Kerstviering e„ Verkoopactie Huis DEBQO-Dewancker Meubels BOOSE Optiek De Plechtige aanstelling van Z. E. H. Duyvewaardt als Pastoor te Brugge aller bij Juliin MASSELUS-BATTHEU Bezichtigt de Uitstalramen Naaimachines ®®SSM©iR Vrolijk Kerstfeest Gelukkig Nieuwjaar... !!i het wekelijks nieuwsZaterdag 22 Dec. 1951. Bladz. S. POPERINGE Plechtige aanstelling van Z.E.H. De Brie 10 vermindering op alle aankopen ROVER .illillilllllllllHIIIIIIIIIIIIliiüllütlIllilliiiiiililülüllillüIIlllilt, Grote in de leperstraat - leperstraat 13-15 KOOPT NUTTIGE GESCHENKEN VOOR KERSTDAG EN NIEUWJAAR 'iülf'IIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIlIHHIIIIIIIIIIiailllllSllllülillilir «l'AVENIR-TORNADO» MAURICE DECROCK 11 SLUITING Ter gelegenheid van de Kerst en Nieuwjaarsdagen heeft het IEPERSTRAAT 94, POPERINGE GEMEENTERAADSZITTING MATRASSEN GROTE REKLAAMVERKOOP 2 Beter en goedkoper MULTIBON Gevraagd Te koop gevraagd CAMILLE DELALEAU POPERINGE CAFÉ «DE BEURS IETS NIEUWS IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ONDERPASTOORS DER WEEK St Bertmus: E. H. Vandenberghe. - Tel. 375. St-Jan: E. H. Calgnie. - Tel. 405. O. L. Vr.: E. H. Vandenberghe. - Tel. 211. MAANDAG AANSTAANDE GEEN VLEESDERVEN Zijne Hoogwaardige Excel lentie heeft laten weten dat Hij ontslaat voor dit jaar, van de verplichting van vasten en vleesderven op de Vigilie van Kerstdag. Dus Maandag a.s. moet er niet gevast worden en mag men vlees eten. Deken Poperinge. ZONDAGSDIENST Op Zondag 23 December: Geneesheer: Dr Plorizoone, Potte- straat. - Tel. 386. Veearts: Dr Hardeman, Gasthuis straat. - Tel. 424. Apotheker: Hr Devloo, Paarden markt. - Tel. 133. Op Dinsdag 25 Dec. (Kerstdag) Geneesheer: Dr Ryon, Bertenpiaats. - Tel. 59. Veearts: Dr Ostyn, Casselstraat. - Tel. 184. Apotheker: Hr Devloo, Paarden markt. - Tel. 133. Hui* Paul DE GRUYTER- VANNIEUWENHUYZE Veurnestr., 44, Poperinge 1 als Pastoor van Sint Jan TE POPERINGE Op Zondag 23 December wordt Z. E. H. De Brie als pastoor aan gesteld op St Jan. Te 14.15 u. komt Z. E. H. Pastoor aan op het Statieplein, alwaar hij wordt opgewacht door de Harmonie van het College te Menen. Langs St-Joris- en Bruggestraat wordt de nieuwe herder door zijn oud-stu denten naar het H.-Hartgesticht begeleid. Daarna wordt te 14.30 uur de stoet in ogenschouw genomen: 1. Bereden B.J.B. 2. De Harmonie van het College te Menen. 3. De vlaggen van de katholieke groeperingen. 4. Het hoppeland verwelkomt zijn nieuwe herder. Dit is een deel van de nieuwe groep die opge richt werd bij de aanstelling van Z. E. H. Duyvewaardt. 5. De katholieke jeugdgroeperingen. 6. De Katholieke Harmonie Ste Cecilia van Poperinge. 7. De kerkpolitie met kruis. 8. De misdienaars der parochie. 9. De geestelijkheid en de overhe den. N. B.: Alle huizen langs de door tocht van de stoet zullen bevlagd zijn. Er zijn nog vlaggen te beko men bij M. Wemaere, Brugge straat 29. Ter gelegenheid van de KERST- en NIEUWJAARSDAGEN Vanaf 22 December 1951 tot en met 5 Januari '52. (c-4631) BURGERSTAND van 13 tot 20 December 1951 Geboorten. Rosseel Erna, d. v. Maurice en Lobeau Anna, St-Sixtus- straat 37. Dochy Ronny, z. v. Julianus en Techel Martha, Switch Road 35. Quaghebeur Monique, d. v Joël en Lobeau Anna, Lovie- straat 3. Dequidt Luc, z. v. Hen ri en Theeten Alice, Reningelst- steenweg 41. Degruyter Donald, z. v. Robert en Clabau Maria, Pofc- testraat 12. Rosseeuw Maria, d. v. Gerard en Demaeght Simonne, Watou. Ryckebosch Francine, d. v. Maurice en Vanhee Germania, Watou. Wullems Marie-José, d. v. Arthur en Lemahieu Ivonne, Westvleteren. Lebbe José, z. v. Georges en Vancayzeele Maria, Watou. Du- rant Bernard, z. v. Albert en Lie ven Andrea, Watou. Overlijden. Dever Paula, 3 d., Vijfgemebenstraat 10. Huwelijksbelofte. Quaghebeur André. en Phlypo Erna, beiden v. Poperinge. WASMACHIEN NIEUW Wassen in 3 minuten. STADSGAS of BUTA-GAS. 100 BEEGISCH 100 Ampen Gebroeders Telefoon 203 POPERINGE (c-4441) WSMWWMWWMWWWW OOSTPRIESTERHULP De omhaling, gedaan door de Studenten, heeft de stoutste ver wachtingen overtroffen. Dekenij Poperinge heeft zó mild gegeven, dat niet alleen een volkswagen kan worden geschonken, maar dat bo vendien nog genoeg overblijft om een halve wagen bij te betalen! Hierbij bedanken wij hartelijk de vele milde gevers. Het rijtuig voor God, een heer lijk Kerstgeschenk voor onze be proefde geloofsbroeders, en voor alle medewerkers en gevers het rij tuig naar de hemel! VERLOREN EN GEVONDEN Verloren: hoed van autowiel; brieventas met geld; halssnoer; brieventas met papieren. Gevonden: dameshandtas (ln St- Janskerk); handschoen; Duitse schapershond; kerkboek. Inlichtingen ten politieburele. KERSTMIS ST BERTINUS MIDDERNACHTPLECHTIGHEID Te 23.30 u.: Orgelspel. a) Middeleeuws stukje. b) Aria in Re groot J. S. Bach. c) Noël ln Sol gr. Dacquin. d) Kerstliederen. Te middernacht: Ilerderstoet. Uitvoering van «Vrede» (volkszang) Stille Nacht (vierstemmig) H. Mis: - Uitvoering van tweestemmige Mis Onbevlekt Hart van Maria van Mauvet. - Credo volkszang. - Adeste vierstemmig. - Gloria ln exelsis door Engelen- stemmen. Na fle H. Mis: - Nu syt wlllecome driestemmige bewerking van Van Nuffel. KERSTVIERING SINT JAN De Middernachtmis óp onze pa rochie valt dit jaar samen met het eerste optreden van Z. E, H. De Brie, onze nieuwe Herder. Te 11.45 uur vangt de plechtig heid aan. Engelen met het Kerste kindje, gevolgd door kerkpolitie, misdienaars met kruis en de gees telijkheid, verlaten de sacristie ter wijl het zangkoor een adventslied aanheft: «Ik heb mijn ziel gehe ven» (Door Cuppens en, De vocht). De stoet doortrekt beide zijbeuken terwijl het koor reeds de naderen de Geboorte verheerlijkt (Door de liefde laat U wekken)In de heilige stilte van Middernacht leggen de Engelen het Kind in de kribbe on der de zang; «Stille Nacht» (F. Griiber). Te 12 uur begint de Mid dernachtmis, in twee stemmen, uitgevoerd door het uitgebreide zangkoor, onder de vaste leiding van Meester De Gersem (Mis van Perosi). Bij de offerande zingen 4 kinderstemmen het Adeste Fideles. Na de Mis wordt het oude Kerst lied Nu sijt wellecomein twee stemmen uitgevoerd (J. Vyverman). Vanaf 5.30 uur zal voortdurend misgelegenheid zijn. Onder de mis sen van 7 en 8.30 uur wordt het Adeste door kinderstemmen ver tolkt. De hoogmis te 10 uur wordt even keurig verzorgd als de Mid dernachtmis, en opgeluisterd door de dienstvaardige aanwezigheid van verscheidene priester - leraars uit de parochie. Zo wordt Kerst mis zo schoon mogelijk gevierd in een mooi versierde kerk. KERSTDAG 1951 IN ONZE LIEVE VROUWKERK Dit jaar zal er naar aloud ge bruik in de O. L, Vrouwkerk, op Dinsdag, Hoogdag van Kerstdag, f n plechtige Middernachtmis ge celebreerd worden. Het parochiekoor zal deze plech tigheid opluisteren. Maandagavond te 22.55 u., dus te 5 minuten vóór middernacht, wordt het «Veni Domine», driestemmig koor van F. Mendelssohn, gezon gen. Het is een vurige smeekbede van het wachtende mensdom op de komst van de Messias. Te middernacht Stille Nacht voor vierstemmig koor bewerkt. De Mis Kind Jesu Messe voor vier stemmig koor, van J. Schweitser, zal uitgevoerd worden. Aan de offerande Adeste Fide les vierstemmig bewerkt. Na de H. Mis wordt een 17® eeuws Kerstlied uitgevoerdNu syt wel lecome voor vierstemmig koor be werkt door Al. Desmet. Hierna orgelspel en kerstverhar len onder een tweede gelezen Mis. Woensdag, 2® Kerstdag, plechtige St-Stefanusmis of Mis van de drie vragen. De traditionele St-Stefar nusmis, ter ere van de H. Drievul digheid, wordt gezongen op Woens dag, 2" Kerstdag, te 8 uur. De^e H Mis lokt telken jare een mach tige volkstoeloop van Poperinge en omliggende. V/> DE KERSTMISSEN In onze drie parochiekerken wordt een plechtige Kerstmis ge celebreerd te middernacht. In dit blad wordt hierover verder afzon derlijk uitgeweid. In het O. L. Vrouwgasthuis wordt de Kerstmis opgedragen te 5 uur in de morgen; de kapel is toegankelijk voor het publiek. Het publiek wordt echter niet toegelaten tot de Kerstmis in de kapel der St-Sixtus Abdij. LIEFDADIGHEIDSFEEST Zondag 30 December te 7.30 uui in de zaal van het «Christen Volks huis geeft het cabaretgezelschap Xavier Geerolfuit Brugge een opvoering ten bate der Christelijke Teringlijders. Kaarten voor deze ontspannings avond kunnen bekomen worden op het bureel der ziekenkas, Ieperstr. 29, elke voormiddag van 8 tot 12 u. en Zondag 30 December van 9.30 u. tot 11.30 uur. STAD POPERINGE van 21 December 1951 tot en met 4 Januari 1952 FEEERIEKE VERLICHTING PRACHTIGE ETALAGES Bij elke aankoop van 10 fr. krijgt iedereen GRATIS een lot voor de Grote Kosteloze TOMBOLA. Honderden prijzen, waaronder: 1" prijs: Naaimachien «Sin- ij ger», waarde 8.500 fr.; 2" prijs: Wollen Deken «Good Night»; 3* prijs: Stoof; 4® prijs; Bedsprei. - Tentoonstelling der prijzen bij M. BOUTEN, Ieperstraat. KOOPT ALLEN UW KERST- EN NIEUWJAARGESCHENKEN if IN DE IEPERSTRAAT EN EIST UW LOTJES PER AANKOOP VAN 10 FRANK. Trekking op Zondag 6 Januari 1952, 's morgens van 10 tot I 12.30 uur, in Hotel PalaceVrije ingang. VERLICHTING BEWERKSTELLIGD DOOR HET HUIS V. DECORTE. Woensdag 26 December (26 Kerstdag) GROOT KINDERFEEST Eén lot per aankoop van 10 frank voor de prachtige Tombola van de Ieperstraat. PRETTIGE INPAKKINGEN (c-4591) ARBEIDSONGEVAL Wij zien liier Z. F. H. Duyvewaardt, die zo pas de herdersstaf ont ving. Rechts bemerkt men Z. E. H. Kan. Vicaris-Generaal Quaegcbeur. Tussen beide Z. E. H. Kan. Mestdagh, secretaris van het Bisdom. Achteraan links Z. E. II. Kan. Hodiim, pastoor van St Jacob. Ach teraan rechts Z. E. H. Stroo, Bestuurder van het Hospitaal O. L. Vr. ter Potterie. en Liefde voor de blinden. Melkvoerder Rog. Gesq., Abele steenweg, na ter melkerij te zijn toegekomen met zijn lading krui ken met melk, was er bezig de kruiken af te laden. Op zeker ogenblik werd hij door een der werkliedenvan de melkerij ver zocht de zuigerspomp, waarmede de melk uit de kruiken wordt ge zogen, wat te verplaatsen. Toen hij echter de pomp vast nam onder ging hij een electrische schok en werd ten gronde geslingerd. Best dat op het ogenblik dat hij de pomp had vastgenomen een smelt- draad was gesmolten, wat Gesq. vrijwaarde van erge gevolgen van de electrische schok welke hij had ondergaan. Wat rust zal hem he lemaal opknappen. KERSTFEEST DER JONGE MOEDERS DOOR DE K.A.V. De opkomst overtrof de stoutste verwachtingen. Het ontbrak er niet aan stemming. Ernst en luim wis selden elkaar af in gezapig tempo. De interessante spreekbeurt over Kinderopvoeding door W, E, H. Hbenraet, werd met gespalihen aandacht gevolgd. En het was reeds laat geworden maar helaas nog te vroeg toen we van elkaar afscheid namen en tot weerziens wensten. W. E. H. G. Vandenberghe sprak een treffend slotwoord uit en be sloot met: «Het smaakt naar de trog om nog», woorden waarmee iedereen instemde. Tot volgend jaar, allemaal! De mist hing in slierten over de reien en in de smalle straatjes van Brugge «die Scone» toen Z. E. H. Duyvewaardt in zijn nieuwe paro chie aankwam. Aan het klooster, waar hem de versierde staf, symbool van zijn herdersambt, overhandigd werd, werd hij verwelkomd door de HH. Voorzitter en leden van de kerk fabriek. Tussen de bevlagde huizen, langs de mooie Brugse reien, waar de witte zwanen hun sierlijke sil houetten in 't grijze water lieten weerspiegelen, stapte de stoet op. Op de maat van de opgewekte to nen van de Muziekmaatschappij, defileerden de schoolkinderen, de leden van de katholieke jeugdver enigingen en van de H. Hartebond en enkele groepen uit het leven van de H. Moeder Anna, gevolgd door 't kerkpersoneel. Heel de stoet werd in ogenschouw genomen door Z. H. Pastoor, omringd van zijn getuigen, de ZZ. HH. Kanunniken Mestdagh en Colpaert. De HH. Burgemeester en Schepe nen van de stad Poperinge, de HH. Voorzitter en leden van de kerkfa briek en talrijke parochianen van St Jan hadden er aan gehouden hun gewezen Pastoor uitgeleide te. doen. Onderweg trok de stoet voorbij het Blindengesticht, waar Z. H. Ka nunnik Demeester. in naam van de blinden, het woord richtte tot Z. H. Duyvewaardt, de stichter en bezie ler van het heerlijke werk Licht «wtWtoAgvvwvwtonfw&mwM/wf WASMACHINE Waist in 3 minuten: Op BUTAGAS of STADSGAS, KOLEN of HOUT. Verdeler; Reningelststraat 38 POPERINGE (c-4530) De rijk gemeubileerde St-Anna- kerk liep bomvol. Na de aflezing van de aanstellingsakte en de ge bruikelijke ceremoniën, beklom de Hoogeerwaarde Heer Grootvicaris R. Quaegebeur, Aartspriesterdeken van Brugge, de kansel. Op het thema van de Introïtusvan de mis, Verheugt U, want de Heer is nabijbelichtte hij het edele werk van de priester, de voortge zette Christus onder de mensen, die door 't uitdelen der sacramen tele genaden hulp en sterkte biedt en die door het goddelijk woord en wijze raad, leiding geeft aan zijn volk. Met het plechtig «Te Deum lau- damus werd dit heerlijk feest be sloten: Te 13 u.: Massa-uitdeling van Ballons aan al de kinderen in het Hotel Palace Te 15 u.: Afhalen van Kerstmannetje aan de Statie. Te 15.15 u.: Aankomst van Kerstmannetje. Daarna: Uitdeling van Geschenken aan de weesjes en de kinderen beneden de acht jaar, in de zaai van het HotelJ Palace Donderdag 27 December (3° Kerstdag) GROTE CINEMA VERTONING voor de kinderen, te 14.30 uur, in Cinema PalaceIn- gangsprijs: 5 fr. MUZIEK UITGEZONDEN DOOR HET HUIS DEMAN. (c-4649) De hierondervermelde Firma's, handel in ijzer en ijzerwaren, de len hun klanten mede dat hunne magazijnen gesloten zijn van KERSTDAG tot NIEUWJAAR: Albert Denys, pvba, Paardenmarkt, Poperinge; Alb. Denys-Lebbe, Gasthuisstraat, Poperinge; A. Denys-Lebbe, Elverdingestraat, leper; De LombaardBlinde Lieden straat, leper; Gebr. Roffiaen, Ieperstraat, Pope ringe. (4572) BOTERMARKT Vrijdag 21 December. Boter verkocht aan 100 fr. het kgr. 99 - DE OUDSTE - DE BESTE - MACHINES voor huishoudelijk gebruik, van 4.840 tot 9.225 fr. .MODERNSTE ZIG-ZAG, 8.022 tot 12.465 fr. Krediet vanaf 190 fr. per maand. Herstellingen van alle merken en speciale machines. DEPOT: HUIS RUCKEBUSCH, Ieperstraat 101, POPERINGE. (c-C.3679) CINÉ ROYAL (22 - 23/12) «DE VROLIJKE PELGRIMS(Les joyeux Pélérins) komedie met Aimé Barelli en zijn orkest en Pacquali. - Voor allen. De moeder van Barelli, Jazz-orkest- leider, wil naar Rome op pelgrimstocht gaan. Barelli besluit mede te reizen maar zijn ganse troep trekt ook mede, vergezeld van haar manager. Deze wil per s<5 een contract afsluiten met een Amerikaans music-hall-dlrecteur, die ook naar Rome trekt. Dat zal dan ook xo aflopen en Barelli vindt er zelfs zijn liefde ln de persoon van een Jong Frans kostschoolmeisje. Een paar amusante gags. Een beetje meer rhythme zou niet on gelegen komen. 24-25/12)DE PIRATEN VAN CAPRI(Les Pirates de Capri), historische film met Hayward Louis en Mariella Lotti. Voor volwassenen. Einde der 18" eeuw, ln het Kon. Pa lels te Napels, enkele dagen voor de troonsafstand van Koningin Maria- Carollna. Graaf Amalfi, hofdichter, die de dood van zijn broeder wil wreken, is tevens, zonder dat iemand het ver moedt, leider van de opstandelingen. Bij hen verschijnt hij slechts gemas kerd, onder de naam «Sirocco». Amal- 11 doodt de politleprefeet. De koningin doet afstand van haar troon en Amalfl huwt het meisje dat hem als «Sirocco» leerde liefhebben. Het thema kon beter uitgewerkt. Louis Hayward is goed. CINÉ PALACE: (21-22-23/12) «I)E VERLOREN VOLKSTAM» (Le Tribu Perdu), avonturenfilm met Johnny Weismulluer en Myrna Dell. - Voor allen. In do Jungle leeft een onbekende Volkstam die fabuleuze schatten be zit maar die aan een godheid worden toegewijd. Enkele blanken zijn er op uit om deze rijkdommen te veroveren (n trekken er naar toe. Maar Jlni waakt. HIJ die ln de Jungle leeft en verschillende wouddleren tot zijn vrienden maakte, zal de vredelievende volkstam van do plunderaars verlossen. Weinig geïnspireerd geheel. John ny Weissmuller is niet meer de knappe Tarzanvan vroeger maar is toch nog goed. (24/12) DE GROTE BEDREI GING (La grande Menace), spionnagefilm met Dennis O'Kee- fe en Louis Hayward. - Voor vol wassenen en rijpere jeugd. Alle .nieuwe ontdekkingen op gebied van atoomenergie in de U. S. A. ge- c'aan worden onmiddellijk aan een bende internationale spionnen ter kennis gebracht. Een Inspecteur van Scotland Yard en een agent van de politie krijgen opdracht de bende op te sporen. Na eerst twee onschulcllgen te hebben beschaduwd, vinden zij de ware pllohtige: een geleerde uit het laboratorium zelf. Gewoon thema, dat verzorgd uit gewerkt werd. De vertolking is goed. (25-26/12) «DE ONDERWE RELD VAN SAN FRANCISCO» 'Les Bas-Fondg de Sep Francis co), sociaal drama met Hum- V////////m/mm. phrey Bogart en John Derek. - Voor volwassenen met voorbeh. Nick wordt in een armzalig milieu grootgebracht. Van zijn prilste jeugd af brachten weinig voorbeeldige vrien den hem tot het kwaad. In een verbe teringshuls, waar een onmenselijke re gime in voege was, wordt hij nog meer verdorven. Spijts de pogingen van zijn advocaat en zijn vrouw zakt hij steeds lager. Hij doodt een polltie-agent en eindigt op de electrische stoel, spijts het pleidooi van zijn advocaat die hem als een slachtoffer van zijn milieu af schildert. Het thema is niet nieuw, maar werd goed uitgewerkt. Goede ver tolking. ■CINÉ NORMANDIE (22-23/12) «VROUWENGEVANGENISSEN». Af te raden. (24-25/12): «DE HAND OP HET HART(Le Cceur sur la main), komedie met Bourvil en Michele Philippe. - Voor allen met licht voorbehoud. Leon is bode aan de universiteit van Yvetot en ook accordeonist. Eens be geleidt hij een zangeres van een rond reizende groep en wordt ontslagen. Hij trekt naar Parijs met de zangeres, ver dient veel geld, maar wordt door haar geëxploiteerd. Als hij dit bemerkt wordt hij clown ln een circus en weet er de gunst van een paardenrijdster te verwerven. Lief en handig thema, perfecte dialogen. Bourvil bevestigt zijn ta lent als komieker. FILMLEIDING ROESBRUGGE CINÉ GOUDEN AREND: «HET EILANI) DER SAMENZWE RING» (L'Ile au Complot), avonturenfilm met Robert Taylor en Eva Gardner. Voor volwas senen met voorbehoud. Een regeringsagent komt op een eiland, om een onderzoek ln te stellen tegen een bende smokkelaars. Hij wordt verliefd op een zangeres, de vrouw van een der bendeleden. Hij neemt zich voor met haar te vluchten. Ket ls echter de vrouw zelf die hem verdooft, opdat hij haar stervende echtgenoot niet zou kunnen aanhou den. De man sterft en ten slotte zal de agent toch met de weduwe huwen Kunstmatig geheel, dat evenwel goed vertolkt werd. Min gezonde atmosfeer, personages zonder mo rele zin. BEENHOUWERIJ de eer, haar geachte kliënteel uit te nodigen tot de Prachtige Tombola ingericht door de win keliers der straat. Gepaard met onze beste dank, nog eens Gelukkig Kerstfeest - Voorspoedig Nieuwjaar Bij ieder aankoop van vlees of vleeswaren van 10 fr. zal U vanaf Vrijdag 21 December tot 4 Januari inbegrepen een lotje aangeboden wor den, recht gevende op een kans in de loting. ALLE BESTELLINGEN ZULLEN ZORGVULDIG UITGEVOERD WORDEN c 4592 VAN VRIJDAG 14 DECEMBER 1951. van HOLLANDSE en DEENSE herkomst: Eerstelingen, Bintjes en late zijn verkrijgbaar bij de Fa DENECKER J. R. Statieplaats, ABELE, tel. 2G8. Gastliuisstr. 25, POPERINGE, (c-4344) tel. 58. Zijn aanwezig: de Hr Dr J. Van Wal- leghem, Burgemeester-Voorzitter; de HH. Denys, Vitse en Roffiaen, schepe nen; de HH. De vos, Igodt, Pattyn, Taffin, Deman, Vandenberghe en Bou- ckenooghe, leden; de Hr Adv. Verstrae- te, secretaris. Door de Hr Voorzitter wordt de zit ting voor geopend verklaard. 1. - Verslag der laatste zitting. Na lezing van het proces-verbaal van de laatste zitting, door de Hr Secre taris, wordt het algemeen goedgekeurd. 2. - Rasonderzoek van de Ontvanger der C.O.O. Bij het ingestelde onderzoek wordt het te verantwoorden en het verant woord vermogen eensluidend bevonden. Met eenparigheid van stemmen goed gekeurd. 3. - Goedkeuren begroting C.O.O. - Dienstjaar 1952. Artikel per artikel wordt de begro ting voorgelezen en nagegaan. In gewone dienst wordt voorzien: In ontvangsten: 2.802.854,fr In uitgaven: 2.802.854,fr. Geen saldo. In buitengewone dienst beloopt de begroting: In ontvangsten: 2.050.000,fr. In uitgaven: 2.029.874,35 fr. Voorzien boni 20.125,65 fr. Met eenparigheid van stemmen, mits de onthouding van de HH. Denys, Pat tyn en Bouckenooghe als leden der C.O.O., wordt deze begroting aan genomen. 4. - Advies over de aanbesteding, ge houden (ioor de C.O.O., voor 14 woonliuisjes bestemd voor sa menwonende oude echtparen. Aan de Raad wordt mededeling ge geven van de uitslag van deze aanbe steding. (N. v. d. R. Verder in dit blad wordt deze uitslag medegedeeld.) Eenzelfde stemming als voor punt 3. 5. - Politlereglement op de markt van levende varkens en biggen. De Raad wordt in kennis "esteld van het opgestelde reglement en dit wordt algemeen goedgekeurd. Na goedkeuring door de hogere in stanties, nl. van het Provinciaal Be stuur, zal dit üieuw reglement worden afgekondigd. - Grondvergunningen op het kerk hof. Goedkeuring wordt verleend aan de voorgedragen aanvragen voor grond- vergunningen op het kerkhof. 7. - Mededelingen. EEN BRIEF VAN DANK VANWEGE HET RODE KRUIS Door de Heer Burgemeester wordt medegedeeld dat het Rode Kruis van België een brief heeft Ingezonden aan het Stadsbestuur van Poperinge. om de bevolking van 't Poperingse van harte te danken voor het sukses van de gehouden bloedcollecte. Meteen geeft hij lezing van dit schrijven aan de Raad; Deze brief luidt als volgt: Aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Poperinge. Waarde Heer Burgemeester en Heren Schepenen, De Bloedinzameling welke plaats greep in uw stad, laat ons toe U onze hernieuwde dank en bewondering uit te drukken voor de gastvrijheid welke U ons gaf en de bereidwillige mede werking en de toewijding welke U bij die gelegenheid hebt aan de dag gelegd. Die medewerking brengt voorzeker de hoog stwaar dig e steun aan de Actie van de Bloedkruistocht aan welke U en uw medeburgers zich hebben willen toevoegen; uw geestdriftige bevolking vond dan ook haar beloning in de gevoelens van de volbrachte plicht, in het uitoefenen van de deugd van naastenliefdein de zekerheid mensen levens te redden. Het ware ons dan ook aangenaam, haar onze dankbetuigingen aan te bieden. Gelieve te aanvaarden, Waarde Heer Burgemeester en Heren Schepenen, de verzekering onzer gevoelens van die pe hoogachting. Voor de Directeur Generaal, De Direcetur der Sanitaire Diensten, J. Thibaut de Maisières. BRANDWEER Aan de Raad wordt door de Heer Burgemeester eveneens medegedeeld dat een aanbesteding zal worden gehouden voor de levering van brandweermate riaal. Hiervoor werd aan gespeciali seerde huizen een oproep tot prijs opgave gezonden, wijl een bericht van aanbesteding is verschenen in het lo kaal blad. Het lastenboek ligt ter in zage op het Secretariaat. Te 20.30 u. werd de zitting geheven. UW BERICHT Mevr. HUYS-SONNEVILLE, Wa- toustraat 7, ABELE, maakt bekend aan het publiek en aan haar trouwe klanten, dat zij door de MUTUA LITEIT ERKEND werd voor het maken van MEDIKALE CORSETTEN Hiervoor, alsook voor gewoon maatwerk en herstellingen, zal zij haar klanten ontvangen, de 1° en de 3" Vrijdag van elke maand, van 9.30 tot 11 uur, bij Mevr. Óscar Maerten-Denecker, Garenstraat te Poperinge (rechtover St-Bertinus- kerk). (c-C.3595) BIJ DE BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN TE POPERINGE Hulde aan de Moeders .Hét jaarlijks Kerstfeest-.iiïèerich't door de Bond der Kroostrijke Ge zinnen, Poperinge, gaat zoals ge woonte door op 2® Kerstdag, zijnde Woensdag 26 December, in de Ka- tholie'. Kringte 16 uur. Buiten het gewoon Kinderfeest hebben wij dit jaar nog een heer lijke plechtigheid, namelijk: Hulde en toekennen van het Eremerk van de Bond aan een tweede reeks ver- dienstvolle Moeders die aan min stens 10 kinderen het leven heb ben geschonken Een eerste hulde had plaats op 18 Juni 1950 toen op het Stadhuis door de Heer Burgemeester Dr J. Van Walleghem, aan 36 Moeders waarvan 24 van Poperinge het welverdiend ereteken werd op de borst gespeld. Nu hebben wij nog 11 Moeders van Poperinge aan wie dit erete ken zal toegekend worden, en deze zijn: 1 Mevr. Mahieu Jerome-Barbez Eugenie; 18 kinderen; 2 Mevr. Verstraete Camiel-Cou- wet Svlvie; 14 kinderen. 3. Mevr. Deroo André-Paesschesoo- ne Maria; 11 kinderen. 4. Mevr Maes Gerard-Temperville Marie-Jeanne: 11 kinderen 5. Mevr. Moors Georges-Bousse- maere Rach.; 11 kinderen. 6. Mevr. Sanders Alb -David Jean- nette: 11 kinderen. 7. Mevr Creus GuMo-Ghesquiere Elza: 10 kinderen. 8: Mevr. Geeraert Romain-Dequidt Maria; 10 kinderen. 9 K "r Lermvte Maurice-Verhae- ghe Alice; 10 kinderen. 10 Mevr, Ryckewaert Maur.-Titeca Olga: 10 kinderen, 11. Mevr. Torfs Jan-Ceuleers Ra chel: 10 kinderen Deze Plechtigheid zal doorgaan bij de aanvang van het Kinderfeest en deze Moeders worden dus te 16 uur in de «Katholieke Kring» vprwacht. Uitgebreide nrogramma's van het kinderfeest zelf werden reeds aan de leden toegezonden. ERETEKEN Bij Koninklijk Besluit van 13 November jl. werd de medaille van werkweigeraar -toegekend .'aan dhr A. C. Tailly uit Poperinge. Onze hartelijke gelukwensen. SLUITINGSUUR Ter gelegenheid van de Kerst- en Nieuwjaarsfeesten, wordt het re glement inzake het sluitingsuur, of politieuur, geheven vanaf Kerst avond (25 December) tot en met 2 Januari 1952. NATIONAAL WERK VOOR KINDERWELZIJN Ter gelegenheid van het Nieuw jaarsfeest zal er op Maandag 31 December 1951 geen. raadpleging- gehouden worden. UITSLAG AANBESTEDING Op Vrijdag 14 December jl. 'in! namiddag', had in de burelen de Commissie van Openbare derstand, Duinkerkestraat, de nin'g plaats van de ingezonden a) biedingen vooy het bouwen bij a besteding van 14 woonhuisjes oude echtparen, op te richten la! de Kouterstraat, achter de geb wen van het gewezen moederh Er waren voorzien twee paviljoei van 4 huisjes en 2 van drie huis Deze aanbesteding gaf volge: uitslag: Covemaeker Daniel, Klerken, millioen 947.969,97; Firma Depic en Peel, Zarren,, 1.956.038,04; V devoorde Luc., 1.964.629,15; Coud Edm., Hollebeke, 1.974.458; Bt Daniel, Poperinge, 1.9751)14,35; Bi dewijn Kerckhof, Esen, 2.008.351 Vanuxem Valere, Poperinge, tl millioen 25.747,92; Maddeleyn vere, Boezinge, 2.031.553,40; Da.' Simoen, Poperinge, 2.037.638,16; Wispelaere Etienne, Loppem, t' millioen 58.905,96; Lefevere Jacq Westrozebeke, 2.084.145,48. Onder voorbehoud der goedk ring der hogere instanties, wen de werken ingevolge de gehoui aanbesteding, voorlopig toegewe j aan dhr Covemaeker uit Klerke i De bouw van deze huisjes j andermaal een flinke stap vooi j zijn ter oplossing van. het woi vraagstuk, inzonderlijk wat de O' t echtparen betreft. II, Weer een bewijs van het fl werk door ons katholiek best) geleverd. De oudjes zullen hiervoor dankbaar zijn ALLE VERZEKERING!! i weh4t UV. Van Bruwaene, Bri gestraat 81, Poperinge. (c-40t KOSMOS-REIZEN NAAR BEROEMDE MIDDENSTA1 VERLICHTING TE BRUSSEL Op Zondagen 23 en 30 Decern! Woensdag 26 December, en 2 nuari; 110 fr. - Aftrap te 7 i Inl. en inschr.: Paul Van B waene, Bruggestraat 81, Poperlr Agent van Kosmós-Toerisme United States Lines Kosmos-Toerisme bezit bijzond dienst voor alle afreizen naar V. van Amerika of Canada. (o43 Hierbij dankt CREUS" BENOIT, M. De Wulfstraat 16, Poperinge, zijn geachte kliënteel voor haar jarenlange trouw en beveelt meteen zijn opvolger aan, VANHAELEWYN CYRIEL. Dezes bediening zal even trouw en stipt geschieden als vroeger. Voor al uw herstellingen, maatwerk, orthopedische schoenen, pantoffels, schoenen, rubberbotten, wendt U tot het HUIS VANHAELEWYN. O vanaf heden tot Nieuwjaar. Met 15 vermindering. MAMWUUtAAMWWUWUVUUWAAWIlWUWAAAIWUWVMMMfUV BIJ DE POPERINGE Tel. 200 KOMPTANT KREDIET (C.2499) bij de Firma DOBBELS, Brugge straat 3, POPERINGE, Tel. 248, het LE, leperstraat 41, POPERINGE. REISBUREAU EV. BAETE Statiestraat 29, IEPER. - Tel. 75. BRUSSEL: LICHTFEEËRIE. Zondag 16, Donderdag 20 en Zon dag 23 December. - Vertrek 7.15 u. - Prijs 110 fr. PARIJS: 3 dagen. Vertrek Zon dag 23 December. Alle inlichtingen ten burele. RIJSEL: OPERA «Faust». - Don derdag 27 December. T Vertrek: 17.45 uur. SEBASTOPOL«Symphonic Por- tugaise - Zondag 30 December. - Vertrek 12 f5 uur. - Prijs55 fr. Inlichtingen: JOS. DUPONSEL- bekendste gespecialiseerd huis der streek. Alle grondstoffen: wol, kapok, flo- con, pluimen, duvet, erin, jute, ma- trascoutils, tyeke, oorkussens, édre- dons, gewatteerde en katoenen bed spreien, sargiën, lakens, textielwaren Staal veren-matrassen, alle maten. Alle herstellingen van matrassen. (c-1367) DAVIDSFONDS Kerstfeest Het Kerstfeest aangeboden door 't Davidsfonds gaat door op Kerst dag. Dinsdag 25-December e.k.. te 16 uur, in de feestzaal van de Ka tholieke KringAan alle leden werd een afzonderlijk programma gstuurd. - Tel. 380. (C-4380) Eens gesmeerd, steeds begeerd! De superfijne MARGARINE! (d-4557) MEISJES tot 17 jaar oud, voor het verlezen van erwten en bonen. Bij Omer Igodt, Rekhofstraat. Po peringe. (4645) O BUFFETSTOOF, klein model, te -poperinge. A.t.D, .10-3659). MiiMSRaniiHHIIRIHIIIIIIilIiniM' Agent der «Antwerpsche Hypotheekkas» VLAMINGSTRAAT 13 heeft de eer zijn klanten te mel den dat de grijze en groene spaar boekjes van zijn agentschap bij hem dienen Ingebracht te worden vóór 15 Januari e.k., ter inschrij ving en de regeling der intresten. (c-C.3675) iüllililiilllllilliillilllllllliilllll FIETS GESTOLEN Aan de kliniek werd Vrijdag morgen, 14 Deceber jl., de splinter nieuwe fiets gestolen van Mevr. Lionel Vandemaele-Mooren. wonen de Werfstraat ter stede. Aangifte van deze diefstal werd gedaan bij de politie. Het meisje van ongeveer 18 jaar, dat gezien werd dé fiets vermoedelijk wegnerfténd bij ver gissing, wordt dringend verzocht het rijwiel terug te beschikken aan voormeld adres. WWtoWWMWWWWWWWWWWWl Gasthuisstraat - 9. Met KERSTDAG 25 DEC. e.k. PRACHTIG ORKEST met guitare Hawaiïenne. Begin te 18 uur. KATHOLIEKE HARMONIE «STE CECILIA» De Katholieke Harmonie Ste Cecilia» helpt op Zondag 23 De cember e.k. de feestelijkheden op luisteren welke plaats hebben op de St-Jansparochie, ter gelegenheid van de plechtige aanstelling van Z. E. H. De Brie als nieuwe pastoor. Muzikanten, trommelaars en kla- roeners vergaderen aan het lokaal De Katholieke Krihgom er stipt te 14 uur te kunnen oprukken. Het Kunstconcert Zondag jl. door de Katholieke Harmonie ge geven, onder leiding van dhr J. Wynsberghe, was van het hoogste gehalte en werd fel gesmaakt dooi de opgekomen leden. Dhr Edgard Dewulf, trompettist, virtuositeits- prijs aan het Kon. Conservatorium te Brussel, Prijs Clovis-Lecail, Lau reaat van de Internationale Wed strijd te Genève, verwekte bij al len, maar inzonderlijk bij de mu zikanten zelf, een hoge bewonde ring voor de schitterende virtuosi teit, de tonaliteit en de verworven techniek door hem bewezen bij spel op clarino of trompet. Wat een drukke studie van notenleer en in strument, een onverpoosd aanwer ven van de techniek, een' uiterst flinke verzorging van zijn werk heeft hem dit niet gekost, om der gelijke virtuositeit te bereiken? Uitbundig werd hij dan ook toe gejuicht. Mevr. J. Wynsberghe, I» prijs klavier aan het Kon. Conser vatorium te Gent, zorgde als naar haar gewoonte voor een prachtige begeleiding van de solist. De muzikanten mogen intussen de herhalingen niet vergeten. Wie Woensdag op de herhaling niet moest zijn, wordt nu dringend ver wacht, vcor deze Vrijdag, 21 dezer. üiiiilillilillllllilllllllllllllllllll PERMANENTEN Hierbij maak ik mijn geachte klanten bekend dat ik PERMANENTEN TEN HUIZE doe, met olie-sachets, of koude. Ik hoop met uw klientele ver eerd te worden en bied UEd. hier voor bij voorbaat mijn beste dank. BEUN YVONNE Toekomststr. 51, Poperinge. (C-C.3691) MOND- EN KLAUWZEER Het Mond- en Klauwzeer bij het vee, op grondgebied Poperinge, neemt steeds verdere uitbreiding. Aldus is het aantal ziektehaarden reeds gerezen tot nagenoeg 150. Wie te lande uitgaat bemerkt overal van die plankjes waarbij een ziek- tehaard wordt aangeduid. Wie Mond- en Klauwzeer» in- teress kan daarover op onze VERKEERSONGEVALLEN |l Langs de Bruggestraat, aan "i Sterhoek, kwam het Vrijdag J December jl., in de namiddag, ||j een botsing tussen de auto's voerd door G. S.. Bruggestraat stede en deze van A. B. uit Ren:i' gelst. Stoffelijke schade aan be: auto's, de auto van G. S. werd vooriinkerslijkweerder ingebeukt en de schokbreker gebroken, wagen, van A. B. was aan de bei reehterdeuren gehavend. In dichte mist kwam DinsdE/ morgen, melkvosrder Maurits Le 1 uit Abele, op ronde zijnde om melk der landbouwers af te halt met zijn gespan de baan Abe: Poperinge afgereden. Rond 7.30 tussen, ae herbergen «De Lutti tap» en «De Verbrande Leeuw werd hij van achter plots aangei den door de autovrachtwagen v Dan. Hagh. uit Abele, gevoerd dc i Rog. Sonn. Leys werd van zijn w i gen geslingerd en zijn paard gi op hol. De melkvoerder liep g lukkiglijk geen erge letsels op ma slechts wat lichte schrammu' evenals de autovoerder. Het paa kon wat verder tegengehoud 1 worden. Wagen en auto hadd beide schade opgelopen. WWiWWWWWWWWIWM Uw ogen zijn uw kostbaarste bez. Laat ze dan ook alleen verzorg - door een bevoegd OPTIEKER. j;; ALLE brillen - ALLE glazen Kosteloos brillen voor Mutualistc Voorschriften der HH. Oogarts q' binnen het uur afgeleverd, j;1 Ook grote keus van JUWELEN d ic-464C) 8® Wadaijde veaiemea. van de bekendste ZWITSER! MERKHORLOGES. E Alle herstellingen worden teni.' huize gedaan. André VANHOUCKE Gasthuisstraat 43, Popering lc-4593) JUBELVIERING VOOR DE DUIVENMELKERS We vernemen dat op 13 Janus aanstaande het Jubelfeest doorga, om het honderdjarig bestaan d: duivenliefhebberij te Poperinge. I plaatselijke Mij «De Verbroederinj richt het feest in en doet een roep aan al de liefhebbers van h Westland om er aan deel te 1 nemen. Toekomende week me nieuws hierover. POSTDIENSTEN De burelen van de Post zulh op 2® Kerstdag. 26 December e.i 's namiddags gesloten zijn (dit va; M JL2 Ml.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 3