Kerstmisactie IMPERGUY HOOVER Accordeonisten PRIJZENTENTOONSTELLING Bij ieder aankoop MOOI GESCHENK HEURSEL Boterstraat, 41 leper Zilveren Priesterjubileum te leper Een HOHNER brengt vreugde HOHNER Het Muziekhuis A. DE HOLLANDER De Arrondissementele V. P.-Kaderdag voor Vrouwen te leper gehouden U/'asmachien De opvoering Kinderen van ons Volk door de Gewestelijke A.W.T. SIEMENS Albert De Hollander IEPER ROUWBER1CHT HET MODEHUIS JEANNE BRUNEEL DIKSMUIDESTRAAT 37, IEPER. (c-1.2638) Ij. BOLLINGIER, Lange Torhoutstraat 13, te IEPER. STAD IEPER N. C. M. V. Bezie onze RADIO'S, CLUBZETELS, VAT WIJN, FOYERS, WOLLEN DEKENS, enz. (sa men met honderden BONS, meer dan duizend prijzen!) aan het Uitstalraam van de Garage Dassonville, Grote Markt, 35. KERSTMISACTIE brengt ATTRACTIE dank zij onze VERKOOPACTIE! Wilt gij mooie prijzen winnen, zonder dat het U iets kost? Welnu!... Van 15 Decem ber tot 2 Januari, schenken 190 handelaars één GRATIS-TOMBOLABILJET per aankoop van 25 Fr. waren. BEZOEK ONZE STAD PRACHTIGE STRAATVERLICHTING tot 2 Januari. MONSTERTOMBOLA waarvan eindtrekking op 7 Januari. (Uitslagen in ons blad van 12 Januari). Z. E. H. Rooryck, PrincSpacal van hef College,, gevierd AUGUSTE BONTE G. de Stuersstr., 27, leper KOOPT MEER MET MINDER GELD BIJ Rijselstraat, Nr 35, IEPER DAMES - JONGE MEISJES!! EN VOOR U, JONGE HEREN!! «BH Stevens Gebroeders JEUGDCLUB ST. PIETERS Jezus, schenk de Vrede weer! MULTIBON De superfijne MARGARINE! VOOR UW VERPAKKING - gebruikt OUDE GAZETTEN wordt U een aangeboden. Ziet onze ETALAGES, en koopt uw Kerst- en Nieuwjaarsgeschenken ZALIG KERSTFEEST! VREDE IN UW HUISGEZIN MET DE WONDERBARE STOFZUIGER 1.875 FR. A. DEHOLLANDER-LESAGE (c-1.2758) Schuttelaarstraat 8, IEPER. KONINKLIJKE IEPERSE SCHAAKKRING Eist voor uw geld een klasse-instrument, Stelt U in verbinding met Vlaanderens grootste accordeon-specialist Officieel dealer van 's werelds beste Accordeons en Mondharmonica's Hij- presenteert U een enorme keus en steeds VOORDELIGER dan ieder ander. Chromatische modellen va naf 2.250 fr. Reiskosten worden vergoed De zaak met de beste service is nog steeds: Tel. 580 EPER ZONDAGSDIENST Op Zondag 23 December: potheker: Heer Vanwalleghem, .Statiestraat, Op Dinsdag 25 Dec, (Kerstdag) theker: Hr Vandnmme, Rijsel- §traat, BURGERSTAND van 12 tot 18 December 1951. „eboortcn, Verkempinck Rika, nnebeke. Deman Werner, Bak- -rstraat 27. Vermeersch Dirk, Vijtschate. Vermeersch Johan, Vijtschate. Rouseré Chrlstiane, yf stouter. *Bondue Rité, Vla- nertinge. Dumon Daniel, Gelu wd. Becarren Gilbert, Zuid- bhóte. Timperman Willy, Vla- Krtinge. Supply Anita, Lange- aark. Leterme Christine, Mk [tanerlaan 18. D'Hulster Jean- Krre, Kemmel. Claus Kathely- e Poperingestwg 1.67. Deroo Vi'lly, Langemark. Goemaere ihristine, Bruggestwg 63. Son,ia ierman, Ligy-wijk 95. Huguette ■eiiaere, Boomgaardstraat 3. terbeke Guy, Halglaan 82, Ver- avel Francine, Ploegsteert. Mo- ïque Stamper, Dikkebus. Rita lertier, Mesen. Lermytte Beatrys, Snnebeke. D'hondt Christian, |)egsteert. Longuepée Alain, .mertinge. (verlijdcns. Devisscher Hen- k, 71 j., z. b„ echtg. v. Elodie Epiere, Zonnebekestwg 160. Jo- ]te Masquelln, 11 J., scholierster, unen. Irma Vansevenant, 63 z, b„ echtg. v. Isidorus Floris- ipne, Menenstwg 137. Stamper Unique, 3 d., Dikkebus. luwelijksbeloften. René Blu- it, aannemer te Schaarbeek, en rmaine Hugebaert, meesteres- denmaakster te leper. Van- iberghe Nestor, fabriekwerker te ier, en Maes Jacqueline, dienstr id te Ploegsteert. Lambrecht rre, metser te Lauwe, en Le nd Marguerite, kuisvrouw te auwe, voorh. te. leper. Herman 'andewalle, handelsvertegenwoori iger te Schaarbeek, en. Jacqueline 'antomme, z. v. te leper. IHuwelijken. Decoene Frans, isoenarbeider te leper, voorh. te ptou, met Mourisse Lucienne, astmeid te Watou. IEPER. leleefde uitnodiging tot het bij- nen van de LIJKDIENST, ge- :d van de TERAARDEBESTEL- G, op Maandag 24 December, 10 uur, in St-Niklaaskerk, te Eer, van IJNHEER BAILLEUL ROMAIN ktend Schoolhoofd - Vereerd met et Burgerlijk Ereteken 1Klas Echtgenoot van Mevrouw Madeleine Van Den Berghe. toren te Noordschote de 28 Oc- fer 1889, en in de Heer ontslapen Ihet'O. L. Vrouw Hospitaal te I leper op 19 December 1951. wege Echtgenote en. Kinderen, 'ie bij vergetelheid geen rbuw- :f zou zijn toegestuurd, gelieve familie hierover te verontschui len en dit bericht als dusdanig anzien. pucienenstraat 23, leper, (c-4644) KERSTOPVOERINGEN DOOR DE A. C. W. - TONEELKRING IN HET COLISEUM In de Schaduw van het Kasteel Op Zondag 23, en Donderdag 27 December e.k„ telkens om 20 uur, komt de toneelkring van hetA.C.W., De Thuynegilde voor het voet licht met In de Schaduw van het Kasteel Het stuk is volks, doch sterk dra matisch! Het is een creatie van onze zeer gekende Vlaamse Toneel schrijver, André De Graeve! De leiding. Voor de eerste maal staat de to neelkring onder leiding van be roepsregisseur Herm. Vander Meu- len, leraar aan de Koninklijke To neelschool te Gent. De opvoering wordt een succes! Bestuur, regis seur, acteurs, hebben reeds weken het stuk ingestudeerd. Moeite, kos ten noch inspanning zijn gespaard Locatie met Kunstprogramma. Bij elke plaatsbespreking, gratis kunstprogramma! Belangrijke ver mindering voor leden A.C.W.! Locatie in het Kristen Volkshuis, bureel 1, bij Jef Lesage. Niet uit stellen. Anders loopt ge een ont goocheling cp. VWINVVMIWMAWWAnAiWI gelegen de Stuersstraat 39, leper, is thans overgebracht naar de fwwvuvwwuwwwiewwwwtó KERSTFEEST IN HET STADHUIS TE KORTRIJK Toneelgroep van Ons Tehuis - leper voor het voetlicht. Op Kerstdag zal de toneelgroep van Ons Tehuis - leperhet Kerstfeest Wezen en Oud-Wezen verzorgen in het stadhuis te Kort- rijk, ingericht door «De Pelikaan». De Kortrijkse beschermelingen mo gen er tevens een welgevulde en zwaargeladen Kerstboom plukken! Heel de greep, met de begelei dende onderwijzers en opvoerders, zal heel de dag de gast zijn van De'Pelikaan» die, in samenwer king met de C.O.O., noch moeite noch kosten spaart, ten bate van die minderbedeelden in de maat schappij AANRIJDING Tussen de kruislichten Op de Grote Markt te leper had Dinsdag avond een aanrijding plaats tussen de personenwagens van dhr J. Ru- ant uit Poperinge en dhr De Gom- me, brouwer uit Ruddervoorde. Al les beperkte zich tot stoffelijke schade aan beide wagens. De politie stelde het gebruikelijk onderzoek in. TOMBOLA Bal Harmonie Picanol Winnende nummers: 678 8 529 295 133 118 847 452 211 177 483 145 294 241 428 250 869 27 48 381 277 531 108 202 301 291 248 538 367 341 606 450 304 747 686 652 55 103 391 407 703 386 Prijzen af te halen in het café De Hertde Stuersstraat, tot en met 31 December 1951. «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 22 Dee. 1951. Bladz. 5 KERSTVIERING IN SINT-NIKLAASKERK Te middernacht wordt de profetie van de profeet Isias voorgelezen op het Ambon. Onder het zingen van Stille Nachtwordt het Jezus beeld naar de kribbe gebracht. Voor de kribbe aankondiging van het kerstmisterie. Daarna nacht mis. Het vrouwenkoor zingt de nieuwe mis van Moortgat. Na de mis worden kerstliederen gezongen. Te 7 uur herdersmis en te 10 uur plechtige hoogmis met polyphonie. Maandag vanaf 11,45 uur is er biechtgelegenheid. IN KERSTMIS ST-PIETERSKERK De Nachtmis wordt opgedragen ter intentie van de parochianen. Klokslag 24 uur engelenstoet met kinderkoor dat zingt: «Vrede op aarde Bij het neerleggen van het Kinde ken: «Et incarnatus est». Vóór de Mis: «Stille Nacht». De Franciscus-mis van Vere mans wordt uitgevoerd door het vrouwenkoor van St Pieters. Onder de offerande, het roerende Adeste Na de Mis kerstlied van Gevaert. BERICHT Ei- wordt ter kennis van de be volking gebracht dat, ter gelegen heid van de Kerst- en Nieuwjaar dagen, het huisafval dat gewoonlijk op Dinsdag afgehaald wordt, op de Woensdag zal afgehaald worden. De Burgemeester, J. VANDERGHOTE. VEEMARKT Aangebracht dieren: 48 stuks groot vee; 2 stuks klein vee; totaal 50 stuks. (Voor het invullen uwer BELASTINGSAANGIFTEN, HANDELS- IreGISTERS, VERZEKERINGEN, enz.,alleenlijk één adres: <g| (c-1.2630) Dinsdag 11. 18 December was ermuts door de lagere afdeling en tor een uitgelezea publiek, ging [Kaderdag van de C.V.P.-Vrou- foactie door, op Maandag 17 De- fcber, voor het gewest van leper. Juffr, C. Van Elslande, lid van it Arrondissementeel Hoofdbe- lur, zat de vergadering voor. In bar inleiding wees zij erop, hoe (vrouwen met de dag meer rijp frden voor politieke aangelegen- fien. De vrouw kreeg in de geschiede- s altijd haar rol te Vervullen... Soral in het gezin, maar ook ferbuit,en. dienen onze christe- iSe huismoeders blijk te geven tn hun begrip van de belangrijke .viocd welke de politiek in alle ttzichten van het leven, daar stelt. De aanwezigen toonden een gro- I, belangstelling voor de uiteenzet- fig van dhr Lefere. Volksvertegen- irdiger. Hij bracht in hoofdzaak klaarder inzicht betreffende de ationale politiek en de Euro- toestand in het bijzonder, ireker hing een beeld op van de fernaamste binnenlandse proble ien. waarvan vele moeilijk kunnen 'órden opgelost zónder rekening i houden met hét buitenland. Hij schetste de oprichting en ac- Rdteit van De Raad van Europa n diens ideologie ten overstaan an de communistische doelstel len, ■évens wees hij erop dat het luropees probleem er vooral een is morele aard en dat de tijd gt dat Europa tot de juiste le- pvatting terugkeert. Hr Dehem, Arrondissementsvoor- itter, stelde het belang van de Insluiting van de vrouw bij de irtij, in het licht. Hij zette naar pens aan, ieder op haar eigen ge- teente, de ledenvernieuwing te be- artigen en aldus, in betrekking iet de aanstaande gemeenteraads verkiezingen, de C.V.P. tot een nog grotere macht te laten uitgroeien. Juffr. A. Lasirre; Arrondissemen tele Secretaresse, drukte, in het slotwoord, haar voldoening uit, voor de opkomst van de vrouwen in het Ieperse. Ze onderlijnde de vooruitgang van de Vrouwenactie in het Arron dissement, .waarbij zij herinnerde aan de Kaderdag vóór 8 dagen te Poperinge; samen met deze dames, vormt dit publiek een groot aan tal uitgelezen elementen die het be wijs leveren van haar taak te be seffen het politiek beleid van het land. In aller naam, beloofde ze aan de aanwezige Heren, de medewer king van de vrouwen, voor de uit bouw van een sterke organisatie in de schoot van de Christelijke Volks partij. De vrouwen van het Arron dissement Ieper-Poperinge zullen eens te meer bewijzen wat ze waard zijn! UW gezichtskundlge specialist Laatste modellen Amerikaanse Brillen. - Grote keus kristallen glazenZeiss, Bausch en Lomb. - Gratis brillen voor Zieken bonden. EIGEN WERK. (c-3837) MAJESTIC: (21-22-23-24/12) [4 L'ILE DE PYGMEE - Leiding niet opgegeven. (25-26/12) «WAT EEN WAR BOEL» (En plein Cirage) bur leske met Lucille Ball en Eddie Elbert. - Voor volwassenen. Directeur Simpson ontslaat zijn se- ftaresse Sally. Zijn vrouw verdenkt im door Sally van ontrouw en belast jtkiiis met e»n onderzoek. Simpson 1 verborgen houden dat zijn bedrijf Sierlijk is. HIJ ontbiedt Sally. Deze- er niet maar men zendt Rubi, een fceres, die Simpson en zijn vrouw belt. Sally wordt verdacht maar zal ■en met haar verloofde haar on- fcukl kunnen bewijzen, levendige burleske, opgewekt lythme, goede vertolking. Een tar grove moppen. [NÉ COLISEUM: (22-23-24T2) BONS a TOUT, BONS a RIEN». ■eiding niet opgegeven. (25 12) SOUDAN Arabisch vertelsel met Maria Montez, John Hall en Turhan Bey. - Voor vol wassenen. De vader van Prinses Naila werd ver- Brd. Herua, leider der slaven, wordt dit.De hoveling Horadef doet a gevangen nemen en brandmerkt als slavin. Door Herua wordt zij t. maar samen worden zij weer Horadef gevangen genomen. Dank "i trouw dienaar wordt Herua be en zijn legers zullen deze van —.oef verslaan. P.1ke toneelschikking, grote fi xatie Ontspanning niet voor kin- geschikt. R IEPER: (22 - 23 - 24/12) ■STAATSGEHEIM (Secret B^tat), politieke satire met uglas Fairbanks Jr en Glynis nns. - Voor allen. beroemd arts wordt naar een to- '}*e staat geroepen. Hij voert een tUt maar weet niet dat het op or Is. De operatie mislukt en Aaat°r sterft. Het is verkiezing en n het niet weten. De dok- 5J uit de weg geruimd. Met be ft e"n ^antferes vlucht hij, ftidpi worcIen aan de grens aan- een Door de radio vernemen sl.1 van de dictator liken et Volt ^Ubbelgansei- •'h wY'ocsprcekt maar neergescho- Dat is hun beider redding. ■fe: Rsnde «tgte. Batte sterk en handig' ontwikkeld. Goede vertolking. i (25-26/12) «DE GESLUIERDE MAJA» (La Maja voilée) met Maria Litto en Willy Fritsch. - Voor volwassenen met voorbeh. De strenge Theodoor weet niet dat zijn dochter eiken avond in een revue optreedt in een herberg. Hij denkt dat zij haar werk als verpleegster vol brengt. Daar er armoede is in het ge zin neemt de vrouw dienst in zelfde herberg als garde-robehoudster. Theo door geraakt ook aan werk als verko per van champagne en geraakt in con tact met de herbergier. Zekere avond ontmoeten dochter, vader en moeder er elkaar, maar alles komt terecht. Dansen en variéténummers waar van er enkele voorbehoud vragen. CINÉ CAPITOLE(21-22-23-24/12> BEAU GESTE avonturenfilm met Ray Milland en Gary Coo per. - Voor volwassenen. Drie broeders worden op een kasteel opgevoed. De Jongste Beau is eens ge tuige hoe de kasteel vrouw het familie- Juweel verkoopt en door een vals ver vangt. Jaren later wordt besloten het juweel te verkopen maar het verdwijnt De drie gebroeders worden verdacht. Zij vertrekken naar het Vreemdelin gen Legioen en twee ervan, van wie Beau, sterven er. In werkelijkheid had hij het juweel gestolen opdat niemand zou weten dat het vals was. Krachtig gespeeld en goed gefo tografeerde film spijts het ingewik keld thema. De vertolking is zeer goed. (25-26/12) «DE MAN DIE AL LES KAN(L'Homme k tout faire), komische western met Do nald O'Connor en Vincent Price. - Voor allen met licht voorbeh. Een theatergroep komt in een stadje in de Far-West toe. 3ankplunderaars die niet waarin of waaruit weten, wor den opgezocht. De chef verschulllt zich in de woonwagen der komedianten en vat sympathie op voor een acteur. Ten slotte wordt deze voor cle dief geno men. Do dief kan het achter over zijn hart niet krijgen en geeft zich gevan gen. De acteur trouwt met de vrouw van zijn hart. Pittoreske en humoristische ele- menten. sympathieke vertolking. Een sketch van twijfelachtige V£»St CDiS VQCLkeilQUd. feest in het Vincentiuscollege. Een grote huldiging zou het wor den. Want Z. E. H. Roori.ick, de principaal, was 25 jaar priester. En het werd een groots feest: De gevierde en de gelegenheid waardig In de vroege morgen kwamen de leerlingen in de collegekapel of in hun parochiekerken haar de hei lige Mis en zovelen als ze konden naderden ze ter H. Tafel, ook ter intentie van hun Principaal, die hen geleerd had daar te komen om te danken en te smeken. Het was voorwaar het mooiste geschenk dat ze hem konden bieden. Te 10 uur verzamelden alle stu denten van de drie afdelingen in de St-Jacobskerk om er samen met hun principaal de dankmis mede te offeren. En als we hem zagen stappen r .ten de rijen van zijn vele stut. en, voorafgegaan dooi de eerw. toren leraars, oud-leraars van het college, de parochiepries ters en Z. E. H. Deken, Z. E. H. Kan. Versele, diocesaan inspecteur, de familieleden-priesters, o.a. zijn broer Z. E. P. Bonaventura, trap pist, en Hoogeerw. Vader Abt van Westvleteren, menen wij dat ook hij daar deugd moet van gehad hebben, want wij, de zijnen, had den er deugd vanEn er was reden toe: gans die groep één te weten in gebed en zang, om de zelfde intentie: God te danken, elk op zijn manier, om de genade van dat priesterleven. Aam het altaar werd Z. E. H. Principaal bijgestaan door de oud ste leraars, E. H. Va.r.dewiele. en E. H. Reynaert als diaken en on derdiaken; zijn kozijns-priesters Z E. H. Jozef Rooryck. pastoor te Waardamme en Z. E. H. Jos Roo ryck, bestuurder O. L. V. te Bun- deren-Moorslede, fungeerden als cantores, terwijl E. H. Gervoyse ceremoniemeester was. Te 11.30 uur waren allen terug samen in de stemmig-versierde zaal van het college vcor de plech tige feestzitting. De fanfare zette in met haar openingsstuk Ceci lia De kleinsten uit het lc en 2' studiejaar volgden om met kinder lijke eenvoud hun hulde te brengen, die dadelijk daarop, namens de la gere afdeling, algemeen werd uit gedrukt door de jonge heer P. De- lahaye, leerling van de T B, in zijn fijne gelegenheidsbrief. Zo zien zij hun principaal. Het koor voerde dan de twee stemmige Feestzang uit van Re- mi Ghesquire, waarna de jonge heer Jaak Cocle, leerling uit- de Poësisklas, zijn eigen sonnet voor dragen kwamDe Priester is een licht Namens de Hogere Afdeling las jonge heer Frans Top, rhetorika- stuaent, de huldebrief, waarin hij met delicate wóórden de rol en de lof van de priester tekende, meer in het bijzonder de rol en de lof van Z. E. H. Rooryck als priester- opvoeder. En na zijn persoonlijke geluk wensen bij dit jubileum deelde Z. E. H. Kan. Versele mee, dat het zijne Koninklijke Majesteit Boude- wijn I had behaagd Z. E. H. Roo ryck te benoemen tot Ridder in de Leopoldsorde, om zijn vijfentwin tigjarige verdienstelijke taak in het onderwijs: aanvankelijk als leraar aan het Klein Seminarie te Roese- lare en thans sedert 1940, als prin cipaal te leper. En toen Z. E. H. Rooryck het eremerk op de borst werd gespeld, brandde een applaus los dat spontaan getuigde van die eerbiedige sympathie en ontroerde dank van de genodigden en stu denten. Gemeende en hartelijke gelukwensen En dan dat slotwoord, gemoede lijk en eenvoudig, zo eigen; een dankwoordje... veer O. L. Heer en alles wat met hem gedurende die jaren en vandaag werd geboden; 'voor allen die aanwezig waren, voor allen diehem vormd en. voor allen die hem hielpen en helpen in zijn taak: de hh. onderwijzers, E. H. leraars... voor allen zijn dank. Ja, mocht in het lepers college die eigene geest, zijn geest blij ven leven: geest van broederlijk heid, van werkzaamheid en vooral van godsvrucht tot de H. Eucha ristie en O. L. Vrouw. En ridderlyke wyse mocht hij besluiten dat ook Mgr. Lamiroy zich aansloot en het college bij deze gelegenheid uitzonderlijk had be dacht. Werd Dinsdag meer in rauwere college-familiekring gevierd, Woens dagavond werden ook de ouders uitgenodigd voor een Feestpro gramma dat de studenten hen bo den ter gelegenheid van dit zilveren Jubileum. En de ouders kwamen, een nok- volle zaal, opdat Z. E. H. Principaal door hun aanwezigheid nogmaals zou mogen ondervinden hoe gene gen en dankbaar zij hem zijn. Een afwisselend programmamu ziek en koorzang, declamatie van de kleinsten, een spreekkoor door de leerlingen van het derde en vier de studiejaar en toneel; De tover- Arme Erasmusopgevoerd door de leerlingen van de hogere afde ling. En daartussen de gelegen heidstoespraak van Z. E. H. Deken Verhaeghe, die op zijn eigen, spran kelende wijze, in tegenwoordigheid en namens 'de ouders, Z. E. H. Principaal huldigde om het geloof en de werkzaamheid die hij hun kinderen heeft ingeprent. Twee hoekstenen waarop de christen mens kan gebouwd, die in deze, onze, maatschappij recht kan staan. Met de dank en de gelukwensen die de studenten bij deze gelegen heid aan Z. E. H. Rooryck mochten schenken, beloven ze tevens zijn geest indachtig te blijven en hem te steunen door hun gebed en hun daden. Want ze weten welk voorbeeld hij voor hen is en wat zij aan hem hebben! BIJ DE VUURKRUISEN Dubbele eervolle onderscheiding Bij Koninklijk Besluit van 21 November 11., werd Houtekier Ray mond wonende Menenstraat 23, be noemd tot Ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden en even eens tot Ridder in de Kroonorde met zwaarden. Vereremerkt Boudry André, wonende Dorp- plaats 16 te Woesten en Deleu Ju lian, wonende Ieperstraat te Wijt- schate, beide leden van de Natio nale Féderatie Strijders 1940-45 werden vereerd met de Herinne- ringsmedaille 1940-45 met twee ge kruiste bronzen sabels. Hartelijk proficiat! KERK VAN SINT JOZEF DER KARMELIETEN Broederschap van het H. Kind Jezus van Praag. Vierde Zondag der maand. 8.30 uur: Communiemis voor de kinderen. 3.30 uur: vergadering der kinde ren. Al dé kinderen krijgen een enve loppe, waarin ze de bons van heel het jaar 1951 moeten steken, en op de enveloppé hun naam en adres schrijven. En zo haast mogelijk de enveloppe in de brievenbus van het klooster steken. Vergeet het niet, want het is Voor de tombola die aanstaande is. Bent U reeds voorzien van: Een ski-broek in velours cótèléë, peignée mérinos of Engelse flanelle? In zeer prachtige snit. Een Anorak - Norvegienne - Antartic - Saharienne - Wind- bloes of Eskimo? Hebben we de specialiteit van Sportkledij, Stadskledij, Golf- broeken, Mastroquets in Engelse Bedfordgewone Canadien- nes vanaf 475 fr., Canadiennes met Fleece in schaapswol. Pardessus, Lodens, Lama, enz. Onze moderne snit en ons model TIROOLblijven de specialiteit onzer zeer geprezen firma. Regenmantels - Popelines - Fil d'Egypte - Burberys - Gabardines. Gabardines: Coton pur fil - Wipcord mixte - Wipcord .laine - Croisé - Fil d'Egypte Changeant - gevoerd met teddy en schaapswol. Steeds de beste kwaliteit aan ongelooflijke prijzen. OPGELET: Ter gelegenheid der Kerst- en Nieuwjaarsfeesten geeft de firma Imperguy voor de aankoop van minstens 750 fr., een popeiine hemd voor geschenk, 'dubbel borst, waarde 150 fr.; ofwel een paar kousen «Nylon Christal». VOOR ALLE VERDERE AANKOPEN 5 KORTING. Magazijn open ook de Zondagvoormiddag van 9 tot 12 uur. (bc-4648) GEMEENTERAADSZITTING Dagorde der gemeenteraadszitting op Vrijdag 21 December 1951, om 17 uur, ten stadhuize. DAGORDE 1. - Proces-verbaal der zitting van 9 November 1951. 2.-C.O.O.: afbraak van bunkers; advies. 3.-C.O.O.: overdrachten van pach ten; advies. 4.-C.O.O.: verkoping van bomen; advies. 5.-C.O.O.: verkoop van bouwgrond te leper; advies. 6. - C.O.O.: aankoop van grond te Moorslede; advies. 7.-C.O.O.: aankoop van land te Houthem. 8.-C.O.O.: begroting 1951; wijzi gingen. 9.-C.O.O.: begroting 1952; goed keuring. 10. - Kerkfabriek van St Maartens; begroting 1952. 11. - Kerkfabriek van St Niklaas; begroting 1952. 12. - Kerkfabriek van St Pieters- begroting 1952. 13. - Kerkfabriek van Sint Jacobs; begroting 1952. 14. - Kerkfabriek van Silit Jacobs; rekening 1950. 15. - Definitieve afschaffing der buurtlijn Ieper-Geluwe; goedkeuring 16. - Stadsbegroting over het dienst jaar 1952; bespreking en goedkeuring. 17. - Heffing voor één jaar van 200 opc. op de cedulaire grondbelasting. 18. - Heffing voor één jaar van 100 opc. op de prov. belasting op rijwie len. 19. - Heffing voor één jaar van 100 opc. op de prov. belasting op honden. 20. - Belasting op de openbare ver makelijkheden; vernieuwing voor 2 Jaar. 21. - Taksverordening op de recla mewagens; wijziging. 22. - Taksverordening op het ope nen van nieuwe herbergen; vernieu wing voor 5 Jaar. 23. - Mededelingen. ibii IEPER POPERINGE PATRONAAT Zondag 23 December, is er patro naat van 5 tot 9 uur. Voortzetting van de grote prijskamp op voetbal- bak. Er worden nog inschrijvingen aanvaard. Prachtige prijzen! Spe lers zorgt op tijd te zijn. Laat uw maat niet in de steek! Vanaf 5.30 uur: alle voetbaluit slagen. BASKET Nu de officiële rust is ingetreden tot 3 Februari 1952, traenten ae mannen van J.S.P. toch de spiere.i slap te houden met hun Nieuwjaar competitie onder de Clubleden. Zondag 16 Dec. versloegen The Harlems (kap. A. Hcedt) met 23-20 (rust 17-4) The Canaries (kap. C. Farrow). Voor Zondag 23 December staan twee matchen op de dagorde, terrein Wateringestr. Te 10 uur; ploeg 1 tegen 3. Te 11 uur: ploeg 2 tegen 4 De spelers, aan tekenaars, arbi ters en C" zorgen op tijd te zijn! Voorlopig is er geen patronaat meer in de week, de Dinsdagavond Uitsluitend dus de Zondag en de Donderdag GROOT KERSTFEEST voor alle leden van de Jeugdclub op Zendag 30 December. 's Morgens te 8.30 uur. in St- Pieterskerk, Groepsmis tot welzijn der leden. 's Avonds te 5.30 uur stipt, prachtige Kleurfilm. Gratis toe gang voor alle léden van. Jeugd club, trekkers, basketters, voetbal- listen. cabaretmen. helpende K W.B.-ers en sympathisanten. VOLKSVERZEKENS! Sterren pinken aan de Hemel! Alles stil en stom! 't Is nacht! Engels, tussen, stergewemel. Zihgen «Vréè!»'met volle kracht.' Neven 't kribje zit de Moeder! Jozef ziet het Kindje aan! Voor hun Jezus. d'Albehoeder, Ziet ze in vervoering staan! Mensen komen uit de verte. Knielen met de Herders néér! Ook wij vragen U van herte: Jezus, schenk de Vrede wéér! leper Kerstmis 1951 CiEO. NAKLANK POPPY DAY» VAN 11 NOVEMBER 1951 Naar aanleiding van de jaarlijkse POPPY DAG oproep, gehouden op 11 November 11., door het «Brits Le gioen Sectie leper, werd thans van wege het centraal bestuur uit Londen volgende dankbrief ontvangen, waar van hieronder de vertaling volgt: J. F. Lloyd Esq. Hon. Secretary, Ypres Branch, British Legion Hoornwerk 21, YPRES, Belgium. 3 December 1951. Geachte Heer Lloyd, Het is met oprechten en erkentelijk ken dank, dat ik uw brief ontvang, bevattende het welgekomen en moed gevend nieuws dat de POPPY DAY OPROEP 1951in leper, Poperinge, Ronse en Kortrijk ter onzer gelegen heid ingericht, al uw hoop en verwach tingen heeft overtroffen, en een inza meling van 85 (hetzij 11.900 Belgi sche franken) heeft verwezenlijkt, wat een verhoging van niet minder dan 28,8 percent betekent in vergelijking met het jaar 1950, alwaar 66 (hetzij 9.240 Belgische franken) werd onder schreven. Het is een prachtige gift, en één de welke de uitzonderlijke hulp zal zijn in het grootse werk tot steun van die genen, oud-oorlogsgedienden, vrouwen en hun afhankelijken, die nog steeds te kampen hebben met lijden en moei lijkheden; en hopende dat U de best geschikte gelegenheid zult te baat ne men ten einde met het meeste ver trouwen mijn oprechtste dankbetui gingen over te maken tot al uw edel moedige schenkers, voeg er dan ook nog de dankwoorden bij van diegenen wiens onmiddellijke toekomst in een helder daglicht zal worden geplaatst, dit ten goede van hun practische ge negenheid en tot herinnering van hen allen. Tot U, uw komiteit, de vrouwen van uw sectie en tot allen welke hun steentje bijdroegen in het organisatie- werk, aanvaard onze welgemeende waardering en dank alsook onze war me gelukwensen. Met onze beste wensen tot U allen. Hoogachtend, (Get.) R. W. Smith-Stewart. Capt. Director of Appeals. British Legion Haig's Fund. Uitslag Kersttombola. Hieronder volgt de lijst van de win nende nummers van de jaarlijkse Kersttombola dewelke gehouden werd op Zaterdag 15 December 1951, in de lokalen van de Britse Club, Elverdin- gestraat, leper: 2148 3541 2116 284 3911 2036 2600 2770 1215 1355 3760 2944 3261 3671 2797 3479 3677 2229 2941 2258 3918 2309 171 3093 2329 1082 2708 1224 2118 3123 1855 3581 2751 2931 763 3731 2010 280 2012 1952 2687 3939 2919 1458 2403 1926 1808 3493 487 3361 675 2713 1247 2635 586 269 1186 2811 1357 3348 2102 298 3506 3942 229 3276 3052 3764 156 3775 636 924 2321 3799 2371 2690 554 2753. Prijzen mogen afgehaald worden, bij vertoon van het winnend tick&t, aan Hotel de la GareRené Colaert- plaats, leper, en wel vóór 31 Januari 1952. Onafgehaalde prijzen na deze da tum worden vernietigd verklaard en worden eigendom van het Brits Le gioen Sectie leper. Geen betere in 't ganse land Wordt vandaag nog bij ons klant (d-4560) N. S. B. NIEUWS Het liefdadigheidsfeest dat op Zaterdag 26 Januari te 20 uur in de zaal Ljpiere doorgaat, is in gericht niet de medewerking van het vermaard gezelschap Accor- deolavan Radio Hilversum, dat, gedurende drie uren de mooiste nummers van zijn programma zal te horen geven. Daarna, dansfeest opgeluisterd door het zelfde gezelschap. Houdt allen deze datum vrij. Per grotere hoeveelheid aan speciale prijzen te verkrijgen ter drukkerij van het blad. bij Na de geslaagde Gewestdag van het A.W.T. te leper, hadden wij het genoegen drie opvoeringen te beleven van het stuk Kinderen van ons Volk», van A. Coolen. leper en Poperinge genoten de eer, een groep uitgelezen spelers uit ons gewest, dit meesterwerk te zien vertolken, onder de regie van Staf Bruggen. Die naam alleen, wet tigt hoge verwachtingen bij het publiek en eist hard werk vanwege de spelers. Die verwachtingen wer den ten volle bevredigd en dat zwaar werk werd uiterst flink op geknapt. Het was een vertoning de Gewestdag van het A. W. T. waardig. Aan allen een welgemeend en hartelijk proficiat. Waarlijk al les was tot in de puntjes verzorgd. De rolbezetting was goed over wogen en schonk ten volle bevre diging. Decor en belichting waren een knap stukje. Daar stak onge twijfeld veel werk en toewijding achter. De toeschouwer ziet wel hoe moo; alles voorkomt, maar wie bedenkt hoeveel uren werk er aan besteed werden? Een bloempje dus vooraf voor de technische dienst van «Richten» Welk een stemmi ge hoeve De Kraaienbergen welk een echtepastorij. Hoe volks en echt de hoeve waar Ver- berne en zijn vrouw met zoveel kopbrekens te wostelen hadden. Die twee waren goed getypeerd. De vrouw als een echte Brabantse boerin, met zware boerenstap en hoerenallures. Daarneven boer Ver- berne, kalm en rustig. Let echter, Verberne, op uw articulatie en be zorg de duidelijkheid. Hier te meer waar Brabants dialect in onze oren al zeer vreemd aandoet, en een ze kere moeilijkheid tot verstaanbaar heid bijbrengt. Neven die twee bewogen Merieje en Klauske. Deze laatste gemoe delijk en huiselijk, de echte trouwe boerenknecht. Pas op Klauske voor uwe aa klanken en uw sch, als ik U daarover verwittigen mag. Ja, dat dartele Merieje, moeten wij wel speciaal proficiat wensen. Sterk spel en aandoenlijke momenten, heb je ons bezorgd. Je bracht ons de typen uit het vroegere Volksto neel weer voor ogen. Uw vertolking was er een, een beroepsactrice waardig, spijts het verlies van en kele woorden tekst. Uw twee aan bidders. Godefriedus en GieJ, wa ren beiden in hun rol, de echte verpersoonlijking. Giel vurig en los, Godefriedus beheerst en kor daat. Het moeilijk uit te beelden gevecht, was een puike weergave van de werkelijkheid. Tegenover al deze kinderen uit ons volk, stond Pastoor Vogels, als vriend.,pp .rpensenkenner. Wij die het geluk hadden Staf Bruggen in deze rol te mogen bewonderen, be grijpen ten volle de delicate op dracht van de vertolker. Wie kan ons ooit speler Staf Bruggen doen vergeten? Spijt deze moeilijkheid heeft Pastoor Vogels zich schitte rend van zijn taak gekweten. Bij momenten deed hij zijn regisseur haast heroptreden. Proficiat .Pas toor Vogels, en wij vergeven U graag de kleine inzinkingen die in uw lastige rol soms tè bespeuren waren .Zulk een rol volhouden In al haar afwisselingen en wendin gen, is waarlijk geen kleinigheidje, en iedereen is geen Staf Bruggen. Waar de Pastoor zoveel werk op te knappen kreeg, zo weinig had Jans, de huishoudster er te ver vullen. Toch kwam uit dat kleine rolletje, de flinke actrice te voor schijn, die haar steentje bijbracht tot wellukken van het geheel, even als Doruske Timmers door zijn vlotte vertolking, aan het algemeen welslagen meewerkte. Hoewel hij pas op het laatst, bereidwillig ech ter als steeds, de taak overnam van een belet speler, had hij zich reeds flink ingewerkt tot op de hoogte var zijn medespelers en gaf ons een staaltje van zijn gewaardeer de talenten. De oude Siegers, nors en stuur, heeft al menig bloempje als acteur in ontvangst mogen nemen. Deze vertolking echter van boer Siegers, was in onze ogen een pareltje. Uw mimiek, uw gebaren, uw houding, het was alles mitgelezen! Welke mo::; passages hebt U ons samen met Patoor Vogel laten meeleven. Zo natuurgetrouw, zo echt naar de oude goede geest van het Vlaamse Volkstoneel. Tussen al deze sterren pinkelden de sterretjes der bijrollen in de personen van Meester van Veld huizen, Geraard de Bijl, en Driekus de Booy. Zij ook dienen gefelici teerd. Zij hebben hunne ondank bare taak goed volbracht en bouw den mee aan het geheel van deze zeer geslaagde opvoering. De spelers kregen het welver diend applaus De souffleur kreeg er niets van. Hier dan een bijzon der proficiat aan de rolvoorzegger. Ongezien en ongehoord en toch een steunpilaar. Bij het verlaten van de zaal hoorde ik van een toeschouwer: Hun naam is gemaakt voor altijd, na zulk een opvoering». Volledig akkoord! En nogmaals proficiat aan de ganse A.W.T.-groep. Wanneer, in uw mooie samen werking van verschillende toneel- groenen. krijgen wij U nogmaals te zien? SKA. lÉ—jWtoui BEKOUPSVERBOND HOUT EN BOUW! De Hout- en Bouwlieden hebben Zondag weerom eens getoond dat ze de handschoen opnemen, ten bate van hun werkmakkers! Uit stad, van te lande, uit gans de Westhoek waren ze opgekomen! De vergadering was gelukt! Welkom! Voorzitter A. De Saegher verwel komt de talrijke aanwezigen, bij na voltallig! Hij dankt van harte om de geleverde prestaties in de verlopen tijd! Onze Actie! Georges Vanhoutte, centraal pro pagandist, spreekt over: beroepsac tie, toestand in de Hout- en Bouw bedrijven, de komende werking, 'n Drukke discussie volgt deze uit eenzetting' Actuele problemen worden behandeld met vrucht! Oproep tot de Studiedag! Warme oproep wordt gedaan voor intense werking! Voorberei ding wordt gevraagd voor de Stu diedag! 16 Maart moet de kroon op het werk zetten! Alle bestuursleden van Hout en Bouw op de bres! ENIGE GELEGENHEID; 1 VANAF HEDEN TOT NIEUWJAAR: Vraag een demonstratie bij: BEKERWEDSTRIJD van Zaterdag 22 December te 17 u. Vierde ronde. 1.Grimonprez A. (300) - Baes (641) 2. Top (417) - Judq (514) 3. Vandenhoven (483) - Baudewijn 4. Jaspers (443) - Decorte (555) 5. Baéte (604) - Devacht J. (416) 6. Verhamme (564) - T'Jonck (460) 7. Grimonprez (561) - Mennens (516) 8. Grimonprez (512) - Cornardt (565) 9. Devacht (646) - Knockaert (527) 10. Vandeweghe (546) - Deroo (521) U. Hofman (539) - Gantois N. (467) 12. Pyck (447) - Leemnu (527) 13. Dewilde (602) - Dubrulle (514) 14. Bollaert (557) - Depoorter (410) 15. Baudewijn (429) - Benoot (331) 16. Comijn (390) - Beernaert (556) 17. Meersdom (445) - Gits (480) 18. Gantois J. (413) - Devos J. (440) 19. Vandaele (481) - Duhameeuw (547) De uitslagen moeten uiterlijk te gen 8 Januari e.k. gekend zijn. Statiestraat 4, (dl 2753) BEKERWEDSTRIJD 4" RONDE Zal het rekord van de Hr Dewilde gebroken worden? Dit is de culminerende vraag, dat reeds mondgemeen wordt! Inderdaad staat hij ditmaal voor een allesgevende Hr Dr Dubrulle, de meest intelllgehste schaakacteur... Een laatste moeilijkheid voor onze jeugdkampioen om het trotse rekord ongeslagen doorheen het jaar 1951, te behouden. In de derde ronde voor de beker, werd door de steeds sterk opwerken de Mej. G. Devacht de meeste winst punten geboekt (77) dank haar be vestiging ln de partij tegenover haar vader. Nochtans boekte de Hr Baeto 100 winstpunten, maar deze werd door forfait van zijn tegenstrever be haald. Dit zal hem toelaten een hef tige strijd te bieden om het verwor ven terrein kost wat kost te behou den. - Vier kandidaten hebben de cape van 600 overschreden, waarvan Mej. Devacht een zeer benijdenswaardige leiderspositie wist te veroveren. De stand geeft thans de volgende rang schikking: 1.Mej. G. Devacht 646 2. Baes (Woesten) '641 3. Baete 604 4. Dewilde 602 Vervolgens zweven 17 deelnemers tussen de 500 en 600 punten, IS deel nemers beneden de 500, waarvan 2 onder de 400 staan, zodat deze prae- tisch uitgeschakeld zijn. Van de overigen kunnen we ons nog aan allC3 verwachten. Trouwens de match Grimonprez M. - Verhamme heeft ons duidelijk aangetoond" dat men niet te voorbarig., mag zijn. De eerstgenoemde slaagde inderraad de leider neer te halen. Van verrassing kunnen we stellig de prestaties van de Hr Bollaert onderlijnen. Deze spe ler .heeft ln een koite .tijd zich zeer snel weten op te werken tot op een zeer behoorlijk cl-ubnlvëau. Matchen van Zaterdag 22 Decem ber 1951, té 17 u. - 4' ronde (loting). KERSTAVOND We ontvingen tot op heden zeer talrijke verzendingen met geschen ken van allerlei grootte, zwaarte en vormen... Kortom, we gaan stellig een succesrijke avond beleven. Aan de geachte Dames kunnen we thans mededelen dat een aantal ver rassingen hun zullen voorbehouden worden. Dus, allen worden hartelijk uitge nodigd Zondag 23 December, in Ho tel de Maan, om 19.30 uur. HET TROPHEE DER JONGEREN En hier. ongeduldige jongens, zijn we er weer met ons jeugdtornooi. De derde uitgave heeft een zeer talrijke inschrijving gelokt. 28 Deel. nemers, die in 4 groepen- zullen ln- gedèeld worden, die elk 6 wedstrijden zullen te spelen .hebben. Categorie Juniors: 7 deelnemers. Categorie scholieren; 14 deelne mers. onderverdeeld ln 2 groepen. Categorie kadetten: 7 deelnemers. De eerste twee van Iedere groep komen, met het Eaasverlof ln de fi nale. Het tornooi vangt aan op Woensdag 26 December, te 14 u. in óns lokaal. Iedere dag'2 partijen, telkens van 14 'tot 19 u., terwijl op de laatste speeldag, Zaterdag 29 December, de wedstrijden 'voor de laatste ronde om. 16 u. zullen aanvangen.- Aan Iedere deelnemer zal een afzonderlijke uit nodiging met wedstrljdroosters me degedeeld worden. Nu, Jongens. Veel succes 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 5