Albert DENYS het is de bron van uw succes ...en vergeet niet bij tijds uw keus te doen /ATOU OOSTVLETEREN CHRYSANTEN MARCEL HAUSPIE Poperingestraat ZUIDSCHOTE Stort 30 fr. MESEN ZQNWEBEKE BESELARE RAT noch MlllS ROEIT ZE Ui ROVEN OESBRUGGE-HARÏNCE EAVELE BOEZINGE GELUWE WZSTROZEBEKE ELVERDINGE WIJTSCHATE PROTECTORfZEERT-ZE De Christelijke Mutualiteit roept alie gebrekkiger en verminkten op! Zondag 21 October, grote dag voor het Gewest leper! De iVieiens van Deinze te Deinze De Bes$e Beüejfsclhe Fabricatie ALLE GOEDE VERDELERS. LANGEMARK POELKAPELLF. .diSIIIISilüSlllliilHItlÜSiiilllhs OP AL UW AANKOPEN... VACANTIE REIZEN 'iiiiiiiiiifHiiiiiiiiiiiiiiiüiir DIKKEBUS VLAMERTINGE KEMMEL Tegen SHUT MORVA elixir ASEPTA poeder ALLE APOTHEKEN. BRAND TE KOMEN Te koop KONINKLIJKE IEPERSE SCHAAKKRING STOCK A L'AMERICAINE zaal «Lapiere», 1° verdiep, D'HONDTSTRAAT - IEPER MOORSLEDE Uit het Staatsblad WERVIK Caueiü eu Dcryckcrc. KRUISEKE (Wervik) HET WEKELIJKS NIEUWSZaterdag 20 Oef. 1951. Bladz. 6. Davidsfonds. Kabaretnvoiui. 'Zondag 21 October, te 18.30 u., o te kabnretavond, verzorgd door Set Vlaams Trio» uit Brugge, met n keürlg programma, vopr ledereen nletbaar, stijlvol, deftig en vol ge- i nde humor ln een non-stopstijl, i, gewisseld met stemmige liedjes, onologen, sappige moppen, enz. Al- leden aanwezig. Nlet-leden even- ns -welkom. Leden betalen 10 fr. et-leflen 20 fr. Nieuws en... nog nieuws! 1 ?!ondag 28 October en Zondag 4 No- imfoer, voert de melsjesgroep Levet one het spannend en vlot spel ïaplteln Marle ln drie bedrijven Kaviaar ln één bedrijf. jiNog meer... sprookachtlge dansen een zee van kleurénlicht. 1 Genummerde plaatsbewijzen bij 1 telen Hespeel, Nleuwstraat. tegen en 26 fr. Niet genummerde 'plaat- ,n- tegen 10 fr. Voetbalkroniek. Na de rust van Zondag 14 dezer i ;ijgen we op Zondag 21 October een i ,er belangrllke match te spelen te- ,,n S,.'K. Qellnve. Het zal eeri harde I >ot zijn om. kraken en, mogelijks ■men d# bezoekers -de -bunten wel i.'e. De zege van Zondag laatst steekt j is echter een riem onder het hart 1: met een flink opgesteld elftal zien L! een schone match ln het ver- jlhlet. We verwachten zeer zeer veel j atounnren op -het veld om onze 1 ngens (n deze harde strijd aan te Ibedlgën. Zondag zal het volle bak Mn op het Eendrachtveld. Aftrap te li uur. Liggende wip-schietlng. Hier Is de wagen wepr aan het rol- ;a gegaan! Zaterdag 13-10-51 kre- jin we de eerste match welke vol- inhe uitslag gaf: !|l. Perdieu Flrmin, 13 p.; 2. Denys i icar, 10: 3. Debruyne Jerome, 9; 4. t.nceel RogeT, 8: 5. D'Hü Remi, 6; Ryckeboer Déslré, 5: 7. Leupe fier. 5; 8. Maerten Arthur. 4; 9. aerten Albert, 4; 10. Syel Robert, r! 11. Derhille August, 4; 12. Loones j snri, 4. j;,Met 20 liefhebbers aan de start i.en we een prachtig kampioenschap I .gemoet. Herbergkermis. i! Zondag 21 October 1951, herberg- i'rmls- bij Marcel Haezebrouck, her- irg «De Kroon», Roesbruggestraat. Iiftandag, groot kandeel. (3829) II Kosteloze pokke.nvaecinatle. I:ln toëpasslng van de wet op de ikkenvaccinatie moeten de klnde- :,n, tussen de derde en twaalfde le- i'lnsmaand, de prlmo-vacclnatie te- !'n de pokken ondergaan. Derhalve wordt op Dinsdag 23 Oc- ;:ber a.s. te 14 u.,' ln de Melsjes- -hool, Roesbruggestraat, door tus- i nkomst van. het gemeentebestuur, n kosteloze vaccinatie ingericht or al de niet-schoolgaande klnde- n welke de voorgeschreven vacci- 1 itle nog niet hebben ondergaan. Alllltlancn, voor U! Op Woensdag, 24 October, te 19 u., gaat ervoor U een belangrijke ver gadering door l'n 't Wit Paard Een aalmoezenier, een dokter en een oud- milltalr zullen U alle nodige Inlich tingen verstrekken. Alle milltianen uit Renipge, Westvleteren, Woesten en Oostvleteren werden er verwacht. Lanclbouwavondschool, Ook degenen die het eerste leerjaar niet gevolgd hebben kunnen zich la ten Inschrijven bij E. H. Kanelaan. De eerste les gaat door op Dinsdag 23 October, te 19 u„ en clan Iedere Dinsdag, Donderdag en Vrijdag, zelf de uur. Stri.lderskaart. Alle oersonen die tussen 9 Mei 194(1 en 9 Mei 1945 deel uitmaakten van het Belgisch Leger kunnen de strlj- derskaart bekomen. Ook de gelljk- gestelden: erkende weerstanders, po litieke gevangenen, verplicht te- werkgestBlden hebben er recht op. Formulieren liggen ter beschikking bij E. H. Kapelaan, Bewijzen mede brengen. Kabaretavon d. On Zondag 28 October geeft de be kende kabaretgroep uit Stavele een avond ten beste ten bate van het Nationaal Werk der Teringlijders, ln de zaal t Wtt Paard Deuren te 17.30 u. GordHn te 18 u. Kaarten aan 20 fr. Kinderen 10 fr„ ln 't lo kaal of bi.1 de bestuursleden van de Zlekenbond. te verkrijgen bij KROMBEKE. (c.3833) Uitslag prljskaartlng. Uitslag der Drijskaarting van Zon dag 11. bij Tailly Georges: 1. Louagie R. Vanstaen Roland: 2. Arteel Constant Lemahieu Ant.; 3. Balduck Jos. Behaeghel Marcel; 4. Deleu Daniël L.ouagle Walter; 5. Mevr.'Tailly G. Vanslembrouck; 6. Tailly Guido Vervlsch Roger; 7. Versaevel Daniël Verstraete M. op postcheckrtkening Nr 4763.60 der Drukkerij Sansen, Poperüige, en ons blad zal U wekelijks tot einde 't jaar per post tehuis be steld worden. Burgerstand. Huwelijksbelofte. Emiel Hof- kens, fabriekarbeider te Wijtschate, en Yvonne Lucas, fabrlekarbeidster te Mesen. Aan de Ijzer del vers Do hoge prijzen van de oude me talen hebben talrijke inwoners aan gespoord de velden af te lopen op zoek naar oud Ijzer, dat. alhoewel na zoveel Jaren na de eerste wereld oorlog, nog ln grote hoeveelheden wordt gevonden. Het gemeentebe stuur deelt thans mede. daar de zaaitild aanvangt, het verboden Is de akkers te betreden zonder schrif telijke toelating van de eigenaars. De rijkswacht en politie hebben op dracht ontvangen streng op te tre den. Feestavond. Zondag. 28 Oktober, wordt door de toneelkring Mesen-Voorult in sa menwerking met de balletgroep De Toekomst», een. feestavond ingericht ln de zaal «De Kroon Marktplaats, ten voordele van het aanstaande St Niklas sfeest voor AL de kinderen van Mesen. Aanvang te 19 u„ tot slot koste loze tombola. Davidsfonds. Het Davidsfonds onzer gemeente opent zijn wlnterprogramma met een buitengewoon Interessante voor dracht. Deze voordracht gaat door op Vrijde.,g 26 October, te 19.30 u., ln het gewoon lokaal. Als spreekster hebben wij Juf frouw Tusveld uit Nederland uitge nodigd. met als onderwerp Janan In deze voordracht zal Juffrouw Tusveld. die zelf meer dan 2 Jaar ln Janan verbleef, vertellen hoe een Ja- oannees leeft, werkt en denkt. Zij zal U Japannees muziek en liederen ten gehore geven en deze voordracht zal zij geven ln Japannese klederdracht. Dus tets puiks. Toegang voor de leden kosteloos. Nlet-leden betalen 5 fr. Burgerstand September. Geboorten. Graf Wllfrled, z. v. Maurice en Durnez Germalne. Vandenbussche Claudlne, d. v. André en Verbrugghe Jeanne. Canepeel Ghlslain, z- v, Marcel en Lorsom Georgette. Huwelijk. Vandenbroucke Roger en Landuyt Simonne. Overlijdens. Carrette Leonie, echtg. v. Bouckenooghe Achille. Storme Marie-Louise, wed. v. Espeel Karei. Keirsbilck Marc, z. v. Geor ges en Bonte Dlna. Vandevyvere Maurice, echtg, v. Bouckaert Leon- tine. Carrette Mathilde, wed. v. Dellobel Jules. Bouckenooghe Paul, echtg. v. Soete Yvonne. ontsnapt aan het onweerstaanbare Pul ven nieuws. Op Zondag 21 October inhuldiging Ln. de koning en kampioenen van I >t eWstertweeverbond bij Henri ffmeulen, dulvenlokaal, te 14.30 u. l treiklng van bekers, diploma's en i lldprijzen. 'iKonlng: Leroye Jozef, Roesbrugge; uderkonlngen: Vaneste Emertc, Pro- h en Dewulf Gerard, Harlnge; ..mpioen der duiven beneden Parijs: 1 Leroye Jozef, Roesbrugge; 2. De- ïlf Gerard, Harlnge; 3. Remerie -o, Roesbrugge; 4. Schoonaert Mar- ,1. Roesbrugge. Kampioen Jonge duiven: 1. Decalf ifaël, Roesbrugge; 2. Vanhoorne ilqs, Roesbrugge. Kampioenen Zesverbond Dourdan- jchten1. Leroye Jas., Roesbrugge; Engel acre Alfons, Oostvleteren; 3. i oerman Geo, Stavele; 4. Schoonaert Roesbrugge; 5. Bruneel Sldon. avele; 6. Declerck Gast., Proven; 7. /on Louis, Oostvleteren; 8. Orble illy, Poperinge: 9. Vancoulle A., ■ombeke; 10. Remerie Geo, Roes- ugge; 11. Vasseur Jules. Beveren; Thersen Gaston, Izenberge, I. Muzlekmij De Volksvreugd 'Op Zondag, 21 Oktober, biedt de 'uziekmaatschappij De Volks- eugd haar ere- en werkende leden ft eerste kosteloos dansfeest aan. '.t zal plaats hebben ln De Nieu- Feestzaalbij M. Swaels, van 18 ■t 24 u. Schoolgaande kinderen, worden et toegelaten. Ru lm dienst. De inwoners die wensen hun aal- itten te laten ledigen door toedoen n de gemeentediensten, worden rzocht dit ten spoedigste op het meentesecretariaat te komen aan ren. Autobotsing. Zondag 13 Ootober. rond 19 uur eep ln de Statiestraat een autobot- ig plaats tussen de auto van S. V. it Roesbrugge en een personenwa- In uit St Omer, dit bij het over- sken van een geparkeerde auto. Er enkel kleine stoffelijke schade aan beide wagens. Ballonwedstri.id. Zoals verleden week werd aange- indigd. gaat de prljsultdeling van i Kermis-ballonwedstrljd door op mdag 28 October zeer stipt t« 10 u. ormlddag bil O. Vercruvsse. Markt, fesbrugge. Hier volgt de uitslag: 1. Vercruysse Yolande; 2. Devreker eddy; 3. Loonis Roger; 4. Recour .ula; 5. Six Mireille; 6. Vanlaeres artlal; 7. Dehaene Micheline: 8. hnstraeseele Rlta; 9. Fosaert Maria; l. Scharre Fernand; 11. Mestdagh :>aa; 12. Huyghe Erik; 13. Vanden- ilesche Alaln; 14. Dleusart Jenny, nristiaen Joha.n, Mares Robert en lares Johan:. 18. Dewaele Gilbert; i. Samoeye Eddy; 20. Deheegher Hu il 21. Loënis Jennnine; 22. Vanstra- iele Llllane: 23. Duchateau Roger; Vandevoorde Joslane; 25. Porreve irlstlane; 26. Sobln Germalne: 27. ammerie Cecile: 28. Deschuytter l'rnand: 29. Deschuytter Lue; 30. •cour Pol. Al de aangekomen ballons zijn iljswlnnaare. De kinderen moeten is stipt te 10 uur aanwezig zijn om m prijs af te halen. Bericht aan Our-Ge<llenden van Leopold II. |Deze oud-strijders (1865-1908) wor- n vriendelijk uitgenodigd naar de ■langrijke vergadering te komen, ie plaats heeft op Woensdag 24 Oc- ■ber bij J. Donche. te 14.30 u. en Roesbrugge bij O. Vercruysse te i uur. Duiven nieuws. |PriJsvlucht uit Ronse van 7-10-51 st 74 prljsdulven, bij Gunst J. Ult- iig: 1. Porreye Maurlts; 2. Steenot !ctor; 3. Porreye Maurlts: 4. Gas- j,rd Ceenaeme; 5. Gunst Frida; 6. inhoorne Jules; 7. Quaclares Lu- •n; 8. Dewulf Gerard; 9. Liefooghe lirlnus. Prl.lsvlucht uit Edlngen van 14-10 et 74 prljsdulven, bij Gunst J.: 1. ïbreeht Camlel; 2. Vermeersch Ger- |iln; 3. Wlsselynck Michel; 4. Slos- Marcel; 5. Decalf Rnfaël; 6. Schoo iert Marcel; 7. Delon Jerome; 8. ■rreye Maurlts; 9. Dewulf Gerard. i Bestuursvergadering. 'Donderdag a.s. Is er bestuursver- derlng te 19.30 u. bij Robert Slosse i?t. Marcel Bode als lesgever. Burgerstand. Huwelijken. Props Roger, v. avele, en Marle-Thérèse Vlt.se, v. veren-IJaer. Henrl Theeten, v. ombeke, en Leys Maria, v. Stavele. Geboorte. Props Nadlne, d. v. idré en Slosse Jeanne. Examen. Hr Noël Berquln slaagde ln zijn imen van eerste kandidatuur ln ■rmaansc Phllologle. Slaagden insgelijks ln het examen n brievenbesteller; Props André en xsse Georges. Gelukte ln het examen van trein- chter. Props Roger, die aldus be emd werd ln Adlnkerke. Aan hen en hun familie de beste ukwensen. l)e kerk. Ge twaalf famllleschllden cler be- ners van het vroegere kasteel van ivele werden aangebracht op de ;uwe muren achteraan ln de kerk dagtekenen van de Jaren 1300 en ar vinden we het ontstaan der pa- ;hie. Kroostrijke Gezinnen, ïet Jaarfeest van de Bond der oostrljke Gezinnen zal gehouden rden op Zondag 21 Oktober roet ester Dehaene uit Geluvelcl als «ker. Davidsfonds. Heden Zondag, 21 October, te 19 u., houdt de plaatselijke afdeling haar eerste wintervergadering. Ter dezer gelegenheid wordt aan de leden en toneelliefhebbers een drama uit de Tropen: «Toen het licht verdween», door G. Staes, opgevoerd door De Gezellige Kringaangesloten bij A.W.T. Een kluchtspel met zang: Het testament van Tante Trees sluit de avond. Kaarten zijn te be komen bij de spelers. Voor de leden aan 10 fr. en voor niet-leden 15 fr. Ook te verkrijgen bij Meester Roger Carpentler, Brugstraat 23 (telefoon Elverdlnge nr 12); vanaf Vrijdag bij hem ook voorbehouden plaatsen. Bondsvergaderingen. Kristen Mutualiteit. Heden Zon dag. 21 October, te 14 u„ te leper in de feestzaal bij de E. Zusters Lamo- ten. Geitenbond. Algemene vergade ring voor al de leden bij Vr. Wed. M. Degezelle, heden Zondag, 21 October, te 17 uur. Lan dbou wavondscli ooi De lessen vangen aan. op Dinsdag 30 October en zullen gegeven -worden elke Dinsdag. Woensdag en Vrijdag van 18.15 tot 20.15 u. in de Jongens school (2" klas, deze van Meester Ro ger Carpentler). Reeds 30 jongelin gen zijn ingeschreven; nieuwe mo gen zich nog aangeven. Dat al wie kan, ervan profitere. Uitslag van de Faney-Falr-tombola. Ten voordele van de gemeentelijke Harmonie Ste Cecilia 0089 2184 3878 1494 1700 2621 5251 5211 1215 3925 0544 4976 0707 2488 2078 3769 0605 1599 3963 3039 1754 5996 0899 2237 2737 4484 0169 3127 3733 2391 1864 0915 0433 3375 3176 4936 5010 5072 1648 5694 5136 0332 1044 5804 5706 3215 4188 2554 2531 5547 0240 3530 5963 1463 3119 498S 1548 0750 4434 1386 2276 4055 3504 5022 3479 3134 2946 4453 2708 4798 1188 0497 3291 0050 5303 3122 4441 1531 5298 2879 0448 4759 3321 3629 1430 3370 1683 2958 4700 2208 2649 0719 4921 2262 2546 5521 5014 1635 5209 1771 3982 2738 2983 1634 4088 2894 4924 1737 Prijzen af te halen bij de Heer Jules Louage, Beselarestraat 52, te Geluwe, vanaf heden tot en met de 15 November 1951. De prijzen welke niet afgehaald werden tégen de vastgestelde datum blijven eigendom van de maatschap- Pij- Davidsfonds. Het veelbelovend Wlnterprogyam- ma wordt Ingezet met de wonder mooie film Frieda op Zaterdag 20, Zondag 21 en Maandag 22 October, telkens te 19.30 u. In de zaal Scala. Op 1 November geeft Jean Duparc Willem Putman een kunst avond in de St Jozefszaal. Burgerstand. Geboorten. Rita Snyders, d. v. Jules en Jeanne Veroaigne. Lau- rette Verhoest, d. v. André en Judith Vermeersch. Huwelijksbelofte. Georges Soe- nen, handelaar, eii Jeanne Depovere, vRoeselare. Middenstand. Op Donderdag 25 October wordt er een grote algemene vergadering ge houden voor alle Middenstandsleden. Nlet-leden zijn ook welkom. Belang rijke bespreking. De vergadering gaat door in het lokaal Den Engel bij Jules Havegheer, te 19.30 u. BIJ onze lUJkswaéht. Op Zondag 14 October vierde het district leper liet feest van de Rijkswacht. Gedurende het feest werd het Militair Ereteken van 2» Klas uitgereikt aan onze Rijkswach ters: Eerste Wachtmeester Demever en Wachtmeesters Blontrock en Os- tyn. Aan de gedecoreerden onze beste gelukwensen. Het kon erger. Toen G. O., Veurnestraat, Maandag 11. met zijn personenwagen, waarin nog verschillende andere personen hadden plaats genomen, van Pope ringe ln de richting van Elverdinge kwam gereden, slipte de wagen in een bocht plots uit waardoor hij zij delings tegen een boom terecht kwam. Gelukkig beoaalde zich alles nog tot wat schrik en een Ingedeukte slijkweerder. Tussen pot en olnt. De nrljskaarting bij Omer Becqaert ln De Wandelingwaaraan niet minder dan 75 Ingeschrevenen deel namen, gaf de volgende uitslag: 1. Lowagle Gaston Saesens; 2. Deman Déslré Deryoke André; 3. Oestlandt, A. Vanallermeerscb; 4. Tytgat M. Vanallermeersch A.; 5. Bryon Jerome Deflou Jozef; 6. Hiele Michel Madryl Célest; 7. Van Kreunkelven J. Ollevier; 8. Oestlandt M. Baillieu.l Arm.; 9. Sevs Pleter Denuvdt Daniël; 10. Vallaevs Cyr. Madryl Guido. Proficiat! Electrielteit. Het Gemeentebestuur zorgde dus dat alle Inwoners over de electriel teit zullen kunnen beschikken. Het flnancieert thans regelmatig de wer ken. De belanghebbenden zelf moe ten zich nu aanbieden met het lei dingsplan op het bureel van de Ga- zelec, Boterstraat, te lener. Wie eerst vraagt zal eerst verkrijgen. Kleine Missie. BIJ het 25-1arig bestaan van de Bond van het H. Hart wordt een klei ne missie gepredikt van de vooravond van Allerheiligen tot 4 November. Het uur der oefeningen zal nader hand bepaald worden. Sermoenen, 's morgens en 's avonds voor leder een door E. P. Godefroid. Jezuiet. Bij de Boerenbond. De speciale zak-almanak B. B, 1952 wordt dit jaar keurig en verzorgd aangeboden tegen de prijs van 25 fr. De leden en andere belangstellenden zullen er talrijke raadgevingen be treffende het bedrijf in vinden, als mede dag per dag de nodige plaats om er alle mogelijke zaken in te no teren. Aanstonds aanvragen bij de schrijver van de gilde! ZONDAG 21 OCTOBER ELVERDINGE. Groot Bal bij de Brandweer. Op Zondag 21 Oc tober 1951, wordt te 17 u., in de nieuwe zaal bij J. Vanraepenbusch, door het Elverdingse Pompiers korps een GROOT BAL, met orkest uit Houthulst, ten bate van het plaatselijk pompierskorps ingericht. De zaal werd gehuurd en de in- komprijs zal 10 fr. bedragen. Er wordt beroep gedaan op alle wel- willenden om hun milde steun te verlenen. Vergelijk het pompiers korps niet met de leden van een andere maatschappij uit liefheb berij. De brandweermannen moe- ten ten allen tijde ten dienste staan van eenieder in geval van ramp. Weet U dat zij 40 uren per jaar moeten besteden aan oefe ning, dat zij de helft der Zonda gen en wettelijke feestdagen de ge meente niet mogen verlaten en dat zij zich steeds gereed moeten hou den om desgevallend op te treden? En niettegenstaande al deze. ver plichtingen die zij te vervullen heb ben. worden toch nog mensen ge vonden om ons aanstaande feest te bekritikeren! Eenieder kan nu over deze gedragswijze oordelen. Onze beste dank bij voorbaat! (c-3688) Toneel. Wanneer een trouwlustige dochter, tegen haar wil in, vanwege haar va der een man ln de armen geworpen krijgt, die eventjes 15 jaar ouder is dan zijzelf, en niets van de wereld afweet, dan ligt het voor de hand dat hierdoor de poppen aan het dan sen kunnen gaan! Deze vrolijke avon turen zult U meeleven ln de opvoe ring van De Kuise Bruidegom Zaal open te 17 u. Doek te 17.30 u, stipt. Boekerij. Een mooie liefhebberij gedurende de lange winteravonden Is het lezen van een goed boek. Maar tegenwoor dig zijn de boeken duur. Men kan goedkoop boeken lenen ln dq boeke rij 's Zondags van 11 tot 12 uur. Kroostrijke Gezinnen. Zondag 11. had de welgeslaagde al gemene vergadering plaats. De op komst was vrij talrijk. Meester D'Hae- ne sprak ln een gloedvolle rede over de verwezenlijkingen en verzuchtin gen van de bond. Wij waren allen fler lid te zijn van de K. G. en blij ven dus trouwe leden van onze bond. Een prachtige tombola sloot, tot algemeen genoegen, deze schone ver gadering, nadat de groep Bob uit Wervlk de lachspieren had verlamd. algemene proost, was gekomen om de feestrede te houden, en meteen drie bestuursleden het eremerk van 25 jaar trouw bestuurslid op te spelden. De feestzaal was op haar best; de leden en ook de flinke Boelinnen- Jeugdafdeling waren goed op hun post, alsook talrijke afgevaardigden van de andere vrouwelijke organisa ties. Na een versla» over de 25 Jaar wer king wat al goeds gedaan in die jaren kwam Mgr aan het woord. Een vreugde ls het hem te beluiste ren over de grondslag van een chris telijk gezin: het gebedsleven. Dat wist hij zo aangenaam te Illustreren door zijn beleefde ondervinding. Z. E. H. Deken Verhaeghe bracht zijn blij woord bij om de rol van de vrouw nog beter te onderlijnen. De ontspanning door de leden der Jeugdafdeling met behuln van de meisjes van de Davldsfondsclub, was fUn verzorgd en viel ln de smaak, even goed als de lekkere koffie. Aan Juffr. Bylo, die zo lange Jaren nro""»^ndlste ls ln Westvlaanderen, werd ook een hartelük en welver diend woord van dank gestuurd. Een schone herdenking van een vruchtbaar 25-jarlg gildeleven. Aan de Gilde, proficiat Nog niet gehoord van de Katho lieke Vereniging van Gebrekkigen en Verminkten? Inderdaad, in het Gewest leper, was dit tot nu toe zeer weinig ge kend! Al onze katholieke mensen, gebrekkig of verminkt, hebben zich in 't verleden voor de tussenkomst bij het Fonds van Gebrekkigen en Verminkten aangemeld, bij de eni ge bestaande vereniging, dewelke zich neutraal noemt, om hun be langen te laten behartigen. Voor velen werd in die neutrale vereniging de nodige hulp gevonden met goed resultaat, waardoor hen een geldelijke steun werd toege kend. Dat moet eerlijk gezegd. Vandaag echter, doen we spe ciaal beroep op alle katholiek- zijnde gebrekkigen en verminkten, om naar ons ordewoord te luis teren. Er is geen spraak van een zeker dreigend gevaar voor een neutrale vereniging; wel zeggen we; een ka tholieke vereniging steekt van wal, en met volle krachten over het ganse gewest leper, om een nieuwe en degelijke dienst uit te bouwen, ten behoeve van alle gebrekkigen en verminkten. Er dient nog heel veel gedaan te worden. Ook daaraan willen wij medewerken, in een zelfstandige katholieke vereniging. Vandaag doen we beroep op alle personen, gebrekkigen en vermink ten, in een vereniging aangesloten of niet, om naar de grote voorlich tingsvergadering te komen, die mor gen voor hen wordt belegd. Het feit, dat men reeas aange sloten is, mag geen reden zijn om naar deze vergadering niet te ko men. Eenieder is welkom. In de eerste plaats verwachten we al onze goedmenende gebrek kigen en verminkten. Deze voorlichtingsvergadering is van groot belang! Van zeer groot belang! Deze vergadering is de inzet van een ijverige actie, die zal,gevoerd persoonlijke vergadering. DIANE n'519ö Dit kalf toebehorend aan M. COLPAERT, te Semmerzake, is uitsluitend gevoederd geworden met Protector Voeders en onr,- roomde melk. De Protectorvoeders geven flink gebouwde, kloeke en goed ge spierde kalveren terwijl ze anderzijds een uitsparing van 25 kg. boter en 930 1. ontroomde melk toelaten. (3762) IE PER - Tel. 175 (lie 3y55) Begin van brand. Dinsdag 16 dezer tussen 18 en 19 u. werd plots brandalarm gemaakt. Het pompierskorps van onze "emeente vloog aanstonds ter plaatse bij Achiel Degraeve, aannemer, wonende in de Boezlngestraat. De vrouw was bezig met het bereiden van het eten toen plots de frltpot ln brand schoot. Ge lukklg kon alles spoedig geblust worden. M'IJdendrlft-en Kortenkeer-kermfs. Er wIS-s veel volk op deze kermis. De inrichters hadden ook geluk met het weder. De muziekmaatschappij Ste Ceciliazorgde voor een mooi deuntje muziek. De koers der parochianen werd met grote meester schap gewonnen door Roger Cruyt; 2. Idee; 3. Deraeve Georges; 4. André Quartter; 5. Georges Warnez; 6. Maer- tens. Uitslag prljskaartlng. Uitslag der prljskaartlng bij Jules Deraeve, ln de herberg De Wljden- drlft 1. Deraeve G. Vandamme H.: 2. Pattou J. Vanderperre Adelson; 3. Boudry Achiel Demeerseman J.; 4. Albert Verstraete onbekende. Landbouwschool. Donderdag 18 October begint de avond-landbouwschool te 18 uur in de Jongensschool Langemark-Midden. Oproep tot alle Middenstanders. Het plaatselijk Bestuur van het N.C.M.V. nodigt alle Middenstanders uit naar hun eerste algemene verga dering van dit winterseizoen, die doorgaat op Dinsdag 23 dezer, te 19 uur. De gewestelijke secretaris van het N.C.M.V. uit leper zal de twee volgende punten behandelen: 1. Hoe kunnen wij allerlei moeilijkheden met de fiscusvoorkomen? 2. De laatste stap ter verovering van de Sociale Gelijkheid. De bijeenkomst gaat door ln het café «Boerenhol», Statiestraat 3, waar ook de tweede Dinsdag van elke maand, van 15,30 tot 16.30 u. onze zittijd doorgaat. Iedereen, Ud of geen lid, ls er welkom. .ViiIo tegen huls. Pommé Alois, kolenhandelaar uit, Staden, kwam Dinsdagmiddag rond 11.30 u. met zijn Chevrolet 5 ton uit de richting van de statie het dorp opgereden. Plots sprong een zijner voorban den, waardoor hij de cont.roie van zijn voertuig verloor en met volle geweld terecht kwam tegen de voor gevel van het huis van Huyghe Oc taaf en slechts een vijftigtal meters verder tot stilstand kon gebracht worden een tweetal andere hulzen beschadigenck Het huls van eerstgenoemde was het ergst aan toe. De auto diende weggesleept te worden. Arbeider villi 7 111. hoge stelling gevallen. De 39-jarlge Gabriël, Vande Maele, wonende Bellestraat te Vlamertlnge, was op een 7 meter hoge stelling aan het werk te Poelkapelle, toen hij het evenwicht verloor en naar beneden stortte.. Hij werd opgenomen met een dubbele voetbreuk en zware inwen dige verwondingen en werd bij hoog dringendheid naar het ziekenhuis van leper overgebracht. Zijn toestand ls geruststellend. Werk van ile Akker. Op Zondag 21 October, bij Justin Willaert, belangrijke vergadering te 15 uur met voordracht over bewer king ln de tuin ln het najaar, door Meester Demonie en te 17 uur door Meester Deblauwe, over bloemen teelt. Er worden nog inschrijvingen aan vaard voor plantaardappelen. Beta ling lidgeld voor de leden der geiten- bond. vraagt de ristourno-zegels en... neemt deel aan de MAANDE LIJKSE KOSTELOZE LOTERIJ. (bc3378) Pbmplérkorps Ste Barbara Onze gemeente ls terecht fier op haar pomierskors. Ze zien er flink uit met hun nieuwe kepl's. Om bij gebeurlijke brand doelmatig te kun nen Ingrijpen, bezitten ze nu elk een waterdicht pak. bestaande uit een vest, broek, botten en helm en ze zijn nu volledig uitgerust. Om dat te vieren, geven ze op Zon dag, 28 Oktober, hun jaarlijks bal ln 't Hoekske bij Gerard Vander haeghe, begin te 18 u. Een uitgelezen dansorkest zal voor de nodige stem ming zorgen. De pompiers besteden jaarlijks 30 uren van hun vrije tijd aan oefening. Ze staan steeds, binst hun vrije uren ten dienste van de bevoikin» en ver dienen de achting en dankbaarheid van iedereen. Betoont uw sympathie door die avond mee te vieren. Brand. Zondag 11., rond 15 u.. werden de mensen der gemeente plots opge schrikt door het luiden van de brandk) ok. BrandBij Georges Touquet-Kindt, Mlllekruise. Dikkebus. Een henne- hok. dat als schuur gebruikt werd, brandde uit. Het werd spoedig ge blust dank zl1 het snel Ingrijpen van de gemeentelijke brandweer. Aan lmt pomplerskorns en bereidwillige hel pers voor hun geordend, doelmatig en wondervlug ingrijpen, hartelijk proficiat! Het oproepnummer om de pom piers te verwittigen ls nr 839 leper. Mlsslenlemvs. Gezien de wanordelijkheden ln Indonesië, krijgt onze missionaris P. Leleu. die hartstochtelijk naar zijn missie verlangt, zijn vlsiim niet. Het vertrek wordt aldus verdaagd tot 28 December e.k. Het prachtexemplaar. Zoals gemeld, werd een Engelse haan gestolen bij de kinders Debae- ne. Naderhand konden we vernemen dat de fiere haan, in trouw gezel schap, een reisje ondernomen had. Gelukkig voor de eigenaars, kreeg Kanteklaar spijt over zijn onbezon nen daad en is na een paar dagen af wezigheid teruggekeerd, naar zijn oude doening. Burgerstand September 1951. Geboorten. Vanhoucke Greta, d. v. Daniël en Simonne Faes. Deramoudt Bernine, d. v. Georges en Clara Hauspie. Huwelijken. Marcel Vanler- berghe, spoorwegbediende, v. Zon- nebeke en Casier Angele, z. b. Verbeke Albert, landbouwer, v. Ko men, en Goeman Emma, z. b. Pickel Henri, rijkswachter, v. Kort- rijk, en Louagie Jeanne, z. b. Pauwels Georges, metaalbewerker, v. Oost.nieuwkerke, en Pertry Anna. fabriekwerkster. Overlijdens. Dehuyssere Ro bert, kleermaker, 61 j., echtg. v. Bustraen Irma. Berlamont Omer. voerman, 51 j., echtg. v. Stragier Maria. Soetaert Marie, z. b., 73 ,j., ongehuwd. Verkeersongeval. Zondagvoormiddag, omstreeks 11.30 uur, kwam de genaamde Hahn Ro ger uit Elverdlnge per flets van uit de richting Poperinge gereden. Aan de Mommerency stond de auto van F. Decadt geparkeerd achter een an dere auto. F. D. wilde juist aanzet ten; doch ziende dat een Renault uit de richting Poperinge kwam. bleef hij staan. H. R. wilde voorbij steken en werd gevat door de Re nault, gevoerd door een Fransman, "lij werd opgeheven en enkele meters ver geslingerd. Hij liep geen ernstig 'etsel on, doch zijn,flets was totaal ontredderdDe veldwachter stelde het gebruikelijk onderzoek in. Werkongeval. Rik Vandommel. werkzaam in een reklamendrukkerij te Kortrijk. was Dinsdagmorgen modellen aan het snriden. Hij kwam met de linkerhand ónder de snijmachine terecht en middel- en ringvinger werden erg gekwetst. Bal. Zondag a.s. gaat ln de zaal Het Boldershofhet groot jaarlijks pu bliek bal door, gegeven ten voordele van Sportkring Vlamertlnge. Begin te 18 uur. Uitgelezen orkest. Steunt Sportkring door uw aanwezigheid. Voetbal. C'. S. leper 3 1 S. K. Vlamertlnge. Zondag 11. speelden onze rood- wltten een vriendenwedstrijd tegen de mannen van presen Seys. De Cer- cllsten trekken dadelijk ten aanval en reeds aan de 41, minuut weet L, Carpels, op corner, met puike kop stoot te doelen (10). Cercle blijft het meest aan bod, doob gezien liet tegen een technisch betere tegen stander gaat, bijt rood-wit moedig van zich at. Wanneer de Cercle-back Derous het leder slecht onderschept daagt G. Cauliez op en schiet een volevbal boog ln de touwen. Dit doel punt wordt ten onrechte wegens off side van G. Deplancke afgekeurd Sportkring kent seffens daarop geluk wanneer De Bol voor het ledige doel Inzendt en niemand kan besluiten. R Cauliez kan ten slotte zijn kamp ontzetten. Onze belde vleugelspelers acteren ver beneden hun gewoon peil en alhoewel Soortkring thans met de 2" Provlncialers gelilke tred houdt, blijven gevaarlijke aanvallen achterwege. Na de rust voert Cercle het hoge woord en de superieure techniek der thutsspelers wordt duidelijk. Geluk kig verkeert de rood-witte achter hoede ln een werkelijk goede dag. Toch zal Bekje keeper Lowyck van dichtbij vloeren, wanneer deze. ver blind door de zon, het leder niet kon stoppen (20). Sportkring verzet de bakens en Cercle moet corneB toe staan. D. Vandromme zendt het le der voor doel en G. Deplancke kopt mooi binnen (2-1). De Bol beweegt hemel en aarde, doch vindt ln stop per Miel een kwade klant, die hem vooral Inzake kopspel telkens rolt. Toch zal hll zich eenmaal aan zijn waakzaamheid kunnen onttrekken en na een prachtige rush besluiten (3—1). Tijdens het laatste kwartuur schijnt Cercle op zijn lauweren te rusten en Sportkring is lichtjes de meerdere. Zondag a.s. «««w we op bezoek bij S. V. Moorslede. Vertrek per autobus aan het lokaal te 13 u. Supporters, maakt talrijk de verplaatsing mede. We hopen op bult Jubileum Boer!nnengllde. Verleden week mocht de Gilde een schone dag beleven. 25 jaar vrucht baar werk mocht terecht gevierd wor den. Mgr Cruysberghs uit Leuven, de Burgerstand. Overlijdens. Maria Liefooghe, 89 j.. wed. v. Craye Victor. Dumor- tier Gustaaf. 67 j., echtg. v. Spille- boudt Magdalena. Huwelijk. Thoré Reml, v. Loker, en Hillewaere Allee. verlamdheid, t-chlc, blauwe kam, wormen, 't gapen, 't tremen, slij men, 't geel enz... der hennen, dui ven en kiekens, gebruikt IN T DRINKWATER IN 'T ETEN. Twee wonderprodukten die van zich doen spreken in de streek. 30 JAAR BESTAAN! EIST ZE! (3761) Donderdagvoormiddag 18 October is brand uitgebroken in een weve rij te Komen. Dank zij het spoedig ingrijpen van de brandweer kon het onheil vlug worden overmees terd. De schade is vrij groot. Een brandweerman, Maurice Lallemand werd licht gewond. worden om een groot aantal leden aan te werven. Onze vrienden, gebrekkigen en verminkten, die in de eerste plaats als christen mens, niet zullen ach- teruitdeinzen, om over te stappen naar een katholieke vereniging. Op heden ontving eenleder een uitnodiging tot deze Indien bij vergetel heid iemand geen uitnodiging zou hebben ontvangen, gelieve ons tc willen verontschuldigen en dez: oproep als uitnodiging te aanzien. We verwachten dus eenieder, morgen, Zondag 21 Oktober, tegen 's namiddags te 2 uur, ln de zaal Lamotjes, Wenninckstraat, tegen over de ingang van de kliniek der Zwarte Zusters. Heel gemakkelijk om vinden! Verpleegsters zullen ter beschik king zijn om de gebrekkigen en verminkten behulpzaam te zijn. En onmiddellijk voegen we er nog bij; U zult er zich thuis gevoelen want we hebben alles in het werk gesteld om er een zeer aangename vergadering van te maken. Ziehier nogmaals de dagorde: Inleiding door A. Van Eyghen. verbondssecretaris Toespraak door Hr Van Gorp. nationaal secretaris van de K.V.G.V.; Woordje vanwege Eerw. Heer Thyberghein. dibcesaan proost van de K.V.G.V. Na deze zeer belangrijke toe spraken, wordt aan de aanwezigen een ontspanningsfeest aangeboden, en dit met het optreden vanwege het alombekende Cabaretgezelschap de MIKASuit Harelbeke, die het eenieder aangenaam en gezel lig zal maken. Na het slotwoord van Zeer Eerw. Heer Deken Verhaeghe zullen de aanwezigen in de gelegenheid wor den gesteld alle nodige en gewenste inlichtingen in te winnen bij een paar personen, die zdch hiervoor zullen ter beschikking stellen. Tot morgen namiddag, en op voorhand van harte welkom! LAAGSTAMMIGE FRUITBOMEN, 6 Jaar oud, met certificaat. Bij Ro bert Carton, Provensteenweg 94, to Poperinge. (3834: WWVWMWMWWWWWMll VROEGER ADRESKelder Cinema Floraleper. wa- enz. De grootste keus van alaam - werkersklederen - terdichte klederen - Canadiennes - windblousen Compressoren en algemeen gereedschap. Meer dan 1000 verschillende artikelen. Werkschoenen vanaf 225 fr. Botten in rubber vanaf 190 fr. Botten in leder, 1" keus 350 fr. STEEDS DE GOEDKOOPSTE! ALTIJD DE BESTE KWALITEIT! Magazijnen open ook de Zondag van 9 tot 12 uur. (bc-3793) Burgerstand Geboorten. Ver Eecke Walter, z. v. Daniël en Debuf Maria. Kei- berg. Foulon Dirk, z. v. Albert en Hosten Marguerite, P-Lievensstr. Vandamme Paul, z. v. Gilbert en Vandsputte Godelieve, Roesela- restr. Verhelle Roland, z. v. Re- mi en Vandevoorde Magdalene, Bloemhoek. Degroote Maria, d. v. Marrits en Ledoux Raphael,, Pas- ssndale. Fonteyne Liliane, d. v. André en Leterne Germalne, Mer- kem. Overlijdens. Vandekerckhove René. w'edn. v. Ghesquiere Eulanie, Slijps. Tombola Statiestraat Kermis Winnende nummers: 2551 2805 2897 2954 3359 £393 3463 5312 5395 5663 5679 5684 5908 6024 6041 6091 6127 6257 6321 6333 6373 6380 6471. Grote Filmavond Zondag' te 17.30 uur in de patro nagezaal Grote Filmavond met de meoie film «Vlammende Bsrgen». Ingang 10 Ir. Kinderen 5 fr. Toneelavond Op Zondag' 28 October te 18.30 u. in de patronage opvoering van het toneelstuk Moeder in Nood door meisjesgroep uit Roeselare. Kaarten bij Meester Noppe, Roe selarestraat. Bibliotheek. Er zijn weer een honderdtal nieu we en mooie boeken toegekomen De Bibliotheek is open de Zaterdag en de Zondagvoormiddag. Bij S. V. Moorslede Scl. Moorslede 14 Waregcm Gem. Volgende ploegen verschenen op het veld: Selectie Moorslede. David, No- yez, Horrie, Detailleur, Wekking, Lecluyse, Verduyn M.,Carrein, Ver- duyn G., Devos en Verraes. K. S. V. Waregem. Vanden bossche, Maes, Vandewalle, Cool, Wuykhuyse, Demeester. Verscheu ren, Algoet, Verhalst, Van Wonter gem en Bellekens. De bezoekers zijn onmiddellijk ten aanval, David wordt op de proef gesteld, doch redt alles. Moorslede trekt nu ook ten aanval en de be zoekende portier redt een hard schot van Verduyn. Aan de 20" minuut bekomen de bezoekers hoekschop en Bellekens besluit 01. Drie mi nuten later vertrekt Verscheuren in ofside stand, en de verdediging van Moorslede blijft staan: 02. De be zoekers dio elkaar veel beter ver staan en daarbij rap en snel sa menspel spelen zijn weer ten aan val, de verdediging aarzelt opnieuw en Algoet doelt van dichtbij. Moorslede dringt nu geweldig aan, op samenspel van dé gebroeders Verduyn, doelt Devos 31. Even la ter vliegt Verduyn door de verde diging, geeft in de vlucht naar De vos, die van dichtbij overkanjert. Met 13 komt de rust. In de tweede helft verstaat de Zie vervolg hiernevens RECHTERLIJKE ORDE Aan de Heer Denis P. is, op zijn' verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het Kan ton Nieuwpoort. Schaakleven: week in... week uit! De Maandaverde Dinsdag 9 Oc tober 11. op haar grondvesten! Er heerste weer een koortsachtige stem ming. De uitslagen zijn zeer normaal, maar de pronostlekers tasten ln het duister nopens de waarde van de nieu welingen, zodat hier lukraak dient voorspeld te worden. 9 m Verleden Zaterdag, 13 Oct., bracht eens te meer onze jeugdkampioen van Westvlaanderen een schitterende ver richting voor het voetlicht. Wij lieten in onze vooruitzichten doorschemeren dat de Heer Dewilde weinig winstkans had in zijn maidenpartij tegen de uit zonderlijk sterke jeugdkampioen van België, Billy Coosemans. Hij speelde remise. De zoveelste nieuwe creatie van onze onklopbare kampioen, die werke lijk over een rijk palmares beschikt. Naar de getuigen verklaren, kon om? Gerard een serieuze winstkans gemaakt hebben, maar de tijd (late uur) heeft zijn tegenstrever gered!... Op hem mogen we bouwen voor de komende Jeugdkampioenschappen. Alsof dit nog niet alles is, hielp de Heer Dewilde België winnen tegen (ln Hollandse Jeugdknepen, op 50 borden 22-28 voor België. Onze Kampioen won uiterst lastig op het 6" bord tegen een sterke jeugdkampioen van Noord- Holland... Proficiat! Men heeft met grote voldoening in zage genomen van een uiterst ver zorgde uitgave van het K.I.S.K.-Jaar boek Nr 2. Velen hebben het op een ri.-tige Zondagavond, in de zetel, met een smakelijk sigaretje, in één adem uitgelezen. Rubriek clubnieuwsjes blijkt fel in trek te zijn! Zaterdajfcompetitie. Een laatste oproep aan de schaak- liefhebbers die wensen deel te nemen aan een tornooi, gespeeld op de Zater dagen. te 17 uur. Wij verzoeken drin gend tegen uiterlijk 28 October in te schrijven op het Secretariaat, Diks« muidestraat 79, leper. Speelseizoen 1951-1952. Phase A. - Ronde 2. Matchen van 23 October 1951, te 20 u. Bord Wit Zwart 1 Gits 1 Dubrulle 1 2 O. Grlmonprez 1 Dewilde 1 Duhameeiiw 1 bPincnu 1 Depoorter 1 Decortc i Vandaele 1 Devos I Bollaert 1 Knockaert 1 Gh. Devacht 1 N. Gantois 1 Deroo 0 Benoot V2 Jude 0 J. Devacht V: Vandenhoven 0 Verhamme 8 Pyck 0 Jaspers 0 Baete 0 Pecceu 0 Beemaert 0 Mennens 0 J. Gantois 0 - A. Grlmonprez" De competitie vangt aan op Zaterdag 3 November e.k. 99* ROUW Deze week komt onze geachte Heit Voorzitter Dokter en Mevrouw Gabrid Deroo een zware rouw te treffen bij het afsterven van zijn schoonvader. De Koninklijke Ieperse Schaakkrlnc biedt de Familie Deroo zijn gevoelens van diep leedwezen aan. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BURGERSTAND Geboorten. Six Bernard, z. v. Valère en Vantomme Maria. Dc- backer Marie-Paule, d. v. Edgard en Clouet Marguerite. Volcke Chris tian, z. v. Rogier en Dereuok Si monne. Wybaillle Mare, z. v. Marcel en Vandewinckele Suzanne. Overlijdens. Dasreumaux Ma rie-Louise. 65 ,j„ echtg v. Defever Henri. Debacker Hermanie, 83 j., echtg. v. Catry Camille. Lecluyse Gustave, 53 j., echtg. v. Thery Jeanne. Huwelijken. Lcfever Walter, pannenbewerker, v. Menen, en Six Claire, fabriekwerkster, v. Wer- vik. Sirhoens Gustave, schrijn werker, v. Wervik, en Dewanckel Noëlla, naaister, v. Wervik. Huwelijksbelofte. D'Hooghe Lucien, rijkswachter, te Etterbeek, en Sr,hotte Jeanne, verkoopster, v. Wervik. TENTOONSTELLING De rondreizende van het Ministerie tentoonstelling van Arbeid en selectieploeg zich veel beter en Wa regem wordt nu ook duchtig aan de tand gevoeld en doelman Vanden- bossche kent geluk als twee scho ten van M. en G. Verduyn rakelings naast de paal verdwijnen. Even la ter redt hij een hard schot van Ver duyn in hoekschop. Aan de 57" min. op hoekschop, na geharrewar doelt Waregem opnieuw 14. Als Carrem naar de alleenstaan de Verraes geeft, verkijkt deze een reuzekans. David wordt ook nog op proef gesteld, doch redt enkele wel gerichte schoten. Moorslede dringt nu opnieuw geweldig aan en doel man Vandenbossche heeft ook een paar keren geluk. Het einde komt met een verdiende zege van de best spelende ploeg, doch met gevleide scoor. S. V. ontvangt Zondag, het ster ke elftal van S. K. Vlamertlnge, tweede in het klassement. Stellig lokt deze kamp een reuzenbelang- stelling, en we zien Rood-geel, na een spannende kamp, beide punten aan huis behouden. Volgende ploeg treedt aan: Misplon, De Stoop, Lecluyse, De- brouwer, Wekking, Detailleur, Ver duyn M., Lecluyse, Verduyn G., Sociale Voorzorg, handelend ov« De Vakscholing van de Volwasse nen zal te Wervik op het Steen- akkerplein opgesteld staan va1.: Woensdag 24 tot en met Zaterdsp 27 October 1951. Deze tentoonstelling is vrij toe gankelijk voor iedereen. .yyjt Geleide bezoeken kunnen voors! aangevraagd worden bij het ge meentebestuur. Ieder sociaal voelend mens zal df tentoonstelling zeker bezoeken. ZAAI, VOLKSBELANG Zaterdag 27 October en Zaterde'- 3 November, met finale op Zondae 11 November, telkens te 19 u.: Groot Volkscrochct Met 3.500 fr. prijzen. Klassiek - Cabaret. Inschrijving der deelnemers bij K.W.B.-Secretariaat Volksbelan? Duivenstraat 80. Wervik. Prijzen der plaatsen: 10 fr. - Voor finale: 15 en 10 fr. Genummerde plaatsen te beto men mits 1 fr. opleg. l)c .Meitak eroi' Deze week stond de Meitak op hc nieuwe schoollokaal. Waar ls de tijd de ouwe tijd van do Klijtschoc* op de Amerlkaberg en het schoolt1 op grondgebied Komen, waar thtof Maurlts Ramon woont. Belde zijn verdwenen met de oor log 1914-1918. Anderen zullen zich nog herinne ren do houten barak, die stond van thans de pastorij staat; het eerste schoollokaal na de oorlog. En hier moeten we hulde brenger aan de vooruitziende geest van Z. E Moeder Germalne. der Zusters var Liefde van Wervik, die de school on middellijk heeft doen overbrenge' op de Kruisekeberg, waar thans ds' mooie complex van schoolgebouw staat: drie lagere klassen voor knecii- ten, drie voor meisjes, twee bewair- klassen en thans nog die mooie nieu we turnzaal erbij. Welke parochie zou onze school- inrlchttng niet benijden? En de uitslagen van onze "leerlin gen bewijzen voor de degellJkheK van het onderwijs en de opvoediik die er gegeven wordt. Thans mocht die Meitakiv" eens hoog op de school gezet worde:' l'iirvcraiulerlng der misse" Op Zondag 28 October verander; het uur der missen: op de Zomtage te 7.30 u. en 10 u., in de week '-r 7.30 uur,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 6