Het Huis AU RENARD BLEU Verhandelingen van Roerende en Onroerende Goederen 134 Millioen HYPOTHEEK KRONIEK Bouwleningen SCHAAKRUBRIEK ZOEKERS AANBESTEDINGEN AU RENARD BLEU ?\S83 - RIJSELSTRAAT -MENEN BURGERSHUIS W.H.B. ANTVERPIA Te KORTRIJK Te BRUGGE Marktprijzen Een Hofstede MAALDERIJ WOON H U IS w 4*J m Te koop I Gevraagd BANK VAN ROESELARE WEDUWE EJGENB2ÖEV1 GRASHOFSTEDEKE Gevraagd Vraagt plaats Te huur Te huur gevraagd Verloren Uitslagen Plakbrieven ROVER «PEEGIE» «HET WEKELIJKS NIEUWS* Zaterdag: 22 Dec. 195L' Bladz. 15. GOEDKOPE WONINGEN TE ADINKERKE (Naamloze Maatsohapplj) bericht van aanbesteding NIEUWBOUW VAN 14 EENGEZINSWONINGEN Op VRIJDAG 21 DECEMBER '51, te 14 uur, ter vergaderzaal Hou- gardla8, De Pannelaan, Adin kerke, door de plaatselijke Naam loze Maatschappij v. Goedkope Wo ningen en Woonvertrekken, Adin kerke, BOUWEN van 14 veertien EENGEZINSWONINGEN in de Burgweg en hoek Burg- weg en Nleuwstraat, Veld, Adinherke. 1 Lot: Volledige opbouw; bestek: 540.642,16 frank. Vereiste erkenning: categorie D... Klasse 3. Aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen of worden opgestuurd .nlts voorafgaande storting per post- mandaat, tegen de prijs van 600 fr. bij dhr Arch. LEPOUDRE Hemd, Nieuwpoortlaan 115, De Panne. De aangetekende aanbiedingen moeten ter post besteld worden ten laatste op Donderdag 20 Dec. 1951, aan het adres van de Voorzitter der lokale Maatschappij, de Heer VAN- ROÏÏTTE Arthur, Duinhoekstr. 7 Adinkerke, de aanbiedingen mogen ook afgegeven worden vóór 14 uur, Vrijdag 21 December 1951, in voor noemd lokaal. AANNEMERS OPGELET! - Het lastkohier betreffende bovengemel de aanbesteding bevat geen clau- süle voor herziening der prijzen in geval van prijsschommeling van dc bouwmaterialen. (4395) S.P.R.L. Telefoon 565 De specialisten van het mooie pelswerk Indien gij een mooie en schone pels begeert, wend U in volle vertrouwen tot het Huis «AU RENARD BLEU» Het bijzonderste pelshuis der streek. Al onze artike len worden steeds ten huize gemaakt met bonten van eerste keus. Mededinging onmogelijk aan gelij ke kwaliteit. HERSTELLINGEN - VERANDERINGEN VAN MANTELS en PELSEN VAN ALLE AFKOMSTEN. Maximum kwaliteit aan de laagste prijzen. verkoopt in volle vertrouwen en waarborgt de nieuwste modellen. Teruggave van 10 aan Oudstrijders, Oor logsinvaliden en Staatsagenten. REISKOSTEN VERGOED BIJ AANKOOP. BEZOEKT ONS ZONDER VERBINTENIS. TE KOOP Gerieflijk gelegen in Zwarte Nonnenstraat te Veurne, vrij van gebruik. Inl. bij Architect F. Leper, Jan Pootlaan, 13, St Idesbald, tel. nr 21635, of Zwarte Nonnenstraat 17, Veurne. (4191) Magazijnen open gans de Zondag Gemak van betaling Goedkoper dan in Frankrijk ADRES GOED OPMERKEN (3276) «■■diesel STEYR STEYR TRAKTOREN Trekken voren, Godes hele wereld rond! 15 PK diesel: vanaf 79.000 fr. 30 PK diesel: oiÉsÊTSTEYR slechts 122.000 fr. looi bfloe vlaanderen hydfoliek z mz. OC li llc. MALOEOEM. tic 02 9.900 f I\ OVER TE NEMEN TE GISTEL: GROOT HANDELSHUIS dienstig voor twee handelszaken. Met poort en werkplaats. Hoek Markt en Kerkstraat 2. Zich wenden: Declerck, Hoek Markt en Kerkstraat, Gistel. (4410) UIT TER HAND TE KOOP Openbars Onderstand leper OPENBARE AANBESTEDING Vrijdag 28 Deoember 1951 te 3 uur, aal ter zittingszaal der Commissie, Rijselstraat 38, overge gaan worden tot de opening der aanbiedingen voor het leveren van Vlees, Vle, Bier, Cichorei, Suiker, Deegwaren, Gist en Borstels. Alle inlichtingen te bekomen op het Secretariaat, Rijselstraat, waar het lastenkohler ter inzage berust der liefhebbers. (4448) STAD POPERINGE Aanbesteding. OP 7 JANUARI 1952, te 14 uur, openbare aanbesteding voor bouwen van CAFE-RESTAURANT* CINEMA-GARAGES te POPERINGE, Grote Markt, voor rekening van Mevr. D. LAHAYE- VANDECASTEELE. Vanaf 27 December 1951 zijn de documenten te raadplegen of te kopen bij Architect CARPENTIER, Iepersteenweg 50, Poperinge. (4618) |Geen verder zoeken Geen moeilijkheden Wij hebben nog te plaatsen voor Nieuwjaar ln WAT MET DE BETALINGSUNIE? De®3 vragende zin 1$ mee gewettigd. Want het gaat de E.BAJ. En het wordt I op ALLE eigendommen van j U of van derden als borg Onmiddellijke regeling. Ook Steeds eerlijke, rechtzinnige voorwaarden. Terugbetaling naar keuze. LAAGSTE INTEREST, f Nooit kosten op voorhand. 108, Lange Lozanastraat, Antwerpen. - Tel. 37.73.03. Begijnhofstraat 12. Mie üiagen van 10 tot 12 U. en 2 tot 6 uur. Wijngaardstraat, 9, - I Iedere Woensdag van 10.30 tot 4 uur. (4372) WERVIK. Hocveboter 88-93 fr. lelkerljboter 94-96 fr.: grote eieren i,7J fr.; kleine eieren 2,25 fr.; Wervlk- p tabak, extra kwaliteit, 110-120 fr.; ixtra Richmond 150 fr. |- MENEN. Hoeveboter 89-92 fr.; melkerljboter 94-96 fr.: grote eieren 1,60 fr.; kleine eieren 2,30 fr.; konijnen 75-125 fr. het stuk; wilde konijnen 45 fr. het stuk; hazen 90-125 fr.; braad- itlekens 45-55 fr. het kg.; eoepklekens 55-65 fr. hej stuk; oudo duiven 15 fr. .et stuk; Jonge duiven 20 fr. het stuk; anten 75-80 fr. het stuk; patrijzen fr. het stuk; tabak der streek, goe- 'de kwaliteit, 85-90 fr.; extra kwaliteit, Rmengd met uitheems mengsel, 110- ,120 fr.; extra Richmond 150 fr. EOE TA/IK. 95 koelen, 16-22 fr.; flll vaarzen, 24-27 fr.; 34 ossen, 23-26 fr.; 15 stieren 22-25 fr.; 11 kalveren 18-40 fr.; 25 varkens, 29-31 fr.; 6 paar- ien, 14-16 fr. f DIKSMU1DE. Hoeveboter 88-92 fr.; melkerljboter 92 fr.; eieren 2,25- |,35 fr. KOMEN. Hoeveboter 89-93 fr.: pelkerljboter 95-96 fr.; eieren 2,80- 3,45 fr.; Wfervlkse tabak, goede kwali- tolt, 85-95 fr.; extra kwaliteit gemengd (het uitheems mengsel 110-120 fr.; ex tra Richmond 150 fr. NDERLECHT. Varkens 2.069 s, hetzij 174 meer dan vorige week. rkt; kalm. Magere varkens: 32 tot 50 fr. het stuk; half-vette: 30 tot fr.; vette: 29 tot 30 fr. ORTRIJK. Tarwe 450-460 fr.; lt 400-410 fr.; rogge 445-450 fr.; ha- 410-420 fr.; wlntergerst voor de uwerlj 390-400 fr.; zomergerst voor brouwerij 480-490 fr.; erwten an- dan groen geoogst 550-575 fr.; te bonen 760-775 fr.; paardenbonen 450 fr.; half-sulkerbleten 58.50-60 voederbleten 42,50-44 fr.: clchorel- en, oude oogst, 295-300 fr.; clcho- onen, nieuwe oogst, 302-308 fr. rdappelen: Ideale 135-140 fr.: Bintje 140 fr.; Voran 125-130 fr.; Industrie 130 fr.; Alpha 125-130 fr.; Rode 145-150 fr.: aardappelen voor vee- ding 65-70 fr. Lijnzaad 860-875 ruw vlas, strovlas, ongedorst, 375- fr.; vlas geroot op de grond 675- fr.; vlas geroot ln putten 1200- fr. Stro met machine gedorst, estro ln bundels 650-675 fr.; rog- ro, haver- en gerstestro 700-725 fr.; estro met vlegel gedorst 800-825 Weldehpol 1250-1400 fr.; klaverhool 1500 fr.; luzernchool 1750-1900 fr.; hoeveboter. 90 fr.; 1400 eieren, fr.: gegiste kaas 35 fr. OESELARE. Vlas, 250-350; 350- HJnzaad, 750-800; koolzaad, 750; estro, 60-70; roggestro, 60-70; ha- ttro, 60-70; gerstestro, 60-70; weide- 100; tarwe, 450; rogge. 475; ha- 420; zomergerst, 475 wlntergerst, voederbleten, 50-55; erwten, 500; 'Ppelen, 135-140; latere soorten, *'5; cichoreibonen, 300-315; hoeve- 417,5 kg,, 90 fr.: eieren. 2,40; es, 30; hennen, 30; kalkoenen, SUde duiven. 13; jonge duiven, 40: Joen, 30; vellen. 32; blggenmarkt. we~ens mond- en klauwzeer. 'SSMUIDE. Ossen het kg. 21- *J.; koelen, het kg. 31 fr.: boter, ff. het kg.; eieren, 2,40 fr. het «ffnf. eieren, 2,10-2.20 fr. 't stuk. Aangevoerde hoeveelheid bo- kt; prils 91-92 Ir. het ke. Deze vragende zin is meer dan ooit slecht met geleidelijk duidelijker dat de leidende personali teiten niet meer weten van welk hout pijlen maken. De E.B.U. Is een soort zoete inval geworden, waar de slechte debiteuren zonder scrupule hun slag slaan, op de rug van de gewetensvolle schuldeisers. Er waren oorspronkelijk wel maatregelen voorzien om de ap petijt van die debiteuren binnen de grenzen van het redelijke te houden. Dat moest namelijk gebeuren door geleidelijk belangrijker worden der aanzuiveringen ln goud of harde de- vlezen. Maar als puntje bij paaltje kwam, verzaakte men eenvoudig aan deze evenwlchtselementen, omdat ze zogenaamd materieel onmogelijk ble ken. Maar op dat moment zaten wij reeds zo diep ln de knel dat wij aan de gevolgen niet meer konden ont snappen en slechts uiterste pogingen konden doen om de nadelige gevol gen er van te verzachten. Wat er nu zal kunnen gedaan wor den om de E.B.U. ln stand te houden, daarvan weten wij alleen dat men er ln lengte van dagen over confereert. Men suggereert zelfs dat ons land de ruim 5 milliard credlet die, wij boven het aanvankelijk voorziene kworum hebben verleend, gewoon als een ca deau zou moeten beschouwen, als een belangloze bijdrage tot de heropbeu ring van minderbedeelden. Het gro teske van deze suggestie ligt voor de hand en wij hoeven er geen verder commentaar aan te wijden. Er ls he lemaal geen gevaar voor dat onze overheid deze suggestie maar een moment ln overweging zou nemen. Wij staan gelukkig niet meer al leen ln de oppositie. Zwitserland ziet namelijk ln dat het stilaan dezelfde weg opgaat als wij. Het wil profijt trekken uit onze ondervinding en zou zelfs niet aarzelen de E.B.U. ge woon vaarwel te zeggen. Italië dreigt ln hetzelfde vaarwater te belanden en spreekt overigens een zelfde taal als Zwitserland. Moest deze dubbele be dreiging werkelijkheid worden, dan zou de Betalingsunle niet noodza kelijk hoeven op te doeken. Maar moest ook ons land zich terugtrek ken (en er ls ernstig sprake van) dan zou het natuurlijk gedaan zijn met de E.B.U. Dat zou het goed einde van onze milliardenvorderlng na tuurlijk niet begunstigen. Integen deel. Daarmee zouden wij dan terug ln het billateraal systeem zijn verzeild en al de vooruitzichten voor een langs een omweg te bereiken omwis- selbaarheid van de Europese munten waren daarmee voor lang naar de maan. Men ls gewoon In dergelijke benauwende omstandigheden een reddende hulp te verwachten van over de oceaan. Doch de verkiezings omstandigheden maken nieuwe hulp momenteel zo goed als onmogelijk. Vandaar dat de Amerikanen veeleer de slechte debiteuren steunen en drukking uitoefenen op de ln het nauw gedreven schuldeisers. Mis schien zullen de Amerikanen toch bijdraaien als puntje bij paaltje komt. Anders ziet het er voor ons werelddeel allesbehalve rooskleurig uit. Welgelegen HANDELSEIGENDOM in het centrum der stad Poperinge. Groot 4 a. 85 ca. (voorgevel 9 m.) Onmiddellijk vrij. - A. t. D. (4497) Voor aan- en verkoop van VILLA'S en BOUWGRONDEN te KOKSIJDE en Omliggende wendt U: Agence Walckiers F. en I. KOKSIJDE. - Tel. 210.18. (4498) schuldlgd is op zijn winst van 1950 en waarvoor hij nog geen aanslag- blllet ontving of die nog geen aanslag ontving voor 1951 ln de grondbelas ting, kan uit eigen beweging een pro visie "gaan storten bij zijn gewone ontvanger. Daardoor krijgt hij de toelating het effectieve bedrag van die belastingen, aldus vereffend, nog op te nemen ln de algemene onkos ten van 1951. Maar dan moet hij die provisiestorting natuurlijk nog vóór Nieuwjaar gaan uitvoeren. VEREFFENING VAN DE EMISSIEBANK Deze week werd door de Minister van Financiën, bij de Senaat het wetsontwerp Ingediend, waarvan er reeds geruime tijd sprake ls en dat voor doel heeft de likwidatie te re gelen van de z.g. Emlsslebank die bil het begin van de oorlog ls opgericht geworden door de Nationale Bank, de particuliere Belgische banken en de vooraanstaande Industriële middens, met het doel de normale functie van de Nationale Bank over te nemen ln oorlogstijd, maar dan meer speciaal wat betreft de relaties met het bui tenland. Aanvankelijk bedroeg het kapitaal van deze bank 150 millioen fr. en was tot beloop van 20 aanbetaald. Het ls namelijk op deze bank dat onze vorderingen op Duitsland zijn sa- mengelopen en bij het einde van de oorlog een bedrag van 67 milliard hadden bereikt. Deze vordering werd door de Staat overgenomen en inge diend bij wijze van schadevergoe dingsels. Waar natuurlijk niets van terecht komt. Deze vordering wordt door het nieuwe ontwerp dan ook als vervallen verklaard. Doch dat ls niet voldoende om de Emlsslebank te kun nen Hkwlderen, zonder verlies. Daar om zullen de aandeelhouders, volgens het nieuwe ontwerp uitgenodigd worden de resterende vier vijfden van hun Inschrijving te storten. Als puur verlies natuurlijk. Bij de vereffening zullen dan be- ^ande.^»d,V0^nlnST ws»rVOie2n" CHARRIOTS voor drooginstallatie, men norni&Sil zijn en w&sx msh m««<41 w» v 1 qa vir\Afrta i Rn reukje aan zit, bij voorrang wofden "étende 1 x 1,30 m- hoogte 1,60 uitbetaald. Al de andere zullen moe ten content zijn met een evem^.0 TE KOOP Groot schoon en gerievig HERENHUIS dienstig voor vrij beroep of handel. Grote hof, garage en werkplaats. Alle inl. Kaaistraat 12, leper, iede re dag van 14 tot 16 uur. (4312) UIT TER HAND TE KOOP NIEUW HUIS met groot magazijn en inrijpoort stallen voor kiekens en varkenshok ken, koer en hof. Dienstig voor han del, garage of werkplaats. - Langs '/////t. vTlïfïM, ',CSk UIT TER HAND TE KOOP Ruime NIJVERHEIDSGEBOUWEN en gronden - 2 Ha. Water, electriciteit en allerh. Gelegen langs afleidingskanaal. Zuid-Vlaanderen. Schrijven nummer 4622 ter druk kerij. (4622) UIT TER HAND TE KOOP Provincie Antwerpen met goede gebouwen en beste tarwegronden; gans gedrai neerd; gelegen langs steenweg dicht bij het dorp. - Groot 9 Ha. ln één blok. - Mogelijk heid van 5 Ha. bij te huren. - Vrij met 15 Maart 1953. Te bevragen: II. VANDE VYVERE, St-Michielstraat 1, TIELT. - Tel. 572. (4468) OVER TE NEMEN nieuwe baan. MOERE (Gistel). Oostzijde 3, (4313) OVER TE NEMEN WINKELINSTALLATIE met TEXTIELWAREN. - Wegens vertrek. Inl.: Terreststraat 46, Hout hulst. (4623) TE KOOP OF TE HUUR HANDELSHUIS te Moeskroen, op 70 m. van de grens te Marliere en 200 m. van tolpost. Gebouwen 9 m. gevel in de Marlierestraat en 26 m. In Brug straat (hoekhuis met poort), 2 deu ren, kunnende dienen voor winkel, cqfè of beenhouwerij. Inl. bij Cyriel Deboutte, Kort' 27> rijkstraat lare. Reutelhoek, Bese- (4624) UIT TER HAND TE KOOP Zeer goed gelegen en welbeklante UIT TER HAND TE KOOP Volledige en degelijke inrichting voor TABAKKERVERIJ en DROGERIJ Met alle toebehoorten. Zich wenden: A. Joye, Vredestr. 2, Staden. (4408) TE KOOP TE MOESKROEN: Om gezondheidsredenen. Goed gelegen HANDELSHUIS vooral geschikt voor zuivelhandel, vishandel en dergelijke. - Model inrichting. - Verzekerde broodwin ning. - 100 m. van de grens en in volle werking. Schr. ter drukkerij onder num mer 4409, die zal doorzenden. (4409) m. handel in veevoeders en granen. Aanstonds vrij. - Streek Poperinge. Schrijven ter drukkerij onder Nr 4504. (4504) CEREMQNIE-Kostumen TE HUÜR: habit, Jacquet, smoking louwkleren. 'f SPINNEWIEL75 Zuidstraat, ROESELARE J. De Bruyne- Vandendriessche (Tel. 718). (d-2818) Gerieflijk 8,5 m. voorgevel, in de Wervikstraat te MENEN, 10 m. van statie, tram en markt; waterleiding en electri citeit. Inl.: Wed. H. Ramaut, Leiestraat 15, in de Wervikstraat, MENEN. (4599) gp m 11 NOVEMBER 1951 DIAGRAM Nr 11 partijstelling: Wit speell •n geeft met in enkele zetten. GEMEENTE MERKEM ONMIDDELLIJK TE HUUR Prachtig nieuwgebouwd HERENHUIS Centrale verwarming, waterlei ding, volledig ingerichte badkamer, garage, serre, hor. Gelegen centrum stad Roeselare. Inl.: Rijselstr. 19, Roeselare. (R.2891) TE KOOP POSTZEGEL VERZAMELAARS We zenden U ruilboekjes voor het aanvullen van uw verzameling, aan 1/9* van de waarde, t.t.z. voor een cataloogwaarde van 10 fr. betaalt u 0,90 fr. - Alle eerste keus zegels. - Vraag ze aan volgend adres: GEORGES MOENS, Gazemeterstr. ALLE SOORTEN MOTO'S lichte en zware Wisselstukken voor moto's Motowielen voor karretjes en kruiwagens, 175 fr. het stuk Motobanden 18 en 19 en talion, vanaf 50 fr. het stuk Autowielen compleet vanaf 350 fr. Voituurbanden alle maten. Ook nog verschillende Mototripor- teurs. AANKOOP VAN OUDE MOTO'S EN AUTO'S OF IN WIS SEL. Bij PRIEM MAURICE Bruggesteenweg 85, GITS. 90, ST NIKLAAS (Waas). "(4505) Tel. 2056 Roeselare. (4608) Noordstraat 38, Roeselare Agentschappen IEPER, Dlksmuldestraat 22. VEURNE, Noordstraat 24. BRUGGE, Vlamingstraat 35. Alle Bank-, Beurs- en Wissel verrichtingen. Voordelige voorwaarden. VOORUITSTORTING VAN DE BELASTING In het Staatsblad van 15 dezer is het bericht verschenen dat de laatste jaren geregeld gepubliceerd werd enkele weken voor Nieuwjaar en dat voor doel heeft betalingen mogelijk te maken, op afkorting van de voor het dienstjaar 1951 nog niet geves tigde belastingen. De personen die reeds een voldoen de vooruitstorting hebben gedaan, op grond van de sedert de Wet Van Houtte Ingevoerde nieuwigheid, ten einde te genieten van de belastings vermindering van 10 op de be drijfsbelasting, zullen dus ln het huidig bericht niet veel nut meer hebben. Volgens het onderhavig bericht kunnen de natuurlijke en rechtsper sonen, wier aanslagen ln de Inkom stenbelasting over het dienstjaar 1951 (inkomsten 1950) nog niet geregeld werden, alsmede zij die hun aanslag- blllet betreffende de grondbelasting van het Jaar 1951 nog niet hebben ontvangen, vóór het einde van het lopende jaar, ln de handen van de ontvanger van de belastingen van hun ambtsgebied, een op hun nog niet ten kohlere gebrachte belastin gen aan te rekenen provisie storten. De aldus vóór het einde van het Jaar 1951 gestorte provisies zullen, binnen de te dezen door de wettelij ke bepalingen voorziene grenzen, aan genomen worden als lasten, aftrek baar van de Inkomsten van het Jaar 1951, belastbaar voor het dienstjaar 1952. Er wordt een belangrijke bemer king aan toegevoegd: de hierboven bedoelde provisie welke dient gestort bij de gewone ontvanger van het ambtsgebied, is onafhankelijk van de bij artikel 2 van de wet van 30 Juni 1951 voorziene vervroegde stortingen, welke enkel op de voor die speciale aangelegenheid aange duide postrekening kunnen gedaan worden en anderzijds slechts als be- drljfsultgaven voor het Jaar 1952 kunnen aangenomen worden. Dat wil zeggen; het gaat hier niet om een vooruitstorting volgens art. 2 van de wet Van Houtte, om een belastings vermindering te genieten en die trou wens op een daartoe speciaal aange duide oostrekening moest geschieden. Neen, maar een handelaar of een ven- npotscliap dia nog belastingen ver deel van wat er zal overschieten. De volledige terugbetaling betreft ln hoofdzaak de accreditleven en de certificaten door de Emlsslebank uit gegeven, in de plaats van de Natio nale Bank en die in zekere zin be doeld waren om de Inflatoire terug slag van een ultvoerprovenu gedu rende een bepaalde tijd uit te scha kelen. Net als er thans gedaan wordt door middel van de 5 afhoudingen. Elk van die certificaten was, naar de letter, gedekt door een evenredig be drag aan normale staatsobligatlën. Het lot dat deze certificaten en ac creditleven beschoren wordt, ls voor alsnog niet zeer duidelijk. Want naar verluidt zouden deze stukken, indien ze verband houden met een handels transactie met de vijand, gewoon niet terugbetaald worden. De saldi van de lopende rekeningen zouden even wel voor volledige terugbetaling In aanmerking komen, doch vermoede lijk zal ook hier een onderscheid ge maakt worden, precies als voor de certificaten. Als wij er meer over we ten, komen wij er op terug. MONETAIRE TOESTAND De weekstaat van de Nationale Bank, afgesloten per 13 dezer, ver leent ons een goede kijk ln de resul taten van de Jongste afrekening ln het kader van de Europese Betalings unle, namelijk over de verrichtingen van de maand November. Onze vor deringen van de maand bereiken weinig minder dan vier milliard, waarvan in eerste Instantie onze eigene schuld tegenover dezelfde partners, zegge 304 millioen moet worden afgetrokken. Het ls ons bekend dat een soort Improvisatie-oplossing ons voor deze maand een betaling toezegt van 1,250 millioen. waarna de reqt weerom voor onbepaalde tijd op het schuldboek dient bijgeschreven. Welnu, deze laatste rest bedraagt zomaar 2.736 millioen. Hierdoor stijgt ons tegoed op de Betalingsunie en op de E.B.U.- landen tot weinig minder dan 18 milliard. Wegens de betaling die ons gewerd, stijgt onze goudvoorraad met 137 millioen en de voorraad degelijke de viezen met 731 millioen. Het verschil tussen hun totaal en de bedoelde vereffening van 1.250 millioen ls na tuurlijk opgegaan aan onze courante handelsverplichtingen met andere werelddelen. WIJ merken trouwens dat de op termijn te leveren goud en deviezen met 472 millioen dalen. Dat alleen ls dus bijna voldoende om de totale Inkomst te hersamenstel - len. Die 472 millioen zullen wel hoofdzakelijk kortlopende schatkist schulden zijn tegenover het dollar- land. Wat de financiering van de nieuwe credietverlening aan het buitenland betreft, nl. 2736 millioen, deze viel natuurlijk volledig ten laste van de schatkist en de middelen daartoe werden opgehaald uit de voorschot- tenrekenlng, waarvan het debetsaldo Juist met 2.736 millioen stijgt. Dat ls natuurlijk een zware klap voor de thesauriemiddelen van de schatkist. Want, hoewel de parastatalen hun saldo met 270 millioen kunnen ver minderen, toch staan wij nu voor het feit dat er nog slechts 3 milliard be schikbaar zijn, met de zwaarste ver valdag van het jaar voor de deur. Het lijkt dus wel zeker dat er over kort een oplossing zal moeten komen in de ene of de andere richting, ten ein de te beletten dat de beschikbaarhe den van de schatkist niet zouden blijven teloorgaan door Interventies ln het Internationaal handelsverkeer. WIJ hebben verleden week de richting aangewezen waarin men de oplossing tracht te vinden, nl. door het af wentelen van onze credleten op de rug van de particuliere sector. Wat algemeen toegejuicht wordt. Zoals dit gewoonlijk het geval Is, midden de maand, daalt het gedis conteerd handelspapier met 319 mil lioen en de voorschotten op over- heldsfondsen met 114 millioen. De bankbillettenomloop volgt een zelfde richting en daalt met 747 millioen om de 91.354 millioen te bereiken. Het ligt voor de hand dat wij hier stilaan meter, bevattende leder charrlot 56 bakjes (caslers), alle in goede staat. Z. w.: Rondekom 22, Roeselare. (R-2894) AUTO «Chevrolet», 7 pl„ in zeer goede staat. Inl.: Cassel- straat 47, Poperinge. (4141) MOOIE TOOG EN LOKET ln elk, met snijwerk en Amerikaans glas, als ook DRIE TAFELS. Genadige prijs. Te bezichtigen bij H. Delanote, Vaart straat Pollinkhove. Verder nog een MARKTKRAAM met tafels en nieuw dekzeil, met verkoopvergunning. Bij Sissau Hilaire, beenhouwer, Oosten- desteenweg 38, Middelkerke. (4412) SCHOENMAKERSNAAIMACHINE, Durkopp in zeer goede staat. Bij Wed. Vermeulen, Oudevestenstraat 32 H. Veurne. (V-2708) PIANO en toebehoorten. Omstre ken Lo. A. t. D. (4507) PLATTE BREIMACHINE, gauche 8/80 Dubied met alle benodighe- den erbij, ook voor het breien van sokken. Matige prijs. Inl.: Armen- tiersstraat 28, Ploegsteert. (4508) 30 HOFBARRIEREN en WEIDE- POORTEN. Bil André Deroo, West- vleterenstwg, Oostvleteren. (C-3571) OKKASIE BREIMACHINE «Pas- sap zo goed als nieuw. Aan voor delige prijs. Te Woesten. A. t. D. (C-3662) BUREAU AMERICAIN, ln eik, zo goed als nieuw. BUFFETSTOOF merk Dumoullnin zeer goede staat. FIETS dienstig voor bakker of been houwer. Goede okkasle. Wegens ver trek naar het buitenland. Inl.: Haig- laan 194, leper. (1-2754) PRACHTIGE VOLIERE, lopende op Wieltjes. EIKENHOUTEN VELOKAR zo goed als nieuw. SCHOENMAKERS NAAIMACHINE. kunnende ln wer king zien. Bij André Dehoucke. Kom straat 38. Poperinge. (C-3670) SCHONE HOUTEN POORT, hoog 2,93 m., breed 2,50 m. Te Poperinge. A. t. D. (4594) ZEER GOEDE OKKASIE BILJART met 12 stokken. Zich wenden na 17 u.: Kerkstraat 35, Koksijde. (4595) LEERJONGEN BIJ BEENHOUWER. Leopoldlaan 12, Oostduinkerke. (4520) DEFTIG MEISJE, keuken en huis werk kennend. Voor katholieke in stelling aan de kust. Schrijven ter drukkerij onder letters A. K. (4525) GEVRAAGD: of ongehuwde vrouw, voor familie met twee kinde ren. Kost en inwoon. - Op hoogte van koken en huison- derhoud. - Hoog loon. - Te leper. - A. t. D. (3953) IwmiMiMmimswtwswwtWkfö BEKWAME DEFTIGE MEID, kost en inwoon. Goed loon. Te leper. A. t. D. (4600) O EERLIJK EN DEFTIG MEISJE, rond 16-17 Jaar, om te helpen in huishouden met kinderen. Familie leven. Bruggestraat 26, Poperinge. (C-3678) o MEISJE of WEDUWE, van 22 tot 40 Jaar. Dringend. Voor omgeving Roeselare. Mag beproefd worden om te kuisen. Wat kunnende naaien. Goed burgersleven. Goed loon. Schrij ven ter drukkerij onder letters G.S. (R-2900) UIT TER HAND TE KOOP: GERIEVIG WOONHUIS met stallingen, hennenhok, 44 a. land en hof. - Kouterstraat, dicht bij de Plaats. Inl. bij Jules Hallewaert, Kou terstraat, Merkem. Vrij met 1 Jan. 1952. (4625) OVER TE NEMEN BROOD- PASTEIBAKKERIJ gelegen Grote Markt, bij kerk. Ir3.: Six, Wervikstraat 17, Komen. (4626) GEMEENTE LOKER UIT TER HAND TE KOOP: herberg «GEMEENTEHUIS», met grote poort, stallingen, schuur en aanhorigheden, gelegen midden de Dorpplaats. De koper zal kunnen pachten: ongeveer 2 ha. weide en land Inlichtingen: GUI DO GEZELLE- STRAAT 11, VLAMERTINGE. (4613) De oplossing, met mogelijke var rianten, inzenden aan het adres Mr BAERT, Diksmuidestr. 79, IEPER, ten laatste op de 2" Zondag na de diagramverschijning. Er zijn vijf punten te winnen, bij te voegen bij uw vorige punten. Hallo, liefhebbers, we verwachten van U een kaartje met de oplossing. Graag kenden wc uw mening over de rubriek, want we willen steeds beter doen. Oplossing vorige rubriek: volgen de maal PARTIJ Nr 15. Gespeeld ln het Centenary Tornooi (Engeland 1951). - 1* Schoonheidsprijs. - A. MatanovicN. ROSSOLIMO (Spaans). - Gesloten variant, aantek. gebaseerd op deze van Dr M. Euwe in schaakmat. 1. é2-é4, é7-é5; - 2. Pgl-f3, Pb8- c6; - 3. Lfl-b5, a7-a6; - 4 Lb5-a4, Pg8-f6; - 5 0-0, Lf8-é7; - 6. Tfl-él, b7-tö; - 7. La4-b3, d7-d6; - 8. c2-«3, L?8-g4 (de tekstzet wordt gespeeld om druk uit te oeferen op het cen trum. Dit is hier niet het geval om dat wit d4 niet gespeeld heeft en dit nu ook achterwege laat)- 9. h2-h3 (eerst d3 ware beter, be nevens Pd2 en Pfl en pas na de zwarte rochade de loper tot een verklaring dwingen); - 9. I,g4- h5; - 10. d2-d3, h7-h6; - 11. g2-g4 (min of meer gedwongen. Er dreigt immers g5-g4); - 11. Lh5-g6; - MMMWMWUMMWUUIAMAmMUUIIWIi UIT TER HAND TE KOOP SCHOON BURGERSHUIS met koetspoort en hof, centrum leper. - A. t. D.(1-2757) UIT TER HAND TE KOOP TE DE PANNE: Goedgelegen HANDELSHUIS met inrijpoort en werkhuis, ge schikt voor elk bedrijf. Vier ap partementen. - Schrijven ter druk kerij onder Nr 4138. (4138) OVER TE LATEN groot 10 gemeten, gelegen tussen IEPER en DIKSMUIDE. Onmiddellijk vrij! Zich wenden: G. BOURDEAU. 74, Rijselstraat, IEPER. (4565) VERWERTJ-NIEUW WASSERIJ KOENTGES Generaal Lemanstraat 17, Brugge, VRAAGT WINKELJUFFER voor haar bijhuis te Veurne. Aanbiedingen schriftelijk met op gave van referenties. (4420) GROTE STOCK NAAIMACHINES voor huishouden en naaisters. Zigzag. Lage prijzen. Vijf Jaar waarborg Casselstraat 5, leper. (4596) ZWARTE PIANO, merk K. Bord ln zeer goede staat. Te Veurne. A. t. D. V-2715) 5.000 CAPSULES, flessen 32 C.T. Z. w.: Pannestr. 35, Veurne. (V-2714) VOLLEDIGE INSTALLATIE voor café, wegens uitscheiding van bedrijf. Pannestraat 4. Veurne. (V-2713) AUTO Chevrolet de Luxe4 deuren, 1951. Nieuw. Uitzonderlijke prijs. Waarborg. Garage Barbier P., Iepersteenweg 17, Veurne. - Tel. 408. (V-2712) LANDBOUWTRACTOR L a n z - Bulldog» 25 PK., met aangepaste ploeg. Z. w,: Garage Reml Anseeuw, Grote Markt 3. Lo. (4597) PRACHTIGE Quart. VLEUGEL- PIANO. Te De Panne. A. t. D. (4598) EETPLAATS of schone KEUKEN MEUBELS, als nieuw, bestaande uit dressoir, tafel, 6 stoelen, voor 4.500 fr., alsook groot buffet. 2.500 fr. Goede okkasle. Z. w.: Veemarkt 7, leper. (1-2759) BIERTONNEN aan 100 fr. 't stuk. Inl.: Kasteelstraat 44, Oostvleteren. (46271 AUTO «Renault» 4 PK. 1950, 11.000 km., radio en dubbele verwar ming. Verkoop wegens ziekte. Zo goed als nieuw. Zeelaan 284, Koksijde-Bad. (4628) CHAUFFEUR wonende te De Pan ne of omliggende. Schrijven ter drukkerij onder Nr 4509, die zal doorsturen. (4509) DEFTIGE EN EERLIJKE MEID voor café. Zich wenden: Ooststraat 35, Veurne. (4522) GOEDE MEID, 16-20 jaar, kost en Inwoon. - Deloore, Mariastraat 18, Brugge. (4601) 9 LEERGAST - ELECTRIEKER. BIJ Plaete Albert, Boeschepestraat 21. Poperinge. (4602) -ALGEMENE VENNOOTSCHAP- AFSLAGZEGELS «MELIOE» 65, Zuidstraat, Brussel, vraagt AGEN TEN voor de provincie, liefst goed Ingewerkt ln kruidenierswinkels, dro gerijen en merceries. Schrijven aan voormeld adres met referenties. (4603) DEFTIG METSJE, in katholiek huisgezin. Goed loon. Goede getuig schriften vereist. Zich wenden Dins dag of Vrijdag: Verriest, Leopold- straat 13. Kortrilk. (4604) HALVE GAST of LEERJONGEN. Met leercontract. Ter beenhouwerij Marcel Vangheluwe, Kerkstraat 13, Koksi1de-Doro. (4629) DIENSTMEID. Zich wenden: Café Bristol. Nieuwstr., Veurne. (V-2718) 9 BEENHOUWERSGAST. met leer contract. Z. w.: Decorte-Coudron, Nleuwstraat 4, Veurne. (V-2717) HANDELSREIZIGER, op hoogte van voedingswaren. Met goede ge tuigschriften. Omstreken niet be paald. A. t. D. (4605) 9 CHAUFFEUR, met goede getuig schriften, 30 Jaar. Omstreken niet bepaald. A. t. D. (4606) 9 METSJE 18-19 Jaar, als meld. te leper. Poperinge of omliggende. Zon dag vrij. A.t.D. (1-2755) A'ERWERIJ-NIEl'W WASSERIJ KOENTGES Generaal Lemanstraat 17, Brugge, VRAAGT WINKELJUFFER voor haar bijhuis te Diksmulde. Aanbiedingen schriftelijk met op sturende cijfers zullen noteren, om gave van referenties. (4421) einde het Jaar een recordhoogte te houden te helpen. Te Poperinge, A. halen. It p. 14510) SCHOON HUIS met hof. Te Al- verlngem. Schrijven ter drukkerij onder Nr 4607. (4607) CAFE, keuken, koer en 4 kamers. Beste ligging. Vrij einde deze maand. Geen overname. Z. w.: Brouwerij Vanneste, Adinkerke. (4523) 9 WOONHUIS met grote tuin, te leper. Inl.: Veemarkt 8, leper. (1-2756) o HANDELSHUIS, Ooststraat 45. te Veurne. Inl.: Coggelaan. 25, Veurne. (V-2700) 9 TWEE PLAATSEN, ongemeubeld, voor keuken en slaapkamer, voor da me alleen. Te leper. A. t. D. (4338) ALGEMENE BOUWWERKEN Tweede helft van Dec. LOMBARD SIJDE. Op de Dienst der Militaire Gebouwen, Hoolstraat 27. Brugge bou wen van een wacht-, een verpleeg- en een keukengebouw, Kamp van Lom- bardsijde. Bestek 7.100.000 fr. Tweede helft van Dec. LOMBARD SIJDE. Op de Dienst der Militaire Gebouwen, Hoolstraat 27, Brugge bou wen van 10 troepenblokken, 1 burelen- blok en 2 W. C.-paviljoenen, wegen en leidingen voor derde groep, te Lom- bardsljde. Bestek 15.500.000 fr. Tweede helft van Dec. LOMBARD- SIJDE. Op de Dienst der Militaire Gebouwen, Hoolstraat 27, Brugge bou wen van onderofficierenmess, kantine en gebouw voor stortbaden met lei dingen, te Lombardsijde. Bestek fr. 6.000.000. Tweede helft van Dec. LOMBARD SIJDE. Op de Dienst der Militaire Gebouwen, Hoolstraat 27. Brugge bou wen van tweede Commandogebouw te Lombardsijde. Bestek 270.000 fr. 21 Dec. Te 11.30 u., ter S.M. De Mandel11, Botermarkt, Roeselare, voltooien van 42 huizen, zijnde: lot 1, 12 hulzen te POPERINGE, Vaux-sous- Chêvremontstraat, bestek 928.152 fr.; lot 2. 12 hulzen te STADEN, Hooglede straat, bestek 1.041.985 fr.; lot 4, 10 hulzen te DADIZELE, Ledegemstraat, bestek 864.369 fr.; lot 5. 8 huizen te DADIZELE, Ledegemstraat, bestek fr. 697.050. 21 Dcc. ADINKERKE. Te 14 u., ln de vergaderzaal HougardiaDe Pannelaan 8, door de N. M. voor Goed kope Woningen aldaar, bouwen van 14 eengezinswoningen in de Burgweg en hoek Burgweg- en Nleuwstraten, Veld (1 lot, volledige opbouw). Bestek: з.540.642,16 fr. 24 Dec. NIEUWPOORT. Te 11 ten stadhulze te Nieuwpoort, door de MIJ De Goedkope Woning Nieuw poort bouwen van 5 woningen. 24 Dcc. ROESELARE. Te 11 u., op het Gewestelijk Betallngsbureau, Botermarkt 11, door de Prov. Coöpe ratieve voor Geteisterden, Oud Station, Oostende, herbouwen van 2 woonhui zen, Arme Klarenstraat, eig. Hr A. Car- bonez, Poststraat, Roeselare. 24 Dec. NIEUWPOORT. Te 11 u., ten stadhulze, door de N. M, voor Goedkope Woningen, bouwen van 7 woningen. Gendarmeriestraat. 31 Dec. IZEGEM. Te 11 u., ten stadhulze, aanleggen van een Sport centrum: lot 3, bouwen van hoofd ingang en afsluiting, bestek 1.044.188,52 fr. of volgens variante 521.250,32 fr. ELECTRICITEITSWERKEN 21 Dec. MENEN. Te 11 u., op de Dienst der Gebouwen, Lange Rei 34. Brugge, plaatsen van electrlsche bel- leldlng ln de Rijkswachtkazerne. 31 Dec. IZEGEM. Te 11 u., ten stadhulze, aanleggen van een Sport centrum lot 6, electrlsche Installatie ln de tribune. Bestek 54.500 fr. 31 Dec. NIEUWPOORT. Te 11 u., op het Bestuur voor Electriciteit en Electromechanica, Wetstraat 155, Brussel, oprichten van een llchtsigna- Usatle. 31 Dec. NIEUWPOORT. Te 11 u.. op het Bestuur voor Electrici teit en Electromechanica, Wetstr. 155, Brussel, leveren en volledig bedrijfs klaar opstellen van een èlectrlsche verllchtingslnstallatie aan de bruggen der achterhaven. CENTRALE VERWARMING Vóór 27 Dec. NIEUWPOORT. Aan het stadsbestuur, lnschr. voor het leveren van occasie-radiatoren voor centrale verwarming. Inl. ten stad hulze. 31 Dec. IZEGEM. Te 11 u., ten stadhulze, aanleggen van een Sport centrum: lot 4, leggen der centrale verwarming ln de tribune. Bestek 123.885 fr. SANITAIRE WERKEN 31 Dec. IZEGEM. Te 11 u„ ten stadhulze, aanleggen van een Sport centrum: lot 5, sanitaire Inrichting ln de tribune. Bestek 166.215 fr. IJZER- EN METAALWERKEN Dec. RAVERSIJDE-M1DDEL- Hoogstada, 31 KERKE. Te 11 u., op de Dienst d?r Kwartleren. Prins Boudewljnkazerne, Dalllyplaats, Brussel (blok III, lok. 310), leveren van 3.000 metalen vouw- l are stoelen (bulzen en plaat) ln de D.M.A., Groep C. Bestek 600.000 fr. VERSCHILLENDE Tweede helft van Dec. WESTRO- ZEBEKE. Op de Dienst der Militai re Gebouwen, Hoolstraat, 27, Brugge, leveren en plaatsen van hand-zuig- pompjes ln onderofficlerenwoningcn te Westrozebeke. Bestek: 29.000 fr. GRONDWERKEN Tweede helft van Dec. LOM BARDSIJDE. Op de Dienst der Mi litaire Gebouwen, Hoolstr. 27, Brugge, aanleggen van een sportterrein. Kamp. Bestek: 1.300.000 fr. BRUG- EN WATERBOUW WERKEN 21 Dec. NIEUWPOORT. Te 11 u., op de Dienst der Kust, Langestr., 69, Oostende, herstellen van de geleldlngs- werken ln de haven van Nieuwpoort. 24 Dec. VAART PLASSENDALE- NIEUWPOORT. Te 11 u., op de van het kanaal Flassendale-Nieuwpoort. 28 Dec. NIEUWPOORT. Te 11 u.. op de Dienst der Kust, Langestr. 69, Oostende, herstellingswerken aan de rooster van de klelbank ln de haven. 31 Dec. KOMEN. Te 11 u., op de Dienst van het Stroomgebied der Schelde, Dam 1, te Kortrljk, vernieu wen van de houten boven- en bene dendeuren van de sluis. WEGENBOUW- EN RIOOLWERKEN 21 Dec. OOSTENDE, MIDDEL KERKE, ZEEBRUGGE. Te 11 u., op de Dienst der Kust, Langestr. 69, Oost ende, herleggen van tegenbevloering op wandeldijken te Oostende, Middel kerke en Zeebrugge en onder profiel brengen van kruin van Zeedijk te Middelkerke (3 percelen). 22 Dec. LOMBARDSIJDE. Te 11 u., op de Dienst der Militaire Ge bouwen, 27. Hoolstraat, Brugge, aan leggen van voetpaden rond 15 logeer- blokken met verbindingen naar beton- banen in het Kamp van Lombardsijde. Bestek 600.240 fr. 31 Dec. ROESELARE. Te 11 u., op de Dienst der Wegen, Vrijdag markt, Brugge, aanleggen van een rij wegverharding op de Westlaan. Be stek Nr 23.833 (Ned.) kosteloos op voorm. dienst; plans, prijs 85 fr., op het Aanbestedingskantoor te Brussel. Erkenning vereist klasse 3, cat. C. 31 Dcc. Te 11 u., op de Dienst der Wegen, Vrijdagmarkt 12, Brugge, aanbrengen van wegsignallsatle langs zekere rijkswegen der Prov. WEST- VLAANDEREN. AUGEMENE BOUWWERKEN 7 Dec. TIELT. Te 11 u., op de Dienst der Gebouwen. Lange Rel 34, Brugge. Inrichten van de leraarszaal ln de Rijksmiddelbare School. LEMEY G., Tielt, 34.415; Llevens Edg., Tielt, 37.600. 14 Dec. DIKSMUIDE. Te 10.30 U.. ten stadhulze te Dlksmuide, door de Prov. Coöperatieve voor Geteisterden, Oud Station, te Oostende, herbouwen van een huls, Kiekenstraat, elg. Heer J. Delheye. Statiestraat 26, Dlksmuide. DE CAESTECKER, Dlksmuide, 359.657; Pmseel H., Woumen, 366.128; Strubbe C., Leffinge, 376.361; De Haemers, Vlads- 10 377.397; Deceuninck H., Zarren. 376.964; Duyver A., Dlksmuide, 383.877; Roysaert P., St Pleterskapelle, 386.385; Devlsch Ch., Beerst, 386.559; Vandam- me H., Merkem, 392.944. 10 Dcc. IEPER. Te 11 u., op de Dienst der Militaire Gebouwen- Luchtmacht, Géruzetkazerne, Generaal Jacquo'-.aan, Etterbeek, bouwen van 4 goederenloodsen en aanleggen van toegangswegen op de militaire terrei nen. Bestek 40.000.000 fr. VERKINDEREN - DE GRAEVE en SMAGGE, Langemark, 40.184.970; Soc. Beige de Constructions, Brussel, fr. 40.694.705: Cetra, Ukkel, 46.289.984 A. Cottijn, Heule. 48.128.800; D. en R. Delhem, leper, 51.368.349 of 53.786.600; De Gezelle, Gent, 53.799.108; Strabed, Brusel, 54.191.500: Beert en Albouw- werk, Gent, 54.193.172; J. Vanhoutte. Gullegem, 54.317.808; M. Dellens, Ruis broek, 60.332.500 of 60.466.642. 11 Dec. WERVIK. Te 15 U., ter Pastorij, Krulselk, aanleggen van bevloering op de speelplaats der Jon gensschool. LECLEIR M„ Geluwe, 76.653; Cno ckaert Gebr., Wervik, 80.601; Dumont E., Wervik. 86.233; Sabbe V., Staden, 95.218; Snick R., 95.682; Coudron C., Houtem-Ieper, 96.545: Vanhee H., Me- r.en, 96.847; Deceuninck J., Roeselare 99.332. STAND DER STUKKEN Wit: Kgl, Dh3, Tfl, Tal, Lel, Lda Pé4, Pg5. Plons: a2, b2, q3, 12, g2, h2. (15) Zwart: Kg7, Dd8 ,Ta8, Tf8, Ld7, Lé7. PC6, Pf6. Plons: a7, b7, c7, é5( f7, g6, h7. (15) 12. Pf3-d4, Dd8-d7 (zwart vreest thans Pg6x niet daar dit hem de open f-lijn zou verschaffen «n een voorpost op f4); 13. Ddl-f3, Pc6- a5; - 14. Lb3-e2, Pf6-h7 (zwart be reidt zijn tegenactie zorgvuldig voor); - 15. Ph4-f5. Lé7-f6: - 16. Pbl-d2 (het gebruikelijke manoeu vre: 16. a4 zou hier niets opleveren wegens 16. b4!) (17. cxb4, Pc6).); - 16 h6-h5 (kan nu met succes geschieden daar g4-g5 van de baan Is)- 17. Pd2-fl, h5xg4; - 18. Df3xg4! (na 18. hxg4, Kf8 zou zwart ten volle het veld g5 bezitten; - 18. Pa5~ 56; - 19. Pfl-g3, Ph7-f8 (om het paard vla é6 ln actie te brengen): 20 a2-a4 (loopt op niets uit. Rosso- limo geeft aan 20 Lc3; 21. Tadl: 22. d4)- 20. Ta8-b8 (20. b4 gaat niet wegens 21. a5 en 22, La4); - 21. a4xb5, a6xb5; - 22. Tai-a6, Pf8- é6; - 23. b2-b4 (verzwakt 53); - 23. Ké8-f8; - 24. Lg2-b3, P(?6-d8 (24. Pf4 zag er verleidelijk uit maar gaat niet, men ziet:: 25. Lxf4, cxf4: 26 Dxf4 alles gedwongen: 26. Lx?3 en als wit nu voortzet met 27. T5I volgt 27. Pxb4 maar wit speelt 27. Txg6! en nu: 1) 27. Dxc6, 28. Del en 29. Ld5 en L?3 28 Lxb4?. 29. Txc7! en wint (Dx?7? 30 Pé6+); 2b) 28. Té8; 29. D?l, Lxb4; 30 Tc7, Dxh3; 31. Df4 en zwart staat kritiek; 2e28. Kg8; 29. Bg5, Dxh3; 30. Pf3! enz.; 2d) 28. Dxh3; 29. Pf3. Lxb4; 30. Txe7, enz.) - 25. d3-d4t (kost twee pions maar brengt zwart ln groot gevaar); - 25. é5xd4; - 26. f2-f4!, d4xe3; -27. é4 é5. valt 2) 27. Lxél, 28. Pd41; 2a) d6xé5; - 28. f4xé5, Lf6-é7; 29. Tél- dl, Dd7-é8; - 30. Tdl-fl! (dank zij de steunpunten op é6 en d8 houdt zwart zich recht. Er dreigt nu 31. Lé6l, Pxé6; 32. Txé6, fxe6; 33. Pd6-f en zelf 31. Dxg6 hangt af van zwarts 30* zet);'- 30. Tb8-b6: - 31. Ta6xb6, Lg6xf5! (31. exb6?; 32. Dxg6, fxg6; 33 Pd6+, Pf7; 34. Pxf7! (34. Dxf7; 35. LxeOl); - 32 Pg3xf5 (32. Dxf5 faalt op 32. cxf6; 33. Lxé6, Pxé6: 34. Dxé6. Le5+!); - 32. e7xb6; - 33. Tfl- f3. Dé8-c6: 34. Tf3-g3, g7-g6; - 35 Pf5xé7, Kf8xé7; - 36. Lel-g5+, Ké7- é8! (36 Pxg5; 37. Dxg5+ [37. Ké8; 38. é6!] en de zwarte stel ling stort ineen); - 37. Lg5-f6, Th8- h5; - 38 Dg4-dl, Th5-f5: 39. Tg3- d3, De6-e7; - 40. Ddl-cl? (40 De3 had zwart verolicht de kwaliteit ,te offeren); - 40. Pé6-f41; - 41. Td3-é3. Pd8-é6; - 42. Lb3-c2. Pe6-d4; 43. Del-al!? (43. Da3! waarborgde remise! 43. Pxe2; 44 Da8+, Kd7; 45. Td3-}-t, Pxd3; 46. Dd5-f met eeuwig schaak! Na de tekstzet gaat dit ook maar nu beslist de .47* zet van zwart): - 43. Pf4-é2+; - 44 Kgl-g2 [44. Kh2. Txf61 Dc7- b7+!; - 45. Lc2-é4, Pd4-c2!; - 46. Lé4xb7 (46. Txé2, Dxé4+; 47. Txé4, Pxal)- 46. Pc2xé3+; - 47. Kg2- hl (47.Kgl, Tf2+ met hetzelfde verloop als ln de partij. Had de Witte dame op a3 gestaan dan ha4 zwart met eeuwig schaak moeten tevreden zijn): - 47. Tf5-fl-f; - 48. Dalxfl. Pé3xf 1- 49 Lb7-c6+, Ké8-f8; - 50. Lc6xb5, c3-c2? (direct besliste 50. Pfg3-f51. Kg2. Pé4! T52. T,d3. Pxf6; 53. éxf6. Pd41>: - 51 T f6-g5! Pfl-g3 - 52 Khl-g2, Pg3-é4; - 53. Lg5-h6+Kf8-é7:' - 54 Lb5-d3! (54. Lc2?. g5!). c2-clxD: - 55 Lh6xcl, Pé2xcl; - 56. Ld3xé4 (nu geeft het paard tegen de slech te loper de doorslag. Wit heeft te vens de slechte koning)- 58. Pcl-a2: - 57. b4-b5, Ps2-c3: - 58 T,é4-e6. Ké7-é6; - 59. Kg2- f3, Kefixé5; - 60 Lc6-é8. Ké5-é6; - 61 Kf3-f4. Pc3-d5+: - 62. Kf4-e5, Pd5-o7; - 63 I,é3-c6. Ké6-é5: - 64. h3-h4. Pc7-é6+: - 65. Kg5-"4. Pé6- d4: - 66 T,c6-48. Ké5-é6: - 67. Kg4- fd TC46-é7; - 68 Kf4-é4 Ké7vé8: - 69 K<Mxd4. f7-f6. WIT GBEFT OP, Ren prnehtig gespeelde partij van beide zijden W. LACONTE. flink verzorgd, met of zonder plan, in één of twee kleuren, naar wens, levert U in zeer korte tijd en aan zeer billijke prijs, de Drukkerij Sansen Gasthuisstraat 19 Poperinge WASMACHIEN NIEUW Wassen in 3 minuten. STAPSGAS of BUTA-GAS. 100 BELGISCH 100 Ampen Gebroeders POPERINGE Telefoon 203 (c-4441) FOTO-BATTERIJ langs baan Hoog- B stade-Koksijde. Terug te bezorgen bij I Dienst der Kust, 69, Langestraat, Óost- André Debaenst, Gapaardstraat 110. ende, versterken van gedeelten van de .(V-4630) I oeververdediging op do rechteroeverslegerg, 180.69» 12 Dec. WIELSBEKE. Te 11 u., ten gemeentehuize, bouwen der nieu we kerk. Bestek 8.666.710,68 fr. COTTYN A., Heule, 11.739.341,55. Gebr. Deveeuw, Wevelgem, 11.850.655; Verscheure A., Ichtegem, 12.039.504: Vandekerckhove Gebr., Ingelmunster, 12.405.880 of 12.592.380 of 12.639.005: N. V. Ed. Priem, Brugge, 12.755.947; M. Crop, Meulebeke, 13.548.539: Ver' straete Gebr., Rumbeke. 14.195.791. 12 Dec. VLAMERTINGE. Te 15 u., in het Klooster der Zusters van Liefde, Poperlngesteenweg, aanleggen van bevloering op de speelplaats der Meisjesschool. DECEUNINCK J., Roeselare, fr. 113.305; Desmyter V., WIJtschate, fr. 109.534,05; Valcke Gebr., Vlamertlnge. 119.090; Derhore E., Ingelmunster, fr. 119.433; Cnockaert Gebr., Wervik, fr. 120.948: Verby C., Vlamertlnge, 121.454; Lemplerre N., Nleuwkerke, 124.905; Snlck R„ Brlelen, 126.156; Logle A., Vlamertlnge, 129.298. CENTRALE VERWARMING 10 Dec. OOSTDUINKERKE. Te 11 u., ter Intercommunale Wa- terleldlngsmaatschapplj van Veurne- Ambacht S. V., Doornpanne 1. te Oost duinkerke, leggen der centrale verwar ming: lot 1. burelen, bestek 160.000 fr.; lot 2, pompstation, bestek 140.000 fr. Lot 1: VYAENE Em„ Zuidstraat 74, te Veurne, 132.635 of 152.635 of 157.635 of 188.135; Demaerel, De Panne, 162.640 of 171.240; Storms, De Panne, 185.189 of 22.689; Etabl. Inslegers, Brugge, 195.456 of 233.956. Lot 2: DEMAEREL, Markt 11, De Panne, 144.300; Vyaene Em.. 152.440 of 172.440 of 177.440; Storms, 173.820; In- LEZER, wilt gij aanschaffen? KNIP DIT UIT... vul het bulletijn leesbaar in en stuur het onder open omslag met 0,20 fr. fran kering aan DRUKKERIJ SANSEN Gasthuisstraat 19 POPERINGE Ondergetekende Naam Adres wenst het boek PEE GIE te ontvangen. Gewone uitgave: 92 fr. Luxe uitgave: 126 fr. Het bedrag van het boek, verhoogd met 2,50 fr. voor port en verpakkingskos- ten, werd op uw p.ch.r. 47.63.60, Drukkerij Sansen te Poperinge, gestort. Ik wens dit te ontvan gen tegen rembours per post. Doorhalen wat niet past. Ook bij ieder ander Boek handelaar kunt U zich PEEGIE aanschaffen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 15