VOOR POPERINGE EN IEPER 16 22 KERSTDAG 1951 Kerstboodschap Een Bisschoppelijk Jubileum De moordpoging op Mm Lebrun in de zaak Rinehard behandeld Z.E.Kan. J.Desmet, Deken van Oostende, overleden Gelijk eens de Herders en Koningen deden... Een vroom Kerstgebeo' Vlaams Oud-Hoogstudenten- verbond pleit voor ReprinpMde aan Z. Exo. Kardinaal Van Rosy l. E. H. Kan. Logghe viert zijn Gouden Priesterjubileum Kerstf eest Mqr Lamiroy 20 jaar Bisschap BROOD AAN DE ARMEN... Algemene Amnestie Met Kerstdag Kerstnummer KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR POPERINGE IEPER - WERVIK EN OMSTREKEN ONZE 3 UITGAVEN: Bladzijden PRIJS 3 Frank ZATERDAG DECEMBER 1951 ZALIG en VROLIJK van Paus Pius Xll Assisenhof van Brabant BUITENLANDS OVERZICHT Onrechtvaardigheden van ep&sratê® en reps-essÊ© aangekEaagd HOOFDBUREEL en REDACTIE: Poperinge - Gasthuisstr. 19. Tel. 9. - Postcheckr. 47.63.60. PLAATSELIJKE BURELEN: leper: P. BRAS-DEKLERCK, de Stuersstraat 4. - Tel. 445. ieui poort: Drukkerij DUMON, Marktstr. Roeselare: J. VERRIEST-DEZEURE, St-Alfonsusstr. 12. - Tel. 1523. Veurne: M. D'HERT, Noordstraat 14. HET WEKELIJKS NIEUWS POPERINGE en IEPER (met Wervik en randgemeenten). ROESELARE (met Izegem Menen en randgemeenten). KUSTSTREEK (Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide en randgemeenten). 47* JAAR [i Nr 51 POSTABONNEMENT 1952; België (tot einde 1952) 136 fr. België (6 maand) 70 fr. Andere landen 4fr. p. week Verantwoordelijk» Uitgever: Sansen. Gaethuiestraat IS. Poveringe li tft' Kerstdag 1951 i Hoe dikwijls hebt gij reeds Kerstdag gevierd? Ge kent reeds die Kerst dag-stemming, die Kerst dag-atmosfeer! 1951. We herdenken weerom de geboorte van dat Kind, in een krib be, in een krocht of stal, in een ver- verwijderd landje, 't Is toch zo! Maar dat Kind was... God; en dat Kind was de lang-beloofde Messias, dat doodarm Kind kwam om de mensen, al de mensen... mil- liarden mensen te verlossen; kin deren van God te maken! 't Is toch zo! Door de lange dreve, waar de ja ren staan als bomen, is het geloof gegaan in dè,t Kind, het heeft over zeeën, over bergen en woestijnen zijn tocht voortgezet bij alle rassen en kleur van mensen en heeft aan allen die geloven, zin en doel gege ven aan het leven; en... inwendig' geluk en vrede! Dat is toch zo? 't Kribbeke staat... overal! Op een kast, op de dresse, op een tafel, het staatin huis. Stal en kribbe staan in de kerk... het kan, het mag niet anders; en op Kerstdagmorgen zien we in de kerk veel ongewone gezichten. We dragen immers nog allen iets van die kribbe en van dat Kind in ons hart. Wie het laatste restje van die herinnering doofde of smoorde, heeft alle zin voor 't leven over boord gegooid. Die mag op Kerst dag gans en gebraad eten zoveel hij wil, mag de nacht doorboemelen, die heeft in zijn binnenste meer honger dan de schamelste landloper. Kerstdag! De dag van innig sa menzijn thuis, rond de kachel en bij het kribbeke. Nu wordt de radio opengezet om te luisteren naar de oude en nieuwe Kerstliederen liefst naar onze oude en nieuwe Kerstliederen. Hebben wij er een schat? Onsblad moet ons die dag een Kerstverhaal of Kerstno velle brengen, wij willen immers die dag door in de Kerstdag-stem ming blijven. Die dag' willen wij blij en vreugdig zijn, vredig en welge zind en mildgestemd. Staat het kribbeke overal? Met Kerstdag 1951? Als we kleine kinderen waren, konden we in verrukking luisteren naar dat enig verhaal van de ge boorte; en we hadden zoveel deer nis in dat arme Kind, dat arm... wilde zijn. We hadden deernis,maar begre pen niet! Hoe konden we ook? Be grijpen we nu? Was dat wel nodig, dat hele ver toon van uiterste armoede en ver latenheid? Och ja... dat gebeurt soms nog wel; er zijn nog soms der gelijke taferelen van miserie en verlatenheid, in tijd van oorlog en ramp. Het verschil is maar dat het kleine Kribbekind die miserie en verlatenheid... zocht «n wilde, zoals dat zelfde Kind, Man geworden, op een kruis sterven... wilde. Wat dat Kind zocht, dët... vluchten al de andere Dat Kind kwam immers dat enorm wonderwerk verrichten... ons verlossen en bovenmenselijk zwaar zou dat werk zijn. m En met Kerstdag 1951 versta ik dat beter dan ooit. Zou er plaats zijn in de «bun kers» in West-Duitsland om een kribbeke op te stellen? Zou er nog plaats zijn voor een kribbeke achter het ijzeren gordijn? Moeten in die landen de Katholie- al lezers en ^l&ezeressen b— ..et Ter gelegenheid van het Kerst feest zal Z. H. Paus Pius XII op Maandag 24 December een bood schap tot de gelovige wereld rich ten die dezelfde dag van 10.30 uur tot 11.15 uur door Radio-Vatikaan zal worden uitgezonden. Zender Vatikaan zal tevens met Kerstnacht van 24 uur tot 1 uur de Nachtmis uitzenden die door Z. H. de Paus wordt opgedragen. ken zich niet tevreden stellen met het kribbeke in hun... hart te plaat sen. Wat moeten de Katholieken doen in China, zonder... priesters? Geen kribbekes in het over stroomd gebied in Italië. Misschien dat in een schuur of... stal, waar vluchtelingen onderkomen vonden, een schamel kribbeke staat. Best mogelijk dat ook een vluchtelingen- kindje in een kribbeke... slaapt! Nu zou dat Kind van Betlehem eens in een... paleis moeten geboren zijn! Zou dat voor die talloze miserie- mensen nog een... Verlosser zijn! Was dat mogelijk? Maar dat Kind van Bethlehem kende armoede en verlatenheid, kende reeds vervolging, kende de miserie van vlucht en van balling schap!... 't Begin van 't verlossings werk. Nu kunnen die vluchtelingen, die verdrevenen, die vervolgden opzien naar dat Kind, dat hun miserie kent en... deelde. Nu kan hun hoop en vertrouwen rotsvast blijven in dat Kind; de ster van de hoop en vertrouwen is niet gedoofd. Kerstdag 1951. Op Kerstdag trad, met dat Kind de naastenliefde in de wereld. We weten het. Leven we er nog naar? De Lieve Vrouw had niets dan enkele schamele doeken. Z.o vele van haar kinderen in 1951 hebben... niets! Traditie was het, traditie blijve het in Vlaanderen, met Kerstdag het... Godsdeel weg te schenken. Opnieuw pelgrimeert de Spekpa ter voor de Oostpriesterhulp Was het te Izegem niet dat hij zo buitengewoon wel... vaarde? Een ware Kerstgifte was het. Te Kortrijk 1 oest men spoorweg wagens, wagens! aanvragen om naar Italië te vervoeren wat de be volking schonk aan de vluchtelin gen Een waar Godsdeel was het! Och kom! Hoe moet het Krib bekind met welgevallen neerzien op dat klein stukje Vlaanderen? Hoe moet de Lieve Vrouwe daar hoog voor ons ten beste spreken. Zij de Lieve Vrouw van,Vlaanderen! En denkt ge niet dat ook wij dat Godsdeel daarmede winnen kunnen dat Godsdeel, waar wij met heel ons hart naar verlangen: de vrede in onze gezinnen, in ons land en in dc wereld? Kerstdag 1951! Hebben we begrepen? Denkt aan het... Godsdeel! PÉ VLAMYNCK. Woensdag 19 December jl.. was het 20 jaar geleden dat Mgr Hen- ricus Lamiroy tot Bisschop van Brugge werd benoemd in opvolging van Mgr Waffelaert, die op 19 De cember 1931 aan de gevolgen van een heelkundig ingrijpen in het St-Janshospitaal te Brugge over leed. Mgr Lamiroy ontving de bis schoppelijke wijding op 14 Octo ber 1929 en werd hulpbisschop van Brugge met recht tot opvolging van Mgr Waffelaert, dit wegens de ho ge ouderdom van de toenmalige kerkvoogd. Mgr Lamiroy werd geboren te Heurne (O.-Vl.) op 29 Oogst 1883. Hij liep college te Kortrijk en na zijn humaniorastudies volgde De traditie wil dat de Bakkersbazenbond van Brussel, ter gelegen heid van haar Patroonfeest Sint Aubert, een religieuze ceremonie op touw zet tijdens dewelke brood k stelco,; uitgedeeld li-rdt aan dc noodlijdenden. Dit jaar was het onze Minister van Economische Zaken, de Bruggeling Hr Albert Coppé. die tijdens de plechtigheid in dc Kapellekerk de broden uitdeelde. hij de wijsbegeerte aan het KI. Semi narie te Roeselare. Enkele weken la ter werd hij reeds naar de Katholie ke Universiteit van Leuven gezonden. Na zijn theologi sche studies aan 'fc Groot Seminarie te Brugge werd hij op 18 December 1909 tot priester gewijd. De jonge priester keerde daarop naar Leuven terug voor zijn studies in de Godgeleerdheid. Hij behaalde het doctoraat in de Wijsbegeerte, ter wijl hij tevens doc- ter en magister is in de Godgeleerd heid. Gedurende de oorlog '14-T8 be stuurde hij 't Se minarie Leo XIII (Hogeschool Leu ven). Na 9 jaar pro fessoraat aan het Groot Seminarie te Brugge werd hij op 31 Oogst 1927 benoemd tot Ere- Kanunnik en op 12 September 1928 tot Pastoor-Deken van St-Maarten. leper: op 14 October 1929 ontving hij de bis schoppelijke wijding. Mgr Lamiroy is de 23° bisschop van Brugge. Wij wensen Z. H. Exc. bij dit heuglijk jubileum van harte geluk in zijn hoogwaardig geestelijk ambt en menen de tolk te mogen zijn van al onze lezers om hem een ad muitos annostoe te sturen. Wy, arme slechte liekens, ghelyck de boerkens zyn, ontweckten ons ghebuurekens en, in den maeneschyn, liepen met bly geschal, naer desen armen stal, daer ons den engel-sanck al te mael toe bedwanck. De zalige Kerstnacht zal over Vlaanderen weldra zijn rust en vrede uitspreiden. De wekroep van het Engelenkoor zal opnieuw weerklinken in onze streken zoals hij twintig eeuwen terug voor het eerst de eenvoudige herders te Beth lehem uit hun slaap wekte. De herders van Bethlehem trokken naar de eerste Kerstkribbe met de nederige gaven van hun werk: de schaapjes van hun kudden. Zo gaan ook de eenvoudige mensen van Vlaanderen naar de kribbe waar hen het Kerstekindje wacht. Zij ook treden aan met de gaven van hun dagelijks werk, want daarin ligt vervat de trouw aan eigen aard en zeden en de liefde voor hun taak. De visserdie dag en nacht moet vechten tegen zee en storm, brengt fier zijn vangst aan wal. De schoonste vis moet naar het Kerstekindje gaan. Vit het Veurnse en het Diksmuidse, waar 't zware land zo 'n hard labeur vereist en waar de veie weiden bij zomertij bezaaid zijn met gouden boterbloemen, brengt de boerin boter, melk en eieren aan. Poperinge schenkt zijn hop, de roem der streek. Ijverig hielpen de kleintjes de kostbare bellen vergaren, moeder toonde het hun, zij deden het na en de glimlach van het Jezuskind beloont hen voor hun werk. Die schone tabak komt uit Wervik; Sint Jozef stopt er vast een pijpj.e mee. Daar is het vlas dat langs de gouden Leieboord zo weelderig groeit en zo kunstig verwerkt wordt tot degelijk garen en onovertroffen lijnioaad. Da roem van Izegem mocht hier zeker niet ontbreken, schoenen, sierlijk en sterk, die van hoge kunde in het vak getuigen. En daar is dan de cichoreidroger die in zijn hard bestaan te zorgen kreeg voor het bewaren der vrucht die midden in Westvlaanderens bodem groeide. Tot Kerstavond hebben zij vuren gebrand en sloegen de witte dampen der asten over de vlakte. Nu is alles stil en rustig en brengt de harde wroeter de vruchten van zijn werk naar 't God delijke Kind. Gans Vlaanderen bidt in deze Heilige Nacht om zegen voor zijn werk en biedt zijn offergaven aan, eenvoudig, gelijk eens de herders en koningen het deden... WEST en OOST i) JAPAN, SCHILDWACHT VAN HET WESTEN? De terugkeer van dhr Foster Dul les te Tokio betekent dat we in de laatste faze gekomen zijn van de Japans-Amerikaanse onderhandelin gen betreffende de toepassina van het verdrag dat in September jl. tussen de twee landen werd afge sloten, alsmede betreffende het her stel van de Japanse onafhankelijk heid. De Verenigde Staten willen onge twijfeld dat de Japanners een goed gebruik zouden maken van die nieuwe onafhankelijkheid door me de te werken aan de collectieve veiligheid. En dit betekent voor de Amerikanen volgens de eigen ivoorden van Foster Dulles dat Japan een realistische medewer king met de States zou aangaan door meer bij te dragen tot zijn eigen verdediging en door een ster ke en gezonde economie uit te bou wen. Te Tokio weet men echter zee- goed dat er al enige moeilijkheden 'gerezen zijn bij de bespreking der administratieve akkoorden betref fende de toepassing van het veili heidspact: het behoud van Ameri kaanse bases op Japans grondge bied brengt inderdaad opnieuw de mogelijkheid mee van opeising van onroerende goederen, wat voor de Japanners zeer kwetsend is. De Adjunct-Staatssecretaris voor het Verre Oosten, dhr Dean Rusk trok onlangs naar Tokio om dit puntje te regelenmaar over de uitslag van die onderhandelingen werd tot nog toe niets bekend maakt. En dat is tekenend, want het gaat hier toch maar over een vraag stuk van ondergeschikt en zeer be perkt belang. Indien het dan al zwaar valt op dergelijke punten een akkoord tot stand te brengen, hoe zal het dan verlopen met de werkelijke, dé zware, de grote problemen? En die problemen zijn er. Nemen we maar het punt der Ja panese wederbeivapening. Tot nu toe is de massa der Ja panse bevolking er tegen gekant, terwijl de Japanse regering in dit opzicht even zo voorzichtig is als de West-Duitse regering. Op dit ogenblik bestaat er slechts een ei waaruit een Japans leger zou kunnen geboren worden; vijf en zeventig duizend reservisten van de politie, op zijn Amerikaans ge drild, die binnen kort in aantal zul len verdubbeld ivorden en die over enige tankwagens zullen beschik ken om hun lichte bewapening aan te vullen. De vroeger geëpureerde mili tairen die thans weer aan de op- Nu het getuigenverhoor, voor wat dc moord cp Deberghe betreft, van de baan is, begint er schot te ko men in de zaak Rinehard. Als tweede punt van het programma, werd thans een aanvang genomen met de debatten inzake de moord poging op de verpleegster Alinc Lebrun. In deze zaak werd de socialist Hans. burgemeester te Eigenbrakcl, op het matje geroepen om te ko men getuigen. Hij heeft zich ge weerd gelijk een duivel in een wij watervat om niet gevangen te wor den in het net van zijn eigen leu gens en het is slechts op het nippertje dat hij ontsnapte aan een aanhouding ter zitting zelf. Gelukkig deed Rinehard hem het genoegen zelf voor zondebok te spelen en trok hij zijn burg.mees ter weer op het droge. DE MOORDPOGING OP ALINE LEBRUN Bij de ondervraging van Rin ehard omtrent de moordpoging op de verpleegster Aline Lebrun, frist de voorzitter even het geheugen op van de aanwezigen omtrent de toedracht van deze zaak. Zoals msn zich zal herinneren, werd het voor Rinehard te La Lou- vière te warm bi.i het begin der bezetting, ornaat hij er in 1910 zijn post in het ziekenhuis verlaten had. Te Eigenorakel r.am hij een kli niek over en vestigde er zich. Hij kwam er evenwel in botsing msi Aline Lebrun, die daar als verpleeg ster werkzaam was cn die Rinehard verweet een Rexist te zijn. Zij strooide zelfs praatjes over h:m rond. Rinehard was dit spelletje moe en trok einde September 1943, in gezelschap van zijn vader, naar de woning van Aline Lebrun. Het jon ge meisje Joseline Dubois, dat Ali ne Lebrun gezelschap hield, werd verzocht de kamer te verlaten en vader Rinehard stelde zich met de rug tegen de deur op om te belet ten dat zijn zoon door getuigen zou gestoord worden. Het gesprek tussen Rinehard en Lebrun ontwikkelde zich al spoedig tot een hoogoplopende twist en cp zeker ogenblik trok Rinehard een revolver, duwde het wapen in de mond van zijn slachtoffer en haal de de trekker over. Gelukkig voor Lebrun weigerde het wapen dienst en toen Rinehard zijn poging drie maal herhaalde, was het telkens zonder resultaat. Rinehard, vergezeld van zijn va der. verliet hierop de woning ter wijl de verpleegster om hulp riep. De wonden, die zij bi.i de moordpo ging aan de lippen had opgelopen, werd-n door een bijgeroepen ge neesheer verzorgd. Tijdens de bezetting werd klacht ingediend bij het g recht, doch het onderzoek werd stilgeigd om de aandacht van de bezetter niet op zich te trekken. Teen Rinehard na de oorlog be schuldigd werd van moord op De berghe, kwam ook Lebrun met haar beschuldigingen vcor de dag. In tussen had Rinehard er evenwel voor gezorgd, dit in samenwerking met burgemeester Hans, dat Lebrun van verklikking beschuldigd werd en zij wordt hierdoor zelfs tot de doodstraf veroordeeld. Toen de kansen zich evenwel tegen Rin ehard begonnen te keren, nam al les ook een andere wending voor Lebrun en werd zij in vrijheid ge steld zonder dat haar proces even wel herzien was. Rinehard heeft altijd deze moordpoging geloochend. In het begin van het onderzoek, tijdens de corlog, loochende hij zelfs haar ge slagen te hebben. Thans houdt hij staande dat hij de verpleegster wel geslagen heeft, maar dat hij geen revolver gebezigd heeft. (Zie vervolg biz. 7.J Met het doel een kruistocht in te zetten tegen de verregaande on rechtvaardigheden van epuratie en repressie had Zondag' 16 dezer in het Atlanta Hotel te Brussel een bijeenkomst plaats van het Alge meen Vlaams Oud-Hocgs.udenten- verbond, onder voorzitterschap var, dhr C. Heyman, die in zijn inlei ding er op wees dat het vraagstuk der repressie en der epuratie in christelijke geest dient te worden opgelost. Tijdens twee hoogstaande refe raten werd 't probleem behandeld. Z, E. P. Wildiers handelde over het moreel aspect van epuratie en repressie, die zoveel hartstochten hebben opgezweept. Over de betekenis der amnestie bestaan vele misverstanden, daar om moet het gezegd en herhaald worden dat amnestie niets te ma ken heeft met de morele beoorde ling van de feiten, maar dat het een maatregel is om de politieke rust te herstellen en een sociale wederopbeuring te verwezenlijken, om tenslotte de haat en de wrok uit te schakelen. Amnestie heeft niets te maken met de verheerlijking van ue mis daad, maar wil hst algemeen wel zijn van het land en het moreel herstel. Daarom is het dwaas de amnestie voor te stellen als een smaad aan de doden, die tenslotte tcch gestorven zijn voor het her stel van de vrede, de rechtvaardig heid en de eendracht en niet voor twist en ondergang. Amnestie is dus geen gunst of tegemoetkoming aan reëie of vermeende delinquen ten, maar een maatregel tot her stel van de rust, met het oog op het algemeen welzijn. Zij is een hulde aan het offer van de doden. Zij, die de wraakneming willen vereeuwigen, zijn het die de deden beledigen. Mannen als Rinehard hebben de doden gesmaad. Alhoewel het principe der repres sie niet kan betwist worden heeft de Staat zichzelf zware morele schade berokkend door de wijze waarop de repressie werd doorge voerd. De ophitsingen van het gepeupel heboen de repressie beïnvloed. Van het gerecht wera een pa.odie ge maakt door het oprichten van uil- zonderingsreohtbanken door de te rugwerkende kracht der repressie maatregelen, het afwijzen van ver zachtende omstandigheden en de politieke betekenis der straffen, Be culturele elite van Vlaande ren werd onthoofd. De misnoegd heid die thans blijft htersen, is een bron van onrust er twist. In dividuele gevallen regelen, brengt geen oplossing, alleen grootmoe digheid en mildheid rp gans de lijn kunnen de geestelijke gezond- he-id bevorderen. Tot besluit sprak Pater Wildiers de hoop uit dat de christelijke re gering gehoor zal geven aan de Door Minister Brasseur werd na mens de Regering aan Z. Em. Kardinaal Van Roey de Gouden Medaille van de Nationale Erken telijkheid uitgereikt, als dank voor de diensten door de Primaat aan het land en dezes bevolking bewe zen tijdens de jongste bezetting. oproep van mildheid die ook door Rome werd gedaan. Ds tweede spreker, Mter Van der Eist, handelde over het juridisch en politiek aspect van het vraag stuk. Hij stipte eerst aan hoe deze uit zonderingswetgeving het werk is der regering van Londen. Het retro-actieve dezer wetten werd gecamoulieerd door een zoge zegde wetsinterpretatie.'terwril men trachtte de uitzonderingsrechtban ken te verrechtvaardigen door een fictieve oorlogstoestand en men er bijgevolg ae krijgsraden te velde kon bijsleuren. Even strijdig met onze principes van rechtsmacht is het verlenen van kracht van gewijsde aan ver oordelingen bij verstek, .'net straf fen bij administratieve maatregel, 't interneren zonder aanhoudings mandaat, het opnieuw invoeren van de politieke docd en de geca moufleerde verbeurdverklaringen. Daarbij was het regime in kam pen en gevangenissen werkelijk mensonterend. Na de zeer lichtzinnige werswij- ze der krijgsraden te hebben aan geklaagd beklemtoonde spreker hoe de toepassing van de wet Lejeune de liquidatie der repressie verninderde en hoe het onrecht nrtt geheel werd weggenomen na de uitboeting der straf door het feit dat o.m. de beroving van pclitieke rechten ^en bezwarende nasleep blijft. In 1928 had de vertraagde am nestie erge gevolgen en toch waren er toen slechts 367 veroordeelden tegen bijna 40.000 op dit ogenbfx. Wil men erger kwaad voorkomen, dan is het nu tijd voor grootmoe digheid en amnestie. Tot slot van deze vergadering werd eenparig een motie goedge keurd, waarbij verwezen wordt naar de onrechtvaardigheden van repressie en epuratie en waarin er op gewezen wordt dat in 's lands belang alleen amnestie een afdoen de oplossing kan brengen. HEER FOSTER DULLES die andermaal naar Tokio is af gel reisd om verder het verdrag U.S.A., Japan af te werken. pervlakte opduiken hebben noch tans plannen die heel wat verde\ gaan dan de Amerikaanse of rege ringspiannen, om te voorzien in d< vulling van de militaire leegte i of leemte die door dhr Foster Dul les zo gevreesd wordt. Het is zelf', niet uitgesloten dat die militairei het ten slotte, dank zij een regej ringswijziginghalen. Amerika zeh zou dat trouwens op dit ogenblik ai niet afwijzen, zoals de States trou wens bereid zijn op dit ogehblïh reeds West-Duitsland weder te be wapenen De enige moeilijkheid waarop mer, in het Verre Oosten zou kunner, stoten, zou dezelfde kunnen zijn ah in het geval met Duitsland, nl. dat de omliggende landen, en speciaai Australië, zouden kunnen bevreesd zijn voor een nieuw aggressiet mi litarisme in Japan. De toestand in Oost en West. i> dus. onder dat opzicht wel zeer, identiek. Waar hij het minder is. dat U inzake het tweeds punt van Foster Dulles, nl. het uitbouwen van ee>\ sterke en gezonde economie. Inderdaad: in West-Europa heefi men over 't algemeen geen al it sterke tendenz om met de commu- nistische landen van Oost-Europa zeer enge handelsbetrekkingen te onderhouden In Japan daarentegen, is de aan-j trekkingskracht van Rood China als enorm afzetgebied voor de Jai panse nijverheid en als herkomst-j land van grondstoffen, enorm. Men kan in elk geval vaststellen dat de toenaderingspogingen uit gaande van de Sovjet Unie te Tokii zeer gunstig werden onthaald. Dit is natuurlijk niet naar de zi en de wens van de States die'druk king uitoefenen op Japan om da, niet te doen en die als compensate voorstellen de Zuid-Oost-Aziatisch, en de Afrikaanse markt voor de Ja panners open te zetten Maar... de Engelse businessme denken er anders over Zij immer, beheersen in grote mate die twei marktgebieden en houden dus nie, van een concurrentie in die secto ren. Zij steunen dan ook het Ja pans verlangen om met Rood Chi na commerciële akkoorden al sluiten. Om dit te onderlijnen e de Japanners te heioen dat verlan gen door te zet'en, heeft Churchil, in het Laaer Huis trouwens no< eens nadrukkelijk herhaald dat. En geland niet. van zin was zijn erken- ninn van Mao Tse Tung terug tel trekken Dit commercieel probleem wordtj hier echter nog door een politiek probleem doorkruist. Inderdaad:, krachtens het Verdrag te San Fran cisco afgesloten is het Japan zelf dat later moest beslissen welke Chi. nese regering het erkende ofwel die van Mao Tse Tung, ofwel die van Tstan- Kai Tsjek. Het is echter duidelük dat dp States niet wen sen dat Japan Rood China zou er kennen. Maar anderzijds loenst Ja pan even vanzelfsprekend niet Tsjang Kai Tsjek te erkennen, want daarmee zou het Ae deur sluiten voor de commerciële be-j trekkingen met Mao. (Zie vervolg ble. 2.1 Zondag 23 December 1951 wordt in de Kathedraal fe Brugge en daarna in De Gilde het gouden priesterjubileum gevierd van Z.E.H. Kan. Logghe. Als onderpastoor op St Salvator,. L. Vrouw van als geestelijk raadgever hii stichtte.j en; als Proost van O. Blindekens in de Vakscholen die als Proost van De Gilde als Directeur der Maatschappelijke Werken van het Bisdom Brugge, heeft hij onschatbare diensten be wezen. Rond 10 uur Woensdagmorgen is Z. E. H. Kan.-Deken J. Desmet te Oostende zachtjes overleden na een slepende ziekte. Gecoren te Oostrozibeke op 30 Maart 1874 werd hij op de Vigilie dag van Kerstmis 1898 tot priester gewijd. Na zijn studie te Leuven, werd hij professor aan het O. L. Vrouwcollege te Oostende; in 1910 werd hij er principaal in 1922 in specteur van het godsdienstonder wijs der Lagere scholen in het ge west Ocstende-Brugge. In 1927 werd hii benoemd tot pastoor op de wijk Hazegras en in 1930 tot pas toor van de hoofdkerk. In 1948 werd hij benoemd tot ere-Kanun- nik van de kathedraal te Brugge en op 24 December van hetzelfde jaar werd hij om zijn gouden priesterjubileum gevierd. Tot zijn voornaamste verwezen lijkingen behoren: de stichting van de H.-Hartkliniek, de Moederhui zen Ste Elisabeth en Monikaden; de kinderkribbe van de Visserskaai; de raadplegingen van moeder- en kinderwelzijn. Zijn grootste bekommernis ging naaf de geestelijke en stoffelijke belangen van de vissersbevolking die zijn heergaan als een groot verlies zal aanvoelen. Maandag as. te 11 uur. na een lijkdienst in de hoofdkerk te Oost ende, wordt de goede herder naar zijn laatste rustplaats geleid. wordt er in onze Drukkerij niet gewerkt. We missen dus een dag in deze drukke week en vragen dringend aan al onze HH. Correspondenten en bericht gevers tijdig hun copij zo vroeg mogelijk te willen in sturen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 1