VOOR POPERINGE EN IEPER 12 1 De feiten spreken PEEGIE Cultuurdagen Brugge Aan onze Postabonnenten He zaak Rinchardvoor het Assisenhof Het slot der Provinciale 72-Jarige vrouw door autc doodgereden te Westrozebeke Inspectie voor de afreis Sint Niklaas Postbode Burion steeds dieper in de knel Wautier schudt de voorbedachtheid van :ich af KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE - IEPER - WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: ZATERDAG Bladzijden PRIJS 3 Frank DECEMBER 1951 MIJNOPSLAGPLAATS IN DE LUCHT GEVLOGEN TE KOPENHAGEN 25 DODEN HUWELIJKSMIS IN H. BLOEDKAPEL TE BRUGGE OPGEDRAGEN BUITENLANDS OVERZICHT Peegie II komt deze week op de Boekenmarkt. PEEGIE Grootse hulde aan Stijn Streuvels Het jaar loopt ten einde en weldra komt de Legt uw geld klaar, want hij komt slechts éénmaal Aan de nieuwe Abonné's Ensciirijvisigsbuilefijn Op weg naar de Hoogmis HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9. - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper; P. BRAS-DEKLERCK, de Stuersstraat 4. - Tel. 445. lieuwpoort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE, St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem-Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47» JAAR Nr 43 POSTABONNEMENT 1951: België (tot einde 1951) 15 fr. Andere landen 4fr. p. week Verantwoordelijks Uitgever: J. Sansen, Gasthuisstraat 19. Poperinge. HET is als een «vertelsel- ke uit oude tijden, en tooh 't is splinternagel- nieuw. De Koning zou op be zoek gaan; en, zo als 't behoort, bij een officieel en plechtig bezoek, zou een hofstoet de jonge vorst vergezellen. Dat bezoek gold een gekend en bekend meisjespensionaat: Heverlee bij Leuven, aan de poort van de stad. Hoe dikwijls werden daar, over jaren reeds, vergaderingen ge houden van de Boerinnebond Want daar was ruimte en plaats te over in die... kolossale doening. Het groot nieuws van dat bezoek kwam heel onverwacht en boven dien bijna op het laatste ogenblik. Ge ziet van hier! Alles stond plots overende en dit in een ge sticht waar nooit iets overende mag staan! Maar kom, tegen het gestel de uur, was heel de inrichting kant en klaar om Zijne Majesteit te ontvangen. En wie ooit een prijs- uitdeling of een feest bijwoonde in een grootpensionaat, weet wat dat betekent! De hof auto's stoppen! 't Was een adembenemend ogenblikMoeder Overste, de Zusters en de honder den leerlingen juichten en wuifden de jonge vorst en zijn gevolg toe. Zó bescheiden was die vorst; het was zo schoon van hem «incognito» in burger, zonder enig teken van zijne hoge waardigheid, het insti tuut te komen bezoeken. Ge kunt U inbeelden!! Maar er zijn altijd wantrouwige ogen en wantrouwige mensen! Er zijn overal van die halve detektie-® ven en die deden hun werk maar al te goed. Nog was de plechtigheid niet afgelopen, de vorst had nog geen woord geantwoord op al de huldebewijzen of daar verdween hij met heel zijn hofstoet om in de handen te lopen van de... politie. Gij hebt het gelezen als ik en bij U als bij mij was 't één grote en geweldige schaterlach! Dat hadden die rakkerse studenten van Leuven hem gelapt en de nonnekens en de studentinnetjes van het gekend en bekend pensionaat van Heverlee, waren het slachtoffer, het... uitver koren en uitgelezen slachtoffer Studenten hadden ontdekt dat een Antwerpse student lijk twee drup pels water» op Koning Boudewijn geleek; de studentenfantasie ging aan t werken en 't spelwerd meesterlijk ineen gezet en voortref felijk uitgevoerd... was 't niet ge weest van die wantrouwige ogen! Koning Boudewijn zelf moet wel hartelijk hebben gelachen en in een blijmoedig en nobel gebaar, be sliste hij geen vervolging a.u.b. Hij begreep de studentengrap. Zé zijn nu eenmaal de studenten Van Leuven! «Le Peuple» en nog een paar an dere bladen gewaagden van Ma- jesteits-sohennis Wat ons geens zins verwondert na al de bewijzen van trouw en genegenheid aan Ko ning Leopold, vanwege de redaktie en de lezers van die bladen! Cliché Het Nieuws van de Dag Het gebeeldhouwd eikenhouten kruisbeeld uit de XVII" eeuw, dat door de vrijzinnige Brusselse stu denten werd geschonden, werd ach teraf door devote handen met bloe men versierd. Er is ook een hogeschool te Brus sel! Die is ©en beetje anders dan die te Leuven, al konden de stu denten van Brussel, wanneer die hogeschool door de Duitsers geslo ten werd, op initiatief van Mgr Van Wayenbergh, rector te Leuven, hun studies voortzetten aan de Katho lieke Universiteit. Of ze daarom nog dankbaar zijn! Dankbaarheid is toch een zeer menselijke deugd? Ied'er jaar vieren die studenten van Brussel ter ere van de stichter dier anti-klerikale universiteit het Verhaegen-feest Dat deden zij wederom dees jaar! En dan nog op... ergerlijke, op crapuleuze wijze! Hun bende-stoet trok door oud- Brussel. En Brussel, net ais onze oude Vlaamse steden, telde en telt niet alleen kerken en kapellen, maar nog andere herinneringen aan die oude, goede tijd. Zo beland de de stoet in een straat waar aan een gevelmuur een kruis is opge richt. Er wonen in die straat wel ongelovige mensen, maar die heb ben toch eerbied voor het Kruis, voor dót kruis. Maar eerbied heb ben die Verhaegen-ploerten niet. We weten immers dat niet alle stu denten van Brussel tot dót ras be horen. Maar het Verhaegen-ras is er jammer genoeg toch de meer derheid... Na de doortocht kwam de bevolking verergerd en be- sohaamd toezien. Het kruis was be morst, bevuild, onooglijk geworden, Vol slijk en straatvuil! Heiligschennis! En dat was niet het werk van dwazerikken, niet het werk van dronklaps, maar van... hoogstuden ten, jonge mannen en meisjes, die morgen de leidende plaatsen moe ten bekleden in ons land! De bevolking was beschaamd... had niets over dan walg voor die schoften. Wat verdienen ze wel anders? 's Anderdaags reeds was het vuil verdwenen en rees het kruis mid den licht en bloemen... dat was 't werk van de buren! Zondag laatst kwam het tot een grootse betoging van eerherstel. Van uit de Kapellekerk en omlig gende want de kerk was veel te klein trokken duizenden mannen en vrouwen naar dót kruis. Luidop werd de paternoster gebeden en bij het kruis dreunde het Wij willen GodEen klein marmeren ge denkplaatje werd onder het kruis aangebracht: Eerherstel 1951 Neen, 't was niet genoeg dat O. L. Heer op zijn kruis beschimpt en bespot werd wijl Hij stervende hing, in 't jaar 1951 in ons landje, kan men nog dat Kruis beschimpen en bespotten! Maar Brussel heeft, goddank... geantwoord door die waardige be toging van eerherstel; en danig vele anderen hebben in hun hert die heiligschennis diep, zeer diep aan gevoeld. Dat is ten slotte de eerbie diging van de geloofs-overtuiging We zouden hier kunnen zo vele besluiten uit trekken, dót gevoelt ge zelf wel! Zó zijn de studenten van Leuven. Zó zijn de studenten van Brussel. Zo geren worden wij voor fana- tiekers gescholden, nietwaar Me neer Missiaen? Ik zal het daarbij laten... de fei ten spreken! pÉ yLAMYNCK. Een militaire opslagplaats te Kopenhagen, waar een tiental mij nen van elk 500 kgr. waren ge borgen mijnen die kort voor dien uit Amerika waren aange voerd is er Vrijdag 23 November jl. in de lucht gevlogen. De ont ploffing deed zich voor nadat brand in de opslagplaats was uit gebroken en brandweerlieden reeds waren aangerukt om het vuur te bestrijden. Bij de ontploffing werden 15 mi litairen en 10 brandweerlieden ge dood en vele anderen gewond. Grote schade werd aangericht in de ganse omtrek en in stad beleef de ae bevolking 'n tragische nacht. Door de ontploffing werd een kra ter gevormd van 10 meter diep en 30 meter breed. VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS Dinsdagmorgen, 27 Nov., te 11 tl., stopten vier limousines op de Burg vóór de H. Bloedkapel te Brugge. Een juffrouw in het wit en een jonge heer in rok, 3 pages en de fa milie stapten uit de wagens en be gaven zich naar de H. Bloedkapel, waar tot eenieders verwondering een huwelijk werd ingezegend door Kan. Vanderheeren. Het bruidspaar was de Hr Her- wig Bytebier uit Kortrijk en Mej. Godelieve Geyssens uit Heule. Het was de Rector van de Basi liek, een familielid van het jonge paar, die de huwelijksmis opdroeg. Het is de eerste maal dat in de H. Bloedkapel een huwelijksplech tigheid plaats had. Europa en het Europese Leger MAC CORMICK die de Amerikanen graag a!s opper bevelhebber van de zeestrijdkrach ten zouden aanvaard zien. N.A.T.O.-CONGRES TE ROME De Technische Organisatie van het Noord-Atlantisch Pact is op dit ogenblik te Rome aan 't vergade ren, in uitvoering van de beslissing van de Conferentie van Ottawa, in de zomer gehouden door de Alge mene Raad van het Atlantisch Pact. Daar moeten nu vooral twee din- komt ook voor GROTE MENSEN! Het beste dat U hem vragen kunt is 'n Deel I: In z'n Ape jaren! Deel II: Zijn triem door 't le ven! Het brengt U uren van gezon de ontspanning en 'n mooi werk voor de Bibliotheek. een beste St Niklaasgeschenk. De 433" vleugel voor het troepentransport van de Amerikaanse Luchtmacht bereidt zich voor om naar Europa te vertrekken ten einde er versterking aan te brengen aan de strijdkrachten der organisatie van het Noord-Atlantisch Pakt. Deze eenheid is uitgerust met Faying B Oxcars C-119, waarvan ieder 64 vol ledig gewapende soldaten kan vervoeren. Op de foto zien we een officier die voor de afreis inspectie houdt van het reddings- materieel. De reeks letterkundige cultuurda gen, ingericht door de Provincie Westvlaanderen, werden Zaterdag en Zondag 11. te Brugge bekroond met een indrukwekkende hulde aan de grootmeester van het Vlaamse proza, Stijn Streuvels. Zaterdagnamiddag vond in het Provinciaal Hof een eerste zitting plaats, voorgezeten door de Heer Gouverneur der Provincie, in aan wezigheid van Z. E. H. Quaegebeur, groot-vicaris van het Bisdom, en talrijke personaliteiten uit de offi ciële en artistieke wereld. Na een inleidend woord door dhr Storme, lid van de Bestendige De putatie, werd het eerste referaat uitgesproken door dhr Paul Hardy, die een critische ontleding gaf van het proza in Westvlaanderen. Spre ker verheugde zich over het feit dat de schrijvers uit deze gouw gebro ken hebben met het ouderwets par ticularisme, en toonde met tal van namen aan dat hun werk een voor aanstaande plaats bekleedt in de Nederlandse taalgemeenschap. Het tweede referaat, voorgedragen door E. H. Van de Moortel, handel de over de dichtkunst in Westvlaan deren. De eerwaarde spreker be lichtte de historische groei van dit letterkundig genre, dat over Gezelle heen ook in de moderne tijd voort- bloeit, en eindigde zijn toespraak Een gezicht op de massa samengepakt voor het kruisbeeld, terwijl de Akte van Ereboetwordt afge lezen. Men bemerkt, geknield, Mgr Cento, Apostolisch Nuntius. Op dc foto zien wij slechts een klein ge deelte van de massa gelovigen, die ook een deel der aanpalende straten vulde. met een warme oproep opdat de dichters nader bij het volk zouden gebracht worden. Vervolgens behandelde E. H. Viaene de psychologie van West vlaanderen. In dit betoog toonde de referent aan hoe de eigen psyche van de provincie onverdeelbaar ver bonden is met het taalkundig genie van Gezelle, doch hoe de taal niet temin de ingrijpende factor blijft die Westvlaanderen met de andere gouwen verbindt. Het laatste referaat werd ver zorgd door dhr Karei Jonckheere. De spreker tekende een scherp beeld van het bibliotheekwezen in de provincie, waarbij hij een verge lijking trok met andere gewesten, en zich weinig vleiend uitliet over de tekorten die bij het lezend pu bliek in Westvlaanderen bestaan. Tijdens deze zitting werd een keurig klavier- en cellorecital ver zorgd door Mej. Annie Helewaut en dhr André Messens. Hun uitvoering van de Sonate in re groot, van J. S. Bach, en van de Sonate in fa groot, van J. Ryelandt, oogstte telkens een verdiend applaus. Na de zitting, die omstreeks 18 uur ten einde liep. begaven de genodigden zich naar de wandelzaal van het gouwpaleis, waar dhr Gou verneur overging tot de opening van de tentoonstelling van letter kundige werken, geschreven door Westvlaamse auteurs, en samenge steld door E. H. Viaene en dhr Schenens, letterkundigen. Vooral de stand, gewiid aan de volledige wer ken van Stijn Streuvels trok ten zeerste de aandacht. ZONDAG: GROTE HULDE AAN STIJN STREUVELS De plechtigheden werden Zon dagochtend ingezet met een H. Mis in de Basiliek van het H. Bloed. De Mis werd opgeluisterd door het kna penkoor van de Kathedraal o. 1. v. E. H. Francois. E. P Jos Walgrave O P. sprak de kanselrede uit. waar in hij vooral de rol van de christe lijke kunstenaar en letterkundige onderstreepte. Tc half elf vond in de Provinciale Raadzaal, de academische siotziL- ting plaats. Zij werd o.m. bijge woond door de Heren Bossuvt. Smissaert. Dhaenens, Van Overmei- ren en Vandevelde. leden van de Bestendige Deputatie van West- en Oostvlaanderen. Antwerpen en Bra bant. dhr Lommez, provinciaal grif fier. Senator Ancot en talrijke an dere personaliteiten en kunstenaars onder wie zich ook Mej. Isa Lateur bevond. Vooraan in de zaal troonde te midden van sierplanten een mar- kant borstbeeld van Stijn Streuvels. De tachtigjarige kunstenaar uit het Lijsternest was op de zitting niet aanwezig, doch had een brief ge richt aan dhr Gouverneur, waarin hij zich wegens zijn leeftijd liet verontschuldigen. Nadat dhr Gouverneur het wel komwoord had uitgesproken, bracht de Ieperse kunstkring Richten (Zie vervolg blz. 2.) gen besproken worden: de finan ciering en de bewapening. Onze lezers zullen zich zeker her inneren dat er vroeger al sprake geweest is van een Plan Van Zee land in verband met de finan ciering van de bewapening Het tempo, de snelheid, waarme de de Westerse landen opnieuw reuzenlegers moeten tot stand bren gen, weegt inderdaad zeer zwaar op ons economisch leven. De weder opbloei van de Europese landen ging al zo moeilijk zonder bewape ning, maar nu dat er nog bijgeko men is (en wat 'n milliardenpak! is het bijna onhoudbaar geworden. Daarom heeft onze Minister van Buitenlandse Zaken een plan uit gewerkt waarbij niet elk land voor zijn stuk zou moeten instaan, maar waarbij een gemeenschappelijke fi nanciering voorzien wordt en ivel op lange termijn. Die kant van het probleem moet absoluut opgelost worden op gevaar af de sociale structuur van onze landen te zien ineenstorten en een monsterivünorde in onze financies te zien ontstaan. Maar daarnaast is er het pro bleem van de wapenmacht zelf. En daarover is reeds een akkoord bereikt in de schoot van de Militai re Commissie van de N.A.T.O. te Rome Voor het einde van 1952 zal het Atlantisch leger over 4.0 divisies beschikken. Maar het. is niet voldoende divi sies te hebben. Er moet ook een legerleiding zijn. En die de geschie denis van de 1" zowel als van de 2' wereldoorlog kennen, die weten dat er tijdens die twee oorlogen heel wat verkeerd gelopen is om dat de verschillende landen maar niet konden akkoord geraken over de eenheid van het bevelvoerend gezag. Het komt dus normaal en nood zakelijk voor die kwestie van de legerleiding nu eens op punt te zetten in vredestijd. Maar dat gaat nog veel moei lijker. We hebben nu wel Generaal Eisenhower die opperbevelhebber geworden is van de Noord-Atlanti sche landstrijdkrachten, maar daar mee is niet. alles gezegd. Elk ogenblik stuit men op moei lijkheden. Te Rome wordt bv voorgesteld dat de Amerikaanse Admiraal zijn de Mac Comtek aan 't hoofd zou r/esteld morden van de Noord-Atlan tische vloot, maar de Engelsen zijn daar geenszins op akkoord. Amerika rekent stellig ov het. tot stand komen van één enkel Euro- vees leger. maar... Engeland voelt er niks voor Zoals het niet era te vinden is voor rtelHk welke inte gratie in een Wes*-Europees geitel of fed,erati.e. En in Frankrijk beginnen de Gaulle en dc R.P.F van hun lat te geren tegen een Europees of een Atlantisch leger onder een eenheidsvorm. Anderzijds komt. door het Pleven- plan voor een Europees lener, het vraaast.uk van de Duitse merderbe- waneninn om het. hoekte kijken En intussen bVtve.n de Europea nen hopeloos verdeeld... OP 3 JANUARI MOET HET ANTWOORD RINNAN ZIJN Al die vraagtekens kunnen na tuurlijk niet blijven in de lucht hangen Er werd dan ook besloten dat te gen 3 Januari 1952 de beslissingen van elk Atlantisch land moeten ge nomen en bekend zijn betreffende de manier waarop Duitsland tot de gemeenschappelijke verdediging zou bijdragen en betreffende de juiste Europese inspanning tot wederbe- wavening. In de dagbladen van de laatste week zult gij ongetwijfeld ook ge lezen hebben over het feit dat de West-Duitse Kanselier Adenauer met de vertegenwoordigers der drie Westerse Groten te Parijs heeft ge confereerd. De burgerlijke en militaire auto riteiten te Washington deelden me de dat zij het met de daar geno men besluiten volledig eens waren Maar in feite blijkt toch dat zij er niet erg durven ov bouwen dat die besluiten in werkelijkheid zullen omgezet worden. En dit om diverse redenen 1. - Omdat Z" niet veel krediet verleren aan d" politieke positie van Kanselier Adenauer zelf die van lanas om méér wordt aange vallen door het. Duitse, nationalis me. niet het minst driest, ontradend in de versoon van de socialistische lei-ter Fehufnacher. Amerika zou dan ook liever ae- GENERAAL DE GAULLE de leider van de R.P.F. die gekant is tegen de oprichting van een ge meenschappelijk Europees leger. zien hebben dat er minder in- diens en maars zouden voor gekomen hebben in de akkoorden betreffende het herstel van de Duitse souvereiniteit. 2. - Omdat men in Amerikaanse militaire milieu's zeer bezorgd is om de toestand in Frankrijk waar een weerstand tegen het Europees leger groeit, niettegenstaande de officiële vertegenwoordigers van de Franse regering niet moe werden het Phle- ven^plan op de N.A.T.O.-conferen tie te Rome te verdedigen. De datum van 3 Januari werd dan bepaald om een dubbele reden. Enerzijds omdat de Franse rege ring de tijd moet krijgen om de akkoorden aan de Assemblee Na tionale voor te leggen en ander zijds omdat President Truman op 8 Januari voor het Congres een verklaring moet afleggen over de stand van zaken in verband met het Atlantisch Pact en dat men de tijd wil hebben om de lessen te trekken uit de houding der Euro pese landen en de redevoering ern stig voor te bereiden. Intussen blijft dus het vraagte ken bestaan. DE GAULLE EN DE R.P.F. TEGEN HET EUROPEES LEGER De nieuwe stem die tégen het Pleven-plan. tot vorming van een Europees leger, is opgegaan, is die van Generaal de Gaulle en ven de Rassemblement du Peuple Fran- gais. (Zie vervolg blz. 2.) In de eerste dagen van December gaan de briefdragers op ronde om het abonnementsgeld voor 1952. De prijs voor 1952 het ganse jaar werd vastgesteld op 136 fr., wat maakt dat de briefdrager dus in de eerste dagen bij onze Abonnenten aan huis zal komen om dit bedrag te innen. Bemerkt wel dat de briefdrager om het abonnement te ver nieuwen slechts daar komt waar de lezer op een postabonne ment ingeschreven was en is. Iedereen drage er zorg voor van nu reeds dit bedrag van 136 fr. (voor het ganse jaar 1952) klaar te leggen tegen dat de Postbode komt, WANT HIJ KOMT U SLECHTS EENMAAL VRAGEN OM UW ABONNEMENT OP «HET WEKELIJKS NIEUWS» VOOR 1952 TE VERNIEUWEN. Wilt hem tevens melden welke uitgave U wenst: ofwel Het Wekelijks Nieuws Roeselarc-Izegem-Menen, Het Wekelijks Nieuws Kuststreek, Het Wekelijks Nieuws Poperinge-Ieper-Wervik. Wie nog nooit ons blad met de post kreeg, en dit thans wel wenst, dient heel eenvoudig onderstaand inschrijvingsbul- letijn in te vullen en het onder open omslag (met zegel 0.20 fr.) op te sturen naar onze drukkerij, Gasthuisstraat 19, Poperinge. Enkele dagen daarop krijgt U dan het bezoek van de brief drager die komt om te ontvangen (jaarabonnement 136 fr.) Wij zorgen er dan verder voor dat U regelmatig om dc week de door U begeerde uitgave ontvangt. Ondergetekende begeert een postabonnement op «HET WEKELIJKS NIEUWS» voor het ganse jaar 1952, aan 136 fr. Uitgave(1) NAAM ADRES GEMEENTE (STAD) (Handtekening) Vergeet niet de uitgave te vermelden: (1) Poperinge - leper of Roeselare - Izegem - Menen of Veurne - Nieuwpoort - Diksmuide. WIE NU HET BEDRAG VAN HET JAARABONNEMENT, hetzij 136 fr., stort op Postcheck 4763.60 van Het Wekelijks Nieuws te Poperinge, ontvangt ons blad per post tot einde '52. Ons blad is natuurlijk ook wekelijks te verkrijgen bij al onze lokale verkopers op de onderscheidene gemeenten. Op een hoeve is er altijd werk, zo Zondag als weekdag, en daarom had men het op de hoeve van land bouwer Romain Cardoen-Vantom- me, gelegen in de Grote Veldstraat 102, op de wijk Het Veld te Sta- den, zó geschikt, lijk trouwens alle andere landbouwers het doen dat men mekaar voor de Zon dagsmis aflossen zou. Bij haar jongste zoon woonde op deze hoeve moederke Cardoen in. Het mens was rond de 72 jaar oud geworden, was nog flink en handig te been, en nadat moederke Car doen, die thuiswacht gedaan had terwijl boer en boerin naar dc vroegmis te Westrozebeke waren opgetrokken, dan kon zij, na hun thuiskomst, zich rustig' klaar maken en zich op haar beste zetten om naar de hoogmis te gaan. Dat was zó alle Zondagen een gewoonte geworden, en die gewoon te zou wellicht nooit veranderd hebben ware het niet dat op de kille herfstmorgen van 25 Novem ber jl. moederke Cardoen op weg naar de Hoogmis, aangereden zou worden door een auto met het be kende jammerlijk gevolg. Flink, gezond en kwiek, had ze haar zoon Romain nog toegeroepen «dat ze weg was»... Die tocht naar de kerk zou voor haar... een tocht naar de hemel worden. In het proces Rinchard blijven vooralsnog de debatten beperkt tot de moord op de journalist Deberghc uit La Louvière: het is de hoofd schotel van het proces. Deze moord zal cok de juryleden het meest last bezorgen, otiidat liet met de dag j duidelijker wordt dat alles nog verre van opgehelderd is. Talrijke getuigen schijnen aan geheugenver lies te lijden en artsen onaer eed verhaaltjes op die lijnrecht in te- In de inzet boven links, de «docteur milraillette alias Rinehard, ter wijl hij met veel prestige antwoordt op de vragen hem door de Voorzit ter van het Assisenhof gesteld. Op de foto: de ontelbare door bet Par ket aangesiap-en bewijsstukken, die gedund hebben tot het vo'brengen van de vele moorden en aanslagen. 5 Kisten, 'n 10-tal mUrailletten, 'n autoband, kisten napieren en dossier-; kortom alles wat in nauw verband staat met deze moorden ofte verzetsdaden (7). genstelling zijn met de verklarin gen die zij tijdens het onderzoek 'aflegden. Verschillende onder hen moesten zelfs door de voorzitter met aanhouding en vervoeging be- dreigd worden wegens vaise eed. Diewarboel in de verklaringen vindt zijn ondergrond in het feit dat de verschillende verzetsgroepe ringen, die bij het behandelen van deze zaak min of meer in het ge drang komen, iedere ziveem van schuld van zich trachten af te schudden Voor de jury ivordt het een zware karwei. WAUTIER TREKT ACHTERUIT De debatten van Donderdag 22 November stenden in het teken van Wautier. die tijdens de getui genis van onderzoeksrechter Nys- sens met een nieuwe versie van de moord op Deberghe voor de dag komt. Volgens de tct nogtoe aan genomen versie was tot de moord op Deberghe beslist ten huize van de echtgenoten Carlot - Burion en dit daags vóór de moord, dus op 2 October 1944. Burion en Rinchard hadden hem toen gevraagd De berghe neer te schieten. Thans verklaart Wautier dat hij de indruk had. toen hij op 2 Octo ber bij Carlot-Burion binnenkwam, dat cp dat ogenblik over het lot van Deberghe beslist was en dat hij slechts gevraagd werd om mee te helpen. De volgende dagzo verklaart Wautier thans, «is Rin chard mij komen zeggen: het is voor vanavond Onderweg, aldus Wautier, vroeg Rinchard mij van te schieten, om dat hij geen mitraillette kon vast houden en daar ik een tireur X (Zie vervolg blz. e.) Het kon zowat 9.30 uur geweest zijn, toen moederke Cardoen, ge boren Pharaïlde Vandenpoele, de Vijverstraat (de landwegel die uitkomt naast de woning van land bouwer Maeckelberghe en recht voor de wening van Remi. Vandae- le) verliet, en de voet zette ,op de grote baan Westrozebeke-Hoog- lede. Ze keek nog even goed de baan af vooraleer die over te stappen en zag uit de richting van Hoog lede een auto aankomen. Ze zou even wachten tot die auto voorbij was om dan verder door te stappen, doch op die eerste auto volgde kort een tweede die ze wellicht niet gezien had en dat zou voor haar noodlottig worden. Het was dhr L. Petyt, brouwer uit Meulebeke en geleider van de eerste auto, die het ons ter plaats vertelde. Samen met vrienden van hem uit Brussel, die in een tweede auto volgden, reed hij naar het jacht gebied. Hij reed voorop om hen de weg te tonen. Toen hij zo in West rozebeke kwam, merkte hij op dat de tweede auto niet meer volgde en deed rechtsomkeer. Hoe groot was echter zijn ontsteltenis toen hij opmerkte dat met die zware Lincoln5327 op voornoemde plaats een dodelijk ongeval ge- bturd was. Kort na het ongeval waren we ter plaatse. Haar lijk lag daar een 20-tal me ter van ae woning van Remi Van- daele langs de rechterkant, rich ting Hooglede, in de graskant. Bu ren hadden er een wit deken over heengespreid. De Zondagse hoed, regenscherm en i echterschoen van het slachtoffer lagen rondverspreid met daaromtrent hier en daar een stukje glas, dat voortkwam van het in stukken geslagen linker voor licht van de auto waarmede de aanrijding gebeurd was. De auto stond een 25-tal meter 1 *fi' lil' meer Westrozebekewaarts. Het .stub was kort naar links overgetro^ ken en hij stend langs de linker; kant der baan. Tussen de plaat i waar ongeveer de aanrijding' plaaf i vond en het stilstaan van de aut< noteerden we 'n goeie 30 meter, j Seffens werd de plaatselijke ge, neesheer bijgehaald die tegenove; het gebeurde onmachtig stonf 1 moedertje Cardoen bloedde uit hé 1 hoofd, waarschijnlijk schedel'lI breuk was totaal ingedrukt e', had het rechterbeen gebroken. Z, moet op slag dood geweest zijn. j Ook de E. H. Onderpastoor vaj<: Westrozebeke kon enkel nog r;' extremis de H. Olie toedienen. Het was de Bevelhebber dé Rijkswachtbrigade van Westrozé beke die, samen met twee man schappen, het onderzoek leidd Seffens werd het parket te Iepé verwittigd. Toen even voor 12 uur het lij opgenomen werd om met de we gen van landbouwer Maeckelbergl', naar het dodenhuisje van het dor 1 vervoerd te worden, mochten w j daaruit besluiten dat het park' i niet ter plaatse zou komen. J i Ook de auto kwam aldus vri Deze was bestuurd door de men I ner Emiel Dursin uit Elsene. H j vervoerde twee heren jagers: c HH. Fernand Brasseur en Gustai Arnould, beiden uit Brussel. Tegen 13 uur was er ter plaat!i niets meer te zien. Alleen bij niji der toekijken kon men nog tussa het lange natte gras door het bloé 1 de plaats ontwaren waar moederlij, Cardoen had liggen uitbloeden. L Gans 't Veld was sterk ondj 11 de indruk van dit gebeuren. 2 spraken vol lof over het flinh t1 oudje dat niettegenstaande de hofU' ouderdom nog zo kort gekeerd d .1j vinnig was, spijt het in 1949 a: sterven van haar man. Ze laat 2 gehuwde kinderen ns! Rom. Cardoen-Vantomme, bij wi. j ze inwoonde en Alois Cardoen. i Snoeck, die te Langemark woont. M Boven bemerken we de linkervoorkant van dc wagen waarmee derkc Cardoen aangereden werd. Het glas van de phare is stuk cn duidt dc twee blutsen aan in de carrosserie ingeslagen door de ding. In de inzet rechts hebben we de recente pasfoto van het offer. Onder, het lijk in de graskant met deken overdekt. Dc hoed regenscherm (3) en schoen (4) liggen bij het lijk.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1