U WANNEER HET EERST DE KERST BOOM IN GEBRUIK WERD GENOMEN, IS NIET MET ZEKERHEID TE ZEGGEN IN DE VERSCHILLENDE LANDEN WORDT HET KERST- FEEST OP TAL VAN MANIE REN GEVIERD HET KERSTFEEST IS GEWOR DEN TOT EEN FEEST VOL WIJDING, VAN HOOP EN VERWACHTING DE GEWOONTE OM IN DE KERST NACHT EEN WIEG MET T KINDEKE JEZUS TE WIEGEN, IS AL HEEL OUD DE KRIBBE, ZO VERTELT EEN DUITS SCHRIJVER, IS HET MIDDELPUNT, WAAROM WE ONS HET ONTSTAAN VAN HET KERSTFEESTHEBBEN TE DANKEN Reeds de eerste Paus, die dit feest in het Westen invoerde en de 25 December in Chris tus in de krans der kerkelijke feestdagen liet opnemen, gaf aan de kerstkribbe haar eigen aardige betekenis. Hij liet omstreeks 360 op de heuvel van Esquillinus (een der zeven heu velen, waarop Rome is gebouwd) een basiliek oprichten, die hoofdzakelijik aan het Kerst feest was gewijd en die ook een kapel met een kribbe bevatte. Naar een schilderij van Stephan Lochner, de meester van de Keulse School, die in 1451 stierf. DE FIGUREN UIT HET KERSTVERHAAL. DE HEILIGE FAMILIE Naar Rafaël (1507) g ET wordt niet ontkend, zelfs niet door J Christelijke schrijvers, dat het «Kerst feest» van Christus' geboorte, is ontstaan uit het Joelfeest der Germanen, dat van 22 tot 25 December werd gevierd. Vandaar, dat bij voorbeeld in Zweden het Kerstfeest nog altijd Joelfeest genoemd wordt en dat men spreekt van de Joelklap als men, in Zweden, een ge schenk tijdens het Kerstfeest in huis werpt. Ook het Zonnefeest der Romeinen, het Dies natalis Solis invici», werd door Julius Caesar vastgesteld op 25 December. Tal van gebruiken op ons Kerstfeest, herinneren nog aan het oude Zonnefeest. Het rood in onze etalages, herinnert aan het rood der zon, de kerstkrans aan het rad van de zonnewagen van Apollo. Het kerstbrood is we volgen hier de onderzoekers van oude gebruiken voortgekomen uit de heiden- wegge of offerkoek. In Engeland en Duits land kende men vroeger het Yulever, het kerstmiszwijn, dat herinnerde aan het goud- borstige varken Gullinburstilwaarop Freya of Fro, god van zonneschijn en vruchtbaar heid, reed. Het was Paus Leo de Grote, het opperhoofd der Kerk in de jaren 440-461, die beval, dat op- de 25» December, het geboortefeest van Christus zou gevierd worden, om zoveel moge lijk de heidense gebruiken de kop in te druk ken en tegen te gaan. Ook Paus Gregorius de Grote, die van 590 tot 604 zetelde op de Heilige Stoel, drong er sterk op aan, om de heidense gebruiken te doen overgaan in de gebruiken van het Kerst feest. Men heeft lange tijd getwijfeld, of Christus wel in December is geboren, want het Nieuwe Testament spreekt er van, doch Oosterse en Westerse theologen hebben, na onderzoekingen der lijsten der Romeinse censoren in Palestina, kunnen vaststellen, dat de geboorte van Chris tus heeft plaats gehad op de 25® December. Het feest duurde eerst vier dagen, later werd het ingekort tot twee. De eerste dag was ge wijd aan Christus' geboorte, de tweede aan de heilige Stephanus, de eerste Christelijke martelaar. Dat hieraan tal van legenden zijn verbon den, spreekt vanzelf. Een van deze is wel, dat het Luther zou zijn geweest, die voor het eerst voor zijn kinderen een kerstboom heeft ge plaatst. Men vertelt dat hij, op een avond door een licht woud van dennebomen ging. De maan scheen en toverde een heerlijke stem ming over het woud en over de bomen, die met sneeuw waren bedekt. Om zijn kinderen te kunnen vertellen van zijn tocht, en om iets van de schoonheid van het woud te laten zien, nam hij een kleine denneboom mee naar huis. Wie de geschriften van Luther raadpleegt, zal natuurlijk niets vinden over de kerstboom. Een andere legende betreffende de kerst boom, is vol poëzie: Er leefde eens, dicht bij een woud, een dagloner, met zijn vrouw en twee kinderen, Christiaan en Marie; ze waren arm en schamel was hun hut. Op een avond, dat het stormde en de sneeuw tegen het kleine Bladz. 9. Deze kerk (de Maria met de kribbe werd in 534 door Paus Sixtus III vernieuwd) aan de jonkvrouw Maria gewijd, kreeg het gewijde brood, dat God in de kribbe legde: daardoor werd de kribbe tot een soort altaar verheven. Bovendien werden in die kerk de planken van de oorspronkelijke kribbe, waarin de Heiland had gelegen, bewaard. Het kribbe-altaar in de kerk Santa Maria Maggiore was het voorbeeld voor andere kerken, en het gebruik van de kribbe verbreidde zich geleidelijk. In plaats van de eenvoudige, bakstenen opbouw van de oude kribben, werden al spoedig zilveren kribben met kostbare versiering gemaakt, zo dat daartegen werd gepredikt in de vijfde eeuw, omdat de kribben al te profaan leken. Toen men eenmaal de kribbe met het kindeke Jezus had vervaardigd, ging men verder. Weldra werden om de kribbe allerlei figuren ge groepeerd. Onder hen, die aan de kribbe grote wijding gaven, was ook Franciscus van Assisië, door dien hij kort voor zijn dood (1226) als een soort erfenis, het volk de schoonheid van het feest aantoonde. In het woud van Greccio richtte hij een kribbe op, liet stro aanbrengen en in de kribbe uitschudden en een os en een ezelin brengen. In de beschrijving van deze plechtigheid lezen we: De broeders werden geroepen, en het volk stroomde er bij. In het woud weer galmden de stemmen en deze eerbiedwaardige nacht werd schitterend en feestelijk gemaakt door ontelbare lichten en door eenstemmig aangeheven lofzangen. De heilige Franciscus stond voor de kribbe, van gelovige liefde ver vuld en met tranen in de ogen zong hij het heilige Evangelie. Toen predikte hij, terwijl het volk om hem was geschaard, de geboorte van de arme Koning, waarbij hij dan telkens in diepe verering, van het kindje van Beth lehem sprak.» Johannes van Greccio, die, eerst soldaat, zich had geschaard onder de discipelen van Franciscus, heeft verteld, dat hij in de kribbe, een goedgevormd, gezond knaapje heeft zien liggen, dat door Franciscus werd omarmd en uit zijn slaap gewekt... De idylle, welke Franciscus van Assisië in de hel-verlichte nacht deed herleven, werd na gevolgd gedurende de gehele Middeleeuwen en veelvuldig nog in de nieuwe tijd. Maar weldra voldeed deze levenloze verto ning van de geboorte van Christus de gelo vigen niet meer. Mensen en menselijke stem men moesten de betovering wekken. De stom me, stijve poppen bij de kribbe moesten plaats maken voor priesters, die prachtig waren ge kleed, priesters, die Maria en Jozef en de her ders moesten voorstellen, terwijl bij de kribbe latijnse beurtzangen werden aangeheven. Hier hebben we het begin van de Kerstmis drama's, welke uit het feest der kribbe zich ontwikkelden. Waarschijnlijk was het Rouaan, waar het eerste Kerstmisdrama werd opge voerd. In Duitsland kende men al vroeg deze toenmalige voorstellingen van het Kerstfeest. Het Christuskind werd, in plaats van in een stenen kribbe, in een wieg gelegd, zoals ze in het dagelijkse leven wordt gebruikt. Een kinderwijze klonk en men begon te dansen. Priesters en leken gaven elkaar de hand en men danste rondom de herboren Heer dei- wereld. In de 16® eeuw werd de wieg als kinder lijk speelgoed uit de kerk verbannen en het dansen en zingen om het wiegje afgekeurd. En zo, langzamerhand, werd de kribbe, die lange tijd naast het altaar een plaats had gevonden, meer gebruikt bij het huiselijke kerstfeest, waar ze nog altijd te vinden is. Men kan zeggen, dat sinds het tijdperk der Reformatie, de kribbe een plaats in de familie kring heeft gekregen. Het volk begon nu de kribben voor het gezin te maken. Hierbij kwam de volkskunst tot uiting en wis het Beierse Nationaal Museum te Mun- chen bezoekt, kan daar een prach tige verzameling van kribben zien. De zendelingen hebben het feest der kribbe over de gehele wereld verspreid. Te Rouaan (Frankrijk), bijvoor beeld, kent men nog het feest der ezels. In de Kerstnacht wordt om de kerk een ommegang gemaakt. Pries ters stellen hierbij profeten voor, die de komst van de Messias hebben voorspeld. In een beschrijving blijkt, dat reeds in 1150 het Kerstfeest te Utrecht (Ne derland) werd gevierd; een dergelijk feest had in Delft voor het eerst plaats in 1498. De Hervorming had niet veel met het Kerstfeest op. De Synode van Dordrecht, in 1574, wilde van de vie ring van het Kerstfeest niets weten, doch de Synode van Middelburg be paalde, dat de kerken de overheden zullen verzoeken, de feestdag af te schaffen, behalve de Zondag, het Kerstfeest en Hemelvaartdag De Synode van Dordrecht, van 1618 tot 1619 gehouden, bepaalde, dat de gemeenten, behalve de Zondagen, ook het Kerstfeest, Pasen, Pinksteren en de daaropvolgende dag zouden vieren. In 1846 werden door Joseph Cun- dall de kerstkaarten uitgevonden, doch ze kwamen eerst in 1862 te Lon den in zwang. In de geschiedenis werden twee belangwekkende gebeurtenissen op Kerstmis meegedeeld. Op Kerstdag van het jaar 303, gaf keizer Diocle- tianus bevel, tal van Christenen, die bijeen waren, om te brengen. Ze wa ren in een gebouw verzameld; hij liet dit gebouw sluiten en in brand ste ken. Velen kwamen in de vlammen om. Op Kerstdag van het jaar 800, toen Karei de Grote in de St-Pieterskerk te Rome geknield lag, zette Paus Leo III hem een gouden kroon op het hoofd, als een wijding van de vorst tot keizer van het Westen. De aan wezigen begroetten hem toen als imperator. Dichters hebben het bezongèn, Van de schoonheid van het feest verteld. Wonderlijke verhalen hebben de ron de gedaan onder alle volkeren, over de dingen, welke in de Kerstnacht plaats hebben. Verhalen, die bewij zen, welke stemming in het kinder lijke gemoed van de gelovige mens het feest van Christus' geboorte heeft gewekt. Moge ook het komende Kerstfeest een zalig en gelukkig Kerstfeest zijn. KERSTNACHT EN KERSTSTEMMING WILLEN... DE WONDEREN DER NATUUR: DAT VRAAGT DE KERSTSTEMMING «HET WEKELIJKS NIEUWS» Zaterdag 22 Dec. 1951. f7% venster werd gejaagd, werd aan de deur ge tikt en een kinderstem vroeg om toegelaten te worden. Vol medelijden werd het kind, dat beefde van de koude, binnengelaten, gespijzigd en verwarmd en Christiaan bood aan, zijn bed met het kind te delen. Doch nauwelijks had men zich ter ruste begeven, of men hoorde een koor van lieflijke stemmen. In de hut kwam een ongekende glans en terwijl de dag- Auf Weihnachten richtet man Tannen- baum zu Strassburg in Stuben auf. Daran hanchetman Rosen aus vielfarbiges Pa pier, gesnitten Apfel, Zucker Zo vindt men nog in het stedelijk museum te Utrecht een dergelijk wiegje, en uit een werk van Wallich Syvaerts, dat in 1604 werd uitgegeven, lezen we: «Hoe men op kersdach een wieghken met een Beeldeken daarinne, na een cleyn kindeken, ligghende in de luyers gefationeert opt hoch Autaer (van de oude kerk te Utrecht) placht te zetten aende dat d'ouders hare kinderen met een wieghsken ende schelle in de kercke leyden ende als de priester onder de misse, het kindeken op het autaer staende begeste te wieghen ende te singhen: cia, cia, cia(kerstlied) soo vin- ghen de kinderen voort mede an, elck dijne kindeken te wieghen ende met haere schellen, dat de geheele kercke daer van vervult was. Onder de wiegeliederen, die gezongen wer den, releveren we: «Het quamen dry cöninghen uit verre landen, Nu wieghen wij, nu wieghen wij. Sy quamen van Ooste, sy quamen van verre, Nu wieghen wij, nu wieghen wij. Men kan zeggen, dat de wieg, waarmede men in Kerstnacht het Christuskindeke wiegde, uit de Kerstkribbe is gekomen. cius de denneboom aan en hij zeide: <TJw heilige boom zij van nu af de denneboom. Het is de boom, die van de vrede spreekt, want van zijn hout zijn uw woningen gemaakt. Hij is het teken der onsterfelijkheid, want hij is al tijd groen. En hij is de boom van het Chris tenkind, want hij wijst met zijn takken ten hemel. Populair was de kerstboom in Nederland, loner en zijn vrouw en kinderen de deur open den, zagen ze een rij van engelen, en aan de denneboom voor hun huis hingen kostbare geschenken. De dagloner had het Kindeke Jezus onderdak verleend. Elke keer, op Chris tus' geboortedag, was de boom, die steeds groen bleef, vol geschenken. Door een legende is verklaard, waarom Juist de denneboom als kerstboom is uitverkoren. Winfried we kennen hem beter als Bo- nifacius predikte in 735 onder de Saksers. Doch hij had weinig succes. Op een goede dag ging hij door het bos, waarin de eik stond, de heilige eik, aan de god Donar of Thor ge wijd, aan wiens voet werd geofferd. De Sak sers stonden op het punt een kind aan die god te offeren. Hij nam het kind onder zijn hoede, greep een bijl en velde de grote eik. De Saksers stonden verbaasd. Ze verwachtten dat Donar de vermetele zou straffen, doch er gebeurde natuurlijk niets. Toen wees Bonifa- Spanje, Duitsland en Italië. Volgens sommigen zou in Frankrijk het gebruik van de kerst boom bekend zijn geworden in de Frans- Duitse oorlog, toen de Duitsers het Kerstfeest vierden. Doch dat kan niet juist zijn, want reeds in 1840 had de hertogin Helena van Orleans ze was een prinses van Mecklen burg in de Tuileriën een grote kerstboom opgericht, welke dadelijk veel navolging vond. Ook keizerin Eugenie richtte, natuurlijk Vóór de oorlog van 1870, een kerstboom op. Men zou kunnen zeggen, dat de Duitsers de kerst boom in Frankrijk populair hebben gemaakt. Koningin Victoria liet in 1840 een kerstboom met geschenken opstellen, welke niet minder dan 10.800 gulden kostte, terwijl in 1847 de hertog van Norfolk een kerstboom deed op richten voor de families van zijn personeel, welke boom met geschenken een bedrag van f 60.000 eiste. Volgens sommigen heeft men het ontstaan van de kerstboom aan het volgende te danken: Het was de gewoonte van de gelovigen in de Kerstnacht kaarsen naar de kerk mede te nemen ter ere van het Christuskind. Ze wer den ontstoken en door de kerkdienaren op ijzeren luchters bevestigd, welke de vorm van een pyramide hadden. De hoofdzaak werd dus niet de kerstboom, doch de kaarsen en de kerstboom moesten de luchters voorstellen. Het staat vrijwel vast, dat in Straatsburg de eerste kerstboom van Duitsland werd op gericht, tussen de jaren 1582 tot 1604. We lezen in de «memorabilia»:

HISTORISCHE KRANTEN

Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1951 | | pagina 9