AANBESTEDINGEN Vennootschappen Ha ZOEKERS d' Ostende het wekelijks nieuws» Zaterdag 20 Oct. 1951. 'TT 'zpflts' LA SAISON D'HIVER PROGRAMME DES GALAS KARSENTY Dimanche 11 novembre 1951, a 20 heures: Dimanche 16 décembre 1951, a 20 heures: Dimanche 13 janvier 1951, a 20 heures: Dimanche 10 février 1952, a 20 heures: Dimanche 16 mars 1952, a 20 heures: stadTeper BANK VAN ROESELARE Naamloze Vennootschap te Roeselare. Handelsregister Kortrijk Nr 13.776. steyr bericht: Leverbaar uit voorraad. a) Materiaal b) Oud IJzer c) Een houten Roeibootje OPENBARE AANBESTEDING voor de uitvoering der werken van heropbouw van het Nieuwwerck der Laken halle te leper. WIE KAN MIJ MALSE ZEEP van zuivere lijnolie. M SCALDIS WERKEN RUIEN ZOEKT ua STAD IEPER OPENBARE AANBESTEDING voor de uitvoering der ver schillende afwerkingen aan de Oostervleugel der Lakenhalle te leper. TE HUUR HANDELSHUIS SCHOON BURGERSHUIS BAR Goedgelegen HANDELSHUIS GROOT HANDELSHUIS TE HUREN TE IEPER MAGAZIJN HERENHUIS UIT TER HAND TE KOOP OPBRENGSTHUIS Zeedijk - KOKSIJDE-Baden Men verlangt te huren: HOEVE van 5 tot 10 Ha. Goedgelegen HERENHUIS Schoon Woonhuis OVER TE NEMEN BELANGRIJKE HANDEL in granen, voeders, vetten suikerijbonen UIT TER HAND TE KOOP Zakenkantoor Centraal 15, Henri Nolf straat, Kortrijk UIT TER HAND TE KOOP WERKMANSHUIS OVER TE NEMEN Bestgelegen RUNDS- en VARKENSBEENHOUWERIJ HOENDERKWEKERIJ- BROEDERIJ VOOR UW VERPAKKING gebruikt OUDE GAZETTEN Te koop DE GELUKKIGE HUWELIJKSKEUS POELJEN LEON ARTEEL Belgische Hypotheekmmtschappij en Spaarkas n.v Marktprijzen Te koop Te koop gevraagd CONGO NIEUW VOORSTEL IN DE E. B. U. Gevraagd KONGO Vraagt plaats BAN IC VAN ROESELARE NV Noordstraat 38, Roeselare Te huur Verloren GEKROOND KALF VEAU PRIME EEN UITZONDERLIJK PRODUCT Spoedig en economisch vetten. SCHAKELT BUIKLOOP UIT. - Verbetert kwaliteit van het vlees. - STAAL GRATIS BESTELD, alsmede verbruiks- methode, op aanvraag. (3658) CONTROLE OVER DE BUITENLANDSE VEREFFENINGEN DE NIEUWE VRIJE MARKT MONETAIRE TOESTAND Stort 30 fr. TREKKINGEN LENING VOOR WEDEROPBOUW Eerste Schijf. Tweede Schijf Derde Schijf. Vrije Goud- en Deviezenmarkt CEREMONIE-Kostumen «LA PETITE HUTTE», d'André Roussin, avec ODILE VERSOIS et ALFRED ADAM. «...CE SOIR A SAMARCANDE», de Jacques Deval, avec GABY SYLVIA et PAUL BERNARD. •«VICTOR», d'Henri Bernstein, avec BERNARD BLIER et JACQUES CASTELOT. «BOBOSSE», d'André Roussin, avec FRANCOIS PERIER et MARIE DAEMS. «LE COMPLEXE DE PHILEMON», de Jean-Bernard Luc, avec HENRI GUISOL et SUZANNE FLON. Le prix de I'abonnement pour les cinq galas a été fixé a: Frs. 500 - 400 - 300 - 350 et 125. Uïie priorité de location sera accordée aux abonnements, du mardl 16 au dimanche 28 octobre. Le bureau de location est ouvert journellement partlr du 16 octobre de 10 13 heures, lundi excepté. - Tél. 713.22. (3754) GEMEENTE BEERST AANBESTEDING Op WOENSDAG 24 OCT. 1951. te 8.30 uur, ten Gemeentehuize van Beerst, openbare aanbesteding voor de Ombouwingswerken aan de Jongens Gemeenteschool te Beerst. Lastenboek te raadplegen op het Gemeentehuis, leder voormiddag v. 9 tot 12 u., en bij Architect Din- Oostende. Inlichtingen te bekomen bij Architect voornoemd, elke Dins dag en Vrijdag, van 8 tot 10 u., en '8 namiddags van 18 tot 20 u. (3656) TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Aangezien op de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 Oc tober 1951 het wettelijk vereiste getal aandelen niet vertegenwoor digd was, worden de Heren Aan deelhouders opgeroepen tot een 2' Buitengewone Algemene Verga dering, die zal plaats hebben op Maandag 29 October 1951 te 17 uur, in de Maatschappelijke zetel van de vennootschap, Noordstraat 38, te Roeselare. Bedoelde vergadering zal over de hlernavermelde agenda geldig be slissen, ongeacht het aantal ver tegenwoordigde aandelen. AGENDA 1. - Verhoging van het maat schappelijk kapitaal met tien mil- lioen frank om het van twintig op dertig millioen frank te brengen, door uitgifte van twintig duizend nieuwe aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd frank elk, in te schrijven tegen speciën aan zeshonderd vijftig frank. Het bedrag van honderd vijftig frank per aandeel boven de nomi nale waarden, d. i. in totaal drie miliioen frank, zal overgeboekt worden naar de onbeschikbare re serve wegens uitgiftepremie, waar door bedoeld fonds zal verhoogd worden tot negen millioen vijf honderd twintig duizend frank. De nieuwe aandelen zullen ge creëerd worden met ingang van ge not op 1 Januari 1952. Ze zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten genieten ais de huidige randelen van vijfhonderd frank, met dien verstande dat zij geen deel zullen nemen in de verdeling der winsten van het boekjaar 1951. De nieuwe aandelen zullen, over eenkomstig art. 37 der statuten, bij voorrang aangeboden worden, aan de eigenaars van oude aandelen, die het recht zullen hebben in te schrijven: a) ten onverminderbaren titel op één nieuw aandeel per twee oude aandelen, zonder recht op fracties van aandelen: b) ten verminderbaren titel: op de nieuwe aandelen die na uit oefening van 't onverminder- baar inschrijvingsrecht be schikbaar zouden blijven. De inschrijving zal openbaar ge schieden en na de sluiting er van zal de verewzenlijkte kapitaalsver hoging per authentieke akte vast gesteld worden. 2. - Machten desgevallend te ver lenen aan de Raad van Beheer, om de voorgestelde kapitaalsverhoging te verwezenlijken, en ze naderhand authentiek aan de notaris te laten vaststellen. Voorstel om alle kosten, zowel van uitgifte der aandelen als welkdanige andere in verband met deze kapitaalsverhoging, te boeken door Winst- en Verliesre kening. 3. - Beslissing om de onbeschik bare reserve wegens uitgiftepremie, welke na de verhoging voorzien onder primo, negen millioen vijf honderd twintig duizend frank zal bedragen, te brengen op tien mil lioen frank. Opdracht aan de Raad van Be heer om daartoe in het project van KANTOOR DER DOMEINEN Chri8tinastr. 113 Oostende. winstverdeling over hel boekjaar 1951 een bedrag van vierhonderd tachtig duizend frank te voorzien voor de onbeschikbare reserve we gens uitgiftepremie. 4. - Wijziging der statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de voorgestelde i ging aan het kapitaal sub. I. brengen met de voorgestelde wijzi- 'ng aan het kapitaal sub. I. Artikel 5 zal luiden Het maat schappelijk kapitaal bedraagt dertig millioen fr. (30.000.000 fr) vertegen woordigd door zestig duizend '60.000) aandelen van 500 fr. elk. De aandelen zijn aan drager ofwel op naam. Zij mogen uitgegeven worden in meertalige aandeelbe- wljzen 5. - Verandering van de maat schappelijke zetel, vroeger Noord straat 34, thans Noordstraat 38. - Artikel 3 der statuten zal luiden: -<Le maatschappelijke zetel is ge vestigd te Roeselare, Noordstr. 38 'Het artikel blijft verder onge wijzigd). De Heren aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen, overeenkomstig artikel 30 der Statuten, hun aandelen te de poneren aan de loketten der Bank uiterlijk op 23 October 1951. Eventuele volmachten dienen aan de loketten der Bank tegen zelfae datum overgelegd. De Raad van Beheer. (3674) GEMEENTE RENINGE De plaats van Medisch School- toezichter is te begeven bij de Gemeentelijke Meisjesschool. De aanvragen dienen ingezonden 'e worden vóór 1 November 1951, can de Hr Burgemeester te Reninge. De Burgemeester, ;3657)V. PIETERS. 15 PK diesel: slechts 79.000 fr. 30 PK diesel: slechts 119.500 fr. Hydroliek 9.900 fr. Ï^STEYR OPENBARE VERKOPING BIJ SOUMISSIES, TE OPENEN Maandag 5 November 1951 te 14 uur stipt, in Café Rudolf Vindictivelaan, 19, te Oostende. De soumissies moeten dus ten allerlaatste op dit uur bij dhr Ont vanger toegekomen zijn, of hem af gegeven worden. zich bevindend in de Kazerne Ge neraal Mahieu, de Smet de Nayer- laan te Oostende, en aldaar zicht baar de Maandag tot de Vrijdag, tussen 10 en 11.30 en 14 tot 16 u. (uitgenomen de 1 en 2 November). Lot 1. - 25 TON ELECTRISCHE ANTI-MAGNETISCH MIJNVEGER KABELS. Lot 2-2 TON ELECTRISCHE DRADEN. KABELS, SCHAKE LAARS, KLEIN ELECTRISCH en RADIOMATERIAAL. Lot 3. - VIJF LANDINGSBOTEN en TWEE KLEINE BOOTJES, ge merkt met letters A-B-C-D- E en F (de 2 kleine bootjes samen) Een soumissie moet voor ieder letter afzonderlijk ingediend wor den. Lof 4 - 250 KGR. REDDINGS GORDELS IN KURK. Lot 5. IJZEREN MATERIALEN verdeeld als volgt: Letter A en letter B: Twee afzon derlijk liggend hoeveelheden OUD IJZER samen geschat op 15 ton. Letter C: 500 kgr. GEUTIJZER. Letter D: KETTINGEN, geschat op 2 ton. Letter E: ÏJZERAF- VAL van éllen aard, geschat op 2 1/2 ton. Een soumissie moet voor ieder letter afzonderlijk ingediend wor den. Lot 6. - VIJF TON OUD TOUW WERK. Lot 7. - OUDE LOOPBRUG en ROEIRIEMEN, geschat op 3 ton. Lot S. - EEN TON OUD AUTO MATERIAAL. Lot 9. - DRIE SCHROEVEN in brons, geschat op 1 ton. Lot 10. - VODDEN, ZEILDOEK en PAPIER, geschat op 100 kgr. zich bevindend in de kelder van het Koninklijk Atheneum, St Pe tersburgstraat te Oostende, aldaar zichtbaar op aanvraag, geschat op 4 1/2 ton. liggende vóór het in opbouw zijnde Sanatorium Delcroix te Oostende (Mariakerke) VOORWAARDEN Voor de loten 1-2-5 (voor ieder letter) - 6 - 8 - 9 en 10. alsook voor het ijzer beschreven onder B, moet de soumissie de prijs per kilogram opgeven. Het te storten bedrag zal bepaald worden na de weging, on der de controle van het beheer, en op kosten der kopers. Tijdens de betaling zullen alle prijzen verhoogd worden met 15 voor kosten. Alle inlichtingen zijn te beko men op het kantoor. (3768) De 14 November 1951, te 11 uur, ten stadhuize van leper, Deze werken omvatten alleen het grofwerk. Lastenboek, beschrijvingsopme- tingen en plans liggen ter inzage op het Stadhuis te leper, bij de lei dende architect Dr P. A. Pauwels. 49, Beverlaai te Kortrijk (telefoon 25.800) en op het bureel der Aan bestedingen, 18, Sinte Kathelijne- plaats te Brussel. De Raming der werken bedraagt: 6.866.241,13 fr. (cat. D, klas 4). Deze documenten zijn te beko men op het Stadhuis van leper (tijdens de diensturen) vanaf 22 October 1951 tegen de prijs van 750 fr. (postchecknummer 50.008). (3791) op een schoon woonhuis, in de streek van leper, 55.000 fr. bezor gen in 1" rang hypotheek, voor 5 jaar; intrest 7 A 8 's jaars. Tussenpersonen zich onthouden Schrijven bureel blad onder Nr 3109S2. (3767) (3216) S De 14 November 1951, te 11 uur, ten stadhuize van leper, Lastenboek, beschrijvingsopme- tingen en plans liggen ter inzage op het Stadhuis te leper, bij de lei dende architect Dr P. A. Pauwels, 49. Beverlaai te Kortrijk (telefoon 25.800) en op het bureel der Aan bestedingen, 18, Sinte Kathelijne- piaats te Brussel. De Raming der werken bedraagt: 1.446.827 fr. (cat. D, klas 2). Deze documenten zijn te beko men op het Stadhuis van leper (tijdens de diensturen) vanaf 22 October 1951 tegen de prijs van 600 fr. (postchecknummer 50.008). (3792) STAD YPER Vanden Peereboomstraat 17 Schoon en groot met stapelplaatsen en garage in een of twee loten. Inzonder dienen de voor Groot- en Kleinhandel. Zaak in volle activiteit. Kan overgenomen worden met Koffie branderij. Is ook geschikt voor handel in auto-artikelen. Zichtbaar de Dinsdag en Donder dag van iedere week, van 2 tot 4 u. namiddag. Voor inlichtingen en voorwaar den alsook bezoektoelating, zich wenden ter studie van de Notaris N. D'Huvettere, te Yper, Oarton- straat 29. (3785) UIT TER HAND TE KOOP PANNESTEENWEG te VEURNE. Schr.: V. d. Abeele, 25, Steen straat, Brugge. (3367) OVER TE NEMEN op 100 m. nieuwe Kursaal Oostende. Inl.: Hertstraat 18, Oostende. (3605) UIT TER HAND TE KOOP: met inrijpoort en magazijn. Cen trum stad leper. A. t. D. (1.2562) UIT TER HAND TE KOOP van eigenaar. Dienstig voor alle handel. Volle centrum HARELBE- KE. - Modern ingericht. - A. t. D. (3798) met silo's, elevateurs, trieer- machine, zakken, enz. I Met of zonder klientele voor handel in granen, peulvruch ten, zaaigranen en zaaizaden. Ook dienstig voor alle ande- re handel. AANPALENDE met hof, badkamer. Zich wenden: Notaris De Cock, 4, Korte Torhoutstraat, leper. (3794) EEN met vier Franse appartementen. GANS GEMEUBELD. Zich wenden: Ad. Vandamme, Zeelaan 50. Koksijde-Baden. (V.2668) Liefst in Westviaanderen. Zonder of met kleine overname. A. t. D. (V.2660) UIT TER HAND TÏTKOOP TE MENEN: geschikt voor vrij beroep. - A.t.D (3232) UIT TER HAND TE KOOP met welbeklante maalderij en aanhorigheden, alles in beste Staat. Goede verdienste verzekerd. Alle dagen te bezichtigenOost- ïijdestraat, 3, MOERE (bij Gistel). Centrum Westviaanderen. Onmid dellijk vrij. Goede voorwaarden. Schrijven ter drukkerij letters R.L. (3799) GEMEENTE LEISELE Goedgelegen HANDELSHUIS met inrijpoort. Vrij binnen kort. Zich wenden: Wed. Cossey, Geld zak 33, Leisele. (3800) Tel. 255.99 ROESELAREHERBERG over te nemen. - 35.000 fr. Te koop: Verschillige HUIZEN in alle prijzen. 2,50 a 5 met gem. bet. Geld Inl. kosteloos. (3801) groot met land 31 a., Peperstraat 14. ST JULIAAN-LANGEMARK. Te bezichtigen 's namiddags buiten de Zaterdag. (1.2580) WEGENS STERFGEVAL groot werkhuis. Volledig materiaal. Pacht 9 jaar. KJ.eine huur. Overna me: 125.000 fr. Te ANTWERPEN. Inl.: R. Van Walle, Pompstraat 28, Antwerpen. Tel. 33.24.26. (3796) UIT TER HAND TE KOOP met overname: Groot 1 Ha. Inl.: Robert Vanden Weghe, te Dranouter. (3797) Per grotere hoeveelheid aan speciale prijzen te verkrijgen ter drukkerij van het blad. Een eigendom te kopen, te ver kopen? Een handelsfonds over te nemen, over te laten? Wendt U: MARTIN CH„ Zaak waarnemer, Colaertplaats 13 (Sta tie), IEPER. - Tel. 831. (2741) 4 NAAIMACHINES voor huishou den en 1 ZIG-ZAG voor kleermaak ster. Lichtelijk beschadigd door ver voer. Lage prijs. Met waarborg. Cas- selstraat 5, leper. (34991 ZUIVER INLANDSE BIEfiNHONIG, bij H. Visage, Oostoever 478, Alverin- gem-Fortem. (C-3455) AANHANGWAGEN (of paarden- wagen), zonder veren, draagvermo gen 5 a 6 ton. Zijkanten kunnen opengelegd of afgehaakt worden. Rond Veurne. A.t.D. (3611) CEREMONIE KOSTUUM (vest. gi let en broek), habit, zo mooi ais nieuw. Maat 56. A.t.D. (3612) SAXOPHOON alto, «Artiste-Grass» serie prima, gewaarborgd twaalf jaar vanaf 6 April 1950. Practisch onbe- speeld. Prijs 6.000 fr. Volledige leer. methode gratis. Schrijven: Top An> speeld. Prijs 6.000 fr. Volledige leer- OPGEPAST! Nieuw, doel matig. katholiek HUWELIJKS- WERK: Schrijf om inlichtingen, geh. verzekerd. - Alleen voor West viaanderen. Distellaan 23, Westende-Bad. (3758) Gold-Reds en Black- Reds, Witte en Gouden Leghorns, Islanders en Sussex, van geselec- tionneerde stammen, ingeënt tegen pest en andere plagen. Te verkrijgen bij: Pypegaele 6 - RENINGE Tel. Elverdinge 108. dré. Blokstraat, Watou. (3692) TOUPIE 42 mm.; BOORMACHINE met motor; TRANSMISSIE 3,50 m.; BRANDHOUTZAAGMACHINE, Ieper steenweg 8, Merkem. (3689) TOUPIE merk Philipsasdlkte 50 mm., openslaand blad, CHAM- PIONNEERAPI'.VRAAT met rlngmo- tor 3 PK. In nieuwe staat. Lestabel, Oostduinkerke-Bad. Tel. 212.03. (3691) OKKASIE NAAIMACHINE Sin ger In goede staat. Zeer voordelige brljs. Zich wenden; Steenstraat 19, Wijk Llzerne, Zuldschote. (3695) OKKASIE AUTO Dodge1939. In goede staat. Garage Demey. Oost- duinkerke. (3696) PRACHTIGE MODERNE EET PLAATS, in massief eikenhout, dres soir. buffetargentlère, coulissetafel. 6 stoelen en spiegel. Genadige prijs. Bij Mej. Marie Six, villa «Ma Hou- letteClos Normandstraat 14, De Panne. (3697) MESTSTROOIER, BINEUZE. WA GEN op beslag. AARD \PPELUIT- ROOIER, DRUK SPROEIER met lans, BOTERKARN. MELKKRUIKEN, ijze ren EGGE, SERRE RAMEN, alles zo goed als nieuw. Bij Arthur Wille- mvns, landbouwer te Westrozebeke, wijk «De Spriet». (R-2849) MOTO «Triumph» 350 cc. 2 cyl. Te bezichtigen: Valkestr. 5, Nieuw poort, 's avonds vanaf 17 u. en 's Za terdagsnamiddag. (N-2511) BUFFETSTOOF; nieuw. Oosthoek 15. Wulveringem. (3802) .TACIITSTOOF met gesmeden plaat, in zeer goede staat. Duinkerkestraat 33, Veurne. (V-2665) TOGEN. REKKENS, AUTOMATI SCHE WEEGSCHAAL. GEAZEN KAS SEN, BASCULE. STOVEN, enz. We gens uitscheiding van bedrijf. BIJ Wed. Van Elslander, Ooststraat 54, Veurne. (V-2663) CAMIONNETTE Austingans gerevisloneerd, in zeer goede staat. Garage Vandermeersch. Steenweg op Dikkebus 11, leper (Statie). Tele foon 108. (1-2582) DRAAIBAKGETOUWEN 8/4 en 10/4 - twee PLATTE 11/4 - JAC- QUARDMEKAMEKEN 1320 - SPOEL- MOLEN. Schrijven ter drukkerij on der Nr 3804. (3804) KINDERVOITURE, zo goed als nieuw. Bij Jozef Cnockaert, Roes- bruggestraat 32, Beveren-IJzer (3806) AGENTSCHAPPEN Alveringem: Phillbert Bailleul, Dorp, 2. Beitem-Rumbeke Alb. Vanelslander, Kerkhofstr., 134. Beveren-Roesbr. Robert Lepée, Hondschoote straat 91 Geluwe: Roger Denijs, Verzekeringen, Beselarestr. 50. Hooglede: Marie-L. Pieters, Roeselarestr. 8. leper: Charles Martin, Colaertplaats, 13 Ingelm unster: Mare. Ampoorter, Weststraat 13. Izegem: Rafaël Parret, St-Crispijnstraat 19. Kemmei: Leo Duplacie, Reningelststraat 63. Koekelare: Mr Jozef Bulcke, Ichtegemstr. 12 Krombeke: doot M Koninklijk Bosfuit *tn 15 D«comb«r 1934 lANGS NIEUWSTRAAT 40 ANTWERPEN Mej. Maria Denys, Dorpplaats. Leke: Mr A. Denoif, koster, Nieuwstraat, 21. Loker: W° L. Dousy-Mor- Dorp, 52. [treu, Mesen: Hector Vercruysse, Ketelstraat 10. Moorslede: Achlel Goemaere, Dadize.'estraat 32. Nieuwpoort: Mr Alfons Depelchin, Kokstraat, 24. Oostvleteren: Mej. Y. Van Houtte, Henri Deberghstr. 6. Poelkapelle: M" W M. De Sutter- De Wilde. Ploegsteert: Victor Menet, r. d'Armentières 110. .Popertnge: Paul Devos, Provensteenweg 54. Michel Maes, Westvleterenstw., 25. Reninge: Ër. Van Eecke-Deleu Zwartestr. 4. Roeselare: André Gillis, Germ. Hoetstr. 12. Roesbruggc: Gerard Delplace, Gemeentesecretaris, Haringe. St-Pieterskapelle- Leke: Mr André Provoost, Dorp, 12. Vlamertinge: Mevr. C. Duran- Debruyne Poperingestraat 7. Voormezele: Gilbert Delannoy, Dorp, 7. Warneton: Pierre De Simpel. Wervik: Valère Verfaillie, Molenstraat 49. Westvleteren: Mevr. J. Quaghebeur, Oostvleterenstraat 1. Woumen: M"" E. Barbier- Vercruysse Langemarkstr 341 a. Wulveringem: Michel Duron, Goudenhoofd 38, Vinkem. Ziliebeke: Mevr. Germ. Cou- dron-Vandamme, Dorp 46, Zidebeke. ERNSTIGE PERSONEN KUNNEN EEN AGENTSCHAP AANVRAGEN. ANDERLECHT. Slachthuizen. Markt van Donderdag 11 Oct.. 1951. Kalveren: 1.184 stuks, hetzij 30 minder dan vorige week. De markt Is vast. Kalveren 55 t. h., 29-36 per kg.; kal veren 60 t. h., 44-51; dikbll, 63-68. IEPER. Botermarkt van 13 Oct. 618,5 kg. boter verkocht tegen 85-95. MENEN. 13 Oct. Hoeveboter, i-88; melkerijboter, 89; eieren. 2,10- 2,25; grote eieren. 3,20-3,25. Konij nen, 55-75 per stuk; braadklekens. 50- 55 per stuk; soepkiekens, 45-50 per stuk; oude duiven, 25 per koppel; Jon ge duiven, 35 per koppel. Tabak der streek, extra kwaliteit, met uitheems mengsel, 110-120 per kg.; extra Rich mond, in pakken van 250 gr., 150. KOMEN. Inlandse hoeveboter. 85- 86 het kg.; Hollandse hoeveboter, 84 bet kg.: Dlksmuldse boter. 88 het kg.; melkerijboter, 88-90 het kg.; verse poelje-eieren, 1,50 het stuk; grote verse eieren, 2,90-3 het stuk. Geslachte konijnen, 55-100 het stuk; soepkippen, 39-41 het kg.; eenden, 35 het kg.: hanen, 37 het kg.; braadkippen, 42 het kg.: jonge duiven, 24 het koppel; oude duiven, 18 het koppel. Rich- mond-tabak. met 33 t. h. inheems mengsel, ln getakseerde pakken van 250 gr., 150 fr. het kg.; Wervikse ta bak, eerste keus, fijne snede, voor pijp on sigaret, 118-120 het kg.; ld., middensoort, grove snit, 104 het kg,; id., gewone soort, zeer geurig, 80 het kg. ANDERLECHT. Slachthuizen. Varkensmarkt van Dinsdag 16 Oct. 1.970 varkens, hetzij 344 minder dan vorige week. De markt ls onveranderd. Magere varkens, 32-33 per kg.; half vette varkens, 30-32; vette varkens, 29-30. KORTRIJK. 16 Oct. Tarwe, 440-450; spelt, 325-330; rogge, 435-445: haver, 385-400; wlntergerst voor brou werij, 340-345; zomergerst voor brou werij, 470-485; envten, anders dan rroen geoogst, 475-490; witte bonen, 175-700; paardenbonen, 400-410: cicho reiwortelen. 285-295; voederbleten. 45- 50; half-suikerbleten. 55-60; cichorei- bonen, oude oogst, 292-295; clchorei- bonen. nieuwe oogst, 300-302. Aard appelen: 100-105; Bintjes, 100-105; Vo- ran, 90-92; Industrie, 90-92; Alpha, 90- 92; Rode Star, 115-120; aardappelen voor veevoeding. 60-65. Lijnzaad. 740-750; vlas, geroot op de grond, 500- 650: ruw vlas, strovlas, ongedorst. 350- 550; vlas geroot ln putten. 900-1.250. Per ton: stro met machine gedorst, tarwestro, in bundels, 750-800; rogge- stro, haverstro en gerstestro. 650-700; tarwestro, geperst, 900-950; roggestro, haverstro en gerstestro, geperst, 850- 900: roggestro. met vlegel gedorst, 750- 850: weidehooi. 1.350-1.400: klaverhool. 1,550-1.650; luzernehool. 1.850-1.950. Hoeveboter. 1.300 kg. ter markt, 90; eieren, 1.200 3,20; gegiste kaas, 55. KORTRIJK. Veemarkt. Koelen, 119 stuks, 12-21 het kg.; vaarzen, 82 stuks, 24-27; ossen, 26 stuks. 23-26; stieren. 10 stuks. 22-24; kalveren. 17 stuks. 3(6-40; varkens, 32 stuks, 29-32: paarden. 5 stuks, 14-16; schapen, 5 stuks 14-17 JDÏKSMUIDE. Ossen, J21-24 het kg.; koeien, 16-21; varkens, 29-31: boter. 89-92 het kg.; eieren, 3,05 het stuk; ld., kleine. 1,85 het stuk. ANDERLECHT, Woensdag 17 Oct. Inlandse runderen: 2985 stuks, waar van 612 ossen, 1468 koelen. 670 vaar zen en 235 stieren, hetzll 218 minder dan vorige week. De markt ls zwak. Ossen-vaarzen, dlkbil. 43-48 fr.; os sen 55 t.h., 21-26 fr.; ossen 60 t.h., 27- 35 fr.: vaarzen 55 t.h.. 21-26 fr.; vaar zen 60 t.h., 27-35 fr.; koeien 50 t.h.. 17-20 fr.; koeien 55 t.h., 20-26 fr.; stie ren 55 t.h., 21-25 fr.; stieren 60 t.h., 26-29 fr.; zware stieren 21-25 fr.; worstdieren 13-16 fr. ROESELARE, 17 Oct. Ruw vlas 250-350, 350-450 fr.; lijnzaad 700-750 fr.; koolzaad 750 fr.: tarwestro 60-70 fr.; roggestro 60-70 fr.; haverstro 60- 70 fr.; gerstestro 60-70 fr.; weidehooi 100 fr. Tarwe 450 fr.; rogge 475 fr.; haver 400 fr.; zomergerst 450 fr.; wln tergerst 400 fr.; erwten 500 fr.; aard appelen: late soorten 95-100 fr.: Gel derse muizen 90-95 fr.; clchorelbonen. beschikbare 290 fr.; nieuwe oogst 310 fr.; biggen, 1672 op de markt, aan 30- 35 fr.; 420 kg. hoeveboter. 88 fr.: grote eieren 3 fr.: kleine eieren 1,60 fr.; kraaiers 30-35 fr. per kg.; oude hen nen 20 fr. per kg.; oude duiven 12 fr. per stuk; Jonge duiven 30 fr. per kop pel; konijnen 28 fr. per kg.; vellen 30 fr. per kg. LO, Botermarkt van 18 Oct. Aan gevoerde hoeveelheid; 300 kgr. Prijs: 88-90 fr. het kgr. 250 FR. I'ER DAG EN MEER BIJ IJ THUIS VERDIENEN met onze Breimachines Rapide Vlug en kosteloos aanleren. Vraagt gra tis kataloog Nr 2 of komt: Kort- rijkse steenweg 53, Gent (St Pie ters) of Brabantstraat 180, Brus sel. (149) Zoekt g'iets t'huren of te kopen, Zoekt ge 'n meid, 'n plaats of watt Wacht niet langer, jlaats nog heden 'n Kleine ZOEKER* in ons blad/ SCHONE LANDBOUWWAGEN met IJzeren beslag, ln zeer goede staat. Ook geschikt om te plaatsen op luchtbanden. Slechts enkele Jaren nieuw. Zeer voordelige prijs. Te Lan- gemark. A. t. D. (3805) IJZEREN VATEN en BLIKKEN DOZEN allerhande, best geschikt om oliën en vetten te verpakken. Z. w. Dlksmuldestraat 71, leper. (3803) MOTO B.S.A. 500 cc. telescopl- sche vork, zo goed als nieuw. Cité Llgv Nr 1, leper. (1-2583) TRAP en 4 SLAGVENSTERS. In goede staat. Ieperstraat 118, Pope- ringe. (3818) VIER POUTRELLEN «Grey» 18x18, lengte 6.65 m.: TWEE BAKKEN ln stalen plaat, dikte 5 mm. lengte 1,95 m. breedte 1,56 m. diepte 1,30 m. - ZES POUTRELLEN P. N. 120/60. lengte 3 m. Te Poperlnge. A.t.D. (3819) ACCORDEON, in goede staat, mo del Lichtervelde2 of 3 reken met 10 of 12 sleutelbassen. Schrijven naar: Romain Meuleman, Kapelle- straat 14. Brlelen-bi1-Ieper. (3807) VOETBALBILIARD in goede staat. A. t. D. (C-3488) Belangrijke Koloniale Fir ma zoekt voor haar Afrika- diensten KANTONNIERS volkomen op de hoogte van het leggen en onderhoud van spoorwegen, met goede prak tijk. Belg - Leeftijdgrens: 35 j. Nauwkeurig curriculum vi- tae sturen aanD. L. Office Publicité, 36, r. Neuve, Bruxel- les. (3782) KRONIEK werden getroffen. Van Belgische offl- verklaard dat e LEERJONGEN, 15-16 Jaar. voer beenhouwerlj-charcuterle Turck, te leper, Haiglaan 3. Tel. 458. (3513) e HALVE GOU VERNANTE-KOKIN, Frans sprekend, bij oude Heer alleen Goede getuigschriften vereist. Brou wersstraat 7. Leuven. (3416) LEERJONGEN voor beenhouwerij. Zich wenden: Mgr de Haernelaan 34, Kortrilk. (3699) TWEE INWONENDE GOEDE MEI DEN, voor alle werk, op de Katho lieke Kinderkolonie Ons Rustoord te Westende. (3700) MEID. bij landbouwer rond Veur ne. Inlichtingen; Noordstraat 14, Veurne. (V-2661) EERLIJK EN DEFTIG MEISJE, voor boerenhulshouden, rond Pope- ringe. Kost en inwoon. A. t. D. (C-3474) MEID voor huishouden van 2 per sonen. Inslapen, niet onder de 18' jaar. Goed loon. Zich aanbieden: Stephanleplaats 43, Oostende. (3703) GROTE BROUWERIJ van België zoekt voor centrum leper en Pope rlnge enig depot zilner bieren. Inl.: Ten Brielenlaan 23, Wervik. (V-2577) GEZIN zonder kinderen, vrouw kokin. man als huisknecht. Goed op hoogte van dienst. Getuigschriften vereist. Voor onmiddellllke indienst treding. Zich wenden, elke dag: 289. Molièrelaan, Brussel. Tel. 44.75.66. (3705) TWEE METSERS. Indien niet be kwaam, onnodig zich aan te bieden. Bij Alberic Malysse, Ieperstraat UI. Blssegem. (3713) JONGELING, 20 a 30 jaar, als paar- denselelder. Kost en Inwoon. BIJ landbouwer te Watou. A.t.D. (C-3479) DIENSTMEISJE. Kost en Inwoon. Bij Daniel Decrop, Ooststraat 72, Veurne. (V-2667) BEKWAME REIZIGER, op de hoogte verkoop wijnen en likeuren. Schrijven ter drukkerij onder letters G. V. Zeer goede voorwaarden. (3808) N. V. VUYLSTEKE-DEVRÏENDT'S VERENIGDE WERKHUIZEN, Jan Mahieustraat 33, Roeselare, vraagt voor onmiddellllke Indiensttreding GESCHOOLDE STEENKAPPERS. GE SCHOOLDE KUNSTSTEE V B E WER KERSKERS. Hoge lonen. Goed ver warmde werkplaatsen. (R-2859) GOEDE DIENSTMEID, burgers keuken kennend, alsook alle huis houdelijk werk. Geen grote was. Goed loon. kost en Inwoon. Inl.: Nolf. A. Buvlstraat 32. Oostende. (3810) DEFTIGE MEID. voor huishoude lijk werk. Goed loon. Bij R. De Deene, Nijveraar. Beveren-Leie. (381.1) LEERJONGEN. Bij Firmin De- visch. meester-hoefsmid, Dom 5, Nienwkapelle. (3812) MEID. Frans sprekend. Goed loon. Schr.: Dehie, 276, Bockstaellaan, Brussel-TT. (3813) JONGELING voor licht werk bin nen. kost en Inwoon. Te De Panne. Schrijven t®r drukkerij onder letters D. B. (3814) DRAATER-PASWERIvVlR volledig on de hoogte van het electrlsch en autogeenlassen, minstens 5 jaar nrak- tllk. Moet referentie's en diploma's kunnen voorleggen. Schrijven ter drukkerij onder Nr 3815. (3815) JONG METS.TE. voor dienst en on derhoud. Schr.; Ingenieur Claikens, MoPèreiaan 269. Brussel. (3816) EERLIJK EN DEFTIG METSTE, 14-16 laar. van de bulten, om in Bel gisch landbouwersgezin ln Frankrilk. streek Amiens, te belnen. Familie leven. Goede gelegenheid om Franse taal aan te leren. Inl.: Watonsteen- eg 17. Pooeringe. (Cl-8483) GOEDE EN EERLT.TKE MEID. 15 a 40 jaar. te Veurne. bil katholiek gezin van 2 personen. Zich aanbieder» Iepersteenweg 10,Veurne. (3817) Koloniale Firma vraagt voor haar Afrikadiensten: 1) SLEEPBOOTKAPITEINS in 't bezit van Rijnschippers- patent. 2) GEBREVETEERDE OF FICIEREN ter kustvaart. Belg - Leeftijdgrens: 35 j. Nauwkeurig curriculum vi- tae aan: D. K. Office Publi cité, 36, r. Neuve, Bruxelles. (3783) MEISJE, 24 jaar, om te kuisen, gans de week. Niet inslapen. Zich wenden: Valkenberg 7, Poperlnge. (C-3461) VROUW, voor alle werk, 3 dagen oer week. Te Poperlnge of omliggen de. A. t. D. (C-3493) l DEFTIGE MEID, burgerskeuken kennend. Frans en Vlaams sprekend. A. t. D. (1-2581) Het is in het krantenbedrljf be kend dat de gewichtigste berichten gewoonlijk binnenlopen bij het ter perse gaanzodat de redacteur er in zijn copij nog geen rekening mee houden kon. Dat was hier verleden week ook het geval. In een gecursiveerde voetnota werd er verleden week namelijk gewezen op een voorstel, Inzake de toestand van de Betalingsunie tegenover ons land. uitgaande van de Bestuurscom missie der E.B.U. en dat voor doel heeft ons een geringe tegemoetko ming te geven die eigenlijk weinig of niets om het lijf heeft en ons teh slotte op een beleefde manier aan ons zelf overlaat. Misschien in af wachting dat de Amerikanen zich weerom over onze Europese misère ontfermen en bijspijkeren. Wij weten niet in hoeverre onze financiële overheid door het falen van de E.B.U. is verrast geworden, doch wat de belangstellende buiten staanders en bevoegde commentato ren betreft, kunnen wij gerust zeg gen dat ze allemaal in het ootje wer den genomen. Er was inderdaad vóórzien dat wij slechts voor de helft van ons gecumuleerd maandelijks overschot zouden betaald worden in goud of harde deviezen, tot wij door de andere helft, omgezet in krediet op langere termijn, een bepaald be drag zouden hebben bereikt, nl. wat meer dan 10 milliard. Van dan af zouden wij geleidelijk meer in goud betaald krijgen om ten slotte tot de hele 100 te komen. Maar als pun tje bij paaltje komt, dan blijkt er van die geleidelijk oplopende propor tie goudvereffening niet alleen geen sprake meer te zijn, doch dreigen wij gewoon niets meer te krijgen, zodat wij eigenlijk in de E.B.U, niets anders meer konden uitrichten ten zij de invordering van onze kredieten nastreven. De rest moest buiten ds E.B.U. om door ons worden geregeld, dus bilateraal. En het toppunt is wel dat bij een ommekeer ln onze han delsbalans, dus in de veronderstel ling dat wij weerom debiteurs zou den worden, ons negatief saldo ge woon zouden moeten vereffenen, zon der rekening te houden met milliar- den tegoed op de Betalingsunie. Voor deze krasse consequentie ls men vermoedelijk teruggeschrokken. Men vindt wel dat België ongelijk heeft zo drastisch ln te grijpen en aan het stijgeren te gaan. Men oor deelt dat België de Europese solida riteit saboteert door niet bereid te zijn onbeperkt door te gaan met zijn leveringen op krediet die wellicht nooit betaald zouden geraken. En dat het voor het rijke België bijna een plicht is zijn welstand en de degelijkheid van zijn munt op te offeren ten voordele van het finan ciële huishouden van Jan Steen dat elders in stand gehouden wordt. Onze overheid blijft echter zeer hardhorig langs die kant. Zeer te recht. En derhalve verklaart de E.B. U. zich bereid een uiterste toege ving te doen aan ons land. Wl] zullen in de Icon van de drie eerst volgende maanden nog 4 milliard fr. kunnen betaald krijgen, volgens het thans vigerende systeem. D. w. z. 1.750 millioen voor Oktober, 1.250 millioen voor November en 1 milliard voor December. Als wij gedurende de drie volgende maanden voor méér dan die 4 milliard uitvoeren, zullen wij dus voor de rest weer krediet moeten verlenen. En wat die rest betekent kan best begrepen worden als wij gedenken dat wij op die ma nter, voor de maand Augustus en voor de maand September, telkens voor ongeveer 3 1/5 milliard krediet hebben moeten bijgeven. Dat komt neer op méér dan 10 milliard per trimester. Zonder dat wij een verho ging van onze uitvoer in aanmerking nemen die noohtans normaal voor de hand ligt nu de met devaluatie bedreigde landen bij ons kopen wat ze kopen kunnen, om zich tegen de gevolgen van de muntontwaardlng te beschermen. Voor een overschot van circa 20 milliard zouden wij er aldus 16 zien verschuiven naar on- benaalde datum- Wie zou in die omstandigheden niet begrijpen dat onze overheid drastische maatregelen neemt om niet meegesleurd te worden op het hellend vlak waar landen zoals Frankrijk en Groot Brittannië zich momenteel bevinden? Agentschappen: IEPER, Diksmuidestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Vlamingstraat 35. Alle Bank-, Beurs- en Wissel verrichtingen. Voordelige voorwaarden. GERIEVIG WOONHUIS, met poort en grote hof, kan dienen voor han del of gesloten huls. Voorzien van water, gas en electrtcltelt. Te Boe- zlnge-dorp. Z. w.: Elverdlngestraat 11, leper. (3628) CAFfi te Nieuwpoort, best gelegen, met poort en danszaal. Bevragen Brouwerij Chrlstlaen, Koekelare. Te lefoon 44. (N-2514) HALSKETTING in Ivoor. Terug te bezorgen tegen goede beloning Noordstraat 14, Veurne. (V-2662) LEDEREN VOORRAADZAK paar SCHOENEN, tussen Rumbekesteen- weg en Vijf Wegenstraat te Roeselare. Terugbezorgen tegen beloning. A. t. D. (R-2862) Doaftjekeu/uds, voedteH ïad. V voMotxdfp MiAfidLhg. yeuen. voot ket Apoediae vetiz/a Jok KALVEREN ^VARKENS o 65 3AAR SUCCES/ Jn&cAbhjfe*.15. BONNEV1ESTRAAT-BRUSSEL Niet alleen is onze uitvoer nu se dert enkele dagen terug onder de uitslultelijke en volledige contróle van ons devlezeninstituut gebracht, zodat de particuliere banken op eigen initiatief geen visum meer mogen verlenen, doch op 8 Oktober zijn bo vendien andere gewichtige beslissin gen genomen die niet nalaten kun nen een belangrijke weerslag te heb ben op de evolutie van onze credi teurspositie. Deze beslissingen hebben betrek kingen op de contróle van de beta lingen die door de Belgisch-Luxem burgse Economische Unie worden ontvangen vanwege landen die deel uitmaken van de Europese Betalings unie. Voortaan mag namelijk geen en kele betaling aanvaard worden, ten zij deze vooraf door het Wisselinsti tuut goedgekeurd en geviseerd wordt, na kennisname van de stukken, waaruit blijkt dat ze wel degelijk gegrond is. Worden alleen aanvaard, de betalingen betreffende werkelijke leveringen en prestaties en de fi nanciële verrichtingen, waarvoor vooraf machtiging van het Instituut bekomen werd, in de rechtstreekse betrekkingen tussen de Belgisch-Lu xemburgse Economische Unie en de muntzones van de landen der Euro pese Betallngsunie. Het Instituut zal zijn contróle eveneens uitbreiden tot de rekenin gen die onderhorigen uit de landen van de Betallngsunie bij ons onder houden. ten einde er zich van te verzekeren dat hier geen provisievor ming schuilgaat die de werkelijke commerciële behoefte overtreft. Met andere woorden om te beletten dat er teveel vluchtkapltaal uit de vreemde bij ons zou komen schuilen voor de vlaag. Aansluitend bij wat voorafgaat, wordt de verplichting opgeheven de ontvangen buitenlandse deviezen aan de Belgische banken af te staan. Met andere woorden: de buitenlandse be talingen die wij ontvangen en waar voor wij de goedkeuring van het wisselinstituut bekomen, mogen wor den afgestaan tegen Belgische frank en moeten dan de afhouding van 5 ondergaan. De andere Inkom sten, waarvoor de goedkeuring ofwel niet gevraagd wordt, ofwel geweigerd wordt, mogen worden verkocht op een nieuwe vrije markt, tegen een vrije koers die natuurlijk merkelijk lager zal zijn dan de officiële, aan gezien er eerstens weinig vraag naar zijn zal en tweedens. omdat er de vermoedelijke devaluatie van bepaal de vreemde munten reeds in verre kend zal worden. Voor de Zwitserse frank geldt deze maatregel echter niet en blijft dus de verplichte af stand bestaan. WIJ weten nu al met virtuele ze kerheid dat er een nieuwe vrije markt zal ontstaan waar de verschil lende deviezen uit de E.B.U. (de Zwitserse frank uitgezonderd) die niet gecedeerd werden aan de ban ken, zullen tekoop geboden worden. Doch tot op heden missen wij elk gegeven nopens de manier waarop deze markt zal functlonneren. In het buitenland ls men erg met deze vraag begaan. Bij zoverre reeds dat er in Engeland tegenmaatregelen; clële zijde werd echter het hier hoegenaamd niet gaat om een drukklngsmiddel ten nadele ven de met devaluatie bedreigde munten, noch dat het de bedoeling zou zijn aan deze nieuwe vrije markt de voor keur te geven boven de officiële markt, waar steeds nog met de offi ciële pariteit wordt rekening gehou den. integendeel. Het grootste deel van de buitenlandse transacties zal bij ons verder over de officiële markt blijven lopen en slechts die welke aan de officiële markt werden verwij derd zullen kunnen uitkomst vinden op de nieuwe vrije markt. De lezer zal uit onze vorige rubriek reeds be grepen hebben wat wij bedoelen met deviezen die van de officiële markt worden verwijderd Er zijn er ook nog andere. Bij voorbeeld de verrichtingen waarvoor een Belg alleen als tussenpersoon op treedt, om te kopen ln het ene land, laat ons zeggen Amerika, om te ver kopen ln Frankrijk. Wij raken ener zijds dollars kwijt en krijgen ander zijds een minderwaardig devies. Dat zal dus voortaan ook slechts mogelijk zijn via de nieuwe vrije markt. Deze markt zal dus blijkbaar van onder geschikt belang zijn. Men ls van oor deel dat het op die markt eerder om toevallige aanbiedingen zal gaan, sa- mengelopen in de handen van zekere tussenpersonen, en die geconfron teerd zullen worden met toevallige vragen, eveneens samengelopén ln enkele handen. Al wat er momenteel daarover kan gezegd worden is, dat deze verrichtingen volledig wettelijk zullen zijn en dat onze Importeurs er zich zullen kunnen bevoorraden met het oog op hun behoeften in deviezen van de Europese Betallngs unie. Iedereen die begaan ls met de fi nanciële toestand van het land én van onze munt, heeft vanzelfspre kend de aandacht gespitst op de evolutie van het Belgisch probleem (zoals dit verkeerdelijk genoemd wordt) in het kader van de Europese Betalingsunie. Vandaar dat de week staat van de Nationale Bank vooral van uit deze hoek wordt bekeken. De rubrieken en formuleringen heb ben, vermoedelijk om ons daarbij behulpzaam te zijn, een duidelijker uitzicht gekregen, zodat de zaak merkelijk vergemakkelijkt wordt. Laten wij vooraf vermelden dat onze goudvoorraad met 207 millioen is verminderd en onze deviezen met 16 millioen. Bovendien zijn onze ver bintenissen op termijn ln goud en deviezen, ook reeds een verlies in potentie, opgelopen met 659 millioen. Dit laatste ls natuurlijk een gevolg van het verlangen onzer importeurs, om zich te dekken op termijn, tegen de dreigende devaluatie van enkele munten in Europa en waarvan men de ontknoping voorziet voor de vol gende maand. In feite staat daar na tuurlijk nog niemendal van vast, doch de zaak wordt van dag tot dag onvermijdelljker. Ten opzichte van de Europese Be tallngsunie staan wij nu, per 11 Ok tober, zover dat de uit onze maan delijkse overschotten oplopende kre dietverleningen, thans eêratens ge boekt staan voor het maximum waartoe wij ons verbonden hadden, nl. 10.065.625.000 fr. Het ls daar éch ter niet bijgebleven, want daarnaast staan wij reeds met een overschrij ding van 283.625.000 fr. die de Na tionale Bank niet meer wil ten laste nemen en bijgevolg door de schat kist overgenomen wordt. De schat kist heeft daarvan trouwens nog niet veel last ondervonden en hare schuldrekening ls er zoals wij ver leden week lieten opmerken nog niet noemenswaardig door beïnvloed, om de goede reden dat deze over- schrllding gefinancieerd wordt door de afhoudingen van 5 op het ult- voerprovenu herkomstig uit Europa: Deze afhoudingen bereiken nu samen het bedrag van 279.368.000 fr. (nadat ze deze week nog 81.252.000 bijkre- gen) zodat de tussenkomst van de schatkist nog slechts 4.257.000 fr. be loopt en dus bij verleden week met dogenoemde 81.252.000 fr. vermin derde. Dat is echter een magere troost, want enerzijds zijn de dagelijkse voorschotten aan de landen van de Betallngsunie, voorschotten die dus per 15 dezer moeten gecompenseerd worden, deze week nog met 1.102.017 fr. verhoogd, ondanks al de reeds getroffen maatregelen, bereiken wij dus weer het uitzonderlijke re cordbedrag van 7.738.581.520 fr. waar- Van weer de helft op het schalleke geschreven wordt. Bij de rest. Dus bij de 283.625.000 fr. overschrij ding te financieren door de schatkist. En van nu af zal de schatkist niet veel hulp meer krijgen van de 5 afhoudingen, omwille van de strem ming in de betalingen, wegens do jongste discriminatiemaatregelen, Uitgaande van ons devlezeninstituut. Gelukkig verhoogt het uit het bui tenland toestromende en door de de- viezenmaatregelen opgehouden ver- effenings- of vhichtkapltaal recht streeks de deposito's van de banken en bijgevolg het leeuwenaandeel dat daarvan bij de schatkist dient be legd, zodat deze laatste het helemaal niet moeilijk zal krijgen. Beschouwen wij nu kort de ge wone rubrieken van de weekstaat: het door de particuliere ranken ge disconteerde handelspapier loopt te rug met 480 millioen en de genoten voorschotten o p overheldsfondsen met 158 millioen. Een bevestiging van de loffelijkheid waarin de the saurie van de banken zich bevindt. Wij zien trouwens ook op het passief dat de saldi van de gewone rekenin gen courant der banken, zich nog met 190 millioen aanvult. De schatkist heeft 260 millioen no dig gehad, doch de parastatalen heb ben 207 millioen teruggebracht, zo dat de gezamenlijke schuldpositie van het staatsapparaat ten slotte slechts een geringe verhoging onder gaat. De bankblllettenomlooo daalt met 541 millioen om de 91,578 millioen. te bereiken. Laat ons hopen dat d» nabije toekomst dit gezamenlijke omlooobedrag nog een goede duw naar omlaag geeft. op nostcheckrekening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperlnge, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. 202» trekking van 13 Oct. 1951. Wint 1 millioen frank: Reeks 2715 Nr 947. 141* trekking van 17 October 1951. Wint 1 millioen frank: Reeks 5622 Nr 347. Wint 500.000 frank: Reeks 6420 Nr 152. 76» trekking van 15 Oct. 1951. Wint 1 millioen frank: Reeks 8365 Nr 555. Wint 250.000 frank: Reeks 10.490 Nr 266. 17 October 1951. GOUD: Pond sterling Napoleon Louis Dollar PAPIER: Dollar Gulden Zwitserse frank Franse frank Pond sterling Mark Peseta 677,50-680,00 565,00 525,00-530.00 137,55-137,00 54,75- 55,25 12,80- 12,90 12,50- 12,60 12,65- 12,80 123,50-125,00 10,35- 10,50 1,10- 1,12 TE HUUR: hablt. Jacquet, smoking, rouwkleren. 't SPINNEWIEL75, Zuidstraat, ROESELARE, J. De Bruyne- Vanüendriesiche (Tel. 718). (d-2818)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 11