Wereldgebeurtenissen DE WEEK IN ONS LAND De 24 Lustige TyroSers Ober-Bayern-Bieravond G. BOVCKAER1 GENERAL MOTORS ontwerp van WALTER RiCHARD Zonnewonder van Fatimazouzich H. Vader hebben geopenbaard Midden-Oosten bezorgt Engeland nieuwe moeilijkheden GENERAL CONTINENTAL Naamloze Vennootschap ANTWERPEN Bij onze Grensarbeiders Nog de vergiftigingszaak van Pont-St-Esprit Bevallig - Mooi - Elegant Warm - Onverslijtbaar GROTE REKLAME VAN MOOIE ASTRACAN MANTELS OP MAAT VANAF 12.000 FR. VAN FABRIKANT TOT VERBRUIKER ZONDAG 28 OCTOBER 1951 IN EEN ONVERGETELIJKE Kapellestraat - Te1- 245 - Meulebeke aan de Brouwgerst- en Hopstudledagen en tentoonstelling te Brugge Eerste-Mfnister van Pakistan neergekogeld te Rawalpindi Het Brlts-lraans geschil voor de Veiligheidsraad De kantonnale verkiezingen In Frankrijk Bij de aanstaande verkiezingen In Engeland De oorlog In Korea tHET WEKELIJKS NIEtnVsZaterdag 20 Oct. 1051. *- Blddz l' H i'ii IS TE ANTWERPEN General Motors nodigt U uit «Le Sabre» te komen bewonderen in zijn toonzaal aan de Noorderlaan te Antwerpen, waar de wagen van 21 tot 28 Octo ber aal zijn tentoongesteld. Na deze tentoonstelling gaat «Le Sabre» terug naar Amerika. Verzuim niet deze enige gelegenheid in Europa om «Le Sabre» te zien. Dagelijks van 1 O tot 24 uur. 11 Getrouw aart zijn vooruitziende politiek heeft General Motors thans reeds een concrete vorm gege ven aan talrijke nieuwe vindingen en ideeën, die zijn technici voor prac- tische toepassing in de toekomst voor de geest zweven Le Sabre een waar laboratorium op wielen. In Le Sabre is de automatise ring ten top gedreven. Ruiten, deu ren. kap. koplampen, crics... het is ongelooflijk, wat al niet automatisch wordt bediend met enkele drukknop pen op het instrumentenbord, dat niet minder dan 34 instrumenten en bedieningsorganen bevat. Le Sabre is niet te koop en zal ook in zijn tegen woordige vorm nooit in productie komen. Wel staat het vast dat General Motors in zijn onverpoosd streven naar hogere perfectie van zijn producten zijn seriemodellen van de eerstvolgende jaren zal laten profiteren van de nieuwe ideeën, in deze toekomstwagen verwezenlijkt. LE SABRE HEEFT een 8-in-V motor van 300 pk voor super-octaan benzine en methanol. Compressie 10:1. een kruissnelheid van 250 km/h. een aan het differentieel aangebouwde koppelomvor mer. een kap, die automatisch sluit, als het begint te rege nen. ingebouwde crics, die van het instrumentenbord af bediend worden. afzonderlijk verwarmde zitplaatsen. een projectie-snelheids- meter. Kritieke toestand in Egypte naar aanleiding van opzeggis van het Egyptisch-Brits verdrag van 1936. ZWARE ONLUSTEN. - MEERDERE DODEN. De decreten door de Egyptische premier Nahas Pasha aan het Egyptisch Parlement, namelijk tot de eenzijdige opzegging van het Brits-Egyptisch verdrag van 1936 en tot het uitroepen van Koning Farouk ook tot Koning van Soe dan, werden door het Egyptisch Parlement goedgekeurd en de des- betreflende wetten reeds door de Koning ondertekend. Deze wetten willen de Britten beroven van alle voorrechten en vrijstellingen krachtens voormeld verdrag van 1936 voorzien, o.m. van het recht van het legeren van troe pen in de zone van het Suez-kanaal. De afkondiging van de decreten tot opzegging van het verdrag van hadden v 1936 vorige week reeds aan- i, i GRENSARBEIDERSKWESTIE li1 Werkloosheid stijgt onrustwekkend jl i Talrijke Belgen afgedankt V Na een korte herneming in de .''textielnijverheid van Noord-Frank- :i1 rijk, is opnieuw een ernstige crisis (i i losgekomen en werden talrijke Bel- e grensarbeiders uit de Franse elbëdrijven voor onbepaalde i' i term paar huis gezonden. Van Maandag as. af vallen ruim 11700 werklieden der centrale wolfa- briek te Toerkonje werkloos. Ook het Belgisch personeel der Firma Lepeirs te Toerkonje wordt vier we- 1 ken werkloos. Het Belgisch perso- 1 neel der grote wolkammerij Motte en der centrale wolkammerij te 'Toerkonje is naar huis gezonden. DE INVOER TIJDENS DE MAAND SEPTEMBER 1 In September bedroeg de Belgi- ;sche invoer 3.191.743 ton voor een .waarde van 8.732.902.000 fr. 1 BESPARING VAN KOLEN IN OPENBARE GEBOUWEN In regeringskringen wordt verno men dat de Minister van Verkeers- wezen aan de verschillende Rijks- diensten een rondschrijven heeft gezonden, waarin hij verklaart dat daar de kolentoestand in West- Europa moeilijker is dan vorige ja ren er reden bestaat 'n besparings- polltiek te voeren, wat betreft de verwarming van de openbare ge- bouwen. Diensvolgens zal de kolen- levering aan alle openbare diensten I' en Rijksadministraties, de scholen inbegrepen, die meer dan 20 ton steenkolen verbruikten, met 20 t.h. worden beperkt. GEEN VISA MEER VOOR OOSTENRIJK J i Het Oostenrijkse gezantschap t deelt mede dat in het kabinet van 1 'de minister van Buitenlandse Za- schijnt een punt bereikt te hebben, ken te Brussel officiële nota's ult- i gewisseld werden betreflende de af- 'schaffing der visa tussen België en Oostenrijk, van 15 November af. i Hen uitwisseling van gelijkaardige nota's heeft ook plaats gehad te Luxemburg. HET SYNDICALISME IN ONS LAND Het Algemeen Christelijk Vak verbond CA.C.V.) en het Algemeen Belgisch Vakverbond (A.B.V.V.) hebben de cijfers van hun aange- slotenen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het A.B.V.V. 630.000 aangeslotenen telde op 31 December 1950 en het A.O.V. 568.000 hetzij samen ongeveer 1.200.000 aangeslotenen, hetzij twee derde van de loontrekkende bevolking ln België. HCt A.B.V.V, van verzadigini terwijl het A.C.V. merkbare voor- uitgang boekt. In 1948 telde het i A.B.V.V. 607.000 aangeslotenen; in 1949 620.000, hetzij een verhoging van 2 t.h. en einde 1950 630.000 (of 1.6 t.h.). Het A.C.V. telde 503.000 leden in I 1948 547.000 ln 1949 (8,7 t.h) en 567.000 in 1950 (3,7 t.h.). i Vergeleken met 30 jaar geleden i is het A.B.V.V. gestegen van onge- veer 550.000 tot 630.000 (14 t.h.); het A.C.V. van 120.000 tot 567.000, i (370 t.h.). Opmerkelijk is 't dat het zwaar- l tepunt voor beide syndicaten niet in Wallonië, maar wel ln de Vlaam- se provincies ligt. Het A.B.V.V. telt in Vlaanderen ongeveer 320.000 le den tegenover 242.000 in Wallonië en 67.000 te Brussel. Het A.C.V. in i Vlaanderen 447.000 leden, 81.000 in Wallonië en 33.000 te Brussel. Zo telt Vlaanderen 767.000 (64 t.h.) gesyndiceerden, Wallonië 323.000 of l 27 t.h. en Brussel 114.000 of 9,4 t.h. i NAAR POLITIEKE STAKE 7 In hun actl- tegen de C.V.P.- 1 Regering en met als oogmerk de val 1 dezer regering hebben de Socialls- ten nu sociale beroering in het land gewekt en hun vakbond, het A.B.V.V., hiertoe ingezet. Tevens hebben zij bij de Rege ring zelf, en ook bij de Voorzitters van Kamer en Senaat, de eis gesteld dat het Parlement onverwijld zou i worden bijeengeroepen, om hun 1 weeklachten te aanhoren, maar ter 1 dezer kwamen zij reeds van een kale reis terug, t.t.z, liepen zij op een weigering van de Hr Pholien. Het A.B.V.V. anderzijds stelde de eis dat een heffing van twee mil- liard zou gedaan worden, zogezegd op de overwinsten, om een premie i toe te kennen aan de arbeiders, dat de pensioenen zouden worden ver hoogd, dat de bijkomende vacantie- dagen zouden worden veralgemeend i en dat de nuishuurwet zou worden i verlengd tot einde 1952. i Zo hen geen voldoening werd ge- 1 schonken dan dreigden zij staking uit te roepen met 22 October e.k. in de bedrijven van metaalprodukten, i bouw- en houtvakken, mijnen en i electriciteit-gas. De stakingsopzeg betekenden zij niet aan de patroons zoals het fei telijk hoorde naar normale wijze, maar aan de regering, i Hieruit bleek dus duidelijk dat i gans hun gedoe een politiek karak- i ter draagt. In totaal zouden een 400.000 450.000 betrokken zijn in de voor melde bedrijven. De staking, be toogden de Socialisten, zou zolang duren tot voldoening werd beko men. Vanwege het A.C.V. werden even eens eisen overgemaakt aan de Re gering, nl. dat, wat reeds vroeger werd gevraagd, de buitengewone winsten van de industriën, o.m. ge maakt ingevolge het herbewape ningsprogramma, zouden belast worden en dat de opbrengst hier van zou aangewend worden voor de uitbreiding van bestaande of de vestiging van nieuwe industrieën om de werkloosheid te bestrijden, dat de levensduurte zou worden be. streden door het treffen van be paalde maatregelen, dat de pensioe nen zouden aangepast worden. Vanwege het A.C.V. werd tevens aangedrongen op een herziening van de huishuurwet en op een po litiek van bouwen van woningen en het aanleggen bij de groepen nieu we woonhuizen van wegen en riole ringen. De Regering beraadslaagde een eerste maal Vrijdag jl. op de gestel de eisen der vakbonden en besloot o.m. dat voor 31 December e.k. een wetsontwerp zal worden voorgelegd aan het Parlement, tot het heffen van een belasting op de uitzonder lijke winsten, ter bevordering van investeringen. Afvaardigingen zo van het A.C.V. als van het A.B.V.V. werden ont vangen door Minister Van den Dae- le. Deze verkaarde de normale weg te willen volgen en de vertegen woordigers van de Patroons en van de Vakbonden werden opgeroepen om de toestand onderling te bespre ken. Maandag greep die bijeenkomst plaats, in aanwezigheid van de Mi nister van Arbeid en Sociale Voor zorg. De Patroons deden vooraf op merken dat zij feitelijk vanwege het A.B.V.V. geen stakingsvooropzeg hadden ontvangen. Deze was im mers aan de Regering overgemaakt. Tweedens dat hetvniet onder hun bevoegdheid ligt één belasting te heffen, maar wel onder deze van het Parlement. Dinsdag werd aan de afgevaar digden der vakbonden dan bekend gemaakt dat de Algemene Paritaire Raad zou bijeengeroepen worden voor de Donderdag 18 October. Door de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg werd er bij de vakbonden op aangedrongen dat de stakings vooropzeg zou geschorst worden tot op het einde van de week, opdat de besprekingen in een gunstige sfeer zouden kunnen gehouden worden. Intussen werd er in bevoegde kringen op gewezen dat de Socia listen, door hun actie, het bestaan de systeem der koppeling van de lonen aan de levensduurte, omver willen gooien, en de normale pro cedure niet hebben gevolgd, wat wel wees op hun politieke bedoelingen. Dat hun actie wel degelijk politiek is, werd ten andere bewezen door volgend feit: te Vilvoorde werd in een fabriek vooropzeg gegeven bij de eis van een premie. Toen het bestuur van de fabriek zich akkoord verklaarde om de gevraagde pre mies uit te betalen, was het weeral niet goed en de vakbond weigerde. FINANCIEEL SCHANDAAL IN ONAFHANKELIJKHEIDSFRONT Vorig jaar ontstond ene breuk in de schoot van het Onafhankelijk- heidsfroniten een aantal leden welke er genoeg van hadden van het communistisch gedoe van dit Fronttrokken er vandoor en stichtten er sindsdien het Natio naal Belgisch Onafhankelijkheids- front» dat vrij wilde zijn van de communistische partij. Door de leden van deze nieuwe organisatie werden thans enkele mededelingen verstrekt over de werkzaamheden van het O. F. en waaruit blijkt dat de millioenen welke werden ontvangen voor de Weerstand, gebezigd werden voor communistische doeleinden. Zo werd uitgemaakt dat het O. F. van het totaal der ontvangen gelden niet min dan 6.350.000 fr. heeft overgeheveld aan communistische werken en o.m. 1.852.000 fr. aan het communistisch blad L'Eclair dat slechts een kortstondig bestaan kende. Voorzitter van het O. F. was des tijds de Hr Demany, gewezen com munistisch Volksvertegenwoordiger, die de partij naar verluidt zou heb ben verlaten, maar wiens houding toch verre van klaar schijnt te zijn. DE WERKLOOSHEID In de week van 30 Sept. op 6 Oct. jl. werden gemiddeld per dag 138.995 volledige en 55.117 gedeelte lijke werklozen gecontroleerd, wat ten overstaan van de voorafgaande- lijke week een vermindering van 1.281 volledige en een vermeerde ring van 2.528 gedeeltelijke werklo zen betekent. TOURING-WEGENHULP Het ledenaantal van Touring-We- genhulp heeft de 100.000 overschre den, wijl het Nieuwsblad van Tou- ring-Wegenhulp een maandelijkse oplage heeft bereikt van 100.000 exemplaren. Touring-Wegenhulp, die amper drie en een half jaar bestaat, ver leent kosteloze hulp aan meer dan 80.000 automobilisten en kwam in die tijd tussenbeide in 2.500 ver keersongevallen en verzorgde zowat 700 gekwetsten. De werkloosheid stijgt onrustwekkend. Na een korte herneming in het textielcentrum van Noord-Frank rijk, is bij het einde der afgelopen week opnieuw een ernstige krisis ontstaan en werden talrijke Belgi sche grensarbeiders uit de textiel bedrijven voor onbepaalde termijn naar huis gezonden. Vanaf Maandag reeds vielen ruim 700 werklieden der Centrale Wolfabriek te Toerkonje werkloos. Ook het Belgisch personeel der Firma Lepers te Toerkonje werd voor vier weken werkloos gesteld. Het Belgisch personeel der grote Wolkammerij Motte en der Cen trale Wolkammerij te Toerkonje werd eveneens naar huis gezonden. Zoals men denken kan, verwek ten deze nieuwe maatregelen groot opzien in onze Belgische grens streek. De vergiftigingszaak van Pont-St- Esprit, waar zoveel lieden stierven of krankzinnig werden tengevolge het eten van giftig brood, bli.ikt nog steeds niet in het reine ge trokken. Van meerdere zijden wordt voorgehouden dat de vergiftiging niet kan toegewijd worden aan het «roggebrand» en vaak wordt be weerd dat een misdadige hand er tussen zit. Gedane onderzoekingen brachten ook nog geen volledige opheldering. Thans wordt door een ingenieur beweerd dat het drama veroor zaakt werd door afvalwater va een gasfabriek die de wateren van de rivier welke Pont-StrEsorit door stroomt zou vergiftigd hebben en van welker wateren zou gebruikt zijn om het brood te maken dat zo rampzalige gevolgen bijbracht. MISSIEZONDAG: wordt allen lid van de Voortplanting des Geloofs. GEBOORTEN EN STERFGEVALLEN IN JULI Tijdens de maand Juli 1951 wer den 12.225 levende geboorten aange geven, waarvan 6257 jongens en 5968 meisjes. Van deze geboorten waren er 300 onwett'". Gedurende hetzelf de tijdvak werden 7555 sterfgeval len eeboekt, waarvan 4089 mannen en 3466 vrouwen. Er werden voorts 7717 huwelijken gesloten. Vergele ken met de maand Juli 1950 is het aantal geboorten gestegen met 0.54 percent en dat der sterfgevallen met 0,49 percent. AMERIKA ZAL 24 MIJNVEGERS LEVEREN AAN BELGIE Naar verluidt zal door de U.S.A. in het kader van de onderlinge hulpverlening, een totaal van 24 niijnvegers van de Beam »-klasse gelevérd worden. Hiertoe rullen d'e kaders van de Belgische Zeemacht worden uitge breid, zullen nieuwe bases worden aanr :legd te Liefkenshoek bij Ant werpen en te Brugge en ook te Bo- ma in Kongo. Al deze eigenschappen heeft een pelsmantel, onmisbaar bij iedere moderne vrouw Verders overgrote keus in: CASTORETTE LOUTRE CHEVRETTE AGNEAU TOSCANE AGNEAU DU PÉROU AGNEAU DE VATILI MURMEL AGNEAU DES INDES BRUN - GRIS PAT- TES D'ASTRACAN PHOQUE RAT-MUSQUÉ MAR- MOTTE ASTRACAN PETIT GRIS PETIT GRIS LUSTRE SILVERBISAM REGONDIN VISON, enz... alles aan onvergelijkbare prijzen en kwaliteit. Vraagt onze katalogus met de nieuwste modellencreaties. WAARBORG. GRATIS BEWARING. STAD VEURNE Het door de regen uitgestelde feest van Statiekermis. ZAAL RETHORIKA te 7 uur zeer stipt VOOR DE EERSTE MAAL IN DE STREEK EEN NIEUWIGHEID EN DE KONING VAN DE LACH met: L. Noyez (Fantaisist) M. Tape (Tenor) L. Lefever (Humorist) R. Miuyile (Acc. virtuoos) Jerry Porter van Televisie Rijsel en 6 Tyrolerattracties. HET FEEST VAN HET JAAR Namens de Canadawijk, De Voorzitter: A. Beirnaert. OPGELET: Bespreekt seffens uw plaats, want slechts één ver toning. Kaarten in Huis Van der Eist, Ooststraat, Veurne. Prijzen: 35 - 30 - 25 - 20 fr. (d-3756) Geschenk aan iedere koper bij voorlegging dezer aankondiging. De fabriek is gemakkelijk te bereiken met de autobuslijn Kortrijk-Tielt tot Meulebeke-Plaats. Depositarissen, kunnende waarborg geven, worden gevraagd. Reiskosten worden terugbetaald aan ieder koper bij een aan koop van minstens 1.000 fr De magazijnen zijn open alle dagen der week, ook de Zondag ;ans de dag. PELSWARENFABRIEK BIJHUIZEN TE: DIKSMUIDE: Mr Desmet Cyriel, Vaartstraat, 60. RUMBEKE: Mevr. Vermandere, Plaats, 88. STADEN: Mej. Nouwynck, Statiestraat, 28. POELKAPELLE: Mevr. Vandeputte, Nieuwplaats, 15, (3766) De Voorzitter van de Vereniging voor Brouwerijonderzoek en On derwijs (V.E.B.O.) heeft d« eer en het genoegen al de belangstellen den uit te nodigen tot de Brouw gerst- en Hopstudiedagen en ten toonstelling, die worden ingericht te Brugge op 19 en 20 October 1951. PROGRAMMA VRIJDAG 19 OCTOBER 1951 14.30 uur: Op speciale uitnodi ging. Vergadering NaCoBrouw (Ne derland); SECOBRAH (Frankrijk) en V.E.B.O. (België). ZATERDAG 20 OCTOBER 1951 In de zaal Debuck, St Jans plaats, 6 te Brugge. 9.30 uur: Opening der tentoon stelling. 10.30 uur: Academische zitting. Openingsrede door dhr Ch. Van Gorp, Voorzitter van de Techn. Gerstcommissie van V.E.B.O. Toespraak door Dr H. van Veld huizen, Secretaris van Na Co Brouwde gerstoogst 1951 ln Nederland. Toespraak door Dr P. Bergal. Directeur van SECOBRAH: De gerstoogst 1951 in Frankrijk. Toespraak door Prof. L. Isebaert, Algem.-Beheerder van V.E.B.O.: De brouwgerst- en hopcultuur 1951 in België. Voordracht met demonstratie door de Ingn. A. S. D'Hondt: De botanische identificatie der gerstvariëteiten en het onder zoek op de raszuiverheid der in gevoerde gersten. Proclamatie der prijswinnaars en uitreiking der ere-diploma's. 13.00 uur: Gezamenlijk middag maal per inschrijving. leiding gegeven tot vreugdebetogin gen, welke tevens een zeer ernstig anti-Brits karakter droegen. Britse en Franse magazijnen nadden er zelfs moeten aan geloven te Kaïro en de buitenlandse ambassades wer den er beschermd door de politie. Die betogingen dreigden echter te ontaarden, zodat de Egyptische re gering zich genoodzaakt zag die verd®r te verbieden. Aan de Britse gezinnen, welke in meerdere plaatsen of steden van Egypte verbleven, werd bevel gege ven zich te begeven naar Britse le- ^crkRinpcn. De ondertekening van de hierbo ven aangehaalde wetten door de Koning werden evenwel andermaal het sein tot nieuwe anti-Britse be togingen welke in het gebied van het Suez-kanaal tot zeer erge on lusten ontaarden. De politie bleek niet bij machte die massa-optoch ten ln bedwang te houden. Te Alexandrié poogden 70.000 be togers het Brits consulaat te berei ken, wat aanleiding gaf tot een bot sing met de oolitie. Hierbij zouden 40 personen zijn gewond en 50 aan gehouden. Te Ismaillia, in de Ka naalzone, werd het zeer erg. Beto- f ers rukten op naar een Britse can ine welke zij plunderden en ln brand staken. Op het stationplein, bij klaarlichte dag, werd er een Britse soldaat neergestoken. Drie Britse auto's werden er aangerand en vernield en de bestuurders had den alle moeite om aan de opge zweepte menigte te ontkomen. Po- werden gedaan om Britse ln brand te steken. Een voertuig met Britse schoolkinderen werd bestenlgd. De Britse troepen te treden. iron zouden hier 12 Eevotenaren en 2 Britten tijdens de onlusten zijn gedood. Te Port-Saïd werd een Egypti sche politieagent door een Britse schildwacht neergeschoten, daar de man niet antwoordde op de gegeven sommaties. Egyptenaren zouden er tevens een Brits kamp hebben om singeld en aangevallen, zodat de soldaten op hen vuurden en er 5 van doodgeschoten zouden hebben- Woensdag jl. werd de toestand algemeen kalmer bevonden. In het land werd ten andere de noodtoe stand afgeroepen. De politiekorpsen staan overal in alarmtoestand. Een wet op de algemene mobilisatie werd nog door de Egyptische re gering afgekondigd. Te Ismallia be trokken Britse soldaten, met de ba- Te Port-Saïd zou de toestand evej wel steeds gespannen zijn. De l Britse valscnermbrigade werd vi Cyprus naar het Suez-gebied ove gebracht. GROOT-BRITTANNIE WIL VASTHOUDEN AAN HET VEI AANGEGAAN VERDRAG SOEDANESE PARTIJEN EISE> VOLLEDIGE ONAFHANKELIJKHEID Door de Britse Minister van Bu tenlandse Zaken, Hr Morrissc werd bekend gemaakt dat Engel&i niet van plan is de Suez-zone i ontruimen, ten ware een nieuw al koord met Egypte tot stand zou fe men. Aan de door Egypte aa Groot-Brittannië toegekende ree) ten in 1936 wil Engeland intusse vasthouden. Alle maatregelen zu len genomen worden om de Brit: strijdmachten aan het Suez-kanai te handhaven, desgevallend i hiervoor een luchtbrug worden lr gesteld en zal water aangeven worden met tankschepen. Nieuwe troepen zullen intus»» naar de Suez-zone worden overga bracht en ook naar Soedan. De Soedanezen hunnerzijds zij ook weinig ingenomen met de li zichten van Egypte, dat zijn Konta wil opdringen en slechts een relj tief zelfbestuur gunnen wil, g twee bijzonderste partijleiders va Soedan hebben het zelf tot een ai koord gebracht om volledige onal hankeüjkheid voor Soedan op t eisen. Deeaangaande zouden t eveneens een overeenkomst hebbe gesloten met de Britse Gouvemeut Generaal. Wat de toestand der Britten I Egypte betreft, werd om. verklaar door het Egyptisch blad El Mtsri dat elk Brits soldaat die zich I Egypte zou bevinden buiten de ka naal-zone zou worden aangehoudt en dat het Egyptisch luchtafwee bevel zou gekregen hebben te vure op elk ongewenst vliegtuig dat bo in Egyptisch gebied zou vliegen. Engeland heeft inzake zijn poli ïk in werden genoodzaakt op Volgens niet-officiële br tlek In Egypte de steun gekiège: van Nieuw-Zeeland, Australië en d U.S.A., wijl Egypte hetzelfde ver kreeg vanwege Syrië en de Llbaner Naar verluidt zouden ook Indië t: Birma de zijde van Engeland kiezer WESTERS VERDEDIGINGSLAï VAN HET MIDDEN-OOSTEN DOOR EGYPTE VERWORPEN Door de U.S-A., Engeland, F/ank rijk en Turkije werd aan de top tishe Regering een voorstel gedaii tot samenwerking voor de verdeél ging van het Midden-Oosten. Jfcyp te werd verzocht tot dit plan toe t treden, dat aansluit bij het Atlai ti&ch pact. Naar verluidt was Engeland 1* reld de Suez-kanaal-zone te ont ruimen en onder international controle te zien plaatsen, zo Egypt zich akkoord zou verklaard hebber over dit plan. Egypte zou ermee ook het recht hebben gehad same: met de andere partners van het sluiten verdedigingsverdrag, 4 troepen aan te duiden die zoiriet belast worden met de verdedlgrii van het kanaal. De Egyptische regering heeft ech ter gemeend deze voorstellen van 4 hand te moeten wijzen. Heer Liaquat Ali Khan stierf kort nadien. Moordenaar gelyncht. jonnet op het geweer, de wacht aan bruggen en bijzonderste punten. Veiligheidsraad niet bevoegd verklaart Hr Mossadegh Rusland zou veto stellen tegen elke resolutie. vië. werd de reeds vooraf door (i Britten gewijzigde resolutie, ander maal geamendeerd ln die zin dr er elke verwijzing naar de besluiten van het Internationaal Gerechtshoi van Den Haag weggelaten werden Van de resolutie zou dus slechts een uitnodiging tot hervatting der be sprekingen overblijven. Door 4 Perzen werd dit reeds a priori van de hand gewezen en ook de Russi sche afgevaardigde zou verklaard hebben zijn veto te stellen tegw elke resolutie van de Veiligheids raad. Uit Teheran werd anderzijds ver nomen dat de Perziërs binnen'»:: het werk zullen hervatten te Abs- dan onder eigen leiding, met voor lopig een dagelijkse productie van 1 millioen gallons, wijl de volledigs 17 gallons be Op Maandagavond jl. heeft de Veiligheidsraad de Britse aanklacht tegen Iran in behandeling genomen. Hr Mossadegh heeft er net stand punt zijner regering verdedigd. Zo betoogde hij vooreerst dat de Vei ligheidsraad niet bevoegd is om de ze klacht te onderzoeken. Hij veT- zocht tevens om de steun van de U.N.O. en alle vredelievende landen voor Iran en bevestigde dat zijn land bereid is onderhandelin gen aan te knopen met Groot-Brit tannië tot vaststelling van de scha deloosstelling voor de onteigende petroleuminstallaties en tot de in richting van de verkoop van de pe troleum. Door de afgevaardigde van Indië, gesteund door deze van Yougo-Sla- Tijdens de grootse sluitplechtig- heden van het H. Jaar, Zaterdag jl. te Fatima gehouden, en welke bij gewoond werden door 800.000 gelo vigen, werd door Kardinaal Tede- schini, aartsbisschop van de basi liek van St Petrus, verklaard, dat rond 1 November 1950, bij de dog maverklaring van O. L. Vrouw He melvaart, het wonder van Fatima tot driemaal toe zich zou hebben geopenbaard aan de H. Vader. Dit zou gebeurd zijn in de tuinen van het Vatikaan, op 30 en 31 Octo ber en 1 November 1950, telkens te 16 uur namiddag. Aanvankeijk werd voorgehouden dat dit wonder de verschijning van O. L. Vrouw van Fatima zou zijn geweest, maar Associated Press meldde naderhand dat in feite het zonnewonder van Fatima zich zou voorgedaan hebben aan de H. Va der op voormelde data. In Vati- kaanse kringen werd de grootste discretie over die beweringen ge handhaafd. Aangenomen wordt dat de Kardinaal op eigen verantwoor delijkheid heeft gehandeld. Daaromtrent werd nu door Ass. Press medegedeeld: Vatikaan.se zegslieden, die zei den hun inlichtingen te danken aan indiscretiesvertelden dat de Paus bij het zonnewonder door een geheime stem verzocht werd op te kijken. Verscheidene dagen, voordat hij op 1 November 1950 het dogma van de ten hemelopneming van Maria uitriep, had de Paus een voorgevoel van een openbaring door de H. Ma ria, aldus deze zegslieden. De openbaring kwam in de Vati- kaanse tuinen, terwijl de Paus zijl gebruikelijke dagelijkse rust nam. De Vatikaanse zegslieden zeiden, steeds volgens A. P., dat de Paus al leen het wonder gezien had. De le den van de pauselijke garde, die slechts op korte afstand van de Paus stonden, zagen niets onge woons. Een stem vroeg de Paus op te kij ken en zijn blik niet van de zon af te wenden. Daarna gebeurde het zonnewon der, zoals Kardinaal Tedeschini in Fatima beschreven heeft. De zon kreeg, volgens deze zegs lieden, het aspect van een zilveren schijf, welke als een vurig wiel ronddraaide. Dit werd hier beschre ven als een herhaling van het vi sioen, dat 34 jaar geleden de drie herderskinderen in Fatima kregen. In de geschiedenis van de Pausen zijn dergelijke visioenen slechts sporadisch voorgekomen. Paus Plus de Vijfde, die van 1566 tot 1572 opperpriester was, heeft in zijn particuliere kapel een visioen gehad van de overwinning van de christelijke troepen te Lepanto. Drie dagen later bereikte het nieuws van de overwinning het Va tikaan. Pius de Vijfde Werd in 1712 gecanoniseerd. Paus Plus de Negende werd toen hij bijna 100 jaar geleden het dog ma van de Onbevlekte Ontvangenis in de St Pieter uitriep, getroffen door een lichtstraal, welke zich door de donkere hemel boorde, al dus A. P. De Premier van Pakistan, Heer Liaquat Ali Khan, stond op het >unt het woord te voeren Dinsdag 1., op een openbare vergadering te "awalpindi, stad van Kasjmier, toen plots revolverschoten weer klonken en de Eerste-Minister neer zeeg, door twee kogels in de borst getroffen. De moordenaar, die met de re volver in de hand in de straat door de omstaanders werd gevat, werd door hen meteen gelyncht en ter plaats gedood. Intussen werd de gewande naar een kliniek overgebracht, waar al het mogelijke gedaan werd om hem te redden maar een bloedovertap- ping kon zelfs niet helpen en de Eerste-Minister gaf er weldra de geest. Liaquat Ali Khan was 56 jaar oud en sedert 15 Augustus 1947 Eerste- Minister van Pakistan. Hij koes terde sympathie voor de Britse Commonwealth. Zijn opvoeding ge noot hij aan de Universiteit van Oxford. In Maart jl. werd reeds een complot tegen hem gesmeed, dat evenwel mislukte. Rawalpindi, de plaats waar thans de aanslag plaats greep, is het hoofdkwartier van net Ministerie voor Kasjmier en is reeds sinds ge ruime tijd een ziek punt in de be trekkingen tussen India en Pakis tan aangaande het betwiste gebied. De stad is steeds een broeihaard van agitatie geweest in het geschil. De moordenaar bleek 'n Afghaan te zijn en men gist naar de reden van de moord. Volgens sommigen zou Liaquat Ali Khan in sommige Pakistaanse middens eerder als een Indiër aanzien geweest zijn en dus ongeschikt om Pakistan te besturen. Het stoffelijk overschot van Lia quat Ali Khan werd met volle mi litaire eer begraven en bijgezet naast het graf van M. A. Jinnah. de stichter van Pakistan en eerste Gouverneur - Generaal ervan. Een menigte van 100.000 rouwende on derdanen woonde de begrafenis plechtigheden bij. Khwaja Mazi Moeddin, Gouver neur-Generaal van Pakistan, werd de voorlopige opvolger van Liaquat Ali Khan als eerste-mintster van Pakistan. Liaquat All Khan is de vierde lei der van een Mohammedaans land, die dit jaar stierf onder de kogels van een moordenaar. De andere drie waren: Ali Razmara (premier van Iran), Koning Abdoellah van Jordanië, en Riad El Sohl (premier van Libanon). Het zou kinderachtig zijn daaruit af te leiden, dat de moordenaars in betrekking stonden met mekaar, of dat de moorden het werk zouden zijn van één organisa tie. Maar één ding is kenschetsend: de vier slachtoffers waren in het woelige Oosten trouwe vrienden van Groot-Brittannië. capaciteit 17 gallons bedraagt OOK IRAK WENST VERANDERING AAN VERDRAO MET ENGELAND Te Londen werd bevestigd door de Regering van Irak eveneens aangedrongen werd op veranderinf aan het bestaande Iraaks-Brits ver drag van 1930. Zulks werd te Lon den ter sprake gebracht door d.' Premier van Irak, die er onlangs op bezoek was. In verband hiermede kan gemeiJ worden dat de Britten twee luch'- bases bezltte*- in Irak. De Jraaks' oliemaatschappij zit vast in Ameri kaanse, Britse, Franse en Neder landse handen. In Iraakse middens zou nu oo* de nationalisatie der petroleum- bronnen gevraagd worden. Communisten en Socialisten verloren terrein. In cijfers uitgedrukt betekenen deze winsten en verliezenCommu nisten, verlies 98 zetels; Socialisten, verlies 139 zetels; Verscheidene linkse nartiien, min 11; M.R.P., plus 20; R.G.n., plus 8; Onafhan kelijke Boeren en Rechtse onaf- hankelijken (gematigden), winst 142; R.P.F. w inst 80 zetels. Zondag jl. werd in Frankrijifl tweede ronde der kantonale vero' zingen gehouden. Uit de vollwif uitslarren blijkt thans dat de sen terrein verloren en dat de te winsten verwerven werden fl*1 de gematigden. De kandidaten moeten zuinig zijn. Nog steeds geen akkoord omtrent neutrale zone bij ni#®** wapenbestandsonderhandelingen. Zware gevechten op het front. gevechten, in alle sectoren rijnf, allieerde divisies in de aanval om doorbraken te bewerkstau»^ maar om de Communisten verliezen toe te brengen. Op !h, sectoren wisten de UN.O.-tro»y enige vooruitgang te boeken, BKJ, kele kilometers of halve kilomOy,. of enkele heuveltoppen, o.m- V van de Heartbreak Ridge v [iV Amerikanen zijn ook genadero op een 7-tal km. van de belaM1 ke plaats Koemsc In de lucht .verden ook klge luchtslagen geleverd. Geallieerde toestellen c, de neutrale zone van KaesonSj,,: troffen er met hun mitraljeug^-- een jongentje. Na klacht der j^.. munisten werd van geallieero' de verontschuldiging en belofte afgelegd dat de s® gen zouden bestraft worden. y Voor de eerste maal i' aanvang van de oorlog De verbindingsofficieren van bel de partijen zijn herhaaldelijk bij een gekomen te Pan Moendjon ter regeling van een hervatting van de wapenbestand-besprekingen, maar totnogtoe kon nog geen akkoord be reik' worden. De grootste moeilijk heid bij deze voorafgaandelijke be sprekingen was de afbakening van de neutrale zone rondom de nieuwe plaats waar de onderhandelingen zullen moeten plaats vinden. De Communisten eisten nl. het in standhouden van de bestaande neu trale zone rond Kaesong, wijl zij in ruil een even groot neutraal gebied wilden toekennen rondom Moensan. Woensdagmorgen zouden de be sprekingen evenwel een flinke stap vooruit zijn gegaan. Op het front zelf woeden hevige scho^' Stilaan nadert de dag der ver kiezingen in Engeland, welke thans zuilen uitmaken zo het Britse volk de Labour trouw blijft ofwel nu een conservatieve regering aan het be wind wil. Intussen moeten de kandidaten zeer zuinig zijn met hun propagan da. De wet in Engeland bepaalt na melijk voor de kandidaten bij ver kiezingen dat zij voor hun propa ganda slechts een bepaalde som mogen uitgeven, en geen penny meer. Het bedrag dat hieraan mag besteed warden hangt af van de grootte van het distrikt, maar ge middeld ls het 650 pond sterling, zijnde 91.000 Belgische frank. Dit was de prijs in 1950 weke nu be houden wordt, wijl de prijzen van het napier en de drukkosten intus sen sterk zijn gestegen. Het goed koopste papier wordt dan ook gebe zigd voor de kiesbriefjes en deze worden niet meer in omslagen be steld. Ook de affiches zijn van min dere kwaliteit. De Labour heeft intussen laten weteh dat zij bereid is het statuut der katholieke scholen te verbete ren. nan v aiifc p- Amerikaanse pantsereenn?0» bruik van nieuwe kogelvrije, m jj-.e Deze vesten, die gevoerd een dunne laag staal, zbn £n d dringbaar voor kogels diej^bë korte afstand worden alge* Tijdens de gevechten oP ber nabij Tsjorwon en opt'; October te Haktangniw Belgisch-Luxemburgs b«taVn re verliezen geleden, nl. J" (iff. en 12 gewonden. Onder a bevindt zich soldaat R°» sing uit Oostende. MISSIEZONDAG: l' wordt allen 1'" Voortplanting de«

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 4