Trekkinge p HF.T WEKELIJKS NIEUWS WOONHUIS BOUWGROND WOONHUIS WOONHUIS EEN HOFSTEDE HOFSTEDE HOFSTEDEKE 1) HUIS met TUÈ^ 2) HU SS met TUIN SUIKERM- DROGERIJ TWEEWOONST ZAAILAND BOUWLANDEN Vraag LORA-LINTEN BURGERSHUIS WOONHUIZEN LANDHUIS TWEEWOONST WOONHUIZEN BOUWGROND BOUWLAND HOFSTEDEKE en drie HUIZEN EIGENDOM HOFSTEDEKE WEIDE Twee Villa's EEN WOONHUIS WOONHUIS HANDELSHUIS BOUWGROND ZAAILAND ZAAILAND BURGERSHUIS WOONHUIS BOUWGROND esi ZAAILAND WOONHUIS EEN WOONHUIS ZAAILAND WOONHUIS Lezers EEN WOONHUIS BOUWGROND BOUWGROND BOUWGROND BOUWGROND BOUWGROND BOUWGROND WEIDE WEILAND WOONHUIS Plakbrieven1 BURGERSHUIS GEKAPTE TAILLIE EIGENDOM HERENHUIS Bouw- en Welland EEN WOONHUIS RENTENIERSHUIS HOFSTEDEKE BOUWGROND WOONHUIS EEN WOONHUIS BURGERSHUIS HUWELIJKEN EEN WOONHUIS HANDELSHUIS HOFSTEDEKEN ZAAILAND Vrije Goud- Deviezenmark HOFSTEDE Kantoor van de Notaris VAN EECKE te Poperinge. UIT TER HAND TE KOOP HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 22 Dec. 1981. Bladz. 14. H met afhankelijkheden en 7 a. 82 ca. bebouwde grond en tuin, te BOE- ZINGE. wijk Kooihock, ter west zijde van de steenweg naar leper, er getekend Nr 28. Bewoond •'Mor Mr Theof Beeck- mnn. zonder schriftelijke huur. (4288 Kantoor van de Notaris VAN EECKE te Poperinge. UIT TER HAND TE KOOP Aren 70 Centiaren te POPERINGE. ter oostzijde van de steenweg naar Westvjeteren. dicht bij de stad. Onmiddellijke ingenottreding. (4381) Studie van de Notaris WILLEM IMPE-CASSICRS te Poperinge Zaterdag 22 December 1951 te 3 uur zeer stipt namiddag, te ReningelsW£lijtte, in het gasthof De Wijngaardgehouden door M. J. Deconlnck-Dumortier, openbare verlcoping in één zitting van zeer gerievelijk en welgelegen met afhankelijkheden en 1 a. 73 ca onder bebouwde grond en hof, staande en gelegen te DIKKEBUS (Vijverhoek)steenweg van Dlkke- bus naar leper, bekend bij kadaster sectie B nr 757 N/2. Ingenottreding 3 maanden na de betaling. Te bezichtigen op Donderdag 20 December, van 2 tot 4 uur pamiddag Verdere inlichtingen ter studie van de genoemde notaris, Boesche- pestraat 11. te Poperinge. (4383) NOTARIËLE AANKONDIGINGEN Studie van de Notaris -G. VANDENAMEELE te Watou. Maandag 7 Januari 1952 te 3 uur namiddag, te Watou, ter herberg bij Henri Loones, Grote Markt, OPENBARE VERKOPING VAN Gemeente WATOU, Winnezeeiestr. Gerievig met poort, stallingen, serre en ver dere afhankelijkheden, alsmede 12 aren 25 centiaren van bebouwde erf en schonen hovenievshof, be kend ten kadaster Noordhoek sek- tie A, Nrs 229q, 22!)i, 229k en 230g/2 Voorzien van pomp- en regenwa ter en electriciteit. Bewoond en gebruikt door Mr Maurice Ghesquière, zonder ge schreven pacht, mits 1000 fr. per trimester. (4545) Studie van de Notaris EMILE LEMAHIEU te leper Studiën van de Notarissen RAVESCHOT te Menen en VANDENBULCKE te Moorsele Op Zaterdag 22 December 1951 te 15 uur te Menen (bij de static) ter herborg Café Modernebij Wed. Pollie. Wahlsstraat 218 OVERSLAG VAN GEMEENTE MOORSELE i. Dudizeie straat 82 grcot volgens kadaster, 8 ha 69 a 06 ca., verdeeld in 5 kopen Koop 1 ingesteld mits fr. 300 000 Koop 2 ingesteld mits 228.000 Koop 3 ingesteld mits 158.000 Koop 4 ingesteld mits 2n1 0"0 Koop 5 ingesteld mits 197 000 Studie van de Notaris EDG. REYNAERT te Staden. Studiën van de Notarissen IMPE-CASS1ERS en VAN EECKE te Poperinge. OPENBARE VERKOPING ln één zitdag: Maandag 7 Januari 1952 te 2.30 uur namiddag, te Poperinge. Bertenplaats. in het gasthof De Katholieke Kring», van: GEMEENTE WATOU Een zeer goede en welgelegen in de Kortewilde- en Douviehoek. langs de Poperingedreef en dicht bij de steenweg van Watou naar Abele, voor een grootte van 8 ha. 82 a. 26, ca. Verdeeld in volgende kopen: Koop 1. De HOFPLAATS met gebouwen en 2 ha. 96 a. 6 ca. wei land en tuin. bekend bij kadaster ■eet. F. Nr# 149a. 147c, 146a en 144d. - Uitweg op de steenweg Watou- Abele. Koop 2. 1 Ha. 53 a. 90 ca. ZAAILAND, langs de Poperinge dreef sectie F, Nrs 201 en 202. Koop 3. 1 Ha. 30 ft. 20 ca. ZAAILAND, langs de Poperinge dreef,. sectie F, Nrs 195a, 195/2 en 194. Koop 4. 51 Aren 80 centlaren ZAAILAND, langs de steen weg Wa töü-Abele, sectie C, Nrs 1093a en 1093/2. Koop 5. 1 Ha. 11 a. 60 ca ZAAILAND, langs de steenweg Wa tou-Abele, sectie C, Nr 1092a. Koop 6. 1 Ha. 8 a. 70 ca ZAAILAND, langs de steenweg Wa- tou-Abele, sectie C, Nrs 1090b en 1091. De zes kopen gebruikt door Mr André Lobelle-Beernaert, met recht van pacht tot 1 October 1958, mits 17.176 frank 's jaars, vallende 1 Oc tober, boven de lasten en premie van brandverzekering. Pacht jaar lijks herzienbaar. Plan en inlichtingen ter studie van voornoemde Notarissen. (4587) Kantoor van de Notaris D. LAHAYE te Poperinge. Op Zaterdag 22 December 1951 te 3 uur namiddag te Woesten, ter herberg De Tramstatie Dorp- plaats, bij de Hr André Boudry. INSTEL MET PREMIE VAN GEMEENTE WOESTEN nabij de Dorpplaats, Molenweg 3 Een goed en welgetimmerd verdeeld in kopen (zie plakbrieven met plan). Koop 1. HOFPLAATS Molenweg nr 3 bestaande uit woonhuis, koeistal, zwijnestal, schuur, groot schoon kiekenkot, twee mindere kieken hokken, en weiland, groot 1.800 m2 of 18 aren. Onmiddellijk vrij. Koop 2. 1 Ha. 35 70 Ca. ZAAI- en WEILAND aanpalende aan koop 1 hiervoren, met pomp geplaatst in de weide. Gebruikt door Hr Joris Debyzer, landbouwer te Woesten, mits 4.050 frank per jaar, sedert 1949. Koop 3. 43 A. 80 Ca. WEILAND aanpalende aan kopen 1 en 2 hier voren, verdeeld ln 4 loten bouw grond en 1 lot welland (zie plak brieven met plan). Onmiddellijk vrij Bezoekdagen der hofstedegebou wen: de Dinsdag en Donderdag van Iedere week van 2 tot 5 uur na middag. Toeslag: Zaterdag 5 Jan. 1952 zelfde uur en plaats als boven. Voor alle verdere Inlichtingen en plakbrieven met plan, zich wenden ter studie van de notaris Lemahieu voornoemd, Elverdingestraat 25. te leper. (4393) Totaal: fr. 1.084.000 11 - Kctelstraat dragende nr 1 oread voor 4 a 40 ca. Ingesteld^mits 30.000 fr. dragende nr 2 gecad, voor 4 a 20 ca. Ingesteld mits 30 000 fr. STAD WERV1K. Hogeweg met 2 huisjes en land gecad, 22 a. Ingesteld mits 45.000 fr. Al de goederen zijn gebruikt zon der geschreven pachtvoorwaarden. Recht van samenvoeging, (4490) Studie van de Notaris WYFFELS te Roeselare Om uit onverdeeldheid te treden Vrijdag 4 Januari 1952 te 15 uur. i ln de Stad Gent», bij Mr R. Riehet, te Reningelst-Klijtte, openbare tekoopbieding van de vol gende goederen te RENINGELST, steenweg naar Kemmel: KOOP EEN: zijnde de gewezen herberg «Trans vaal», met 8 a. 14 ca. grond en land, dienstig voor bouwgrond, sek- tie C, Nrs 219h, 219i en ex-219g. KOOP TWEE: 18 Aren 60 Centiaren gelegen nabij koop één, sektie C. Nr 211b. Onmiddellijke ingenottreding. (4586) Studies der Notarissen J. RAMAULT te Wervik en VAN DEN BOOGAERDE te leper OPENBARE VERKOPING VAN 2 Ha. 79 a. 37 ca. gelegen te MOORSLEDE, Beselare- straat, verdeeld ln zeven loten, zo als aangeduid op de plakbrieven. Gebruikt door de medeverkopers M. en Mevr. Michiel Berten-Van- aerde sedert 1 Oktober 1949, zon der geschreven pacht en mits 5.000 frank 's jaars, boven de belastingen. ENIGE ZITTING: Dinsdag 15 Januari 1952 te 3 uur stipt 's namiddags, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, St-Maartensplaats te Wervik. Recht van samenvoeging. Lastenkohier, plan en inlichtin gen ter studie van bovengemelde/I Notaris RAMAULT te Wervik. (4553) aan uw Heer Notaris dat hij uw verkoping in bekend make. Zo zijt U er zeker van dat gans de streek haar kent., en meteen wordt het sukses ervan bevestigd. DE NIEUWE voor schrijfmachines, zijn on uitwisbaar, en voldoen aan de voorschriften van de wet van 10 Juli 1951 voor het opstellen van notariële akten. De LORA zwarte car bonpapieren voor het ma chineschrift zi.in eveneens onuitwisbaar. TE VERKRIJGEN BIJ: Papierhandel SANSEN-VANNESTE Gasthuisstr. 15, Poperinge. Tel. 430. Instel: Dinsdag 15 Jan. 1952 Toeslag: Dinsdag 29 Jan. 1952 te 3 uur namiddag in het Hotel de BourgogneStatieplaats, te Roeselare, van STAD ROESELARE 1. - Zuidstraat nr 70: Schoon en welgelegen met afhankelijkheden en tuin. Groot 363 m2. Vrij met 1 Maart 1952. 2. - Blekerijstraat nrs 81, 83 en 85: Drie welgelegen samen groot 2 a* 15 ca. Gebruikt: nr 81: zijnde de herberg HET VLAAMS FRONT door Jtl- lien Verhelst, mits 500 fr. te maan de. Nr 83: door de Wed. Deprez- Glelens, mits 300 fr. te maande. Nr 85door Oscar Deceuninck, mits 300 fr. te maande. Alle drie zonder geschreven pacht Verdeeld ln drie kopen. 3. - Wijk Zilverberg, Kleine Weg: Een schoon met afhankelijkheden en land. voor een grootte van 50 a. 65 ca. Koste' loos gebruikt gedurende zijn leven door Petrus David, geboren 22 Sep tember 1866. GEMEENTE RUMBEKE 8' wijk (Duivelshoek) nrs 49 en 50: met afhankelijkheden en land, groot 60 a. 10 ca. Gebruikt door Maurits Egger- mont en Honoré Schacht, ieder mits 2.100 fr. per jaar, zonder recht van pacht. Verdeeld in twee kopen. Al deze eigendommen zijn te be zoeken de Woensdag- en Vrijdag namiddag van 2 tot 4 uur, mits toe lating van de verkopende Notaris. 0,50 t. h. instelpremie. Voor behoud van samenvoeging. Ten overstaan van de Heren Vre derechter en Griffier van het Kan ton Roeselare. (4609) Op Woensdag 9 Januari 1952 te 3 uur namiddag in 't Gasthof De Gouden Hoorn bij de Heer Victor Gunst, te Staden, Ieper straat 1 (Markt) TOESLAG IN ENIGE ZITDAG van GEMEENTE OOSTNIEUWKERKE Drie gerievige vier kopen en ongeveer 16 aren Koop i. - WOONHUIS met, aan horigheden, erve en land, Ondank- straat, nr 243. groot 10 aren,*18 ca Eigendom palende aan 2 straten. Gebruikt door Heer Remi Lar mote-Puype, mits 3.000 fr. 's jaars zonder geschreven pachtvporwaar- den. Koop 2. - WOONHUIS met aan horigheden. erve en land, Ondank' straat, nr 242, groot 9 aren 77 ca. Eigendom palende aan 2 straten. Gebruikt door Mevrouw Léa La- mote. mits 2,000 fr. 's jaars zon der geschreven pachtvoorwaarden Koop 3. - WOONHUIS met aan- horigheden. erve en land, Ondank- straat, nr 241, groot 6 aren 27 ca Eigendom palende aan 2 straten. Gebruikt door Heer Valère De- cancq-Stubbe, mits 3.000 fr. 's jaars zonder geschreven pachtvoorwaar den. Koop 4. - Perceel BOUWGROND. Ondankstraat, groot 6 aren 97 ca. Koop 5. - Perceel BOUWGROND. Ondankstraat, groot 5 aren 54 c" Koop 6. - Perceel BOUWGROND, Ondankstraat, groot 7 aren. Koop 7. - Perceel BOUWGROND, Ondankstraat, groot 8 aren, 86 ca., palende aan twee straten. Deze vier kopen zijn thans ge bruikt, zonder geschreven pacht voorwaarden door Hr J Gevaert, mits 750 fr. 's jaars. Koop 8. - Perceel BOUWLAND, groot 15 aren, 92 ca., langs de Ge- meenhofstraat. Thans gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaar den, door Hr Frederic Vandesteene, mits 500 fr. 's jaars. 0.50 t.h. instelpremie te winnen. Voorbehoud van samenvoeging. Zie plakbrieven. (4575) Studiën der Notarissen DE BRABANDERE te Meulebeke en VERKEST te Tielt. Instel: Woensdag 9 Januari 1952 in De Fazant Toeslag: Woensdag 23 Jan. 1952 in De Hert te 15 uur, te Meulebeke, van: groot 4 V* hectaren ro MEULEBEKE en OOSTROZE- 3EKE Zie affiche met plan. (4462) Kantoor van de Notaris BUURMANS te Veurne. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE DE PANNE Een schone dienstig voor handelshuis, gelegen Leopold II-laan, nabij de Nieuw- poortlaan, groot 686 m2. (4579) Kantoor van de Notaris BUURMANS te Veurne. UIT TER HAND TE KOOP Studie van de Notaris DE VI3SCMER te Dentergem. UIT TER HAND TE KOOP Beste gelegen te PITTEM, groot 1 hectare 75 aren, en te EGEM, groot 28 aren 60 centia. Dadelijk vrij. Inlichtingen ter studie. (4463) Studiën van de Notarissen IGN. MUYLLE te Middelkerke en EDG. VAN HOVE te Brugge. VERKOPING bij gedwongene onteigening, van: IN OPBOUW gelegen nabij de Schoolstraat TE WESTENDE STAD VEURNE met stal, schuur en aanliorigheden en 31 a. 20 ca, grond. Alle inlichtingen ten kantore. (4578) Studie van de Notaris ACH. SAGON te Izegem. Toeslag: Donderdag 27 Dee, '51 te 3 uur namiddag zeer stipt, ter herberg De Krone b. Hr Aubin Vertriest, Plaats, te Ingelmunster, van: GEMEENTE INGELMUNSTER Nieuwgebouwd MET AANGEHECHTE FABRIEK (thans dienstig tot meubelfabriek), staande en gelegen Krekelstraat 2a (heel dicht de grote baan Ingel- munster-Oostrozebeke), samen groot 5 a. 95 ca., ten kadaster bekend sectie B, Nrs 1577E en 1577f. Vrij zes maand na de toeslag. Te bezichtigen de Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 3 uur. Studie van de Notaris CAMERLYNCK te Passendale. Kantoor van de Notaris DEERÉN të Roesbrugge-Haringe Maandag 31 December 1951 te 3 uur namiddag, ter herberg bij de Heer Roger Pareyn-Vercruyse, te Proven, Dorp. OVERSLAG VAN GEMEENTE LEISELE I. Een schoon en welgelegen bestaande uit woonhuis, schuur, stallingen en ruime bergplaats, als mede 16 ft 55 oa. onder bebouwde grond, hovenierhof en boomgaard. Slechts ingesteld: 200.000 frank. II. Een uiterst welgelegen perceel met eropstaande bergplaats, groot 12 aren 56 centiaren. Slechts ingesteld: 15.000 frank. III. Een beste partij groot 74 a. 80 ca,, gelegen wijk Clachoire, langs de steenweg. Slechts ingesteld: 130.000 frank. IV. Een beste partij groot 71 a. 80 ca., gelegen wijk Clachoire. Slechts ingesteld: 100.000 frank. A" bewoond en gebruikt, door de -ns+er Mevr. Wed. Guido V( Vrij met de betaling. (4617) Bij verandering van woonst. Toeslag: Vrijdag 28 Dec. 1951 te 15 u, in d'herberg «De Zwaan», bij Mr Guillaume Vandecandelac- re, te Westrozebeke, Dorp, van: Gemeente WESTROZEBEKE, Dorp Bruggesteenweg of Dorpstr., Nr 50, Een sterkgebouwd, schoon en geriefvol met stagie. serre, kiekenhok en tuin, sectie B. Nr 632g, 633e, 673c, groot 8 aren 99 centiaren. Het woonhuis bevat: kelder; op de gelijkvloers:' corridor en 4 plaat sen, keuken en achterkeuken; ter verdieping: 5 slaapkamers, 2 man sardekamers en zolder, Electrische leiding. Put- en re genwater. Bewoond en gebruikt door Mr André Carpentier-Latré. Slechts ingesteld: 216.000 frank. Ter vrije beschikking van de ko per, een maand na de toeslag. Te bezichtigen: Dinsdag en Vrij dag, telkens tussen 14 en 16 uur. (4554) Studie van de Notaris WYFFELS te Roeselare Instel: Dinsdag 29 Jan. 1952 Toeslag: Dinsdag 12 Febr. 1952 te 2.30 uur stint namiddag in het Hotel de BourgogneStatie- plaats, te Roeselare, van STAD ROESELARE Koornstraat 154 Gerievig voorheen herberg, groot 133 m2. Vrij van gebruik. 0,50 t.h. instelpremie. Ten overstaan van de HH. Vrede rechter en Griffier van het Kan ton Roeselare. (4610) Studie van Notaris DEVOS te Rumbeke, (Tel 369 Roeselare UIT TER HAND TE KOOP STAD ROESELARE: BOUWGRONDENSint - Jozefs kwartier, H. Hart, Meiboom, Vier- weg. Lindestraat. Rumbekesteen- weg. enz.. DRIE BURGERS HUIZEN. te Roeselare. center van stad. GEMEENTE RUMBEKE: BOUWGRONDEN, in en rond Dorpskom en Vijfwegen. Studie van de Notaris WESTERLINCK te Hooglede. Maandag 24 December 1951 te 3 uur namiddag, ter herberg De Sportwereldbij Mevr. Wed. M Samyn, te Staden, Statiestraat, INSTEL MET PREMIE VAN GEMEENTE STADEN 12 Schone percelen samen groot 3 ha 45 a. 34 ca, ge legen langs de gravier van Sta den naar Westrozebeke, wijk «De Sparre Voor de verdeling der kopen zie plakbrieven met plan (4400) De Notaris IGN. MUYLLE. be Middelkerke, hiertoe aangesteld door de Rechtbank van 1" Aanleg te Veurne, in date 23 Oct. 1951, zal. met tussenkomst van zijn ambts genoot Meester EDG. VAN HOVE, Notaris te Brugge, op navermelde zitdag openbaar en bij gedwongene onteigening, te koop aanbieden: GEMEENTE WESTENDE Twee aaneenpalende en in opbouw zijnde VILLA'S met afhangen en erve, gelegen nabij de Schoolstraat, gekadastreerd sectie B deel van nr 304 c/8. groot: Lot I: 300 m2. Lot II: 300 m2 (zie plakbrieven met plan). Met recht van samenvoeging. Vrij van pacht. Onmiddellijk beschikbaar. ENIGE ZITDAG: Woensdag 9 Januari 1952 te 14.30 uur stipt, ter herberg «De Kroon», bij dhr G. Dewulf, steen weg op Nieuwpoort, Westende. RECHT VAN OPBOD Om het even wie heeft geduren de vijftien dagen na de toewijzing, nog het recht om op te bieden. Het opbod mag niet lager zijn dan één/tiende van de hoofdsom van de toewijzlngsprijs. Het opbod wordt gedaan bij deur waardersexploot dat aan de wer kende Notaris betekend wordt, die het mededeelt aan de kopers en aan alle belanghebbenden. Alle inlichtingen bij de verkoop- houdende Notarissen. (4577) Kantoor van de Notaris JOS. SWENNEN te Nieuwpoort. Toeslag: Maandag 31 Dec. '51 te 2.30 uur namiddag, te Nieuw poort, ter herberg Au Nouveau Pelican bij de Hr Maurice Minne, van: Stad NIEUWPOORT, Canadal. 28, Gerievig met afhankelijkheden en erve, groot volgens titel 169 m2 66dm2. bekend bij kadaster sectie A, Nr 29g2. Slechts ingesteld: 100.000 frank. Nazicht: Maandag en Dinsdag, van 2 tot 4 uur. Verpacht mits 400 fr. per maand aan Mr Leopold Deplanter. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde Notaris. (4614) Studiën van de Notarissen F. DELAHAYE te Diksmuide en Mter LAUWERS te leper Op Donderdag 27 December 1951 te 2.30 u. 's namiddags, te Diks muide, ter herberg «De Tramsta tie bij Hr Gaston Wyrtsberghe, Woumenstraat, INSTEL VAN: Gemeente BEERST (Nieuwstraat) met medegaande erve, tuin en bouwgrond, gelegen in de Nieuw straat, sectie B, Nr 642c, groot vol gens meting 7 aren 61 centlaren (verdeeld in 2 kopen). Gebruikt door Hr Maurice Doom, mits Jaarlijks 3.200 fr. 0,50 t. h. instelpremie. (4471) Studie van de Notaris S. MAERE te Esen. GEMEENTE WOESTE)) Commissie van Openbare Onderste^ OPENBARE VERPACHT] Een peroeel groot 24 aren, gelegen te W( sectie A 603 Oostzijde, Tempej straat, genoemd de «Papa.' vroeger gebruikt door Heniaeq ter en toebehorende aan de' missie van Openbare Onmiddellijk vrij. De liefhebbers welke er stellen moeten hun pachtprij aangetekend schrijven sturep Hr Gruwier, Voorzitter der C(' gepost vóór 25 December 185| De opening der aanbledlnj geschieden in de vergadering 28 December 1951, ten gemis huize, te 7 uur 's avonds. De Voon (4445) Gruwier ft Kantoren van de Notarissen JOS. SWENNEN te Nieuwpoort en A. LACOURT te Oostende Studie van de Notaris IGN. MUYLLE te Middelkerke. op Maandag 24 December 1951 te 2.30 uur namiddag te Nieuw poort, ter herberg t De Stuiver bij de Hr Richard Dedeystere, van: STAD NIEUWPOORT Canadalaan nr 42. Gerievig met 02 a 83 ca. medegaande be bouwde en niet bebouwde grond, bekend bij kadaster sectie A deel van nr 29h en sectie B deel van nr 301b. Slechts ingesteld: 155.000 fr. Nazicht: Maandag en Dinsdag, van 2 tot 4 uur. Gedeeltelijk verpacht mits 400 fr per maand. (4473) Bij antwoord of vraag aan belang hebbenden, vergeet niet steeds Het Wekelijks Nieuws te ver melden. Dank V. Studiën van de Notarissen PIETERS te Reninge en DEEREN te Roesbrugge-Haringe Instel: Woensdag 26 Deo. 1951 te 15 uur, te Woumen, Dorpplaats, ln de herberg Het Hof van Com merce bij L. Vanoverschelde, van Gemeente ZARREN, Diksmuidestr. Koop 1. met medegaande gebouwen en af hangen, op de hoek der Diksmulde- straat en Klerkensteenweg, gekadas treerd A 172/m en ex-172/n, groot 11 aren 67 centiaren. Koop 2. - Een perceel langs de Dlksmuidestraat, sectie A, ex-172/n, groot 6 aren 88 centiaren. Koop 3, Een peroeel als voren, 5 aren 22 centlaren. Koop 4. Een perceel als voren, 4 aren 43 centlaren. Koop 5. Een peroeel als voren, 3 aren 64 centlaren. Koop 6. Een perceel als voren, 2 aren 85 centlaren. Koop 7. Een perceel als voren, 3 aren 85 centiaren. Koop 8. Een perceel langs de Klerkensteenweg, sectie A. Nrs 170/v en ex-169/ft, groot 56 aren 60 centlaren. Koop 9. Een peroeel sectie A, ex-169/a, groot 98 a. 46 ca Totale grootte: 1 ha. 93 60 ca volgens meting en ln één blok ge legen, palende aan drie straten. De eigendom wordt door d« ver kopers gebruikt en is VRIJ met de maand volgende op de toeslag. 0,50 t.h. Instelpremie. Zie affiche met plan. (43931 R AM3K APELLE-a.IJZEf Commissie van Openbare Onderstan: De Commissie van Openbat derstand van RamskapeUet.t' zal op 27 DECEMBER 1951, t, namiddag, overgaan tot de OPENBARE VERPACHTTS! van het gelegen ln deae gemeente, Pen;, weg 10. De aanbiedingen dienen gesloten omslag, aanbevolen,! stuurd aan de Hr Voonltai Commissie, vóór 27 Deoembei De pachtvoorwaarden liggfl inzage ten Gemeentehuize flink verzorgd, met of plan, ln één of twee k naar wens, levert ln s> korte tijd en aan zeer Mij prijs, de Drukkerij Santen Gasthuisstraat 19 Poperinge 11 c Studie van de Notaris CAMERLYNCK te Passendale UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE OOSTNIEUWKERKE Roeselarestraat 126. Schoon en gerieflijk met HOF, groot 11 aren 75 oa. Vrij van gebruik met Februari 1952. (4488) Studiën van de Notarissen CAMERLYNCK te Passendale en DE TAVETNIER te Langemark Dinsdag 8 Januari 1952 te 13.30 uur, in Vijversbossen bij hoeve Pype Victor, te Westro- zebe, OPENBARE VERKOPING VAN zijnde kastanje, elzenhout, plant soenen komptant en gewone voorwaarden, (4611) Studie van de Notaris W. L. de SAGHER Paardenmarkt 4 - Poperinge. (Tel. 381) UIT TER HAND TE KOOP: GEMEENTE GITS grote baan v. Roeselare n. Brugge Prachtige en degelijke bestaande uit zeer schoon en kloek gebouwd burgershuis met zeer rui me magazijnen en opslagplaats suikerijdrogerij, stallingen, afhan kelijkheden, koer, grote tuin en bouwgrond, groot 53 a. 70 ca. Gelegen in de wijk a Land van Belofte yi. dicht bij de Statie. Grote straatszijden langs de' baan Roerelare-Brugge en de koolskamp straat. Het burgershuis bevat benevens talrijke plaatsen: een vrlUdig ge ïnstalleerde badkamer, e' is voor zien van lopend water, centrale verwarming en electriciteit. Onmiddellijk vrij van gebruik, volgens overeenkomst. Verdere inlichtingen ter studie van genoemde Notaris. (4482) Studiën van de Notarissen EDG. REYNAERT te Staden en FR. AMEYE te Roeselare. Bij dadelijke uitwinning. Op Vrijdag 28 December 1951 te 3 uur namiddag, ter herberg Het Handelshuisbij Hl' Jules Crombez-Verhelst, Marktplaats, te Staden, TOESLAG in enige zitdag, van; Gemeente STADEN, Bruggestr. 22, Een voornaam met garage en tuin, groot 5 a. 2 ca. Gas, electriciteit, gedeeltelijke in richting van centrale verwarming met lopend water (warm en koud)". Vrij van gebruik. Aankomst één maand na de betaling. Recht van opbod na de toewij zing. Plan en Inlichtingen ter stu-'iën .(4376) Studie van de Notaris WESTERLINCK te Hooglede. Openbare verkoping in één zitdag op Maandag 7 Januari 1952 lc 3 uur namiddag ter herberg In Sleyhaefhe bij Mr Omer Vnu- daele-Lamsens te Hooglede, Sley- haeghe, van: GEMEENTE STADEN Twee schone percelen samen groot 94 a. 67 ca., gelegen langs de steenweg van leper naar Brugge, en voorhoofdende op een breedte van ongeveer 121 m. aan gemelde steenweg. Voor de ver deling der loten zie plakbrieven met plan. Recht van samenvoeging. Gebruikt door Mevr. Wed. Peire. te Staden, sedert meer dan 9 iaven. mits 1.500 fr boven de grondbelas tingen. (4373) VERKOPING BIJ GEDWONGENE ONTEIGENING VAN TE MIDDELKERKE steenweg op Nieuwpoort. De Notaris IGNACE MUYLLE te Middelkerke. hiertoe aangesteld bij bevelschrift der Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zal op navermelde zitdag, openbaar en bij gedwongene onteigening, te koop aanbieden: GEMEENTE MIDDELKERKE EEN WOONHUI?) met afhangen en erve. vroeger gediend hebbende als slachthuis, gelegen lanes de Nleuwpoortse steenwee. gekada streerd sectie B nrs 387b en 387c. groot 715 m2. Vrij van pacht. Onmiddellijk beschikbaar. ENIGE ZITDAG: Vrijdag 4 Januari 1952 te 14.30 uur bij dhr Jozef Haele- wy\ in de zaal Concordia» te Middel'-erke, Dorp. RECHT VAN OPBOD Om het even wie heeft geduren de vijftien dagen na de toewijzing nog het recht om op te bieden. Het opbod mag niet lager zijn dan (in/tiende van de hoofdsom van de toewijzingspri.is. Het öobod wordt gedaan bij deur waardersexploot dat aan de wer kende Notaris betekend wordt, die het mededeelt aan de kopers en alle belanghebbenden. Alle inlichtingen bij de verkoon- houdende Notaris. (4576) UIT OORZAAK VAN VERTREK Instel: Maandag 14 Januari '52 Toeslag: Maandag 28 Jan. 1952 te 2.30 uur namiddag, te Reninge, ter herberg bewoond door Mr René Verhille, Dorpplaats, van; Gemeente RENINGE, Dorpplaats, Een voornaam en welgelegen met stallingen, hoenderhok en af hankelijkheden, alsmede 33 a. 15 ca. onder bebouwde grond, lusthof, ho venierhof en weide met uitweg op de Lostraat, sectie B. Nrs 328t, 328q, 328p en 329. Het woonhuis is voorzien van electrieke leiding, regen- en put water. Prijzie van electrieke leiding, af sluitingen en fruitbomen: 6.000 fr. 0,50 t.h. Instelpremie. Ingenottreding met de geldtelling. (4564) Studie van Notaris S. MAERE te Esen Studie van de Notaris R. DE VLIEGER te Ichtegem. Toeslag: Maandag 24 Dec. 1951 te 2.30 uur stiot, ter herberg De Sportvriend bij Alfons Vancouil- lie te Ichtegem-Wijnendale, van: GEMEENTE ICHTEGEM Diksmuidebaan. A. Welgelegen bestaande uit woonhuis, paard-, koei- en zwijnestallen en grote schuur, groot 10 a 67 ca., waar bij ongeveer 2 ha. land in pachte gehouden wordt B. 6 Schone loten respectievelijk groot 3 a. 20 ca.: - 3 a. 14 ca.; - 5 a, 76 ca.; -5 a. 65 ca.; - 4 a. 4 oa. en 3 a. 89 ca., palende aan de voorzijde met. 10 m. tot 10.80 m. de steenweg Diksmui- de-Torhout en aan de achterzijde met 12,70 m. tot 17,65 m. de Steen straat. Al deze goederen zijn onvergeld gebruikt door de verkoper Mr Ch. Hautekiet. ten laatste tot 15 Oc tober 1952. Samen inpetleld: 127.000 frank. Studie van de Notaris P. SIMPELAERE te De Panne. Maandag 7 Januari 1952 te 14.30 u., in de café «Jean Bart», Duinkerkekeiweg, te Adinkerke, OPENBARE VERKOPING VAN een gerievig te ADINKERKE. 8, Duinkerkekei weg, groot 422,2 m2. Seffens vrij. Alle inlichtingen ter studie van de verkopende Notaris (tel. 58 De Panne). (4616) Studiën van de Notarissen BUURMANS te Veurne en DELAHAYE te Diksmuide. Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Diksmuide Op Maandag 24 December 1951 te 3.30 u. 's namiddags te Diksmui de, ter herberg De Tramstatie bij Hr G. Wynsberghe, INSTEL VAN; GEMEENTE BEERST Wynendaelestraat met medegaande erve en tuin gelegen in de Wynendaelestraat, sectie B nrs 655k, 655L en 655m, groot 5 a. 20 ca. Gebruikt door Hr Roger Doom, mits jaarlijks 2.400 fr.. vallende op 1 October en 1 April, op voor hand te betalen. 0.50 t.h. instelpremie. (4472) Toeslag: Maandag 24 Dec. 1951 te 15 uur te Werken ln de herberg Het GildhofDorpplaats, bij Lucien Vanpoucke. GEMEENTE WERKEN Prachtig en uitstekend onderhouden (Sterfhuis van R. Vandeberghe- Vanpoucke) met grote afhankelijk- LENING VOOR WEDEROPBOU Eerste schijf. 211* Trekking van 15 Deceakf' Wint 1 millioen frank: Reeks 2985 Nr 061 Tweede Schijf j? 150* trekking van 9-1MI V Wint 1.000.000 fr.: REEKS 6690 Nr ld d Wint 500.000 fr.: k REEKS 6055 Nr Ml T, De andere obllgatlën vuÉ reeksen zijn Inlosba&r ad 1* Derde schijf. 83' Trekking van 11 Dtcemk Wint 1 millioen frank: Reeks 8369 Nr 943, Wint 250.000 frank: Reeks 9416 Nr 914 LOTENLENING 10 21 Trekking van 18 DecenH Wint 1.000.000 fr.: 278.381 17 loten van 26,000 fr.: 118.756 149.137 155.898 1! 220.187 224.571 228.183 2 256.34 5 271.241 284.913 9 338.213 348.172 366.071 SP 372.711..yl"' JONGELING, 23 jaar, langt kennismaking voor liï met kristelijk meisjes. - M ter drukkerij onder Nr 4566,: JUFFER, 24 jaar, heden, boomgaard en tuin, groot pend. verlangt kennikmaklM 29 a. 70 ca. Onmiddellijk vrij. Ingesteld: 295.000 fr. Alle inlichtingen ter studie. (4489) Studie van de Notaris F. DELAHAYE te Dik3muide. Op Maandag 24 December 1951 9te 2.30 u. stipt 's namiddags, te Houthulst, ter herberg bij Mevrouw Wed. Simoens, OVERSLAG VAN GEMEENTE HOUTHULST met aanhorigheden, medegaande erve en tuin, gelegen langs de steenweg van Houthulst naar Ter- rest, sectic C, Nrs 482k2, m2 en n3, groot 18 aren 85 centiaren. Gebruikt door Mr Albert Simoens. Vrij met de overslag. (4377) OPENBARE VERKOPING VAN Twee welgelegen Villas met BOUWGRONDEN en een Handelshuis TE DE PANNE. Koop 1. - Gemeubelde VILLA, genaamd Quelques Fleursmet aanhorigheden, garage en erve, ge legen Jul. Demolderlaan 20, groot 211,42 m2. Koop 2. - Gemeubelde VILLA, genaamd «Les Rosiers», met aan horigheden en erve. gelegen Meeu- we'flaan 24, groot 245,97 m2. Koop 3. - Perceel BOUWGROND, Meeuweniaan, groot 310,94 m2 Koop 4. - Perceel BOUWGROND. Meeuwenlaan, groot 307,81 m2. Koop 5. - Welgelegen HANDELS HUIS, gelegen Zeelaan 126, groot 122,70 m2. Alles vrij van gebruik. Recht van samenvoeging. Sleutels bij de Agence Muilier, Nieuwpoortlaan 36, te De Panne. Instel: Maandag 7 Januari 1952 Toeslag: Maandag 21 Jan. 1952 te 14.30 uur, in hot, hotel Mon Bijoubij M. De Smet, 92, Zee laan, te De Panne. 0,50 Lbj Itt#teipr<wïü«. 44&80) Studie van de Notaris DELAHAYE te Diksmuide. Op Maandag 31 December 1951 om 2 uur 's namiddags, te Diks muide, ter herberg De Vrede bij Mr Jerome Zwaenepoel, Grote Markt, INSTEL VAN: Stad DIKSMUIDE, Esenslraat, Een schoon gelegen met garage, magazijn, medegaande erve en koer, gelegen in de Esen- straat (bij de Grote Markt) en die nende thans tot herberg, zijnde «De Mooie Molen», sect. B, Nr 333d, groot 2 aren 10 centiaren. Gebruikt door Mr Remi Ranson. zonder schrift. 0,50 t.h, Instelpremie. (4563) Studiën van de Notarissen S. MAERE te Esen en J. LOOTENS te Zedelgem. Toeslag: Maandag 31 Dec. 1951 te 15 uur, te Esen, Statie, in de herberg De Statiebij C. De- bandt-Degraeve, van: Gemeente ESEN, Amphoek, Koop 1. in besten staat met afhangen en erve, boomgaard en weiland, te Esen. Schinnerstraat, gekadastreerd sectie D. Nrs 216/1, 217 c, 218/a en 214/c. g roct75 aren. Gebruikt door Fr. Vanstechelman- Verhelst sedert 1 April 1951, mits 917 fr. ner twee maanden. Ingesteld: 175 000 frank. Koop 2. Een partij nalende aan koop 1. gekadastreerd sectie D, Nrs 233. 234/c en 215/b. met een grootte van 1 hectare 21 aren en 70 centiaren. Thans gebruikt door Leon Er- vlnek, te Esen, en VRIJ met Kerst dag 1951. Ingesteld: 100.000 frank. /-He inlichtingen ter studie der Notarissen. Zie affiche met plan. (4571) I huwelijk mef Heer met go» trekking en een weinig gefori# Schr. ter drukkerij Nt I JONGMAN, 36 jaar, bei» met eigen zaak, verlangt' making voor huwelijk nw meisje van 25 tot 35 jaar, niets bezitten. Schrijf drukkerij onder Nr 4568. DEFTIGE JONGM.lV middeld, goede eigen zaak,» kennismaking met deftig bemiddeld, van 25-35 jaar, - ter drukkerij Nr 4539. HIER HET GROOTSTE, DO' TK48TE KATH. HUWfcBf WERK. Vel j. pratjijkfö geheim. Brief wis. Een reeks huwelijkskandidate! U. Schrijf om docum. e«> naar: DE GELUKKIGE KOMST, Postbus 11, DE!' m, Of: Postbus 381, AtlWUiF Of: Postbus 231. Brussell w rrtr 75- fr. GOUD; Pond Nap Neon Louis Dollar PAPIER: Dollar Gulden Zwitserse frank Franse frank Pond Sterling Mask 85- |et 645.- 5%'Ie 501,50 'W 132,50 '120 Studie van de Notaris de GRAVE te Lo. TE KOOP UIT TER HAND Goede groot 36 of 45 ha., naar keus. nabij 'NAMEN. Vrij mits opzeg 2 Jaar van te voren. Alle inlichtingen ter studie. INGELMUNSTER Woonhuis, gel. Bruggeatraat 49, gr. 1 a. 37 ca. Toeslagprljs: 183.000 fr. Notaris Sagon te Izegem. (11-12-81) IEPER Rentenlershuls, gelegen Elverdin gestraat 59, groot 1 a. 47 ca. Inge steld: 195.000 fr, Toeslagpr.: 228.000 frank. Notaris d'Huvett-re, ta leper. (13-12-51) RENINGELST 1) Woonhuis, gel. Westerse Klijtte- straat 36. groot 13 a. 10 ca. 2) Zaailand, nevens voorgaande, gr. 14 a. 90 ca. Samen ingesteld: 32.000 frank. Toeslagprljs: 62.000 fr. No taris De Cock, te leper. (15-12-51) KOMEN 1. Woonhuis, gel. rue du Triangle, met 6 a. grond en tuin. Ingesteld: 130.000 fr. Toeslagprljs: 133.000 fr. 2. Woonhuis met 3 a 55 ca. grond en t.uln. Ingesteld: 85.000 fr. Toeslag prljs: 86.000 fr. Notaris Naudts, te Komen. (18-12-51) MENEN Woonhuis, gel. Wahlsstr. 53. groot 2 a. 60 ca. Toeslagprljs: 170.500 fr. - Notaris Ra/veschot, Menen. (15-12-51) DE PANNE Woonhuis, villa Mon Repos gel. Maskenslaan 37, groot 212 m2. Toe slagprljs: 255.000 fr. Notaris Slm- pelaere, te De Panne. (17-12-61) KLERKEN 1. Bouwgrond, gel. Stokstraat, groot 10 a. 21 oa. Ingesteld: 30.000 fr. Toe slagprljs: 45.000 fr. 2. Woonhuis, gel. Stokstraat, groot 14 a. 60 ca. Ingesteld: 95.000 Ir. Toe slagprljs: 95.500 fr. 3. Bouwgrond, gel. Nieuwe Grltweg, groot 4 a. 21 ca. Ingestsld: 20 000 fr. 4. Bouwland, groot 7 lfts0r steld: 11.500 fr. Toeslagpr.:Jffi.Si 5. Bouwland, groot 161, "F J gesteld: 32.500 fr. Toesla®r!?p* frank. Notaris L. Cordy, men. 1 HOOGLEDE Eigendom, gel. Koning»#:: huls. hoenderhokken en D'Ugltt 63 a. 61 ca. Afzonderlijk samen: 193.000 fr. To- 276.000 fr. Notaris WmW«5< Hooglede. MIDDELKERKE K1;1: Handelshuis, gel. LeopolJ'jft., groot 1 a. 20 ca. Ingesteld: Toeslagprljs: 416.000 fr. Swennen te Nieuwpoort. NIET TOEGESLAGEN OOt'1' MOORSELE Kezelberg. haan Roesel»'') 1Handelselgendom, IwF Wagenmakerlj groot 4 a. gesteld: 130.000 fr. 2) Weldeke en tuin, P? 70 ca. Ingesteld: 17.500 fr. 0o hand verkocht. Notarl» j. strooper, te Waregem. POPERINGE Eigendom, gel. ing«t#ï Kots# Etg' groot 3 a. 18 ca. u, Verkoping afgelast, hay®, te Poperinge. OOSTKERKE t Woonhuis. groot 1 a. 50 ca. I'E Uit de hand I'; Got i a. 50 ca. Ingesteld, „lt de hand Callewaert, te - HARELBEKE - STO—j. Hofstede, gel. O# d Ieperstraat, gr°£* jn. Niet VerdB^t de banT«*$'$' •V.v 'SI tft?1' tpj, t.V, So '85

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 14