WOONHUIS YERSCHILLIGE TIJDINGEN. w w YERKOOPING MET EB VE puissenl les libéraux de Bruxelles, doc trinaires, progressistes et radicaux, mieux jnspirés que M. Frère-Orban, s'entendre, se réconcilier et dormer au gouvernement ac- tuel, arrivé par ieurs divisions, le coup de balai qui serait, cette fois, le véritable soula- gement universel. lis auront bien mérité du pays alors, car, en province, letat actuel est devenu intolérable; les infamies qui s'y com- mettent sont tellement nombreuses, que la corde est aujourd'hui Ace pointtenduequelle pourrait bien se casser. X. Men schrijft uit Brussel: Het voorloopig Comiteit, ingericht tot het openen eetrer inschrijviagslijst tot het dek ken der mogelijke kosten van liet bekend geding: Vlaanderen contra D. Coster van Leuven - heeft besloten bedoelde in schrijving enkel te openen na uitspraak door het Hof van Beroep, voor hetwelk dit ge ding nu hangend is. Uit Staden. Onze Tooneelmaatschappij Kunst- en Broedermin geeft, met de welwillende medewerking van de jonge tooneelliefheb- sters mejuffers Ameel en Cuvelier, op Maan dag 26 April, zijnde tweede Paaschdag, ten 7 ure 's avonds, hare vijfde en laatste ver tooning van het tooneeljaar 1885-1886. Dat die laatste vertooning veel bijval ge nieten zal, valt niet te betwijfelen. De vier voorgaande vertooningen hebben maar al te veel bewezen hoe groot de verdienste reeds is van die moedige tooneelmaatschappij. Wie geen ooggetuige is geweest van het- gene waartoe de leden van Kunst- en Broeder-min in staat zijn, kan zich geen gedacht vormen van al het schoone, gevoel volle en lachwekkende, dat zij aan hunne toeschouwers opdisschen. Ook neemt hun bijval immer en altijd toe; bij elke vertoo ning daagt de menigte talrijker en talrijker op en het zou ons niet verwonderen, zoo dezen keer de zaal veel te klein ware. Immers het programma der vertooning is atleraanlokkelijkst, daargelaten de goede faam welke de maatschappij zich heeft weten aan te werven. Wie dus een genoeglijke avond wil door brengen, haaste zich naar het staansche tooneel.om te genieten van De Wolf in 't Hageland, tooneelspel met zang in 3 bedrijven, door Van Peene, en De Visschers van Blankenberghe, tooneelspel met zang in een bedrijf, door Sleeckx. Burgerstand van Poperinghe Tan den 16n tot den 23n April 1886. Geboorten. Mannelijk geslacht. 3. Vrouwelijk id. 6. Overlijden*. Adriaen, Emilius, 15 jaar, bijzonderen. Kinderen beneden de 1 j aren. Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk id. 4. Dood van Mad. Van der Smissen. Mad. Van der Smissen is Woensdag mor- gend, om 7 uur 15 minuten gestorven, in eene bezwijming. Zij was uiterst zwak en heeft eene nieuwe verwikkeling van het pleuris niet kunnen doorstaan. De tijding der dood van mad. Van der Smissen heeft de bevolking van het land pijnlijk getroffen. Men had zich reeds gewoon gemaakt aan het gedacht dat de ongelukkige jonge vrouw zou herstellen; alleen de ingewijden met de geneeskunst hadden kunnen wanhopen se dert zich het etter-pleuris had verklaard. Men mag zeggen dat de hoop der genezing in aller hart was. De bijzondere voorwaar den waarin zij laffelijk getroffen werd door baren echtgenoot, het schrikkelijk lijden dat zij afgestaan heeft hadden haar de deelne ming van iedereen doen winnen en de fouten die zij bedreven heeft doen vergeten. In dit oogenblik dat de dood zijn werk heeft gedaan, is men het eens om "hulde te brengen aan de wetenschap der geneeshee- ren, die baar verzorgd hebben met eene verkleefdheid die van eene hooge menschen- liefde getuigt. Al de operatiën die zij gedaan hebben, zijn uitmuntend gelukt. Het is de zwakheid, veroorzaakt door het bloedverlies en de he vige koortsen, die mad. Van der Smissen hebben weggerukt. Het lichaamgestel was uitgeput. De gevaren van het etter-pleuris zelf schenen bestreden te zijn, maar de arme lijderes was ten einde harer krachten. Mad. Van der Smissen is in volle kalmte gestorven. De temperatuur van 38 graden is daar om het te bewijzen. Sedert twee dagen scheen mad. Van der Smissen den moed verloi-en te hebben. Zij had gevraagd om niemand meer te ontvangen. Madame Van der Smissen zal op het kerk hof van S'-Joos-ten-Noode begraven worden. Woensdag zal er een lijkdienst plaats hebben. De dood van mad. Van der Smissen, zegt La Nation,was de verzoening van den echt genoot met zijne familie. De kleine Madeleine is bij mad. Van der Smissen, moeder van den gevangene, inge nomen. Zij zal bij haar wonen in het prachtig kasteel van Schaarbeek, dat men ziet op het einde eener uitgestrekte weide, als men te Brussel komt langs den Noorderspoorweg. Kapitein Renaud zal waarschijnlijk toe ziende voogd benoemd worden. Mad. Van der Smissen was nauwelijks dood als haar echtgenoot in de gevangenis van St-Gilles er de tijding van kreeg. De bestuurder der gevangenis telefoneerde alle morgenden om het geneeskundig bulle tin van den nacht te kennen. Als Van der Smissen de tijding van het overlijden zijner vrouw vernomen heeft,borst hij in tranen los. Hij heeft dadelijk aan liet parket gevraagd om liet lijk zijner vrouw te mogen zien. Men heeft de familie Renaud geraadpleegd. De heer Leo Renaud, een der broeders van het slachtoffer, heeft doen antwoorden dat als Van der Smissen eenen voet zet in de Groen straat, hij hem dood zal schieten. Het parket heeft aan Van der Smissen niet gevraagd of hij de kans wil loopen om dood geschoten te worden door den broeder dei- vrouw die hij vermoord heeft; het heeft hem eenvoudig geweigerd om bij het lijk zijner vrouw te komen. Het lijdt geen twijfel of de verontwaardigde menigte zou, indien Van der Smissen in de Groenstraat ware gekomen, den moordenaar uitgejouwd hebben. De begraving van mad. Van der Smissen heeft heden zaterdag plaats gehad. Oogsten. Opmerkelijk mag het wor den genoemd, dat er om zoo te zeggen geen dag voorbijgaat, waarbij niet in een of ander gedeelte der aarde het nuttigste ge was, 't welk zij voortbrengst, namelijk granen, wordt geoogst. In Januari, wanneer bij ons veld en akker in den regel met sneeuw en ijs zijn bedekt, wordt in Australië en Nieuw-Zeeland, over het grootste gedeelte van Chili en in eenige streken der Argenlijsche republiek, de graan schoof in de schuren gehaaid. In Februari wordt die arbeid aangevangen in Oost-Indië en in Opper-Egypte, en allengs in noordelijke richting voortgaande, eindigt er de graanoogst in de laatste dagen van Maart. Langs de kust van Egypte is het graan rijp voor den oogst in April, zoomede in Cyprus, in Perzië, Klein Azië, Mexico en op het eiland Cuba. Mei is de maand, waarin liet goudgele graan van den akker wordt gehaald in Algerië,Centraal-Azië, Japan, Midden China, Marokko, Texas en Florida. In Juni worden de graanvelden ontbloot in de Donau-Vorstendommen, Hongarie, Turkije, Griekenland, zuid-Rusland, Italië, Spanje, Portugaal, het zuidelijk gedeelte van Frankrijk, Californië, Oregon, het zui den van de Vereenigde Staten van Noord- Amerika, achtereenvolgens in Lousiana, Mississipi, Alabama, Georgië, de Carolina's, Tennessée, een gedeelte van Virginië, Ken tucky, Kansas, Arkansas, Utah, Colorado en Missouti. Juli schenkt rijpe granen in Duitschland, Oostenrijk en een gedeelte van Hongarie, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Rusland, Polen, in een groot gedeelte van Engeland, in Oregon, Nebraska, Minnesota, Wiscon sin, Iowa, Indiana, Michigan, Ohio, New- York, Nieuw-Engeland, Virginië en Opper- Canada. In Augusti valt de graanoogst in Neder land, België, een gedeelte van Groot-Britan- nië, Denemarken, de landen van de Iludsons Baai, Beneden-Canada, Columbië en Mani toba. September schenkt den graanoogst aan de bewoners van Schotland's zuidelijk ge deelte, Zweden, Noorwegen, noordelijk Rusland en in deze maand vangt ook de maïsoogst aan in Noord-Amerika. November is de tijd voor den graanoogst in noordelijk Australië, Peru en Zuid-Afrika en in December valt de oogsttijd in Chili, Birma en Zuid-Australië. Eene schoone toekomst lacht ons tegenIn 1884 werd de geheele kies strijd gevoerd onder het geroep: Weg met de belastingen! En overal werd verteld dat de klerikalen een rijk van welvaart en voor spoed zouden doen ontstaan, zooals men het nooit gedroomd had. Ziehier eenige cijfers over dien onmete- lijken voorspoed 1° De rechtstreeksche belastingen hebben in het gezegend jaar 1885 de som van vier miljoen jr. min opgebracht dan de bera mingen. 2° De onrechtstreeksche belastingen brach ten 6 miljoen min op dan de begrooting voorzag. 3° Niettegenstaande de kolossale bewe ging, door de wereldtentoonstelling van Antwerpen veroorzaakt, brachten de ijzeren wegen ook 5 miljoen te weinig op. En nogtans wordt er in de begrooting, en bijgevolg voor de uitgaven, rekening gehouden van de opbrengst der nieuwe belastingen. Voor 1886, zal het, naar alle waarschijn lijkheid, nog slechter gaan; want nu zullen ook het grootste deel der gemeenten hunne financiën in zeer slechten toestand hebben. Leve Beernaert! roept het klerikale leger, en de echo antwoordt: lastenbelalers aan uwe beurs! De Nationale Bank heeft nieuwe banknoten van 500 fr. uitgegeven. Die bank noten zijn kleiner dan de oude en zij ver schillen niet genoeg van kleur met die van 100 frank, waarmede zij zeer gemakkelijk kunnen verward worden. Van alle kanten rijzen daartegen reklamen op. VoorspeHing van een droogen zo mer. Volgens het wetenschappelijk over zichtsblad del et Terre mogen wij ons heel waarschijnlijk aan eenen droogen zomer verwachten, omdat de Februarimaand zeer weinig regenachtig is geweest. Men heeft inderdaad, door zorgvolle statistieken vast gesteld, dat, sedert 1833, de droogte menige maanden aangehouden heeft telkens dat de regen in Februari beneden de helft van het middelmatige voor deze maand is gebleven; de tijden van droogte verschilden van twee tot zes maanden. Het zal belangrijk zijn vast te stellen of wij in 1886 eene nieuwe bekrachtiging dezer wet zullen hebben, welke, sedert 53 jaren, nooit gefaald heeft. Over eenige dagen werden 's nachts in de buitenwijken van Parijs, vele roode plakkaten aangeplakt, die het volgende te lezen gaven; Leve de werkstaking! Weg met het ka pitaal! Levende werklieden-afgevaardigden! Aan de galg met de kapitalisten en de bur gerklasse De policie-dienaren seheurden natuurlijk des morgends de plakkaten af. Sedert eenigen tijd werden gelijksoortige plakkaten aangeplakt. Tot dus ver heeft echter de policie de personen, die ze op de muren hechten, niet kunnen opsporen. Verkeerd begrepen. Ik moet u wat in vertrouwen en onder het zegel der streng ste geheimhouding meèdeeien. Ik heb drin gend honderd frank noodig Heel goed 1 Ik zwijg als het graf en heb niets gehoord De pompiers te Londen. In eene stad waar er jaarlijks gemiddeld twee dui zend branden uilbersten, zonder de schouw- branden te rekenen, die twee maal zoo groot zijn, is het geheel natuurlijk dat de uitrus ting der pompiers de bijzondere aandacht der overheid getrokken heeft. Ook heeft men niets verwaarloosd om de inrichting van de fire brigade, zoo heet men het korps pom piers te Londen, zoo volmaakt mogelijk te maken, het bestaat slechts uit 550 mannen, voor liet meestendeel uit het scheepsvolk aangeworven. Niettegenstaande het klein getal firemen (pompiers), waarvan de ver knochtheid en de behendigheid boven allen lof staan, dank zij de volmaaktheid van hun tuig en inrichting, zijn zij voldoende om de groote wereldstad, die het meest aan de grootste gruwelen blootstaat, te vrijwaren. Er zijn te Londen 53 posten of stations tus- schen dewelke het volgende materiëel ver deeld is: 153 brandspuiten waarvan 38 met stoom, drie vlottende spuiten voor den dienst der docks, de magazijnen en stapelplaatsen die zich langs de boorden der Teems bevin den; 137 fire escapes of reddingsladders, op tweewielige rijtuigen opgetimmerd, worden alle avonden op verschillige plaatsen der stad geplaatst en ieder door een pompier bewaakt: 44 pakwagens, 2 sleepbooten en eene menigte paarden. Om de verschillige posten met elkander te verbinden, zijn er omtrent 320 kilometers telegrapkischen draad en een tiental voorname teleplionen; eindelijk, zijn er nu op alle punten der stad alarmtoestellen, waarvan liet voldoende is op een knop te duwen om den naastgelegen post, in geval van brand, te verwittigen. Het onderhoud der brigade beloopt tot de som van 1,325,000 franks, waarvan 375,000 door de Verzekerings Maatschappijen gele verd worden, die er groot belang bij hebben de onheilen te voorkomen; 250,000 franks door het Staatsbestuur en liet overige door de belastingschuldigen. Dat is eene les voor ons allen. Wij ook, in België, zouden de Verzekerings Maatschap pijen in de onderhoudskosten der pompiers en hun materiëel moeten doen tusschenko- men, of wel dat de gemeenten zich zeiven verzekeren en zij zullen er belangrijke mid delen in vinden die nu door de Verzekerings Maatschappijen opgestreken worden. Lokerenden 23 oogst. M. Pelerin, apotheker, rue de l'Ecuyer, te Brussel. De ondergeteekende verklaart genezen te zijn, door de Zwitsersclie Pillen, van eene maag kwaal, waarvan hij 25 jaar lijdende was. Joseph Dumortier. Tandheelkunst van ivf en Mme M. Meier, Chirurgijns-Tandmeesters-Specialisten, Moskroenstraat, 2, Kortrijk. Een schoon gebit is het schoonste sieraad der vrouw; daarenboven, is een zuiver en regelmatig gebit voor iedereen de bijzonder ste zaak voor het behouden eener goede gezondheid.Ongelukkiglijk neemt de burgerij daar weinig acht op, uit reden van spaar zaamheid, bij de kinderen bezigen vele tand meesters geen ander middel tegen de tandpijn dan de uittrekking, en hedendaags is uittrek ken geen genezen meer. De zuivering, de genezing zonder uittrekken, de emaillering hebben hedendaags de eerste plaats ingeno men onder al de middelen van genezing. Mr Mme M. Meier,chirurgijns-tandmees ters specialisten en leeraars in hunne kunst, Moskroenstraat, 2, Kortrijk, hebben het eerst in Belgie de nieuwe grondstelsels inge voerd. Ook ziet men dagelijks menigvuldige zieken zich bij hen begeven, om zich den mond en het gebit te doen verzorgen. Het is eene dame, gediplomeerd in heelkunde voor de tanden, door de belgische gezondheids commissie, die gelast is met dezen dienst, welke een buitengewoon geduld en de groot ste voorzichtigheid vordert, voor dewelke alleen eene vrouw vatbaar is. Moskroenstraat, 2, Kortrijk. Tarwe Rogge Haver Erwten Boontjes Aardappels Boter 6,600 2,300 1,400 700 1,200 6,000 11,350 3 t 1 19,00 15,87 17,50 21,50 17,50 7,00 275,00 8,800 3,400 1,500 000 800 7,000 14,300 19,25 15,75 18,50 00,00 20,75 6,50 275,00 H N van een T IJ PEREM. Met het houden van 2 zitdagen, wan- of den tweeden voor den OVERSLAG op Woensdag 28 derzelfde maand, telkens om 3 uren namiddag, ter herberg den Zwarten Leeuw, in de Boesinghestraat, te IJperen, zal Meester Fioribert - Augustin TITECA, notaris te IJperen, publiekelijk te koop aanbieden het volgenbe goed STAD IJPEREN. Westkant der Hondstraat. Gebruikt door den verkooper sieur Allewaert. Handslag met de geldtelling 1/2 Instelpenning te winnen. De tijtelen van eigendom en de ver- koopingsvoorwaarden berusten ten kantore van voornoemden notaris TITECA, te IJperen, Elverdinghe- straat. Elk zegge het voorts. GRANEN, ENZ. o 2- o middenprijs per 100 kil. Vefkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kilo 3 co Oo CO w *1 00 00 O M «-I Een groot Woonhuis, voor dezen gediend hebbende voor Meubelmakerswinkel, met deszelfs Erve, staande en gelegen te IJperen, aan de west zijde der Hondstraat,aldaar geteekend nummer 40, palende zuid 't huis en erve van sieur Louis Du- pont, west den eigendom van d'heer Napoleon Meersseman, en noord het huis en erve van sieur Louis Descamps. Nota. Dit huis is te zien den Maandag, den Woensdag en den Vrijdag van iedere week, van 9 uren 's morgens tot 6 uren 's avonds.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1886 | | pagina 3