Nog een Zondag en de winnaars der heenronde zijn gekend Sys-Ten Hoi! Meubelt 1001 Voetbalpraatje Vergadering der Westvlaamse B. W. B. verliep te Roeselare zonder vuur voor de Europese tite! Kosteloze Sensatie en spanning op het Sint Augustinuspiein te leper ize kosteloze PronosMprijskamii Athletiek bij de Hoogstudenten 15 'itslagen en Rangschikkingen der Hogere en Lagere Afdelingen van Zondag 16=12=51 Matchen voor 23=12=51 Prachtige nevenkampen Z "t; match vost 2e Provincica! eir digcfe op een nipte 4-3 van Cerde op S. K. Roeselare OP 12 JANUARI 1952: HET WEKELIJKS NIEUWS Gasthuisstraat 19 - Poperinge BERICHT AAN DE KOERSINRICHTERS leperse zegedrift overwon een betere techniek Beter en goedkoper POPERINGE Samenstelling der ploegen NA DE 14e COMPETITIEZONDAG IEPER DIENT ROESELARE DE EERSTE NEDERLAAG TOE. HARELBEKE, BLANKENBERGE EN WEVEL- GEM ANDERE KNAPPE WINNAARS IN 2 PROV. Matchen 23-12-51 15 UITSLAG V. P. 14 HOSSEY CYRIEL (3) Hapjestraat 14, Krombeke. RUYSSEN MICHEL (2) Capelletsr. 1, St-Jan-Watou. DE PANNE IN BEDWANG GEHOUDEN EN KOKSIJDE WINT DE DERBY TEGEN VEURNE IN Z KLASSE A. Rangschikking na V. P. 14 III6 Afdeling B DRÉ NOYELLE OP PISTE? III" Afdeling D III0 Afdeling F Ere-Afdeling 1° Afdeling A Bevordering B II0 Provinciaal II0 Gewestelijk A II0 Gewestelijk B II" Gewestelijk C MATCHEN voor ZONDAG III0 Speciaal A IIIs Speciaal D III6 Speciaal E III" Speciaal G ■t HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 22 Dec. 1951. Bladz. 12.! Morgen, Zondag 23 December, kennen wij dus onze 15" voetbal- ïdag., Nog één kans wordt er aan onze ijverige pronostiekers ge ld om een laatste1 krachtinspanning te doen. Wij herinneren er aan dat volgende prijzen voorzien zijn vooi heenronde: 1* Prijs: een radio. 2* Prijs: een chronometer-uurwerk. 3' Prijs:-een electrisch scheerapparaat. 4* Prijs: eenWatermaan «-vulpen met porte-mine. Voor de eerste prijs kan de huidige leider, Boudry Lucien uit lingelst, die over. een drietal weken op kwam zetten, practisch ar door dhr. Boeve uit Veurne meer bedreigd worden. De-ze heeft cel een-handicap van 9 punten te overbruggen. De andere prijzen nen heel wa-t meer in het gedrang en vooral voor de vierde prijs nog meer dan een onverwachte kandidaat komen opzetten. Deze ;k bleven de vier kopmannen staan en dit kan ook wel Zondag komende eens het'geval zijn. Met ons systeem moet nooit gewan- >pt worden «O# Wat er ook van zij »n hoe de laatste pronostiek-Zondag ook lopen moge, wij wensen de gelukkige winnaars reeds bij voorbaat in harte geluk.. Zij krijgen in elk geval een prachtig Kerst- en luwjaargeschen-k. Tevens willen, wij er aan herinneren dat wij voor de terugronde i nieuw klassement zuilen beginnen. Aan deze terugronde zijn de- fde prijzen verbonden als aan de heenronde. Wie tot nog toe niet dedong, kan dus bij het seizoeneinde voor de prijzen der terugronde aanmerking komen. Voor het eindklassement een gratis-Kosmos- 5 naar Zwitserland of Lóurdes komen de verschillende rang- likkingen der, béide ronden in aanmerking. Vijfde «Dwars door Leuven» wordt voor de derde achtereenvol gende maal gewonnen door d3 ploeg van «Westland». Voor de 5' ma-al werd Dwars door Leuven op Woensdag 12 De- c:mber, midden de grootste belangstelling betwist. Deze grote aflos- pingskcers volgde de traditiegetrouwe weg door Leuven en bestond uit 7 relais van 1 tot 2 km. Mie Ostyn Westland») kwam eerst aan vóór Hertecant («Payottenland»), Pronostiekprijskamp Het hieronderstaande bulletijn, Invullen, uitknippen en Insturen F. C. Mech. - Ol. Charleroi U. St-Gillis - Rac. Mechelen F. C. Izegem - Dendermonde O. S. Brugge - Ukkel Sport Eindelijk is Frans Reis klaar gekomen met de onderhandelingen voor het samenstellen van zijn affiche voor de gi'cte galameeting van 12 Januari in het Brusselse Sportpaleis, waar Sys en Ten Hoff eikaar zullen bekampen vcor de Europese titel. De affiche werd als volgt opgesteld: 1) Europees kampioenschap zwaargewichten (15 x 3) tussen: HEIN TEN HOFF. titelhouder, en KAREL SYS, challenger; 2) Kampioenschap van België middengewichten (12 x 3) tussen: DE KEERSGIETéR, titelhouder en ACHA. challenger; 3i Kampioenschap van België halfzwaargewichten (12 x 31 tussen: VICTOR D'HAES, titelhouder en ELI ELANDON. challenger; 4) Weltergewichtkamp (10 x 3) tvssen: KID DUSSART en de Fransman ROGER BAOUR; 5) Pluimgewichtkamp (8 x 31 tussen: LOUIS VAN HOECK en CAL O: 6) Halfzwaargewichtenkamp (6 X 31 tussen: MARCEL LIMAGE en DOMINIQUE. Ir weze er aaii herinnerd, dat de ivragen tot het inrichten van rsen tegen volgende data moe- ingediend worden foor de Beroepsremiers en On- iankelijken, tegen uiterlijk 15 cember. foor de wedstrijden voor Lief- >bers en Nieuwelingen tegai erlijk 31 December. )e aanvragen dienen voor West- anderen gericht aan: dhr Geor- Vandekerkhove, Bruggesteen- 44, Kortrijk. eide elftallen 'gekiekt voor de aftrap van deze zo belangrijke match. Links in het rood het winnende Cercle-team Rechts in het wit de leiders van S. K. Rocselare. Het was nog ruim een half uur voor tijd en de Heer Voorzitter •s schatte toen reeds de opgekomen massa sportmannen op meer 3.000 man. En naar mate het uur van de aftrap naderde, liep St-Augustinuspletn nokvol. Meer dan 1.000 Rodenbachers hadden verplaatsing gedaan, en hadden de overzijde van het terrein in lag genomen, De tribune en de staanplaatsen waren hoofdzakelijk ers terrein gebleven. FUnk aangemoedigd verschenen beide elftallen op het terrein, fotografen hadden alle moeite ter wereld om de 22 spelers voor gevoelige lens te brengen. De zenuwen speelden reeds hun parten >r de match begon. Het was juist op het uur dat dhr Pinteion, die t altijd met de nodige autoriteit zou leiden, de aftrap blies. De elf- len traden op zoals aangekondigd. Alleen bij S. K. Roeselare was ddy Dupont door Ostyn vervangen. CERCLE'S VERRASSEND DEBUUT >e wedstrijd tussen de twee tech- ch sterkste ploegen der reeks zou daverende wijze inzetten. De oekers dwongen onmiddellijk ner af maar Soenen redde met hoofd. Aan de overzijde beging .-Ssenê reeds een obstructieïoui iruit het eerste Cercle-doelpunt echtstreeks zou volgen. De on- htstreekse vrije schop werd on- iloende ontzet, de bal bleef ge- .rlijk voor Gobin's kooi over en :r draaien tot Vandenbossche van t bij in de touwen besloot. Het 1 was juist 3 rninuten oud. Iet gejuich der leperse voetbal- s was nog niet helemaal uitwe rven en reeds mocht Gobin zich >r de tweede maal omdraaien, raldo, die een knap wedstrijd- in kende, was Ray Goethals irbijgegaan, zijn inzenden over grond werd door Van Steenkiste oist, De Boi aarzelde niet en de aal verraste en slecht opgestelde bin was gevloerd. Dhr Pinteion .eerde een 2-0 stand aan de 5° ïuut. Het St-Augustinusplein 'erde. De vurigste leperse aan- ïger voelde evenwel dat dit niet blijven duren. Aldra bleek dat Roaselaars' vierkant sterker dan dit der lokalen, zodat een at veldoverwicht, dat ongeveer ganse eerste helft zou blijven ïhouden, veroverd werd. VAN COILLIE OP DREEF J heel spoedig bleek dat Vanbe- ire weinig of geen vat had op de oekende linksbinnen. Deze was •kelijk overal, paarde snelheid en hnische vaardigheid aan door- :ht samenspel en geïnspireerde nbinatie. Hij werd ten. andere k bijgestaan door een beste d. Goethals, terwijl in Cross en ;rvse twee flinke puntspelers •den gevonden. Ostyn debuteerde t onaardig maar zou gaandeweg j zwakken om na de rust van geen meer te zijn. liet alleen in het middenveld, ar ook voor doel toonde File zich gs zijn beste zijde. Aan minuut 9 5 hij na samenspel met Croes oi door, maar z'n schot ging juist 'ens de paal. Aan de overzijde ken de Roeselaarse achterspelers t niet helemaal ingespeeld en i drietal keren naeen faalden zij i ontzetten van hun kamp. Ma- do had aan de kleine Jacques :1 wat last en zo bleef S. K. aan I l. Consternatie in het lepers kamp als dhr Pinteion voor onbeduidende fout van Maillard tegen Croes, strafschop fluit. Van Coillie laat Dumalin geen schijn van kans. leper laat evenwel de moed niet zakken en trekt ten aanval vooral langs Vandenbossche, die evenwel veel te traag acteert, en aan een op dreef komende Arteel een onover komelijke hinderpaal heeft. Daarbij hebben de lokalen hun spel langs de grond laten varen, wat een grote vergissing blijkt, gezien de bezoe kers in kopspel veel vaardiger zijn. Onder impuls van Rob. Goethals en Van Coillie trekt S. K. steeds ten aanval. Een inzenden van Ostyn komt op de dwarslat terecht en even later schiet Degryse in Duma- lin's handen. Van Coillie doet zich toejuichen als hij met een formi dabel voley-schot van op 30 m. op de paal schiet. leper trekt op zijn beurt ten aanval maar de rechter- wing Parrein-Vandenbcssche blijft in gebreke, terwijl Maraldo al te zeer verwaarloosd wordt. Op nieuwe S. K.-aanval fluit dhr Pinteion voor gevaarlijk spel juist op de backlijn. Croes gebaart de vrijschop te geven, springt over de bal en de na hem komende Van Coillie plaatst nevens de paal. Nu de stand gelijk staat, bedaren de gemoederen niet en dhr Pinte ion heeft alle moeite om zijn man netjes in bedwang te houden. De laatste 10 minuten zijn nu voor de thuisploeg. Vandenbossche mist echter een mooie kans terwijl Gobin herhaalde geslaagde tussen komsten kent. Ook aan de overzij de wordt een inzenden van Degryse door Croes slecht hernomen DE TWEEDE HELFT leper zet weer zeer goed in. maar Parrein mist voor doel. Op reactie kopt Van Coillie aan de overzijde m, BIJ DE rei. 200 KOMI'TANT KREDIET (c.24991 op de deklat en een paar minuten later plaatst Ostyn een inzenden van Degryse op de paal. Een zware fout van Maillard op Degryse wordt onbestraft celaten. Ook Gobin heeft geluk als Parrein op de bal viseert en Arteel kan ontzetten. Stilaan maar zeker gaat S. K. op nieuw naar de meerderheid. Cail- liau en Van Beselaere moeten hét voor Goethals en Van Coillie afleg gen en ook de backs gaan even aan het vlotten. Dumalin heeft geluk als een vluchtschot van Van Coillie juist nevens gaat. De lokale reacties blijven nochtans zeer gevaarlijk. Zo krijgt Parrein 'n inzenden van Ma raldo, maar vindt van op een paar meter nog middel om nevens te koppen. Degryse toont zich nu van zijn beste zijde en Soenen moet meer dan eens de duimen leggen. Eer, corner van Degryse wordt door Croes nevens gekopt. Toch kan de S. K.-druk niet langer duren zon der vruqhten af te werpen. Aan min. 18 vertrekt Goethals uit het middenveld, langs Croes komt het leder bij Degryse. die alhoewel aan gevallen door Soenen, naar het doel oprukt en met een schuiver in de hoek Dumalin verslaat. Nog een 10-tal minuten blijft S. K. aanval len. Herssens doet zich enkele ma len opmerken door nutteloze fouten, wat natuurlijk de zenuwen bij spe lers en supporters op kookpunt brengt. DE IEPERSE REACTIE Schijnbaar gaat Roeselare een nipte zege tegemoet. Als de Cercle- halfs zich hervatten en meer aan offensiefwerk gaan doen, zien wij hoe de S. K.-halflijn zich achteruit trekt en het middenveld aan de lo kalen laat. Herhaalde hachelijke standjes doen zich voor de muit van Gobir, voor en 00 een dezer kopt Carpels boven. Hos Rob. Goethals in het middenveld ook zwoegt. Cer- cle blijft in meerderheid. Het ver betert niet als eerst Ostyn en daar na Ray Goethals zich moeten laten verzorgen. Gobin weet een mooie kopstoot van Carpels te verwerken en aan min. 85 mist Vandenbossche een reuzekans. Reeds gaan de leperse supporters zich in de nederlaag troosten, wan neer een inzenden van Vandenbos sche de Roeselaarse verdedigers in gebreke vindt. Gobin loopt ongepast uit en De Boi ko"-1; binnen. leper wil nog meer en op algemene aanval wordt een paar minuien daarop Go bin opnieuw gevloerd door Carpels op inzenden van Maraldo. S. K. zal nu nog een paar aanvallen leiden en Croes verkijkt in de laatste minuut nog een kans door in Dumalin's handen te besluiten. ENKELE BESCHOUWINGEN Alles bij elkaar genomen, menen wij dat beide elftallen met één punt zouden tevreden geweest zijn. Roeselare was technisch beter, door gaans rapper op de bal en was de beste in demarcatie. Vooral in dit opzicht hadden Soenen en Maillard aan Degryse en Croes kwade klan ten.' Het falen van linksbuiten Os tyn waarom experimenteren voor zulk een kapitale wedstrijd? bleek echter een te grote handicap voor de wit-zwarten. Derous ware voorzeker de zwakke leperse plek geweest en hij mag van geluk spre ken dat Degryse aan de andere zij de acteerde. Ook back Herssens moest wel eens in snelheid het onderspit del ven voor Maraldo. Hij wist echter door een dikwijls drastig optreden, meerdere zijner fouten te herstellen. Arteel acteerde veel secuurder en viel op door zijn krachtig ontzetten. Van Steenkiste kende een moeilijk begin, kwam naderhand flink op dreef maar had aan de kleine pijl snelle De Boi een lastige klant. De Roeselaarse kanthalfs speelden ver rassend goed. maar waren voor het einde uitgespeeld. Van Coillie en Rob. Goethals waren gewoonweg verbluffend en mogen zeker wel de beste spelers op het veld genoemd worden. Bij leper kreeg Dumalin betrek kelijk weinig werk op te knappen. Hij had een flinke hulp aan zijn doelpalen, maar toonde zich toch secuur. Soenen was min dan naar gewoonte en had niet altijd de no dige vat op de kleine Degryse. De rous had aan Ostyn een zwakke klant, maar in de eerste helft werd hij meeT dan op zijn beurt gerold. Maillard, hard maar niet brutaal, wgs de. zekerst® pion in de Cercle- verdediging. Cailliau was beter voor de rust dan er na, terwijl het met Vanbeselaere juist andersom was. Dat beiden er niet altijd in slaag den hunne tegenstrevende binnen- spelers schaakmat te zetten, is ze ker geen oneer. In de voorlijn was de rechterwing beneden peil. Vandenbossche bleek al te traag. Enkel de laatste 10 mi nuten ging hij medespelen zoals het hoorde. Parrein was de minste van het vijftal en miste daarbij een paar open kansen. Zeer goed was Maraldo op de linkerhoekplaats. Hij werd echter al te dikwijls verwaar loosd. Ook Carpels en De Boi wa ren op hun best. Zij blijven steeds gevaarlijke troeven. De kleinen is een ideale middenvoor die zijn handicap in gestalte door snelheid en technische vaardigheid weet te vergoeden. Van fluitjesman Pinteion hadden wij zeker meer verwacht. Hij miste bepaald de nodige autoriteit voor dergelijke kapitale match, al kun nen wij nu nog niet begrijpen waarom het Cerclebestuur niet op twee officiële linesmen heeft be roep g~daan. Ons inziens ware de thans al te licht toegestane straf- scn„ 1, die de oorzaak was van de herhaalde vitterijen en opstootjes, nooit gefloten geworden. Toch menen wij dat de Cercle- aanhangers niet al te streng in hun oordeel mogen zijn, vermits een zware fout van Maillard op Degry se in het strafschopgebied onbe straft werd gelaten en een zwaar vergrijp van handspel geen bestraf fing kende. Zo werd de eerste fout heel wat gecompenseerd, al gaan wij akkoord met het feit dat dhr Piiitelon niet steeds bij de zaak was, waar het ging om de gemoede ren kalm te houden. Door deze zege komt Cercle op één punt van de S. K. De strijd om de titel schijnt nog steeds niet ge streden. Beide elftallen lieten op ons een goede indruk, al lijken de Rodenbachers reeds heel wat rijper om de stap hoger op te wagen. Geen enkele Ieperling die deze kamp heeft gezien zal ons deze bedenking kwalijk nemen. S. K. ROESELARE (Zwart-Wit) Gobin Herssens Jacques A. Vansteenkistc Goethals Rob. E. Aalst - V. G. Oostende St. Kortrijk - S. C. Menen S. V. Blankenb. - C. S. leper W. S. leper - A. A. Moeskr. F. C. Sijsele - S. V. Nieuwp. Kuurne Sp. - F. C. Otegem S. V. Moorslede - Winkel Sp. Ziehier de ploeg van WestlandIeper-Poperlnge-Veurnedie voor de derde achtereenvolgende maal de overwinning behaalde. Van links naar rechtsStaande: Broucke Jan, Gruwez Jacques, Dewulf Harry, Ostyn Mie en Van de Kerckhove Jan, Praesses; geknield: Ostyn Antoon, Schaballie Raoul, Van Thuyne Marcel. Met deze overwinning behaalt Westlandeen wissetbeker die be stemd ivas voor de ploeg die driemaal naeen wint. Aan Westlanden de flinke ploeg onze beste gelukwensen. F. C. Mech. - Ol. Charleroi S. V. Blankenb. - C. S. leper U. St-Gillis - Rac. Mechelen W. S. leper - A. A. Moeskr. F. C. Izegem - Dendermonde F. O. Sijsele - S. V. Nieuwp. C. S. Brugge - Ukkel Sport Kuurne Sp. - F. O. Otegem E. Aalst - V. G. Oostende S. V. Moorslede - Winkel Sp. St Kortrijk - S. O. Menen T. Menen - F. O. Poperinge Voor een recordopkomst begon leper op verrassende manier. Na 5 min. was de stand reeds 2-0, maar Van Couillie stelde gelijk op strafschop en vrijschop. Langs Degryse liep Roe selare uit, maar waar iedereen deze stand ais einduitslag ging gaan be schouwen, werd het lokaal overwicht van het laatste kwartuur door twee doelpunten beloond. Meteen nadert Cercle tot op één doelpunt van de leiders. Waar Wervik aanvankelijk het eerst en het meest in de aanval was en tot 1-3 uitliep, kende Knokke een daverend laatste kwartuur.Er was evenwel toch een strafschop nodig om één puptje aan huls te houden. Bij Wervik waren Gryson, Dewulf en Corlon de opportunisten. Lauwe kende een zeer goed einde en een knap begin, maar speelde al te veel ln de breedte. Blankenberge verkoos het dieptespel en dit bracht dan ook de volle bult op. Met een paar reserven behaalde In- gelmunster een verdiende zege op White Star leper. Wel kenden de lakenmannen een zeer vinnige reac tie naar het einde toe, maar de thuisploeg had dan reeds de schaap- Met zeer geestdriftig spel had We- velgem onmiddellijk succes tegen Moeskroen, liep verder uit en wist de flaters van de locale doelman Be- kaert uit te baten. Deze mag gerust het teloorgaan van één punt voor zijn rekening nemen. Harelbeke wist door goed passen- spel na de rust het thuisspelend Tor hout totaal onder de voet te lopen. De 0-1 stand werd tot forfaltcljfers gebracht. Waar de Sparrestedellngen de eer redden, deden de bezoekers er ook nog ééntje bij. De afwezigheid van de geschorste Van Halme was voor Voorwaarts na tuurlijk een lelijke deuk. De voor- lijn krasselde en heeft schuld aan de halve nederlaag. Herzeeuw miste een strafschop en aan de overzijde schoot Ryckewaert roos. Langs de steeds gevaarljke Coppenolle kwam de gelijkmaker. Tielt behaalde een gevleide zege op Zwevegem, maar mag als gelden de verontschuldiging Inroepen dat mldvoor Galle reeds aan min. 30 we gens kwetsuur van het terrein ver dween. Vervaet speelde een zeer knappe partij en lukte ook het enig doelpunt der partij. T. Menen - F. C. Poperinge UITLEG 1. De deelname ij onbeperkt, kosteloos en moet op uit ons blad geknipte bulletins ge schieden. 2. Wie meest punten heeft (het puntcnstelselj teint. 3. Wie meer dan één bulletijn op zelfde naam instuurt, dient een volgnummer (in vak 1) te plaatsen. Niet meer dan 10 ge- volgnummerde bulletins op zelfde naam mogen worden In- gestuurd. De samentelling der ■punten voor het eindklasse ment geschiedt bulletijn per bulletifn, volgens volgnummer. 4. Eenmaal verworven pun ten blijven steeds geldig, zelfs zo men sommige weken de helft niet behaalt. 5. Elke betwistbare onduide lijkheid maakt het bulletifn ongeldig. Dit bulletifn moet binnen zijn vóór 12 u. op de in hoof- ding staande datum. 1 thuisploeg gew. (1 punt) 2 =r bezoekers gew. (2 punt.) x drawn (S punt.) Vak voorbehouden aan volgnummer bif 't In- sturen van meerdere bultetifns op eenzelfde naam. (Max. 10). (1) AFZENDER: STRAAT. Nr TE Strook dienende als dubbel en door de inzender te bewaren. 1 2 x 1 1 1 1 2— 1 1 2- Twee deelnemers bekwamen 16 p.: Een deelnemer bekwam 15 p.: DERHILLE JOZEF (1) Kleine Markt 19, Watou. Drie deelnemers bekwamen 14 p.: DEMAN CAMIEL, 19 punten. Jes óp het droge. Nieuwpoort stak vlot van wal en Steenbrugge kreeg hett>ij Den aan de rust had Torhout reeds een 4-0 stand ln te dijken. Na de poos ging Torhout medespelen en wist tweemaal tegen te doelen, waaronder op strafschop 3 min. voor het einde. Koksljde begon de match met 10 man en leidde de eerste aanval. Langs weerszijden dreigde gevaar maar de rust kwam met blanke scoor. Na de rust werd de Veurnse doel man geraakt en een 10-tal min. ver vangen. Een solo-vlucht van Vander- haeghen werd door Clemens besloten. In een woelige atmosfeer eindigde deze derby met een nipte locale zege. Venus en Teeuwkens hij de localen en Becu bij de bezoekers zijn te mel den. Oudenburg won verdiend de derby tegen Bredene, zij het ook met nipte scoor. Knockaert was de held van de thuisploeg. AAN DE INRICHTERS VAN LIEFHEBBERSKOERSEN De inrichters van Liefheb- berskoersen, die zouden bege ren hun koers aanvaard te zien als proëf van ons 4° Regelma- tigheidskriterium van West- vlaandere-n voor Liefhebbers, worden verzocht van nu af aan hun aanvraag te willen over maken met de aangevraagde datum en het voorziene prij zen. en premiënbedrag. Schriiven ter redactie van ons blad. Degryse Maraldo Cailliau Carpels Soenen Croes De Boi Mailliard Arteel Goethals Ilayni. Van Coillie Ostyn Dumalin C. K. V. Vandenbossche Parrein Vanbeselaere R. Derous C. S. IEPER (Rood-Will Haan niet onder de markt. Technisch speelden de bezoekers beter dan de kustjongens, maar de 1-3 stand ls toch overdreven. Gistel hervat zich kranig en thans moest Sijsele er aan geloven. Degraer lag aan de basis van belde doelpun ten, terwijl 1 min. voor de rust het tegendoel voor Sijsele werd genet. Daarmede was ook de eindstand be reikt. St Kruis, technisch hoogstaander dan Heist, won met eerder afgete kende cijfers, dank zij het opportu nisme van Herremans, die een hat trick lukte. Helst had, om zijn kra nig verweer, wel het eerreddend doel punt mogen lukken. De 14-2 cijfers door leider Blan kenberge tegen de staartploeg van Mlddelkerke gelukt, maken alle com mentaar vrijwel overbodig. Het werd een spel van kat en muis, v aartegen de bezoekers niets vermochten (Zie vervolg biz. 13J. St-Janskruisstraat 16, Poperinge. VAN RENTERGHEM JOZEF, Rekhofstraat 15, Poperinge. DEGRYSE ALBERT (2), Poperingestraat 117, Watou. Verder hadden we 3 deelnemers met 13 p.; 15 met 12 p.; 37 met 11 p. en 55 met 10 punten. In totaal rangschikten zich aldus 110 deel nemers. 105 Punten. Boudry Lucien (1), Vlamertingestraat, Reningelst. 96 Punten. Boeve Jozef (1), Klok hofstraat, Veurne. 55 Punten. Berkeln Noël (1), Ieperstraat, Roeselare 56 Punten. Dael Guldo (2), Me nensteenweg, leper. S3 Punten. Matte Marcel (1), Ho- bélaan, Veurne 82 Punten. Degryse Albert (2) Poperingestraat Watou. Stormc Noël (1), Nleuwstraat, Westvleteren. 79 Punten. Fossaert André (5), Po peringestraat, Watou. 78 Punten. Prophete C., Vismarkt, Dlksmulde. Vlaemynck René (1). Kouterstraat, Merkem. Bortler Paul, Bruggestraat. Poperinge. Dewulf Ro ger (1), St-Janskrulsstraat, Poperinge. 76 Punten. Berlamont Martha (1), St-Janskrulsstr.. Poperinge. Vlctoor André (2), Valkstraat, Poperinge. 73 Punten. Depoorter Albert (li, Abelestr., Poperinge. C&poen A Pannesteenweg, Veurne. Six Urbaln (1), Bulskamp (Veurne). 71 Punten. Verfalllle Michel (2), Poperingestraat, Oostvleteren. L«u- wers Denise (1), Valkstr., Poperinge. Popelier Gerard (2), Dulnkerkeetraat, Poperinge. Vandenberghe André. Iepcraardewcg, Roeselare. 70 Punten. Hossey Cyrlel (4), Hap- Jestraat, Krombeke. 69 Punten. Michlels Huberte (2),. Recollettenstraat, Nieuwpoort. D'Amour Urbaln, Qarenstr., Poperinge, Debruyne Camlel (3), Boeschepestr., Poperinge. Lauwers Georges, Ieper- .•traat. Poperinge. Verhoyen Jozef, Arme Klarenstraat, Roeselare. 68 Punten. Dael Michel (3), Dorp, Dlkkebus. Denys Camille (4), Vaux- sous-Chcvrcmontstraat, Poperinge. buffys Pierre (5) Provensteenweg, Po peringe. Boudry Lucien (3). Vla mertingestraat, Reningelst. Vange- luwe Camlel, Beverenstr.. Roeselare. 67 Punten. Battheu Albert, loper steenweg. Poperinge. 66 Punten. Dael Marcel (1), Me nensteenweg, leper. Muylle Gustavé (1), Paddevljverstr., leper. Werre- brouck Gilbert, Dlksmuidestr., leper. Ostyn Roger (1). Boeschepestr., Pope ringe. Top Maurice (1), Tien Gebo den. Poperinge. Vallaeys Paul, Ieper straat, Poperinge. Deraeve André. Klyttestr., Proven. Vanacker Guy. Poperingestraat, Vlamerttnge. 65 Punten. Suply Aurel (3), Dorp straat, Blkschote. Debruyne Camlel (2), Boeschepestr., Poperinge. Plat- teau Reml (1), Dorpstr., Voorm ezels. 73 Punten!' Carpéntler Maurice IJ?' uanïïnmeJdale Hospitaalstraat, Elverdinge. Benoot* anazame Christian, Bruggestr., Poperinge. Butaye .lullen. Korte Renlngelststraat, Poperinge. N. S. Leke P. WIJnendale 7-1 S. V. Dlksmulde Eernegem 3—1 Moere W. S. Adlnkerke 4-2 Koekelare S K. Esen 4—1 F. C. Handzame Lombardsljde 2—2 RANGSCHIKKING |ia 1. Herin. Oostende 11 11 0 0 72 10 2: 2. S. V. Koekelare 10 9 0 1 53 14 19 1 49 16 17 0 52 17 16 1 37 27 13 2 39 39 12 1 37 26 II' 0 24 37 o 1 20 46 7 1 16 69 7 1 12 67 3 2 20 67 2 2 21 61 2 2. S. V. Dlksmulde 11 8 4. S. K. Eernegem 11 8 - - li, - 12 11 10 11 10 5. N. S. Leke 6. Lombardsljde 7. W. Adlnkerke 8. V. C. Aartrljkc 9. S. K. Esen 10. S. K. Moere 11. V. O. Kclem Matchen voor Zondag a.s.: Hermes Oostende N. 3. Leke P. WIJnendale S. V. Dlksmulde S. K. Eernegem S. K. Moere W. S. Adlnkerke 3. V. Koekelare 8. K. Esen V. C. Aartrljke V. C. Kelem F. C. Handzame S. V. Plttem Izegem Sp. De Poolkapellenaar die momenteel te Evere vliegenierspeelt, kreeg van dhr Verkinderen een prachtige, plstefiets waarmede hij op de Brus-»^sKkof.v^^ vZil™^fler selse wielerbaan aan het oefenen Is f ?.lr,it' S' Hnnvledn Wij moeten het dan ook niet ultge-W Baara'-Vtjve'- V. c. Aarsele sloten achten dat wij hem deze win-IKoolskamp - S. V. Rumbeke ter op onze wielerbanen aan den trokt zien. Zijn debuut op de houten band zou binnen enkele weken te Gent plaats hebben. 4-1 6-0 52 ul tg. 0-5 2-1 RANGSCHIKKING De jaarlijkss statutaire vergadering van de B.W.B. Westvlaanderen kende een vlot verloop. Dhr Vande Kerck hove was wegens gezondheidstoe stand niet aanwezig en dat zal wel een der redenen geweest zijn waarom er nooit veel vuurln zat. Dhr Mathieu Brouwers gaf een overzicht van het aantal koersen ln het voor bije seizoen. De beroepsrenners kre gen 70 koersen, de onafhankelljken 29, de liefhebbers 193 en de nieuwe lingen 437. Voor de nieuwelingen tussen 16 en 17 jaar waren er 50 koersen. WIJ telden 313 nieuwelin gen, 236 llefhebbe.s en 29 indé's. Vervolgens gaf dhr Brouwers lezing van de veranderde sportreglementen terwijl dhr Kyndt aankondigde dat het ledenaantal ln het Jaar 1951 van 11.320 op 8.101 terug viel. Hij doel een warme oproep tot de clubs voor een degelijke propaganda, voor de le denwerving. Nadat dhr Vancomper- nolle een oproep had gedaan voor.», de bevordering van het toerisme en B dhr Vandamme gezegd had dat d<- kas er goed voor stond eindigde deze bijeenkomst met de stemming voor de beheerders van de provinciale afdeling. Dhr Rondelez werd niet herkozen. Te 11.18 uur was de vergadering afgelopen. Het zal ook wel de eerste maal geweest zijn dat alles zo vlug van de hand ls gegaan. li S. V. Plttem 12 10 1 1 48 12 21 2. V. C. Aarsele 12 8 1 3 40 10 19 8. S. V. Rumbeke 12 7 1 4 42 18 JS 4. Izegem Sp. 11 5 3 3 27 18 13 5. Tielt Sp. 11 5 3 3 33 25 13 6. S. K. Hooglede 11 6 5 0 14 25 12 7. S. V. De Ruiter 11 4 6 1 25 33 9 8. Ol. Koolskamp 12 3 8 1 19 26 7 9. Dosko Bevereu 12 3 8 1>16 33 10. S. K. Staden 12 3 8 1 23 35 7 U.S. K. zilverberg 12 3 9 0 17 33 6 12.3. K. St-Baafs 12 2 8 2 18 38 6 Matchen voor Zondag a.s.:- S. V. Rumbeke S. V. Plttem Izegem Sp. Dosko Beveren 8. K. Zilverberg S. K. Staden S. V. Do Rultej- Sp. Tielt K. Hooglede V. C. St-BaafS V. C. Aarsele Ol. Koolskamp 5-1 7-1 4-1 1-5 ultg. rschot A. C. F. C. Luik 0—2 .werp F. C. S. C. Anderlecht 02 ndard Cl. Luik Un. St-Gillls 1—2 Gantolse F. C. Mechelen 0—2 Mechelen S. C. Charleroi 50 Charleroi Berchem Sp. 1—0 dng Brussel Tllleur F. C. 2—1 •lng Brussel Un, Doornik 4—0 RANGSCHIKKING 01. Charleroi 14 7 2 5 23 20 19 Berchem Sp. 14 8 3 3 34 21 19 F. C. Luik 14 9 4 1 30 22 19 Un. St-Gillls 14 7 3 4 2fi 23 18 Rac. Mechelen 14 6 3 5 35 22 17 F. C. Mechelen 14 7 4 3 33 27 17 3. C. Anderlecht 14 8 5 1 32 20 17 Tllleur F. C 14 5 3 6 20 15 16 Antwerp F. C. 14 7 5 2 29 15 16 La Gantolse 14 3 5 6 21 27 12 Beerschot A. C. 14 3. 7 4 30 27 10 Dar. Brussel 14 3 7 4 17 27 10 Un. Doornik 14 2 7 5 14 39 9 Rac. Brussel 14 3 8 3 19 30 9 Standard Cl. L. 14 2 8 4 17 26 8 S. C. Charleroi 14 2 8 4 15 34 8 Matchen voor Zondag a.s.: chem Rac. Brussel eur Antwerp C. Luik - - D-ir. Brussel Doornik -erschot C. Mech - Ol. Charleroi C. Chart lanrl. Luik St-Glllls ïtüc. Mechelen lerlecht t aantel» 1—2 2—0 2—7 1—1 5—1 3—2 1—1 0—0 Rupel S. K. A. S. Oostende F. C. Ronse St Niklaas S. K. A. E. C. Bergen White Star Kortrijk Sp. F. C. Boom F. C. Brugge Un. Centre Ukkel Sp. F. C. Izegem Dendermonde C. S. Brugge Vlg. Hamme Rac. Gent RANGSCHIKKING 1. A. S. Oostende 14 9 3 2 29 19 20 2. Rac. Gent 14 7 2 5 22 6 19 3. F. C. Brugge 14 8 3 3 35 17 19 4. F. C. Boom 14 7 3 4 22 19 18 5. F. C. Ronse 14 7.3 4 28 24 18 6. White Star 14 5 5 4 36 27 14 7. St Niklaas S. K. 13 6 5 2 24 23 14 8. Rupel S. K. 14 5 5 4 15 16 14 9. Dendermonde 14 5 5 4 17 21 14 10. Kortrijk Sp. 14 5 6 3 21 28 13 11. Vlg. Hamme 14 4 6 4 24 27 12 12. Ukkel Sp 13 6 7 0 21 27 12 13. A. E. C. Bergen 14 4 8 2 23 38 10 14. F. C. Izegem 14 3 8 3 28 33 9 15. Un. Centra 14 2 8 4 21 31 8 16. C. S. Brugge 14 3 9 2 23 34 8 Matchen voor Zondag a.s.: F. C. Boom F. C. Ronse A. S. Oostende Vlg. Hamme F. C. Izegem Dendermonde Rac. Gent Rupel C. S. Brugge Ukkel U. S. Centre A.E.C. Bergen White Star F. C. Brugge 8. K- St-Nlklaaa Kortrijk Sport S C. Menen ti. V. Oudenaarde 30 V. G. Oostende Geraardsbergen 3—0 F. C. Roeselare SC. Elsene 0—0 Rac. Doornik Eendr. Aalst 40 S. V. Waregem S. C. Schaarbeek 2—2 S. C. St-Joost St Moeskroen 35 Beveren-W. F. C. Meulestede 4—1 Exc. St-Niklaas St. Kortrijk 22 RANGSCHIKKING 1. Rac. Doornik 14 11 2. V. G. Oostt nde 14 10 3. F.endr. Aalst 14 10 4. Beveren-W. 14 8 5. Schaarbeek 14 6 6. F. C. Roeselare 14 4 7. S. V. Waregem 14 4 F. C. Meulestede 14 Geraardsbergen 14 Oudenaarde St. Moeskroen St. Kortrijk S. C. Elsene 8. C. St-Joost S. C. Menen 14 14 14 14 14 14 9. 10. 11. 12 13 14. 15. 16. Exc. St-Niklaas 14 Matchen voor Zondag a.s.; Eendr. Aalst V. G. Oostende Oudenaarde Exc. St-Niklaas St. Moeskroen Beveren-Waas St. Kortrijk S. C. Menen Meulestede St-Joost Schaarbeek F. C. Pocselare Elsene - S. V. Waregem Oeraard sb erg en R. Q. Doornik 2 38 11 24 2 39 16 22 0 45 22 20 3 34 13 19 6 22 17 18 7 24 22 15 7 27 25 15 2 17 29 2,4 5 22 26 11 3 16 17 11 6 22 34 10 6 19 34 10 4 18 31 10 3 21 35 9 1 21 34 9 5 16 32 F. C. Tlc.t Zwevegem Sp. 1—0 Voorw. Oostcr.e Un. Herzeeuw 1—1 A. A. Moeskroih S. V. Wevelgem 2—4 F. C. Knokke Eendr. Wervik 3—3 OL Ingelmunster W. S. leper 20 C. S. leper S. K. Roeselare 43 W. S. Lauwe S. V. Blankenberge 12 F, C. Torho t Rac. Harelbeke 16 RANGSCHIKKING 1. S. K. Roeselare 2. C. S. leper 3. S. V. Wevelgem 4. E. Wervik 5. F. C. Knokke 6. Un, Herzeeuw 7. F. C. Torhout 8 Ol. Ingelm. 9. S. V. Blankenb. 10. Rac. Harelbeke 11. Voor. Oostende 12. A. Moeskroen 13. W. S. Lauwe 14. Zwevegem Sp. 15. F. C. Tielt 16. W. S. leper Matchen voor Zondag a.s.: E. Wervik S. K. Voorwaarts Zwevegem F. C. Torhout S. K. Roeselare W. S. Lauwe Rac. Harelbeke F. C. Tielt S. V. Blimkenberge C. S. leper W. S. leper A. A. Moeskroen S. v. Wevelgem Ol. Ingelmunster U. S, Horzeeuw Knokk* 14 11 1 2 45 10 24 14 10 1 3 40 10 23 14 8 3 3 30 23 19 14 5 3 6 23 25 16 14 6 5 3 38 26 15 14 6 5 3 27 27 16 14 7 6 1 32 37 15 14 7 6 1 23 39 15 14 7 7 0 28 25 14 13 6 6 1 26 23 13 14 4 7 3 25 35 11 13 4 7 2 25 28 10 14 3 7 4 20 27 10 14 4 9 1 20 29 9 14 4 9 1 21 37 9 14 1 11 2 11 43 4 W. S. Oudenburg S. V. Bredene 2—1 Nieuwpoort S. K. Torhout 4—2 Rac. De Panne Conc. Brugge 22 E. O. Gistel F. C. Sijsele 2—1 D. Blankenberge Mlddelkerke 142 V. V. Koksljde S V. Veurne 1—0 Den Haan Steenbrugge 1—3 St-Kruls F. C. Helst 4—0 RANGSCHIKKING 14 7 14 7 14 5 14 6 14 6 14 5 14 14 14 14 Dar. Blankenb. 14 11 Steenbrugge 14 10 St-Kruls S K. 14 9 Rac. De Panne 14 8 S. V. Veurne F. C. Hélst Conc. Brugge Nieuwpoort V. V. Koksljde S. K. Torhout F. C. Sijsele W. Oudenburg S. V. Bredene E. Q. Giste) S. K. Den Haan 14 3 10 Mlddelkerke 14 3 11 Matchen voor Zondag a.s.: F. C. Sijsele S. V. Nieuwpoort S. V. Bredene S. K. St-Kruls S. V. Vcurpe S. K. Den Haan F. C. Helst W. S. Oudenburg S. K. Steenbrugge V. V. Koksljde G. S. Mlddelkerke Rac. De Panne Conc. Brugge Dar. Blankenberge 8. K. Torhout B, Glatei 62 16 25 53 15 23 44 20 22 37 31 18 33 22 17 29 28 16 34 30 15 29 30 14 36 38 13 28 36 12 34 33 11 25 44 10 32 41 9 19 49 9 20 43 7 23 63 6 F. C. Meulebeke S. V. Moorsele 53 Ol. Ledegem F. C. Llchtervelde 21 V. C. Ardoole S. V. Moorslede 40 E. Beselare S. C. Oostrozebeke 0—11 St Elools Sp. S. K. Vlamertinge 41 St Joris Sp. F. C. Wakken 1—1 Dentergem Mol. Ingelmunster 25 V. P. Glts W. S. Houthulst 2—4 RANGSCHIKKING Oostrozebeke F. C. Wakken F. C. Meulebeke St Elools Sp. Vlamertinge Mol. Ingelm. W. Houthulst V. Dentergem V. C. Ardoole S. V. Moorslede Ol. Ledegem St Joris Sp. Llchtervelde V. P. Glts S. V. Moorsele E. Beselare 14 10 2 14 9 3 13 8 3 14 7 4 .14 7 4 14 8 5 14 7 5 14 5 6 14 5 6 14 6 7 14 4 6 34 5 7 14 6 8 13 3 7 14 2 9 14 0 10 41 19 22 35 25 20 31 23 18 33 28 17 32 30 17 35 24 17 43 33 16 30 25 13 30 30 13 29 25 13 17 25 12 25 32 12 28 21 12 21 28 9 22 36 7 7 46 4 Matchen voor Zondag a.s.: S. C. Oostrozebeke OL Ledegem S. V. Moorsele V. P. Glts F. C. Wakken V. V. Dentergem W. S. Houthulst F. C. Meulebeke M. S. Ingelmunster St-Jorls S. K. Vlamertinge V. C. Ardoole S. V. Moorslede St-Elools V, P. Llchtervelde G. Beselar* F. C. Komen Kuurne Sp. 3—3 F. C. Poperinge S. C. Le Hlzet 4- 0 F. C. Luingne B. S. Avelgem 3-8 Deerlijk Sp. Toek. Menen 2-2 Hulste Sp. Aalbeke Sp. 0—2 Dottenljs Sp. S. V. Vichte 8—0 S. K. Avelgem Rac. Waregem 30 F. C. Otegem S. V. Kortrijk 3—0 RANGSCHIKKING 1.B. S. Avelgem 2. F. C. Otegem 3. Dottenljs Sp. 4. Kuurne Sp. 5. Aalbeke Sp. 6. Hulste Sp. 7. Deerlijk Sp. 8. F. C. Poperinge 9. S. K. Av ;lgem 10. Toek. Menen 11. F. C. Luingne 12. S. V. Kortrijk 13. S. C. Le Blzet 14. F. C. Komen 15. S. V. Vichte 16. S. V. Waregem Matchen voor Zondag a.s.: Toek. Menen F. C. Poperinge Kuurne Sp. F. C. Otegem S. V. Vichte S. K. Avelgem S. V. Kortrijk F. C. Komen Rac. Waregem Dottenljs Aalbeke Sp. F. C. Luingne B. 8. Avelgem Hulste 81'. 8. 0. Ut fiiiet - Deerlijk fip. 13 11 0 2 43 32 44 14 10 2 2 41 22 22 14 7 3 4 40 24 18 14 8 4 2 38 30 18 13 8 4 1 32 18 17 14 7 5 2 35 28 16 13 6 4 3 31 23 15. 14 7 6 1 35 28 15 14 7 6 3 33 37 15 12 6 4 2 34 29 14 12 5 6 1 37 32 1 13 4 8 1 20 43 9 14 3 9 2 18 39 8 13 3 9 1 19 37 7 13 1 10 2 11 49 4 12 0 11 1 15 49 1 W. S. Fassendale E. Watou Brieten Sp. S. K. Elverdinge S. K. Gefuwe Dadizelc Sp. J. A. Waasten F. C. Woestcn S. Poperinge Zonnebeke RANGSCHIKKING 1. Brlelen Sp. 12 10 1 1 50 20 21 2. S. C. Zonnebeke U 0 2 0 45 20 19 3. F. C. Woesten 12 8 3 1 40 22 17 4. S. K. Goluwe 12 7 5 0 32 18 14 5. W. Passendale 12 5 4 3 30 30 13 6.B. S. Poperinge 11 5 4 2 26 14 12 7. Dadizelc Sp. 12 4 6 2 30 29 10 8. J. A. Waasten 12 3 7 2 17 35 8 9. S. K. Elverdinge 12 2 10 0 19 40 2 10. Eendr. Watou 12 1 11 0 18 61 1 Matchen voor Zondag a.s.: S. C. Zonnebeke W. S. PassendtH E. Watou S. K. Elverdinge Brlelen Sp. S. K. Gcluwe Dadtzele 8p. J. A. Waasten B. S. Poperinge F. C. Woesten S. K. Voorwaarts G. S. Mlddelkerke S. V. Nieuwpoort R. C. De Panne S. K. Den Haan W. S. Oudenburg Hermes G. S. Lefflnge Hermes Oostende G. S. Lefflnge E. G. Gistel S. V. Bredene V. V. Koksijse S. V. Veurne F. C. Poperinge B. S. Poperinge W. S. leper F. C. Komen F. C. Woesten S. K. Vlamertinge E. Wervik W. S. Houthulst E. Beselare C. S. leper V. C. Aarsele F. C. Meulebeke F. C. Tielt S. K. Roeselare S. V. Rumbeke F. C. Wakken Ol. Ingelmunster V. V. DentergW Molen Sp. s. C. Oostrozebeke V. C. Ardoole Tielt Sp. S. V. Plttem Dosko Beveren St. Kortrijk - S. V. Kortrijk F. C. Izegem S. V. Moorslede Ol. Ledegem St-Elools Sp. Uadlzole - Kuurne Sp. N, S. Heule - Kortrijk sp, Uudü&t - s' v'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 12