Verzekert U tegen dienbrand H1 nieuwe VIM Westvlaamse Electriciteitsproblemen Het Huis AU RENARD BLEU De Nationale Basiliek van het Heilig Har: te Koekelberg plechtig geconsacreerd Een product dat werkt als nooit iê voren VERSTERKT met VKOR De nieuwe wet op arbeidsongevallen de Qditét op qeen en (te! De tweede round in de Provincieraad ;9ET WSmiJKS !OKfflmr2l!0&f 2^ 0^ ftïl7 m mu 1 feden ZondagMISSIEZONDAG BUITENLANDS OVERZICHT AU RENARD - RUSELSTRAAT V S. P. R. L. BLEU MENEN Koninklijke Prinsen woonden de Pontificale Hoogmis bij die voor het eerst in de nieuwe Basiliek werd opgedragen ERINNERT gij U nog de Missietentoonstelling te Roeselare? Duizenden mensen hebben daar hun ogen uitgekeken; t[ ze leerden daar dat er i let alleen zendelingen zijn in óngo. Ze zagen daar dat onze 'laamse Zendelingen over de hele i| ereld verspreid zijn. 't Is boven- j i ien nog maar een veertien dagen 1 eleden dat ik schreef over Pater ;;'ertenten die bij de Kaja-Kaja's it, in Nieuw-Guinea... ginder ver l i .issen de Oost en Australië. Waart ge niet preuts als ge die 15 mtoonstelling hadt bezocht? Hebt b er niet over gesproken, thuis. ij iet vrienden en kennissen? Heel ij ie missiewereld lag daar voor U, net de zes honderd missiegebie den, waar nu vier en twintig <lui- fjend priesters en inlandse priesters ,ioor dat reuzewerk staan een mil- t ird en half heidenen te bekeren, u Weet wel, er zijn ook nog dui- ibnden zusters en broeders, maar i i dat geen ongedaan werk? Onze pastoor kondigde verleden 'eek de «Missie-Zondag» aan en (laar gewoonte liep zijn sermoen ver de missies. Zo gij een week i'ing goed peinst op wat ik van- j aag zeg, dan zult ge toekomende >londag veel milder zijn dan zo ik jr U acht dagen later over sprak... 'Ongedaan werk, zei de pastoor? Klaar ge weet goed dat O. L. Heer J elf aan zijn apostels de taak op- ,!gde: «gaat en onderwijst ALLE olkerenDe Missionarissen nu ■isttên dat werk voort. In de ogen Man de mensen schijnt dat dwaas, (.ven dwaas als die woorden van L. H. zelf. Maar de ware dwazen wijn zij die ongedaan of onbegon nen werk heten wat van de Grote Mieester komt en door Hem werd evolen. Was het ook niet dwaas i die tijd te geloven dat er een ag komen zou dat de Westerse we- sld, het oud Romeins Rijk en al ij Ie Germaanse stammen en al die I :ekkersstammen die van Oost naar ?est aan 't bewegen waren, bekeerd ouden geraken? i Na t sermoen van gister, spraken 'e er over in 't Kroontje»; over f' e expositie van Roeselare en over i; 1 onze Vlaamse Zendelingen in He hoeken en gaten van de wereld, 'j leen parochie of ze heeft... ent- 'aar een pater, zuster of broeder... >at kleine Lo trekt natuurlijk de iaak uit, lijk Ooigem boven kraait iet zijn zes gebroeders-zendelin- en. Er gaat geen maand voorbij onder dat er op ieder parochie rieven toekomen uit de missie of •jr naartoe gezonden worden. En ,och weten onze mensen er niet enoeg over; dat was de mening 'l an Meester. En omdat wij er nog liet genoeg over weten, daarom i teunen we nog niet genoeg. Kijk, zei Meester.... als er iemand waar ziek is, hoe dikwijls gebeurt et niet dat de geburen in beevaart aan, een novene doen. Zouden we at soms niet eens doen voor onze endelingen? Zouden we dat nu iet doen voor onze Vlaamse zen- 1, elingen dië in China achter ble- en? Zijn ze niet doodziek, ze ver eren toch in doodsgevaar! En dan? Ja, 't is waar, er wordt ij ons... gegeven. Maar weet ge dat e katholieken uit de Verenigde 1 taten meer geven aan de missies an al de andere landen van de 'ereld saam?... Ze verdienen daar ok meer geld? Zeker, maar ze roeten ook nog zelf hun priesters, un kerken en hun scholen onder ouden... en dat doen ze! i' We keken aardig op naar Mees- ter. Was dat niet overdreven? Dht is waarheid, zei Meester, zui vere waarheid. De Amerikanen on dervinden misschien dat 't een goe zake is, ook financieel, aan O. L. H. te lenen! 't Zal U niet verwonderen dat we in ons klein... parlement over de toestandspraken, 't Zal U ook niet verwonderen dat de een die toestand zwarter inziet dan de an dere. Dat gaat van zwart naar grauw en grijs. We hebben geluk kig onder ons nog geen pessimist, noch een halve profeet die uit alle soorten van oude geschriften of profetieën op een haar weet, wan neer 't spel zal beginnen en waar 't zal eindigen. Maar toch gaat het van zwart naar grauw en grijs. Ik peinze dat het overal zo Is, zowel bij U als bij ons die ongeluks profeten daargelaten. En we overgingen die toestand. Iran, Egypte, Soedan, Irak en na tuurlijk... Korea. Waar ten donder liggen al die landen en wat gebeurt er daar nu eigenlijk? Ja, wie weet er daar het fijne van! Meester, die meer tijd heeft om te lezen, moet dan uitleg geven. Van daaruit, zei hij, zo men niet danig voorzichtig is, zou een we reldbrand kunnen oplaaien. Precies, zei Fiel, ik moet U iets vertellen over die brand! Ge kent wel juffrouw, daar van aan den hoek, die de rook uit de kave zift? Ze was vreselijk kwaad omdat een van haar nichtjes iets gevraagd had voor... 't spaarzakje en «met de Missie-Zondag geef ik geen cent... 't is altijd schooien». Ik hoorde dat spel... Ge moogt er om lachen zoveel ge wilt Flel, zei ze, 't is mijn gedachtGe zijt gij al weeldig zonder dat ge uw gedacht doet, zei ik, maar juffrouw, zijt ge niet bang \an... brand? Zijt gij wel verzekerd?... 't Is maar een vraag juffrouw.Ze bezag mij en «Dat is wat anders, Fiel, wat zou ik anders wel doen? En heeft het al gebrand bij TJ, juffrouw? «Neen 't, Fiel, maar dat kan toch gebeuren. En zijt ge bang voor een oorlog, juffrouw? Er is daar toch geen sprake van, Flel, God spare ons daarvan!G'hadt haar wezen moeten zien! Juffrouw, zei ik, 'k weet het niet, maar ge kunt U daartegen verzekeren; zoudt ge niet?... «Zeker Fiel en rap dan nog». 't Was 't moment. «Juffrouw heeft nog Congolezekes thuis, geen zwartjes, maar... papie ren! 'k Zei juffrouw, zo ge niet wenst dat ook de zwartjes ons in de brand laten, of doen lijk Iran en Egypte, het beste dat ge doen kunt is... «vele» geven op Missie- Zondag! 't Zijn maar de Missio narissen die dat kunnen verhinde ren. 't Is zeker, juffrouw, 't is een verzekering tegen dien... brand». Om uw huishoudelijk werk te verlichten hebben de fabrikanten van Vim een moderner en krachtiger product vervaardigd. Vim versterkt met Vigor, betekent een overgrote technische vooruitgang op gebied van poetsmiddelen. De nieuwe Vim is zoveel beter Versterkt met Vigor, is de nieuwe Vim een product met ongeëvenaarde mogelijkheden. Elk korreltje is met een zeepvliesje omhuld en de onbetwistbare kwaliteiten van Vim en Vigor vullen elkander aan, méér nog vermenigvuldigen elkander en daardoor is deze nieuwe Vim een product dat werkt als nooit te voren. Vim geeft nu een actief schuim dat veel sneller en beter ontvet en ook aan alle gepoetste voorwerpen hun mooie glans behoudt. EEN LEVER PRODUCT V 44-01916 KFL V SAVONNERIES LEVER FRÊRES, BRUSSEL OP MAANDAG 15 OCTOBER IN VOEGE Vanaf Maandag 15 October trad de wet van 10 Juli 19! (Staatsblad dd. 15-7-51) In verband met de vergoedingen bij arbeidson gevallen, in voege. Opdat iedereen, en in de eerste plaats elke arbeider, een juist be grip zou hebben van de voordelen der nieuwe wet, die een der belang rijkste sociale verwezenlijkingen is van de homogene C.V.P.-regering, zullen wij ze hieronder in 1 kort uiteenzetten. VERGOEDINGEN BIJ WERKONGEVAL 1. - Bij tijdelijke, volledige werkonbekwaamheid. Wanneer de betrokkene wegens arbeidsongeval werkonbekwaam is, zal hij, vanaf de dag die volgt op deze waarop het ongeval plaats greep, een vergoeding ontvangen van 30 van zijn gemiddeld dage lijks loon. Vanaf de negen-en-twin- tigste dag na het ongeval wordt de ze vergoeding gebracht op 90 van dit loon. Voor de dag zelf waarop het on geval zich voordeed zal het slacht offer een vergoeding ontvangen ge lijk aan het verschil tussen het loon dat hij verdiend heeft voor het ge leverd werk en datgene waarop hij zou recht gehad hebben indien hij de ganse dag had kunnen werken. Deze vergoeding zal nochtans in geen geval mogen hoger zijn dan 80 van het gemiddeld dagelijks loon. 2. - Bij tijdelijke, gedeeltelijke werkonbekwaamheid. Indien de arbeider, die getroffen werd door een werkongeval, maar gedeeltelijk werkonbekwaam is, zal hij recht hebben op een vergoeding gelijk aan het verschil tussen het loon dat hij verdiende vóór het on geval en datgene dat hij verdienen kan alvorens volledig hersteld te zijn. 3. - Bij bestendige werkonbekwaamheid. En dat is zowel waar voor die genen die Congolezenhebben als voor ons. Ons land immers stak er miljoenen in, steekt er miljoe nen in, wil Congo welvarend ma ken, maar er ook een bron van wel vaart van maken voor... ons. Zo de Missionarissen de zwarten niet tot de christelijke beschaving bren gen, hoe lang zal 't duren voor het daar... brandt? En niet alleen in de brousse? Verzekert U tegen dien brand, morgen!... Juffrouw van den hoek zal 't misschien ook doen! PÊ VLAMYNCK. Nationalisme on Wereldorde ALS DE LEEUW kiJN KLAUWEN KWIJT IS Pas was de Mauritius met het laatste personeel van de Anglo-Ira nian Oil Company uit Abadan ver trokken en beleefde Groot-Brittan- nië een Duinkerke van de petro leum, of daar brak een nieuw gezwel open langs een der levens aders van het Brits gemenebest: het Suez-kanaal. Men kent de feiten: de regering Nahas Pasha, hierin gesteund door de oppositiezegde de akkoorden van 1936 op waarbij Egypte er in toestemde dat Britse troepen zou den gelegerd worden in de ka naalzone. Daarop deden vier mogendheden, nl. Amerika, Engeland. Frankrijk en Turkije een voorstel tot a meenschappelijke verdediging van het nabije Oosten. In dat. kader zou Egypte, als absoluut gelijkbe rechtigde, medewerken aan de ver dediging van die zo belangrijke als kwetstbare plek. Maar Egypte wees dit, voorstel brutaal van de hand. Die beslissing van de regering werd in de Kamers op lange en luide ovaties onthaald. Alle var- tijen zijn er op akkoord: geen en kele transactie en oplossing zolang er zich Engelse troepen on Egyp tisch grondgebied bevinden De politici laten er daar ten an dere geen gras over groeien. On middellijk na de verwerping van de voorstellen van de vier, zijn de En zo hebben we dan, in de vierde tttlng van onze Provincieraad, het 1 .ntwoord gehad van de Bestendige 1 ff ge vaardigden Olivier en Smlssaert, 1 le eerste namens de Deputatie, de l weede namens de Westvlaamse Elec- rlctteitsmaatschapplj, (waarvan hij 1 roorzltter is) op de interpellaties 1 Idebau (Soc.) en Vanden. Bussche 1 C. V. P.) Toen Voorzitter Ronsse, Burge- neester van Gistel, het woord gaf f ,an dhr Olivier zat de zaal ln volle j hoogspanning 1 HET ANTWOORD VAN DE HEER OLIVIER i Mijnheer Olivier, die in geen klein erucht verschiet en de atmosfeer ln 1 le Provincieraadzittingen al gewoon s dank zij zijn lange praktijk, be- on met de interpellant 'n spelden- irlk te geven. Hij zei dat de inter- i iellant zeer vaag geweest was ln zijn j leweringen van omkoperij en wijn- 5 lotterij. We hadden liever namen en elten gehad, zo zei hij, dan zouden i ilet al de gemeenten bij Gazclec .angeeloten in een slecht daglicht ijn gesteld geworden. Ook die brief -an Mgr Colle had op Oudenburg :een Invloed, aldus spreker, hij da- i eert van 17-2-1950 en pas over en- :ele weken hernieuwde Oudenburg i net Gazelec zijn contraot. Op de verschillende vragen door le Interpellant gesteld, antwoordde 1 preker, dat de Best. Deputatie zich en volle uitspreekt voor de West- laamse Electrlciteltsmaatschapplj. looh de gemeenten niet kan ver dichten het contract af te zeggen lij een private maatschappij, om lich aan te sluiten bij de W. VI. Jaardoor zou de gemeentelijke zelf- tandlgheld ln het gedrang gebracht morden, hetgeen ongewenst is ln on- e provincie. De grootste wens van I ie Best. Deputatie ls zeker: Tarief - I erlaging ten voordele van de West- 'laamse inwoners. Daardoor gaat al i laar sympathie naar de Westvlaamse, II# dit doel beoogt. Wat de Interpellatie Vanden Bus- i che betreft, verleent, aldus spieker, le Best. Deputatie hem alle steun •an de Ingezette actie tot sanering ■an de electrlclteitsbedeling in Weat- ■laanderen. Tot nu toe ls weliswaar le kwestie van aansluiting van Gis- el. Zandvoorde en Pervljze bij de Vestvlaamse nog niet ln het reine ;etrokken. Dat is niet onze schuld. >ns advies was gunstig, maar het s het Vast Electro-comlté dat een mgunstlg advies uitbracht. Voor vat Aartrljke, Eernegem en Ichtegem letreft, werden deze dossiers steeds net gunstig advies, zeer spoedig >vergemaakt aan de bevoegde dien ten te Brussel. Maar (laar zit het 'enijn. en alles blijft dafir «hangen». Ondertussen, aldus spreker, heb- >en we vernomen datook de aan- •raag van Pervljze te Brussel is ver porpen met 7 stemmen tegen 5. ipreker meent dan ook dat het hoog ljd is dat de parlementaire manda- ■arlssen van Westvaanderen de be rokken Minister zouden Interpelle- ■en over zijn beleid in deze aange- egenheden. Wij hebben, aldus spre- :er, reeds voetstappen gedaan te Jrussel, maar ze blijven zonder ge- olg. Na de onbevoegdheid van de Be- tendige Deputatie te hebben laten Utschljnen wat de terugvordering >etreft der te veel betaalde gelden .an Gazelec (2.800.000 door 29 ge- i neenten) handelt spreker over de 'ooropgestelde strijd Gazelec-West- 'laamse-Desclée. Ik geloof niet. zegt preker, dat hier een strijd bestaat: Ik ben van oordeel, zegt hij, dat le wolven elkander niet zullen ver linden. Met de vooropgezette natlonaltsa- ie kan spreker zich niet akkoord -erklaren, trouwens geeft hij toe, nogen de verdiensten van de eerste- lurstlchters niet onderschat worden, en aan het privaat initiatief moet de gelegenheid geboden worden zich steeds te ontplooien. Hoever het staat nu met Inelgasspreker ls van oordeel dat daarin niet over haastig mag worden beslist. HET GEVAL VAN DE IEPERSE ARRONDISSEMENTS COMMISSARIS Dhr Olivier gaat verder met de kwestie van Inelgas aan te snijden, en heeft het terloops over de Arron dissementscommissaris uit leper, dhr Tombeur. Door een omzendbrief, gericht tot de gemeentebesturen van het arron dissement leper en uitgaande van dhr Arrondissementscommissaris, om deze aan te sporen, zich aan te slui ten bij een bepaalde maatschappij, maakt dhr Olivier de raad er attent op, hoe deze ambtenaar zijn be voegdheid is te buiten gegaan en toont hij aan, hoe dhr Gouverneur hem daarvoor op de vingers heeft getikt (1). Overigens werd, aldus spreker, zijn houding hij de Minis ter van Binnenlandse Zaken aange klaagd. De Bestendige Deputatie za! hierover kortelings een onderhoud hebben met de Minister. Verder haalt spreker aan dat het intercommunaal Initiatief niet uit gaat van Gazelec. Over deze kwestie is spreker zeer voorzichtig en laat niet veel aan het daglicht komen. 35 Ge meenten hebben reeds besloten aan te sluiten bij West-België. Dienaan gaande zal een onderhoud gevraagd worden met de afgevaardigden van deze nieuwe maatschappij. Dat de volkswelvaart moet worden verhoogd staat bulten kijf, aldus spreker, en hij ls van mening, dat in een tijd van crisis de gemeentekas moet gevuld worden, waardoor de voor delen daarvan steeds ten goede ko men aan de Westvlaamse bevolking. De electrlclteitskwestie in onze pro vincie kan dat zeker helpen bewer ken. Zo eindigde dhr Olivier z'n rede. HET ANTWOORD VAN DE HEER SMISSAERT Dhr Smlssaert, Bestendig Afge vaardigde en Voorzitter van de West vlaamse, komt vervolgens aan het woord. Hij had het eerst en vooral tegen dhr Lanneau, Burgemeester van Harelbeke en Commissaris bij de Westvaamse, volgens wie: 1. de Westvlaamse een inerte maat schappij ls; (2) 2. de Voorzitter van deze maatschap pij de aangesloten gemeenten heeft gesmeekt de maatschappij trouw te blijven; 3. de maatschappij leningen zou aangegaan hebben tegen het ad vies ln van enkele personen van de Raad van Beheer in. Inert is, aldus spreker, een vage beschuldiging. Men mag niet verge ten dat de W. VI. Mij onder con trole staat van Provincie en Staat... en dus de gevolgen van die adminis tratieve sleur ondergaat. Van dat smeken is niets van waar. Op sociaal gebied is de West vlaamse zeer vooruitstrevend. De po litiek gevoerd door de Westvlaamse ls steeds, op de goedkoopste manier een electrlciteltsverdeling ln onze provincie bewerken. Spreker stelde zich de vraag of de Westvlaamse niet gebezigd zou worden als een strljd- machlne tegen de private maatschap pijen. Daar is absoluut niets van aan. De zaak van de electriclteit ln Beproefde hulp bij verkoudheid voor Va der. Moeder en kind. DooJ 15 Fr Pot 25 Fr. MISSIEZONDAG: wordt allen lid van de Voortplanting des Geloofs. onze provincie moet beschermd wor den tegen etatisme en kapitalisme. Het moet ons toelaten de tekor ten aan te vullen. Wij hebben slechts één doel: stroom te leveren onder de beste voorwaarden en tegen de laagste tarieven. Ook de private maatschappijen moeten zelfde doel beogen. In verband hiermede, aldus spreker, zullen onze statuten eer lang worden gewijzigd ten voordele der gemeenten, zij zullen aangepast worden aan de economische evolutie in Westvlaanderen. Daardoor zou mogelijks ook een deel van de Westvlaamse werkloos heid overwonnen worden. EEN ANDERE KLOK Aangedreven met Zulderwind ls het dhr easier (Lib.), Burgemeester uit Komen die dhr Vanden Bussche aanvalt en... een energiek pleidooi aftrekt ten voordele van Gazelec. Ze verdienen allemaal veel geld, zegt hij, zowel de andere als Gaze lec, en als Gazelec meer verdient dan ls het omdat haar kapitaal veel om vangrijker ls! Trouwens, aldus spre ker, ik weet niet wat de Provincie raad daarmee te zien heeft: ze moet zich in de autonomie van de ge meenten niet bemoeien. PRO NATIONALISATIE Dhr De Tavenier (Soc.) is van oor deel dat de Westvlaamse, als kind van de Provincie door de Provincie als dusdanig dient gesteund, en als haar Voorzitter werkt om propagan da, dan doet hij nog maar wat hij doen moet. Wij moeten de West vlaamse zo sterk mogelijk maken op dat zo zonder letsels uit de huidige tweestrijd zou geraken, want Gaze lec doet thans aanlokkelijke voor stellen aan de gemeenten om de Westvlaamse te verzwakken. Wee echter de gemeenten die op deze voorstellen Ingaan, ze offeren het heden op aan de toekomst maar ze zullen daarvan later do gevolgen moeten dragen. HIJ laakt verder de sabotage van Brussel en stuwt aan op een vorm van Nationalisatie, nog verder te omschrijven. EEN VUILE, ROTTE BOEL... Vervolgens kwam dhr Vanden Bus sche (C7V.P.) aan het woórct. HIJ noemde de electrlclteitsvoorzienlng ln de provincie een vuile, rotte boel, en het Vast Electro-Technlsch Co mité een sinistere comedle. Ik heb niet het proces gemaakt van Gazelec. lijk dhr Casier beweert. Ik heb noch Gazelec willen aanvallen, noch de Westvlaamse verdedigen.. Immers, ik ben voorstander van de uitbating ln regie, zonder de tussenkomst van beide maatschappijen. Met mijn in terpellatie heb lk alleen een bij drage willen leveren tot sanering van de electrlclteitsvoorzienlng ln de pro vincie. Hierop verstrekt hij als advokaat kosteloos Juridisch advies aan de ge meenten. Volgens hem kunnen de gemeenten ten allen tijde, hun con tract, met eender welke maatschap pij, opzeggen. Als lichamen van openbare m'acht, die concessies kun nen verlenen, kunnen zij naar eigen goeddunken de verleende concessies ook intrekken. Deze verklaring wekt beroering op sommige banken, en dhr de Gheldere (C.V.P.) laat zich zelfs de opmerking ontvallen, dat de gemeenten, die zulks doen, ook de gevolgen daar van moeten dragen (door het beta len van schadevergoeding). Dhr Vanden Bussche besluit met dhr Casier ervan te beschuldigen het groot, vreemd kapitaal te hebben verdedigd. Kamers overgegaan tot de stem ming van twee wetsontwerpen: 1) het afschaffen van de toetten waarbij de verdragen van 1936 en van 1899 werden goedgekeurd en 2) de aanvaarding van het prin cipe van een grondwetwijziging in verband met het statuut van Soe dan en de titels van de Koning Die ontwerpen kregen, zowel in de Kamer als in de Senaat een over donderende meerderheid en het eer ste stel werd reeds door Koning Fa- rouk ondertekend en zal een dezer dagen in het staatsblad verschijnen. Intussen schijnt de Egyptische haring nochtans op één van de twee punten niet al te goed te bra den, nl. in verband met de Soedcv- nese kwestie waar 'zij dus eenvoudig weg de verdragen van 1899 willen afschaffen en Soedan bij Egypte aansluiten. Volgens de jongste berichten im mers zouden de twee grootste Soe- danese politieke leiders, die tot nu toe echte doodsvijanden waren, een akkoord hebben ondertekend cr voorstel en in aanwezigheid van de Britse, gouverneur-generaal sir Ro bert Howe. En dat akkoord (mede ondertekend dus door de leider van de Egyptisch gezinde partij) voor ziet de volledige zelfstandigheid van Soedan en algemone verkiezing"nj met het oog op het bijeenroepen van een grondwetgevende vergade ring. onder controle van een inter nationaal organisme. Het zijn dus niet alleen de En gelsen, manr blijkbaar ook de Soe- danezen die er niet willen van horen dat, hun land bij Egypte zou worden ingelijfd Daar ligt wellicht, ook de reden waarom het Egyptisch Parlement de bespreking van het tweede ont werp van de regering nog 'n beetje heelt, uitgesneld Wat er nu echter ook vav een feit moet worden vastgesteld: Engeland wordt hier opnieuw in een zeer moesik parket, gebracht en men ziet. niet goerf hoe het er heetfjvMs zal. uitkomen Nghas Pgehn heeft het -nar Suis* en zeer mnisch geee.gd: Engeland kan e» zich niet tenen weren, wan* hei wee* dat Hieruit een. nieuwe wereldgenie- Jc.gn voortvloeien en het, beschik* niet oner de nodige mnnht nm. die te voeren De Britse leeuw is oud. gewor den. Win klguwe.n S'in ver versie- ten Daar hand* wen er ook min der en minder rekening mee. EIFN si.prsMTE r»ag VOOR MAC GHEE Alhoewel de Egyptische weigering om in te gaan op het voorstel der vier vrij algemeen verwacht was, toch heeft ze, in Amerikaanse krin gen, een zekere malaise geschapen. En er zijn inderdaad redenen té over om die beslissing van Er met een wantrouwig en bezorgd ooa te bekijken Ze beivijst inderdaad dat het nationalisme zo ver k,an gaan dat er niet in het minst, reke ning gehouden wordt met de be hoeften en de eisen van een ge zonde en effectieve gemeenschap pelijke verdediging en strategie De diepere onrust, van de Ame rikaanse kringen is dan ook. de volgende: is de politiek van Mac Gliee, hoofd van de sectie voor het Midden-Oosten van het State De artementloei de goede geweest? Welke is dan die politiek geiveest? me gespeeld. En om die te spelen heeft men verworden en bedorven regeringen gesteund, waarvan men de corruptie zeer goed kende. (Denk ook terug aan de Kuomintang in China). Aan die anti-communis- munisme uit te spelen om zijn na- termijn zonder oog te hebben voor de werkelijke landsbelangen op lange termijn. Zo is het ontegensprekelijk juist dat Egypte er alle belang bij had op het voorstel van de vier in te gaan. Door het om sentimentele redenen niet te doen. opent het een bres in de verdedigingsgordel van de vrije volkeren en vermin dert het bijgevolg in aanzienlijke naie zijn eigen veiligheid. Tweede vaststelling: het op de nits gedreven nationalisme aarzelt liet in feite de macht van het com- maand na het verstrijken van d« herzieningstermijn. BIJ DODELIJK ARBEIDSONGEVAL 1. - De begrafenisvtrgoedlnj, Aan de persoon, die de begrafe niskosten gedragen heeft zal een vergoeding uitbetaald worden, ge lijk aan 30 maal het gemiddeld dag loon van het slachtoffer. Deze ver goeding zal in geen geval minder dan 4.000 fr. mogen bedragen, 2. - Lijfrente aan de rechthebbenden, Aan de echtgenoot(e) van het slachtoffer zal een lijfrente worden uitbetaald gelijk aan 30 van het jaarlijks loon. Aan de kinderen onder de 18 jaar zal een lijfrente uitgekeerd worden gelijk aan 15 van het loon indien maar één der ouders overleden is, en 20 indien hun beide ouders overleden zijn. Deze lijfrente ral, voor alle kinderen samen, nooit meer mogen bedragen dan 45 ol 60 van het loon, zelfs wanneer er meer dan drie rechthebbenden zijn. Nochtans zal, in tegenstelling met de vroegere wetgeving, vana! het ogenblik dat het aantal der rechthebbende kinderen minder dan vier bedraagt, aan 'elk ervan 15 ot 20 van het loon worden toege kend. Aan vader en moeder zal een lijfrente toegekend worden gelijk aan 20 van het loon, indien het slachtoffer geen echtgenote, noch rechthebbende kinderen nalaat. HET BASISLOON Het baslsloon, waarop de vergoe dingen en de lijfrente berekend worden, is datgene dat het slacht offer verdiend heeft gedurende het jaar vóór het ongeval, Het bedrag van het basisloon zal gedeeld wor den door het aantal gepresteerde werkdagen, terwijl daarbij, voor de dagen van ziekte, oproeping of we- deroproeping onder de wapens, werkstaking, lock-out. werkloosheid en elk ander gerechtvaardigde af- Bij bestendige werkonbekwaam- wezigheid op het werk, een som ral tische noodzakelijkheid werden door de leiders van de Amerikaanse po litiek voor het Midden-Oosten zelfs zeer vage toekomstideeën van een heropstanding van de Islam ge koppeld. Dat opgedreven national'sme heeft hen nu die kaakslag bezorgd en geleid tot een, neutralisme dat totaal in oppositie is met de inter nationale en Westelijke gebonden heid die Mac Ghee gehoopt had er te kunnen uit distilleren. Die kaakslag heeft dan echter voor gevolg dat Amerika vermoe delijk in deze zaak een andere hou ding zal aannemen als in de af faire met Iran waar ze in de grond Engeland alleen aan zijn lot heb ben overgelaten. Thans zou Amerika van plan z«- Engeland stevig ter zijde te staan en dat zou dan kunnen de misre kening ziin van de regering van Koning Farouk. nl. dat de Ame rikaanse houding tégenover dit. ge schil niet dezelfde zal. zijn als ze geweest is in het conflict met Iran. Welke vorm die steun aan En geland zal aannemer en hoever die zal gaan blijft echter noa een vraagteken. Persoonlijk twij telen wij er aan of Amerika er voor zal te vinden zijn de sterke hand te gebruiken en gewapender hand o- te treden. Het hoofddoel var Amerika kan zeker niet. zijn Engeland te steunen om de clausules van het verdra van 1916 te doen eerbiedigen Eén zaak alleen bekommert de States: de effectieve verdediaina van het Midden-Oosten En daarvoor heelt men niet zozeer het Egyptisch leger nodia foaarvoor men niet veel res pect heeft, (vooral na ziir onbe nullig optreden in het. conflict me*. Israël) maar wel de Egyptische Po litieke samenwerking en diploma tieke verstandhouding De zone van het Suez-kanaal heeft inderdaad een strategische waarde van de bovenste plank Niettegenstaande de mogelijkhe den van een luchtbrugis het toch voor de hand liggend dat do tische actie zware mc-iiikheden zou meebrengen voor de Engelse troeven d*e in de kanaalzone ge- stotjjbveerd zijn. Verder vreest, men ook dat de huidige toestand er zou kunnen toe leiden een noodlottige wedüver in het. leven t° roeven tussen Ankara, het eerste bolwerk, van he* Atlan- tósme in het, Midden-Oosten, en Ka'iro, de kampioen van het neu tralisme van. de Arab'sche we-eld. Dat gehele snel kan vanzelfspre kend, a'leen water brenaen op de mnleu van, het communisme, wiens sterkt" toeneemt in de mate w*fn de vriie landen he* ander elkaar oneens zijn of worden. NATIONALISME EN WERELDORDE We kwamen in vroegere artikels reeds op dit thema. De Egyptische zet is er een zeer typische illustratie van. Eerst en vooral: met op de spits gedreven nationalismen is geen ernstige wereldorde mogelijk en wordt de vreAe op elk ogenb'ik be- tionalistische doeleinden te berei ken en speelt aldus het gevaarlijk ste spel voor de wereldvrede. Maar derde bedenking: die na tionalismen zouden nooit mogelijk geweest zijn indien de vroegere koloniserende mogendheid zich tij dig van zijn egoïsme en profiteuris me ontdaan had en jaren geleden een vrijwillige medewerking gezocht had die haar thans geweigerd wordt. De zonen boeten voor de zonden hunner vaderen 17-10-51 V. WESTERLINCK. heid zal er een jaarlijkse vergoeding uitbetaald woraen gelijk aan 100 van het loon. Het bestendig karak ter der werkonbekwaamheid wordt vastgesteld door een overeenkomst tussen de betrokken partijen of door een eindvonnis. Indien het arbeidsslachtoffer be stendig de bijstand van een ander persoon nodig heeft omdat hij zich alleen niet kan behelpen, zal de rechter het bedrag van de vergoe ding op een hoger peil kunnen bren gen, zonder dat het nochtans de 150 van het loon zal mogen over schrijden. Bij het verstrijken van de herzie ningstermijn wordt de jaarlijkse vergoeding vervangen door een lijf rente, die zal berekend worden op het procent invaliditeit van de be trokkene. Indien het procent invaliditeit de 5 niet te boven gaat, zal de lijf rente volledig aan de belangheb bende uitbetaald worden binnen de MISSIEZONDAG: wordt allen lid van de Voortplanting des Geloofs. gevoegd worden gelijk aan het ver- loren loon. Het maximum basisloon. waarop de vergoedingen en de rente bere kend worden, wordt op 120.000 fr, gebracht. Wanneer het gaat om minderja rigen, zullen de vergoedingen en de rente berekend worden op een jaar loon van 24.000 fr, AFHOUDING BIJ DE M. Z. De wet voorziet dat op de vergoe dingen, die toegekend worden aap de slachtoffers van een arbeidson geval, afhoudingen zullen moeten gedaan worden voor de Maatschap pelijke Zekerheid. Deze bepaling moet nog nader toegelicht worden door een Koninklijk Besluit. VRIJE KEUZE i VAN GENEESHEER Het slachtoffer van een arbeids ongeval. dat opgenomen wordt in een kliniek, aangeduid door dl werkgever, zal de bijstand mogen vragen van een geneesheer naar eigen keuze. In dat geval zal het ereloon van de dokter moeten gf» dragen worden voor 90 door dt werkgever en voor 10 door hei slachtoffer. In twee woorden geschetst de dreigd. Het nationalisme brengt volgende: omdat men tvenste de Arabische landen bij de Westerse wereld te behouden, heeft, men zonder aarzeling de gevraagde kaart van het meest absolute nationalis- het inderdaad zo ver de mensen zodanig in verwarring te brengen dat ze met een vaaraebril oplopen ev alleen nog sommige sentimentele volksbelangen zien op zeer korte (1) Zie onze artikels van 23/6, 30/6 en 14/7/51. (2) Zie ons artikel van 18/8/51. (Zie vervolg biz. I.) Telefoon 565 De specialisten van het mooie pelswerk Indien gij een mooie en schone pels begeert, wend U in volle vertrouwen tot het Huis «AU RENARD BLEU» Het bijzonderste pelshuis der streek. Al onze artike len worden steeds ten huize gemaakt met bonten van eerste keus. Mededinging onmogelijk aan gelij ke kwaliteit. HERSTELLINGEN - VERANDERINGEN VAN MANTELS en PELSEN VAN ALLE AFKOMSTEN. Maximum kwaliteit aan de laagste prijzen. verkoopt in volle vertrouwen en waarborgt de nieuwste modellen. Teruggave van 10 aan Oudstrijders, Oor logsinvaliden en Staatsagenten. REISKOSTEN VERGOED BIJ AANKOOP. BEZOEKT ONS ZONDER VERBINTENIS. Magazijnen open gans de Zondag Gemak van betaling Goedkoper dan in Frankrijk gggT- ADRES GOED OPMERKEN -gjg (3276) het altaar, het hart van ds kerk, over heel het gebouw wegvloeien. Zoals de vorige dag de buitenmuren werden gezegend, zo wc-rden thans de binnenmuren gedurende drie ronden besprenkeld en vervolgens komt de vloer aan de beurt. De eer ste maal loopt de bisschop in een kruis door het middenschip en daar- vertrekt hij van hel middenpunt naar de vier windstreken. Daarmee ls de doopritus geëindigd. Volgt dan de begrafenisrUus, die bestaat in het onderbrengen der relieken var, de martelaren ln de verschillende altaren. Naarmate de wijding en de zal ving der altaren vordert, worden de gelovigen stilaan per groepjes in de basiliek toegelaten. De personaliteiten, waaronder de ridders van Malta, de ambassadeurs van vreemde natiën, ministers, se natoren, volksvertegenwoordigers en ontelbare hoogwaardigheidsbekle ders hebben in het koor plaats ge nomen. Bij het einde der plechtige con secratie van de basiliek wordt door de gelovigen een dankbaar Magni ficat gezongen. Intussen kondigt het. gejuich der menigte buiten de basiliek de aan komst der Koninklijke Prinsen aan, prinses Josephine Charlotte en prins Albert worden door de kardinaal bij de ingang van de basiliek verwel komd. De prinsen zijn vergezeld van de hofmaarschalk Baron Carton de Wlart en burggraaf du Pare. Met pontificale assistentie doör Kardinaal Van Roey, draagt M» Callewaert. bisschop van Gent, eerste plechtige H. Mis op in de nieuwe basiliek. Geestdriftig zingt het volk de kerkelijke gezangen me de. Na de mensen geleidt de Kardi naal de Prinsen tot bij de uitgang- Plots weerklinken vreugdeschoten, Ontelbare ballonnetjes worden tal len kante opgelaten, versierd met de pauselijke en de nationale kleu ren, dit om de wereld kond te doen dat een nieuwe kerk aan Gods ere dienst gewijd werd. In de namiddag kregen de gelo vigen gelegenheid om de basiliek te bezoeken. Herhaalde malen werd een plechtig Lof gezongen ln de nieuwe basiliek. Tijdens een lunch die aan de ge nodigden na deze plechtigheid werd aangeboden dankte Z. E'm. Kardi naal Van Roey allen die aan de op bouw hebben meegewerkt en MJ besloot met een ontroerend dank woord aan «de eenvoudigen om hun kleine penning». T/: Tot zover werd de koninklijke be lofte ingelost. Het grootste deel vso de basiliek is klaar, maar reed-' staan de werklieden met het tru weel in de hand om het overige van deze grootse bouw op te trekken. Bij het begin van de wijdingsplechtigheid die Zaterdag doorging, nam Z. Em. Kardinaal Van Roey plaats op de hldf toel die aan de buiten zijde der basiliek opgesteld stond. Achter de Kardinaal bemerkt men links Mgr. Suenens, rechts Mgr. De Smedt, hulpbisschoppen. BASILIEK KOEKELBERG Tijdens grootse plechtigheden werd Zaterdag en Zondag 11. de Na tionale Basiliek van het H. Hart te Koekelberg plechtig geconsacreerd door Z. Em. Kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Mechelen, om ringd door al de Bisschoppen van België cn door talrijke hoogwaar digheidsbekleders. Deze plechtigheid werd met bijzondere toelating van de H. Stoel over twee dagen ver deeld. Fet deel der Basiliek dat thans reeds voleindigd is, nl. het koor en de middenbeuk, is rijkelijk met vlaggen en wimpels versierd. Ooi- de ruime esplanade vóór de basiliek is met vlaggen en guirlandes ge tooid. De plechtigheid van Zondag ge noot een ruimer belangstelling dan deze welke Zaterdag plaats had, de ze van Zondag ls uitgegroeid tot een werkelijk geestdriftige natio nale hulde aan het H. Hart. Het hoogtepunt van deze plechtigheid was de Pontificale Hoogmis die op gedragen werd in aanwezigheid van de Koninklijke Prinsen die Z. M. de Koning vertegenwoordigden. DE WIJDING DER MUREN Tijdens de wijdingsplechtigheid van Zaterdag werd niemand ln de basiliek toegelaten. De gelovigen konden echter door luidsprekers, die op de esplanade opgesteld stonden, gans de wijding volgen. De plechtige wijding van Zaterdag werd verricht door Z. Em. Kardinaal Van Roey, bijgestaan door de hulpbisschoppen Mgr Buenons en Mgr De Smedt. Driemaal werden de muren der basiliek langs buiten door de wij bisschoppen met wijwater bespren keld. Nadat de kardinaal tot drie maal toe met de staf op d-e maje- statische deur geklopt heeft wordt deze grote poort, die naar verluidt de grootste'der wereld is, plechtig geopend. Ds plechtigheid wordt thans, na het zingen van het Veni Creator, binnen de basiliek voortgezet. De kardinaal schrijft in het op de grond getekende assekruls het Griekse en Latijnse alphabet om hierdoor te beduiden dat de Kerk zich richt tot al de volkeren. Tot slot wordt het doopwater gewijd waarmee de wijding 's Zondags zal voortgezet worden. DE WIJDING DER ALTAREN De consecratieplechtigheid werd Zondag 14 October voortgezet en voltrokken. Intussen hadden de gelovigen, na een vijfvoudige kaarskensprocessie, die Zaterdagavond plaats had, een vrome nachtwake doorgebracht bij de heilige Relieken der martelaren clie 's anderdaags in de altaren der basiliek zouden bijgezet worden. Niet minder dan 37 kerkprinsen, ontelbare geestelijken van alle rang, vertegenwoordigers van de hoogste gezagslichamen in ons land en een menigte gelovigen die op 100.000 ge schat werd, woonden de plechtig heid bij die 's Zondags doorging en die duurde van 9,30 tot 14 uur.' De stoet van bisschoppen en pre laten was van een ongekende pracht. De relieken der martelaren werden door priesters in de stoet meegedra gen. Alvorens de basiliek betreden wordt, zalft de Kardinaal Aartsbis schop de ingangsdeur met het H. Chrisma. Daarna begeven de bisschoppen zich naar de verschillende altaren om deze te wijden: Kardinaal Van Roey het hoofdaltaar, toegewijd aan het H. Hart; Mgr Cento, Pauselijk Nuntius, het H. Sacramentsaltaar; Mgr Kerknofs, bisschop te Luik, het O. L. Vrouwaltaar; Mgr Charue, bisschop te Namen, het St-Jczefs- altaar en Mgr Himmer. bisschop te Doornik, het H. Theresia-altaar ln de sacrlstij. Eb- wordt een speciale devotie gewijd aan de H. Theresla in de basiliek, omdat de vorige pas-' toor, wijlen Kanunnik Barette, ge tuige geweest is van een wonder, dat gediend heeft in het proces tot heiligverklaring van deze heilige. De wijbisschop tekent met de duim, in het doopwater bevochtigd, de vijf kruiskens, die in het mar mer van de altaarsteen zijn gebei teld. Zevenmaal gaat hij vervolgens rond het altaar dat hij zonder on derbreking besprenkelt. Die reini gende besprenkelingen moeten van De basiliek bood een heerlijk schouwspel tijdens de Zondag na de wijdingsplechtigheid werd opgedragen en wis jirjns werd door HH. KK. Hoogheden Prinses Josephine-Chariot Albert, die Zijne Majesteit Koning Boudewijn vertegen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 2