Meubilaire VOORWERPEN Burgerstand a w a 3 KOOPDAG te Yperwijk Watermolen Le scherzo est remplacé dans ce quatuor par un intermezzo qui luiemprunte son allu re rythmique. Dans cet intermezzo, Grieg procédé complètement par canon: Les quatre parties se suivent, se reprennent, reeommen- cent et finalement se rattrapent au dernier accord. Le trio de rigueur, dans le scherzoest ici un air -populaire scandinave, également tra- vaillé par canon: c'est extrêmement curieux. he final a les proportions et les allures d'un veritable ballet. On y sent partout une cadence chorégraphique dans ce final reparaissent les accords aux sonorités étran- ges et les modulations bizares, qui foisonnent dans l'introduction. Cependant ce final est bien plus limpide et plus clair que l'introduc tion: il produit un effet colossal, que 1'on s'imagine diflicilement être rendu par quatre instruments a cordes. En somme et en général une oeuvre gran diose et superbe que tout ce quatuor, et qui démontre que Grieg doit compter au nombre des grands compositeurs modernes. Ce quatuor a été rendu avec une exactitu de de nuances et un entrain extraordinaires. Aussi rarement entendra-t-on pareille exécu- tion d'un pareil quatuor. L'audition de Lundi est, paralt-il, la dernière de la saison; mais nous espérons que bientót une nouvelle série d'auditions nous permettra de faire plus am ple connaissance avec les ceuvres des grands maitres. En attendant nous adressons aux exécutants toutes nos félicitations et tous nos remerclmenU pour les séances qu'ils nous ont si gracieusement offertes et surtout tous nos espoirs pour une nouvelle et prochaine campagne classique. van den 23 tot den 30 April 1886. Geboorten. Mannelijk, geslacht 4. Vrouwelijk id. 2. Hu wellj leen Emiel Ryckelynck, plafonneerder, en Maria Boudry, zonder beroep. Renatus Comyn, toeziener in het weezenhuis en Maria Vanaecke, kantwerkster. Polydoor Garreinletterzetteren Maria Heughebaert, dienstmeid. Overlij dens. Rosalia Bekaert, zonder beroep, 55 jaar, ongehuwd, Rijke Clarenstraat. Mathilda Dekeirel, herbergierster, 75 jaar, weduwe van Karei Vanhove, O.L. V.straat. Virginie Vermeersch, zonder beroep, 72 jaar, weduwe van Paulus Lepla, Bollingstraat. Adèle Vandenbulcke, kantwerkster, 66 jaar, weduwe van Theodoor Joseph,Mondstraat. Emma Matton, zonder beroep, 15 jaar, onge huwd, Meenenstraat. Mathilda Vander Marliere, zonder beroep, 26 jaar, ongehuwd Diksmuidestraat. Maria Aernout, zonder beroep, 65 jaar, echt- genoote van Petrus Gatteeuw, St-Janstr. Kinderen beneden de 7 jaar. Mannelijk geslacht, 2. Vrouwelijk id. 1. Uit Staden. Over acht dagen schreven wij dat onze Tooneel maatschappij - Kunst- en Broeder min op maandag, 2" Paschdag hare 5dl> en laatste vertooning ging geven en dat, gezien het aanlokkelijk programma en de goede faam onzer tooneelisten, die reeds einde en verre gekend zijn,het niet te betwijfelen viel of dat avondfeest druk bezocht ging worden en veel bijval genieten. En wij hebben ons niet teleurgesteld ge vonden. Ja, onze verwachting is nog verre overtroffen geweest. Niettegenstaande de tooneelzaal nog al merkelijk vergroot is en zoodanig geschikt dat er nu veel meer volk binnen kan, was zij maandag laatst toch nog veel te klein. In de gansche zaal had men geenen knikker kunnen werpen, zonder dat hij op het hoofd van eenen lieven heer of eene beminnelijke dame terecht kwam. Men zat er geperst als haringen in eejie ton. Wij kunnen den herder der parochie niet genoeg bedanken voor de ruchtbaarheid welke hij op Zondag 11. in zijnen stoel van waarheid, aan de vertooning gegeven heeftde poging is mot den besten uitslag bekroond geweest. Al wat te Staden maar puik heeten mag was daar. Voeg daar bij eene talrijke schaar liefhebbers en kenners uit Roeselare, Thou- rout, Hooghlede, Diksmuide, IJperen, u een woord uit al de omliggende steden en dorpen, en het zal dan misschien mogelijk zijn in een gedacht te vormen van den ongehoorden bij val, welken de laatste tooneelvertooning te Staden verwekt heeft. En hoe kan het anders. Hebben de staênsche tooneelliefhebbers niet bij elke vertooning honderden blijken gegeven dat zij het met de kunst wel mee- nen en dat zij die beoefenen op eene wijze en met eene liefde,die hun rasse vorderingen op dat gebied moeten doen maken? Hebben zij geen opperbest en met smaak geschikt too neel? Zijn hunne kostumen niet liet zinde lijk en frisch? En hun voorzitter dan, M. E. C. is hij geen verlicht man, die, onder op zicht van muziek en tooneel voor niemand onderdoen moet? Is hun Tooneelmeester M. G. M. geen ijver- en kennisvol man? Voeg daarbij eene reeks tooneelisten, waaronder men al de noodige elementen aantreft om een degelijk, en wezentlijk goed volkstooneel in leven en stand te houden. Daarenboven zien wij immer eene Dame nevens de piano, wanneer de heer K. Cuvelier,de onvermoeide voorzitter de zangen van het tooneel bege leidt en deze liefderijke dame heeft, evenals haren echtgenoot,alles veil voor het welsla gen van het tooneel en zij aarzelt zelfs niet een milde hand toe te steken, wanneer het er op aan komt het tooneel wel te doen ge lukken. Dat alles is voldoende om tot de beste der uitslagen te komen en al het goede te stich ten, waartoe een welingericht volkstheater geroepen is. In de Wolf in het Hageland en de Visschers van Blankerberghe hebben de staênsche tooneelisten nog eens te meer be wezen dat er onder hen kunstenaren zijn, die voor geene betaalde akteurs hoeven achteruit te deinzen, Vangen wij met de vrouwenrollen aan. De beminnelijke Juffers Isa en Alida hebben hunne wederzijdsche rollen met smaak en talent vertolkt. Zij beide hebben blijken van veel aanleg gegevenzij zijn er in haar schik, haar spel en gebaren zijn niet over dreven. Hare taal streefde de beschaafde heel nabij en hare houding was heel gepast. Wij voorzeggen dat, met nog een jaar studie, gij u met tooneelspeelsters van beroep, zooals van Mechelen, Gent en Brussel, moogt ten strijde begeven. Voor haar beide dus een driedubbel pro ficiat 1 Al de mannenrollen, vooral de hoofdrollen, hebben ook in niets te wenschen gelaten. Meer dan eens reeds hebben wij bijna al de spelers besproken en nog eens moeten wij zeggen dat zij allen zeer wel, uitmuntend zelfs, hunne rollen voorgedragen hebben. Op hunne houding, hunne taal, hunne gebaren, in een woord op gansch hun spel, valt er, om zoo te zeggen, niets van af te dingen. Eén hartelijk bravodus voor die ieverige Kunst- en Broederminnaren. De vertooning van j. 1. maandag, was waarlijk puik en het zien waard; zij mag een wezentiijke zegepraal heeten voor de staênsche tooneelisten. Het was een avond vol vermakelijkheid en genoegen, die op recht leerrijk mag genoemd worden en die bij alle toeschouwers een blijvend aanden- kènd zal achterlaten. Daarom roepen wij den heer Cuvélier, voorzitter, zijne beminnelijke gade, den heer Meersseman en al de leden van - Kunst- en Broedermin een oprecht en gemeend goedheiltoe en wij bieden hun onzen inni- gen dank, en dezen van alwie het staênsche tooneel bezoekt, voor al de genoegelijke en leerrijke uren, die zij ons reeds verschaft hebben. Goed heil en dank dus aan de maatschap pij Kunst- en Broedermin S. Burgerstand van Poperinghe van den 23" tot den 29" April 1886. Geboorten. Mannelijk geslacht. 3. Vrouwelijk id. 1. Overlij dens. Blanckaert Josephus Casimirus, 76 j., zonder beroep, weduwaar uit eerste huwelijk van Maria Theresia Lermyte en uit twee de en laatste huwelijk van Barbara Ce cilia Verlie. Groeneve Rosalia Cornelia, 51 j., huishoud ster, echtgenoote van Ludovicus Bertinus Cornelius Pinceel, beenhouwersgast. Bottez Antonia Cornelia, 78 j., kantwerk ster, ongehuwd. Artois Rosalia Cornelia, 35 j.,kantwerkster, echtgen. van Julius Augustus Vanacker. Mourisse Desiderius, 60 j., werkman en herbergier, echtgenoot van Maria There- tia Cornelia Boom. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht 6. Vrouwelijk id. 0. Begrafenis van Madame Van der Smissen. Zaterdag morgend, ten 11 ure, had de lijk- plechtigheid van mad. Van der Smissen plaats. Reeds van voor half elf waren de Groen- en Broederminstraten, waar het on gelukkig slachtoffer eener wreede moord woonde, opgepropt van volk; alle doorgang was er onmogelijk geworden. De menigte wordt geschat op ten minste 8 tot 9000 personen, waartusschen ongelooflijk veel vrouwen van alle standen. De menigte was kalm en ingetogen, doch algemeen werd het gedrag en de daden van den moor denaar veroordeeld en geschandvlekt. Ware hij daar geweest, hij zou stellig niet levend uit de handen der menigte zijn gekomen. De policie had de grootste moeite van de wereld om de orde te handhaven. De lijkka- mer was zeer prachtig versierd en verlicht. Duizenden personen kwamen hun kaartje afgeven. Ten 11 ure 5 minuten verschenen de gees telijken uit de St-Jans en St.-Nikolaaskerk. in groot rouwgewaad. Toen de prachtige eikenhouten lijkkist, rijk met zilver beslagen en versierd, verscheen, ontblootte de gan sche menigte in de diepste stilte het hoofd. Op de kist Ltgen negen kronen, waaronder eene met het opschriftViclime et martyre (slachtoffer en martelares) Un cercle a'a- mis die vooral de aandacht op zich trekt. De stoet werd aangevoerd door kapitein Renaud en den anderen broeder van het slachtoffer. Daarachter volgden vele officie ren van het leger en schouwburgartisten. In de kerk heeft de dienst zeer kort ge duurd, terwijl buiten eene ontzaglijke menig te stond, het treurig lot der ongelukkige mev. Van der Smissen beweenende. Vele dames stortten tranen. In al de straten en langsheen heel de Brabantstraat tot aan de Rogierstraat waren de voetpaden en de ven sters van al de huizen druk bezet. Het getal der personen, die het lijk gevolgd zijn tot aan het kerkhof van St-Joost-ten-Noode, was, ondanks de drukkende hitte ontelbaar. Juist ten half een, kwam de treurige stoet op het kerkhof aan, waar zich ingelijks eene ontzaglijke menigte verdrong. Toen het stof felijk overschot der ongelukkige vrouw in den put neergelaten werd, wierp doctor Janssens, een oud vriend der familie, die de kleine Magdalena heeft opgevoed, eenen rui ker violetten op de doodkist, uitroepende Slaap voor immer gerust, slachtoffer en martelares Aan het huis van Van der Smissen, op den Leuvenschensteenweg, waren al de venster luiken gesloten. Eenige dagbladen verzekeren dat de broe ders van wijlen mad. Van der Smissen zich burgelijke partij zullen stellen, als de moor denaar hunner zuster plaats nemen zal op de bank der beschuldiging voor het assisenhof van Brabant. Stout begonnen, half gewonnen. Blagies, den 26 oogst 1885. Den Hr Pe- lerin, apotheker, 12, rue de l'Ecuyer, te Brussel. Mijne vrouw, die met pijnen in de lendenen en de maag was aangetast, was genezen vóór dat zij de laatste der Zwitser- sche Pillen uit de doos had gebruikt. Uit erkentelijkheid zal ik uwe Zwitsersche Pil len aan al mijne vrienden en kennissen aanbevelen en ik geef u het recht van dezen brief gebruik te maken. Francois Lembourg. La Saison des Voyages. L'Ex cursion, organise, pour le moi de mai, une série de voyages qui offrent un grand attrait. La première excursion a Londres est fixée au 20 mai, a l'occasion des courses du Debry d'Epsom. On visitera Londres et les environ: Hampton-Court, Richmond, Kew, le Palais de Cristal et Greenwich. Le prix, en lre clas- se, est fixée a 250 fr. Une suberbe excursion en Ecosse suivra immédiatement, le27 Mai. Elle comporte la visite des villes, des lacs et tous les sites pitto- resques de cette contrée. Le prix est fixée a 550 fr. en lre classe, et 495 fr. en 2me classe. Le 12 Mai, aura lieu une excursion en Hollande, avec Rotterdam, La Haye, Sche- veningue. Amsterdam et Zaandam comme objectif. Le prix en est de 130 fr. en lre classe et de 120 fr. en 2me classe. Une charmante excursion d'un jour a Ter- neuzen, Flessingue et Middelbourg, aura lieu le Dimanche 16 Mai. Le prix en lre classe est de 25 fr. et en 2e classe de 22 fr. Un voyage en Touraine, aux chateaux des Bords de la Loire et aux Pyrénées s'organise pour le 22 Mai. L'ifinéraire est trés complet et trés intéressant. Le prix, en lre classe est de 655 fr.en 2e classe, de 595 fr. Enfin, a l'occasion des fètes de la Pentecóte et du célèbre pélérinage d'Echternach, une excursion sera dirigée, le 13 Juin, vers Lu xembourg. Trèves, Echternach, Diekirch et Vianden. Le prix en lre classe est de 95 fr., et en 2e classe de 85 fr. D'autres excursions en Normandie, en Bre- tagne, a 1'Ile de Jersey, en Touraine, aux Pyrénées, en Suisse, en Autriche, en Scandi navië, a Constantinople,etc,,etc.,auront lieu pendant les mois de Juin,Juillet, Aoüt et Sep- tembre. Elles seront annoncées ultérieure- ment. Les personnes qui désirent obtenir gra- tuitement le programme détaillé de chacun de ces voyages voudront bien le demander a M. Ch. Parmentier, Directeur de YExcur sion, Boulevard, 109, a Bruxelles. Peut-on apprendre le piano, devenir bon musicien et habile lecteur, sans s'astreindre ces exercices arides et monotones qui font le dèsespoir des commencants et leur inspi- rent presque toujours une profonde aversion pour la musique? Cette question, du plus haut intérêt pour les mères de familie, a été victorieusement résolue dans le sens de l'af- firmative par M. A. Schmoll, auteur de la Nouvelle Méthode de Piano, (8e edi tion) que peu d'années ont suffl a rendre po pulaire. En se servant de cette Méthode éminement facile, l'élève, charmé par l'attrait mélodique des morceaux et la simplicité des théories.s'instruit ens'amusant et devient en peu de temps un pianiste accompi (5 parties, chaque, 3 fr.)Parmi les autres ouvrages méthodiques et progressifs de A. Schmoll, citons: Les Étrennes du jeune Piani ste, 25 récréations mélodiques (5 séries, chacune,2fr. 50); dix Sonatines (chacune, 2 fr.)les Sylphides, 76 danses (lörecueils, chacun, 2 fr. 50)Gammes et Arpèges (5 séries, chacune 2 fr.). S'adresser M. de Aynssa (Deliége), Editeur de Musique, 92, Rue de la Montagne, a Bruxelles, Les Prefaces des CEuvres méthodiques de A. Schmoll sont envoyées gratis sur de mand e. td co a s 3 H g k a H Nl te huize bewoond door Henri Decae- semaker, op MAANDAG 3 MEI 18B6, om 2 ure namiddag, van ZOOALSS Kleerkassen, Kommoden, Lede kanten, Tafels, Stoelen, Horlogie, Spiegels, Stoof met toebehoorten en verdere roerende voorwerpen. Verders eene hoeveelheid gezaagd Hout, alsook eenige vogels. Door het ambt van den Deurwaar der Aljihonse 12oif, Dix- muidestraat, 8, te Yper. Hij. Dag, Mietje! Mietje, blijf eens staan. Zij. Neen, Jan, ik mag niet. laat mij gaan. Hij. Poog mij nu weder niet te ontsnappen er kittelt iets op mijn gemoed, en om 't er gladweg uit te lappen schijnt juist het oogenblik mij goed. Zij. Wat scheelt mij al uwen gekken praat? Ik heb geen tijd om hier te dralen nu moet ik in de Zaaimanstraat al spoedig brood en koffie halen, want moeder wacht met ongeduld dat ik die boodschap heb vervuld. Hij. Neen. Mietje, 'k laat mij zoo niet paaien. Hoe gij het keeren wilt of draaien, toch wil ik dat gij mij aanhoort: breed is de gracht en smal de wegel, en toont gij u wat al te kregel, mijn ziel, dan komt gij hier niet voort. Zij. Maar, Jan, hoe kunt ge mij zoo plagen Hu. Ik moet u enkel maar iets vragen, en 't antwoord is niet al te lang. Zij. Welaan dan. ga maar uwen "gang. Hij. Nu, om het kort en goed te maken, de liefde speelt mij in het hoofd. Ja, Mietje, 't zij ge mij geloofd of niet, verwarreld staan de zaken; en zoo gij mij niet gaarne ziet, dan sterf ik zeker van verdriet. Zij. O, stervenGij 1 Waar zijn uw zinnen Hij. 'Ja, Mietje, spijten zou het u indien ik stierf, niet waar? Welnu, dan moet ge mij ook maar beminnen; mijn liefste, liefste Mietje, dan word ik nog eens een oude man. Zij. Maar, bliksems, 'k heb nog meer dan tijd om nesten mij in 't hoofd te steken. Wij zullen later daarvan spreken, wanneer gij nog wat grooter zijt, Hij. Ei, Mietje, hebt ge mij bekeken? Hoe kunt gij 't zeggen Zie 'nen keer 'k ben ik zoo donders klein niet meer. Zij. Maar ik, ik moet nog grooter groeien, eer 'k mij met liefde wil bemoeien. Hij. Wel, Mietje, zeker zijt gij mis want gingt ge u met uw moeder meten, 'k durf wedden dat zij kleiner is! Ge zijt al twintig moet ge weten! Zij. Gij. jonkmans, hebt al schoon te praten in 't vrijen heb ik nog geen lust tot niets zal al uw zeggen baten ik weet... Hoor, Jan. laat mij gerust, ik ga; want moest ik langer blijven, te recht zou moeder mij bekijven. Hij. Neen, liefje, 'k heb nog niet gedaan gij moet u maar niet lang bedenken, gewillig mij uw liefde schenken, dan houd ik u niet verder staan. Zij. Maar, Jan, toch... Heb ik van mijn leven... En moeder wacht al lang op mij. Hij. Eerst moet ge mij het «jawoord geven, en dan een handdruk nog daarbij eer, Mietje, laat ik u niet vrij. Zij. Nu ja, ziedaar. Is dat voldoende? Hu. Och, Mietje-lief, wat zijt gij goed Zoo ik al gauw u nu eens zoende? Een malsche kus, het smaakt zoo zoet! Zij. Neen, Jan, dat niet; ik wil er geen. Hij. Toch moet 'k 't jawoord u betalen het niet betalen waar' gemeen. Welnu... daar zijn er twee voor een. Maar zie die blik vol boosheid stralen! Mijn Mietje is geene kwezel toch daarom... daarom dat kusje nog. Zij. Gij, stoute Jan, dat zult ge boeten 1 lk heb uw kusjes niet vandoen. Hij. Met nog een vierd' en vijfden zoen zal ik van avond u begroeten. Zoo, Mietje-lief, tot later dan. Zij. Ga loopen, nietdeug van 'nen Jan. Brussel. Leonard Buïst. O P O fo O P Ji «r4- cd ag CD CD CD s O 2 CD nU Ui CD Ui CO j-a bO bO CO "o "o O "tO OO jx O O O O O O O O O O O O O ÏNC Ci O 1 H-1 Ol p O O OO CT GO O CJT UT O O CO "*-3 O O O O O -3 UT jL- j-3 p- CO OO "co "o OO o b OO O O O O O O O O O O O O O O f\0 -3 ÏO O H» O'P O O OO CT «O C UT -3 UT "to O O UT O O UT UT Q w a 3 8 CO OO OO OO Cb I—I

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1886 | | pagina 3