VOOR POPERINGE EN IEPER 12 Een dag van... Meditatie De Provinciale Kultuurdagen te Roeselare Met Remi Ghesquière de Westvlaamse De a. s. Gemeenteverkiezingen io j De eerste rit op de Noord-Zuid verbinding Onvoorzichtige knaap zaait paniek te Wervil Het Suez-kanaal in de branding 3 VOOR POPERINGE-IEPER-WERVIK KATHOLIEK WEEKBLAD Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDAG NOVEMBER, 1951 BUITENLANDS OVERZICHT Twee wielrijdsters uit Geluveld kwamen onder vrachtwagen terecl^ 2 gekwetsten en zware stoffelijke schade I In eigen klare klanken Het opmaken der kiezerslijsten HQOFDBUREEL en REDACTIE: poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9 Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper; P. BRAS-DEKLERCK de Stuersstraat 4. - Tel. 445. Nleuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE, St-Alfonsusstr. 12. - TeL 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS ONZE 3 UITGAVEN: POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-DIksmuide en randgemeenten). 47» JAAR Nr 45! POSTABONNEMENT 1951: België (tot einde 1951} 21 fr.; Belgisch Congo 4 fr. p. weel/ Frankrijk - Holland 4 fr. p. weel/ Andere landen 5 fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever. J. Sansen. Gasthuisstraat 19. Poperinge 11 November. ...Weerom 11 November! Hoe ouder ze worden, de jongens van 14-18, hoe trager zij beginnen gaan, des te rapper de weken en de maanden lopen, tot het weerom 11 November is. 't Wordt voor de oud-strijders stilaan een dag van meditatie, een soort recollectiedag, vol ingetogen heid. 11 November heeft met de jaren geëvolueerd en zijn definitief ka rakter gekregien, op onze Vlaamse gemeenten en in onze kleine steden. Te Brussel zal er grote wapen schouw zijn. Zesduizend man zullen er deel aan nemen. Zesduizend jonge man nen, gedrild, getraind, uitgerust met de meest moderne wapens; dui zenden zuilen langs de straten staan, kijken en juichen. Want on ze soldaten zijn nu echte... solda ten! De officiële ceremonies zullen doorgaan aan het graf van de On bekende Soldaat; het défilé van de oud-strijders, ook die van 40-45, van de invaliden, van God weet welke vaderlandse verenigingen nog... een eindeloos défilé! In de kerk zal het eveneens... officieel gaan; een stoet van hoge heren in uniform, van generaals en hogere officieren, van magistraten en ho gere functionarissen, die stram en strak rechtop voor hun stoel zullen blijven rechtstaan. Dien dag zullen we te Brussel en over de radio de officiële redevoe ringen horen vol lof voor de glo- rieuse gesneuvelden. Voor de eerste keer zal een jonge Koning denken aan de grote daden van zijn overleden grootvader en aan de snode ondankbaarheid te genover zijn vader, een oud-strijder van 1914-18. Hij was immers dan de jongste onder de jongensBou- dewijn ls nu wel de jongste onder de Koningen, met een ervaring ech ter zoals weinigen! Maar waar hij voorbijkomt zal men hem geweldig toejuichen. «Leve de Koning!» 't Zal voor Koning Boudewijn, net als voor ons, een dag zijn van me ditatie. In onze kleinere Vlaamse steden en gemeenten zijn het de oud-strij ders zelf, de jongens van 14-18 zélf die de atmosfeer van 11 No vember geschapen hebben en doen evoluëren! De «jongens» van 14-18? Ze waren nog «jongens» in de eerste jaren na de oorlog. Ze had den in de modder en het slijk van de loopgrachten, in die 4 jaar ver latenheid, zonder nieuws van huis of thuis, onbegrepen door tal van hogere officieren, geleerd te meer op mekaar te rekenen. Daar was een broederbond gesmeed, sterker als staal, tussen de jongens. Die broederbond is nu nog echt en hecht! De jongens moesten overal, tot in de kleinste nestjes monumenten zien oprijzen van hun gevallen makkers. Die mochten immers niet vergeten worden. Boven al die mo numenten rees... maar zal morgen 't leven geroepen. Onder hen werd die band gesmeed door leed en mi serie van vier jaar frontleven. We kunnen maar wensen dat op 11 No vember die band jaar na jaar stevi ger en sterker worde en zij het voorbeeld mogen navolgen van de «jongens» 14-18! Dag van meditatie!... over 14-18 en 40-45. Te Brussel zal men bewonderend opkijken naar deze 6.000 soldaten.. Oud-strijders zullen denken aan hun pover piotten-tenue van 1914! Oud-strijders 40-45 zullen denken aan het tekort aan munitie en de afwezigheid van de vliegmachines der verbondenen... Wij zullen denken aan de miserie van 14-18, aan de verschrikking van 40-45, aan de weggevoerden, aan de ondergedokenen, aan de velen die uit de kampen en gevangenissen niet terugkeerden, aan de slachtof fers bij de ijselijke bombardemen ten. We zullen begrijpen dat het meer dan redelijk, dat het uit hoogste nood is dat ons landje saam met andere landen aan verweer en ver dediging denkt. Zullen we op 11 November nog aan iets anders denken?; en niet alleen op die dag, maar iedere dag in 't jaar! Nooit meer oorlogSchone leuze, maar... bedrog! Op 11 November zullen we ge meend bidden voor de jongens die vielen of heengingen, maar op 11 November en... dag aan dag vra gen dat we mochten gespaard blij ven van de oorlog en dat onze jon gens niet meer in het vuur zouden worden gejaagd en de lucht boven ons hoofd niet meer doordreund en doordaverd van bommenwerpers! Dat moeten we vragen, dag aan dag, niet aan conferenties en ver gaderingen, maar aan Hem die de hele wereld richt en in Zijn Hand houdt. Ook dat vragen is... bidden! Voor allen wordt 11 November een dag van meditatie. PÉ VLAMYNCK. Nieuwe Mensen, nieuwe voorstellen Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, werd Dinsdag 30 October een rit gedaan op de Noord-Zuid verbinding te Brusel. Talrijke personaliteiten namen hieraan deel. Hierboven de automotrice bij de aankomst in de sta tie der Kapellekerk. CHURCHILL AAN BEURT Daar wij verleden week verhinderd waren onze kroniek te schrijven, past het dat wij deze week nop en kele beschouwingen wijden aan de uitslag van de Engelse verkiezingen. Niet zozeer om de cijfers te bespre ken, maar om even de toestand sa men te vatten en te zien of te trachten te vóórzien waar het naar toe gaat. Dat Churchill het gehaald heeft moet ik u niet meer zeggen. De ge hele wereld weet het. En dat hij minder stemmen gehaald heeft of liever zijn partij dan de La bour weet ook iedereen. Dat ligt nu eenmaal aan het Engels verkie zingssysteem dat sedert eeuwen op die manier werkt en dat, tot aan de voorlaatste verkiezingen, steeds een sterke, homogene regering, mo gelijk had gemaakt. Sedert de voorlaatste verkiezingen echter is men enigszins in het slop geraakt aangezien de meerderheid 'telkens zo klein is dat de regering en de meerderheidspartij steeds voor ongevallen moeten bevreesd zijn. Enkele verkoudheden kunnen de regering heel gemakkelijk in de minderheid stellen. Dat is dus de eerste schaduwzijde van de nieuwe Churchill-regering Vooral wanneer men weet dat de Conservatieven minder gediscipli neerd zijn dan de Labour, zodat een ongelukje bijna tot de dage lijkse mogelijkheden zal behoren Er is echter een ander ongeluk dat, in de gegeven omstandigheden, een Belgische Conservatieve rege ring zou bedreigen, doch waarvan Churchill geen schrik moet hebben, nl. van een straatoppositie gevoerd dóór de syndicaten onder de vorm van politieke stakingen. En ook niet van een opruiing van de massa door de Labourpartij of een be twisting van het reëel gezag van de regering niettegenstaande zij slechts steunt op een minderheid, in het land. De Heer Spaak en consoorten zouden er nu goed aan doen zich eens te gaan spiegelen aan de po litiek van hun geestesgenoten die zij zo graag tot voorbeeld stellen van politieke wijsheid. Maar genoeg daarover. Laten we liever verder zien voor welke taak de oude nieuwe Eerste- Minister staat. En dat kan in twee woorden ge zegd worden: failliet naar binnen en naar buiten. Naar binnen staat de nieuwe re gering voor een rantsoenering die Door het Provinciaal Gouverne ment van Westvlaanderen, werden op Zaterdag 3, en Zondag 4 Novem- weer rijzen, de ïjzertoren, die hoog k^^okette^undige^ Kultuurdagen dat kruis draagt, het kruis dat on- zé Vlaamse jongens sleepten bach' ten de kuipe, dat kruis dat hun enige hoopwas en rees, maar rijzen zal boven het graf van ware heldhaftige kerels. Was de broederbond echt geble ven met de gesneuvelden, hij was echt en hecht gebleven onder de le venden. Was me dat een blij terug zien en bij mekaar komen op 11 November! Herinnert gij U? Kunnen twee jongensvan 14-18 bij mekaar komen zonder te spreken over de oorlog en het leven achter het front? De kleine en gro te belevenissen kunnen niet verge ten worden; en dan komen die van zelf weer boven met de geur en de kleur van de modder, met de stap over de passerellen, met de herin nering aan de drie grachten, aan Steenstrate, aan Merkem, aan de... mlnoterie, aan Ramskapelle, aan de vele kleine gemeentjes uit het blote. Maar de... uitbundigheid heeft plaats gemaakt voor meditatie. .Onze «jongens»! Niemand meer durft dat woord uitspreken, al is het de erenaam en de eretitel van de oudstrijders 14-18. De «jongens»? Geen zijn er meer die jonger zijn dan Koning Leopold en die is thans de «vijftig» voorbij. De jongens? Zo velen droegen, velen nog dragen het merkteken van de oorlog; een aantal onder hen nadert de zeventig! Jaar voor jaar zien zij hun ran gen dunner en dunner worden! Zo dikwijls moeten ze een strijdmakker vergezellen bij zijn laatste reis naar het kerkhof. De «jongens» werden stilaan oude mensen! In de dienst voor de gesneuvel den herdenken zij, jaar na jaar, ook de makkers, de mannendie in 't jaar heengingen, voor goed! 11 November, dag van meditatie, van recollectie. Er kwamen nieuwe oud-strijders bij... 1940-45. Ook die kenden de miserie van de mobilisatie en van de korte maar harde strijd. En ken van de gehele kulturele actie door de provincie op touw gezet. Deze cyclus, behelst, buiten de kultuurdagen te Roeselare, gewijd aan de taalkennis en letterkundige vorming van de jeugd, kultuurda gen in verband met het toneel op 17 en 18 November te Kortrijk en op 4 en 5 December e. k. letterkun dige dagen te Brugge met als slot een officiële Streuvelshulde. ZATERDAG 3 NOVEMBER De kuituurdag die Zaterdag 3 No vember gehouden werd in het Stadhuis te Roeselare, behandelde hoofdzakelijk de vraagstukken in verband met de litteraire vorming van de studerende jeugd, meer be paald de studerende jeugd van het Middelbaar Onderwijs. Deze kuituurdag kende een zeer drukke opkomst en intense be langstelling. Zowel in de voormid dag als in de namiddag was de feestzaal van het Stadhuis amper ruim genoeg om de talrijke schaar inspecteurs, professoren en leraars van beider kunne te bevatten. De Hr Storme, Bestendig Afgevaardig de fungeerde als Voorzitter en opende dan ook de Voormiddagzitting. In zijn inleidings- en welkom woord, belichte hij heel klaar de betekenis van deze kultuurdagen, die tot doel hebben de kuituur op ruime basis te verspreiden, en daar om speciaal ingericht werden voor de jeugd en de jeugdopvoeders. De Zaterdag is gewijd aan de school gaande jeugd van het middelbaar onderwijs, en de Zondag aan de na-schoolse jeugd en de leiders van jeugdorganisaties. Met opzet werd het lager onderwijs geweerd, om dat Vrijdag een studiedag gehou den werd door het christen onder- wijzersverbond, en in onderling ak koord ook de litteraire vorming, meer speciaal het leesonderricht behandeld werd. Dit jaar is het dus de litteraire vorming, toekomend jaar zal het meer de muzikale vorming zijn die op de dagorde der kultuurdagen zal voorkomen. Referaat door E. H. Stock. Het eerste referaat, gehouden naar die gaat eveneens onze dank- baarheid. Maar zii hebben de at- S:.. baarheid. Maar zij hebben de at mosfeer van 11 November niet in handelde over Taalkennis en Es thetische genieten De Eerwaarde Spreker ving zijn In het kader van de Provinciale Kultuurdagen te Roeselare, gaf het Schooljcugdtheater een geslaagde opvoering van het gekende toneel werk De klucht van Meester PatelinOp de foto zien wij een scène met van links naar rechts Vrouw Patelin (Fanny Steenacker), Pi«ter Patelin (Jan Savenberg), en Willem Janseaumé, de lakenkoop man (Valeer Lamuens). E. H. Van Elslander, leraar aan d- Normaalschool te Torhout, gaf tij dens de kultuurdagen een zeer op gemerkt referaat over: «De gespro ken taal, de beschaafde omgangstaa' bij de jeugdOp de foto de Eerw, Spreker aan het woord. diepgrondige voordracht aan, met zich voor te stellen als een min of meer occasioneel spreker, die. naar aanleiding van enkele opgeworpen- suggesties in de voorbereidende ver gadering van 9 Augustus 11., onwil lekeurig de aandacht op zich had getrokken, en zodoende aangezocht werd in een referaat vollediger zijn standpunten en suggesties te ko men toelichten. De vrees voor deli- antismie zonder diepte of ziel te genover een naar ernstig kuituur- vragend publiek, was voor E. H. Stock waarlijk ongegrond. Met kennis van zaken, bracht hij een kernachtige en pittige uiteenzetting naar voor, over het voorbereiden van de schooljeugd naar esthetisch genot bij het lezen van een mooi boek, dat een complex daarstelt van allerlei factoren, als menselijkheid, betovering, enz., onder andere door de taal van de auteur naar waarde te schatten en te smaken. Doch de jeugd is onvoldoende voorbereid, en daarom is het een essentiële plicht een ernstige in spanning te doen om er toe te ko men dat ze de moedertaal voldoen de bezit. Voor wat de spraakkunst betreft heerst er over 't algemeen een bevredigende toestand. Öp ieder ander gebied is er helaas een tekort zodat er absoluut iets dient gedaan. Verder weidde E. H. Spreker uit over actieve of scheppende kuituur waarin de school een overwegende rol speelt, en komt ten slotte tot de concrete uitwerking van zijn stelling met enkele belangrijke sug gesties om de studie van de moe dertaal een diepere kulturele be tekenis te geven. Zo b. v. b. het toe kennen van prijzen door de pro vincie aan schoolcompetities, vooral in gesproken taal, als voordracht, welsprekendheid, enz. waarin de hoofdaandacht gaat naar de uit spraak: het door de provincie ver spreiden van keurige en degelijke handboeken; het steunen van jeugdtijdschriften door provinciale toelagen: het laten gebruiken van het Westvlaamse radiostation voor het onderricht in de moedertaal: het verlenen van studiebeurzen aan verdienstelijke leerkrachten, het daadwerkelijk steunen van dege lijk uitgeruste bibliotheken. Deze bescheiden naar voor ge brachte wensen en suggesties wer den door de Hr Storme, in naam van de provincie, geapprecieerd, daar het in de bedoeling ligt bij het houden van deze kuituur, de kulturele opleiding te behartigen. Zo zal het Provinciaal Bestuur trachten deze suggesties in de mate van het mogelijke te realiseren al ls het daarom misschien niet doen lijk dit onmiddellijk te kunnen ver wezenlijken. Referaat door E. H. Verhelle. Het tweede referaat, gehouden door E. H. Verhelle, leraar aan het O. L. Vrouw college te Oostende, handelde over het vraagstuk: Wat kan men aanbrengen op vormend gebied in de litteratuur, en hoe kan men dit De E. H. Spreker betitelde zi.in causerie als een zeer bijzonder per soonlijke getuigenis. Men kan zo veel. Beter ware te zeggen: Hoe tracht ik zo goed mogelijk dit te doen. Dus zeker geen opdringen, maar een getuigenis van eigen werkwijze. Het doel is mensen vor men, vooral de geest. Dit kan of wel geschieden door een opproppen van noties, dus encyclopedisch, of wel door het vormen van oordeel en smaak. Het merendeel van het vak is reëel, zodat voor het letter kundig onderwijs dient gezocht naar belangstelling om de leerlin gen tegemoet te gaan. Hoe kan dit nu de jeugd helpen vormen? Een voudig door ze te doen werken. Ze moeten het doen, zoals in een gym nastiekles de leerlingen de oefe ningen moeten uitvoeren. Ieder les moet voor leraar en leerlingen een avontuur zijn. De Spreker geeft hierover voorbeelden, zo voor de oude als de moderne talen, en geeft de voorkeur aan het Indelen der lessen per onderwerp om de leer lingen werkelijk te boeien, onder werpen die door hen moeten gevon den en gezegd worden. Verders ont wikkelt hij een lesvorm die er toe strekt de levensopvatting van de auteur op te sporen, te vergelijken met die van andere schrijvers, en te toetsen aan de eigen levensop vatting. (Zie vervolg blz. 6.) LORD ISMAY die in de schoot van de nieuwe Britse Regering belast werd met de zeer belangrijke taak van Mi nister voor de Commonwealth. nog steeds de austeritypolitiek van de oorlogsdagen evenaart en die niet zo gemakkelijk af te schaften valt aangezien zij het gevolg is van de algemene economische en finan ciële toestand, die werkelijk angst wekkend is Inderdaad, toen het Marshall plan gelanceerd werd, was het in de eerste plaats bedacht om Enge land te redden van de ondergang. Maar het hielp niet. Dan volgden buiten elk plan om zeer grote leningen aan het oude Brittannia. Maar nog kwam de kop niet boven water. Toen riskeerde Stafford Cripps de oude, beproefde, kapitcv- listisclie operatie, nl. de devaluatie, en gedurende enkele maanden kon Engeland opnieuw het beentje rechten. Doch, jammer genoeg, niet in voldoende mate. Zodanig dat de Éritse betalingsbalans sedert de maand Mei van dit jaar weer zo danige, en steeds klimmende, tekor ten vertoont, dat de toestand totaal onhoudbaar geworden is. Tijdens de jongse besprekingen in verband met de Europese Beta lingsunie te Parijs werd reeds hard op over een nieuwe devaluatie ge fluisterd. Churchill zal het dus zeer lastig hebben om uit dat moeras te gera ken. Wij kunnen alleen maar ho pen dat hij eruit geraakt, want West-Europa zal niet gezond zijn zolang de toestand in de grote Euro pese landen niet gestabiliseerd is. En daar is Engeland bij. Maar even lastig minstens even lastig zal Churchill het hebben op het buitenlands plan waar de heerschappij van het fiere Albion ook kopke onder doet. Van Attlee heeft Churchill niet alleen een rijk overgeërfd waarin grote gebieden hun onafhankelijk heid verworven hebben, maar dat zelfs op de nevralgieke punten wordt aangetast en aangevreten. In die erfenis steken, op de eer ste plaats, de Iraanse petroleum- kwestie en de moeilijkheden met Egypte rond het Suez-kanaal. Hoe hij daar een mouw zal aan passen, dat mag ook de goeie Joost weten En hij zal het nochtans moeten, want zonder een bevredigende re geling van die twee conflicten is de toestand onhoudbaar. En het zal moeten een positieve oplossing zijn zonder dat het. daar om tot vijandelijkheden komt. want anders zal de Labour het gemakke lijk hebben om ofwel te zeggen: Gij ziet wel dat hij er ook niet doorgeraaktofwel de bedreiging uit de kiesperiode te herhalen: Churchill aan het bewind bete kent oorlog Zo naar buiten als naar binnen dus ziet het leven er voor de nieu we regering niet zeer rooskleurig uit. OVER WELKE TROEVEN BESCHIKT OE «OLD WINNIE»? Tegenover die sombere toestand stelt men dan onwillekeurig de vraag: Over welke troeven beschikt Churchill om door dat moeras heel huids te geraken. Wel, in dat verband denken wij in de eerste plaats aan zijn per soon zelf. Het mag 'misschien ver wondering wekken, maar wij gelo ven dat het een troef van het aller grootste belang is. En hierbij denken wij aan een pentekening, vóór enige dagen ver schenen in een Amerikaanse krant, en waarin wij de bevestiging vin den van het zeer groot prestige dat Churchill over de gehele wereld ge niet. De tekening stelt inderdaad de achtersteven voor van een zeer groot schip, de Verenigde Staten, met Truman aan het roer En daar achteraan dobbert een klein bootje. Engeland, waarin Churchill zijn si gaar rookt. Maar Churchill neemt de hoorn en roept Truman toe: Wijzig de koers! En Truman doet het. Zo eenvoudig zal het er nu wel niet aan toe gaan. Maar toch is het genoeg gekend dat de U.S.A. de Labour-regering niet al te goed mochten, zoals de Hollanders zeggen, terwijl Chur chill in de States nog steeds over een enorm crediet beschikt. Van Attlee dacht men: die zoekt alleen maar geen moeilijkheden te hebben met Rusland, terwijl men van Chur chill onthouden heeft dat hij Roo sevelt van zijn flirt met Stalin heeft willen weerhouden om aldus de Balkan voor het communisme te vrijwaren, en dat hij de man is van de Fulton-speechrede waar door hij de Amerikaanse publieke opinie tegen het Sovjetgevaar heelt op geroepen In één woord: in Churchill heeft men een meer dan honderd ten honderd vertrouwen om de strijd tegen het Sovjetimperialisme tot een goed einde te brengen. Men zal dan ook veel meer ge- neierd zijn het Engeland van Chur chill te heiven, dan dat van Attlee en de wenken van de huidige Eerste Minister zullen veel meer gevólgd en overwogen worden dan die van zijn voorganger. En naast Churchill staat dan Eden die haast een even hoge faam geniet als zijn kopman en wiens gezag op alle internationale conferenties biina onbetwist is Voeg dan daaradn toe dat de conservatieve partij, veel minder ditn de Labour, de gevangene is van een doctrine, dat ze bijgevolg veel soeveler kan te werk gaan zonder steeds het gevaar te loven last te krijgen met een stel back bencher of met een innerlijke op positie zoals die van Bevan. Dit bleek al dadelijk toen Chur chill, enkele uren nas. nadat hij Eerste Minister geworden was. reeds liet vertellen dat hij een samen komst met Truman en Stalin plan de om de wereldproblemen te be spreken: en ook toen het gerucht de ronde deed van een terugroe ven van de Britse divlomatieke ver tegenwoordigers te Peking, om al dus de Amerikaanse steun te vin den wor een meer Britse politiek in het nabije en het Midden-Oosten. (Zie vervolg blz. Z.t EEN DOLLE VAART Maandagnamiddag, rond 15 uur, stond de wagen van dhr Marcel Ghyssen, groothandelaar in vlees waren te Wervik, op de koer van het stedelijk slachthuis in de Speiestraat te Wervik, klaar om te vertrekken. Dhr Ludo Ghyssen, zoon van voornoemde, maakt zich klaar om naar huis te rijden met de vrachtwagen die bij de poort gereed stond. Plots bemerkte hij dat iemand een moto langs de poort geplaatst had en ziende dat de doorgang hierdoor belemmerd werd, verliet hij nog even de auto om de moto aan de kant te zetten en aldus de doorgang vrij te ma ken. Zekerheidshalve had hij de versnellingsstang in tweede ver snelling gezet om aldus te beletten dat de wagen onverhoeds in bewe ging zou komen. Pas had hij de wagen verlaten of de 15-jarige An toon Héze, uit Wer vik, die naar het slachthuis geko men was om er een emmer bloed te komen halen, klom in de stuur hut van de vrachtwagen. De knaap, die niets van autosturen afweet, moet het kontaktsleuteltje omge draaid en op de starter geduwd hebben met het gevolg dat de mo tor aansloeg en de wagen, die nog altijd in tweede versnelling ge schakeld stond, met een ruk voor uit schoot. Ghyssens, die juist de moto tegen de muur gezet had, werd opge schrikt door het plotse lawaai en wierp zich tegen de zijkant van de auto. Deze reed echter de poort uit en ramde de linkerkant van de ingang. De jonge waaghals omklemde radeloos het stuur en, bemerkend dat de wagen te pletter zou lopen tegen de blinde muur aan de over kant van de straat, zwenkte hij het stuur naar rechts. Mejuffer Van Daele, die juist op dat ogenblik voorbij kwam, kon nipt de aanstormende auto ontwij ken en ontsnapte aldus aan een gewisse dood. Slechter was het evenwel met de twee wielrijdsters, de 50-jarige De- lahaye Marguerite, echtgenote van Omer Titeca, en de 41-jarige De- croix Martha, echtgenote van Va- lère Vanderstraeten, beiden uit Ge luveld. die per fiets uit de richting van Neer-Vlaanderen kwamen. Zij sprongen verschrikt van hun fiets, doch ze kwamen evenwel onder h logge voertuig terecht. De vrachtwagen zwenkte verd over de straat, reed rechts teg) de wontnig nummer 56 aan, zwe; te naar links en ramde een te: foonpaal. Hullend schoot de auto ver< over de straat, want de onerv; geleider duwde maar steeds vi op de gaspedaal. Nog twee: ging de wagen in zig-zag over straat, botste nog tegen de hul: nummer 64 en 66 om dan pi midden de straat stil te vallen d de motor op dat ogenblik vastli Bij de eerste botsing was namel; de radiator geraakt geweest het water er uitliep en de motj die op volle toeren draaide, spi geblokkeerd werd. EEN ZWAAR GEKWETSTE Dadelijk werd hulp geboden a de twee slachtoffers. Martha E croix, die zijdelings geraakt w scheen slechts licht gewond a het linkerbeen. Met Marguerite E lahaye was het erger gesteld, wagen was over haar heen gered Met been- en bekkenbreuk we zij bij hoogdringendheid naar kliniek te Menen overgebracht, is momenteel buiten gevaar, dc haar herstel zal een lange tijd w gen. Als bij mirakel zijn er gf doden te betreuren. GROTE MATERIELE SCHAD Deze dwaze rit veroorzaakte g: te materiële schade. De fietsen slachtoffers zijn totaal vernii Aan de autovrachtwagen schat de schade op 40.000 fr., terwijl woningen, waar de wagen met vc geweld tegen aanbotste, alle zw; schade opliepen. Het vaststelt dezer schade zal nog tijd in bes) nemen, want al deze muren ver* nen langs de binnenzijde erge bi sten. Door politie en rijkswacht w« een. streng onderzoek ingesteld, roekeloze knaap verklaarde dat gepoogd had te remmen en al' op dezelfde pedaal duwde. On' tend over het gebruik van een at heeft hij vermoedelijk de gasped-, ingeduwd in plaats van de voetre Vandaar dat de auto, die in twee versnelling geschakeld was, hels lawaai maakte dat het wel li of er een vliegtuig laag over stad vloog. REMI GHESQUIERE Hoe graag gaat een mens naar het schone land van de Zuidelijke Westhoek! Op de heuvelkam tussen Poperinge en Reningelst staat ge aan de grond gespijkerd voor dat wijde en weidse vergezicht. De parade der Westvlaamse bergen: Kemmelberg, Scherpe berg, Rode berg, Zwarte berg, Katsberg. En de avondzon daarop! In de diepe handpalm van de wiegende landouwen ligt Westouter. Paal der Westvlaamse dorpen wordt het genoemd. Een naam die het dubbel en drie verdient. Een dorp vol lijn en kleur, vol zang en klank Ja, vol muziek. Niet alleen om dat het lied der zwierige knapen van Montsalvaet niet van de lucht is, doch ook terwille van de kerk, waar pastoor, kapelaan en koster, de christelijke goegemeente stich ten door hun werkelijk schoon ge zang, waar het zangkoor moeilij ke meerstemmige muziek aandurft. Westouter met zijn klein doch fijn Davidsfondskoor. Bevoorrecht West- outer! Jaren en jaren reeds woont daal de oude herder Ghesquière, de broere van onze Vlaamse toondich ter Remi Ghesquière, die we laatst leden daar mochten aantreffen en begroeten. Remi Ghesquière, een mens die in de loop van 1951, vijf en tachtig wordt! Doch nog zo fit, zo levens lustig en levenskrachtig is hij als een jonkheid. Ik had het geluk met hem op pad te gaan door West outer op een der schaarse dagen vol zon, waarmee dit zonnegierige zomertij '51 ons begenadigde. Een ogenblik heb ik mijn blikken van de lokkende verten afgewend, om één aandacht te zijn bii het ver tellen van Remi Ghesquière. Het Vaderhuis. Hij stamt uit Geluwe Geluwe, dat is 't beste dorp dat bestaat, lacht Ghesquière. Want dat is «'t gillewe» ('t gele) Vi 't ei, dus 't beste van 't ei. Op 9 December 1866 geboren een gezin van 5 knechten en; meisjes. Moeder Ghesquière kon zing) Ach, al onze moeders hebben zongen. Maar deze vrome boe: zong bij 't vlas wieden en 't 1< scharten, zong bij de wieg, zei zoals haar zone dicht en deunt' 't lied van het Vaderhuis: «Het huis waar moeder me s. gende wiegt mij droeg op haar arm, leer, spreken en gat waar vader op zijn knie mij riej van sprookjes en wondere daèi Het oude vaderhuis aldaar, e boerenhof waarvan sedert de '14< geen twee stenen op elkaar blev staan, heeft hem dit teder lied oi rukt, een lied dat op de bijeenko sten der bij uitstek muzikale mille Ghesquière gezamenlijk woi uitgevoerd Tekst en muziek zi beide van Remi Ghesquière, zo dit met deze toondichter herha delijk gebeurde De weg van de jonge Remi gi van de lagere school naar het C lege te Menen, vandaar naar Torhoutse Normaalschool. Hij wf er koster en onderwijzer, de q mus! Hij werd orgelist van 1885 1890 in de O.L. Vrouwkerk te Ko rijk, waar Gezelle toen onderpi toor was, en in zijn grootste die tersbloei. Gezelle werd goede vrie met Remi Ghesquière. Hij stel Ghesquière's trouwdicht op en he ook 't eerste-communiesanctje 11 dicht voor Remi's oudste dochter (Zie vervolg blz. jf Het Britse Lancashire Fuseliers-regiment heeft hij Ismaïla, halfweg het Suez-kanaal, versperringen aan gelegd en houdt zich op alle gebeurlijkheden voorbereid. Het Suez-kanaal staat weer volop in de bran ding, Wie over de geschiedenis van deze internationale verbindingsweg meer wil weten, leze onze Week- End reportage op blz. 12 van dit nummer. Cliché De Gazet De kiezerslijsten zijn gedrukt: Ieder kiezer, man of vrouw, dienst zelf te onderzoeken of hij op de kiezerslijst vermeld is. Wie op de kiezerslijst niet is vermeld, heeft geen stemrecht. De reclamaties dienen vóór 20 November ingediend. Waar kan men de kiezerslijst raadplegen? Op het gemeente huis en in de partijlokalen. Welke zijn de nieuwe kiezers die op de herziene kiezerslijsten die van kracht worden op 1 Mei 1952 tot 30 April 1954 moeten voorkomen? 1. De personen die na 21 Mei 1948 en vóór 2 Januari 1951 hun verblijfplaats In een vreemde gemeente gevestigd hebben en aan de andere voorwaarden tot kies recht voldoen. 2. De personen geboren na 20 Juli en vóór 2 Mei 1931, die nog niet gestemd hebben wegens hun jeugdige ouderdom en op 1 Mei 1952 de volle leeftijd van 21 jaar zullen bereikt hebben, en aan de andere voorwaarden tot kiesrecht voldoen. 3. De personen die onlangs Belg geworden zijn en de grote na turalisatie bekomen hebben, en aan de andere voorwaarden tot kiesrecht voldoen. 4. De personen die ter gelegenheid van vorige herzieningen uit de lijsten werden weggelaten, wegens uitsluiting of schorsing «F van kiesrecht tengevolge van veroordelingen enz, doch waarvan de uitsluitlngs- of schorsingstermijn verstreken is, of die hun kies- f reoht terug bekomen hebben. f. 5. De personen die na 1 Januari 1951 en vóór 21 Maart 1951 jf hun verblijf in de stad of gemeente gevestigd hebben en een schriftelijk verzoek tot het schepencollege hebben gericht om op- <1 genomen te worden als gemeenteraadskiezer, en aan de andere II voorwaarden tot kiesrecht voldoen. ij 6. De personen die onlangs Belg geworden zijn en de gewone j[ naturalslatle bekomen hebben en aan de andere voorwaarden tot l[ kiesrecht voldoen. Deze nieuwe kiezers worden dus zeer aangeraden zich te jjl! vergewissen of hun naam op de nieuwe lijsten voorkomt. Vragen J!| tot Inschrijvingen worden aangenomen tot 20 November. Wie B|| er niet op voorkomt, zal niet mogen deelnemen aan de verkiezln- gen, welke plaats hebben tussen 1 Mei 1952 en 30 April 1954. I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1