Soleil WEST en OOST DE MESSIAS Landbouwster neergeslagen door hoeveknecht te Moen Kamiel tegen de koppensnellers Zontano PEEGIE Oud Vrouwtje loffelijk overvallen te Waregem 150 Jaar geleden werd het Bisdom leper afgeschaft Fijfiprontrs DAG KLAPPER wasta££es, /wséaétem H<l!!llllimi!!!!!III!lll!!!l!lfir ZOEK EN GIJ ZULT VINDEN 1 MAAR, OPGEPAST, ZIJ WORDEN ZELDZAAM jDE BILJETTEN VAN DE Speciale Schijf ivoor Kerstmis 1951 KOLONIALE LOTERIJ vijf grote loten van e«n millioen elk twee grote loten van twee millioen elk een supergroot lot van vijf millioen Ij en 46.548 andere loten gaande van 200 fr. tot 250.000 fr. TREKKING OP ZATERDAG 29 DEC. '51 GEEN MINUUT H MEER TE VERLIEZEN i^lllllllllllBlllllllllllllllllllllK De Volksheilige van de week: Buren bonden de kist toe waarin de aanvaller zich verborg en riepen de rijkswacht op DE WINNERS DER GROTE LOTEN VAN DE Koloniale Loterij ZONDAG 23 DECEMBER, TE 20 UUR IN DE STADSSCHOUWBURG TE BRUGGE van G. F. HAENDEL De benzlnenrlis in Frankrük De Jeugd drinkt Zuiver Oranjesap - SPA WATER Met suiker vervaardigd De drank der JONGEREN Taai diep vastzittend slijm in kop en borst stoomt U los met DAMP0 Ketel ontploft te Veurne PROFITEERTMEVROUWEN, en brengt met de KERST- en NIEUW JAARSFEESTEN het geluk in de huiskring; kiest als geschenk het won- dertoestel, dat 15 keukenapparaten vervangt: de de tovenaar van de keuken- TURMIX SPAART TIJD, GELD EN LAST. J. WOITAS 15 - Nieuwstraat - KORTEMARK (telefoon 284 Handzame) De dader gevangen MENSEN DIE GEEN MILLIONAIR WILLEN ZIJN! DJANNA de Elixir d'ARQUES Fine C. DURAND VERKRIJGBAAR IN ALLE GOEDE WINKELS Groot: C. GANTOIS, 5, Maarschalk Fochlaan, IEPER ds meest gewaardeerde huishoudelijke naaimachine. 47, Grote Markt KORTRIJK Brief uit Brussel Kerstdag Nieuwjaar! UITGEVERIJ 5ANSEN Gasthuisstraat 19 POPERINGE BEDANKING VEE* VAN 22 TOT 28 DEO. 1951 Ds dagen lengen met 2 rrlnutera. WEERSPREUK I Wat vóór Kerstmis vriest, doet geen afslag. ZATERDAG 22 DECEMBER Quatertemperdag. I H. Hungerus, Zeno, Delphljn. on op te 7.43 u., onder te 15.54 u. winter begint vandaag te 16 uur. 958: Geboorte van de Italiaanse mu sicus Pucclnl. 922: Paus Plus XI zond zijn ency cliek Ubi arcano Dei de we reld ln. ZONDAG 23 DECEMBER 4>' Zondag van do Advent. lH. Victoria, Dagobert, Servulus. on op te 7.44 u„ onder te 15.55 u. 804: Geboorte van de Franse letter kundige Salnte-Beuve. 819: Geboorte van de Nederlandse letterkundige ten Kate. 862: Geboorte van de Belgische his toricus Henrl Plrenne. MAANDAG 24 DECEMBER Vigilie van Kerstmis. lH. Luclaan, Delphlen, Adela, Irmlna. ion op te 7.44 u., onder te 15.56 u. 1863: Overlijden van de Engelse schrijver Tackeray. 869: Geboorte van de Nederlandse I dichteres Henrietta Roland Holst. 904: Overlijden van de Vlaamse beeldhouwer Julien Dillens. 908: Overljden van de Vlaamse mu- dlcus Fr. Aug. Gevaert. DINSDAG 25 DECEMBER Cerstdag. Geboorte van O. H. J.-Chr. IH. Eugenia. Anastasla. Ion op te 7.44 u., onder te 15.58 u. .811: Geboorte van de Duitse Kerk vorst Mgr von Keppeler, die zich vooral bezig hield met so ciale kwesties. .880: Geboorte van de Vlaamse kunstschilder Prosper de Troy- er. WOENSDAG 28 DECEMBER Tweede Kerstdag. I. Stefaan. 5on op te 7.45 u., onder te 15.57 u. .755: Geboorte van de Vlaamse schil der Balthasar Ommeganck. 1828: Geboorte van de Nederlandse musicus Frans Coenen. 1890: Geboorte van de Vlaamse gra fleus Jan Frans Cantré. 1911: Overlijden van de Nederlandse aardrijkskundige H. Blink. DONDERDAG 27 DECEMBER Misdag voor drukkers. IH. Joannes Apostel en Evangelist, F»K 'a. Zon op te 7.45 u.. onder te 15.58 u. 1585Overlijden van de Franse dich ter Ronsard. 1887: Geboorte van de Vlaamse let terkundige Gustaaf van Hecke. 1925: Overlijden van de Vlaamse let terkundige en voorman Lode- wljk Dosfel. VRIJDAG 28 DECEMBER IH. Onnozele kinderen. 5on op te 7.45 u„ onder te 15.58 u. Nieuwe maan te 11.43 u. 1828: Geboorte van de Nederlandse letterkundige Busken Huet. L888: Overlijden van de Nederlandse dichter Cornells Broere. J1864: Geboorte van de Franse letter- kundige Henrl de Regnler, 11945: Overlijden van de Amerikaan se romancier Theodor Dreiser. i WEEKSPREUK Eer ls teer. van de Laat deze gelegenheid niet voorbij - deel te nemi trekking van (gaan om deel te nemen aan de Biljetten overal te koop, Posterijen, Stations, Banken, Wisselagenten, 'Boekhandels, enz., enz. en bij de zetel van de Loterij, 56, Gulden Vlieslaan te Brussel. P.C.R. 71.60. (4552) H. JOANNES Apostel en Evangelist. Joannes was de zoon van Zebedeus »R Salome, een bloedverwante van O. li Vrouw. HIJ kwam uit Bethsaïde te Galilea. HIJ en zijn broer Jacobus i (de .Meerdere) hielpen hun vader ln I' het vlssersbedrijf. Jezus zag de twee broeders die met hun vader bezig wa- i ren hun netten te herstellen en Hij riep hen. En dadelijk verlieten zij hun vader en volgden Hem. Joannes was de lieveling des Heren. HIJ duldt t zich zelf ln zijn Evangelie aan als leeding dien Jezus liefhadMet I Petrus en zijn broeder was hij ge- i tulge van de verheerlijking van Christus op de berg Thabor, doch ook van Zijn lijden ln Getsemane. Bij 't laatste avondmaal mocht hij rus- ten aan Jezus borst. Hij stond naast Maria, de Moeder der Smarten, aan da voet van Jezus' Kruis. Na de Pinksterdag predikte hij met Petrus het Evangelie te Jeruzalem. Met Petrus diende hij aan de Chris tenen van Samaria het, H. Vormsel toe,. Later verkondigde hij het geloof ln tCleln-Azlft. HIJ bleef vooral te Ephese. Rond het Jaar 05 werd hij onder keizer Domitlanus naar Rome gevoerd. In een ketel met gloeiende olie gedompeld, bleef hij ongdeerd. (8 Mei). Als balling op het eiland Pat,mos. schreef hij zijn Apocalyps of Geheime OpenbaringNa do dood van Domitlanus (96) keerde hij na.str Ephese terug en bestuurde er tot aan het einde van zijn leven de kerken van Kleln-Azlë. Hier schreef hij zdjn Evangelie ter bekrachtiging van Jezus' Godheid. Dit Evangelie begint met de eeuwige geboorte van Jezus uit den Vader. Als een adelaar veTlteft hij zich tot ln de hoogste sferen en maakt de Godheid tot het voorwerp zijner beschouwingen. Als Evangelist wordt hij dan ook met een adelaar voorgesteld. Soms wordt hl] afgebeeld met een beker, waaruit een adder opkronkelt. Deize voorstelling wijst op een niet- historlsch gewaarborgde gebeurtenis Ketters zouden zich van de Apostel hebben willen ontdoen, door hem een beker met vergiftigde wijn aan te bieden. Doch toen de Heilige volgens gewoonte de beker zegende, kroop er een adder uit, waardoor het plan der godtlelozen verijdeld werd. On vele plaatsen werd vroeger op de feestdag van Sint Jan gezegende wijn aan de gelovigen uitgereikt met de woorden: «Drinkt de liefde van Sint JanHet volk noemde deze feestdag St Jan ln de Winter, ln te genstelling met zijn feestdag op 6 Met: SI Jan ln d'olle. Men noemde hem ook St-Janswljdng, die aanzien werd als een geluksdag. De H. Joannes, Evangelist, wordt speciaal vereerd te Wervlk ln de ka pel van het St-Janshospltaal, alsme de t-e Hertsberge ln de kapel Para- 4I1s- Slnt Jans ts de patroon van de oile- ilAger» en letterzetten. HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 22 Dec. 1951. BladZ. 2. De Wijk Nieuwerhove te Ware gem was Zondag 16 December het toneel van een laffe overval. Langs de Cassierstraat baten de kinders Alois en Julia Debaere een klein boerderijtje uit. Beide zijn reeds de 70 voorbij en ongehuwd. Toen Alois Zondagvoormiddag rond 11.15 uur uit de Mis thuis kwam, kan men zich gemakkelijk zijn verschieten inbeelden toen hij in het binnenhuis de genaamde Georges De Coucke, die vroeger in de geburen had gewoond en pas en kele weken uit de gevangenis was ontslagen, verraste die bezig, was het hoofd van zijn zuster Julia met een ijzeren staaf te bewerken. Spijts haar bloedende wonden kon het vrouwtje aan haar aanran der ontkomen en het erf oplopen. Op beider hulpkreten kwamen alras de geburen toegesneld. Een er van was gewapend en drong de huiska mer binnen. Van De Coucke was evenwel geen spoor te vinden. Hij had immers geen andere uitweg ge zien dan de zolder op te vluchten. Gans het huis, de zolder inbegre pen, werd doorzocht, maar nie mand werd gevonden. Toen ving een haverkist van nauwelijks 1 me ter groot de aandacht van een der «speurders». Het was daarin dat de aanrander zich had verborgen. Er werd dan ook niets beters op gevonden dan de kist met een koe zeel ferm toe te binden, zodat de vogel in zijn eigen muit gevangen zat. Inmiddels kwam de opgeroepen rijkswacht ter plaatse. Voor De Coucke was dit maar best ook, want de steeds aangroeiende menigte van buren en bekenden begon reeds te spreken van de man uit zijn kist te halen en eens onder handen te nemen. Het slachtoffer werd inmiddels naar de kliniek te Waregem over gebracht, waar spoedig uitgemaakt werd dat als bij wonder geen levensgevaarlijke kwetsuren waren toegebracht geworden. Gezien haar ouderdom en de opgelopen ontroe ring, wordt de toestand van de ouderlinge nog steeds als zeer ern stig beschouwd. Zondagnamiddag' was het parket reeds ter plaatse. Men vermoedt dat De Coucke het op de spaarcentjes van de beide ouderlingen had gemunt. en het verschil is 20 opvallend een kleed gewassen met Solell, lijkt altijd nieuw, ook nadat het vele keren gewassen werd. Soleil bevat zuurstof en Is als een opbeurende levensadem voor de weefsels. Soleil maakt hun vezels weer soepel en elastisch en geeft aan de kleuren Solell-glans. SE 47 - 0141» BfC EEN LEVER PRODUCT JAVONNERIES LEVER FRÊRES. BRUSSEL (Vervolg van blad) De oplossing die Japan voorstelt is dan ook deze: Tsjang erkennen voor Formosa en Mao voor conti nentaal China Er zal nu moeten afgewacht wor den of dit werkelijk Oosters com promis van aard zal zijn om alle belanghebbenden voldoening te ge ven. MUTCH ADO ABOUT NOTHING Veel geweld om niets, schreef Schakespeare. En in Vlaanderen zou men zeggen: veel geblaat en weinio wol. Inderdaad: dat is het wat moet gezegd worden over het spectacu lair ontslag van dhr Spaak als voorzitter vaji de Raad van Eurona Hij zelf en enkele andere men sen hebben daar iets ernstigs in gezien en een aanklacht t< de traagheid van de zes landen be trokken bij het tot stand brengen van een zogezegd Europees lener Maar dan moet men toch zeggen dat het toch zonderling is dat dhr Spaak zijn ontslag gaf juist daags vóór de zes Ministers van Buiten landse Zaken bijeen kwamen om te beraadslagen over het politiek ae- zag waar tegenover de generale stat van het Europees leger verantwoor delijk zou zijn. Had hij dan toch eerst gewacht om te zien wat er uit die ministe riële onderhandelingen zou voort spruiten Nu hij dat niet gedaan heeft krijgt men positief de indruk en Engelse bladen schreven het ook al dat Spaak in de eerste plaats Van Zeeland heeft willen treffen Inderdaad, op het. ogenblik dat dhr Spaak zijn ontslag gat. was het reeds geweten dat de thesis van dhr Van Zeeland zo aoed als aan vaard werd door de andere landen nl dat. men het systeem, aanvaard voor tonnen staal ev kolen, niet zo onmiddellijk kon aannemen wan neer het om mensenlevens ging In elk geval, dat ontslag van de Voorzitter van d.e Euronese Raad heeft, op dat gebiednoch zin noch betekenis Indien het een betekenis kan heb ben, dan kan dit naar miin me ning alleen zijn als een ingebreke stelling van de Europese Raad zeu die in de tivee iaren van zün be staan non niet.s nnsit*"** - wezenlijkt, en die niets positiefs kan verwezenlijken zolang h'* bepaalde, zij het ook non zo benerkte, wetgevende bevoegdheid krijgt an als contróle-licliaam voor een Europese uitvoerende macht kan optreden. De huidige Europese Raad i- slechts een symbool, een werkin strument in het arsenaal der voor bereidende maatregelen. Hij kreeg een pionierszendina Maar pioniers werk is lastig en kan lann duren Men moet daarvoor een zeker uit- houdi.nnsverm.onen hebben dat dhr Spaak bltikbaar mist. Of is het al leen een kviestie Amerika wat meer in het gevlei te komen en door d* States gepousseerd te worden als de buraerliike commissaris voor het Europees leger Ja, cv internationaal Plan is dhr Snaak een predikant, in 't voordeel van een sterke mederb»mnpenlna Alleen wanneer hij in België terug komt bestaat er geen communis tisch gevaar meer en is hij tegen de 24 maagd Kon hij een Internationaal baan tje krijgen, dan zou hij uit die dub belzinnigheden geraken. Laat hij dus maar voortzoeken. Hechten wij er inmiddels neen be lang aan dat hij ontslag nam. want het heeft geen belang. Of is het ook niet opvallend dat dhr Spaak nooit de noodzakelijk heid gevoeld heeft Engeland ervan langs te geven omdat het niet wil de meedoen met het Europees lener, zolang de socialisten over het Ka naal aan het bewind waren? Wat zegt men dan van zo 'n in ternationale stellingname? Dat het trouwens geen betekenis heeft, hebben wij verleden week al aangestipt: wat is er van belang dat het Westen over de nodige le gers beschikt, ook al staan ze niet ónder een supra-nationaal politiek gezag, ofwel dat het Westen dH ge zag in 't leven roept maar niet over de nodige militaire macht, beschikt? Het eerste natuurlijk. Het tweede is louter bijzaak En dat is zodanig waar dat niemand er aan denkt da' de oprichting van een super-atlan- tisch politiek gezag een noodzake lijkheid is opdat de atlantimhe strijdkrachten zouden tot standko- men, en in geval van oorlog, goed geordend zouden vechten. De vooruitgang door de zes Mi nisters van Buitenlandse Zaken ge daan, alsmede de besprekingen thans te Parijs tussen Church'll, Eden en Schuman aan gang be wijzen dat men tot, een oplossing zal komen die iedereen voldoening zal geven Het ernstig werk gaat dus voort. (18-XII-51V. WESTERLINCK. Voor de 17" schijf getrokken op 8 December, heeft het toeval de vol gende loten laten winnen door in tienden verdeelde biljetten, het su pergroot lot van twee en een half millioen, een lot van een millioen, negen loten van 100.000 fr., tien lo ten van 40.000 fr. en negen en twin tig loten van 20.000 fr. Aan gehele niet verdeelde biljet ten werden toegewezen een lot van een millioen, zes loten van 100.000 fr., vijf loten van 40.000 fr. en zes tien loten van 20.000 fr. Op datum van 14 December, wa ren zes tienden van het supergroot lot van twee en. een half millioen geïnd: drie verkocht te Brussel en gewonnen, het een door een potje van kaartspelers, een tweede door een potje van arbeiders, het derde door een drukker, twee verkocht te Antwerpen en respectievelijk ge wonnen door een stalknecht en een dame zonder beroep; het zesde verkocht te Zele en gewonnen door een meestergast. Andere plaatsen waar belangrij ke loten (minstens 20.000 fr. geïnd) werden gewonnen: Antwerpen, Brussel (3 loten), Dinant, Eupen, Keerbergen, Tongeren. Een lot werd gewonnen in Congo. Bijzonderheden over sommige winnaars: apotheker, arbeiders, be dienden, boer, breigoedfabrikant, ijsverkoper, handelsvertegenwoordi ger, notaris. Verscheidene potjes en inningen door Banken. Opgelet: KOOPT VLUG UW BIL JETTEN VAN DE SPECIALE SCHIJF VOOR KERSTMIS '51. Trekking Zaterdag 29 December 1951 te Brussel. (d-4551) WEGENS DE OVERGROTE BELANGSTELLING, NIEUWE OPVOERING VAN met het NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE en het KOOR CANTORES met de beste solisten uit het land: Marie Ceuppens, sopraan; Flore Maas, alt; Franz Mertens, tenor en Tony Van der Heyden, bas. DERIGENT: AIMÉ DE HAENE. De Nationale Vergadering heeft, na het decreet van 20 October jl„ tot verhoging van de prijs der ben zine met 10 fr. per liter te hebben ingetrokken, met 370 tegen 246 stemmen besloten de verhoging van de benzineprijs tot 5 fr. per liter te beperken en de prijs van gas-oil met 4 fr. te vermeerderen. De hui dige prijs van de benzine bedraagt 64 fr. Deze bepaling zal uiterlijk 1 Januari 1952 in werking treden. Maandag 10 December 11. was het juist 150 jaar dat de Bisschop van leper, op verzoek van Z H de Paus, zijn ontslag nam. De schuld van het verdwijnen van leper als bisdom lag bij Napoleon. Deze wil de het aantal bisdommen vermin deren en daar de omstandigheden dit vereisten, kwam de Paus met hem overeen op 15 Oogst 1801 dat alle Bisschoppen van het rijk hun ontslag zou geven De Bisschop van leper, Karei Alexander van Arberg. die een allerbeste man was aan vaardde dit grootmoedig en gaf op 10 December 1801 zijn ontslag Z. H de Paus zond hem een brief ter bedanking en benoemde hem als Plaatsvervanger (Vioarius) om het bisdom te besturen totdat de nieuwe Bisschop in dienst zou treden. Dit geschiedde op 13 Juni 1802. Het is op deze datum dat het Vlaamse gedeelte van het bisdom leper bij Gent werd gevoegd Het (4589) Frans gedeelte (Duinkerke, Cassel, Hazebrouck, Belle) werd aan het bisdom Kamerijk gehecht. Ook Brugge werd aan Gent toe gevoegd. maar werd reeds in 1834 wederom ingericht met het Bel gisch gedeelte er bij van het oud bisdom leper, zodat Gent be perkt bleef tot Oostvlaanderen en gans Westvlaanderen onder Brugge kwam Doos 1 5, Pot 25 Fr. Inhalator gratis Arbeider gewond. Door een Brusselse firma werden in de nabijheid van het station te Veurne twee grote ketels geplaatst, waarin het asfalt klaar gemaakt wordt en op een temperatuur van 360 graden gebracht. In snel tempo brengen dan talrijke vrachtwagens het asfalt naar het militair vlieg veld van Koksijde over, waar het nog een temperatuur heeft van 18Ö a 200 gr. en gereed is voor het asfalteren. Donderdagavond kort na 18 uur, toen nen bezig was met het bijtanken van een der ketels, ontstond wegens een lek een gewel dige ontploffing. Charles Meersoo- ne, wonende te St-Amandsberg-bi.i- Gent, werd door het uittrekken van een buis boven de ketel aan het gelaat en de handen verbrand. De ongelukkige, die vervolgens van het gevaarte wegsprong, ontwrichtte door zijn val nog rijn voet. Dadeliik werd het slachtoffer naar de Slnt- Augustlnuskliniek overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse en kon na enige tijd inspanning het vuur bedwingen. De schade is aanzien lijk. \\SRW/X Hakt, kneedt, maalt, mengt, brouwt en be reidt voor U in een minimum tijd, soepen, mayonnaise, voorgerechten, filet américaln, sausen, purel. groenten, nagerechten, ijsroom, vruchtensap, milk-shakes, cocktails, enz... GEWAARBORGD TEGEN ALLE FABRICATIEFOUTEN. Duizenden hulsvrouwen stralen bij 't dagelijks bewonderen van hunne «TURMIX» mogelijkheden. Meer dan honderdduizend apparaten verkocht in alle landen, en dus meer dan honderdduizend huisvrouwen, die met «TURMIX» overgelukkig zijnl ALLEEN DE VERKOOPCHEF VOOR WESTVLAANDEREN kan U clit originaal toestel waarborgen. Vraagt hem voor een kosteloze demonstratie, zonder verbintenis van uwentwege. (R.2901) ZWITSERS FABRIKAAT Reinigt zich zelf Vrijdagvoormiddag, 14 December, 11 uur, werd de gemeente rond Decock Raphaël, landbouwster te Moen, die met haar zoon Decock Jozef, 20 jaar oud, bijgestaan door de hoeveknecht Merlies Albriek van Zulte, een boerderij uitbaat, gele gen op de grensscheiding Moen- Knokke-Zwevegem en St Denijs. Vrijdagmorgen rond 9 u. begaf de zoon zich naar Zwevegem, voor het bijwonen van een begrafenis plechtigheid, terwijl de hoeve knecht mest aan het uitvoeren was en de moeder haar huishoudelijke bezigheden uitvoerde. Wanneer de zoon rond 11 u. te rug thuis kwam, vond hij de huis deur gesloten, terwijl nergens een spoor van zijn moeder of de hoeve knecht te zien was. Op zijn her haald geroep geen antwoord krij gende, begaf de jongeling zich bij zijn naastbijgelegen gebuur Lie- taert M., doch deze wist niets van de afwezigheid der weduwe, zodat beiden terug naar de hoeve gingen en alles begonnen af te zoeken om eindelijk de ongelukkige vrouw te midden een plas bloed in het bak huis te vinden met verbrijzelde schedel. Gelukkig had de ongeluk kige nog niet opgehouden te leven, en in allerijl werd Dr Delorez uit Zwevegem. bijgeroepen, die het slachtoffer bij hoogdringendheid naar de St-Vincentiuskliniek te Kortrijk overbracht,waar men voor haar leven vreesde. De verbrijzelde schedel leverde het bewlls dat de moordenaar met ongewone kracht op de ongelukkige moet losgeslagen hebben WIE IS DE DADER? Nadat Decock Jozef en Lietaert zich langs achter toegang tot- de woning hadden verschaft, ontdek ten zij dat de kleerkast open stond, terwijl verscheidene mansklederen verdwenen waren. Zij vonden het werkpak van de hoeveknecht op de vloer, terwijl niet het minste spoor van deze laatste te vinden was. Ook de nieuwe fiets van Decock Jozef was verdwenen, zodat alles er op wijst dat Merlies de dader van deze moordpoging is. Volgens wij konden vernemen, was Merlies zeer aan de drank ver slaafd. zodat alles laat vermoeden dat hij ten einde aan zijn drank zucht te kunnen voldoen, er niets beter op gevonden heeft dan zijn broze meesteres neer te slaan met de hoc-p een flinke buit te maken: iets waarin hij. naar wil konden vernemen, niet zou geslaagd zijn. De rijkswachtbrigade van St De nijs stelde het eerste onderzoek in, terwijl het parket van Kortrijk en Gent eveneens afstapten op de plaats der misdaad. Begrijpelijk heeft deze snode daad de algemene verontwaardiging van de bevolking verwekt, gezien de familie Decock-Baert algemeen geacht en bemind Wordt. DE TOESTAND VAN HET SLACHTOFFER Naar wij konden vernemen, zou de Wed. Decock Zondag tot het be wustzijn teruggekeerd zijn en. kalm ondervraagd zijnde, bij het uitspre ken van de naam van Merlies Al briek, en nog niet kunnende spre ken, met het hoofd teken gedaan hebben dat hij het was die haar aangevallen had. Sedertdien is 't slachtoffer reeds flink verbeterd en men hoopt haar te kunnen redden. VERMOEDELIJKE DADER AANGEHOUDEN Dinsdagnamiddag 18 December werd Achiel Merlier, de vermoede lijke dader van de moordpoging te Moen op landbouwster Wed De cock-Baert R., te Kruishouten! aan gehouden. Hij zou reeds volledige bekentenissen hebben afgelegd De fiets waarmede hij vertrok ken was en aan de zoon Decock voor 300 frank. behoorde, had hij reeds verkocht Merlier werd ter beschikking ge steld van het parket te Kortrijk. Naar wij vernemen werden tot op heden volgende loten van de Lening tot Wederop bouw (Eerste Reeks), nog niet door hun bezitters opgevor derd, alhoewel deze loten reeds een hele tijd uitgekomen zijn! Verval- Nr der Volg- Bedrag dag reeks nrs der loten 1-12-1949 2406 866 1.000.000 1-12-1950 1-12-1950 1-12-1950 1-12-1950 1-12-1950 1-12-1950 16 453 2020 2401 2790 3059 866 657 921 331 403 989 774 1.000.000 1.000.000 l.OOO.OOO 5.000.000 l.onn.nno 1.000.000 Totaal fr.! 11.000.000 Werkelijk een onbegrijpelij ke houding vanwege de hou ders dezer kostbare obligaties! Vraagt aan uw winkelier deze pro- dukten van kwaliteit en naam volmaakste d. Rhums Goed voor de maag Zeer fijn van smaak De ELNA zal het U mogelijk maken zonder moeite de verrukkelijkste decoratieve punten uit te voeren voor uw blousen, tafellakens, ser vetten, enz. Gij zult vlug allerlei motieven, bloe men, arabesken, monograms uit voeren zonder behulp van een spe ciaal toestel of van andere dure en hinderlijke onderdelen. Neem, zonder verbintenis, Inlich tingen in een van onze verkoophui zen en wanneer ge zult zien al wat men met de ELNA doen kan, zult ge geen'lust meer hebben met een andere naaimechine te werken. NAAM I Ik verroek U ms.wn huize «n zon- r~ der verbintenis, een kotleloze de- Sj 1monslralle van de ELNA ld geve». ADRES Stuur me de brochure No 276 TEGEN DE KANNIBALEN De behandeling van de begroting der diensten van de Eerste-Minls- ter, gaf in de Kamer aanleiding tot een vrij zonderling amendement. De kranten hebben hierover al eer der geschreven en ook over de zon derling die het indiende. De onverbeterlijke Kamiel Huys- mans had er namelijk niets beters op gevonden dan bij de Kamer op deze begroting een amendement in te dienen dat er toe strekt deze te verminderen met een frank. Waarom? De zonderlinge Kamiel heeft dat deze week met de zon derlinge kronkelingen van zijn ver stand uitgelegd. Hij had compas sie gekregen met de Heer Pholien en spreidde een vals medelijden ten toon en een dito verontwaar diging naar aanleiding van de scherpe aanvallen die Si sommige rechtse bladen tegen de Eerste- Minister gevoerd worden. Om nu de C.V.P. in de gelegenheid te stellen ten opzichte van de Heer Pholien een aaad van eerherstel te plegen, bood de Heer Huysmans haar de kans zijn amendement met eenparigheid te verwerpen. Deze verwerping zou dan In de ogen van de barmhartige Kamiel en van de publieke opinie tevens, een afstraf fing zijn van de apachenzeden der koppensnellers van de rechtse pers. welke de Eerste-Mlnister ten val wilden brengen. Er werd natuurlijk aan weerszij den hartelijk gelachen. KIJK EENS IN DE SPIEGEL... De Heer Pholien zelf nam de zaak al lachend op en kaatste de bal handig terug. De Heer Huys mans wilde namelijk met zita tus senkomst ook de zogenaamde me ningsverschillen bij de C.V.P. ln een onaangenaam daglicht plaat sen. De Eerste-Mlnister zei hem dat hij maar niet te veel moest re kenen op de goede uitslag van deze poging. En hij haalde een ander citaat uit zijn mars van een dich ter die geschreven had Kijk eens in de spiegel en zie wie er voor staatBij ons, zo zegde de Heer Pholien, bestaat er geen officiële pers, maar bij U wel en wij stellen vast dat die pers aanzienlijke me ningsverschillen onder gezagheb bende leden van de B.S.P. over essentiële vraagstukken weerspie gelt. DE ZONDERLINGE SAMARITAAN De Heer Du Bus de Warnaffe, Voorzitter van de C.V.P.-fractie herinnerde aan het bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan, die zich ontfermt over de uitge schudde reiziger, verlaten door zijn vrienden, en hem de nodige pen ningen toereikt om zijn reis voort te zetten. Hij vergeleek de Heer Huysmans met deze Samaritaan. Maar hij verwonderde er zich over dat Kamiel lang niet zo barmhartig was. In plaats van aan de verlaten reiziger de nodige penningen toe te reiken om de reis voort te zetten, schudde hij hem nog verder uit, aangezien zijn amendement er toe strekte de begroting van de eerste- minister met één frank te vermin deren. Dat zijn veel zonderlinge manie ren voor een barmhartige Samari taan. Maar als men weet dat het een socialistische Samaritaan is, nu Ja... DE HUISHUURWET De behandeling van het ontwerp op de verlenging van de huishuur wet heeft in de Kamer tot enige schermutselingen aanleiding gege ven. Men weet dat sommige Ka merleden, waaronder de HH. Lefere. Degryse en Van den Boeynauts, amendementen ingediend hadden op het regeringsvoorstel tot een voudige verlenging. Na langdurige besprekingen in de Commissie was hierover neg enige verdeeldheid blijven voortbestaan omdat de re gering meende deze amendementen niet te kunnen aanvaarden en ze strijdig achtte met de beloften ten opzïch.e van de vakverenigingen aangegaan in de Algemene Paritai re Raad. De socialisten waren met deze gang van zaken natuuritjk niet erg in hun schik omdat ze gehoopt hadden dat de C.V.P. zich over de. ze kwestie in de openbare vergade- zou verdelen. Tenslotte be de de C.V.P. slechts een nipte meerderheid bil de stemming over de nieuwe hulshuurwet. De hr Le fere trok z'n amendementen slechts op het allerlaatste ogenblik in de algemene vergadering op verzoet van de Minister van Justitie en omwille van. het hogere landsbe lang ln. Hij verdient, samen met de Hr Degryse een eresaluut omdat hij plichtbewust en beginselvast de be langen van de middenstand Is blijven verdedigen. HACHELIJKE MOMENTEN» De stemming over de hulshuur wet was een aer hachelljkste mo menten uit het bestaan van de re gering Pholien. En over dit bestaan doen de meest hardnekkige ge ruchten de ronde. Sommigen weren.dat zij in werkelijkheid al lang stikstofsteendood is en dat men alleen nog zoekt naar de ge schikte opvolger voor de eerste- minister en naar de passende adel- titel voor dhr Pholien. Waar er rook is zal er wel wat vuur zijn. Maar 't zal waarschijn lijk niet in deze verlofstemmïng van de Kerst- en Nieuwjaarsdager, heel hoog oplaaien. Veel nieuws wu er tenslotte niet mee gemoeid zijn. Enkele vanouds bekende persona liteiten werden te Gent opvallen- derwijze bewierookt en in de bloe metjes gezet. Het zou ons heel erg verwonderen moest langs die kant geen versterking opdagen voor de C.V.P.-regering. De oude regerings leden zouden dan als phenix en met het nieuwe Jaar uit hun asse herrijzen. DOODZWIJGEN Meer dan 750 zangers, een orkest van meer dan 100 man versterkt met orgelmuziek hebben in het Pa leis voor Schone Kunsten te Brus sel een zeldzaam geslaagde uitvoe ring ten gehore gebracht van het oratorium van Peter Benoit «De Oorlog Het N.I.R. heeft deze uit voering uitgezonden welke bijge woond werd door Ministers, Mon seigneurs en vele vooraanstaanden. De Maandagochtenduitgave van de twee voornaamste Brusselse en Franstalige bladen schreef over de ze uitzonderlijke gebeurtenis geen enkele letter. Zwijgen, doodzwijgen om er van te zweten. PAS. EEN IDEAAL GESCHENK IS I. - Z'n apejaren. II. - Zijn triem door 't leven. Per deel: Genaaid92 fr. Gebonden: 126 fr. OOK BIJ ALLE GOEDE BOEKHANDELAARS. WE PLANTEN EEN KERSTBOOM Meer en meer wordt het ook ln ons land de gewoonte: tegen Kerst mis ln de huiskring een Kerstboom te plaatsen. Al lijkt die gewoonte heidens, en al wordt ze vooral onder houden door hen die het Kerste kindje negeren, toch vinden we er een heerlijk christelijk gebruik ln. Het ls schoon de kinderen met Kerstmis geschonken te geven en wel met de nadruk er op: het Kerst kind brengt de gaven en niet het Kerstmanneke. Dagen lang moeten de kinderen er over praten en er aan denken: het Kerstkind hangt de geschenken aan de boom. Kerstmis ls een echt fami liefeest. Alle liefde, alle innigheid, alle toewijding, die men elkaar an ders in het ruwe alledaagse leven niet betoont, komt Juist onder de Kerstboom tot uiting. De verrassin gen, die aan de Kerstboom han gen, kunnen ontroerende liefdeblij ken zijn. De vijanden van het geloof zoeken de christelijke geest, ure rond da Kerstboom zweelt, te doden en ku- men te pas en te onpas met hun Kerstman voor de dag. Nooit zullen ze echter de oorsprong van liet Kerstfeest kunnen wegcijferen. Wel bedekken ze hem gemakkelijk, om dat wij, christenen, niet diep genoeg blikken en de betekenis van de Kerst geschenken niet genoeg begrijpen Wat zegt ons dat geschenken geven en ontvangen met Kerstmis, wat be tekent «Ie Kerstboom? Kerstboom brengt ons een blijde boodschap, dlo wil feestelijk vieren Ze luidtOp deze armzalige sarde Ie de Heiland, de Redder en Verlosser gekomen en HIJ wil ons gelukkig ma ken Daarom vieren wij zijn komst ln de wereld, zijn geboorte te Beth lehem. Kerstmis is een verlossings feest. De Kerk ziet in de geboorte ven Chrlstui: de gehele verlossing vol trokken. In Christus ls ons aller goed geschonken, ln Hem hebben wi) de grootste gave van God ontvangen: allee wat ons geloof aan groots en begerenswaardigs biedt, hebben wij ln Christus gekregen: het kindschap van Clod, de Kerk. de Eucharistie, de hemel... Het ls dus, alsof de H Kerk Juist nu met Kerstmis de gehele vol heid van de christelijke genaden op nieuw wilde uitstorten. En nu begrijpen wij de gelijkenis van de Kerstboom/Daarom geven wij olknar geschenken, daarom maken wij ons blljrto, daarom overstelpen wij elkaar met vriendelijkheden en betuigingen van liefde: dit allee Is afbeelding van de grootste gave, die de Hemel ons kan schenken: Chris tus. En omdat Christus zelf de liefde ls, de vreugde, daarom willen WJ allen het Christuskind zr.lf zijn: onze gaven komen van het Chrjsti'skM. dat vol liefde tot ons kwam,., en niet van een droge K-rstman, die on' komedie komt spelen. Tn het le"" hebben we de liefde van het Chris tuskind nodig, en niet de komedlan- tenstreken van het. moderne hel™* dom. B. Do Familie Camerlynck be dankt vrienden en kennissen voor de talrijke blijken deelneming, betuigd bij »et overlijden van Zeer Eerwaarde Heer KANUNNIK CAMERLYNCK. Passendale, 15 Dec. 1951. (d-4555)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 2