VOOR POPERINGE EN IEPER 8 De Bond met de Naam D Tentoonstelling De Koning dankt het land De C.V.P. Kaderdag te leper Aan onze Postabonnenten En nu is Peegie II hier Het 7° Nationaal Congres der C. V. P. gaat door te Gent 12 Steeds eenvoudiger... en vlugger Postbode Willem Merville die te Wakken op 3 Gendarmes vuurde, wordt tot 7 jaar opsluiting veroordeeld KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE - IEPER - WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDAG DECEMBER 1951 VAN WESTVLAAMSE KUNST TE ROESELARE Van 15 tot 23 December 1951. BUITENLANDS OVERZICHT Ons land staat er ISnancieel en economisch goed voor, aBdus Minister Dequae WAAR GAAN WIJ NAARTOE? op Zaterdag 8 en Zondag 9 Dec. Het jaar loopt ten einde en deze week komt de Aan de nieuwe Abonné's Snschrijvingsbullefijn Een blijde geboorte Assisenhof van Westvlaanderen om HOOFDBUREEL en REDACTIE: poperinge Gasthuisstr. 19. Tel. 9. - Postcheckr. 47.03.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK, de Stuersstraat 4. - Tel. 445. lieuv. poort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE, St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. Aangesloten bij het Verbond der Belgische Periodieke Pers. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK Veurne-Nleuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47® JAAR Mr 40 POSTABONNEMENT 1952: België (tot einde 1952) 136 fr. België (6 maand) 70 fr. Andere landen 4fr. p. week Verantwoordelijke Uitgever 1. Saruen, Gasthuisstraat 19. Poperinge. E bond zonder naam? Daar hebt ge naar geluisterd of daar hebt ge van horen spreken. De uitzendingen van die bond? Nagels met koppen! De bond met de naam? Hij kon ook wel voort zonder naam, maar ze hebben het... kind een naam gegeven. Welke? 'k Zal het u wel diets maken. Nieuwe uitvindingen houdt ge niet tegen. Wat 'n ongelukken ging de... trein veroorzaken? En dan nog wel wanneer locomotief en wagens nu als St-Niklaasgoed zouden worden beschouwd De auto's? De dood van mensen en dieren, goed voor enige kapita listen!... De leurders hebben er nu een. Vliegmachines? Hoe dikwijls hebt gij gehoord als ik: 'k Wil dat ze alle neertuimelden!En nu? De nonnekes gaan ermeé naar hun missie, zieken worden ermeê ver voerd. Radio!... Komt nooit in mijn huis!... Hoeveel huizen zijn er nog waar men niet luistert; luisterden we niet naar de Radio-rede van de Paus? Televisie? Wat zal dat nu geven? 'k Ben er niet te erg voor, omdat dat spel nog kan verbeteren en omdat het nog veel te... kostelijk is! Wacht maar, ge houdt de tele visie niet tegen. De film? 'k Ga nooit de moeite doen te gaan zien!... En in de film industrie zitten miljarden, naar de film gaan dagelijks miljoenen men sen kijken en ik en gij... ook! Ge houdt die nieuwigheden niet tegen. Wie zit nog 's avonds bij de olie lamp? Wie kan of wil er nu nog buiten de wereld leven? Maar! Van die nieuwe dingen moet men goed gebruik maken. Men moet er... voorzichtig meê omgaan. Hoeveel auto-ongevallen door on voorzichtigheid? Door de onvoor zichtigheid van de voetganger, van de wielrijder en van de auto voerder? Die ongevallen springen meest in 't oog. Daar is bloed bij, daar is lichamelijk letsel bij. De klinieken weten het best. Maar... er zijn van die ongevallen die niet in 't oog springen en nochtans even erg zijn... erger. Is 't niet danig erg wanneer iemand zedelijk ten onder gaat? Is dat niet erger dan een letsel of een verminking? Dat gebeurt? Moet ik het u zeg gen? Dat gebeurt door radio-uit zendingen, dat gebeurt door de film en morgen door de televisie. Vooral door de film. Niet alleen in de grootstad, ook op de kleinere gemeenten. Zijn er soms geen twee kinema-zalen in kleine nestjes? Ook die hébben hun klanten... en geven ze precies de nieuwste niet, toch geven ze weieens de... vetste! En dan verweren de uitbaters van die zalen zich en beweren 't gebeurt wel dat het enigszins waar is We kregen niets anders 'k Moet hier geen sermoen pre diken.,. dat is mijn vak niet! Maar is daar niets aan te doen? Waarom niet? Als er tien kalanten in een her berg liever bruinen hebben dan blekendan zal de baas er wel voor zorgen dat hij bruinen in huis heeft! We moeten dat maar toepassen op de film. Dat deed men in Amerika, op zijn... Amerikaans, maar precies op zijn Vlaams! Hebt ge ooit de spreuk toegepast geen Vlaams, geen centen»? Dat... pakt noch tans! En dat zou hier ook... pakken 't Was een Amerikaanse pastoor die 't aanpakte. Hij maakte een bond van deftige mensen, katholieken, protestanten en ook mensen zon der godsdienst, maar die toch van deftigheid hielden. Die pastoor liet aan Hollywood ge kent wel die naam! een voudig weten: «We boycotten iedere schunige film! Hollywood loech... Maar enige hiaanden later loech Hollywood niet meer... Miljoenen mensen wa ren weggebleven uit de kinema- zalen. Hollywood gaf toe en aan vaardde zelfs censuur wanneer een nieuwe film werd ineengezet. Ge ziet: de toepassing van geen Vlaams, geen centen»! m En de bond bij ons heeft een naamde FILMLIGA. De enige verplichting? «Geen def tige film, geen centen!» Heel kort en, geloof me, heel probaat! Ge zet dood-eenvoudig uw hand tekening en uw huisgenoten zet- ten als gij hun handtekening on deraan een briefje, waarop afge drukt staat dat ge geen voet zet in een kinema-zaal waar een film wordt gedraaid die niet deftig is; en dat gij bovendien die zalen zult vergeten waar men niet nauw is in de keus van de films. ...'t Is alles! Maar dan houdt ge uw woord. Er zijn duizenden gezinnen die wel verlangen een deftige kinema- zaal te bezoeken. Gezinnen waar men nog denkt aan de oudere zoons en dochters! Als die willen, dan komen er zulke zalen en dan zal er bovendien heel wat vet van zelf... smelten! Want, zonder volk geen... Als we maar wilden! Daarom de bond met de naam: Filmliga! Willen we? Vooruit dan! Als we bruinen eisen, zal men ons geen «bleken» voorzetten. De klant is... baas! ...We willen! PÉ VLAMYNCK. In het Staatsblad van 3 en 4 December zijn de dankbetuigingen verschenen, voor de gelukwensen welke de Koning, ter gelegenheid van zijn troonsbestijging, uit alle gewesten van het land werden ge zonden. Het zou Zijne Majesteit aan genaam geweest zijn ieder van hen persoonlijk te bedanken die hem, bij die gelegenheid, -hun trouw en hun vaderlandse genegenheid heb ben betuigd. Aangezien hij, tot zijn leedwe zen. aan die wens niet kan voldoen, heeft de Koning er vooral prijs op gesteld dat in het Staatsblad zijn oprechte erkentelijkheden aan al len zou worden betuigd voor de blijken van verknochtheid die hem de bevolking heeft gegeven en waarvan Zijne Majesteit een blij vende herinnering zal bewaren. Daarna volgt een lange lijst van de organisaties, die aan Zijne Ma jesteit brieven van gelukwensen hebben gezonden. Ontgoocheling en DE HEER STIKKER Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken. CHURCHILL ONTGOOCHELT Dat is in zekere matenormaal, vooral op het binnenlands plan. Da r ligt de verkiezingsliteratuur met haar idealistische uitzichten nog te dicht bij opdat het niet op vallend zou zijn welk een voor zichtige toon Churchill en zijn re gering thans aanslaan. In zijn eerste grote publieke rede in de Guildhall, na de verkiezin gen heeft de nieuwe premier in de grond niet veel anders' gezegd dan dit: de toestand die wij gevon den hebben is zeer slecht, ge zult twee tot drie jaar geduld moeten hebben. Eden van zijn kant heeft niet veel anders verteld dan wat Bevin en Morisson vóór hem hadden ge zegd, terwijl de nieuwe minister van Financiën niet verder gekund heeft dan de invoer van bepaalde producten nog verder te beperken en aan de Britten te vragen de riem nog wat te spannen. Vóór de verkiezingen spraken de conservatieven over een aanbouw van 300.000 huizen per jaar. vooral door privé-initiatief. Thans ziet men daar noci niets van in huis komen en heeft de regering alleen besloten dat de helft van de hui zen, door de gemeenten gebouwd, aan particulieren zullen verkocht Een voor het eerst in voege gebracht ladingstoestel voor het laden van cargo op transportvliegtuigen werd onlangs aangewend op het vliegveld van Kelly in TexasEen eerste proef heeft getoond dat 2.750 kgr. even vlug geladen werden alsdat de bemanning ze kon bergen in het vliegtuig. De lopende band tot bij het vliegtuig gescho ven, bracht of) eenvoudige wijze alle te bergen goederen aan. De zaal van Patria was nokvol gelopen voor deze voorlichtingsver gadering waarop Minister Dequae een uiteenzetting hield over de fi- nancieel-economische toestand van ons iand. Arrondissementsvoorzitter A. De- hem onderlijnde het belang van dergelijke kaderdagen in het zicht van de aanstaande ledenwerving en in voorbereiding tot de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zij ge ven ons trouwens een klaar inzicht op het werk van de homogene C.V.P.-régering, die maar al te dikwijls aan ongewettigde kritiek blootgesteld staat. Minister Dequae begon met er op te wijzen dat het financieel-econo- misch verband niet meer louter lan delijk is zoals vroeger, maar dat alles meer internationaal is gewor den en daarom ook veel moeilijker. Dit wordt nog niét genoeg begre pen en ligt aan de basis van de vele kritiek en afbreuk waaraan 's lands beleid staat bloot gesteld. Al met al hebben de economische pro blemen in het laatste jaar een gun stig verloop gekend. Vergeten wij niet dat de economie door de Ko rea-gebeurtenissen totaal werd om gekeerd. Ieder land besefte dat het elk ogenblik kon aangevallen wor den en nam de nodige maatregelen, waarin natuurlijk de militaire een zeer grote plaats innamen. Ieder land kwam voor grotere uitgaven te staan en deze ommekeer in de uitgaven bracht gevaar voor infla tie mede. Daarnevens ook nog ver hoging der belastingen en inkrim ping der overheidsuitgaven. Hoe heeft ons land tegenover die gevaren gereageerd? OP FINANCIEEL GEBIED Is er gevaar voor inflatie? Voor zeker niet. onze geicwirnoop is ver- digen gedaan, eveneens ter ontlas ting mogen komen, vormen zovele verbeteringen. Uitzondering dient gemaakt voor de handelsvennoot schappen die wel iets hoger aange slagen worden en voor de belastin gen op de uitzonderlijke winsten. Op zijn geheel genomen staan wij ook hier in een zeer gunstige po sitie. Wat de overheidsinvesteringen be treft, kan ook worden getuigd dat de buitengewone begroting bijna op haar geheel ten uitvoer werd ge bracht Deze gunstige toestand is zodanig klaar en waar, dat het buitenland ons het verwijt toestuurt dat wij niet genoeg doen voor de militaire inspanning, waarin wij toch zeker het vergelijk met de andere landen kunnen ondergaan. Het is echter dank aan onze gekende werkkracht en energie dat onze positie zo gun stig is. ONZE ECONOMISCHE TOESTAND Ook hier was de terugslag der Korea-gebeurtenissen groot. De pa niekstemming en het opkopen der voorraden had een grote weerslag op de economie. Hoe heeft België de wereldprijsstijging opgevangen? Niet min of niet meer dan de an dere vrije landen. Voor ons land dat voor 1/3 op de wereldmarkten is afgestemd is dit normaal. Diri gisme en staatstoelagen zou onze buitenlandse handel hebben lam ge legd. Engeland handelde aldus en draagt thans de gevolgen er van: en toch kende het nog de prijsstij gingen. Daartegenover is de productie met-23% gestegen. Onze uitvoer steeg voor de eerste semester van 7 tot 12 milliard Dit is een zeer verheugend feit, maar deze al te uoogu van muuara op 90 mil- gunstige toestand heeft dit nadeel iiaru of ongeveer u vo. öp^^s chologische toestand. Waar de ene grotere winsten maakte, zag de an dere vermindering van zijn levens standaard. Ook sommige producten die niet voor het opmaken van de index in aanmerking komen, waren gestegen in prijs. Daarbij is de ge steldheid zo, dat wij van geen en kele laag der bevolking dezelfde op offeringen kunnen vragen, zoals dit in andere landen (denk aan En geland) kan gedaan worden. Niet alles gaat even goed, daar mede zijn wij akkoord. Daar zijn natuurlijk subjectieve redenen voor, maar ook objectieve. In de eerste plaats zijn daar DE MOEILIJKHEDEN MET DE BETALINGSUNIE Voor 1950 kenden wij het systeem der bilaterale betrekkingen Het feit van evenveel kopen als ver kopen tussen twee landen legt uiteraard beperkingen aan de uit voerhandel op. De Betalingsunie bracht het systeem der multilate rale betrekkingen in voege. Na een maand verhandelingen wordt de balans opgemaakt en de tekorten aan deviezen worden door Ameri kaanse dollars of goud gedekt. In September evenwel overschreden wij reeds de grenzen van het dekkings fonds. Wilden wij onze buitenland se handel in stand houden bleef er maar één zaak over: kredieten ge ven. Ook dit is echter niet uit te houden. Re-evaluatie van onze frank werd overwogen, maar even dra verwor pen. Thans wordt voor de uitvoer een voorafgaandelijk visa geëist waardoor alle speculatieve over drachten worden uitgeschakeld Op Zaterdagnamiddag, 15 De cember, te 15 uur stipt, wordt de tentoontselling geopend van West- Vlaamse Kunst, in de grote toon zaal van het Arsenaal, Polenplein, Roeselare, Het gaat er vcoral om die kun sten welke met het ambacht nauw in verband staan of er uit gegroeid zijn, zoals de Sierkunst in al haar vormen, de verschiller.de ambachts kunsten. enz.... Tevens is de vrije schilder- en beeldhouwkunst flink vertegenwoordigd door enkele van haar meest uitgelezene exponenten, zoals Rik Slabbinck. Luc Peire. enz. Ook de volkskunst vindt er ruim Plaats. Reeds meer dan veertig vooraanstaande kunstenaars, zowel uit de ambachts- als de volkskunst de sierkunsten en de vrije schilder kunst. hebben hun deelneming toe gezegd. Het initiatief van deze ten toonstelling gaat uit van een groep jongeren uit de middenstand en de burgerij, onder bescherming van de Provinciale Cultuurdienst en van de Kajner van Ambachten en Ne ringen. Voor deelneming: men gelieve zich dringend te richten tot Het Comité tot bevordering van de Westvlaamse vo'ks- en ambachts- kunst», Kerkplein 3, Hooglede. p.ijzenmveau is gestegen en ue pro- auüi.o mee 23 i/0 omweg ging. wm poutieke reaenen wera van iinlaue wei gewag gemaaxt uoor partijen aie cie partij polities. boven s lands polities stenen. ZiO aarzelae anr van Acker niét vanaf de parle- mentstrieune ons land in uiscreaiet te brengen op het ogenblik dat een staatslening werd uiegesenreven (die toch gedext werd) en dat er be sprekingen aan gang waren over het veruelen der Kredieten, door de U.S.A. voor militaire doeleinden ter beschikking gesteld. Zulkdanige houding is zeker anti-nationaal en kan niet genoog aan de kaak ge steld worden. Hoe staa„ het inzake belastingen? Waar zij in andere landen verhoog den, werden zij in ons land eerder verlaagd. De vorig jaar ingevoerde hervormingen, mede de gelijkscha keling van de niet loontrekkenden dat ze ons in moeilijkheden brengt Hierdoor was onze toestand in Oc- met de betalingsbalans, zodat wij tober reeds betrekkelijk goed Voor ons genoodzaakt zien kredieten aan het buitenland toe te staan, OP SOCIAAL GEBIED Waar de Korea-gebeurtenissen een bedreiging waren voor de koop kracht der lonen werden deze aan de index gekoppeld. Dat was een noodzaak wilden wij ons loontrek kend volk van de gevaren van het communisme behoeden. Thans heeft het loon zijn zelfde koopkracht als vroeger. Ook bij de andere kategc- rieën is er verbetering. Landbouw, industrie en handel, op bepaalde uitzonderingen na, hebben een be tere bestaansmogelijkheid gekregen OE JONGSTE COCIALE MOEILIJKHEDEN Was het wel opportuun nieuwe toegevingen te doen op het ogen blik dat het land voor zulke mili- de toekomst is echter alles nog on zeker. Het is een zeer ernstig pro bleem dat gans onze exoorthandel in handen heeft. Het beslist tevens over gebeurlijke vermeerdering vari de werkloosheid en over de vermin dering van het nationaal inkomen fZie vervolo bl&. 2.1 ivorden, daar waar ze vroeger al leen verhuurd werden en waar de staat aan de gemeenten het ver schil betaalde 'tussen de gevraagde huurprijs en de werkelijke huur waarde. I Daardoor is natuurlijk een hevige strijd ontbrand tussen ("e voorstan ders van de kleine eigendom en de egalitaristen ofte de mensen die elkeen op hetzelfde trapke willen zien staan. Men schijnt verder trouwens ook te vergeten dat wij nu precies niet in het goede bouw- seizoen Zijn, Wat echter het meest ontgoochelt dat is dat de nieuwe regering een voudig zegt: «De voorraadkas van de Labour is leegen daarmee koudioeg besluit de vleesrantsoenen nog te verminderen en het bijko mend rantsoen aan vet en suiker dat de Engelsen met Kerstmis ge- woonlijk kregen, af te schaffen. Verder ziet men ook nog niet in hoe de regering het zal aan boord leggen om de stijging van prijzen I en lonen in te dijken. De verho ging van de discontovoet met een halve percent, zal geen ernstige invloed uitoefenen en anderzijds zullen de landbouwproducten iv prijs stijgen door het feit dat de regering de lonen der landbouiv- arbeiders gerevaloriseerd ofte ver hoogd heeft. Het is dan ook normaal dat de Travaillisten nu het liedje beginnen DR LUIS PADILLA NERVO De Mexikaanse Voorzitter van de U.N.O. te zingen van de slechte gevolgen van een austerity-politiek! Dat is wel enigszins komisch en veronder stelt in elk geval dat de bevolking niet de minste herinnering meer heeft. (Zie verslag blz. 2) Het VII0 Nationaal Congres van de Christelijke Volkspartij gaat door op 8 en 9 December a.s. in het Casino te Gent. Men kan zich het wezen van dit Congres niet beter voorstellen dan door een. vergelijking met het on langs gehouden Congres van de B.S.P. Deze manifestatie van de socialisten was er op en top een van de oppositie. Oppositie schijnt werkelijk de enige bestaansrede en de enige houding van deze partij nog te zijn. 't B.S.P.-Congres was tegen de regering, tegen de bewa peningsinspanningen. tegen 'n doel matige Europese integratie, tegen een. waarachtige democratie. Het was een spectakel van mensen die niets meer te zeggen hebben, en daarom nog ruiten breken op de meest onverantwoordelijke manier. De grond van deze houding is hun exclusief sectair socialisme. De kenmerken van het clericalisme, dogmatisme, onverdraagzaamheid en zelfverheffing vindt men thans in marxistische kringen veel sterker dan in christelijke. Het Congres van de C.V.P. is daarentegen het Congres van de meerderheidspartij en zal ook ge heel die meerderheidsstijl dragen. Die stijl gegrondvest op zelfver trouwen en moed, bleek niet alleen in het opnemen van de regerings- taak, maar komt ook tot uiting in de keuze van de thans te behande len thema's. Dit Congres getuigt geheel van die geest van vooruit ziendheid en verantwoordelijkheid, welke goede regeringskrachten eigen is. De sociale verzekering voor ar beiders buiten dienstverband en loonarbeidersstelt problemen waarvan de oplossing een der be langrijkste opgaven van het poli tieke leven is. Het A.B.V.V. be handelde dit thema geheel tegen het pluralisme in. Bij de C.V.P. zal daarentegen resoluut gestreefd wor den naar een hervorming van het bestaand stelsel, op grond van on ze christelijke democratische prin cipes: de mens, de vrije mens eerst. Het zal uitgebreid worden over allen die door arbeid in hun levensonderhoud moeten voorz'ien. Het zal gereinigd worden van in nerlijke tegenspraak, van onover zichtelijkheid, van gemis aan een heid en samenhang, van mogelijk heden tot misbruik van etatistische strekkingen. Grondproblemen inzake Onder wijs en Openbare Gezondheidis een thema, waar het verschil tus sen ware en valse verdraagzaam heid, ware en valse democratie, zich onmiddellijk opdringt. Denken we maar aan het monopolistisch en onrechtvaardig verzet van de oppositie tegen de schoolpolitiek van deze regering. Ook hier zal de C.V.P. de rechten van de mens op de voorgrond plaatsen, en de staat naar zijn eigen, beperkte rol ver wijzen. Hij komt alleen tussen in zijn bekommernis cm het algemeen welzijn. Van groot belang zal de bespreking over de iuisfe en wense lijke vorm van subsidiëring zijn. Van dezelfde vooruitziendheid en verantwoordelijkheid getuigt nog, dat zal gehandeld worden over De Plaatselijke Afdeling». Met deze immers staat of valt een democra tische partij als de Christelijke Volkspartij, en een meerderheids partij, die naam waardig, moet over de sterkste en werkzaamste afdelingen kunnen beschikken. Dit is niet alleen van belang met het oog, op de komende gemeentever kiezingen, maar ook op een hoger plan. De C.V.P. immers, de partij van het algemeen welzijn, de par tij met het ideale programma voor onze tijd, de partij die onze poli tiek haar nieuwe gestalte moet kunnen geven, de C.V.P. dus, moet een levende beweging zijn. Allen die inzien dat alleen een christe lijke sociale houding in onze tijd redding' kan brengen, moeten zich dan ook actief bij deze beweging aansluiten. Vermelden we nog een punt dat voor de partij van het hoogste ge wicht is, de verkiezing van de Na tionale Voorzitter, aan het hoofd van de meerderheidspartij moet een grote, sterke persoonlijkheid staan. Met algemeenheid van stemmen werd door de Partijraad dan ook de kandidatuur van dhr Theo Lefevre weer voorgedragen. Voor wie duidelijk de draagwijdte van de behandelde thema's beseft, is het zonder meer klaar, dat er meer moed en zelfvertrouwen toe nodig was, de werking van het Congres daarrond te concentreren, dan rond een uiteenzetting van de actuele politieke toestand. Slechts diegene die niet verder zien dan hun neus lang is, kun nen het stilzwijgen over de mili taire en sociale economische pro blemen als een teken van zwakheid interpreteren. Zij vergeten daarbij trouwens dat op het overige Con gres van Maart jl. deze problemen grondig behandeld werden. Ook daar liet de C.V.P. zich weer door vooruitziendheid en verantwoorde lijkheid richten, hetgeen tot uiting komt als men bedenkt dat de toen genomen resoluties ook heden nog van onverminderde actualiteit zijn. Het is dus onnodig nog eens over deze zaken uit te wijden en er nog eens hetzelfde over te zeggen. Op het aanstaande Congres zal de partij voor de ogen van de ganse bevolking verschijnen zoals ze is. Als een democratische partij die haar wortels in het volk zelf heeft, en voor het welzijn van dit volk werkt. Als een unitaire partij die de belangen van de verschil lende groepen ondergeschikt maakt en samenvat in het algemeen be lang. Welke verschillende strekkin gen ook soms naar voren mogen treden, deze zijn slechts op te vatten als uiting van de absolute meningsvrijheid, die binnen de C.V.P. bestaat, voor zo ver ze geen afbreuk doen aan het christelijk sociaal programma, waarrond al le opbouwend-christelijke krachten zich kunnen en moeten verenigen om hun stempei cp de huidige po litiek te drukken. Deze eenheid is een waarborg voor het behoud van de waarden, vrijheid, onafhanke lijkheid en recht, die ons volk zo als geen ander cok ter harte liggen. Het Congres van de C.V P. zal dan ook een succes worden en bij dragen tot de zo ncodzakclijke eensgezindheid van de opbouwende krachten in ons land. Legt uw geld klaar, want hij komt slechts éénmaal In de eerste dagen van December gaan de briefdragers op ronde om het abonnementsgeld voor 1952. De prijs voor 1952 het ganse jaar werd vastgesteld op 136 fr., wat maakt dat de briefdrager dus in de eerste dagen bij onze Abonnenten aan huis zal komen om dit bedrag te innen. Bemerkt wel dat de briefdrager om het abonnement te ver nieuwen slechts daar komt waar de lezer op een postabonne ment ingeschreven was en is. Iedereen drage er zorg voor van nu reeds dit bedrag van 136 fr. (voor het ganse jaar 1952) klaar te leggen tegen dat de Postbode komt, WANT HIJ KOMT U SLECHTS EENMAAL VRAGEN OM UW ABONNEMENT OP «HET WEKELIJKS NIEUWS» VOOR 1952 TE VERNIEUWEN. Wilt hem tevens melden welke uitgave U wenst: ofwel Het Wekelijks Nieuws Roeselare-Izegem-Menen, Het Wekelijks Nieuws Kuststreek, Het Wekelijks Nieuws Poperinge-Ieper-Wervik. Wie nog nooit ons blad met de post kreeg, en dit thans wel wenst, dient heel eenvoudig onderstaand inschrijvingsbul- letijn in te vullen en het onder open omslag (met zegel 0.20 fr.) op te sturen naar onze drukkerij. Gasthuisstraat 19, Poperinge. Enkele dagen daarop krijgt U dan het bezoek van de brief drager die komt om te ontvangen (jaarabonnement 136 fr.) Wij zorgen er dan verder voor dat U regelmatig om de week de door U begeerde uitgave ontvangt. Ondergetekende begeert een postabonnement op «HET WEKELIJKS NIEUWS» voor het ganse jaar 1952, aan 136 fr. Uitgave NAAM ADRES (1) GEMEENTE (STAD) (Handtekening) Vergeet niet de uitgave te vermelden: (1) Poperinge - leper of Roeselare - Izegem - Menen of Veurne - Nieuwpoort - Diksmuide. WIE NU HET BEDRAG VAN HET JAARABONNEMENT, hetzij 136 fr., stort op Postcheck 4763.60 van Het Wekelijks Nieuws te Poperinge, ontvangt ons blad per post tot einde '52. Ons blad is natuurlijk ook wekelijks te verkrijgen bij al onze lokale verkopers op de onderscheidene gemeenten. te* en de loontrekkenden, alsook het taire inspanningen st&at? Wij moes ieit dat de stortingen door zeifstan- ten rekening houden met de ps: Maandag, 3 dezer, werd voor het een drankgelegenheid een handmi Na de spreekbeurt troffen wij de Hr Minister aan te midden enkele C.V.P.-personaliteiten uit het Arrondissement. Men bemerkt v. r. n. 1. dhr De!eu, Burgemeester te Wervik; dhr Stubbe, Volksvertegenwoor diger; Mej. Lasure, Arrondissementssccretarcsse; dhr Lefere, Volks- verteg-nwoordiger; dhr De Man. Oud - Miristcr en Senator; dhr Robyn, Schepen der stad leper; Z. Exc. Minister Dequae; dhr Ilerreman. Arrondissementsondervoorzitter en dhr Dchcm Arrondissements- voorzitier. issisenhof van Westvlaanderen, de enige zaak opgeroepen die vcor de ze zittijd op de rol staat Willem Merville uit Wakken, staat terecht wegens moordpoging op 3 rijkswachters. Naar blijkt uit de beschuldi gingsakte werd beschuldigde, die een zeer slechte reputatie genoot, door de Rijkswacht opgezocht. In de nacht van 8 op 9 April 1946, werd beschuldigde door de rijks wachters, die op dienstronde wa ren, opgemerkt achter de gevel van een alleenstaand gebouw. De rijkswachters waren Merville bijna voorbij, teen zij hem bemerk ten en zekerheidshalve zijn iden titeit wilden vaststellen. Op dat ogenblik loste Merville twee scho ten uit een handmitrailleur. De rijkswachters openden hierop het vuur, doch Merville kon ontsnap pen. Een langdurig onderzoek bracht aan het licht dat Merville zich in trailleur nad aangeschaft voor de prijs van 500 fr. Merville had even wel de wijk gencmen naar Frank rijk en verbleef er met valse papie ren. In April 1950 was hij zijn zwerversleven moe en kwam zich op de Rijkswacht te Kcrtiijk aan melden. Ter zitting houdt Merville staan de dat hij niet wist dat de hand- mitrailleur aan zijn fiets bevestigd was en dat de schoten afgingen buiten zijn weten. Een expert komt evenwel getuigen dat dit wel moge lijk was voor het eerste schot, doch onmogelijk voor het tweede. Procureur Boudolf beklemtoont tijdens zijn rekwisitorium 't plicht besef der drie rijkswachters die slechts op het nippertje aan de dood ontsnapten. De openbare aan klager ziet in de vlucht van Mer ville naar Frankrijk het klaarste bewijs van zijn schuld. Het is een schuldbekentenis die thans haar waarde heeft. Mtsr Vandeweghe uit Ingelmun- ster komt vervolgens aan het woord en pleit vrijspraak. Volgens hem is zijn kliënt onschuldig aan vrijwil lige moordaanslag. Pleiter legt uit hoe het wapen buiten het weten van Merville aan de fiets gebonden werd en dat de schoten slechts af gingen daar Merville in dronken toestand niet wist wat hij deed. HET VERDICT Na korte beraadslaging antwoordt de jury met 7 tegen 5 stemmen be vestigend op de gestelde vragen en verklaart aldus Merville schuldig aan een drievoudige moordpoging. Het Hof sluit zich bij de meerder heid aan. Nadat de verdediging nog ver zachtende omstandigheden gepleit heeft tegenover de eis van 10 jaar dwangarbeid, welke door het Open baar Ministerie naar voor wordt gebracht, hoort Merville zich tot 7 jaar opsluiting verwezen. WILLEM DENYS de schrijver van Peegieivaar- van thans het 2" deel op de markt kwam. Het bericht van de uitgever dat het tweede deel van Peegie ver schenen is, klonk ons tegen als de blijde mare van een geboorte. Met evenveel vreugde zullen dui zenden dit schone nieuws begroe ten. Duizenden, zeggen we, en dat zijn op de eerste plaats de lezers van «Het Wekelijks Nieuws», het stevigste, het schoonste weekblad van Westvlaanderen, dat aan de spits stond om Peegie bij zijn pu bliek in te leiden. Zodat Peegie op slag in tienduizenden gezinnen binnendrong, in gezinnen die nog trouw de eigen aard. de goede ze den cn de gulhartigheid van de Westvlaamse clijkheid als een erf deel bewaren, en v>»rt. etten van vader tot kind. De duizenden, dat zijn ook cle ontelbare radio-lulsteivinken, die al zo menig Woensdagavond, te 9 uur, in Radic-Kortrijk het programma «Rond de Heerd belu.steren, een pr -gramma dat gewoonlijk ingezet wordt met een smakelijk stuk uit Peegie, voorgedragen door de schrijver zelf. Luisteraars uit Wesi- vlaanderen, uit alle provincies, uit Brussel, uit Holland, uit 't Franse zelve, die voor geen geld van de wereld dat Westvlaamse festijn wil len missen. En nog groter is het genot als men de gevierde schrijver zelf te horen krijgt in de Davids- fondsafdelingen en andere vergade ringen, waar het pittige woord van de Roêselaarse volkswereld levende gestalte krijgt in de kordate klank, het resolute gebaar en de fijne mi miek van Willem de Hazelt Over al lopen de' zalen vol waar hij op treedt En overal hangen kleinen en groten aan zijn lippen Hetgene de beste inwiiding is in het boek dat elkeen wil lezen herlezen, het beek dat ér duizenden verkwikt, dat ontelbare zwartgalligen heeft genezen, dat de -lach tovert op se rieuze gezichten die reeds jaren het lachen verleerd hadden Ge moet de schrijver zijn werk horen voorlezen Dan eerst kunt ge het volledig smaken, het eerlijk beoordelen! Anton Van de Velde vertelde me eens dat hij voor een of ander kwaal op bezoek ging bij Dr Al- laevs. een Westvlaming, die doc- toorde te Antwerpen. Zijn schrij versnaam is Herwin Eeckel. en zijn werk heet T'Onzent in 't West- land Ik had nog de tijd niet om mijn ziekten en zeren te vermon den. aldus Van de Velde, of daar haalde hij zijn papieren boven en begon te lezen uit zijn nieuw werk te wege Een uur las hij. Hij ver gat alles, ik ook. Ik was al 'ouiten. en bedacht me toen dat ik niet eens over mijn kwalen gesproken had Mens, ik was genezen! Hetzelfde kan gezegd woraen over Peegie! Een jaar of vijf is 't ge leden dat Willem zat te vertellen tegen ons tot gat in de nacht. Op schrijven, uitgeven, man! Hij strib belde wel tegen (of deed alsof!), maar de drang en de dwang deed hem schrijven. En hij schreef zijn Peegie in zijn Apejaren! dat nu een blozende en snakige broert kreeg Peegie II, het vervolg var Peegie I, getiteld als volgt; Peegie Tweede Deel, zijn Trjem door '1 leven Ik had het voorrecht een der al- lereersten te zijn om Peegie de Tweede te lezen. En ik durf bewe ren, dat dit nieuwe Peegie weerom met open armen zal ontvangen wor den in het Vlaamse land: Daar is het vertellement van Peegie's we dervaren bij de troep Ge kunt u voorstellen wat Peegie daar alle maal beleeft! We maken de «held- haftige avonturen mee van Peegie in de achttiendaagse veldtocht van 't jaar '40, zijn avonturen met de Duits., en een beetie later met de «fiksus» inzake belastingen Dat stukje «fiksus» is een perelt.ie! En verder is daar de onstilbare liefde voor Antnette, dat schoon, kind van Schelewips, met wie hij. na een tumultueuze voorbereiding,' in de grootste tralala trouwt... Kom, kom. ik zal het niet alle maal verklaonen, maar heel het leven van Peegie staat er in ver-t teld, zijn doen en laten, zijn welü en wee, zijn commerce., tot hij op)1 een zeer zonderlinge manier van de wereld verdwijnt Doch dit verdwiinen is alleen; i maar zinnebeeldig Hij blijft levenf, onder ons: en dit eerst en vooral in he' joviale hart van dit volk. dat zi geren lacht, ofschoon het ook vee redenen heeft om 'e schreien Maar die twee zitten altijd (.licht bij mekaar: Ijl in de dagelijkse deun en zegl van 't volk eveneens zal Peet ie vlij-! ven leven Tk hebbe al m°n:e inené, i betrapt met woorden uit de Nieuw-;) marktse vocabulaire, als /attepulljj le truntepater driedubbele kemel», 'k ga je slaan dat d'iv.-i-i lige olie te late komt», «ik wok»)i smaakwoklijk«.busbing» Erli-i de namen Bakovia Seva. Tanitel Lintemeter. Oliebrood. Savatte. ,ei| ,i| heel de litanie klinken en weder-' klinken reeds in menig gezelschap Dit om te bewijzen dat Peegie volkshart en de volksmond heefl veroverd Van een werk als Peegie dat geschreven werd in de lijn vaiji i W°"-den Ooms mcanroep «Uit hef) volk, voor het volk», kan niet.'i schoners en niets beter worden gej/il zegd. Ook onze arme Westvlaamsi letterkunde heeft er iets aan. I schrijf die laatste zin met eet beetje weemoed. Zaterdag laatst za ten we te midden van een uiteele zen gezelschap in het weidse pro vinciégebouw te Brugge waar d Westvlaamse dagen der Letterkun de werden ingezet Schitterende ret"7 feraten werden voorgedragen, e- de geleerde heren hebben vee schoons en veel goeds over d» West vlaamse schrijvers pn dichters ge zecd Onder meer dit. dat ze ein deli.jk uit de ban van het narticu larisme, het locale, het provincia lisme ziin losgerukt Akkoord. docJ - ons hart kan maar niet genezei van lWdeverdriet voor dat eigem dat Westvlaamse. dat mee- e meer uit het werk van de West Vlaamse auteur verdwijnt En he (Zie vervolg blz. z M

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1