K.W.B. leper en de religieuse volkskunst Een BALLON GRATIS STEVENS Gebroeders Vander marliere Depuydt Vanden Peereboomplaats 7 Tel. 249 leper J Wilt U een schoon geschenk? IEPER BEROEPSVERENIGING VAN HERBERGIERS, HOTEL- EN RESTAURATIEHOUDERS van IEPER en OMLIGGENDE Tentoonsiwiiing van Ke^htaiL kens Grote Markt 29 IEPER Onovertroffen keus JUWELENHORLOGES en ZILVERWERK K. V. C. S. IEPER ZUIDSCHOTE GEMEENTE BIKSCHOTE EN TOCH GALERIJ A.V.D. BETER... en GOEDKOPER. A.W. T.-RUBRIEK PRIJSKAARTING BRIELEN ROEK DIKKEBUS VOQRMFZELE HOLLEBEKE WIJTSCHATE ZANDVOORDE (leper) BESELARE PLOEGSTEERT-LE BlZtf GELUWE OP DONDERDAG 27 DECEMBER, te 19.30 uur, IN DE STADSSCHOUWBURG: Grote Kerstviering der Sportmannen LANGEMARK Te koop KEMMEL ZONNEBEKE W. S. IEPER voor uw Kinderen bieden wij U gratis een ballon, van nu tot Nieuwjaar, bij HET WEKELIJKS NIEUWS Zaterdag 22 Dec. 1851. Bladz. 6. Nogmaals richten wij ons tot AI. onze beroepsgenoten, ten einde ze aan te zetten zich te verenigen. Meer dan ooit is het nodig zich tot één macht te groeperen om onze rechtmatige eisen te doen zegevie ren. Wat baat het dat een bestuur van een vereniging zich inspant voor het welzijn van de leden, in dien de leden zelf niet willen me dewerken! Het moet gedaan zijn met alle egoïsme en onverschilligheid! Iedereen beklaagt er zich over dat taksen en lasten te zwaar wegen, maar indien er gevraagd wordt zich te verenigen om aan die toestand te verhelpen, zijn er slechts enke len die reageren en aan de oproep gevolg geven. Onze afdeling leper beschikt ten andere over mogelijkheden die ve len zouden benijden! Onder ande re: door het bestuur werden 20 lo ten van de Lening van Wederop bouw, derde schijf, aangekocht. De nummers der loten zullen aan de leden bekend gemaakt worden. Al- wie zich vóór 1 Februari 1952 lid maakt, zal genieten, ingeval een winnend nummer voorkomt, van de aanwinst. Dit is één van de voor delen die wij onze leden kunnen aanbieden. We doen- derhalve een laatste dringende oproeo tot al onze be roepsgenoten. opdat ze de lidkaart 1952, welke door de post zal aan geboden worden 150 fr. zou den aanvaarden. Alleen wanneer we één sterke mreht vormen, kun nen wc verbetering zien, anders niet. We honen dan ook dat geen enkele onbetaalde lidkaart zal te rugkeren. VOOR OF EERSTE MAAL... SINT NIKLAAS IN ONS TEHUIS - IEPER! Zondagnamiddag, in D cember- maand! Ronkend vliegt «De Witte Vogelde koer der Wezenschcol op! 'n Afdeling Heren van Ds Pelikaan» stept opgeruimd en blij de Feestzaal binnen Op aanvraag en met bereidwillige hulp van de Oud-Wezenbcnd, De Pelikaanvan Kortrijk, komt de goede Sint. in hoogsteigen persoon onze Weesjongens bezoeken! Brede Geste! Plechtig' worden de Sint en zijn gevolg ontvangen! De Feestzaal tintelt en wemelt van electrische lichtjes, spreuken, wimpels en vlaggen, die Sint Niklaas verwel komen! Liederen verblijden, verzen verlustigen! De Heiliae neemt plaats op zijn troon! G:m-ede!\i' vertelt hij. zo schoon, zo eenvoudig over de Sint. over de Hemel! Aan e'k Weeskind geeft hij een ^'^^^riKanC1^ólenOTaïï'brengt hit- vtprfrnrMe mpt°'-s direct in het ware Kerstmilieu, Weesjongens het Vieruurtje, met Hennpornen nanirenn«tp boterkoeken en melkchocolade! Het .15. iaat er lustig to~! Ter gelegenheid van Kerstfeest en Nieuwjaar Liedt hel I luis aan al zijn Klanten bij elke aankoop een CADEAU I Onze nieuwigheid DELTA armbandhorloges met WEKKER (acl-2760) fl VS Hierboven joto van het Kerstcomplex van dhr Leon Woestyn, uit Beselan t builen wedstrijd). Het stélt voor. links, het Kerststalleke met iv bet midden de toren der kerk van Bethlehem, en rechts de herberg tcuar Jozej en Maria niet mochten vernachten Deze handig gemaakte samenstelling besloeg ongeveer 2 m2. Op Woensdag 26 Decembei Kerstdag, te 17 u„ houden Kroostrijke Gezinnen. Zondag 23 December, te 16 u., zit dag ln ons lokaal, bij H. Louwagle. Uitbetaling der boekjes met korting zegels en uitreiken van nieuwe boek jes voor 1952. Werk van <le Akker. 26 December, tweede we onze zesde algemene vergadering bij ons lid Arteel Constant. Er Is een belang rijke dagorde, onder meer uitreiken der prijzen van de hofprljskampen. Bestelling tulnbouwzadcn; betaling lidgeld (10 fr.) voor 1952. Kosteloze tombola voor de aanwezige vrouwen. Ook prljskaartlng voor de mannen. Allen vriendelijk uitgenodigd en wel kom. Uitslag prljskaartlng. Zondag 11. kregen we volgende uit slag ln het Manlllen bij Schorreel .Tullen: 1. Dezeure Daniël Lobelle Maur.: 2. Mervelllie Honoré Tahon Jer.; 3. Huyghe Roger Myngheer Dan.; 4. Balduck Jos. Schorreel Jullen; 5. Louwagle Roger Vanstaen Rol In de Kerstzaal! 'n Grijze Decemberdag! De Kerst mi te klein! Meer dan 1000 bezoe- -ers lopen het Kristen Volkshuis binnen, om de expositie te bewon deren! Eigen werk op eigen bo dem! Eigen Vlaamse werkersvolk, K WB., geeft eigen godsdienstige Denk! Weesjongens en Meesters danken Sint - Niklaas, de «Pelikaan» en zijn. ijverig bestuur, en de C.O.O. Kortrijk, óm de mooie geste, die -warmte."liefde en vreugde schept in de Sinterklaasperiode, bij de Weesjongens. BOTERMARKT ET wérd 516 kg. boter aangevoerd en vërkocht aan 90-95 fr. het kg. «WHHilWWWIMWWWWWVWWt ZIJN DE MEUBELS IN DE BOTERSTRAAT 13, TE IEPER (C-I.2488) AUTO-MOTO-CLUB - IEPER Zaterdagavond had de jaarlijkse verbroedering plaats van de Auto- Moto-Club leper. Benevens de 75 kernleden' van de club, hadden aan tie bankettafel plaats genomen, de HH. J. Vanderghote, burgemeester; ■Trlgaréde, voorzitter van de M.C. ■>Nord-France: Geunix. vice-president van de M.C.N.F., een delegatie van de club Uit, Belle, en de Hr J. Stubbe. De stemming in de zaa.1 van de Hotellerle St Nicolas was spoedig zeer gemoedelijk. Na het welkom- woord van Hr Voorzitter Baron Y. d» Vinck. repllkeerde de Hr Burge- 'mec j*~ en drukte er op dat de Auto- Moto- "ib leper een vereniging ls die de- toeristische politiek van het leper- trtSdsbestuur begrepen heeft en steeds op de medewerking van de itad mag rekenen. Deze woorden verden zeer geapprecieerd. De Heer rrlgarède, uit naam van de Franse M.C.N.F. uit Roubalx, drukte zijn voldoening uit over de broederlijk- beid en verstandhouding betoond door de wederzijdse sportclubs en wenste de Ieperse club verder geluk met hun sportinrichtingen, die ver uit alles overtreffen van wat er in de Plandi'esop motosportgebled te zien ls. Hij hoopt dat in 't vervolg leper steeds dezelfde durf en sporti viteit zal aan de dag leggen. Uit zijn banden mochten de HH. Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris een mooie kunstfoto als herinnering ln ontva-ngst nemen. Dan wees Hr Subbe, kamerlid, op bet feit dat A.M.C. leper zioh ont popte tot één der pijlers van de Vlaamse motosportbeweglng en dat liet beste wat hij de motorijders en automobilisten kon geven is: Ende- lijk eens goede banen ln het Ieperse toerlsmegebied in de gemeenten Voormezele. Wljtscliate, Zillebeke, en zovoort, gemeenten die totnogtoe er barmelijke wegen kenden Hij sprak van 15 millloen kredieten voor de itreék. Op dit nieuws volgde een schokkende ovatie en de motorijders en automobilisten zullen nu zien of er de crosswegen zullen verdwijnen... Na die redevoeringen was de ge moedsstemming tiptop en bal en sketch en tombola en fakir, zorgden voor amusement tot ln de late vroege uurtjes. SPEELKALENDER QOSTNIEUWKERKE. Zondag 23 December, te 17 uur, in de zaal Q. Vansteelant, opvoering van «Paradijsvogels», vrolijk spel door G. Martens, door de toneel kring Goetwillich in 't Herte VLAMERTINGE. Zondag 23 en Dinsdag 25 December, te 18.30 u„ in de Familiezaal, opvoering van het Kerststuk De Nieuwe Kerst, mis», door Broeder Gommarus. Door «St-Jozefskring». WERVIK. Dinsdag 25 December te 17.30 uur, in de zaal «Volks belang», opvoering van 't Kerst spel «Tussen Os en Ezel» (A. Vanderlugt.) door de Kring Ho ger Op», WESTNIEUWKERKE. Dinsdag 29 en Zondag 30 December, te 17.30 uur, in de Kloosterzaal, op voering van het vrolijk spel Pa radijsvogels (G. Martens) dooi de toneelkring «Goetwillich in 't Herte». STAVELE. Zondag 23 en Dins dag 25 December, te 18 uur, in de Gemeentezaal, opvoering van En de Bossen zingen htm Lied (Peters) door de Kring «Niet uit Eerzucht, maar uit Leer zucht WESTOTJTER Woensdag 36 De cember, to 19 uur, zaal Montsal- y&et, opvoering van «Kinderen van ons Volk», door de A.W.T.- groep van het Gewest leper, on der regie van Mter Staf Bruggen. MENEN. Zaterdag 19 Januari, te 19.30 uur en Zondag 20 Ja nuari te 17.30 uur, zaal Legia. op voering van Het Leven Begint door de Ieperse Kunstkring «Richten onder regie van Mter SteJLBiaiössH»--" spreuken en opschriften, met de wapens-K.W.3.! In de schaduw van 'n reuzekerstboom, die glinstert en .schittert van goud en zilver, tire- lantijnen, domineert het Kerstcom plex van dhr Leon Woestyn, uit Beselare, 'n kunstgewrocht van rond de 2 m2. «hors concours!» Zilver- sterretjes pinken aan de hemel! Het maantje lacht! Daaronder pronken 41 Kerststallekens, mooi - mooier - allermooist! We vinden, in leven en liturgie, zovele ideeën en opvat tingen, resultaat van volkskunst) Eigen initiatief! We zien oude en moderne kaste len, huisjes, stalletjes, schuren, grotten, berghuisjes, spelonken, in alle grondstoffen, tussen denne- groen, artificiële sneeuwvlokjes, in 'n weelde van winterkoloriet! En al die volksnereltjes, met Jezuke in 't kribje, bij Jozef en Maria, met koningen en herderkens. strelen het oog, spreken tot, de ziel! Ze herin neren ons aan de eeuwige geboorte van de Zoon Gods, de onbesefbare en onuitsprekelijke geboorte der Godheid, in de heerlijkheid dei- Heiligen! En boven dit alles zweeft, stil en zacht, heilig Kerstmuziek. met in de Stille Nacht-Adeste fidéles! Plechtige Opening! Zondag. 10 uur! Heer Advokaat Alb. Dehem, schepen van Onder wijs en Schone Kunsten te leper, brengt hulde aan de K W.B.-leiding en de exposanten! Hij noemt het Kerstfeest voor het Vlaamse volk, met zijn vele kunstenaars, 'n dank baar thema en belangrijke bron van inspiratie, die stemt tot vroom heid en verdieping! Deze tentoon stelling van Kerststalletjes is 'n uiting van kunstzin, met eigen me thode. waarin 'n deel van uw ziel gelegd! Het is 'n uiting van kristen familievreugde! Ten slotte hoopt hij door deze tentoonstelling de Kerstgedachte nog dieper te zien doordringen! Met deze wens ver klaart hij de expositie voor ge opend Kerststal; :ensprijskamp! We bemerken er E. H Verbeke, arroadissementsproost; Heer Volks vertegenwoordiger J. Stubbe: Zeer Eerw. Heer Roorvck, principaal Col lege; Z E. H. De Wulf. directeur Vrije Vakschool; Heer Schepen Ro- byn; de vier Voorzitters van de K.W.B.-afdelingenHH. Alb. Six, St Maarten; Fr. Neyt, St Niklaas; Aug. Deltombe. St Pieters; Hon. Verschoore, St Jacobs; Moester Alb. Doom, verbondsvoorzitter, en de on vermoeibare werker, de ziel en se cretaris, dichter Felix Verbeke, Verder; priesters, personaliteiten, le den, familie. De jury, neutraal en onbevooroordeeld, keurt de diffe rente stallekcns! Ze geeft de ver diende rangschikking in 1", 2" en 3" categorie, met 1000 fr, prijzen! We noteren in de 1" categorie, De Hollander André. bediende. Dever Marcel, technisch leraar. Knockaert Albert, meubelmaker. Pype Jozef, bediende. Van Eyghen A., verbondssecr. C.M. Van Roose Georges, leraar, Verschoore Ger„ spoorwegarbeider 2° Categorie: Albrecht Charles, Bamelis Joël, Blanckaert Camiel, Catteeuw Albert, Claeys André, Decorte Julien, 'Desodt André. De- sodt Michel, Devos Albert, D'Ha- veloose André, Fauvaert Alfons, Neyt Frans, Opsomer Jozef, Pollee Jules, Prenneel Jan, Pijpe Jozef (Kïnders), Six Albert, Vandevelde Gabriel, Vermast Antoon, Ver- meersch Alb., Victoor Jozef. 3° Categorie: Caenepeel Alfons, Caenepeel Gaston, Garreyn Willy, Janseghers Charles, Lechat G., Pattijn Gaston, Six Guido. Turck Albert, Vanhee Georges, Verbeke Felix, Versavel André, Victor Wil- dermeerscn. Godsdienstig - Familiaal - Aan genaam - Nuttig! K.W.B.-Ieper doet hier aan ware kristen volkskunst en veredelt onze arbeiders! Immer hoger op, ge steund op kristen moraal: «De Kunst voor GodHet Mysterie van Kerstmis, wordt hier aanschou welijk voorgesteld in uw huisje, bi.i uw lieve kindertjes! 'n Kerstboom streelt het oo maar is heidens, heeft geen ziel! Daarom; Een stalleke willen we bouwen! Een stal in ons huizetje klein! Ze helpen het Kerststalletje op bouwen, garnieren, bevolken! Ze leven het mysterie mede! Ze gaan er in op!... Mami vertelt zó schone aan haar kindjes! De kaarsjes wor den aangestoken! Ze bidden!.. Zó zachte klinkt hun zilverstemmetje in hun Kerstliedjes: Jezukens vriendekens, jong nog en klein! Jezukens vriendekens willen wij zijn! De liturgie van Kerstmis verge ten ze nooit!... Ook dan niet, als de bozp wereld ze misschien zou doen afwijken! Immer keert de eerste opvoeding terug! Het ge boortehuis in Vlaanderen komt voor de geest, roert de ziel met de da delijke genade, geeft eindresultaat! Ten slotte leert vader zijn kroost knutselen, hun handjes ontwikke len, hun oogjes het schone doen bewonderen! Hij leert hun de reli gieuze kunst zien, waarderen en hoogschatten! K.W.B. kweekt Idealen! K.W.B.-Ieper, uw initiatief, uit gegroeid tot 'n succes, verdient alle lof! Vaders, we feliciteren uw werk, uw volkskunst, vele artistenwerk, uw voorbeeld! Moge heel de West hoek het trouw navolgen ook te lande. In ieder huisje, getekend met het kruisje, moet op Kerstmis het Jezukindje in het Kerststalle tje liggen, tot teken van: Vrede in uw Huis! Vrede op Aarde.' «i q ii ii wli C. S. leper 4-3 S. K. Roeselare. 16 December 1051 hoort ln de Cercle- malea op de bladzijde met het gpu- .an raampje thuis. Een heuglijke, on vergetelijke K. V. C. S. Y.-dag! Een quasi onafwendbare 2-3 neder laag, die werd omgetoverd in een ver diende 4-3 zegepraal. Reeds anderhalf uur vóór de aan vang van het treilen waren dichte drommen sportliefhebbers, waaronder vele Roeselarennrcn en mensen uit alle hoeken der streek, op weg naar het Augusttnusstadlon. Amper vijf mtnu ten nadat referee Pinteion de aftrap had gefloten, lagen reeds twee eieren in Gobin's korf. Van een daverende start gesproken! De leiders hadden zich niet eens kunnen organiseren en konden dit ook niet tijdens het daar opvolgend kwartuur. Ze waren aan het vlotten cn de rood-witten diri geerden de partij. De ontmoeting scheen reeds een beslissende wending te hebben genomen, maar plots 'zorg de de scheidsrechter voor een onvoor zien? verandering. Helemaal onverant woord schonk hij de bezoekers een penalty, die door Vancolllle werd om gezet. De wit-zwarten kregen opnieu.v moed, terwijl de Aug-ustinusmannen last ondervonden van hun zenuwen. De wedstrijd, zo beloftevol begon nen, dreigde volledig te ontaarden, toen nogmaals dank zij een scheids rechterlijke tussenkomst de gasten eon tweede doelpunt scoorden en de bordjes aldus op 2-2 werden gebracht. Alles was voor de Cerclemannen te herbeginnen. De Cercle-backs bleken door het partijdig optreden van de spelleider zodanig verbolgen, dat ze vergaten dat de match voor hen nog allerminst verloren was. Mailliard beging een irove foul op Degrijse en binst het spel een ogenblik stil lag, was het of het woedend publiek het terrein zou komen opgestormd. Verder bleven in de eerste speelhelft meer doelpunten uit en 't was zo met evenwichtige score (2-21 dat van kamp werd ver wisseld. Aanvankelijk zagen we na de ver frissing een flink combinerend Sport kring-team dat een zekere veldmeer- derheld wist af te dwingen en logisch voorsprong verwierf (2-3). Eenmaal echter dat de ongeslagen kleppers van het Motje in winst verkeerden, ging hun ster aan het tanen. Gedurende de laatste 20 minuten kregen ze wei nig ln de pap te brokkelen. Goethalls en consoorten schenen vermoeid, daar waar de Cerclemannen hun tweede adem amper hadden aangesproken. Spijts het druk uitoefenen op de Roeseiaarse stellingen, slaagden de jongens van Prezen Seys er eerst niet in de plaatjes te doen wijzigen. De aanhangers wanhoopten reeds. Nemlsls beschermde dan toch de roodjes, de welke In extremis verwierven wat hen toekwam. Een koud stortbad, net als tijdens de Initiale vijf minuten, voor Vansteenklste en Cle. Zoals we het hoger lieten uitschij lien zochten de punten hun rechtma tige bestemming. De zege kunnen we deze van de Jeugd, van de snelheid of van het uithoudingsvermogen heten. C. S. leper toonde zich Zondag opval lend de betere der kopploeg, die met een correcter scheidsrechter afgete- kender zou geslagen zijn geworden. In leder geval kan van de vier door Cercle aangetekende doelpunten niet worden afgedaan, maar van de drie Roese iaarse wel. Andere uitslagen. III' Sp.: leper - F. C. Poperinge 7-1 De Hoplanders doelden het eerst, doch hadden aan de rust niettemin een 3-1 achterstand. Dcplancke A. (4), Bruneel W., Onraedt C. cn Dewulf R. scoorden voor Cercle. Schol.: leper - S. V. Moorslede 2-5 De scholleren boekten een gemak kelijke zegepraal. Catteeuw R. (3), Du- ir.oulin R. (2), Ameloot R. en een te genstrever vloerden de bezoekende paaltjesman. Kad.: F. C. Poperinge - C. S. leper 2-5 Op KERSTDAG a.s„ te 6 uur, bij A. Suply-Hessel, Café MEUBEL HUIS Dorp, jaarlijkse prljskaar tlng in het Manillen. - 1.000 Frank prijzen gewaarborgd. - Maten naar keuze. - De Commissie zal alles be slissen. - Boven het getal bijge voegde prijzen. Namens het bestuur: Omer La- houtte, Meester Strijpsteen, Marcel Vandooren. (c-4578) Kerstviering. Op 25 December 1920 werd onze parochie door het toedoen van onze' huidige Zielenherder, voor de eerste maal hier in Boczinge, te midder nacht, het H. Misoffer opgedragen. Dit geschiedde in de bomvolle barak, voorlopige kerk geplaatst op het Kat spel. Zo volgden de jaren zich op en werd telkens de Kerstnachtplechtig- heid herhaald, doch sinds liet jaar 1926 aangevuld met engelen, die, onder 't zingen van Kerstliederen, het Kindje Jezus van op Zijn glorie- troon opgesteld in 't koor, overbren gen naar het Stalleke. Wij lezen op het blaadje, dat aan de gelovigen in de kerk wordt gege ven om de plechtigheden te volgen: Profetlë van Isaias. door de profeet afgelezen wijl de engelen, eerst knie lend rond de glorletroon van de Za ligmaker. daarna zingend «Adeste...», het klndeke Jezus overbrengen onder de leiding van St Michiel, patroon der Kerk. Dan zingt het koor 't ls Middernacht en te 12 'u. volgt de plechtige Middel-nachtmis. Wie deze plechtigheden wil bijwo nen, moet op tijd komen. Te 11 uur 's nachts wordt do kerk geopend, en is er biechtgelegenheid bij 3 biecht vaders. Verleden Jaar was de kerk te 11.30 u. reeds propvol en te 11.45 u„ bij het begin der Engelenplechtig heid, wordt de kerk gesloten, tot alles gedaan is. Als dankzegging voor de talrijke Communies, zingen de koren en al de aanwezigen na de mis: «Stille nacht...» en gaan ze ingetogen huiswaarts. Toneel. Heden Zondag, 23 December, te 18 uur, geeft de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds zijn tweede wintel-vergadering met toneelavond. Het Kerstdrama van A. Warlop De Oude Schuur wordt opgevoerd door De Gezellige Kring gevolgd door het kluchtspel Angèlevan M. Anders. Op Kerstavond, dus Maan dag, 24 December, te 18.30 u., wordt een tweede opvoering gegeven; dit maal eerst het kluchtspel, en laatst het Kerstdrama, om zo de aanwezi gen ln de Kerststemming te brengen en te behouden. Kerstboom. Tweede Kerstdag ls de schone dag der kleinen met Kinderzegen ln de kerk en Kerstboom ln de zaal. Om trent een uur en half aan een stuk, worden hun alle soort gekke films opgediend, waarvan de klnders ge nieten onder 't snoepen van hunne kerstekoek. Klnemavertoning. Woensdag,- 26 December (2" Kerst dag), wordt een reeks filmen afge rold ln de parochiale feestzaal te 19 uur: Wereldnieuws, teken-, cowboy- en kluchtfilms. Gemeentelijke werken. Als wij onze ogen goed opendoen, moeten wij bekennen dat onze ge meentevader traag maar zeker werk verricht. Bijna elke maand komt bier en daar een straatlamp bij, zodat de verlichting steeds beter wordt. Nu lc er nog sprake van velobanen: een grote cementtegel breed langs weers kanten der banen op de plaats. Straten, zoals Molenstraat, Kapel- kinderen der leden. Jaarverslag. Spreekbeurt door Adv. Hr J. Deze- gher uit Poperinge. Tot slot tom bola. Al de leden worden ver wacht. Kinderen moeten vergezeld zijn van hun ouders. Lidkaart 1952 medebrengen. Brleleu Sport 71 S. K. Elverdinge Gezien het waardeverschil tussen do twee ploegen, bracht deze gebu- reuontmoetlng niet de verwachte derbystemming. De sportiviteit werd in eer gehouden en scheidsrechter Pattyn had geen last om de orde te handhaven. Elverdinge gaat eerst ten aanval, doch keeper Merlevede grijpt gepast In. Brielen komt los en do Klvor- dlugse verdedigers hebben de handen vol om onheil te voorkomen. Aan de 10" minuut wordt Devos bediend met een dieptepas, rent al leen voor doel en scoort (1—0). Wan neer Elverdinge zich moedig weert om uit de knel te komen, stuiten ze telkens op een onvermurwbaar ach tertrio, waar P. Depla, als baok een gunstige indruk laat, door zijn zui ver en krachtig ontzetten. Hetzelfde kan niet gezegd van de Elverdingse defensie die voor tal van onoplosbare problemen wordt gesteld en zich voor de rust nog viermaal ge vloerd ziet op schoten van Devos en Devloo. Na de rust komen de bezoekers meer aan bod. Geruime tijd golven de aanvallen heen en weer zonder sc oorwijziging. Wanneer de locale doelman te zwak ontzet, zendt de bezoekende linkervleugel ln voor doel en tussen een bos van benen kan Dochy doe len (5—1). Aan de 68° min. dweerst half Overbergh bet middenveld, ga.it 2 man voorbij, stuurt het leder voor doel, dat vla het hoofd van Devos te gen de netten belandt. 10 Minuten later on algemene aanval komt de bal bij A. Deweerdt die kalm besluit en hiermee de einduitslag bewerkt. Zondag a. ,s. komt Geluwe op be zoek. Aftrap te 15.45 uur. Kerstviering. Op Zondag 30 December 1951 richt de Christelijke Werkliedenvereniging haar groot familiefeest in. Deze avond wordt verzorgd door de pa tronaatjongens, die een kerstgebeu ren voor 't voetlicht brengen, gevolgd door een klucht. Tussen de 2 opvoe ringen wordt het programma ver zorgd door de leerlingen der Jongens school. Als besluit zal 't Kerstman netje aan alle kinderen der gemeente, beneden de 14 Jaar, een kerstpakket aanbieden. Evenals vorig Jaar gaat dit feest weerom een overgroot suc ces tegemoet. GEEN MOOIER GESCHENK voor KERSTDAG en NIEUWJAAR dan een Grote keus bij: Boekhandel LEVET SCONE P. BRAS-DEKLERCK G. de Stuersstraat 4, IEPER. wm m a» m i -inr- Burgerstand. Overlijden. Desnick Mathllde, 81 J., wed. Deraeve Isldoor Boerengllde. Indien onze landbouwers verze kerd willen zijn van een maximale opbrengst, natuurlijk mits de gun stlge voorwaarden, dan gebruiken zij veredeld zaal- en pootgoed. Hierover handelt de voordracht van Meester Demonie, landbouwleraar, op 26 December e. k. te 6 uur ln Het Hof van Commerce bij Mevr. Wed. Alf. Goudeseune. Davidsfonds. Het bestuur van de plaatselijke gilde wil zijn leden vergasten op een pulk winterfeest. Burgerstand. Overlljdens. Prudence Hoorei- beke, 83 J., wed. Hector Belpaire. Ivonne de Gheus d'Elzenwalle. 60 J„ echtg. Ernest Bérot (overl. te Elsene). Priesterwijding. Heden Zaterdag wordt de Hr Jozef Lemay. zoon van Cyrlei en wijlen Florentine Pillnert, door Z. Exc. Mgr Lamiroy. Bisschop van Brugge, tot. onder-diaken gewijd. Vergadering. Op tweede Kerstdag wordt, te 2 u. ln de namiddag, een vergadering van de boerinnen gehouden in het kloos ter. De Hr De Bisschop zal er komen spreken over: De ziekten die zich van de dieren overzetten op de men sen. Naar Kongo. Op 22 December vertrekt, ln dienst van de Staat, de Hr Pol Cool, zoon van Kamlél en Irma Vnndamme naar Kongo. Kerstfeest. Op Zondag, 30 December, zal er, zoals ieder jaar. voor de leden van het Cristen Syndikaat en Zlekcnbond. een Kerstfeestje plaats hebben. Dit feest zal doorgaan ln de herberg Het Paradijsbij Leon Odent, te 15 uur, Een prachtig vers'erde Kerst boom zal zwaar geladen hengen van alle soorten nuttige of lekkere voor werpen. Burgersland. Huwelijk. Bllllau Albert. Wul- verlngem, en Maricou Ivonne, Wljt- schate. Kerstmis. De kerk is open te 5.30 uur. Te 6 u.: aanbrengen van 't kindje Jezus onder gezang. Daarna sol. Kerstmis, gevolgd door twee gel. missen, waar onder Kerstliederen. Te 8.30 u.: Herdersmis, gevolgd van een gel. mts. Te 10 u.: Dagmis: plechtige Hoog mis voor de parochianen. Te 14.30 u.: Vespers, sermoen en plechtig lof in samenzang. Toneel. Op Dinsdag 25 December, toneel avond, aangeboden door Jeugd en Vreugd Onvoerlng van «Hun Kind» drama ln 3 bedrijven, door J. van Eekelen. Deuren te 17 u. Gordijn te 17.30 u. Kaarten aan 15 en 12 fr. Prljsbolllng. Op Zondag 30 December. In café Belle Promenade bij Maur. Maer- ten. grote boiling door de uil. Beker en 12 prijzen. (4612) Toneelleven. Onze toneelliefhebbers blijven niet bij de pakken zitten. Met onvermin derde IJver spannen zij zich ln om aan de bevolking Iets aan te bieden ln stijgende lijn. Ditmaal hopen rij een topprestatie voor het voetlicht te brengen. Niet minder dan De vier Jaargetijden van Ant. Coolen, staat op het programma. De spellei der, Roger Vercalgne, verwerft naam en faam en de spelers geven het bes te van zichzelf. De vertoningen gaan door ln de zaal De Klokke bij Paul Pauwels. op Kerstdag, te 17.30 u. en op tweede Kerstdag te 17 u. Speciale autobusdienst uit Gelu- veld, Zillebeke, Hollebeke en Houtem. Toneel. Zoals telkenjare geeft de toneel- gilde Vreugde na Arbeidop Kerstdag en tweede Kerstdag een prachtvertoning. Dit Jaar ls het de kulcht De Brave Moordenaarvan Jos. Janssen. Een blijspel ln vier be drijven dat U vier uur lachen be zorgt. De opvoeringen hebben plaats ln de zaal St-Elool op 25 December te 17.30 u. en op 26 December te 18.30 u. Prijzen der plaatsen: 20 en 15 frank. Mond- en Klauwzeer. Ook op onze gemeente werden al een vijftiental gevallen vastgesteld. Ten einde de plaag zoveel mogelijk te beperken heeft het gemeentebe- drama ln 4 bedrijven. Aangtb» door de toneelmaatschappij g, Cecilia Gevoiif, Wit halssnoer, terug to bekoi bij Henri Vercalgne, Rocsealrests weg 87. Voor de goteisterden van II, Tengevolge de oproep van Z, 8 Paus, werden door de parochie i kg. hulpmiddelen ingezameld. MESEN Bwrgentii Geboorte. Ghlslain Bosstie, André en Georgette Gliekiére. Huwelijksbelofte. Roger v schelelu. te Wijtschate, en Rot^ Godart. Meson. Overlijden. Estolla Deceit 75 J., ongehuwd. Toiieelnlti, Zondag 23 December, In de fy, zaal van de Broederschool, te, opvoering van het toneelsnel Dijk Breekt», door de toneelafdd van het Ste Cecilia Zangkoor, get, van de klucht Het Neefje i het voetlicht gebracht door de selljke Melsjestoneelkrlng, te 17 u. Gordijn te 17.30 u, Kerst- Dinsdag 25 December, Hoogdig: Kerstmis. De kerk is open s» 5,45 u. Biecht en Communie 8.30 uur. Te 6.30 uur: Grote KenthuWi ere van het Kindje Jezus. Te 7 uur: Plechtige Hoogmli, geluisterd door het Ste-Cecillakoy Daarna een tweede gelezen H. Te 8.30 u. en te 10 u.: Qelezc; Missen. Te 14 uur: en Sermoen. Kerst- en N'leuwjaaritlii Het gemeentebestuur vestigt aandacht der belanghebbenden volgende beslissing ln verbani de Kerst- en Nieuwjaarsviering, Op Kerstnaoht mogen de dri hulzen op aanvraag open blijver 1 uur na middernacht. Muziek dans blijven insgelijks op sant beperkt tot middernacht. Op Nieuwjaarsnacht mogea drankhulzen zonder aanvraag t blijven de ganse nacht. Muziek dans blijven beperkt tot 3 uui, Ouilieerllngenbond Broedmic! Grote goochelii! Dinsdag 25 December (KeriicJ wordt door de Oudleerlingenbom de Broederaschool, een grote gat1 avond ingericht ln de feestzaal gemelde onderwijsinstelling, ag de oudieerllngen en hun famijin geboden. De goochelaar Maesto néo en zijn Indische Fakir Ben zullen de aanwezigen meer dat boelen met hun geestig epektatel woderbare suggestie en hypnofc Aanvang stipt te 18 u. Ten de gewenste stilte ln de naai ti waren zullen de deuren vanaf il gesloten worden. Ste Cecilia Zondag Jl. vierde de Fanfare André net Ste Ceclllafeeet, eerste maal kwamen zij op jt de trommels en klaroenen, de H. Mis werden onder leiding: Hr Joseph Baudrez versoheldenu ken uitgevoerd. Na het gevoel! bergbezoek was er t» 13.30 u. k la de feestzaal. Het feest 's avonds met een bal besloten S. K. Geluwe 1—2 Padiiele Onder grote belangstelling ij- deze gewestelijke derby betwtós eindigde op een gevleide tee e bezoekers. Dadlzele kent een overrom[i', begin en de verdediging der 6 ploeg heeft de handen vol. Ifiij merhand herstelt Sp« lestraat, Raeve- en Renlngestraat, n*'1TÏÏ5e.nz- komen m beten. Dan nog het bouwen van een reeks huizen voor Noterdame G. en maats. Ruststand: 2-3. Zondag aanstaande. Hot eerste elftal trekt naar S. V. Blankenberge. De kustmannen be haalden de recente weken niets anders dan overwinningen. Een waarschuwing voor Camiel Dumalin en zijn mannen. De reserven zijn (te 14.45 u.) te gast bij E. Boseiare en de scholleren worden verwacht door E. Wervik (11 u.). Op de «Stade Yprols» gaat slechts één ontmoeting door, nl. de kadettenkamp C. S. leper - E. Wervik (10 u.). R. «M OLYMPIADEFILM, ingeleid door E. P. Vanclé. VOORDRACHTKUNSTENAAR AST FONTEYNE. KERSTBOOMTOMBOLA. Kaarten langs Sportverenigingen. Individueel langs het Sportasecretariaat, A. Ketels, Slachthuisstraat 13, leper. ouderlingen, het herstel van de kerk muur. de waterleiding, enz, enz., en zo gelijkt onze gemeente meer en meer op een lands stadje. Ja. ons gemeentebestuur werkt traag... maar zeker. Kerstfeest A.C.W. Op 26 December, tweede Kerstdag, gaat het Kerstfeest door van het A.C.W. voor onze kinderen. Onze le den werden verzocht tegen 21-12-1951 hun kinderen aan te geven voor hun Kerstgeschenk, op een van de bure len. De deuren van de grote zaal van De Tapzullen open zijn vanaf 14 uur, om stipt te beginnen te 14.30 uur. De zaal zal goed verwarmd zijn. Te 18 u., groot Kerstfeest van de K.A.J. Alle leden worden verwacht om het vredefeest ln Kajottersstem- ming te vieren ln het achterzaaltje van De Tap Bond tier Kroo.strl.jke Gezinnen. Op Zondag 23 December, te 3 uur stipt, grote algemene vergadering ln de parochiale zaal, Klerkenstraat: op voering van een mooi Kerstspel door ZIJ rekent er dan ook op dat al stuur een oproep gedaan tot alle ln- haar leden van de partij zullen zijn op deze Bonte-Avond. De alomge- kende cabaretgroep De Mlchela bezorgen ons een zeer verzorgd en pulk programma, met zang, humor en sketchen. Leden, bestelt en bespreekt tijdig uw plaatsen, want de beste zitplaat sen worden het eerst ingenomen. Verhuring, der plaatsen: «In 't Hoek je vanaf 10 December. Plaatsen.20 cn 15 fr. Voor de leden afslag: 15 en 10 fr. Leden der gilde, het vertoon der lidkaart zal geëist worden bij de aankoop der kaarten. Iedereen wordt er verwacht, en wie een pint gezond bloed vandoen heeft... ln de patronaatzaal, ls uw plaats voor deze Bonte Avond. Be Pompiers vierden Ste Barbara. 't Was Zondag volop feest bij onze spuiters. Commandant Leleu had er een erezaak van gemaakt zijn vol tallig korps, vergezeld van hun trou we gade, aan de dis verenigd te zien, Ere-Commandant Laperre, gemach tigd door Z. Exc. de Gouverneur van Westvlaanderen en het Gemeentebe stuur, tot het voeren van deze ere titel om zijn trouwe dienst geduren de 17 jaar als chef van hét korps, had het als een plicht aangevoeld dit feest met zijn tegenwoordigheid te vereren. In hartelijke bewoordingen werd hij dan ook door Commandant Le leu gefeliciteerd om deze onderschei ding en welkom geheten op het feest. Verder bracht Commandant Leleu hulde aan lancler R. Batteu die be vorderd werd tot Sergeant. Lof werd eveneens gebracht aan het adres van klaroenen G. Vander- haeghe en mecaniciens Capoen en Grlmmonprez. In vreugdlge stemming werd de rest van de avond doorgebracht en allen wensen niets beter: tot vol gend jaar! BRIEHOEKSTOOF in goede staat. Cayennestraat 3, Langemark. (4651) woners om aan de bestrijding mede te werken. Men vraagt dat de hon- ÜëflJI den zo weinig mogelijk zouden los lopen en dat de landbouwers alle vreemde personen uit hun stallen zouden weren. Burgerstand. Overlijden. Bafcop Josiane, d. v. Richard cn La Rose Germatne. Huwelijk. Barbez Oscar met Vandecavcye Marguerite. Toneel. Op Woensdag, tweede Kerstdag, treedt de mannelijke toneelgroep St- Laurens op te 18 u„ ln de zaal Casino, met een het drama En toen kwam het licht... en de klucht «De Filo soof van 't Hoeksken Kaarten te bekomen in de onder pastori J. evenwicht en het ls zelf» de liti ten van de gastheren die erlntó' op de 15* min. de stand te 10. Zeven minuten later yet® Geluwse doelwachter zijn dodftri het leder en de ploegen steal ft;*1 11. Tot aan de rust legt Oiftf een lichte meerderheid een iü:a' die echter niet ln doelpuntn? ai omgezet worden dank zij het pa! spel der bezoekende doelninjéi, melden we nog dat de eeheldmtii] een doelpunt voor Geluwe alB-'rn wegens een betwist buitenspel?! een der talrijke aanvallen der g-bt bezeert zich de doelman MtJW hand, zodanig dat onder demricii dc geneesheer dient geroepen. Lf Na dn poos treden de be»f\V slechte met tien man op, dochiiiVt paar minuten herneemt hun §y; wachter zijn plaats onder de !ipa Belde ploegen doen verwoede:, vallen en de bezoekers lukken op missen van de ganse Geluws1 ln, (lediging een tweede doel te ffi' sjf Een tijd lang speelt Geluwe e) Cg verloren ploeg. Een kwartier veCj] einde echter worden alle zeilen gezet en Dadlzele wordt als 't van het terrein gespeeld. Cors corner volgen, steeds even moe! Vanneste voor het doel Het burgerlijk ereteken van eerste klas komt verleend te worden voor meer dan 25 jaar dienst, aan de HH, Achiel Mylle. ontslagnemend voor zitter van de C.O.O.Prosper Win dels, als secretaris-ontvanger der C.O.O.; Antoon Vanwalleghem, al» gemeenteontvanger. Aan al deze verdienstelijke Heren onzei hartelijke gelukwensen. Kroostrijke Gezinnen. 1. - De uitbetaling der zegelboek jes zal gesloten worden met Kerst mis. Wacht dus niet langer. 2. - De trelnkaarten van diege nen die vroeg hun foto's gebracht hebben, mogen reeds afgehaald wor den. Merk wel op: Enkel op Zaterdag en Zondag. Werk van den Akker. Op Zondag, 23 December, algemene vergadering ln de zaal van de Volks bond te 9.30 u. Voordracht door de Hr C. Pollet, provinciaal secretaris Werk van den Akker. Toneelavond. Op Kerstdag, té 17.30 u. in de Pa tronaatzaal, wordt voor het voetlicht gebracht. Het Spel van de Sleutel c..|„v.n vaiinesce voor oei, uuti gtp.' L, maar steeds vindt de tol li Ol. Ingelmunster 2-0 W. S. leper. Deze partij, waarvan zoveel goeds verwacht werd na de klinkende zege tegen Herzeeuw, daar Ol. Ingelmunster de laatste Zondagen in het sukkel straatje verzeild was, moest en zou de bevestiging zijn der White Star heropstanding. Het begin der wedstrijd staafde de ze gedachte, want de W. S.-ploeg liep terug gesmeerd. Schoten van Slosse en Dewirte waren reeds naast de paal ge kogeld en de W. S.-voorllnie rukte ge stadig op. Juist tijdens dit half uur W. S.-overwicht verloren deze de par tij. Do bezochten mieken nu wel geen doelen. Maar de ganse W. S.-voorlljn begon zich te bezondigen aan een in gewikkeld spel van zijn welste. Het leder ging van do ene naar de andere tot op een meter van het bezochte doel cn Olympic kreeg zo de kans tel kens hun doel op te klaren. Jerome Lelre, die nu eens werkelijk niet ln zijn dag bleek, verkeek een paar prachtkansen. Gelukkig kreeg Dewltte het niet in zijn bol aan dit spelletje mee te doen cn schoot telkens hij er cle kans toe kreeg, machtig op doel. Ook Slosse herpakte zich op het laat ste van deze eerste helft. Zo kwam de rust met een blanke stand. Na de koffie waren het de Olymplc- jongens die de aanvalsklok luidden. BIJ hen ging het met een directer /s£lR POPER^ Bij uw aankopen van elec trische apparaten, strijkijzers, lampen, enz., enz., SE£5,..üfiSl. spel ln de diepte en met vijf man ln lijn. Ketels en Verleure kregen het zwaar te verduren. Maar ook de be zochten misten telkens hun elndschot. Een paar keren mocht Pol Verhaege gepast tussenkomen op een gevaarlijk aandringen van middenvoor Defour. Zelfde speler zcu dan ook aan de 63" minuut het eerste doel lukken, waar keeper Verhaege een hoge bal uit de handen liet glippen. White Star, die zioh de zege zag ontglippen, viel wat krachtiger aan. Een inzenden van De- witte werd door Ennaert nipt boven de lat gekogeld. Doolaeghc dwingt een corner af. Grillet besluit met een prachtige kopstoot maar de doelwach ter plukt in de vlucht. Zijn Intrappen die ver over de helft van het terrein gaan, zijn telkens het begin van een aanval. Langs rechts zijn de bezochten terug ln liet W. S.- kamp. Het boogbaUetJe komt voor ons doei. waar Verhaege gepast tussen komt. terug een missen van de W. S.- keeper en Defour heeft maar in te leggen (2-0). Olympic, die zich een verloren elf' tal waande met zijn Invallers, ziet zich nu de meerdere van een White Star ploeg die ln alle lijnen aan het rammelen gaat. Een plaatsverwisseling tussen Lelre en Slosse en Dewltte brengt ook geen oplossing. White Star krijgt nog een vrijschop even bulten de buckr.rea, doch de kanjer van Alle man gaat over de doellat. De laatste minuten vait White Star nog geduch- tlg aan dooh het eerreddende doeltje kon maar niet gelukt worden. Daarmede ls ook deze partij voor White Star achter de rug en daar de naaste tegenstrevers nu met 5 punten en meer los staan, ziet het er voor de witte sterren meer dan bedenkelijk uit. Zondag hebben we nu de laatste ploeg der heenronde, A. A. Moeskroen. We zien onze Jongens na een hard verweer een puntje ln de wacht sle pen, of ten ware wc een herhaling kre gen van de wedstrijd tegen Herzeeuw. En de andere elftallen. Ill' Sp.: B. S. Poperinge - W. S. 2-2 De White Star reserven moesten zich tevreden stellen met het gelijk spel. Vinden ze Zondag hun schietpoeder terug tegen Komen? Schol.: F. Poperinge - W. S. leper 0-6 Hier werd het terug een zege van Manske Degroote en maats. Nu ze dc goede forme te pakken hebben, krijgt Ledegem al vost een klopping op het Mtnnepleln. Kad. B: W. S. - B. S. Poperinge 3-2 Een nipte maar puike zege der White Star-snotters. Maar Zondag wordt het te Menen een zwaardere kamp. Wedstrijden voor Zondag 23 Dcc. THUIS: II" Prcv.W. S. leper - A. Moeskroen te 14.45 u. Ill" Spec.: W. S. leper - F. C. Komen. Juniors: W. S. leper - St. Kortrijk, Schol.: W. S. leper - Ol. Ledegem. Kad. A: W. S. loper - F. C. Roeselare. OP BEZOEK: vlucht naar het doel de WK een wonderbare doelman, een'1 lat of een lichaam van een if dedlgcrs. Na een laatste bezoekers die gevaarlijk ket® Dlerynck naderen, fluit Hr fit het einde van deze emotievf® betwiste derbv. Ku Tot slot willen we er no? 4.1 zen dat de leiding piekfijn schril afstak tegenover de fjE lige leiding van verleden Zond% Jyr aan Geluwe niet minder dB Lf; spelers kostte. Zondag a. s. reizen de I gers naar Brielen: we mooie partij te mogen wie weet...? Belangrijke som geld j Door de Geluwse politie «KJ fJ.' mede™edeeld dat een geldbetiW vonden werd, Inhoudende rif(j(, Ta iet langrijke som geld. De deze terug bekomen bij veld®' Lampaert Albert, Beselareetif'' KRUISEKE (Wervik) MlddernK'J Zoal» nu enkele jaren de j zal het volk uit de omtrek berg optrekken naar Kruik" |?r( de Middernachtsmis. De kerk wordt geopend te WHs en kerstliederen worden Mttt vanaf 23.45 u. Voor de péjL Middernachtsmis zal het zsnMïa tweestemmige mis zingen W -Be 't Kantifc Dat schone blijspel In 3 van Jan Verhoeven, wordt opJPrs avond opgevoerd door onze kring, in cle zaal van 't Vo!^ Kaarten zijn aldaar op voor' bekomen. Ongetwijfeld zul volk zijn om van dat spel K ten. en een heerlijke Kei" hebben. OudstrlJ In 't lokaal wordt er op namiddag, te 15.30 u, stipt ee» feest gegeven voor dc leden! OudstriJdersbond en hun Ken Kerstboompluk zal er de leden en de opgegeven Voor de lam Op tweede Kerstdag, te lt, Gerard Ramon, geelt Z. l»| cayscele. bestuurder van de 1' Tuinbouwschool van Roeiu belangrijke voordracht. Land! i racht er aanwezig te zijn. Vosdl De plaatselijke Vogelplk- iln kampioenen op Zondi 'inbér, niet een souper in De Fruitenler». De kampioenen van dit voor Reeks A: André Verl Reeks B: Albert Dcjonghe. Zitdagen C.V-'I Man dates rissfj ARRONDISSEMENT I ZATERDAG 22 DECÏSf RODSRRUGGE: Senator Ferffil In den gouden ArendW cruysse. 7FPER: Volksvcrt. Stubbe, )'.i Christen Volkshuis», St I Prov. Raadslid L. Ma»J ln 't Ganz»tje Vaudci plaats. ZONDAG 23 DEC WAASTEN: Prov. Raadslid 1 11-12 u„ ln liet lok»»1 St Jean». •,-rvmm MAANDAG 24 en BONDEED*? a WERVIK: Best. Afgev, Siormy middags, ten huizo: müWï op aanvraag (voor Proving- j niecntezakcn) ZATERDAG 29 DE f.'PER: volksver! stubbe. «Christen Volkshuis y't |«yn ZONDAG 30 DECEM 1ESELARE: Senator FerS||i,l uur, ln Dr Garceimakf-' g Klnders Ryckahósrt. GELUWE: Senator W» Dij ln het «Oud SiaUhihss

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 6