VOOR POPERINGE EN IEPER Een wijze Man en grote Volksvriend Churchill vormde reeds zijn nieuwe Regering Wordt een Broeder Passionist uit Kortrijk Zalig verklaard Man en Vrouw gedood door granaatontploffing te Houtem-leper Onze vrijwilligers Staatsminister De Schrijver 12 Allerzielen op onze Kerkhoven De strijd, het land en de gewoonten De eenmaking van Europa Wetgevende Verkiezingen in Engeland bezorgen Conservatieven een meerderheid met 18 Zetels KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR VEURNE-NIEÜWPOORT-DIKSMUIDE EN OMSTREKEN Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDAG NOVEMBER WERELDGEBEURTENISSEN Verpletterde Communisten verliezen 70.000 stemmen Het proces van zijn Zaligverklaring te Rome begonnen Vlosbrond te Bissegem Spelend kindje zag zijn moeder door granaatsplinter neergeslagen Margarine 1 fr. geedkoper Op bezoek bij Korporaals Goedertier en Vanhove uit De Panne houdt op uitnodiging van het Roeselaars Comité der Europese Beweging, een rijk gedocumenteerde en zeer belangrijke voordracht Nieuwe pasmunt van 50 centimes HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper; P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noord straat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS ONZE 3 UITGAVEN: POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK Veurne-Nieuwpoort-Dlksmuide en randgemeenten). 47» JAAP Nr 44 1951 POSTABONNEMENT 1951; België (tot einde 1951) 24 fr. Belgisch Congo 4fr. p. week Frankrijk - Holland 4fr. p. week Anderelanden 5fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever. J. Sansen. Gasthuisstraat 19 Poperinge. DAT was een begrafenis zoals ge er in uw leven weinig ziet; de begrafenis van Deken Camerlynck in het rustige Passendale Maar daar krijgt gij wel een afzonderlijk verslag over. Verleden week gaf ons blad een artikel over Deken Camerlynck, zo een beschouwing over de... levens loop van de overledene en toch! Er zijn mensen die zich zelf over leven, die eigenlijk te... lang leven! Ze waren een tijd lang de grote man, verdwenen uit de circulatie en gaan onopgemerkt voor goed weg. 't Is nagenoeg elf jaar dat Deken Camerlynck op rust kwam, uit het zo bedrijvige Kortrijk naar dat stille Passendale, maar van ver dwijnen of vergeten worden was er geen spraak. Hij was en bleef Deken Camerlynck; en die naam zal nog vele jaren levend blijven. Het werk immers van de Deken was niet van broos materiaal. De geleerden en mannen van wetenschap zullen zijn naam in eer houden, zijn volk de gewone man zal met diepe eer bied en genegenheid de gedachtenis bewaren van hem die zijn liefde en genegenheid voor zijn volk niet met woorden maar met grootse daden bewees. Deken Camerlynck! Dan denkt gé niet alleen aan wat hij deed voor de arbeiders... maar ook voor de boeren! Hoevele Vlaamse boeren gingen van huis en land weg om zlph te vestigen in Frankrijk? Hoevelen waren daar reeds voor de eerste oorlog? We hadden in die tijd een beschermings-comité voor de Fransmansvoor onze Vlaamse seizoenarbeiders, die 't zware werk gingen verrichten, in de oogst, in de beten, in de steenbakkerijen. Wat heeft Pastoor Denys daar... gewroet voor zijn maatjes Deken Camerlynck was natuurlijk lid van dat comité. Maar die Vlaamse boeren? Die gezonde ge zinnen, kom, met hun kot vól kinders die daar vereenzaamd zaten op die onogelijke gemeentjes in de Seine Inférieure, in Seine et Marne, in. Normandie? Vereen zaamd weg uit het gezonde mid den van Westvlaanderen, zonder steun of hulp, aangewezen op zich zelf, op hun harde vuisten en hun Vlaamse koppigheid! De Deken van de Stad Oostende zou daar iets op vinden; Stad Oost ende en... boeren; Zo 't niet vloekt, hét... rijmt toch niet! Jaar na jaar hoe lang wel? trok de Deken naar Frankrijk naar Parijs of daar waar de jaarlijkse vergadering gehouden werd van de Vlaamse boeren of boerinnen. Hoe dikwijls heeft hij daar gepredikt? Hoe dikwijls heeft hij daar de rede gehouden, hoe dikwijls is hij met hen op bedevaart geweest naar Lourdes, hij, de grote vriend van de Vlaamse boeren in Frankrijk. De Volksbond te Oostende, 't Was in de tijd van Rood of geen brood» dat de Volksbond in de Koningin der Badstedenzich gelden deed. Zeker onder de vaste hand van de grote proost, later al gemeen proost van het A.C.W., Kan. Colens, maar met de volledige steun van Mr de Deken! De mannen en vrouwen van de Volksbond zullen zich nog wel herinneren de Rerum- Novarum-viering 1930 die, jammer voor hen, niets anders werd dan een huidebetoging aan hun Deken, die als Deken naar Kortrijk afreizen zou. ...Men bouwt nog immer aan de Vrije Hogere Technische School te Oostende! Er zijn er, we kennen ze, die altijd praten over onderwijs op de kosten van... anderen, en zichzelf voorstellen als de grote promotors van het Onderwijs in Vlaanderen. Maar daden stellen als Deken Camerlynck? Het onderwijs van de... volkskin deren was zijn grote bekommernis, niet alleen het lager onderwijs, maar in de eerste plaats het vak onderwijs. Z. E. H. Kanunnik Camerlynck op zijn sterfbed. Hij deed de Vrije Vakschool uit de grond rijzen... ga en kijk nu: in de Stuiversstraat rijstinder daad, steeds hoger en hoger... de lucht en de beroemdheid in, de Hogere Technische School, waar ieder jaar niet alleen gespeciali seerde vaklieden, maar ook techni sche ingenieurs worden gevormd. Kortrijk! Daar werd nog in hoge eer gehouden de herinnering aan Deken Degryse en de stad had een Deken DegryselaanKortrijk heeft nu eveneens en wel sedert verschillende jaren haar Deken CamerlyncklaanKortrijk toonde meer dankbaarheid dan... Oostende, al was Oostende, om de bedrijvig heid van haar Deken onder de oor log 14-18, hem veel meer dankbaar heid verschuldigd! Kortrijk kende zijn Deken slechts van naam en faam. Menwist dat Deken Camerlynck, net als Deken Degryse, oud-hoogleraar was, gezag en invloed bezat, maar hij was... 60 jaar oud! De Deken leerde de stad kennen en Kortrijk leerde hem kennen. Hij was en blijft Menhere den Deken, de Deken, de vriend, de raadsman, de helper van iedereen. Op de deur van de genees heren kunt ge lezen wanneer gij u kunt melden voor Raadplegingen of... consultaties. Niet nodig dat de uren aangeduid worden op de deke nij; was de Deken immers thuis, dan werd hij... geraadpleegd. Te Kortrijk sleet hij de gelukkig ste jaren van zijn priesterleven; daar zijn alle Kortrijkzanen diep van overtuigd. 60 jaar oud! en zijn bedrijvigheid groeide mét de dag. Zijn er geen dagen geweest dat hij aanwezig was en sprak op vier, vijf vergaderingen of feestzittingen en spijts de last van zijn St-Maartens- parochie en grote dekenij? Hoeveel duizenden mensen zou hij ontvan gen hebben, vooraanstaanden even goed als de geringste mensen, raad gegeven of getroost en geholpen... Mild immers was Mr de Deken. En zijn Kortrijkse Vakschool? Er was inderdaad een vakschoolke, vernepen en zonder adem ergens al de Vlamingstraat... Nu staat stevig, ruim en sierlijk de Vrije Vakschool langs de steenweg naar Zwevegem... Hectaren groot... 1300 leerlingen., een der grootste vakscholen van het land. Die vakschool was zijn werk en eerst in 1950 nam hij ontslag als voorzitter van het comité. De oorlog 1940 brak Mr de Deker 72 jaar oud, ging hij op rust... Rust? Hoevelen zijn nog naar Passendale gegaan zoals ze vroeger naar de dekenij trokken, om raad en hulp naar de wijze, milde Deken Camer lynck? De Heer geve hem de ware rust die hij hier nooit kende. Ons Vlaamse volk houde in hoge eer de naam van Deken Camerlynck, de wijze raadsman en grote volks vriend. PÉ VLAMYNCK. Winston Churchill wint (Het verslag der begrafenisplechtig heden volgt op blz. 6.) DE UITSLAGEN De wetgevende verkiezingen in Engeland, gehouden op Donderdag 25 October, hebben de Labour van j het bewind verdrongen en Groot- Brittannië andermaal een conser- j vatieve meerderheid en regering I bezorgd. In totaal moesten 625 zetels wor den toegekend. Tot nog toe werden er slechts 624 zetels verworven daar in een district een der kan didaten is gestorven en de stem ming hierdoor uitgesteld werd tot op 8 November e.k. De tot nog toe gekende cijfers over deze verkiezingen geven vol gend beeld: VERKIEZINGEN 1951 Zet. Stemmen Conservatieven 321 13.665.595 (+23) Labour 295 13.877.922 (—20) Liberalen 6 710.934 3) Ierse National. 2 198.149 2) Communisten 0 21.630 Ter vergelijking delen wij nu hieronder de cijfers mede welke werden behaald bij de vorige stem ming; VERKIEZINGEN 1950 Stemgerechtigden: 34.269.764. EEN DAGELIJKSE BEDEVAART NAAR ZIJN GRAF Sinds enkele maanden werden wegwijzers aangebracht op het St- Janskerkhof te Kortrijk. Deze wij zen naar een bepaald nederig graf. Het was hoogst nodig dat dit ge beurde, want dagelijks komen tien tallen zoeken naar dit graf, niet dit van een of andere beroemdheid, maar van een van Kortrijk's nede rigste burgers. Ze vragen naar het graf van Broeder Isidoor. Ze komen van het Noorden van Frankrijk, van de zeekust, van Antwerpen, van Brabant, van Limburg. De toe nemende volkstoeloop naar dit graf is een niet te ontkennen bewijs van de ware grootheid die deze onbe kende broeder tijdens zijn leven na streefde. Die broeder preekte niet, hoorde geen biecht. Hij was een voudige werkbroeder, die arbeidde, In den nacht van Woensdag op Donderdag jl„ brak brand uit in de vlasbergplaats der Gebr. Van- dendriessche, Ieperstraat, Bissegem. De bergplaats was reeds in een vuurpoel herschapen toen de brand opgemerkt werd. De opgeroepen brandweer kon slechts de aanpa lende vlasschuren vrijwaren. Van de opslagplaats blijven al leen drie verkoolde muren over, de vierde ingestort zijnde. De schade is zeer groot. Broeder Isidoor. Andermaal heeft de ontploffing van 'n afschuwelijk oorlogstuig twee mensenlevens weggemaaid. Ditmaal was het te Houtem bij leper, in de streek waar na de oorlog 1914-18 ontelbare mensen het leven in schoten bij het losvijzen van gra naten en ander oorlogstuig. De dichtbegroeide bedding en oevers van de oude vaart Ieper- Komen herbergt nog een aanzien lijke hoeveelheid van dit gevaarlijk tuig. In de akkerlanden van het omliggende ontdekt men iedere dag obussen en andere munitie. Men vraagt zich werkelijk af of dit ge vaarlijk goed dan nooit zal opge ruimd worden. Voor hen die er zich telkens op nieuw aan wagen deze moordtuigen te ontladen weze hetgeen te Hou tem gebeurde opnieuw een les. Twee jonge mensen die gelukkig samen leefden werden samen ge dood, een driejarig kind bleef ach ter, te vroeg beroofd van de ge negenheid en de liefde die alleen vader en moeder het schenken konden. OM EEN AAMBEELD TE MAKEN Maandagnamiddag rond 16 uur was de 29-jarige Leon Gryson, wo nende in de Komenstraat 21, te Houtem, als naar gewoonte thuis gekomen van zijn werk te Rijsel. 1 Na het eetmaal gebruikt te hebben 1 ging hij op de koer van zijn wo ning nog een en ander werk op knappen. Intussen zat zijn echtge note, de 27-jarige Denise Bulckaen, in de keuken bezig aan een hand werkje. Het 3-jarig zoontje Lucien speelde er met de kleine Daniel Parréz, die meestal in het gezin Gryson verblijft. De slachtoffers van de verschrikkelijke ontploffing te Houtem. Denise Bulckaen en Leon Gryson. Rond 17 uur was Doolaeghe Ber nard, schoonbroer van Leon Gry son binnengekomen. Hij vond deze laatste op de koer der woning be zig met het leegmaken van een Duitse mortiergranaat. Het was een zwaar stak en scheen wel 60 kgr. te wegen. Gryson toonde aan Dco- laeghe een hoop poeder dat hij reeds uit de granaat verwijderd had. 'k Ga ze helemaal leegma ken had hij aan zijn schoonbroer gezegd, en dan kan die blok nog dienen voor aambeeld Om 17.25 uur verliet de bezoeker de woning van Gryson. DE ONTPLOFFING Pas had Dcolae.ghe de woning een paar minuten verlaten of plets scheurde een geweldige ontplciiing de lucht. Bernard Doolaeghe vermoedde dadelijk wat er gebeurd was. Hij haastte zich terug naar de w cning van zijn schoonbroer, terwijl in middels ook ar.dere personen toe gesneld kwamen cm hulp te birden. Op de koer der wening vond men Leon Gryson badend in zijn bloed. Zijn beide ber.en waren gebroken en schier afgerukt. De rechterarm was eveneens gebroken, terwijl het s'achloffer in het aangezicht deer lijk verminkt was en veel bloed v. rloor. ±n de huiskamer wachtte de hulpbiedenden nogmaals een verschrikkelijk toneel. Te midden van rook en stcf vond men de echtgenote Denise Bulckaen be- wusieloos op de grond uitgestrekt, naast haar stond de schreiende Lucien. het 3-jarig zoontje, terwijl de kleine Daniel Parrez hulpelocs toekeek. Spoedig waren dokier en genees heer ter pk atse. Beide slachtoffers waren bewusteloos en ontvingen in extremis het H. Oliesel. De echtgenote Gryson vertoonde slechts een kleine wonde achter het linkeroor, een scherf was daar de schedel binnengedrongen. Deze (Zie vervolg blz. 2.) die bad en die gehoorzaamde. En die stille bedelbroeder draagt van daag de roem van onze stad over gans het land en ver daar buiten. KORTE LEVENSCHETS Broeder Isidoor is geboren te Vrazene (Waas), in 1881. Hij trad te Ere-bij-Doornik in het noviciaat van de Paters Passionisten, in 1907. Van Ere werd hij naar Wezenbeek gestuurd en van daar naar Kort rijk. Hier werd hij portier in het St. Antoniusklooster. Hij was een voudig en vriendelijk. In onze stad ging hij bedelen van deur tot deur... Nu zijn het de Kortrijkza nen en zoveel anderen uit alle hoe ken van het land die met een ge bed gaan kloppen aan het graf van de nederige broeder, wanneer ze in nood verkeren zowel naar ziel als naar lichaam... Niemand vraagt dat zij zouden komen en toch komen ze. En ze leggen bloemen op z'n graf, ontelbare garven. Nooit werd er zo gebeden als thans op het kerkhof van Kortrijk. Er gaat waarachtig een geheime kracht uit van dat graf! Is het een getuigenis dat de Heer zelf wil brengen aan Kortrijk? Getuigenis van de grootheid van zijn trouwe Dienaar? Zijn arbeid, zijn lijden, zijn gebed en zijn boete, zijn vreug de, heel zijn verschijning dragen het enig cachet van Gods Heilige Wil. ZIJN ZIEKTE In 1916 diagnostikeerde de dokter bij Br. Isidoor te Kortrijk, etter pleuritis en kanker. Onuitstaanbare pijnen! Aan zijn broer Frans, die hem kwam bezoeken, zegde hij: «Frans, het offer is gebracht! Gij moogt geen verdriet maken. Ik zou gaarne sterven. Maar mijn oversten willen het niet. Daarom blijf ik le ven Gods Heilige Wil in de wil van zijn oversten! ZIJN BOETELEVEN Zijn oversten hebben hem met alle werk belast. Broeder Isidoor, de noeste werker, stammend uit een brave boerenfamilie, die duizend maal liever van het werk zijner handen had geleefd, overwon de schaamte en ging schooien te Kort rijk. Broeder Isidoor was de jo viaalste van het gezelschap en de blijheid was nooit van zijn gelaat! DE DOOD Op 35-Jarige leeftijd bracht hij In ae hevigste pijnen het offer van zijn leven. Het was in de nacht van 6 October 1916. DE ZALIGVERKLARING Het proces ter zaligverklaring van Br. Isidoor werd verleden jaar be gonnen en dit jaar afgehandeld te Brugge. Vele getuigen moesten ge hoord worden en vele genezingen onderzocht. Na vertaling in het la- tijn werd het proces te Rome her vat. In het maandelijks bulletin van de Paters Passionisten, dat wij eventjes raadpleegden, staan iedere maand een 40 tot 50-tal attesten van personen uit alle hoeken van het land die bedanken voor beko men gunsten en genezingen, na aanroeping «van Br. Isidoor of op legging van zijn relieken op zie ken. Zo lazen wij brieven van men sen die verklaren dat hun kind, hun vader, hun broer, hun zuster, hun ouders, genazen van allerlei ziek ten, zelfs van kankergezwellen! TOEKOMENDE LENTE ONTGRAVING EN OVERBRENGING VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT NAAR DE ST-ANTONIUSKERK In de Lente van 1952 wordt het stoffelijk overschot van Br. Isidoor van het stadskerkhof naar St-An- toniuskerk overgebracht, waar een grafkapel zal gebouwd worden. Op 25 November e.k. zal Mgr. Cruysberghs, te 18.30 uur langs Ra dio Brussel Vlaams, spreken tot ons Vlaamse Volk over de nederige Broeder Isidoor. Kortrijk, Stad van Nijverheid. Stad van Weelde, Stad van onze tijd, God gaf U in de persoon van Broeder Isidoor een Heilige! Maandag werd de margarineprijs van 30 op 29 fr. gebracht. Wat de ontwikkeling van de prijzen der grondstoffen voor margarine be treft, verwacht men dat de wereld- prijzen van Januari 1952 af zullen gestabiliseerd zijn. Daardoor kan e margarineprijs in de e.k. maan den behouden blijven. OIXl AIS 1 non 1 HÜLIV Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken. Kiezers: 28.769.477 of 84%. Zet. Stemmen Labour 315 13.295.736 Conservat. en aanv. 298 12.501.893 Liberalen 9 2.621.489 Communisten 0 91.815 Nationalisten 2 93.421 Onafhank. en versch. 1 165.033 De Partij van de Heer Churchill won dus bij vorige verkiezingen 23 zetels, de Labour verloor er 20, de Liberalen 3. De nog toe te kennen zetel zal vermoedelijk naar de La bour gaan, zodat in bevestigend geval, de Conservatieven een to tale meerderheid zullen behalen van 18 zetels. Deze maal zijn de kiezers in zeer groot aantal ter stembus gegaan. In meerdere districten kwamen de Liberalen ook niet meer op. Dit geeft o.m. een verklaring van de grote stemmenaanwinsten tegen over 1950, niet alleen door de Con servatieven gemaakt, maar ook door de Labourpartij. De winst der Conservatieven bedraagt tot nog toe circa 1.150.000 stemmen, maar ook de Labour bekomt 570.000 stem men meer tegenover 1950. De Liberalen kregen andermaal een harde klap, wijl de Communis ten verpletterd werden. CHURCHILL EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN LANDSVER DEDIGING. - ANTHONY EDEN WORDT VICE-PREMIER, MINIS TER VAN BUITENLANDSE ZA KEN EN LEIDER VAN HET LAGERHUIS De uitslagen, bekendgemaakt op Vrijdag 26 October, wezen onmid dellijk op een ommekeer in de po litieke verhoudingen tussen Labour en Conservatieven, zodat zelfde avond reeds de Heer Churchill door Koning Georges VI ontboden werd en door Zijne M jesteit belast werd met de vormi van een nieuwe regering. Kort voordien had de Hr Attlee ontslag van zijn regering aangeboden. Deze opdracht werd door de Heer Churchill aanvaard. Onmiddellijk stelde hij zich in ver binding met de andere conserva tieve leiders, om de samenstelling van de nieuwe regering te over wegen. Met bekwame spoed is de Heer Churchill te werk gegaan en Zater dag reeds werd door hem de sa menstelling bekend gemaakt van een kernkabinet, waarin de Minis ters van de sleuteldepartementen zitting hebben. Deze samenstelling (Zie vervolg blz. 7.) Met zorg worden de craven der overledenen opgesmukt ter gelegen heid van Allerzielen Het is een vroom gebruik de laatste rustplaati van onze dierbaren in ere te houden In deze opsmuk en in dezt bloemen ligt de getuigenis van onze liefde, die wij hen toedragen die ons voorgingen. Moge deze uitwendige getuigenis altijd verenigd zijr. met een vroom gebed, wtint de eeuwig levende ziel alleen kunnen wij nog hulp bieden Korporaal ELIE GOEDERTIER getrokken op het schip Kamina in de haven van Colombo. Verleden week werd aan de te ruggekeerde Korea-vrijwilligers uit De Panne een passende hulde ge bracht door het Magistraat van De Panne, tijdens een plechtige ont vangst In de raadszaal van het ge meentehuis. Te dier gelegenheid hadden wij aan korporaals Goeder- tier en Vanhove een interview ge vraagd, iets wat gewillig werd toe gestaan. En hier zitten ze nu voor ons in gezellig samenzijn, twee sympathie ke kerels met bruingebrande ge zichten door de laaiende Korea- zon, met de energieke trek om de mond van de goed-gedrilde, vast beraden soldaat. Het onthaal was gul, maar het viel ons op dat zij niets anders dan water dronken. Volgens de legerdokters zou dit de beste medicijn zijn tegen de moge lijke nakomende klimaatziekte. Het was vooral korporaal Goedertier, die zeer intellectueel is opgevoed, die ons te woord stond. Hij vertelt ons over de reis en de strijd in het vervlogen jaar. Na enkele maanden in het kamp van Beverlo een zeer harde training te hebben doorgemaakt, zijn we op 18 December met 760 'mannén te Antwerpen ingescheept op het Belgisch schip Kamina Het verlaten van onze dierbare fa milie en ons geliefd vaderland maakte bij ons een diepe indruk en enkele kameraden veegden zelfs een traan weg. Maar we waren op zee en we moesten dus maar varen. Die reis duurde 42 dagen en vol gende havens werden aangedaan: Gilbraltar, dan Portsam. Colombo, Singapore, Manilla, Sasibo in Ja pan en ten slotte Poesan in Korea. Deze reis duurde voor velen zeer lang, bijzonderlijk daar op het schip geen koelkasten waren, waar door de drank zeer warm was en dit dan ook 'n de warme streken waar we doorvaarden, voor ons geen verfrissing bracht. Naar wi.i in de uitzendingen van de B.N.R.O. konden horen, zijt Het strekt tot eer van het Roese laars comité der Europese Beweging, een Initiatief genomen te hebben, dat door zijn vorm letterlijk op aan gename maar vooral op belangwek kende wijze de gedachten van de Roeselaarse elite toespitst op het zo belangrijke vraagstuk der Europese eenheid. Daarom onze bijzondere felicita ties aan de Hr Laga .plaatselijk voor zitter, alsmede aan de Hr G. Bou- ckaert, de jonge secretaris, die op Donderdag, 25 October, te 17.30 uur in de bovenzaal van het Roeselaarse Stadhuis, een cocktailreceptie orga niseerden. Op deze receptie verschenen de Hr Staatsminister A. De Schrijver, oud voorzitter van de C.V.P. en voorzitter van de «Nouvelles Equipes Interna tionales de Hr Jean Drapier, rap- êorteur-generaal bij de Belgische ,aad van Europa; de Hr Dr Bogaerts, secretaris van dezelfde raad. Onder de aanwezigen citeren wij de Hr Burgemeester De Nolf; de ZZ. EE. HH. Vervenne, deken, en Duffor- ret, superior van het Klein Semina rie; verder de Hr Devos, arrondisse mentscommissaris; de HH. Volksver tegenwoordigers Degryse en Sercu; de HH. Schepenen Bageln, Billiau, De- meester en Desmedt: Hr Desmet, stadssecretaris; de HH Provincie raadsleden O. Decuypere en H. Aspe- slagh; de Hr Majoor Denis, plaatse lijk militair bevelhebber; de Hr M. Carller, voorzitter der Roeselaarse Handelskamer, en de Hr Jos. Soubry, O.V.P.-voorzitter van Roeselare. De overige genodigden bestonden uit ge meenteraadsleden, syndikale leiders en een keur vooraanstaanden uit de Roeselaarse nijverheids-, financie- en handelskringen, de schoolhoofden en voorzitters van culturele en andere organisaties. HET OPENINGSWOORD VAN VOORZITTER LAGA De Hr Laga opent als voorzitter de vergadering met een welkomstwoord tot de aanwezige personaliteiten en belangstellende genodigden. HIJ ver heugt zich om de talrijke opkomst verontschuldigt sommige afwezi gen en dankt Burgemeester De Nolf om het bereidwillig ter beschik king stellen van het Stadhuis. Waarom een vergadering met als onderwerp een abstractie als de Europese Eenheid? vervolgt spreker. Omdat, ten eerste, een vluchtige blik op de wereldkaart ons, Euro peanen, overtuigt van de netelige positie van het kleine en toen ver deelde Europa tussen de machtige blokken Amerika en U.S.S.R. Alleen volledige onderlinge samenwerking tussen de Europese staten kan Euro pa schepper van de christelijke humanistische cultuur in staat stellen zichzelf en zijn cultuurwaar den te verdedigen. Licht ironisch en met zijn sceptisch realisme, noemt spreker de dringende doelstellingen en het begin van realisatie van een nauwe Europese samenwerking. De verdediging naar buiten: het Euro pees Leger; de geleidelijke realisatie der Economische Unie: de Benelux, als voorbeeld en eerste stap; de Europese Betalingsunie, het Schu- manplan; hogere volkswelvaart en meer morele sterkte. Op de tweede plaats, deze bijeen komst om bij te dragen tot de scheD- plng van een sfeer, een stroming die het de Staatslieden mogelijk moet maken de enorme moeilijkheden te overwinnen, op de weg der realisatie van het Europa-één. Indien het evi dent is dat Europa één moet worden of ten gronde -xat, toch is het ook waar dat de verschillende Europese volkeren hun privaat belang tijdelijk aan het hoger doel van het algemeen Europees belang zullen dienen on dergeschikt te maken. De verschil lende staten zullen een gedeelte van hun souvereinlteit aan supra-natio- nale gezaginstanties moeten afstaan. Volkeren en staten zullen offers moe ten brengen Zij moeten een stro ming scheppen die voorbereidt tot deze gesteltenis. In een democratie is de staatsman de uitvoerder van de wil van het volk. (Zie vervolg blz. 7.) Twee foto's uit deze zeer geslaagde avond. Boven: zicht genomen tijdens de receptie "We be merken vI n r. Hr Degrnse. Volksvertegetr-oordiger; Hr G. De Meester. Plaatselijk Ondervoorzitter; Hr G. Bouckaert, Plaatselijk SecretarisHr De NolfBurgemeesterHr J. Laga, Plaatselijk Voorzitter; Z Exc De Schrijver. Staatsminister; Hr J Drapier, Rapporteur-Generaal bij de Belg Raad; Hr J. Vandenbroecke, Plaatselijk OndervoorzitterDr Bogaerts, Secretaris van de Belg. Raad; Hr A. Sercu. VolksvertegenwoordigerOnder; Een zicht in de zaal tijdens de spreekbeurt, van Staatsminister De Schrijver. mmm1 TJ toch met het vaderland in ver: binding geweest? Ja inderdaad. Tweemaal wer( ons een vraaggesprek toegestaan' dat opgenomen werd op stale) band. In de eerste haven waar on! schip dan binnenliep werden dez: dan opgezonden naar België. Ooi zijn ons driemaal groeten uit he Vaderland toegekomen, langs zen der Leopoldsville om. Hoe werd U ginder onthaald Van onze aankomst in Poesai zullen wij steeds een goede herin nering blijven bewaren, want wi werden verwelkomd door twee mu ziekmaatschappijen. Toen ons schij de haven binnenliep stond op d kade een Koreaanse muziekkapé opgesteld die ons begroette me het afscheidslied: «Vaarwel Kame raad», wat bij velen van onz vrienden een heimwee naar he Vaderland opwekte. Deze indru werd gelukkig spoedig weggeveegc want toen wij aan wal stapte kwam éen Amerikaanse negermu ziek van 250 man sterk ons opknap pen met de modernste Amerikaan se dansmuziek. Zijt U na de aankomst aan stonds naar het gevechtsterrein op getrokken? Neen, na enkele dagen rust het havenstadje werden wij maals een drietal weken geoefend. Dit bestond in het zoeken van guerilla-strijders achtéf het front. Wij hebben er geen gevonden. Vervolgens zijn (Zie vervolg blz. a^aWMT" S 4 II Korporaal VANHOVE ACHILLES met 'n Koreaans kindje op de arm Nieuwe muntstukken van 20 en 10 centimes zuilen later gesiagen worden. In verband met het slaan van nieuwe muntstukken ver scheen in 1948 een besluit, waarbij als onderverdeling van de frank, enkel stukken van 20 en 10 centimes werden voor zien. Spijt de munt thans op volle toereii draait voor het slaan van de zilveren stukken van 100, 50 en 20 fr. en de nieuwe stukken van 5 fr., die reeds in omloop zijn gebracht en het feit, dat reeds voor een mil- iioen nieuwe stukken van 1 fr. op verhandeling wachten, is er echter nog geen spoor waar te nemen van de stukken van 20 en 10 centimes. Men meent te weten, dat men tot de vaststelling is ge komen, dat de ontworpen stuk ken van 20 cn 10 centimes in hun oorspronkelijk formaat van resp. 19 cn 16,6 millimeter doormeter, duurder zouden ko men aan metaal dan de waar de, die ze werkelijk vertegen woordigen. Dit sluit in zich het gevaar, dat grote hoeveel heden van die muntstukken in de smeltkroes zouden kunnen terechtkomen. Inmiddels ech ter, is men het ook wenselijk gaan beschouwen, toch munt stukken van 50 centimes in omloop te brengen. Nu is in het Staatsblad een besluit verschenen, waarbij het ontworpen muntstuk van 20 centimes met 19 millimeter diameter er een zal worden van 50 centimes. Een kleiner stuk met 17 mm. diameter zou dan de waarde van 20 centimes krijgen. Er zal nog een hele tijd verstrijken vooraleer we de stukken, geslagen in brons, op zak zullen kunnen steken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1