrichters en mede werkers van deze huidebetoging, en betrok grootmoedig al zijn medewer kers in wat hij gedurende zijn lange loopbaan heeft kunnen presteren. Met de Vlaamse Leeuw eindigde deze grootse hulde van een groot on derwijs- en wetenschapsmens. feestbanket in het klein seminarie In de grote zaal van het Klein Se minarie werd met enige vertraging op de voorziene tijd het feestmaal ge houden. Ongeveer 230 ingeschrevenen vul den de grote zaai. Aan de ere-tafel werden naast de gevierde opgemerkt: Mgr Lamiroy. Mgr Van Waeyenbergh, Hoogeerwaarde Heer Kan. Quaege beur, Z. E. H. Deken Vervenne, e.a. De famiie had plaats genomen in de onmiddellijke nabijheid. Heildronken werden tussen de ge rechten in ingesteld door de Heer Hemschoote op kerk en land, door jie het had over de opvoeding van Hoogeerw. Heer Kan. Quaegebeur, Kan. Decoene zelf genoten in het Klein Seminarie te Roeselare, door de Nederlandse ater Dr Bless S. j., die betoogde dat Dr Decoene veel invloed gehad heeft in Nederland, en de Heer Al. Walgraeve, onderwijzer te Helst, die sprak in naam der onderwijzers. Kan. Decoene sloot de toasten af met een kort woordje waarin hij nog maals deze dag een prachtige dag noemde omwille van de vriendschap die hoogtij vierde, en waarljik gans deze huldedag verliep ln een atmos feer van warme vriendschap en in nige sympathie. In Cine Pax werd voor de deelne mers een zeer interessante pedagogi sche film Haagschool afgerold, die veel belangstelling wist te wekken. Kan. Dr Decoene, ad muitos annos! Daar het reeds verlof is, ging de Heer Daniël Noterdaeme, Regent te Waregem. met zijn kameraden en studenten op studiereis naar Span je. Van Spanje reden ze verder naar de Balearisëhe eilanden in de Middellandse zee, waar hi.j jam merlijk de dood vond. Hij was slechts 24 jaar oud. Heer Noterdae me slaagde verleden jaar in zijn eindexamen en kreeg zijn diploma van Regent, en nu een jaar later, is hij op 12 Juli, na een kortstondige ziekte overleden op Mallorca. Er volgde te Leisele een nadienst op 19 Juli. Wij bieden de diepbeproefde ouders en familieleden onze christe- yjlse dcclUQ.ijai.08 &éul een tochtje te mak-en door de stad Langs de weg weiden hem. ook ver- schiflende bloemenkransen, ais een huldeblijk, overhandigd, nl. aan de woningen van Hr Burgemeester, Dr Van Walleghem; Hr V. Sansen, Voorzitter en Hr J. Roffiaen, Ere voorzitter der Harmonie. Aan het Standbeeld der Gesneu velden der Stad werd door Hr C. Laconte. onder het spelen van het Nationaal Lied, een krans neerge legd. waarna de tocht beëindigd werd aan het lokaal. Hier dankte de Jubilaris om de hem gebrachte hulde en richtte zich dan, in zijn door elk Poperinr genaar welbekende pittige taal, tot de muzikanten, in het bijzonder tot de jongeren, om hen aan te sporen de Harmonie trouw te blij ven, mede te ijveren voor haar ver dere bloei, stipt alle herhalingen en uitstappen bij te wonen, en be sloot met de woordenTracht ook 60 jaar mede te spelen, in een fluit is het gedaan. Hr Voorzitter gaf er ook nog le zing' van een schrijven van Z. E. H. Deken Butaye, waarbij deze de ju bilaris van harte gelukwenste en tot voorbeeld stelde voor alle andere le den van de Harmonie. Aan de Jubilaris onze hartelijk ste gelukwensen, en nog menig jaar. De Katholieke Harmonie Ste Cecilia te Poperinge bracht Zon dag 15 Juli jl. een welverdiende hulde aan haar oudste muzikant. Bestuurslid Hr Camiel Laconte, als meer dan 60 jaar spelend lid. Vergezeld van HH. Burgemeester, Schepenen, en talrijke vrienden en sympathisanten van de gevierde en van het muziekkorps, trok de Plar- monie te 11 uur op naar de woning van Hr Camiel Laconte. Hier werd hem een hulde- en dankwoord toe gesproken door Hr Burgemeester Dr J Van Walleghem en door Hr V Sansen, Voorzitter der Har monie, wijl hem eveneens door de Hr Burgemeester de verleende Zil veren Medaille van de Kroonorde werd opgespeld. Menige bloemen garve werd de jubilaris overhandigd namens Harmonie, Bestuurslid Hr W. Hauspie, vanwege Hr en Mevr. A. Lefé-Bentein en vanwege zijn kinderen Hr en Mevr. A. Laconte- Bentein, Hr en Mevr. P. Strobbe- Laconte, Hr en Mevr. M. Vander- bouwhede-Laconte, Hr en Mevr. L. Laconte-Demaeght, Hr en Mevr. Liefooghe-Laconte, Hr C. Delacre- Laconte, waarna het Nationaal Lied door de Harmonie werd uitgevoerd. De Hr Jubilaris werd dan ver zocht plaats te nemen met de Hr Burgemeester en de Hr Voorzitter in een auto, om met de Harmonie Bovenaan: De gehuldigde, He Cam. Laconte, wordt de Zilveren Medaille van de Kroonorde opgespeld door de Hr Burgemeester J. Van Walleghem; Onderaan; De vereremerkte midden de overheden. Van links naar rechts: Iir R. Claus, Onder-Bestuurder; Hr. G. Stevens, Ere-Bestuurslid; Hr .1. Roffiaen, Schepen en Ere-Voorzitter der Harmonie; llr V. Sansen, Voor zitter; Hr Camiel Laconte, de gehuldigde; llr Dr J. Van Walleghem, Bur gemeester en Ere-Bestuurslid; Hr O. Igodt, Ere-Bestuurslid en Voorzitter Middenstandsbond. Vooraan de kleinen, waaronder twee kleinkinders van de jubilaris, dragers van de bloemtuilen de Hr Laconte aangeboden. EN BIE KWALITEIT (2491) Te Anzin heeft een man, die verlaten werd door zijn vrouw, zijn vier kinderen in de Schelde gewor pen en pleegde daarna zelfmoord. De kleintjes waren respectievelijk 4, 3 en 1 jaar en 3 maanden oud. Een voor een had hij de kleintjes uit hun bed gehaald om hen dan in het water te werpen. Verschrikkelijk drama. Motokoersen zijn de laatste da- geil fataal geworden voor een 4-tal renners. Wereldkampioen Danlo Am- brosino verongelukte te Albl; renner Muller maakte een zware val te War sage en overleed kort nadien; de Franse renner Jean Achard werd bij een oefenrlt gedood te Rlo de Ja neiro en de Italiaanse renner Clau- dto Mastellari kwam om het leven bij een tralnlngsrit in Duitsland,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 7