VOOR POPERINGE EN IEPER 16 13 Zoals in 't groots verleden, zo nu Treinen Trams Vreselijke gasverstikking te De Panne De Nationale Basiliek van het Heilig Harj te Koekelberg wordt plechtig geconsacreerl Westvlaamse Electriciteitsproblemen De Nieuwe Uurregeling Nieuwe electrische automotricen in ons land Het jonge echtpaar Provccst-Gleppe bedwelmd aangetroffen Twee vinnige interpellaties in onze Provinciale Raad KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDACj OCTOBER 1951 BUITENLANDS OVERZICHT De jonge moeder schiet er het leven bij inde man zwaar verstikt, naar het hospitaal overgebracht Morsen Zondag 14 October 46 Jaar na de eerste steenlegging door Koning Leopold wordt het grootse middenschip der Basiliek in gebruik genome KanSteker ingen rond deze snferpeiicsfies la^fheTn^ofm^meUjkmrafrow in duizende gezinnen doch weer straalde de vredeszon over het land. Z. Em. Kard Mercier richtte I HOOFDBUREEL en REDACTIE Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS popekinge en ieper (met Wervik en randgemeenten). roeselare (met Izegem Menen en randgemeenten). kuststreek (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47» JAAR Nr 41 POSTABONNEMENT 1951: België (to' einde 1951; 33 fr Belgisch Congo 4 fr. p. week Frankrijk Holland 4fr. p. week Anderelanden 6fr. p. week 1 Verantwoordelijke Hj'it gever J. Sansen, Gasthuisstraat 19, Poperinge De daad van een volk! Zo ging het, eeuwen geledenI Zo nu! Het Belfort te Gent, de lakenhalle te leper, het Belfort te Brugge, de stadhuizen van Leuven, Brugge, van de talloze grotere en kleinere steden uit Vlaanderen, die stoere, die prachtige gebouwen, die... reu zen leggen getuigenis af van de macht, van de kunstzin, van de... beschaving van ons eigen volk. Ieder van die gebouwen is een daad van ons volk. En die daden in steen en arduin zijn nog onze trots en onze roem. De geloofsdaad, het gebed 'van ons volk, die prachtige kerken in onze oude Vlaamse steden. De geloofsdaad van een volk; een akt van geloof, hoop en liefde. Ons volk bouwde zijn kerken met hoofd en hart. Onze oude romaanse ker ken, die sierlijke, zwierige gothïeke kerken, waar ieder steen als een gebed is; hebt ge nooit blijven staan voor St Romboutstoren te Mechelen, voor St Baafs te Gent, voor St Salvators te Brugge, voor O. L. Vrouw te Antwerpen of te Brugge en U zelf afgevraagd: Hoe kreeg men dat klaar? Nu worden hele chantiersingericht, waar motoren razen, machines draaien, electrische kabels gespannen zijn; de vrachten machinaal op en neer gaan en nog kan het... jaren du ren -voor grootse gebouwen opge trokken zijn. In die tijd miste men al die dingen, 't was immers de... oude tijd. Doen we 't beter nu we ultra-modern geworden zijn? Hebt ge nooit blijven staan kijken naar St Rombouts of Sint Baafstoren? De jaren tellen niet, het gebed ging voort, het gebed van geslachten, maar dat gebed in steen en arduin werd voltooid. Geslacht na geslacht bouwde met vertrouwen, bouwde en werkte met liefde; dat getuigen die stenen, daar spreken ons van die meesterstukken van beeldhouw kunst. Eeuwen op eeuwen bad ons volk... Zijn die aloude kerken geen «musea» van edelsmeedkunst? Goud, zilver, koper en brons moes ten dienen tot Gods eer en glorie; de brandvensters tonen ons wat onze glazeniers vermochten en de eindeloze rij van de grootmeesters der Vlaamse Schilderschool, denk aan Memlinc, Van Eyck, Rubens en Van Dyck. werkten voor de kerken. Het beste, het schoonste, het rijkste wat men bezat werd als offerande geschonken aan het huis van God, aan de kerk. Nog staan vele van die eeuwen oude kerken recht, trotseren de tijd, rijzen hoog in de lucht... het eeuwenoude gebed van ons eigen gelovig, godsdienstig volk. De grote daad van de gemeenschap, waar bouwmeester en metser, beeldhou wer, edelsmid en smid, koperslager, waar alle kunstenaars met hert en ziel ai hun kunnen aan hadden gewijd. De daad van een volk. De geloofsdaad in onze dagen, in de... moderne tijd, om naar de... mode te spreken. Te midden ons land, waar... Brussel hoofdstad speelt, op de hoogvlakte van Koekelberg rijst een monument. Maar dat monument is zoals In de oude tijd, een kerk. Kom, vroeger gingen onze mensen naar Brussel op... speelvoyage: een keer in hun leven! Maar nu? We rijden door Brussel, we gaan naar Brussel, lijk wij naar de markt gaan van Roeselare, leper of Diks- mulde. Gij hebt reeds meer dan eens die hoogvlakte gezien; ge hebt stil gestaan en gekeken, 't Zij ge over Gent, 't zij ge over Ninove naar Brussel werdt gevoerd, ge hebt ge keken en gezien dat Koekelberg de Koepelberg werd. Daar zou Inder daad de nieuwe basiliek rijzen ter eer van het H. Hart. Die Basiliek? de geloofsdaad, akt van geloof van ons volk in de ultra-moderne tijd. Traag rees die kerk uat de grond. Het zou een Gothieke kerk zijn. Paste dat nog wel in onze tijd? Moest men niet, in de komende eeuwen, zien dat die kerk sprak van haar eigen tijd, van het volk uit de twintigste eeuw? Het zelfde oud geloof, zeker, want daar ver andert niets aan; maar die kerk moest het kenmerk, het zegel dra gen van de twintigste eeuw en die kerk draagt het zegel van onze tijd. Zij wordt hetgrootse monument van onze eeuw, van onze bouw meesters, van de arbeiders en meesters in de kunst van de 20" eeuw. Dat moest zo, dat is zo... ge- Worden, ste materialen en machines bij te pas. Nog is de basiliek niet voltooid; maar het... lijf staat er, massief, groots, rijzend op de hoogte... de hoofdstad aan haar voet! En over die stad, de rumoerige wereldstad... domineert de Basiliek van het H. Hart. Ons volk, de Belgische gemeen schap bouwde die kerk. Die kerk wordt een symbool, ze wordt een teken. Ons gelovig volk sprak niet alleen in woorden zijn toewijding uit aan het H. Hart; aan de liefdekoning, we wilden Christus-Koning met eigen ogen zien heersen over ons land, ons gemeenschappelijk va derland. Zondag 14 October! Een dag van hoogste betekenis in de geschiede nis van ons land. Wat door Koningen en Prinsen der Kerk, d-o-or onze bisschoppen werd begeerd en verlangd, wordt verwezenlijkt. Op Zondag 14 October wordt de basiliek geconsacreerd De Brusselaars wete'n wellicht niet wat dit betekent, hebben nooit dergelijke plechtigheid bijgewoond. Werden ooit zovele kerken ge consacreerd als bij... ons, waar tientallen kerken vernield werden in de eerste wereldoorlog? Wij we ten wat dat betekent. DER in vo ge sedert ZONDAG 7 OKTOBER '51, vinden onze lezers in dit nummer op blz. 12 en 13. Neen, daar worden geen stoe ten voorzien, daar wordt alle blikkemuziek alle tralala uitge schakeld. Maar daar zal, in tegenwoordig heid van de Koning, van onze Bisschoppen, van al wat naam en faam heeft in ons land., maar ook van duizenden en nog duizenden mensen voor wie de gebeurtenis een grote akte van geloof, hoop en liefde betekent», die kerk voor goed aan de eredienst worden ge wijd. En die duizenden, die het hunne bijdroegen, om die basiliek te laten oprichten, die duizenden die in hun hert hun eigen gezin en dat groot gezin, het Vaderland, aan Christus - Koning hebben toe gewijd, zullen zien en begrijpen. Begrijpen dat Hij de grote Koning en heerser, Christus daar op Koe kelberg in die basiliek zijn troon vestigt en van daar aan ons volk schenken zal zijn goddelijke gaven; Rust en Vrede! De Koning van vrede heerse over ons land! PÉ VLAMYNCK. Belgis en de Europese betalingsunie Twee weken geleden beloofden wij in een volgend artikel terug te komen op dit probleem dat zeker gedeeltelijk van binnenlandse aard is, maar dat minstens zozeer een Europees cachet heeft. Wij hebben er nochtans de voor keur aan gegeven hierover niet te schrijven in het nummer van ver leden week omdat de besprekingen te Parijs nog niet geëindigd waren op het ogenblik dat wij ons artikel moesten klaar maken. Waarover gaat het nu juist? Wel. in twee woorden gezegd, is het probleem het volgende'. Om de handel te bevorderen tussen de Eurovese landen en om. betalings moeilijkheden te vermijden heelt men de Intereuropese Betalingsunie opgericht. Dat was in zekere zin een soort centrale boekhouding waarin al de goederen werden ongetekend die van het ene land naar het an dere gingen en ook hun waarde. Regelmatig moest dan nagezien worden hoe de balans stond en wie voor een kleinere waarde ingevoerd had dan hij uitgevoerd had. moest het verschil in goud bijleggen. Nu is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Iri feite heeft België sedert vele maanden meer uitgevoerd dan in gevoerd. Het moest dus goud krij gen. Maar er was geen goud en er 'kwam geen goud. En België zette dan maar zijn eigen Marshallplan in het klein Jaren op jaren heeft men ge- irbeid. Daar kwamen al de nieuw- Hierboven de familie Provoost-Cleppe. Bovenaan in de inzet: de 44-jarige moeder Maria Cleppe, die zo tragisch om het leven kwam. Onder: vader Marcel Provoost met de kleine Edwige in de armen. Nevens haar klein zusje, het meisje Viviane dat de voorbijgangers in alarm bracht. In de Zeelaan, dicht bij De Pan ne-Dorp, bewoont de familie Mar cel Provoost - Maria Cleppe een handelshuis, waar ze een drukbe zochte mansstofïenzaak uitbaten. Het was een gelukkig huishouden, waar moeder alleen leefde voor haar man en voor haar twee liefdevolle kinderen. Al meteens Vrijdagmorgen werd aan dit alles brutaal een einde ge steld: moeder werd uit dit liefde volle midden jammerlijk wegge rukt en vader werd zwaar verstikt naar het hospitaal te Veurne over gebracht. DE ONTDEKKING Het was rond 8.30 uur Vrijdag morgen, dat enkele voorbijgangers, die in de stille Zeelaan aan de handelszaak Provoost voorbijkwa men, opgeschrikt werden door smartelijke hulpkreten komende uit het venster van het eerste ver diep en uitgebracht door het der tienjarige dochtertje Viviane. Het duurde enkele tijd vooraleer de voorbijgangers er zich van be wust waren wat er werkelijk ge beurd was, daar het kindje zelf in z'n schreeuwen totaal over stuur bleek. Toen ze eindelijk de werke lijke reden vernamen, werd er dringend verzocht de sleutel van de voordeur naar beneden te werpen. Gelukkig werd dit rap gedaan en zo konden een tweetal mannen het huis binnendringen. Een sterke gasreuk sloeg hen tegen. Deuren en vensters werden aan stonds geopend. Men trok naar bo ven en daar beide echtgenoten op hun slaapkamer bewusteloos aan getroffen werden, verwittigde men aanstonds politie, geneeskundige dienst en geestelijkheid. De politie kwam seffens ter plaatse, jammer was dit niet het geval met de ge neeskundige hulp, daar geen en kele dokter thuisgevonden werd, en zo moest men noodgedwongen hulp vragen in Adinkerke. Na een twintigtal minuten waren dan ook de eerste dokters ter plaatse; deze uit Adinkerke, met de intussen aan gekomen Dokter Vandaele uit De Panne. Middelerwijl had de E. H Onderpastoor Debruyne in extre mis aan de beide echtelingen de laatste H. Sacramenten toegediend. Daar bij onderzoek vastgesteld werd dat de vrouw het ergst er aan toe was, werd eerst op haar met alle middelen de kunstmatige ademhaling toegepast. Jammer genoeg kon het werk van de Heren Dokters, die al het mogelijke ge daan hebben, niet meer baten. De jonge moeder stierf tijdens de be werkingen. Vrouw Marie Cleppe was in 1907 geboren te Lotenhulle. Dan werd aanstonds zelfde be werking toegepast op de man. Ge lukkig lukte alles hier prachtig en nadat, reeds enkele minuten later stilaan de eerste levensgeesten te rugkwamen, werd hij ogenblikke lijk met een Rode Kruisauto naar het hospitaal van Veurne over gebracht. waar hij verder zuurstofapparaten bewerkt werd. en waren zo meer dan waarschijn lijk nog twee kinderleventjes gered geworden. hoe IS de rubberdarm: afgesprongen? Dit is de vraag waarop niet met zekerheid kan worden geantwoord- maar waarvan bijna zo goed als zeker de oorzaak gevonden werd. We hebben de rubberdarm per soonlijk kunnen nagaan. Langs boven, aan het uiteinde waarmee hij van de kraan los was, vertoon de de rubberdarm een kleine scheur van ongeveer een en een halve centimeter lengte. Dez« scheur zag er gans nieuw uit en aldus werden volgende vermoedens schier voor waar aangenomen. een katje de oorzaak Nog niet lang geleden hadden de kinderkes tot hun vermaak een jonge dartel katje gekregen. Dat katje sliep nu sedert enkele nach ten in een mandeke in de keuken. Op het gasvuur stond nog een kom melk en bijna zo goed als ze ker moet dit katje herhaalde ma len gepoogd hebben op het gas vuur te geraken om melk te lik ken. Zo moet het in het er naartoe springen wellicht hebben willen ge bruik maken van de rubberdarm... met het bekende gevolg dat deze is afgesprongen van de kraan en de gassen vrije lucht hadden om het vernielingswerk aan te richten. het weze een laatste les En hier willen we ons aansluiten bij de woorden van Ingenieur-Be stuurder Heer Verbeke van Gaz- elec De Panne, die tijdens het on derzoek naar de oorzaak ons zeg de dat er niet genoeg op het hart van de verbruikers kan gedrukt worden dat de enige zekerheid te gen gasverlies de aansluiting is met ijzeren buizen. Rubberdarmaanslui- tingen vormen een bestendig ge vaar. En zo is nogmaals een liefdevol huisgezin brutaal uiteengerukt en hebben twee kleine kindertjes de liefde van hun brave moeder ver loren. Bij het ter perse gaan, vernemen we van uit het Hospitaal te Veurne dat de toestand van Marcel Pro voost zodanig verbeterd is, dat hij als volledig gered mag beschouwd worden. GERMON. voort. Uitvoer die niet gedekt werd door invoer werd toch maar ge daan en men legde bij de goederen ook het nodige geld om het te be talen. Op die manier verleenden wij tot nu toe credieten voor de waarde van over de 14 milliard Het is nu echter duidelijk dat dit spelletje niet in het oneindige kan voortduren Men begon inderdaad te vrezen dat het op een goeie dan had kun nen gaan zoals met de clearing die ons tijdens de oorlog door de Duit sers werd opgelegd Daar stonden wij op het einde van de oorlog met een te goed van 60 milliard maar wij hebben er natuurlijk geen cent meer van gezien. Anderzijds zou een voortdurende verhoging van credieten (het aing tijdens .de jongste maanden buiten gewoon snel omhoog) ov de duur het gevaar meegebracht hebben dat de biljetten te talrijk zouden ge worden zijn, zodanig dat er een in flatie óf een devaluatie zou uit voortgevloeid zijn. De regering moesl er dus een stokje voer schuiven En hiervoor had ze twee deuren. De ene die uit gaf op de dollarzone. en de andere die toegang verleende tot het blok der Europese Betalingsunie In feite zat het zo: hadden wij een groot overschot aan uitvoer naar de Europese landen, dan had den wij een ruim invoeroverschot uit de dollarzone Kon men er dus toekomen een deel van de uitvoer die naar de Eurovese landen ge beurde over te schakelen naar de dollarzone, dan zou men voor de toekomst althans twee vlie gen in één lap slaan. Vandaar dan dat de regering be sloot 5 te blokkeren van de waar de van de uitvoer naar de Eurovese landen om aldus de uitvoer naar die landen te ontmoedigen en de exportateurs er toe te dwingen af nemers te zoeken in de dollarzone Op die manier hoopt men: 1) de stijging der credieten aan Europese landen volledig te kunnen stoppen, en 2) meer evenwicht te brengen in onze betalingsbalans met de dol larzone. Wat dit juist zal opleveren zal moeten at gewacht worden. Zijn volledia effect zal het echter, naar ons oordeel, niet hebben om dat wij menen te weten dat men al een stel middelen gevonden heeft om door die 5 niet sterk gehin derd te worden Hierin worden onze handelaars trouwens ten zeer ste geholpen door het buitenland, aangezien men daar werkelijk aan het speculeren gegaan is op de Belgische munt die als de meest vaste van geheel Europa, wordt aan zien. De directie van de E.B.U. heeft verder zijn voldoening uitgedrukt over de maatregel van de 5 die wij hierboven bespraken. Men heeft ons zelfs gevraagd dit probleem zo veel mogelijk door bilaterale ak koorden te regelen zonder daarom afbreuk te doen aan de vrijgeving van de goederen in het kader van de Europese Organisatie voor Eco nomische Samenwerking Dat is dus al iets Maar daarmee zijn wij niet volle dig gerust gesteld Vandaar dan de maatregelen die België gisteren heeft moeten ne men: wederinvoeren van het sys teem. der vergunningen en visa van de Nationale Bank op alle beta lingsoperaties Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen uitvoer meer zal kun nen gebeuren of dat hij sterk zal beperkt worden, maar er zal zeer streng gecontroleerd worden of elke betaling wel beantwoord aan een werkelijk gedane levering. Uit voer van krvitalen blijft ten andere vrij. mat uitzondering van Zwitser land. Duitsland en Portugal De Raad van de E O.E S zal trouwens binnenkort bijeenkomen om het verslag te onderzoaken dat door de Directie van de E B U (die zelf geen beslissing mag treffen werd ongesteld Uit dit. verslag blijkt, dat het uit. voer overschot. door ons niet goed kan nee.onf,rolol,rd worden, aange zien het over globale verschillen (in (Zie vervolg blz. 2.1 Hierboven een zicht op de nieuwe automotrice tijdens een proefri Het Arsenaal van Mechelen heeft onlangs de laatste hand gelegd aan een door Belgische ingenieurs ont worpen electrische automotrice die voor het ogenblik slechts proefrit ten maakt. We hebben hieronder op onze foto daar een duidelijke afbeelding van. Deze automotrice is samengesteld uit twee over de ganse breedte aan elkaar gekoppel de wagens. De eerste wagen heeft een aan bagage speciaal voorbe houden plaats, zetels voor derde klas en een snack-barin de tweede wagen zijn de tweede en derde klas ondergebracht. In to taal zijn er in tweede klas 42 en derde klas 119 zitplaatsen. De trel is berekend op een snelheid vt 140 km. in het uur. De gezicht ruimte is eveneens bijgewerkt veel groter en breder vensters dt in de thans bestaande modelli' werden aangebracht, zodat de pa; sagier meer genot aan dit trajej zal hebben. Ook de cabine van t stuurder is van de passagiers nf, meer afgesloten. We kunnen dj best vergelijken aan de mazou; jes» waarmee elkeen van ons 1s t vertrouwd zal zijn. I] D~ BESLUITEN VAN PARIJS Maar zelfs al gaf de maatregel van de 5 volledige voldoening, dan nog was dat op zich zelf niet voldoende. Het kwam er dan nog op aan te zien hoe het zou vergaan met de credieten die ivij in het kader van de Europese Betalingsunie verleend hadden Daarover werd dan te Parijs ver gaderd. En de uitslagen, alhoewel wij ze natuurlijk nog beter gewenst hadden, mogen voor België als be vredigend worden aanzien. Na twee weken gespannen discus sies heeft de directie van de E.B.U Zaterdagavond aan de Belgische afvaardiging een definitief voorstel gedaan dat door ons land iverd aan genomen omdat het gebleken was dat er niet méér te verkrijgen viel Dit akkoord werd echter slechts als een voorlopig akkoord aanvaard en loont slechts tot einde December van dit jaar. Wat staat er nu hoofdzakelijk in. in dit akkoord Ziehier. Indien België nedurende de maand October een overschot aan uitvoer heeft, dan zal dit. ten belope van 36 mïllioen dollar in goud worden gedekt. De rest zal. desgevallend, weer gedekt worden door credieten Voor de maand November zal 25 millioen in goud gedekt worden en voor December 20 miWoen Er moet nochtans nog ivorden aan toegevolad dat het volledig bedrag als een forfaitaire som mag worden aangezien, dus dat wij tenen het pinde van het jaar 80 millioen dol lar in rmud kunnen nvtvannen in dien onze uitvoer minstens voor zo veel hoger ligt dan onze invoer. De hoogvlakte van Koekelberg, die het stadsbeeld van Brus"-el beheerst, is voor alle gelovigen in dit land een vertrouwde naam ge worden. Jaarlijks werd ons het bloempje aangeboden van de Basiliek, omhalingen werden gedaan voor deze reusachtige opbouw, want gans de natie heeft reeds 46 jaar lang steen na steen bijgebracht om dit Nationaal Heiligdom ter ere van het H. Hart op te bouwen. Wan neer men dit werk overziet denkt men onwillekeurig aan de kathedra- lenbouwers der Middeleeuwen. Toen drukten de jaren hun stempel op dergelijke bouwwerken. Ook in het huidig geval werd bij de opbouw van deze Basiliek een stuk van onze geschiedenis neerge-' schreven. Over dit 46-jarig tijdgebeuren laten wij hier enkele flitsen volgen. HET KONINKLIJK INITIATIEF De geschiedenis schreef 1903. Ko ning Leopold II, die reeds grote en durvende initiatieven op zijn naam schreef, men denke slechts aan Bel gisch Kongo, vatte het plan op om ter gelegenheid van de 75" verja ring onzer onafhankelijkheid, een grootse Basiliek te bouwen uit dank baarheid tot het H. Hart. Het initiatief werd door de Bel gische Bisschoppen geestdriftig be groet en in een gezamenlijk Her derlijk schrijven van 18 Januari 1904 worden volgende woorden tot de gelovigen gericht: Zouden wig de menigvuldige voordelen van die 75 jaar onge stoorde vrede kunnen aanschouwen, zonder onze blikken ten hemel te slaan en Hem openbaar te danken, de Heer. gever van alle goedDie grootse gedachte ontstond in de schrandere en vruchtbare geest van onze doorluchtige Koning en kwam tot ons met een voorstel, dat ons in hoge mate dierbaar is: ov een verhevenheid die Brussel beheerst, zou een gedenkteken der vaderland se erkentenis opgericht worden, dat België waardig zou ziin, een Basi liek ter ere van het H Hart Z H. Paus Pius X zegende het werk der Basiliek en schonk bi": breve van 12 September 1905 een prachtige kelk voor de Basiliek «ten teken van belangstelling en sympa thie Reeds 12 October 1905 metselde Konine Leopold II de eerste steen die gew:jd werd door Z. Em Kard Goossens in het bijzijn van gans het Belgisch Eo'sconaat. Koning Leorold II had zich per soonlijk met dit werk bezig gehou den Ingevolge zijn opdracht was door Architect Langerock een plan ontworpen van een Basiliek met ze ven torens, in gothische stijl. Het was voorzien dat elk dezer torens hoger zou zijn dan de O, L. Vrouw- kerk te Antwerpen. Voor de uitvoe ring van dit bouwwerk zou uitslui tend witte steen gebezigd worden. DE WERKEN ONDERBROKEN De voorbereidselen namen begrij pelijkerwijze veel tijd in beslag en toen in 1914 de oorlog ons land teisterde was het bouwwerk nog slechts in een beginstadium. Inmid dels was Koning Leopold II over leden en opgevolgd door Koning Albert I. In zijn Kerstboodschap van het jaar 1914 richtte Z. Em. Kardinaal Mercier zich als volgt tot de ge lovigen In overeenstemming met mijn Collega's in het Eviscopaat, vraag ik U de bouiv te bespoedigen van de Nationale Basiliek welke België aan het H. Hart beloofd heeft. Zo dra de vredezon over het land zal stralen, hopen wij het werk van de wederopbouw te bekronen door op de hoogten van de hoofdstad van het Katholieke en Vrije België, de Nationale Basiliek van het H. Hart op te trekken. NIEUWE PLANNEN Bij het overlijden van Architei Van Huffel werd zijn taak overg nomen, door de Architect P. Rom! Onder de stuwkracht van de z pas benoemde Aartsbisschop vs Mechelen, Z. Em. Kard Van Roe en van de Bisschoppen van Belgj namen de nieuwe werken in 19} een aanvang. Ditmaal was men d! finitief de weg ingeslagen tot ve, wezenlijking van het ontwerp. Als eerste deel der uitvoerü' nam men voor het koor der Baai liek volledig af te bouwen. Negal jaar later was dit werk voleindiei zodat on. Zondag 26 Mei 1935 hj» koor plechtig werd ingezegend. Dl gaf aanleiding tot een groot hulds. betoon aan het H. Hart, Aan dei feestviering nam gans het land dee Het koor was groot genoeg oi reeds voor godsdienstplechtighedfri gebruikt te worden en terwijl men oonieuw aan het werk tod! voor de afbouw van middénbeii' werd het koor reeds in gebruik gl noroen. Ter gelegenheid van het in fa bruik nemen van het koor der Bi siliek zond Z. H Paus Pius XI es! hoodschat) aan Z. Em. Kard Va!' Roev waarin de H. Vader ziin vej' trouwen uitsprak in de zegen vat; het H. Hart; «dat Zijn Basilii zal uitwerken tot 'n nieuwe haa V"n genade en vertroosting allen die er Zijn hulp komen a\ smeken. Ononderbroken werden de we: ken voortgezet tot de tweede wi reldoorlog in 1940 andermaal alli k"'am stilleggen. Z Em. Kavd Van Roev schr< in October 19*0: Wij zullen Nationale Basiliek voltrekken wa neer de vrede zal weergekeerd si uHi gaan er anderm.aal de bintenis toe aan in naam van er, medeburgers als een dn.iirzaaM Waar het hart van vol is, loopt de mond van over... Lang hebben we niet moeten wachten om deze spreuk bewaarheid te zien. In de tweede zitting reeds van de Provinciale Raad kwam het te berde. Een i-.terpellant gewaagde zelf van De Westvlaamse Petro- leumkwestie Maar laten we ons eerst bij de technische kant der vergadering houden. HOE IS DIT GEBEURD? In het vooruitzicht van de Benelux-con^rentie die Donderdag jl. begon, werd Zondag jl. in de straten der Neder! ndse hoofdstad een stoet gevormd bestaande uit vier ezels die optrokken door de bijzon derste straten der stad en reclameborden over de rug hangen had den waarop gedrukt stond; «Ik ben een ezel, ik ben teen Benelux», fien andere e»el drote: «Ik ar» niet naar de Bene' betoging». alle «val, het idee tvas «er orjir-el en re '(te bij ons «stugge» Noorderburen heel wat effect. Op het gelijkvloers wordt alleen een plaats als keuken voorbehou den, de rest is winkel. In deze keuken nu komt er een ijzeren gasbuis, waarop een kraan aan het uiteinde is vastgehecht. Van aan de kraan tot aan het dubbele gas vuur was de verbinding uitgevoerd door een rubberdarm. Na een eerste toezicht bemerkte men dat aan het uiteinde bij de ijzeren leiding de rubberdarm van de gaskraan afgesprongen was en daar deze veiügheidskraan niet ge sloten was, ontsnapte er op volle druk gas. Daar men vermoedt dat dit uren kan geduurd hebben, is het begrijpelijk dat zo het gas. eens uit de keuken ontsnapt, langs de trapholte naar boven moet zijn eestegen, om er zo zijn verrader lijk werk uit te voeren. Alleen de kamer der twee kinderen was ge vrijwaard gebleven: overnacht had het venster od een kiertje gestaan... DE EERSTE INTERPELLANT Het was dhr Edebau (soc.) uit' Oostende, die het eerst van leer met trok. Wij kunnen zijn tussenkomst als volgt resumeren: Na herinnerd te hebben aan de oprichting van de Westvlaamse Electriciteitsmaatschappij te Diks- muide in 1924 steekt hij de loftrom pet voor bedoelde maatschappij die. volgens hem, tevreden is met kleine winsten en mooie bedragen aan de aandeelhouders uitkeert. Hij treft een vergelijk tussen dit zakencijfer en dit van andere privaatmaat schappijen die «enkel hun eigen belangen inzien ten nadele van de gemeenten en de verbruikers Zo vernoemt hij Gazelec de maat schappij die door dwang en scho ne beloften de gemeenten naar zich overhevelt wanneer het ogenblik gekomen is voor hen hun contract met de Westvlaamse te hernieu wen Spreker gewaagt zelfs dat omkoperij en wijnpotterij daarbij te pas komen. Als illustratie daar van leest hij een fotocopie voor van een brief door Mgr Colle, hoofdaal- moc-n'er van het Hof. tot de se cretins der gemc-nte Oudenburg gericht met verzoek de gemeente raad te bewegen om bij Gazelec aan i mag stellen voor deze onbehendige te sluiten daar deze Maatschappij een zeer nuttig werk leverde in een bepaalde politieke kwestie, zo schrijft hij Spreker maakte verder een ver gelijk en gaf te kennen hoe drie gemsenten geld verloren met bij Gazelec te zijn aangesloten, wan neer ze in feite z ze bij de West vlaamse waren aangesloten gewsest, meer geld zouden gewonnen hebben. Oudenburg verloor aldus 91.000 fr. en moest er in feite 384.000 gewon nen hebben. Gistel won slechts 10.000 fr. en had normaal 553.000 fr. moeten in kas krijgen. Zandvoorde boekte een verlies van 94.560 fr. daar wanneer deze gemeente bij de Westvlaamse 158.590 fr. boni zou hebben ge maakt. Verder brak spreker een lans voor de Westvlaamse. dankte vele ge meenten om hun trouw, drukte de hoop uit dat vele afvalligen hun houding tegenover de Westvlaamse zouden herzien en vroeg aan de Bestendige Deputatie opdat zij zich openlijk zou uitspreken voor de Westvlaamse en de gemeenten zou aansporen, na afloop van hun contract met Gazelec, terug bi i de Provinciale vereniging aan te slui ten. VINNIG PROTEST Dhr de Gheldere, woordvoerder van de C.V.P.-fractie, kwam na de ze interpellatie even terug op de tussenkomst van Mgr Colle: Wij keuren dit ontreden niet goed. zei hij, en wij menen dan oo'- d«t mm de rechterzijde niet aansprakelijk tussenkomst Het was de burgemeester van Ichtegem, dhr Demeerseman (C.V. P.) die protest aantekende tegen de omkoperij «-uitingen. Wanneer wij met Gazelec con tracteerden, aldus spreker, was het omdat de Westvlaamse ons g;een voldoening schonk. Uw bewering, Mr Edebau, aldus spreker, is ernstig genoeg om tegen U een strafrech terlijke vervolging voor eerroof in te spannen... Ook dhr Deooorter (C.V.P.)ge meenteraadslid te Eernegem, teken de heftig protest aan tegen die omkoper!I-uitlatingen Wij on derhandelden met de Westvlaamse, zo sprak hij. maar zij kon niet ge ven .vat wij verlangden, Gazelec kon dit wel. Zo hebben wij ons vrijelijk, zonder dwang noch omko perij, bij Gazelec aangesloten. VOOR SANERING DER ELECTRICITEITSBEDELING Buitengewoon belang inboeze mend en zeer aandachtig gevolgd was daarop de interpellatie van dhr Karei Vanden Bussche (C.V.P.), advokaat te Diksmuide, die een vu rig pleidooi was voor sanering der toestanden inzake electriciteitsbe- deling in Westvlaanderen. Spreker vestigde vooreerst de aandacht van Deputatie en Raad op de ongelijke strijd die in stilte door sommige burgemeesters wordt gevoerd tegen machtige electrici- teitsmaatsehappiien. Het is een strijd van het ak^raeen tegen het privaat belang. D" superwinsten die (Zie vervola blz. 7J zich als volgt tot de gelovigen in het jaar 1918: «De Katholieken heb ben geloof in het H. Hart. Zij zullen het uitdrukken door mede te wer ken aan de opbouiv van de Natio nale Basiliek.In 1919 greep op hoogvlakte van Koekelberg een grootse plechtigheid plaats in te genwoordigheid van gans de Ko ninklijke Familie. In haam van ga'"s de Katholieke gemeenschap hernieuwde het Bel gisch Episcopaat de belofte de Ba siliek van het H Hart op te bou wen uit dankbaarheid voor de be vrijding van ons grondgebied en in herinnering aan de slachtoffers van de oorlog Doch bij het bestuderen der oude plannen bleek spoedig dat deze practisch onuitvoerbaar waren, er drong zich een aanpassing op aan de sterke evolutie die zich in de bouwtechniek aftekende Bouw meester A. Van Huffel ontwierp een nieuw plan en in 1925 werd br Herderlijk schrijven aangekondigd dat de opbouw der Basiliek herno men werd volgens het nieuwe ont werp Bouwmeester Van Huffel, die lan ge tiid in Engeland verbleef en er zich liet inspireren door aldaar gel dende bouwwijzen, maakt in ziin ontwerp veelvuldig gebruik van holle terra-cotta stenen die dan vol gegoten worden met beton. kentek'ikh eid voor onze herstel onafhankelijkheid HET MIDDENSCHIP M_„ nieuwe moed schoot men i 1945 terug aan het werk. Gans hrf middenschip, met een lengte va 167 m. diende afgebouwd Thans ook dit belangrijk bouwwerk vo tooid. Alleen de twee kruisbeuke dienen nog opgebouwd samen nu de twee klokketorens die 65 m. hoo zullen zijn en uiteindelijk de koe pel die 100 m. hoog zal zijn om) een doorsnede van 31 m. Reeds hebben de klokketorens d hoogte van 45 m bereikt en voo de kruisbeuken zijn de fundamen ten reeds gelegd Eenmaal afgewerkt zal de Bas liek van het H. Hart te Koekel berg. een der grootste kerken te wereld zijn, 167 m. lang en 108 m breed Buiten het. hoofdaltaar wordeïL nog 15 kapellen voorzien: de sa cramentskapel, achter het hoofd altaar, welke dienst blijft doen al parochiekerk; de kapel van O. L Vrouw en deze van St Jozef aa: de uitloop van beide zijbeuken 12 kaot'.len in de nog te bouwer dwarsbeuk Indien het werk normaal kar voortgezet worden rekent men er op dat tegen 1965 gans de Basi liek voltooid zal zijn. Dan zal df majestueuse koepel het stadsbeelc van de hoofdstad beheersen Zie vervolg blz. 2 Zo zag men enkele, maanden terng de Basiliek van Koekelberg die stan voor stap haar vo'l-niing nadert. BnenVort zul'en de stePirgen! weer opgetrokken worden ditmaal voor de opbouw der zijbeuken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1