ÖP CSFMfr GRANIMAT UIT WERVIK 192ó| Pelsenhuis LYBEER Kredietverkoop zonder verhoging POPERINGE BIJ DE OPVOERING VAN «KINDEREN VAN ONS VOLK» DOOR A. W. T. ^erstdag en Nieuwjaar f«/iV DEN BALLON Grote c$@dameverkoop MULTIBON superfijne MARGARINE! MULTIBON De superfijne MARGARINE! K. F. C. POPERINGE ENGELSE VOGELPIK B. S. POPERINGE Eigendom Propriété BIJ RECHTSMACHT aangeslagen mo bilaire voorwerpen CINE-PALACE OPGELET! Op 21, 22, 23, 24, 25 en 26 December GRATIS EEN TICKET VAN DE MONSTERTOMBOLA DER KERSTVIERING - IEPERSTRAAT BIJZONDERE PROGRAMMA'S DE VERSTENENDE VERF VERFRAAIT en BESCHERMT HET GEBOUW in CEMENT, BETON of BRIJKEN. E. VANDENBERGHE Zoon, POPERINGE. PROVEN ELVERDINGE LOKER OOSTVLETEREN philips TOT 31 DECEMbER STAVELE WESTOUTER OPGEPAST mj"MÜZÏËK' EN TONEEL OPVOERINGEN! ROUWBERICHTEN ROUWBEDANKINGEN IN DE MAAND DECEMBER VIERT HET PELSENHUIS LYBEER ZIJN 25-JARIG BESTAAN 15 toegestaan worden. PELSENHUIS LYBEER H. Consciencestraat 51 - ROESELARE ROESBRUGGE EENDAGS- GRATISAANKOPEN L. PARENT en ZONEN GROOTSE IV30EOERHULDE te Si-Jan-ter-Biezen (Watou) Moeders met tien kinderen en meer aan de eer. M Nrstraat, te WOESTEN MOND- KLAUWZEER HOUWEN MAURICE Oostvleterensteenweg 11, WOESTEN. Gemeente Woesten. Grote FEESTELIJKHEDEN BEVEREN-a.-d.-IJZER Te koop Vermakelijkheden MULTIBON De superfijne MARGARINE! KOOP EEN DAG BIJ ONS ZONDER GELD VLAMERTINGE HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 22 Dec. 1951. Bladz. 4. A. C. W. POPERINGE V Ons Kerstfeest d Woensdag 26 December e.k., t in ons lokaal «Christen Volks- 9 het kerstfeest door voor al leden van het A. C. W. ■invang te 19.30 uur. Is verrassing hebben we daarbij prachtige Lourrlesfilmder Xste K. A. J.'-K.W, B. bede- d't. - >o;rbehouden plaatsen vöor dit Stfeest kunnen bekomen worden 2 fr. per zitplaats op Zondag %n Kerstdag 25 December. Tel- s vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur. Ie drankzaal van het Christen «huls 1 onze leden worden op deze rohtige f-estavoi:d verwacht, leren worden echter niet toege- (ii. ■ezien dit Kerstfeest een groot grieer,d, programma behelst. dt.de aandacht onzer leden er (gevestigd dat te 19.30 uur vsv t zal aangevangen worden. IWWWWIVliAlWMVtn.. rIET bij de Weduwe M. te WOESTEN ampe ."I AAN UITZONDERLIJK j LAGE PRIJKEN i Isook grote okkasies te doen .1 sacochen, vrouwenschorten <n wollen mantelstoffen. (c-4655) LKS VERTEGENWOORDIGER JjEFERE aan het woord IN ONZE STAD 'De Eenmaking van Europa 'taandag 17 dezer hield dhr liisvertegenwoorcügër een belang- e voordracht over dit interès- It probleem. Spijtig genoeg was opKomst ver van naar behoren U wij kunnen het alleen maar tig noemen dat onze mensen i zo weinig met dergelijke bran- de vraagstukken ingeiegen la- 3ls afgevaardigde op het congres ouden te Bad-Ems door de puvelles Equipes Internationa- behandelde hij de aldaar i.puden spreekbeurten. In de >te plaats deze van de West- Utee leider Dr Adenauer, die een .d gaf van de verschuiving van machten in Europa, gaande van .elands overwicht naar de hui- i machts- en invloedstoestand t Rusland. Hij gaf ook een beeld de binnenlandse toestand in iitsland dat bereid is mede te ken aan de Europese eenmaking [P het gelijk berechtigd wordt en d dan een oproep tot de op- ipting van het Europees Leger. r Süsterhen behandelde, het I Ibleem van de politieke en so- e vrede in Europa en beklem- i ide dat het accent dient gelegd ■1 de christelijke elementen in de tiek. Hij legde er op de nadruk de vrede het 'werk is van het at en dat de Staat de bron is j het recht. Het recht van de I mderheid haag niet misbruikt 1 den en daarom dient de indivi- I le vrijheid geeerbiedigd. Er i 5t ook sociale vrede komen. De lenwerking tussen patroon en de I eider, die los staat van de mate- J listische geest van het socialis- is geen loüter denkbeeld, doch L dit is een Europese aangëlegén- H J on Brentano behandelde meer J ciaal de re-integratie zelf. De J fagere Europese samenhorigheid verloren bij de ontdekking nieuwe landen. Thans moeten terug naar het gemeenschaps- c,el. Op cultureel domein: wij heb- het Pact van Brussel dat thans aid heeft tot het stichten van L Europees College te Brugge, jl Op politiek terrein: hier heb- i wij de Raad van Europa, waar- weliswaar twee strekkingen in. •rkomen en ook nog het Schu- nplan. Op economisch terrein: hier taan reeda. het Comité voor momische Coöperatie van Euro- en de Europese Betalingsunie. >hr Lefere behandelde verder het Schumanplan, het belang de inhoud er van. en wist ons r dit zeer actueel onderwerp I klaar en duidelijk inzicht te .enken. Ook over het zeer bran- Id probleem van het Europees jer opende, hij nieuwe gezichten, gijn zeer interessante voordracht jdigde hij met de woorden: «De (pocratische landen hebben een ^te taak: als Christen mensen eten wij vooreerst Europeëers 1 jTER DAN DE BESTE n alle goede winkels, (d-4556) SCHAAKCLUB «DE PION» Clubkampioenschap 2" ronde ^11° Kategorle: ispie Ryckbosch O1 Irey Becquaert 10 :ers Vanthournoudt 01 iwelier Theeten 01 V° Kategorle: ros Robaeys O1 ^gebeur Goudenhoofd 01 Brabandts 10 j.lleyne Dëvroe 01 >p de foto, van links naar rechts, zittend: Juffr. A. Benoot 'leper), A. Rouseré (Westouter), B. Macr ons (Geluwe), Meester Staf Bruggen, Juffr. A. Dcbo verc (leper). R. R-'-op (Poperinge). Mevr. Desra- •nault (leper), D. Morisse, -Gcwest'fider van het A.W.T.. Staan 3!. De Biieck, A. Vermeersch, G. Wydooghe (leper), E. Hardeman (Westouter), G. Vermecrsch (lepe-). J. Devos, repetitor, E. Dekeerle, leider van de Technische Dienst. T. Lcsage (leper), R. Morisse, rolvoo v»r, G, Wcrrebrouck, M. Beelc en A. Vanderghote, leden van de Technisch e lï'enst. uitslag prijskaarting vogelhoek 1. Derycke M. Brisbaerj U.: 2. Reniere M. Decae Jerome; 3. Ganne M. Vermeersch; 4. Boone Bonez: 5. Boury J. Verlinde: 6. Gebroeders Vanbrabant; 7. Dewachter H. Parré; 8. Demeulenaere A. Lamaire L.; 9. Deroo DegrySe. Aan al deze winnaars wensen we een hartelijk proficiat, nog veel over winningen en tot toekomend jaar. PROEFT EN OVERTUIGT U GEEN BETERE DAN (d-4558) Het bezoek van Le Bizet was een welkome gelegenheid om de belde puntjes rijker te worden. De lichte verandering aan de voorlljn schijnt verbetering te hebben aangebracht. Ryde, als rechterhoek, kon niet be oordeeld worden, gezien hij, wegens kwetsuur, al te vroegtijdig uitgescha keld werd. De halflljn speelde weer eens een machtige partij en lag aan de basis van het bestendig veldoverwicht door onze Jongens behaald. De bezoekende doelwachter speelde echter een sublie me partij en dat het geen grotere afstraffing werd, hebben de grensjon- gens zekerlijk wel aan hem te danken. Zondag trekken onze mannen naar Toekomst Menen. Gewis geen katje cm zonder handschoenen aan te pak ken. De voorlljn van de thuisploeg schijnt wel het beste deel te zijn. WIJ geven de onzen toch de kansom Iets van de Inzet naar huis te brengen. Vertrek te 13 u. Leden: 20 fr., nlet- leden: 30 fr. De reserven verdedigden zich zeer knap tegen de Cercle-boys en lukten zelfs het openlngspunt. Nadien moest aan de meerderheid der thuisploeg worden geloofd. Zondagnamiddag krij gen wij op de Kouter de stedelijke derby. De scholieren verloren eveneens met hoge scoor, doch verdienden zeker veel beter. Zondag zijn ze op rust. De kadetjes kregen tegen de A-ploeg van Cercle leper weinig kans, spijt ze zich knap te weer stelden. Het pleit niet voor de sportiviteit der Cerclisten om hun A-ploeg af te sturen, ln plaats vande B-ploeg. Op het Blue Starveld krijgen wij de stedelijke derby. Onze mannekens zijn nog niet vooraf geslagen. SUPPORTERSCLUB F. C. POP. Na de mooie uitslag wan onze man nen, 4-0, tegen Le Bizet, verwachten we veel supporters om de reis naar het gevaarlijk Menen mede te maken.' Spaar uw aanmoedigingen niet, gaat in grote schaar mede en wie weet, met een weinig geluk, misschien een over winning. Uitslag der week. 14 Punten: Gruwler Donald. 13 Punten: Vanlngheland D., Roy. 12 Punten: Sam, Orble J., Quaghe- beur M„ Fieu A., Cambron S., Ver- haeghe J., Vanhoutte R. 11 Punten: 14 deelnemers. Prijs der week. Een prachtig koffleservles, dus een gelegenheid om een mooie prijs te win nen en met Nieuwjaar, voor de man nen aan hun vrouw, een mooi ge schenk te geven. Pronostiekers, doet dus uw best. Zoals beloofd, overhandiging van een beker aan de eerst geklasseerde ln het algemeen klassement voor de eerste ronde. Algemeen Klassement. 108 Punten: Antipas. 107 Punten: Vermeersch Bertha, De- schodt, Maurice. 106 PuntenThelte Maurice. 105 Punten: Decorte Maurice, Van- dermeuleu Jozef, Geeraert Jullen. 104 Punten: Devicq André, Dehaene Georges, Lefever Nestor. 102 Punten: Keygnaert Gaspard, De- francq Gerard, Dezegher Lucien, Mul- tatuli, Tempervllle Leopold, Carton Henri. 101 Punten: Dezegher Lucien, Van Eecke Pierre, Decorte René, Dequeker Nicole, Passchesoone André. 100 Punten: Jacob Jeanne, Lequlen Jullen, Dezegher Camiel, Secelle Re né, Lejeune Pierre, Verhulst. N. B. De pronostiekers worden verzocht hun bulletljn MET INKT ln te vullen en de cijfers duidelijk te schrijven. Het Bestuur. POPERINGE Op Kerstdag 25 en Tweede Kerstdag 26 December '51 GROTE PRIJSKAMP OP DE bijVal. Boudeweel-D'Alleine, «IN DE HOPBEURS» Grote Markt. Bekorting op 2" Kerstdag van af 22 uur. - 1.000 fr. prijzen in geld en natura. - Beker plus prijs voor hoogste getal. Goede dranken. Allen welkom. (C-4637) Terwijl voor ons eerste elftal de match tegen Zonnebeke uitgesteld werd, bonden onze reserven de schoe nen nan tegen White Star leper, dat in dit kampioenschap nog geen enkel punt verloor. Alhoewel de Ieperllngen rapper op de bal waren en ook de meeste aan vallen leidden, toch wisten de onzen gelijke tred te houden en de rust te bereiken met 0-0 stand. Aan de 66« min. wisten de bezoekers voorsprong te nemen, maar een mi nuut nadien wist Hardeman reeds ge lijk te stellen en als de bezoekers op nieuw de weg der netten vonden, was het Caron, die naar voor kwam spe len, die opnieuw de ploegen gelijk stelde. De 2-2 stand werd behouden tot aan het einde, niettegenstaande de onzen verwoed aanvielen en de zege ln hun bereik zagen. Onze kadetten, op bezoek bi] W. S. leper, liepen een 3-2 nederlaag op. Het overwinningsdoelpunt werd genet op 20 sec. vóór het einde. Zondag moet het beter zijn tegen hun stands genoten. Op Zondag 23 Dec. hebben we twee derbys tegen onze stadsgenoten der K.F.C., nl. onze kadetten te 10 uur, op eigen terrein, en de reserven op de Kouter, te 14.45 uur. De scholleren gaan op bezoek naar Moorslede en vertrekken aan het lo kaal te 8.45 uur. Onze eerste ploeg ontvangt Woesten. Aftrap te 14.45 uur. Studie van de Notaris W. de SAGHER Paardenmarkt 4 Poperïnge. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE WESTOUTER ZWARTENBERG aan de grens - langs gemene weg Uiterst gunstig gelegen bestaande uit: woonhuis met afhan kelijkheden en medegaande grond naar keuze van de koper, van 2 tot 4 aren. Zeer goed geschikt voor CAFE- RESTAURANT en FRONTIERE- WINKEL (vergunning voor winkel en dranken) en voor SEIZOEN VERHURING (Toerisme W.-vlaam- se Bergen). Tweede huis van aan de grens. Overname van meubels. Onmiddellijk vrij van gebruik - Groot gemak van betaling. Verdere inlichtingen ten kantore van genoemde Notaris de SAGHER en bij Luna Park Zwartenberg, Westouter. A VENDRE DE GRE A GRE: MONT NOIR - WESTOUTRE trés bien située la frontière. Pouvant convenir spécialement pour café-restaurant et magasin de frontière. Tous renseignement l'étude du Notaire de SAGHER k Poperinghe ou au Luna Park Mont Noir a Westoutre. (4634) Kanoor van Deurwaarder HANNEBOUW te Poperinge. Er zal op Vrijdag 28 Dec. 1951 te 2 uur, te POPERINGE, Grote Markt, overgegaan worden door 't ambt van Deurwaarder HANNE BOUW voornoemd, tot de OPENBARE VERKOPING VAN bestaande uit: Piano «Gevaert» - Canapé - drie lederen Clubzetels - drie pane Clubzetels - Etagèrestoof - Radio-aparaat - Naaimachine Necchi - Schrijfmachine Un derwood» - Bureau Américain - Régulateur. Comptante betaling en zonder kosten. (4640) tijdens al de filmvoorstellingen, wordt er aan elke bezoeker gegeven, PRIJZEN DER PLAATSEN: 10 en 12 fr. (c-4590) jGEMEENTE POLLINKHOVE \ROTE PRIJSKAARTING J Zondag 23 December, bij Leon vet, In de KroonIn het ^NILLEN; 3.000 fr. prijzen. ?chr. tot 16 uur. Maat naar keus. ieg 25 fr. (bc-4621) ««inn i—>i éta BIJ ALLE SCHILDERS VERKRIJGBAAR. Gewestelijke verdelers: (4574) Toneel. Op Kerstdag en de Zondag na Kerstdag, opvoering van «De Won derdokter blijspel ln 3 bedrijven, van Jos. Janssen, telkens te 17.30 u ln de Patronaatzaal. Allen welkom. Toneel. Op Kerstdag 25 December treedt de plaatselijke V.B.J.B.-groep Zon nebloemen op in de zaal van bet park te 18.30 u. met het prachtig drama Strijd op het witte front en een enige klucht: «Kaviaar». Kaarten zijn te bekomen aan 20 en 15 fr. (de eerste soort genum merd) bij Plet Mlgchelsen-Delboo, Veurnestraat. Iedere liefhebber van mooi toneel zal deze opvoering niet laten voorbijgaan. Voordracht met lichtbeelden. Op Woensdag, 26 December, verga dering voor alle landbouwers-vee- kwekers ln De Hoekjes bij J. Le- mahleu. Voordracht met lichtbeelden door Rijksveeteeltconsulent Pran- choo uit Roeselare over: «Het Rood Ras van Westvlaanderen op de laat ste Nationale Prijskamp te Brussel Ilavldsfonds. De voordracht van Woensdag il. kan als zeer geslaagd aanzien wor den. Het aantal aanwezigen viel ech ter niet buitengewoon mee. Eerw. Spreker deelde de rijke Inhoud van zijn voordracht in zeer begrijpelijke termen mee en de aanwezigen leer den dan ook Vlaanderens grootste Harpenaar kennen, waarderen en be wonderen. I i BURGERSTAND IJeboorten. Leleu Claudine, .v. Lucierj en Devos Gabrielle. lckaen Marc, z. v. Maurice en gstraete Celine. Ravestijn rnard. z. v. Antoine en Vander- meke Gabrielle. Verbeke Fran- le, d. v. Leon en Lambelin Eli- oeth. "Huwelijken, Druetz Roger, we- 1-, te Komen Fr., en Berten Ber- k, huisvrouw, te Wervik. Huwelijksafkondigingen, Du- >rtier Gaston, landbouwer, te ,oussines, en Van Iseghem Yvon- z. b., te Wervik. Devos Mar- l, autogeleider, te Wervik, en mthuyne Yvonne, fabrieksw., te ervik. Coütteure Roger, wever, Wervik, en Vandenkerckhove Di- fabriekw., te Geluwe. TONEEL HOGER OP Dinsdag 25'December, Hoogfeest n Kerstmis, opvoering van het ig schone Kerstspel van Arie uiderlugt Tussenpos en Ezel drie bedrijven. Na hun opvoering van «Een do- klaagt aan», zal niemand er ,n twijfelen dat onze toneelgroep imer excelsior voert. Dus, toneelliefhebbers, rendez- 'Us in de zaal 't Volksbelang Jivenstraat, te 18 uur. Kaarten aan 25, 20, 15 en 10 fr. ize mensen houden eraan toneel- mst te bewoderen, dat zullen ze i Kerstmis bewijzen. DAVIDSFONDS Op Donderdag 3 Januari 1952: rste voordracht van het nieuwe ar, gehouden door de zó gegeerde :uvense hoogleraar; Z. E. H. Kan. r Dondeyne. Het onderwérp der ireekbeurt is Wezen en Struc- ur der Kristelijke Beschaving». Wij weten bij voorbaat dat voor •ze uitzonderlijke gelegenheid al te in ons gewest met het kultuur- •aagstuk begaan is. op deze avond genwoordig zal willen zijn in Et 5». te 20 uur De leden hebbe'i vrije toegang ■t de zaal. Niel-leden betalen i fr. Inkomgeld. Het Bestuur WATÜU Heilige Zending. Van 6 tot 16 December hadden we op onze parochie de grote H. Zending gepredikt, door de Eerw. Paters Mis sionarissen Bnsiel en Lutgeer, Min derbroeders Capuclenen. Iedere avond werden de sermoenen door vijf tot zeshonderd mensen bij gewoond. Bijzonder te vermelden vallen de avonden van het erebetoon aan O. L. Vrouw en deze van ere- herstel aan het H. Hart van Jezus. Voetbalrubriek. De uitstap naar Zonnebeke bracht weeral geen zon ln onze rangen. Ons elftal verloor er na kranig verweer met 51 scoor en Het de puntjes aan de besten. Niet opgewassen te gen oudere en beter onderlegde spe lers Dat ls het. We ondervinden Iedere Zondag be ter en beter dat we de matchen ver liezen ln de tweede helft. Eeven- wichtlg-. spel, soms zelfs voorsprong tot aan de rust, maar de laatste 45 minuten worden ons telkens fataal. Liggende Wip. Algemene rangschikking: 1. Leys Albert, 75; 2. Debruyne Jerome, 65; 3. Loones Henri, 54; 4. Staelen Igna- ce, 53; 5. Denys Oscar, 52; 6. Per- dleu Firmin, 44; 7. Deprez Gaston, 43; 8. Derhllle August, 43; 9. D'Hft Remi, 37; 10. Maerten Arthur, 35; 11. Luyssen André, 33; 12. Maerten Albert, 32; 13. Pinceel Roger, 31; 14. Vandromme Jeremie, 31; 15. Leupe Omer, 28. Pompiers in Feest. Dinsdag 18 Dec. vierde het plaat selijk pompierskorps haar Jaarlijks feest. Na een gezellig samenzijn en rondgang bij de leden herbergiers, werd een avondmaal opgediend bij Jules Vallaey. Het ging er kameraad schappelijk en er heerste een beste stemming onder alle leden. Autovrachtwagen in de gracht. Ten gevolge van de dikke mist ge raakte de zware transportauto der firma M. C. uit leper langs de Wa randestraat, ter hoogte van de Wa- randehoek, ln de gracht. Hulp werd Ingeroepen, doch alles moest stop gezet worden tot bij klaarlichte dag. Grote goochelavond. Op Zondag 23 December, te 18.30 u. zeer stipt, gaat er ten voordele van de B.J.B., een buitengewone p-oochel- avond door ln de parochiale feestzaal der Nleuwstraat. Kaarten zullen aan huls door de B.J.B.-ers aangeboden worden. (4527) Toneel. Opvoering van En de Bossen zin gen hun Lied spel in 3 bedrijven, door Roslta Peters. TT Door onvoorziene omstandighe den is de toneelkring verplicht haar vertoning van tweede Kerstdag te geven op Zondag 23 December. Do Kaarten genomen voor tweede Kerst dag zijn geldig voor Zondag 23 De cember. De vertoning van Kerstdag blijft. Kaarten te bekomen bij Leo pold Boussemaere. Ton cel. Op tweede Kerstdag. 26 December, te 19 uur. gaat ln Monsalvaetde laatste opvoering door van Kinde ren van ons Volkdoor de keur- groep van het A.W.T., gewest leper. Evenals te leper en te Poperinge zal deze opvoering uitgroeien tot een der prachtigste prestaties van het liefhebberstoneel ln onze streek. Plaatsbespreking bij Abel Decleroq. Tel. Kemmel 459. Dt laatste tijd werden door de opsporingsdiensten van SABAM. Belgische Vereniging der Auteurs, Componisten en Uitgevers, die op treedt in naam van de bijzonderste Belgische en Buitenlandse toon dichters en auteurs, in dit gewest talrijke overtredingen vastgesteld, van opvoeringen van muziek of variété, zonder toestemming. Inderdaad moet volgens de wet van 22 Maart 1886, de voorafgaan- dclijke toestemming van de betrok ken auteurs worden bekomen bij iedere opvoering. Opvoeringsrecht, wordt enkel verleend, tegen beta ling van een forfaitaire- of per centsgewijze berekende vergoeding, die aan de rechthebbende compo nisten en auteurs wordt overge maakt. De vergunning dient zowel beko men bij het inrichten van welkda- nige muziek-, variété- en toneelop voeringen, waarop de wet op de auteursrechten van toepassing is, cm het even of de opvoering door gaat voor het algemeen publiek of enkel ten voordele van leden van een maatsciiappij, evenals de uit zendingen door middel van radio, pick-upp of radio. De rechtbanken spraken de laat ste tijd, tegen overtreders, zware straffen uit, waaronder sommige correctionneel, zodat oppassen en zich in regel stellen de boodschap is! De vertegenwoordigers voor onze streek van SABAM zijn: Voor de sector Ieper-Poperinge: M. R. DOCHY, te Wijtscliate; voor de sector Kortrijk: M. K. BOIN, Passionistenlaan 8, Kortrijk, op welke adressen ook alle inlich tingen terzake kunnen bekomen worden. Het centraal bureel voor de Ar rondissementen leper en Kortrijk, blijft' evenwel zoals vroeger geves tigd te MOESKROEN, Bosstraat 40. (d-4475) POPERINGE. Beleefde uitnodiging tot het bij wonen der GEZONGEN JAARMIS, op Kerstdag 25 Deoember, te 8.30 uur, in Sint-Janskerk, voor HEER EMIEL VERHALLE Echtg. v. Vr. Emma Lemahieu. Vanwege de Wed. E. Verhalle, die dankt op voorhand. (cC-3673) POPERINGE. Vriendelijke uitnodiging tot het bijwonen van het SOLEMNEEL JAARGETIJDE, op Woensdag 26 December, te 10 uur, in Sint-Ber- tinuskerk, voor Mevr. MARIE-LUCIE DECORTE Wed. v. Hr Camiel Dupont. Vanwege Kinderen en Kleinkin deren. (cC-3664) saaDsm mmmmmum POPERINGE. Mevrouw Vandenameele Camiel, Kinderen en Kleinkinderen, dan ken Familie, Vrienden en Kennis sen van harte om de menigvuldige blijken van deelneming betuigd bij het afsterven en de lijkdienst van Hr VANDENAMEELE CAMIEL. (cC-3682) ST-J AN-t.-BIEZEN. Mevr, jozef Deniere-Vandeioyn- ckei, Kinderen, Kleinkinderen en Familie, bedanken Vrienden en Ken nissen voor de zo talrijke blijken van rouwdeelneming betuigd bij het afsterven en de lijkdienst van hun diepbetreurde Echtgenoot. Va der, Schoonvader en Grootvader, Mr JOZEF DENIERE Echtgenoot van Mevr. Marie Vandewynckel. (cC-3661) ^BasnsisaaniKinsHBHli1 Getroffen door de trouw waarmede zijn talrijke en geachte klienteel uit Westvlaanderen en ook buiten de provincie gedurende 25 jaren hun stappen richtten naar het PELSENHUIS LYBEER, heeft dit Huis besloten iets speciaal te doen: welnu, van I tot en met 31 Decem ber, zal op alle artikelen de buitengewone korting van Dit is bedoeld als een tegemoetkoming vanwege het PELSENHUIS LYBEER. is dus geen reklaamverkoop en zal ook in geen enkel geval verlengd worden. Het verschaft U de gelegenheid een prachtige en elegante bontmantel te kopen aan prijzen die U niet meer zult weerzi (100 m. van de Statie). HUIS VAN VERTROUWEN, WAAR KWALITEIT EN ELEGANTIE PRIMEREN!. (4271) Toneelavond. Het boeiend toneelspel De Ver- schoppelling dat op Kerstdag en 2' Kerstdag ln de zaal De Gouden Arend wordt opgevoerd, heeft reeds de grote massa volk, voorbehouden plaatsen doen nemen. De kaarten voor Kerstdag zijn haast uitverkocht. Voor 2" Kerstdag zullen nog kaarten worden gegeven Zondag a.s. van 10.30 u. tot 11.30 u. ln het lokaal. .^«AAWWWVWIMWWVVWmii Vraag inlichtingen nopens onze BIJ p. v. b. a. Statiestraat, Roesbrugge. (c-4534) Ziekenbond- Uitslag van de prljskaarting der leden op Zondag 16 December, ln het lokaal bij Jullen Gunst. 1. Ceenaeme Joel en Lahaye Roger; 2. Ceenaeme Paul en Gruwez Camiel; 3. Coevoet Camiel en Vandevoorde Geo; 4. Vanhoutte Cyr en Dewulf Gerard; 5. Boone Maurits en Be- haeghel Charles; 6. Maes Albert en Porreye Leon; 7. Maes Pierre en An dré Swertvaegher; 8. Devos Marcel en Wisselynck Michel; 9. Coudron Ach. en Kerkhof Theofiel; 10. Six Hippo- liet en Behaeghel Henri; 11. Corsells René en Behaeghel Maurits; 12. Por reye Maurits en Alexis Vandermar- liere. Brandweer. Op Oudejaarsavond, groot bal, Jaar uit Jaar ln, in de zaal Snortwereld bij Hubert Hayaert, ten voordele der brandweer. Begin te 19 uur. Mtddenstandnleuws. Op Zondag, 23 December a.s. te 11 u, ln het lokaal «De Arend», grote algemene vergadering voor alle middenstanders en landbouwers. Sprekers: Hr Adv. Vanmoerkerke. over De Landpacht en de Handels weten de Hr Eisen over:Sociale Gelijkheid Iedereen wordt er verwacht. Zondag, 16 December Jl„ bracht Heer Senator Feryn, die een pas- ZENDT deze bon in en II bekomt KOSTELOOS een prachtige documentatie der laatste nieuwe reeksen. wenst kosteloos inlichtingen met documentatie der laatste nieuwe radio-reeksen. St-Jan-ter-Biezen een welverdien de hulde aan de moeders van tien kinderen en meer. Te 14 u. werd in de parochiale kerk een plechtig lof van dankzeg ging gezongen ter intentie van de gevierde moeders en hun familie. Na het lof werd een plechtig Te Deum» aangeheven. Daarna werd in de zaal der Boerengilde een grote feestvergaderinv. gehouden, die. door talrijke familieleden van de feestvierende moeders werd bij gewoond. Het welkomwccrd werd uitgesproken door de Heer Daniel Doise, voorzitter van de plaatselij ke bond der Kroostrijke Gezinnen. 'Yaai'op volgde de feestrede van de sende hulde bracht aan de gevier de moeders. Door de kinderen van de plaat selijke school werden dan enkele mooie liederen gezongen. Vervol gens werden aan de gevierde moe ders de eretekens overhandigd en mocht ieder van hen een prachtig geschenk in ontvangst nemen. Z. E. H. Pastoor Mahleu hield dan nog een korte toespraak tot de aanwezigen, waarin hij verklaarde fier te zijn van zoveel schone huis gezinnen te hebben op zijn pa rochie. Hi.i bi ebt dan ook nog maals een v. '•r -n-rdc hulde ar' de gevierd- leis. wier nam- wij hierond: r 1. ten volgen: Buivenkeuring. Zondag 23 December, vanaf 9 u., bij A. Coppenolle, café 't Brouwers hof dulvenkeurlng en koppeling door dhr Van Ganspelaere utt Koe- kelare. (4632) Bij Be Front duif Liefhebbers, indien U wilt ln regel zijn voor liet nieuwe speeljaar. ge lieve zo spoedig mogelijk uw afstand binnen te brengen voor vernieuwing, ten laatste voor 25 December 1951. Het beste middel om de ziek te voor uw vee te weren is DRIEMAAL daags uw stal len met creoline ontsmetten. Waar de ziekte reeds woekert, éénmaal daags. Creoline van goede hoeda nigheid te verkrijgen bij: (c-4633) Voetbal. Zondag laatst deden we de ver plaatsing naar A. Waasten. waar we een verdiende zege (5-1) hebben be haald, wat ons verstevigt op de 3" plaats ln de klassering. Zondag a.s. doen we de verplaat sing naar onze geburen. Bleu Star Poperinge. Dit zal geen gemakkelijke match worden. Onze reserve-ploeg deed de ver plaatsing naar Komen en moest, na een spannende match, zich met een 9-6 nederlaag tevreden stellen. Zondag te 15 uur, spelen ze thuis tegen S. K. Vlamertinge. ter gelegenheid van Nieuwjaar, op Dinsdag 1 Januari 1952, in de Steenstraat. Prachtig bal bij Ente ric. Moerman en gróte prijsbolling bij André Baes. (c-4650) Mevrouw Gaston Deheegher-Degrauwc 13 kinderen Mevrouw Bruno Vanhas-Desmtt 12 kinderen Mevrouw Wed. Honoré Ackaert-Buseyne 11 kinderen Mevrouw Firmin Beys-Bruneel 10 kinderen Mevrouw Camiel Verslijpe-Devos 10 kinderen Vnnmutn «r. a. ~r,f«ers met iicn kinderen en meer en tussen hen Z. E. H. Pastoor Mahieu.Achteraan het Iïr.stuur va- clc Plaatselijke Bond der Kroostrijke Gezinnen, met vijfde van links Senator Feryn. Schaakkring. Uitslag der tombola van Zondag 11., welke veel succes kende. Winnen de nummers: 143 123 180 168 188 172 109 106 132 133 150 140 122 130 142 173 186 189 190 114 185 139 194 147 145 138 152 141 175 Winnende nummers, welke nog moeten afgehaald worden: 181 199 196 136 156 169 126 177 In het clubkampioenschap valt moeilijk te zeggen wie de titel zal bemachtigen, toch zijn reeds een paar ernstige kandidaten naar voren gekomen, waarvan we in 't bijzonder Baes A. en Bameiis Fr. mogèn ver noemen. In het bekertoronol te lener heeft Baes André zich totnogtoe flink ver dedigd. Van de drie gespeelde par tijen verloor hij er nog geen enkele en komt hiermee aan de leiding te staan van dit tornooi. Proficiat! Toneel. Op Kerstdag en Zondag na Kerst- 'ag, telkens te 17.30 u. ln de paro chiezaal, treedt de Vrouwelijke Jeugd «eer eens op de planken met het pakkend toneelspel Zustermin Een echt vrolijke mop. een Jolige driezang en een dolle klucht beslui ten de feestavond. jMIddenstandnleqws. Op Woensdag. 26 December e.k., te 19.30 uur, bij Jozef Candaele. grote algemene vergadering voor alle middenstanders en landbouwers. Sprekers: Hr Adv. Vanmoerkerke. over De Landpacht en de Handels weten de Hr Eisen over: «Sociale Gelijkheid Iedereen wordt er verwacht. KROMBEKE. GilbcrtinO komt!!!Op Zondag 30 Decem ber, te 18 uur. in de toneelzaal. Een enige prachtige avond. Nie mand mag dit missen. Kaarten op voorhand bij Joseph Carton. Doro- plaats, Krombeke. (c-4647) RENINGEI .ST Wielerclub Bergdal Op Oudejaarsavond prlvaatfeest ten voordele van Wielerclub Berg- dal in de zaal bij Louis Vercruysse. Orkest van 4 man. Kaarten zijn te bekomen bij alle bestuursleden tot 28 December c. k. Tijdens 't feest de loting der prijzen. GROTE SCHONE CUISINIER!' ZO goed als nieuw. Korte ReninTlsi,- êtraat 3, Poperinge. (4654) ZONDAG 23 DECEMBER 1951 POPERINGE. Prljskaarting n het manillen, bij Albert Baudre;:, café «Switch Road», Westvleterci.. steenweg. Wie tweemaal aanblik, wint 150 fr. Loting voor maat. Br- gin te 10 uur. Inleg 20 fr. (c-4559> POPERINGE. Prijskamp i.i de Biljard1.900 fr. prijzen, in «Ons Huis», Ieperstr. Hoogste serie ee i 1'les wijn. Begin te 16 uur. Inschr. vanaf 15 uur. (cC-364L POPERINGE. Herbergkermr; In de Stiippebij Zulma Me - siaen, Zwijnland. (cC-3683 POPERINGE. Konijn van Vijf kgr. door de uil te verbollen I 't Brouwershuis», bij Druant Er nest, Ieperstraat 95, Gegeven do André Battheu. Profiteer van c' batjes voor de Batjestombola, (cC-36361 POPERINGE. Herbergkermi s In d« Hesp bij Jerome Bamelr- Debaene, Bruggestraat. Maanda kandeel. (cC-3667 POPERINGE. Prijskaartin i in het Manillen In de Oude Hat - windbij Wed Decorte, Boesclit- pestraat 125 Wie tweemaal aan houdt wint 150 fr. Inleg 20 fr. In schrijving vanaf 10 uur. Maat naar keus. (cC-3672' POPERINGE Prljskaarting in het Manillen «In de Papegaai)., bij Albert Hauspie, Westvletere - steenweg. Inleg 12,50 fr. Twcemarl aan blijven 100 fr. Mfiat na::- keus. Begin te 16 uur. (cC-36741 POPERINGE. Konijn van vic kgr. door de uil te verbollen li de Keerbij Vanstavel Achiel Keer van de Ommegang. Gegevn door Leon Blanckaert. icC-368' i POPERINGE. Konijn te vr- bollen «Au Due de Brabant», t Raymond Dejanghe. Ieperstraat .8 Gegeven door Vandemaele Julien. (cC-365'1 POPERINGE. Konijn van vi:' kgr. door de uil te verbollen «F het Rood Kruis bij Michel Gor denhooft, Abelesteenweg. Geeeven door Omer Duflou. cC-36821 POPERINGE. Schoon rasko- niin van 5 kgr. door de uil te ve:- bollen In de Koeimarktb Martha Houwen. Begin,te 10 w 's morgens. Bekorting te 22 uit-. Gegeven door Z... (cC-368^ POPERINGE. Herbergkerm «In de Gazeketel», bij Jeanr- Bocauet, Doornstraat 26. 'Maande - kandeel (cC-3687 POPERINGE. Herberc/kernv- In de AchterwegelTrommelaar straat, bij Louise Debruyne. Maan dag kandeel. (cC-3688' ABELE. Grote Prijska,artir-i in het Manillen. bij Henri Declerc'- 200 fr vooruit. Begin 19 u. '(0-4635) WATOU-ST-JAN. Herbergke-- mis en Prijskaarting in het Manil len, bij D. Milleville. «In de Zon 300 fr. vooruit. Inschrijving t- 18 uur, (cC-3677' DRANOUTER. Bal in de zae' Sportwereld bij Richard Do'- devne. Becin 18 uur. fcC-3676' DIKKFBUS Herbergkerm•'- en Prijskaarting «In-'t Hoekje" rechtover de kerk. bij Gerard Va derhaeghe. Kaarting te 17 uur. (c-463f RENINGEI.ST, Eerste Tap e Herbergkermis «In de Vrede», b Lucien Vangheluwe. Prijskaartin - in het Manillen, 500 fr. prijze Maat naar keus Begin te 18 uur (cC-366- Westouter. Herberqkermis, i café 'De Brijke», bij Michel Baer Prijskaarting iri het iqanillen. 6H frank prijzen. Begin te 18 u. Ma naar keus C-454C WESTVLETEREN. Grote Kr,- rabijnschietina en Konijn te ver smijten op de teerlingbak, ook Her- ber'gkermis en Konijn te verbolle" In de Sportvriendbij Mare' Gruwez. Op 2° Kerstdag sa' - cissekandeel. (c-4652i ZONDAG 23 DECEMBER EN KERSTDAG 25 DECEMBER '51 POPERINGE. Mooie Accor deon Hohner door de uil te ver bollen «Tn de Stadsschaal». b Daniel Vandekerckhove, Gasthuis straat. Begin op Zondag en, Kers;- dag telkens te 10 uur. Bekortte: Kerstdag te 20 uur. Gegeven dcor Camiel en Leon Verstraete. (CC.-3668.. KERSTDAG 25 DECEMBER 51 POPERINGE. Grote Prijs kaarting. bij Room Nestor en Dt- crock André. Statiewijk, ten voor dele van «F..C. Bleu Star Popr- rir.ge(c-4638) PROVEN. Buitengewone Prijs kaarting in hei Manillen. bij V Bogaerd-Devos. 500 fr. prijzen. Be gin tc 17.30 u. (cC-3665 APELE. Prijskaarting in hei Manillen «In de Nieuwe Seuler. bij André Cnaepetynck. Begin u 18 uur. (c-4635' WESTVLETEREN. Grot' Prijsschieting met karabijn 6 mir. In de Sportvriendbij Mare-' Gruwez. Te 15 uur. Beker voor c" eerste. c-46411 WESTVLETEREN. Herben- kermis. «In 't Neerloopie». bij Re main Marveille. Ook konijn do de uil te verbollen. (c-4653) TWEEDE KERSTDAG WOENSDAG 26 DECEMBER 5' POPERINGE. Konijn door d uil te verbollen «In dé Bankeli"- debij Germain Delporte, Kroiv- bekesteenweg. Gegeven door Gr rard Vanhee. (cC-3668> ZONDAG 30 DECEMBER 1951 POPERINGE. Grote Prijs kamp op de biljart, 1.000 fr. prijzen In de Vette Osbij Gilbert Creus. Bertenplaats. Begin té 15 t' Inschrijving vanaf 14 u. (c-4642 POPERINGE. Zwijnenjtm door de uil te verbollen. in «Oafé RoyalIeperstraat, bij Gaston Pinceel Gegeven door Deraeve Leopold, bijgenaamd «Trut,te Ma;- thys(cC-3690i DUIVENTENTOONSTELLINGE1I Zondag 23 December 1951 A L'ESPERANCE bij G. Van Bruwaene. Grote. Markt, van 10 to: 13 uur, van de mooiste duiven van zijn hok (c-46431 IN DE TRAMSTATIE bij Ke rel Degroote, Grote Markt 4, va" 10 tot 13 uur. der duiven van Kare! Degroote, Michel Gruwier en Henri Libeer. (eC-36681 «IN WESTVLAANDEREN», bi' Omer Melis, van 10 tot 13 uur, dé- duiven van Julien Verhaeghe. Poi- testraat (cC-36921 STEL NIET UIT TOT MORGE" NEEM HEDEN NOG EEN PROEF (d-4559) r maar met een weinig geluk! L. PARENT en Zonen p.v.b.a. Statiestraat - ROESBRUGGE (c-4335) Urge autobotsin"' Vrijdag, 14 dezer, omstreeks 16.L' u„ kwam de Hr Vandenbulcke, V°' nende te Hardlfort (Fr), uit de rich ting leper. Gekomen aan de lamlte" ter hoogte van de herberg- «Hf Lammeke lag de weg gladdérig te- gevolge van de IJzel. Uit de tegen overgestelde richting kwam 'n vracht- auto van de Hr Vanhaverbeke, k«- lenhandelaar uit Menen, aangereden- De luxe-wagen remde, gleed uit kwam met volle geweld tegen "f autocamion terecht, die op bet gaan- pad tegen de muur terechtkwam enkele bakstenen afsleepte. De autovoerder van de iuxe-wagf werd aan de borst gekwetst, terwii zijn echtgenote een diepe hoofdwoi de oplien. Beide voertuigen weide zwaar beschadigd. De i''JkswW stelde het nodige onderzoek 1A>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 4