SUNLIGHT PHILIPS De Zaak Rinchard Z. E. H. Berten met luister tot Pastoor te Sijseie aangesteld verkies Sunlight iflsSft; 'k Zie zo geren mijn duivekot Alles bepro; maar de zeep voor alle gebruik MILJWFSTADSSECRE- TARÏS TE BRUGGE ajouioES»- verïoningen De Vakschoolbouwer door dankbare Veurnaars uitgeleide gedaan naar zijn nieuw arbeidsveld VERVANGING VAN GEKWETSTEN IN BELGIE-NEDERLAND TOEGELATEN BOEKEN TENTOONSTELLING SCHRIJF- REKEN- AFDRUKMACHINES WrVP1 riBWH WféW B! M WH J 1 msSÊ PHILIPS B Wilt T? e ïiaar wefkeBitc verrassen, Mijnheer, met de zekerheid dat hetgeen, U gekozen hebt dat is wat zij verlangt? Schenk haar dan zonder aarzelen een van PHILIPS' huishoudelijke apparaten, die de taak van de vrouw des huizes zo zeer verlichten. Zij zal overgelukkig zijnl En iedere dag zal zij er U, gedurende lange jaren, erkentelijk voor zijn, dat U haar een zo nuttig geschenk heeft aangeboden en dan nog wel van PHILIPS kwaliteit t Wanneer U een geschenk moet kiezen voor uw vrouw, denk dan maar aan PHILIPS... Mijnheer t PHSï 111 ,-SiL ff PHILIPS PHILIPS Stort 136 fr. MISSIENIEUWS Kanunnikessen-Missionarissen Heverlee De Jacht Nog slechts 107 Scheutisten in China Treinramp In Brazilië 36 Doden. VLIEGTUIG BRANDEND NEERGESTORT IN V. S. VAN AMERIKA 56 DODEN Gevallen van kroep fe Ronse Twee sterfgevallen. En dat is mijn gedacht... 1 Spreek me niet van die nieuwe wasproducten Ik heb ze alle geprobeerd maar er gaat niets boven Sunlight. Met Sunlight kunt ge volkomen gerust zijn want het is volstrekt zuivere zeep die geen enkel schadelijk bestanddeel bevat. Sunlight maakt, het linnen natuurlijk wit zoals alleen zuivere zeep dat doen kan. EEN LEVER PRODUCT 5 43-0920 8FL SAVONNERIES LEVER FRÈRES. BRUSSEL (VERVOLG) ALINE LEBRUN GETUIGT Nadat de onderzoeksrechter Nijs- pens inlichtingen is komen ver strekken over de loop van het on derzoek inzake deze moordpogingen, gis Aline Lebrun zelf op de getui- enstoel gekomen om nog eens het jjverhaal der feiten te doen. Zij pre ciseert hoe Rinchard de voorzorg .ad genomen het wapen, waarmede ij haar wilde van kant maken, in en witte zakdoek te wikkelen om 'dus geen sporen van zijn vinger- fdrukken na te laten. Hij had ten ndere alles zo geschikt dat, indien 'jn poging lukte, men onvermijde lijk aan zelfmoord door Lebrun Jhioest geloven. li Tijdens dit verhoor krijgt Le- Pbrun het ook aan de stok met "antler die beweert dat Lebrun, die lid was van de weerstandsgroep Affranchis, het O.F. (groep autier) verraden heeft. Het is dus eer een weerstandsgeschiedenis, aarvan men zeker nooit het fijne achterhalen. De andere getuigen, die in het uis van Lebrun kwamen na de irdpoging, komen allen de the sis van Lebrun bevestigen. Het kan Jgcok moeilijk anders, vermits zij galles na de feiten zelf van Lebrun knoesten vernemen. HANS GETUIGT De beruchte Hans, socialistisch 1 burgemeester te Eigenbrakel, heeft ïïreeos veel van zich doen spreken 'Ijn betrekking met de zaak Rin- Vcnard. Rinchard moest op 18 November ivoor de onderzoeksrechter te Nijvel .verschijnen in verband met de be- 1 schuiaiging van moordpoging op .■Line .Lebrun. 'i Daags voordien ging evenwel bur gemeester Hans in hoogst eigen persoon naar de gevangenis van Nijvel en ondervroeg er twee aldaar opgesloten vrouwen, beide echtge- noten van Rexisten. Burgemeester Ijfians had nu precies het recht niet dit te doen, maar hij moest zijn vriend Rinchard toch uit de pena le helpen en dat deed hij heel goed, want de ondervraging van de wee aangehouden vrouwen had oor resultaat dat er, met of zon der dwang en bedreigingen, heel at verklaringen op het papier ge- st werden die Aline Lebrun in een moeilijk parket brachten. Nog dezelfde dag reden Hans en cliard samen naar substituut !arcq om hem het dossier met de erklaringen der twee rexistische „•"■Vrouwen te overhandigen. Men kent het vervolg van de geschiede- fnts, Aline Lebrun kreeg de dood straf. jtfj Over dit alles werd burgemeester jHans ter zitting ondervraagd, maar ,?de man valt hopeloos van de ene (i! leugen in de andere, bij zoverre Jtat de Procureur met aanhouding fflreigt. Hans tracht nu alle schuld ■'faver de gepleegde onregelmatighe den van zich af te schudden en loochent vlakweg zijn verklaringen die hij tijdens het onderzoek af legde, Zo beweert Hans, tijdens het getuigenverhoor, dat hij de rexis tische vrouwen niet ging ondervra gen op verzoek van Rinchard, zo- ais hij vroeger vertelde, maar wel op verzoek der familie van de aan gehoudenen. Hij zegt verder dat het maar toeval was dat Rinchard met hem meeging naar Harcq om de stukken in te dienen. Op het ogenblik dat Hans hope loos verstrikt zit in zijn eigen leu gens, is Rinchard hem evenwel grootmoedig ter hulp gekomen met te verklaren dat er door hem en Hans zeker onregelmatigheden be gaan werden, maar dat het alle maal om bestwille gebeurde. Ik neem alles op mijzegt Rinchard met een geheimzinnige glimlach en Hans mag met een zucht van ver lichting de getuigenstoel verlaten. DE GRANAATAANSLAGEN De duistere zaak Lebrun is daar mede afgehandeld voor wat het ge tuigenverhoor betreft. Als volgende punt staan enkele granaataansla gen op de lijst der beschuldigingen. Rinchard verdwijnt in deze zaken op de achtergrond. Wautier is hier de hoofdbeschuldigde en hij be kent de feiten. Met de zaak Rin chard als dusdanig, heeft dit wei nig uitstaans. Jozef Bernolet, advokaat en sche pen van de Burgerlijke Stand, werd met eenparigheid van stemmen tot stadssecretaris te Brugge verkozen. Er waren zes kandidaten. Het theaterbureau Oriondeelt mede dat de groep AS VIRTUS'» ten reeks vertoningen creëert van het transtormatlespel LOURDES door L. Devrlendt en Willem Putman, waarin de 7 rollen vertolkt worden door 2 spe lers: Magda Vrielynek, gewezen actrice van het Vlaamse Volkstoneel (groep Staf Bruggen) en Luc Storme, 1" prijs met onderscheiding van het conserva torium, die hun zware taak met brio vertolken. Voor de inrichting van vertoningen tot einde Mei gelieve men zich onmid dellijk ln verbinding te stellen met het theaterbureau OnonSchaarstraat 22, te Brugge. Warm aanbevolen aan alle culturele en parochiale verenigingen. Davids- fondsafdelingen, enz., alsmede aan al le plaatselijke toneelverenigingen, die een gastvoorstelling verlangen aan zeer voordelige voorwaarden en met een minimum van onkosten. Dit stuk werd vroeger jaren reeds overal sukesvoi in Vlaanderen opge veerd. De vertolkers van toen waren Louis Devrlendt en Poldi Sorel. Zaterdag 22 Dec. 1951. HET WEKELIJKS NIEUWS Bladz. T. Boven: de personaliteiten bij het Gemeentehuis te Sijseie. Links bemerkt men, op de eerste rij, de HH. Van Buggenhout, Floor en Versteele, achteraan de HH. Vanden Brouclie en Huyghe. Vervolgens Z. E. H. Kan. De Schepper, pastoor-deken, Z. E. H. Kan. Vander Heeren, Z. E. H. Berten en (uiterst rechts) Z. E. H. Deken Vandenberghe met vóór zich de HH. Burgemeester en Eerste Schepen van Sijseie. Midden-inzet: de leraren van de Vakschool St Idesbald die opstapten in de stoet. Onder links: de maquette der Vakschool, door studenten meegedragen in de stoet. Onder rechts: Z. E. H. Berten ontvangt de sleutels der kerk. Gelukkig dat Sijseie langs een grote brede baan gelegen Is; er was dus plaats genoeg voor een onverwachte overvloed van volk. Anders waren er Zondag laatst, toen Z. E. H. Berten er tot Pastoor geïnstalleerd werd, zeker ongelukken gebeurd. Te Sijseie, dat 3.150 inwoners telt, was ledereen te been en wie niet mee opstapte in de feeststoet had zich als toeschouwer een plaatsje veroverd langs de straat. Maar toen de Veurnaars met negen autocars en met ontelbare personenwagens aanrukten, begon het op een overrompeling te gelijken. De prachtige pastorij had veel weg van een duiventil waar al de Veurnaars met traditionele gastvrijheid ontvangen werden voor een deugdelijke verfrissing, het was er ex-territoriale grond waar de mensen uit Veurne-Ambacht nog een poosje verwijlden te midden van de prachtige verzameling kunstschatten die mee naar het Noor den verhuisd was. Maar over deze drukke beweging, over al deze hartelijkheid en feeststemming hing een waas van weemoed. Scheiden doet lijden, ook voor een priester. Heel stil werd het toen de jongens van de Vakschool, van zijnVakschool die Z. E. H. B n met de hem eigen keikoppigheid uit de grond stampte, voorbij de tribune stapten. Met meer dan 200 leerlingen en oud-leerlingen waren zij opgekomen samen met hun leraren. Op hun schouders droegen zij de maquette van de Vakschool die Z. E. H. Berten hen schonk. Geen enkel woord, alleen een dankbare blik... en een traan. EEN FEESTELIJKE ONTVANGST De gemeentelijke feestcommissie van Sijseie had aan het slot van haar feestprogramma niet vergeten ook een uitnodiging te richten tot het winterzonnetje om die dag van de partij te zijn, maar de zon was door alles overweldigende duis tere wolkenhemel op kamerarrest gesteld. Ter vervanging droeg men dan maar de zon in 't hart en zo werd het toch een onvergetelijke dag. Bij de ingang der gemeente, op de Bruggestëenweg, werd Z. E. H. Berten verwelkomd door de Heren Rotsaert, eerste schepen: Tansin, voorzitter der Kerkfabriek, en Van den Bont, ere-voorzitter van het Feestcomité. De nieuwe Pastoor was in gezelschap van Z. E, H. Kan. De Schepper, pastoor-deken van O. L. Vr.-kerk te Brugge, die de kerkelijke aanstelling zou ver richten. en van de twee getuigen, Z E. H. Kan Vander Heeren. rec tor der Basiliek van het H. Bloed te Brugge, en Z E. H. A. Vanden berghe, pastoor-deken te Veurne. Bij het gemeentehuis, dat vlak naast de Pastorij staat, werd de nieuwe Herder verwelkomd door dhr Gailliaert. burgemeester van Sijseie, omringd door de voltallige gemeenteraad en de leden van de C.O.O. In een hartelijk welkom woord gaf de Burgemeester uïtinv aan zijn vreugde het nieuw geeste lijk hoofd der gemeente te mogen begroeten en hij omschreef de be tekenis van hét opschrift dat bo ven het gemeentehuis prijkte: Als 't Kerkelijk en 't Burgerlijk samen gaan Wordt er dubbel veel goed gedaan. Nadat de priesters zich met de kerkelijke gewaden bekleed hadden werd aan Z, E H. Berten de tra ditionele herdersstaf aangeboden door een schoolknaap. Terwijl in de verte de feeststoet reec' naderde kwamen nog enkele personaliteiten, aan Z, E. H. Ber ten o.m. Z.E.H. Kan. E. de Spot, diocesaan opziener; Z.E.H. J. Ver- veniie, pastoor van Ste Walburga te Veurne; Z. E. H. Quartier, prin cipaal van het College te Veurne; Z. E- H. Verhamme, pastoor te Lop- pem; dhr Senator J. Van Buggen- hout, burgemeester te Koksijde; de HH. Volksvertegenwoordigers Denolf en Deschepper; dhr Loncke, bestendig afgevaardigde; dhr Lom- mez, griffier van de Provinciale Raad; de HH. Provinciale Raads leden Van den Bon en de Schieter de Lophem; dhr Decuyper, procu reur des konings te Veurne: dhr Aug. Floor, burgemeester te Veur ne; de HH. Van Hee en Vanden- broucke, schepenen te Veurne; dhr Blanckaert, gewezen burgemeester van Veurne ;s dhr Advocaat Karei Versteele; dhr Noliet, diocesaan opziener te Veurne; dhr Architect Leper uit Veurne; dhr Ghyselen van het Sanatorium te Sijseie en talrijke vooraanstaanden uit Veur ne en Sijseie. DE FEESTSTOET Door het mooi versierde Sijseie trok vervolgens de prachtige feest stoet, waaraan geen onkosten ge spaard waren, terwijl uit luidspre kers stemmige beiaardmuziek over de gemeente werd uitgestrooid. Een statige kanonier, op wiens uniform men misschien het jaar tal 1830 mocht neerschrijven, open de de stoet waar ieder op zijn ma nier zijn vreugde en weikomgroet vertolkte Als wij de Sijselenaren moeten geloven is Z. E. H. Berten in een goede parochie terecht gekomen, want op een wagen stond geschre ven: Mijnheer Pastoor, op ons woord, In Sijseie is goed te wennen. Ge zult het zien hier gaat g'U jennen Wij zijn wij van de goede soort! De kantwerksters van de wijk De Geite vertolkten hun wen sen met een wijs woord gekruid met een tikje humor: Geleid ons zo 't een herder past, Zachtmoedig met de makke. Verkoopt een geit U niets dan last, Als 't moet sla met de djakke. Iedereen uit de stille gemeente Sijseie had zijn deel gedaan, iedere wijk, iedere sociale groepering, iedere sporttak was vertegenwoor digd met een wagen of een groep. Ernst en luim liepen in een bonte 'brun gf'"!gl |n zaak Rinchard. Op dc foto ziet men hoe n *b ty-jfjlH toont op welke wijze Rinchard haar de re- |l| de mond duwde. Li de inzet onder: Wautier met rijn krukken in de bank der beschuldigde». wemeling door elkaar. Niet minder dan vier muziek maatschappijen gaven een passen de muzikale omlijsting. DANKBAAR VEURNE Veurne had niet geaarzeld er zijn Melomanen op af te zenden die vóór de tribune een prachtige serenade brachten. Groetend trok dan de afvaardi ging van Veurne voorbij. Mannen en vrouwen van Ste-Walburgapa- rochie die 28 jaar lang hun goede onderpastoor bij hen wisten als een vader en een vriend. Zijn huis had 28 jaar lang voor hen open gestaan want iedereen kende de stille woning in de Zwarte Non- nenstraat waar elke nood gelenigd werd. In een sterk gelid kwamen dan de jongens der Vrije Vakschool St Idesbald aangetreden. Geen bloemen, geen kransen of ruikers, alleen het beeld van zijn werk droegen zij mede: een houten maquette van de Vakschool die Z. E. H. Berten voor hen bouwde. Uit hun fiere houding straalde de leuze die hij hen meegaf in het hart: Vaert wel ende levet Scone Toen de dragers der maquette voorbij de personaliteiten kwamen werd even halt gehouden. Traag werd het schone kunstwerk naai de overheden gekeerd om het te laten bewonderen, maar dit een voudig gebaar was Z. E. H. Berten te machtig en een hevige aandoe ning greep hem aan. Daar werd het schoonste van zijn priesterwerk uitgestald en zijn jongens voor wie hij alles gegeven had schonken hem nu met een eenvoudig gebaar hun hulde en dank. Weer trok de stoet verder. Voor de laatste maal trokken de leer lingen en oud-leerlingen der Vak school, met het hoofd fier in de lucht zoals hij hen had geleerd door het leven te gaan. voorbij hun opvoeder die al zijn krachten tot de uiterste gren.s van het mense lijk mogelijke aan hen besteed had. Z. E. H. Berten ontblootte het hoofd toen zij voorbijtrokken en groette hen met vaste hand en mgt een trek van zielesmart rond de lippen om het afscheid dat zo zwaar viel. Hij groette de leraren der Vakschool met wie hij jaren lang had samengewerkt en die in hun blik de belofte droegen dat zijn werk zou voortgezet worden. DE KERKELIJKE AANSTELLING Aan het einde van de feeststoet sloten de personaliteiten zich aan om de tocht door de gemeente te voleindigen. In de stemmig ver sierde kerk ging vervolgens de ker kelijke aanstelling door. Z. E. H. Kan. Vander Heeren gaf lezing van het officiële document waarbij Z. E. H. Berten tot Pas toor te Sijseie aangesteld werd. Nadat Z. E. H. Berten de eed had afgelegd werden hem de gewijde vaten overhandigd en werd hij in bezit gesteld van alles wat bij de uitoefening van zijn heilig ambt behoort. In een treffende toespraak tot de gelovigen brqcht Z. E. H. Kan. De Schepper hulde aan Z. E. H. De Jonghe, de voormalige Pastoor van Sijseie, die na vruchtbaar priester- werk ontslag nam, en wees vervol gens op de hoge taak van de nieuw- aangestelde Pastoor die als een Alter Christus voor de gelovigen de weg, de waarheid en het le ven is. Een plechtig Lof en een dank baar Te Deum besloot deze kerke lijke plechtigheid. HET FEESTMAAL Tot besluit van deze plechtige installatie werd aan de nieuwe Her der in de Parochiale Kring een feestmaal aangeboden. Het was voor de genodigden uit de West hoek de gelegenheid voor een laat ste afscheidswoord. Beurtelings spraken Senator Van Buggenhout, Burgemeester Floor en Leraren der Vakschool. Deze laatsten boden aan hun gewezen bestuurder de maquette aan der Vakschool als een blijvende herin nering aan zijn werk. Inmiddels was het avond gewor den. Da kerk van Sijseie was prachtig verlicht en straalde als een toorts in de duisternis. Het groot gewoel van een drukke dag was uitgestorven. Een na een ver dwenen de wagens terug naar de Westhoek; Z. E. H. Berten bleef alleen op zijn nieuw werkterrein. Misschien las hij wel die avond het mooie opschrift dat aan de woning van zijn Onderpastoor E. H. Blancke was aangebracht: Uit 't Westland zijn wij. hier gezonden Uit VEURNE, Gij, het zware land En ik uit BEERST,waar veis grónden Meer rijkdom brengen dan hier in 't [zand. Maar valt hier 't graan in magere [aarde. Het priesterwoord vindt goede grond Die trouw het oud Gelooj bewaarde, Het hert van 't volk is hier gezond. Laat mij met U, EerwaardHeer [BERTEN Dit volk. tot gouden oogst gedijd. Eens voeren naar de Blanke verten Waar Gods licht straalt in eeuwig- Uieid! Met spijt, doch ook met trots zag Veurne een zijner ijverigste priesters heengaan. Gans het West- land wenst Z. E. H. Berten nog lang en vruchtbaar priesterwerk. Hij zaaie kwistig het goede zaad zoals hij het 28 jaar lang te Veur ne deed. Ad mul tos annos, edele vriend! GEMO. Ingevolge een wens uitgedrukt door de Nederlandse Voetbalbond heeft de B.V.B. zich akkoord verklaard om het vervangen van spelers tijdens de wedstrijden tussen Nederland en Bel gië gedurende heel de duur van de match toe te laten. Tot nog toe was het alleen mogelijk de doelwachters te vervangen. Het spreekt vanzelf dat alleen het vervangen van ernstig ge kwetste spelers ln aanmerking komt. 3&antoornicicJiineb&clryl V'v' .oostsVRVAT; -MS -V R O E S E L A R g - HV TEL. e PÖ ON ;.i. 2 6 5 ZEER RIJKE KEUS KANTOORMOBIIAIR BENODIGDHEDEN VERHURING - ONDERHOUD HERSTELLING v ■■'-•'■ HANDELSDRUKKERIJ - KOPI EERDIENST re/fpM sf/ Mixer |p Fr» 3.800.— M -Wkn bstatti«t op aanvraag. Electrisehi wasmachine (zonder wringer) Fr. 5.800,— (met wringer on kruk) Fr. 6.S00,— en LEONARD koelkasten vanaf Fr. 6.000,— Electrlsche stofzuiger Fr. 3.250,-», ElectrUche parketwrijvar Pre l.êOO/m* Om mórgen/éér) makkelijker leven te leiden,raadpleeg uw PHILIPS agent vandaag. Vanaf 23 December 1951 tot 2 Januari 1952 wordt door de INTERNATIONALE BOEKHANDEL een prachttentoonstelling gehouden in de benedenzaal van het Stede lijk Casino te OOSTENDE. Het gaat hier over een tentoon stelling van Het Boek als Ge schenk en Het Tijdschrift in het dagelijks leven De ingang is vrij. Het doel dezer tentoonstelling is de verspreiding van het boek en het tijdschrift te bevorderen. De opening zal plaats hebben op Zaterdag 22 December, om 15 uur. De tentoonstelling zal open blijven iederen dag van 14 tot 20 uur. op postcheckrekening 4763.60 van Het Wekelijks Nieuws Poperinge, en U ontvangt ons blad tot einde 1952. Heenreizen Naar Kongo zijn vertrokken per vliegtuig op 12 December 1951: Eer waarde Moeder Marie-Honorée (mej. Leopoldine Van Vilder, Mere)Da me Marie-Philothée (mej. Bertha Christiaens, Oostnieuwkerke)Da me Marie-Charlotte (mej. Andrea Versavel, Moorslede)Dame Marie- Valère (mej. Elza Van Laere, Zaf- felare); Dame Marie-Bénigne (mej. Josephine Curinckx, Mol); Dame Marie-Mathildis (mej. Gabriella Leys, St-Giliis-Waas). Naar de Philippijnen schepen in te Marseille aan boord van de S/S «Marseillaise» op 21 December a. s. Dame Marie-Angela (mej. Julia Peeters, Merksem) en Dame Marie- Victora (mej. Agnes Vlncquier, Kortrijk) Onder wie vele in de Gevangenis. Begin 1951 waren er 114 missio narissen van Scheut in China. Op 27 Februari keerde pater A. Hille- ware terug. Na 15 maanden gevan genschap in Rood-China, werd hij veroordeeld om het Chinese grond gebied te verlaten. Op 23 en 24 Oc tober keerden de paters Armand Cools, Edward Geisler en Adolf Motte de eerste uit het bisdom Jehol, de 2 andere uit Soeijoean, naar België terug. Pater Jozef Vos stierf in het St-Maryhospitaal van Sjanghai op 15 October, en mgr Leo De Smedt, bisschop van Si- wantze, stierf op 24 November in de gevangenis van Kalgan. Pater Arthur Vandenbossche verblijft te Hongkong. Thans zijn er dus nog 107 Scheutisten in China, verdeeld als volgt: op het grondgebied van de bisdommen Jehol-Chichfen zijn er nog 3 Scheutisten, in het bis dom Siwantze zijn er nog 20, onder wie de paters J. Vangheluwe en Lannie in de gevangenis. In het bisdom Ningsia zijn er 17, onder wie pater A. Renson in de gevan genis, en in het bisdom Tatoeng zijn er 6 Scheutisten. In het aarts bisdom Soeijoean dat sinds Au gustus jl. toevertrouwd werd aan de inheemse clerus verblijven nog 39 Scheutisten, onder wie de paters Florent Vereecke en Pieter Crevits in de gevangenis. In de steden Peking. Tsjientsin en Sjanghai verblijven nog 22 Scheutisten. Pater Legrand echter te Peking en pater A. Van Coillie te Tsjientsin werden in de gevan genis opgesloten. Met sommige Scheutisten, die te Peking wonen is iedere briefwisseling uitgesloten. Zij leven onder streng huisarrest in 2 afzonderlijke huizen. Bij Piquet Carneiro. Brazilië, is een reizigerstrein uit de sporen ge lopen met het gevolg dat meerdere wagons versplinterd werden. Uit de wrakstukken werden de lijken ge haald van 38 reizigers, wijl 150 an dere personen verwondingen zouden hebben opgelopen. De machinist zou zijn mishan deld door de aan de ramp ontsnap te reizigers. Een Amerikaans passagiersvlieg tuig stortte brandend neer in het centrum van de stad Elisabeth (U. S.A.l.pas nadat het was opgestegen. Het toestel had 52 passagiers (48 volwassenen en 4 kinderen), drie piloten en een stewardes. samen 56 man. aan boord. Alle kwamen om het leven. Dit werd op één na de grootste vliegtuigramp in de U.S A. voorgevallen. De bestemming van het toestel was een vacantie-oord in Florida. Na te zijn opgestegen, vatte een der motoren vuur. De piloot moet er in geslaagd zijn de motor uit te scha kelen en het vuur te doven, maar kort daarop schoot de motor op nieuw in vuur, een vleugel knakte af en het toestel sloeg te pletter Het kwam terecht op een opslag plaats, op enkele meter van een villa. In de opslagplaats was een bediende aar.wprig en hij liep ver wondingen od. Hevige koude belette grotendeels het werk van de aan sar ukta brandweer. Te Ronse werden gevallen van diphterie of kroep vastgesteld en zou de ziekte reeds twee sterfgeval len hebben veroorzaakt. Alle scho len werden er dientengevolge ge sloten en aan de kinderen beneden de 16 jaar werd verbod opgelegd kinemas of gezamenlijke openbare feestelijkheden bij te wonen. Een Canadese ouderling heeft beslotén zich ter beschikking te stellen van een Nederlandse ge leerde om door deze zijn mensen hart te laten vervangen door een kunsthartDe betrokken Prof. Jongbloed zou dergelijke operatie reeds hebben weten uit te voeren op dieren maar nog niet op een mens. —Te Wasmes werden de secreta ris en de ontvanger van de C.O.O. aangehouden wegens verduisterin gen. Moeder, 'k ben weg! Gelientje is buiten. Met een slag valt de deur dicht. Nog zo laat weg?Informeert vader. Ze ging zo gaarne nog eens naar Clerck's, zegt moeder stil beangstigd, moest uitleg vragen over een breiwerk.Maria weet hoe haar man er op gesteld is dat de jongens 's avonds thuis zijn en er onder lijdt dat ze steeds maar weg willen. «En Pol en Juul! schiet hij kwaad uit. Och. man. Wat moeten ze hier thuis doen. Het zijn geen kinders meer... Dan wachten ze maar. Eén uur, twee uur... De avond is grauw van verveling. «En zeggen dat dit de schoonste uren van de dag moesten zijn,zegt vader. Zie de twee sukkelaars hier zitten Dat is vanavond zo. Morgen zal het niet anders zijn. Vader en moeder worden het langzamerhand gewoon alleen te zitten in een stille, doodse thuis, wijl de kinders komen en gaan, met op hun gezicht nog de glimp van de vreugde, die ze elders genoten en hunkerend om weg uit die vervelende boel. Moeder wordt een zwijgzaam mens, die de last der eentonig-verlaten dagen onder gaat, Er is geen doen meer aan. Zo lang de kinders jong waren, hield ze ze thuis met een onverbiddelijke strengheid. Maar er kwam een tijd dat ze over de rand van 't nestje keken en weg wilden, de wijde wereld in. Thuis hadden ze nooit de vreugde gevonden waar jonge mensen naar verlangden. In al hun goed inzicht was het vader en moeder ontgaan, dat er een band van hartelijke onderlinge genegenheid moet worden gelegd rondom het gezin. Die smeedt ge niet meer, een keer dat de kinderen eigen vleugels hebben. Pol en Juul en Celientje mochten nooit een voetje buiten de schreef zetten, of moeder was daar onmid dellijk met een berisping en een straf. Vader werd ingelicht en het was pantomine. Als vader 's avonds thuis kwam, was het gedaan met alle gestoei. Hij plooide zijn gazet open en 't enige wat de kleintjes nog toegestaan werd, was bravekes rond de tafel te zitten en zich zoetjes vezelend bezig te houden. Vader is moe van werken. Ziet dat ge geen gerucht maakt, was moeders uitleg dan. Gezellige praat- of vertelavonden, uren waar de ouders zich aan het spel van hun kinders Interesseerden, bleven hen onbekend. Vader was hun vriend niet en 't melske moest nooit bij moeder gaan vragen en talen. Eens had ze 't ge riskeerd voor de dag te komen met de vraag of ze 't kerstfeest niet samen gingen vieren in familie. De zuster op school had ver teld hoe geestig dat vroeger was bij haar thuis, 't Was kortaf neengeweest. Als ze peinsde dat 't geld op moeders rug groeide... «Dat ze elders met zulke flauwe kul hun pap koelen, gaat ons niet aan» voegde vader er bij. Amen en uit! Het was altijd te veel, eender wat er gevraagd werd om de huiselijke gezelligheid te verhogen. Naarmate ze gro ter werden, kregen de kinderen een eigen gedacht en goesting. Celienetje had zo gaarne 't een en 't ander veranderd ln blus. Al die oude rommel van kaders em beelden... Wat kon men het met kleine moeite en weinig geld al niet aangenamer maken. Het ware iets van 't hare geweest en zou haar geholpen hebben om zich meer te Jeunen. Geen sprake van. Prullen allemaal i Als 't zo niet wel genoeg was, tot daar! Zo groeiden de kinderen weg van thuis. Elders was het veel geestiger. Van als ze konden, flodderde elk zijn kant uit naar vrienden en kennissen en... naar goedkoop verzet. t Ons huls is geen duivekot,speelde vader 's anderendaags op tegen Pol. Het kwam tot een hoogoplopende ruzie. Hier en daar had vader vernomen dat zijn zoons lopersgeworden waren. De vrienden bij wie ze kwamen, waren niet erg serieus en de gelegenheden die ze bezochten, bleken navenant. De Jongen stak zijn schouders op. c In elk geval plezieriger dan ln eo'n oudeman huis hier. Ge zoudt uren ver lopen om weg te zijn. Wat hebt ge anders gedaan dan ons bulten gestoken? Bittere woorden, maar harde waarheid! Samen wonen en samen gelukkig zijn... een schone verloren droom. Eens dat de kinderen het leven ontdekten en het verlan gen in hen steeg om er zich ln te weipen, moest die begeerte ge milderd worden door de band die hen aan huis gebonden hield. De vreugde, die ze elders ondervonden, mocht niet terechtkomen in een IJdel hart, waar er zelden een lach in weerklonk en waar de hechte liefde niet bestond voor broer en zuster, voor vader en moeder en voor dat enig plaatake op aarde waar ze reeds zoveel innigheid en begrijpen gevonden hadden. De herinnering aan die keuken, aan die mensen die er hen steeds weder verwachtten, bij wie ze altijd welgekomen waren, met wie ze konden spreken als met geen ander, die hen begTepen en er steeds op uit waren hen wel te doen, moest hen gedurig naar huls doen terugkeren. In de serenen atmosfeer van de familiekring Immers, vormt men elkaar tot gedegen mensen. Daar waar vader en moeder voor hun kinderen hartelijk zijn, moeheid en donkere bekommernissen van kant zetten om met de Jonge aankomers mee te doen, die nog zoveel van 't leven verwachten, hen trachten te begrijpen en te volgen met liefdevolle waakzaamheid en de nodige gepaste streng heid, bekomen zoveel meer dan wanneer ze hun Pol of Juul of Celientje steeds onvermurwbaar streng ln de koorde houden. In gezamenlijke luim en ernst, in gezellige familiefeestjes en in het samendragen en samen uitbouwen van eenzelfde leven, vormen ze één geslacht en worden waarlijk takken van één stam. De kinderen zullen op tijd en stond wel ■uitvliegen, maar liefst van al zo dikwijls mogelijk bij vader en moeder zijn. Nooit zullen ze hun bloed verloochenen om een aiKjer mens te worden, een kleurloze in de grote hoop. Wind noch regen van het leven zullen ze omver krijgen. Ze groeien op tot sterke mensen, die steeds weer met dankbaarheid en heimwee aan het nestje terug denken, waar het zo goed om wonen was. Een echte gezellige thuis wordt niet licht een duivekot... en nat. hanet zoveel van de ouders af. KWAPENNINCK.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 7