t«"i£.Xstpll,iaerl',ulleM1" b« STADSNIEUWS. Maatschappij Burgerwachten Burgerstand i ichtesoldaten,en eene degelijkheid bekomen, die geene enkele andere schikking haar zou kunnen geven. Ziedaar een plan tot herinrichting der burgerwacht, uitgaande van den heer Maré- chal, zooals het ontwerp over den persoonlij ken dienst uitgaat van graaf d'Oultremont. Het gouvernement bleef volkomen vreemd aan het opmaken van al die militaire ont werpen. Er blijft dus te zien welk onthaal die plannen in de Kamer zullen bekomen. Leugen. Het vuilblcvl schrijft dat Vandersmissen, de klerikale-onafhankelijke volksvertegen woordiger van Brussel, die zijne vrouw doorschoten heeft, zou gezegd hebben De liberale drukpers is de schuld dier moord. Neen, vuilblad, hij heeft gezegd: C'esl un crime que la presse aura sur la con science! De drukpers in 't algemeen, en misschien de katholieke in 't bijzonder, met Vandersmissen op te jagen en op te blazen tot een groot man, terwijl de katholieke associatie van Brussel veel beter zou gedaan hebben, dien mensch nooit uit den schoot der duisternis te trekken, met zijn verleden tegenwoordig en toekomend. Politieke referein. Verleden week ontving Flandria van Brussel de volgende briefwisseling uit IJpe ren: Zondag en Maandag laatst vierden de wer kende leden der Vlaamsche Ster, onder elkander een vriendenfeest, ter gelegenheid van den feestdag des voorzitters en der slui ting van het tooneeljaar. De twee feestjes, op zich zeiven beschouwd, bieden niets bij zonders aan, maar hunne melding is mij een voorwendsel, om eenige woorden over onze stedelijke tooneelmaatschappij te reppen Het letter- en tooneelminnend genoot schap: De Vlaamsche Ster, werd den 19" October 1857, te IJperen gesticht, onder kenzin: "Moedig ondernemend, zonder hoog moed. Deze maatsehappij bestaat uit werkende, bijdragende, beschermende en eereleden .- Door werkende leden verstaat men too- neelisten en muzikanten van 't orkest. Eere leden, zijn degenen, die veel diensten aan de maatschappij bewezen hebben, en om die reden een diploma en eereteeken in haren naam geschonken worden. De bijdragende en beschermende leden zijn de steunpilaren der maatschappij door hunne jaarlijksche omsteliing van 10 of 25 frank. (Daarvoor krijgen zij familiekaarten voor 4 vertoo ningen.) Door toedoen van den minister Alfons Vandenpeereboom schonk de koning een prachtig vaandel aan de IJpersche tooneel maatschappij. Dit koninklijk geschenk is een der rijkste en schoonste standaarden, welke ooit gilden of genootschappen bezaten. De weinig voordeelige geldelijke toestand der maatschappij en hare verre afgelegenheid in een verloren hoekje van Vlaanderen wa ren de oorzaken waarom de Vlaamsche Ster niet in alle prijskampen van tooneel- kunde, als mededingster, optrad. Nochtans heeft zij talrijke onderscheidingen bekomen, waarvan 53 gouden en zilveren eermetalen, welke zij thans nog bezit, benevens talrijke diploma's en lauwerkronen, het onloochen- baarste bewijs leveren: Zoo behaalde zij 16 onderscheidingen te IJperen, 7 te Watou, 6 te Rousbrugge, 6 te Kortrijk, en eene lauwerkroon door de Kortrijksclie bevolking aangeboden, 4 te Eecke, 4 te Poperingke, 3 te Gent, 3 te Meenen, 2 te Brussel, 2 te Veurne, 2 te Deinze, 1 te Roeselare, 1 te Lokeren, 1 te Brugge, 1 te Damme, 1 te Nevele, 1 te Wareghem, 1 te Gulleghem, 1 te Thorhout, enz. De Vlaamsche Ster werd dus in de groot ste Vlaamsche steden, als Brussel, Gent, Brugge, Kortrijk, Roeselare, IJperen, enz. bekroond. Ook mogen wij luidop zeggen dat weinig tooneelmaatschappijen, vooral in West-Vlaanderen de IJpersche overtreffen: misschien geene Ten bewijze liarer werkzaamheid, geef ik hier de reeks vertooningen op, welke gedurende den winter 1885-86, door de Vlaamsche Ster, of voor hare rekening door andere tooneelmaatschappijen, opge voerd werden 1. Thuindagvertooning (ingang vrij en kosteloos voor iedereen; door de VI. St.) Soort bij soort en Schildwacht, dood en duivel. 2. Eerste abonnementsvertoonings (door liet Nederlandsch tooneel van Antwer pen, onder bestuur van M. Vandoese- laer) Suzanna, drama door J. De Vos. De gevolgen van eene leugen, naar liet Duitsch. 3. Tweede abonnementsvertooning (door liet Vlaamsche kunstverbond van Brussel, onder het bestuur van M. Rans) Miss Multon, drama naar liet En- gelsch; Hoe schoon is de Natuur, door F. Vandezande,- De Menschenhater en de Ajuinboer, door Destanberg. 4Derde abonnementsvertooning (door de VI. St.) 7 Lied van Moeder, oor spronkelijk tooneelspel door Antonie: De Vleiers, door P. Geiregat. 5. Vierde abonnementsvertooning.- (door de VI. St.) De huisraad van Lisa,door E. Stroobant; Schrik van Soldaten, door P. Kints; Wit en Zwart, door H. Van Peene. 6. Buitengewone vertooning (door de Fontemisten van Gent, onder het be stuur van M. Be\el) Marie-Anna, of de vrouw uit de volksklas, drama naar het Fransch; Ik of gij. In eenen winter, veertien Vlaamsche too- neelstukken opvoeren is schoon, niet waar? Vierde Concert-Voordracht van het Willems-Fonds. Zondag laatst gat onze stedelijke Afdee- ling de laatste concert-voordracht van het loopend bestuur-jaar. Zij heeft onder alle opzichten de voorgaande winterfeesten over troffen: talrijk publiek, knappe voordracht, flinke uitvoering van het muzikaal gedeelte van het programma, welverdiende bijval voor de medewerkers. Met meer en meer genoegen tellen wij in de feesten van het Willems-Fonds zeer veel vrouwen, die telken keer zoo talrijk opko men. 't Is voorwaar een teeken, dat ze er trek en genoegen in vinden M. J. Taccoen vergastte zijn publiek met een openingstuk voor piano; de heer Mail- liard droeg een vermakelijk kluchtlied voor, en in het tweede deel van het feest, gaf hij, met zijnen vriend Deweerdt, een nabootsend kluchtduo kattenjachl, dat de openhartigste vreugd in de zaal verwekte. Beide kluchtige medewerkers doen het klein tooneeltje zoo nadrukkelijk achter, dat men waarlijk mee nen zou, dat ze, gelijk men gemeenelijk zegt, nog de kaars gehouden hebben. De heeren Coffyn en Delmotte zongen met kunst en klem eenen tweezang De Ridder en de Heremijt, uit liet fransch vertaald door den heer P. P. D. Reeds verscheidene malen had men den wensch uitgedrukt, dien schoonen duo voor een vlaamsch publiek dietsch te maken. Dank aan ons W. F. en aan de welwillendheid van een zijner leden, is die wensch eene wezenlijkheid geworden. M. E. Coffyn droeg met vuur en kracht een nieuw lied voor: Clauwaart en Geus, dat verdient het volkslied der Vlamingen te worden, sinds de klerikalen op het aria van den Vlaamsehen Leeuw de woorden der Schoone ziel van 't kind gezongen heb ben, waarom het nu, door de liberale fla minganten, als verkracht aanzien wordt. Wij kunnen den bestuurraad van onze Willems-Fonds-Afdeeling niet genoeg be danken, ons in een zelfde feest twee kunste naars als de heer Van Elslande, Is prijs van het Koninklijk Konservatorium van Brussel, en de heer Goetinck, le prijs van het Gentscli Konservatorium te laten hebben bewonderen en toejuichen. De heer Van Elslande, bestuurder der maatschappij Welluidenheid van Poperin- ghe, is reeds voordeelig in zijne vaderstad gekend, en wanneer hy ons de gelegenheid geeft een staaltje zijner muziekkundige ken nissen te verschaffen, wordt hij altijd met evenveel vermaak aanhoord, bewonderd, toegejuicht en teruggeroepen. De heer Jul. Goetinck, bestuurder onzer Symphonie(die weleer door het Journal d' Ypres aangevallen werd uit loutere par tijhaat), had zich voor het ijpersch publiek nog niet laten hooren. Bij velen was hij reeds, bij name, als een flink kunslenaar gekend: maar in zijne optreding van Zondag laatst heeft hij zich voorgedaan en laten bewonderen als een kunstenaar van echt allooi, die met gevoel en fijnheid de schoon heden van zijn talent doet uitkomen. Ook barslten daverende toejuichingen los toen de kunstvolle vedelspeler het tooueel verliet, waar hij aanstonds terug geroepen werd door de aanhoudende bravo's zijner vervoer de toehoorders. Eene der redenen waarom men zooveel volk in de feestzaal vereenigd zag, was niet alleen te wijten aan de medewerking der heeren Van Elslande en Goetinck, maar ook veel aan de optreding van den gekenden redenaar Julius Sabbe (ook een goede vriend van het Journal d'Ypres) met zijne puike voordracht: Reinaart de Vos, het epos der burgerij. Het hekelend epos werd door een geeste lijke geschreven, tegen de misbruiken der machtigen, edelen, monniken en klooster lingen. De talentvolle spreker heeft zijn onderwerp veelzijdig behandeld, en de schoonheden uitgepluisd, vooral daar, waar eenige snedige versregels het best de zinspe ling deden uitkomen. Wij kunnen de mooie voordracht in al hare deelen niet ontleden, met den redenaar stap voor stap te volgen; nochtans wijzen wij met hem op een mis bruik dat nog onder het vlaamsche volk blijft bestaan, eerder uit gewoonte en onwe tendheid, dan uit haat tegen onze letter kunde: Inderdaad, hoeveel moeders zijn niet gelukkig wanneer hun kind, met gemaakten ernst en naïeve gebaren La Cigale et la Fourmi afdraait? En nochtans, bij vreemden gaan zij zoeken, wat ten overvloedigste in onze taal te vinden isde fabeltjes, waarin dieren optreden en onzen kleinen zoozeer bevallen, bestaan in onze taal en zijn veree nigd tot een heldendicht, dat alle volkeren uit onze letterkunde overgenomen en ver taald hebben. Dat de moeders dus aan hunne kinderen van de teederste jeugd af, de liefde onzer taal inboezemen met hen vlaamsche fabeltjes en sprookjes aan te leeren S. Een ongeluk. Maandag 11., in den voormiddag, heeft er, op dat deel onzer vestingen, waar men aan het afbreken is, een erg ongeval plaatsgehad. Een werkman was bezig met een aard klomp langs onder uit te halen om ze dan in eens los te scheuren en in den gracht te doen tuimelen, toen eensklaps en op het onver wachts de heele klomp van zelfs afscheurde en op den ongelukkigen werkman neder- plofte. Hij was er, om zoo te zeggen, onder begraven. Met een hout vlot is men hem ter hulp gesneld en toen men hem heel voor zichtig er uit los gekregen had, bestatigde men dat zijn een been geheel verpletterd was. Men heeft den lijder oogenblikkelijk naar het gasthuis overgebracht. Het is een brave werkman, die vrouw en kinderen te kweeken heeft. Nog een ongeluk. Het parket van Kortrijk heeft zich zater dag naar. Moskroen begeven, ten einde er inlichtingen te nemen over een schrikkelijk ongeluk dat daar den vrijdag avond voorge vallen is in het bisschoppelijk collegie. Een jongentje van 6 jaar, Ferré genaamd wiens ouders Rijsel bewonen, speelde in den hof van het gesticht. Op eens krijgt het lust om op den boord van den vijver, die zich in dien hof bevindt, te gaan spelen. Het beklimt de houten boording van den vijver om brood kruimels naar de eenden te werpen. Maar het arm kind helt te veel voorwaarts valt in den plas en verdrinkt. Het is om te ontdekken op wien de verant woordelijkheid weegtvan dat ijselijk ongeluk dat het parket zich ter plaats begeven heeft. Muzikale ochtend. Wij vernemen met genoegen dat de heeren A. Gaimant, A. Ligy, A. Weckesser en E Gaimant, Maandag 20 April, in de groote zaal van den Gouden Arend, een vierde en laatste muzikale ochtend geven zullen. Ons uitgelezen quatuor zal het gewrocht van Gneg uitvoeren, bestaande in 1. Poca andante. Allegro molto ed agitato 2. Romanze. Andantino. Allegro agitato. b 3- Intermezzo. Allegro molto mar- c&to. tart'llm F'nale' Lent°' Presto al 8al* s Middags stipt zal men beginnen. Sterfgeval. Zondag jl. tegen den avond vernamen wij het treurig nieuws van het afsterven van De heer luitenant Spilliaert hart lijks <!e 35 jaren bereikt, en was re,!"*8' met een open rondborstig karakter algemeen geacht, en bemind werd-T-ir eene weduwe met .2 onbejario-e l-i aat achter. Ook heeft iedereen in de ove droefheid van dat hard beproefde hu%r°ole gedeeld en dien edelmoedigen betreurd. ei' diep Woensdag namiddag werd hij beinv.- Talloos was do schaar vrienden <i n- laatste hulde brachten aan hem' ,r 6ene immer als hun besten en edelste'n l&- 2'-' gekend hadden en die nu niet meer was d De stoet was waarlijk indrukwekLs evenzeer om de ingetogenheid ,11/ heerschte, als om de algeineene trein-, o ,er hem kenmerkte. die Op den boord van het gapend eraf zich veel te vroegtijdig ontsloten had nÜT de heer luitenant Noë, eene korte ml kernachtige redevoering uit, die 0D aanwezigen een diepen indruk maakte menige traan langs de wangen bigg«,™ Hadde het mogelijk geweest het hitte wee van dat in rouw gedompeld huisgezin wat te lenigen, zeker zou dien on telbaren stroom vrienden, die allen een blijk va achting voor den dierbaren overledene wil" den geven en die ook toonen wilden lm" innig zij in het lijden dier bedroefde famX deelen,daartoe het best in staat geweest zijn van IJperen. Schieting van Maandag 19 April 1886, Naar de punten. Ligy Albert 2 4 4 5 4 10 Swekels Leon 2 5 5 3 3 19 Lesaffre Auguste 3 3 14 5 Butaye Arthur 3 3 0 4 4 14 Vantholi Henri 3 4 2 3 2 Naar het wit. Vannieuwenhuyse Cyrille. van den 16 tot den 23 April 1886. Geboorten. Mannelijk geslacht 8. Vrouwelijk id. 5. O vei-lij deus. Karei Pettillon, werkman, 79 jaar, wedu- waar van Amelia Mahieu, Meenenstraat. Amelia Maeckelbergh, zonder beroep 53 jaar, echtgenoote van Constantinus'Ma hieu, Meenenstraat. Karei Demares, metser, 45 jaar, ongehuwd. S' Pieters buiten. Leon Spilliaert, luitenant bij het voetvolk, 34 jaar, echtgenoot van Gelina Miiroo' Beestenmarkt. Barbara Fiey, zonder beroep, 76 jaar, we duwe van Karei Desagher, Wenninck- straat. Charlotta Bonvarlé, zonder beroep, 70 jaar, ongehuwd, Sterrestraat. Clemencia Robaeys, zonder beroep, 74 jaar, ongehuwd, Rijselstraat. Kinderen beneden de J jaar. Mannelijk geslacht, 2. Vrouwelijk id. 0. Maandag 26 April, het bureel van den Burgerstand zal alleen open zijn van 9 tot 10 uren 's morgens. Wij lezen in de Chronique van heden 24 April het volgende, dat wij letterlijk over nemen: L administration communale de la ville d l pres, en presence de l'inertie du gouver nement, qui avait promis formellement de commencer, cette année, les travaux d'acbè- einent du canal Lys-Yperlée, n'a pas voulu assumer plus longtemps la responsabilité du manque de prévoyance de nos maltres, car la irontière et la ville étaient parcourues par des bandes d'ouvriers sans travail, malinten- tionnes envers ceux qui leur refusaient l'au- móne. Elle avoté, il y a quinze jours, un pre mier credit de vingt mille francs pour le dé- mantèlement de la ville du cóté de la gare et, aujourd hui, plus de cent ouvrier6 yprois gagnent en moyenne une journée de fr. 2,50. Cet acte de sagesse mérite d'etre signalé au pays; il serait désirable, dans l'intérêt de la classe ouvrière, si éprouvée par la crise industrielle et agricole, que eet exemple füt sum par toutes les administrations commu- nales dout la caisse n'est pas obérée par la loi mauditede 1884. Le gouvernement, qui avait promis plus ae travaux en six mois que les libéraux n'en ont fait durant les six ans qu'ils ont été au pouvoir a prouvé une fois de plus que les reactionnaires, incapables de gouverner le pajs incapables de ramener la paix dans les esprits et bien décidés h ne pas tenir les fal- ïacieuses promesses faites par eux a la veille des élections, ne sont lè que pour faire les affaires du clergé et enrichir les couveats. i. Ons land dat is waarlijk 't gezegende land Voor hen die geen vlaamsch kunnen spreken Zij krijgen een postje van hoogere hand, Al zijn het dan Papen of Leeken. Een fianschman bij voorbeeld, een zwervende rat, Dat is hier een God voor de Walen; Men maakt hem bestuurder van dit of van dat, De Vlamingen zullen betalen. II. Ons leger vreet jaarlijks zoo menig miljoen En 't werkvolk ligt hongrend te sterven Waarom hadden we ook die reserve vandoen Om waalsche offleierkcns te werven t Zij loopen gestreept en gekruist in het goud En spelen ons meesters, die Walen Maar 'tleger vergroot en maar forten gebouwd, De Vlamingen moeten betalen. III. En vragen we ons rechten, dan zegt ons een Waal, Een Selis Longchamp Ge zijt buiters, BudgettenopvretersHij spot met ons taal Én noemt ons verdwaalden en muiters! Ons zaak is voor hem ime cans' de malheur, Un point noir! gewis voor de Walen! De Vlamingen hoeven geen Vlaamsch Moniteur De Vlamingen mogen betalen. IV. Bezie men dien draak, die Colonn' dn Congrès! Wat brokklen, watkankren haar steenen Dat fransche symbooltje van ons liberté Staat langer niet vast op zijn beenen Dan maakt men een ander met steen van chez nou3 Gegrift in de taal van de Walen De Vlamingen zullen alweer avant tont, Die fransche ornamenten betalen. V. Het is nu reeds meer dan de helft eener eeuw, Dat Willem da Ticeede ging loopen; Verfranscht werd dan alles tot zelfs onze leeuw, De Vlamingen moesten 't bekoopen. Wie heeft van 't jaar dertig het beste genot Ons lievende broerkens. de Walen Wij worden verdrukt en beroofden bespot En moeten daarbij nog betalen. VI. VooruitVlaamsche broedersdoch niet met bet staal Vooruit met de fakkel der kunsten Wij willen gelijkheid voor Vlamingen Waal En eischen ons deel in de gunsten. Vooruit. Vlaamsche mannen I dat niets u ontzett', Wij blijven geen knechts van de Walen! En zijn eens de Belgen gelijk voor de wet, Dan zullen wij gaarne betalen. Brussel, april 188(3. Een Vlaming.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1886 | | pagina 2