VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad Eerste Jaar. Zaterdag 24" April 1886. Nummer 1T. IJzeren weg. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 4 fr. per jaar voor de stad. 4 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 2 fr. 50. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers vo^r arljkels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor liet buitenland worden ontvangen door den Office de Publicilé, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnalitel ten bevattende worden niet opgenomen. Vertrekuren van IJperen naar Poperinghe, 6-50 9-09 - 10-00 12-0/ 3-00 Buitenlandsch nieuws. De toestand in het Oosten. De heer Routzoff, gezant van Rusland is maandag uit de grieksche hoofdstad naar Livadia vertrokken, om er keizer Alexander over den toestand in te lichten. Hij zal twee weken afwezig zijn. Men hecht een groot belang aan de reis. Tot op heden hebben de vreemde vertegenwoordigers bij de grieksche regeering geene onderrichtingen over een ultimatum ontvangen. Ook de russische ge zant te Constantinopel begeeft zich naar Livadia, Lord Rosebery heeft, in eene bijeenkomst met den zaakgelastigde van Griekenland, den hèer Genadios, krachtdadig verklaard dat de mogendheden niet langer de uittartingen van Griekenland zullen dulden, die een gevaar voor den vrede van Europa zijn. Hij heeft er op aangedrongen dat Griekenland zicli on- middelijk aan de vraag der mogendheden om te ontwapenen zou onderwerpen, er bij voe gende dat deze niet langer meer zullen wachten om handelend op te treden. De heer Genadios heeft onmiddelijk die beduidenisvolle verklaring naar Athenen overgeseind. Rustem pacha heeft aan lord Rosebery eene depeche der turksche regeering over handigd, luidende dat er bewegingen van troepen op de grieksche grens plaats hebben, waarschijnlijk met het doel om eene botsing te verwekken. Drie engelsche oorlogschepen maken zich bereid om Portsmouth te verlaten, ten einde de engelsche vloot in de Middenlandsche zee te gaan vervoegen. Eene depeche uit Athene, van gisteren, meldt dat er in den nacht van woensdag tot donderdag turksche voorposten genaderd zijn om de Grieken te verdrijven, die te Prophet- chalil, in Thessalie, versterkingen maakten, ofschoon die plaats zich op de onzijdige lijn bevond. De Turken werden verdreven. De Grieken hebben drie standplaatsen op de turksche grens bezet en twee kanonnen buit gemaakt. De grieksche regeering heeft ech ter onmiddelijk bevel gegeven om die stand plaatsen terug in het bezit der Turken te stellen. De koningin van Spaiye. De moeder - der koningin-regentes van Spanje, aartshertogin Elisabeth van Oosten rijk, is gisteren te Madrid aangekomen. De Gaceta meldt dat de koningin in de negende maand harer zwangerschap verkeert. Indien zij van eenen zoon bevalt, dan wordt deze erfgenaam van den troon en vervallen de rechten der tegenwoordige kroonprinses, oudste dochter der koningin. Rome. In het Vaticaan heeft met groote plechtig heid de inzegening plaats gehad van eene nieuwe klok voor de kerk van Santa Maria Maggiore. Voor den Paus was een prachtige troon opgericht, bekleed met eene zilverwit te stof. Aan weerszijden van hem zaten de kardinalen. Met zout, water, gewijde olie en reukwerk in overvloed is de nieuw klok be strooid, begoten en gezalfd geworden. Rusland. In de stad Belyjgouvernement Smolensk zijn zondag honderden woningen door brand vernield, terwijl ook onderscheidene perso nen in de vlammen zijn omgekomen. Zulke meesters zulke knechten. Volgens het schijnt heeft Golaert voor het ontwerp Dumont en coterle gestemd, al leenlijk om de boeren te voldoen, en niet uit eigene overtuiging, aangezien hij persoonlijk vaneen ander gedacht is. Daarom wordt hij in zeker blad onzer stad geprezen. Wat had Bara gelijk, toen hij den katho lieken in de Kamer toeriep: Gij zijt de poesjenellen der geestelijkheid! Geen woord was bekwaam beter hunne handelwijze naar waarde te oordeelen en te schandvlekken. Ziedaar een man, die het gevoelen zijner kiezers of machtgevers, op zulke belangrijke kwestie niet deelt en die; om zijn mandaat te mogen behouden (of liever de '200 gulden per maand), afstand doet zijner persoonlijke, eigene zienswijze en tegen zijne overtuiging stemt! Hoe zijn zulke dingen op de wereld mogelijk? Bestaat er wel plattere platbroe- kerij? Een vertegenwoordiger van het Bel gisch Parlement verloochent zijne zienswijze tegenover die eener groep Voormezeelenaars, die hem zijn mandaat toewierpen. Bij men- schen, met het gevoel van eigenwaarde bezield, gebeuren zulke zaken niet; want indien men het met zijne lastgevers, d. i. de kiezers aan 42 fr. 32, niet t'akkoord is, geeft men zijn ontslag. Een vertegenwoordiger moet vooral met zijne kiezers eene gelijke zienswijze deelen, of de plaats voor anderen overlaten! En zeggen dat er schrijvelaars van zeker klerikaal papier dat spelleken van wit en zwartja en neen prijzen, loven, goedkeuren Welke platbroekerij voor eenen droogen- broodschrijver: hij ook staat zijn persoonlijk oordeel en gevoel af, om onvoorwaardelijk toe te juichen, goed of slecht, alles wat de klerikale meesters of patroons verrichten. Daarom loopt men niet alleen in een ander mans gareel, maar men zit met armen en beenen in de klem van eenen gebrilden pa cha, die door zijn voorgaande wel dien naam verdient. Hebt ge 't beet?... Men zal wel protesteeren, en zeggen: Ik schrijf uit overtuiginge en om voor mijne kinderkens, waarvan iiet jongste mij bol- hoorde schreeuwt, een stukje brood te win nen en pattati en pattata... Maar Zondag laatst verwachtten wij van dien man met overtuiginge - een oordeel over den ge- brilden pachagoed- of afgekeurd; het is nog te komen en men zendt ons wandelen met te zeggen: onze pacha bekommert zich om uwe zienswijze niet! Altijd hetzelfde antwoord, gelijk voor de katholieke Wacht, voor den prijskamp der lagere scholen, enz: Dat gaat u niet aan, elk in zijne keuken en er is geen nieuws gieriger personaadje, dat meer in onze rapen zit, dan het katholiek (neus) orgaan van het arrondissement Een kaakslag. Colaert, onze groote en onsterfelijke Co- laert, riep eens in volle Kamer der volks vertegenwoordigers dat Mijnheer De Ridder, leeraar bij de hoogeschool van Gent, een professor was van politieke taster. Dit zeggen in de Kamer, waar men de wreedste vrijheid geniet onder dat opzicht, was veel gemakkelijker dan het elders te durven herhalen, want M. De Ridder zou de kosten van die politieke lastertaal niet betaald hebben! Nu, het Staatsbestuur keurt volkomen de leerstelsels van den heer De Ridder, een uitstekend professor van huishoudkunde, goed, aangezien het hem benoemt in de groote kommissie tot liet nasporen der kri- sisoorzaken en der middelen van verbetering van den toestand. Het klerikaal Staatsbestuur, goede vriend van onzen vriend Colaert, geeft aan den heer De Ridder een bewijs van vertrouwen en hoogachting, en wreekt hem op de aan tijging van onzen vertegenwoordiger. Arm Vlaanderen. De Belgique judiciaire geeft ons een belangrijk artikel over de rechterlijke statis tiek sedert 1830. De schrijver er van is een rechter bij het Beroepshof van Gentde raadsheer Van Alieynnes. De cijfers en de gevolgtrekkingen, die in dat artikel voorkomen, ontleenen eene bij zondere be teekenis aan de beweenlijke ge beurtenissendie onlangs in Henegouwen plaats grepen. Zij toonen opperbest al het schuldige van het gedrag van hen, die de ontwikkeling, de uitbreiding van het volks onderwijs tegenwerken. Zij doen daarbij nog klaar en duidelijk zien in hoe geringe mate de invloed van Kerk en Godsdienst in staat is om den vooruitgang en de verbete ring der zeden te waarborgen. Zoo er ergens een land of eene streek bestaat, waar de samenleving volgens liet ideaal, door de Kerk gedroomd, ingericht is, het zijn wol onze beide Vlaanderen. In deze door den hemel gezegende streken is de ge leerdheid eene zeldzaamheidde kloosters zijn er talloos en de priesters almogend. Zoo de vrijheid van drukpers de vernielingen aan richt, waarvan men haar beschuldigt, het is elders, want in onze viaainsche dorpen zijn enkel die dagbladen gelezen, welke de Kerk aanbeveelt. Buiten de afgevaardigden van Gent, zijn al de vertegenwoordigers en sena- teurs volbloede klerikalen. De liberale pro vinciale raadsheeren zijn bijna zoo raar als de blauwe honden geworden. In de over- groote meerderheid der gemeenteraden is liet de pastoor, die er liet hooge woord voert. Nergens ook genoot de schoolstrijd, door de bisschoppen verwekt, zooveel en zoo volle- digen bijval als in die gelukkige provinciën. Alles schijnt dus te zeggen dat de beide Vlaanderen, onder opzicht vau strafbaarheid, eene gelukkige tegenstelling met het overige van 't land zouden moeten opleveren. Zij behoorden veel zedelijker te zijn en de moordpogingen, de aanslagen op den eigen dom zouden er veel zeldzamer dan ergens elders moeten plaats grijpen. De cijfers, door den lieer Van Alieynnes aangehaald, bewijzen juist het tegenoverge stelde van die veronderstelling. Het bestrek van liet Gentsch Beroepshof, dat sinds 1839 gemiddeld 642.108 inwoners min geteld heeft dan dat van 't Brusselsch Beroepshof, heeft nogtans 437 ter dood veroordeelingen en 445 veroordeelingen tot eeuwigdurenden dwang arbeid opgeleverd, dus tezamen 882 veroor deelingen tot de zwaarst mogelijke straffen; terwijl dat van Brussel ons enkel 307 ter dood veroordeelingen en 412 veroordeelingen tot eeuwigdurenden dwangarbeid verschatte, dus een totaal van 7 i9 veroordeelingen tot de zwaarste stratïen. Dat van het Beroepshof van Luik, dat en kel 233,138 inwoners min telde, heeft enkel 122 ter dood veroordeelingen en 176 veroor- deeligen tot eeuwigdurenden dwangarbeid moeten bestatigen, dus in 't geheel 298. Men stelt van een anderen kant vast dat de zwaarste veroordeehngen overal in getal verminderen, buiten in onze zeer katholieke Vlaanderen, waar men de tegenovergestelde strekking waarnemen moet. Ziedaar, waar de klerikale opvoeding en de invloed van Godsdienst en Kerk ons naar toe leiden! Arm Vlaanderen Herinrichting der Burgerwacht De heer Maréchal, luitenant-generaal, algemeen inspecteur der burgerwachten van het koninkrijk, heeft, naar sommige dagbladen melden, een wetsontwerp tot her inrichting der burgerwacht naar den minis ter van binnenlandsche zaken gezonden. Ziehier den noodzakelijken inhoud van dit ontwerp. De burgerwacht zou jaarlijks worden ge vormd tusschen de manschappen der lichting, die niet bij het leger werden ingelijfd, en tusschen diegenen, wier diensttijd is geëin digd. Zij zou worden verdeeld in drie afdeelin- genvan 20 tot 30, van 30 tot 40 en van 40 tot 50 jaren. Op die wijze zou men een effectief van 120,000 mannen bereiken. Men zou de burgerwacht inrichten in al hoofdplaatsen van kantons en in al de ge meenten, die ten minste 3000 zielen tellen. Deze gemeenten afgezonderd of vereenigd, zouden kringen van aanwerving vormen, wier vereeniging bataljons zouden uitmaken, die de hoofdplaats van het kanton tot zetel zouden nemen. Drie of vier bataljons zouden een legioen vormen, onder het bevel van eenen kolonel. De verschillige legioenen van elke provincie zouden staan onder het bevel van eenen generaal. Al deze opperofficieren zouden worden geplaatst onder de bevelen van den luitenant-generaal-inspecteurdie zelf zou afhangen van den minister van binnenland sche zaken. In elk legioen zou er eene onderrichtings compagnie bestaan, onder de bevelen van eenen kapitein-leeraar, die door den koning zou worden benoemd. Deze kapitein zou daarvoor eene vaste jaarwedde genieten. De wachten zouden jaarlijks aan twintig krijgsoefeningen deelnemen. Degenen die van de onderrichtingscompagnie deelmaken, zou den daarenboven, in een daartoe bestemd lokaal, 's avonds, driemaal per week bijeen komen. Ieder wacht zou jaarlijks een zeker getal kardoezen, door een reglement te bepalen,op de schietbaan moeten verschieten, om alzoo de behandeling van het geweer te leeren. De wachten wiens krijgsonderriclit vol doende zou zijn en die zich door oppassend heid, iever of behendigheid in het schieten onderscheiden, zouden worden benoemd tot wachten van eerste klas. Zij zouden een rooden galon op de linkermouw dragen en van de helft der oefeningen worden ontsla gen. Er zou te Brussel eene bijzondere commis sie worden ingesteld, die zou gelast zijn met de kandidaten te onderzoeken, die zich voor den graad van officier aanstellen. Is hunne bekwaamheid voldoende en hunne deftigheid bewezen, dan zou de commissie hun een diploom afleveren. Alleen de dragers van dit diploom zouden kiesbaar zijn tot officier. De compagniën zouden de officiers kiezen. De hoogere officiers zouden worden be noemd door den koning. De serjanten en kaporaals zouden worden benoemd door den bevelhebber der wacht op het voorstel van de bevelhebbers der compa gniën en der bataljon-oversten. De opperbevelhebbers en de korpsoversten zouden de inrichting van bijzondere korpsen aanmoedigen. Er zouden gunsten worden toegestaan aan hen, die er deel van maken. Deze koi'psen zouden worden geplaatst onder de bevelen van den commandant van liet legioen der plaats, waar deze vrijwilligers korpsen zouden worden gevormd. De hulpmiddelen der burgerwacht zouden bestaan: 1° uit het budjet der wacht2° uit eene belasting, door de wet te bepalen, en die zou moeten worden betaald door al dege nen, die van de wacht geen deel maken, als ook door elke familie, die er niet bij is verte genwoordigd. In oorlogstijd, zou de burgerwacht, als zij onder de wapens wordt geroepen, onder de bevelen staan van den minister van oorlog. Indien de verplichtende persoonlijke dienst voor het leger wordt aangenomen, zegt de opmaker van dit nieuw ontwerp, zou de 2e lichting der burgerwacht, waarvan de mili- cianen, wier diensttijd uit is, insgelijks zou den deelmaken, versterkt worden door afge- HET WEEKBLAD 4-00 6-25 9-05 9-58. Poperinghe-Hazebrouck, 6-50 12-07 6-25. Houthem, 5-30 8-20 11-16 5-20. Komen, 5-30 8-05 8-20 9-58 10-10 -7- 11-16 2-41 2-53 5-20 8-58. Komen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 -2-53 8-58. Rousselare, 7-4510-45 12-20 4-10 6-30. Langemarek-Ostende, 7-23 12-22 3-58 6-22. Kortrijk, 5-30 8-209-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Brussel5-30 9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30—- 3-20 11-16 2 41, 5-20.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1886 | | pagina 1