PA ARDENLO OPSTRIJDEN STADSNIEUWS. YERSCHILLIGE TIJDINGEN. PAARDENLOOPSTRIJD Maatschappij Burgerwachten Burgerstand op Zondag 6 Juni 1886, andere van 5 duizend, 10 duizend, 20 dui zend, 30 duizend en zelfs van 80 duizend franks. Daaruit alleen kan men gemakkelijk opmaken, welke kolossale schulden de brave?? notaris op zijn passief heeft en dat de schuld- eischers bitter weinig van hunne schoone duiten zullen weerkrijgen. De heeren advo- katen spraken wel van alles ten beste voor de schuldeischers te vereffenen en beloofden wel 50 ten honderdmaar toen een gevol machtigde hun vroeg, hoe zij het aan boord gingen leggen om met zulk een nietig aktief 50 ten honderd van dat eindeloos passief te kunnen vergoeden, haalden zij de schouders op en daalden de wedergaaf oogenblikkelijk tot op 25 ten honderd. God weet hoeveel het nog beneden dat cijfer blijven zal Is het niet hartverscheurend wreed te moe ten zien dat die klerikale pilaarbijter zooveel menschen plat ruineeren kan en dat nog vol komen straffeloos? Is het wel eene recht vaardige wet, die zulks toelaat? Wij weten nochtans heel wel dat menige moeder, die een brood stool voor hare van honger krij tende kinderen, hare euveldaad? met eene gevangzittting moest boeten. Doch 't is altijd zoo geweest, het spreek woord zegt het De kleine dmoet men knoopen En de groote laat men loopen. R. Men schrijft uit Watou Klerikale Krach van Watou. Zondag laatst was het hier hetgeen men noemt Mei-Kermis. Dit feest, gewoonlijk zoo vroolijk en blij, had dit jaar meer het uitzicht eener begraving dan eener kermis; niemand danste, niemand zong, men zag op elks ge laat dat ér een groot onheil over de gemeente hing: overal droefheid, overal de grootste neerslachtigheid. Onnoodig dé oorzaak van dezen algemee- nen rouw te vragenalom was het bekend, het was de krach van den klerikalen notaris Jan Capelle, provinciaal raadslid en thans nog burgemeester van Watou, krach die, om zoo te zeggen, al de kapitalen dezer gemeente en der omliggende verzwolgen heeft. Overal, in hét kanton en in het arrondis sement, is onze Jan-Krach zeer wel bekend; eenieder heeft zijne doenwijs reeds beoor deeld, maar hetgeen niemand gelooven zal, is dat Capelle, niettegenstaande de door hem veroorzaakte ruïnen, nog de Paaschprocessie met zijne tegenwoordigheid heeft willen •uaaaauaA Van toen reeds waren de gemoederen der Watounaren tegen hem zeer opgewonden en niemand had ooit aan zulke vermetelheid kunnen gelooven, maar de Watounaren wa ren nog ten einde hunner teleurstellingen niet, zij moesten door Jan nog meer bespot en gehoond worden. In de hoogmis van Zondag laatst Kermis zondag. volgde Jan nog eens het Hoogwaar dig op den eersten rang, eene groote kaars in de hand, niettegenstaande het verzoek van den heer pastoor, uit vrees voor onheilen, deze plechtigheid niet bij te wonen; doch, zoo men beweert, alles bleef vruchteloos en Jan, zich steunende op zijn burgemeester schap, wilde zijnen ontelbaren schuldeischers eenen laatsten smaad aandoen. De processie deed haren gewonen omloop en door zijne blikken scheen Jan nog zijne ongelukkige schuldeischers op de lafhartigste wijze uit te dagen, maar men zag dat de personen, die met hem den stoet volgden, bloosden van schaamte, want eene ontelbare menigte was op de baan geschaard en men hoorde niets dan spotternijen ten opzichte van dezen, die met recht alle verachting waardig is en, ware het niet geweest van eenige weldenkende Watounaren, voorzeker zou de processie gestoord geweest zijn, zeker zouden eenigen van Jan's verontwaardigden hem den langen frak van het lijf hebben ge rukt. Ik zegde zooeven dat er gedurende de ker mis niet is gezongen geweest, ik bedrieg mij: Maandag avond heeft eene groote menigte onze straten doorkruist, een pas ingevoerd volkslied zingende op de stem van: Nicolas is dronke, enz. Onnoodig te zeggen dat de straat, waar Jan woont, ook met eene serenade vereerd is geweest; immers het was eene echte mani festatie en nog eens is het aan de liberalen te danken dat de grootste orde gedurende den ganschen avond geheerscht heeft. Zooals altijd was de volksmenigte door eenige mouchards gevolgd, maar dezen, zoo als hun meester, zijn ook hunne vederen kwijt. Bij het sluiten van mijnen brief verneem ik dat er hier Zondag naast eene groote betooging zal plaats hebbenindien dit waar is hoop ik dat ze met de meeste orde en regel matigheid zal geschieden. De Watounaren zijn immers brave lieden maar maken van hun rechten gebruik als zij gestoord worden. Tot Zondag. Striep. Gril van 't lot. Het toeval is blind zegt men dikwijls. Dit is vooral waar te Watou. Onze lezers kennen reeds het bankroet van den klerika len notaris en provinciaal raadslidwaardoor de gansche gemeente en het omliggende zoo wreed beproefd worden. Jan Capelle, zoo is de naam van den goochelaar, wordt zwart van schrik, omdat hij denkt dat men zijne woning zou kunnen in brand steken. Om dit te beletten trekken gendarmen of veldwachter de wacht op, bij de woon van den weldoener (1?) van Watou. Nu gebeurt het juist dat de veldwachter van Watou een der slachtoffers is van Jan's operatiën. Inderdaad, Capelle ontleende hem eenige duizenden (men zegt 20). Zoo moet het slachtoffer waken op het leven en de zekerheid van den man, die hem zijn fortuin ontnam!!!! Dinsdag 11. greep in onze stad een ongeval plaats, dat erge gevolgen zou kunnen gehad hebben. Aan de huizen van Mevr. wed. Massche- lein, bij de statie, werkten eenige metsers, en bij ongelukke viel de genaamde Van Over- schelde, oud 39 jaar, geboren te IJperen, van de stelling. Men haastte zich den onge lukkige op te rapen en naar het gasthuis over te brengen, waar de heer Poupart zoon hem onderzocht en verzorgd heeft. Gelukkiglijk heeft hij het met eenige lichte kneuzingen en den schrik ontstaan. Heden morgend is de heer onder-officier Carré, van de rijschool, binst de krijgsoe feningen op het Minneplein van zijn paard gevallen, met het ongelukkig gevolg dat hij een been gebroken is. van IJperen. Schieting van Maandag 10 Mei 1886. Naar de punten. Beke Emiel 5 3 3 4 3 18 Ligy Albert 5 4 3 4 2 18 Lesaffre Auguste 0 4 4 3 5 16 Mailliard Gustaaf 4 2 3 2 4 15 Dezuttere Arthur 4 4 3 0 4 15 Masscheleyn Alfons 3 4 1 3 3 14 Poot Arthur 3 1 2 3 3 12 Swekels Léon 4 3 2 2 1 12 Naar het wit. Vannieuwenhuyse Cyrille. Inhuldiging van den Pastoor van St-Jan. Woensdag jl. bevonden wij ons te St-Jan en hadden het geluk er de inhuldiging van den nieuwen zielenherder bij te wonen. De inwoners van dat dorpje hadden waar lijk al het mogelijke gedaan om hunnen nieu wen pastoor met een gul en hartelijk onthaal te verwelkomen. De heele dorpplaats was versierd en opge smukt. Overal waar het oog zich maar wen den kon ontwaarde het groen, lintjes en strekjes. Voeg daarbij dat alwie zich eene driekleurige of andere vaan had kunnen aan schaffen, zich gehaast had die ter eere van den nieuwen pastoor boven zijne woonst te laten fladderen. Een vijftal boeren hadden zich in het kleed van middeleeuwsche ridders gestoken om te paard den stoet wat pracht en luister bij te kunnen zetten. Onze tuitersmaatschappij de Blauwe Kou sen waren er heengezonden en deden er hun uiterste best om met hun getuit de boeren in verrukking te brengen. Wij willen niet zeg gen dat zij er in gelukten, maar wij beken nen volgaarne dat zij daar ten minste op hunne plaats waren. Bij een zeker huisje, wier bewoners ons teenemaal onbekend zijn, trok de nieuwe pastoor zijn wit kleed aan (zijn hemd, als gij 't verkiest) en men trok latijn prevelende naar de kerk. Veel volk was te been de gansche bevol king was daar. Wat de jaarschriften betreft, die de gevels der huizen en de praalbogen versierden, zij waren meestal eene reklaam van het eene of andere beroep. Dat aan het huis van den heer Proot, oud- Burgemeester, heeft ons bijzonder getroffen. Het luidde als volgt Wat doeltreffende stek op den laatst ver trokken zielenherder en wat schoone verma ning voor den nieuw gekomen 1 Het paste zoo wel op de omstandigheden, dat het den grootsten bijval genoot. Wij kunnen niet eindigen zonder eene bemerking te maken op de overige jaar schriften. Meest allen eindigden met de let tergreep stier. Dat heeft ons nog al aardig getroffen. Het is misschien een gevolg van het toeval, maar wij zijn zeker dat nog vele andere toeschou wers met ons de juiste overweging zullen gemaakt hebben, dat het wel den herder was van de parochie, maar niet den stier, dien men vereeren en welkom heeten wilde. Wat er ook van zij, die zonderlinge eindlet tergreep, die wij op bijna alle jaarschriften terugvonden, heeft bij velen stof en aanlei ding tot lachen gegeven. Van den 28 April tot heden zijn er 268 zwervende honden op den openbaren weg gevonden en naar het slachthuis van Brussel gebracht, waar de eigenaars hen hebben kunnen terugbekomen. Het huwelyk van Eug. t' Kint met mej. Romero heeft deze week plaats gehad. Het echtpaar is vóór 9 ure 's morgens ten stad- huize gekomen. De godsdienstige plechtig heid heeft plaats gehad in de kerk der Rijke Klaren. Een student in de geneeskunde heeft 250 grammen van zijn bloed laten overtap pen in het lichaam van eene vrouw, die den kanker had en door menigvuldige latingen uitgeput was. De operatie is uitmuntend ge lukt en de vrouw zal waarschijnlijk gered zijn. Volgens de Chronique zou de schat ting der schade, door de werkstakers aan de fabriek Baudoux te weeg gebracht, 85,000 fr. bedragen. De paardenkoersen van St-Amands- berg, te Gent, hebben veel volk uitgelokt. De uitslag is als volgt I. Prix de la Société. 1° Viveur; 2° Chevalier d'Este. II. Prix de Mai. 1° Bourgade2° lady Rose. III. Prix du Printemps. 1° Impossible; 2° Par ay. IV. Prix de clöture. 1° Poverina; 2° Etoile d'or. Krediet. Dame: Wat kost de meter van deze stof? De zoon van den winkelier: Een zoen! Dame: Dan neem ik drie meters, mijne grootmoeder zal wel komen betalen! Meester. Jantje, noem mij de vijf zintui gen en zegt waartoe ze dienen. Jantie. Ik zie met de oogen; ik hoor met de ooren; ik proef met den mond; ik voel met heel mijn lichaam. Meester. Er zijn er nog maar vier; ge hebt een zintuig vergeten. Ge riekt met den neus, niet waar? Jantje. Van daag niet, meester, 'k ben zoo verstopt. Sinte-Ode, den 7 september 1885. De vrouw van een mijner vrienden leed voort durend aan onuitstaanbare hoofdpijnen, vele doktors had zij er reeds te vergeefs over geraadpleegd, doch de werkende kracht van uwe Zwitsersche Pillen vernomen hebbende, raadde ik haar aan ze eens te gebruiken. Deze dame laat mij weten dat zij volkomen genezen is door het gebruik eener enkele doos van de Zwitsersche Pillen van fr. 1.50; zij verzoekt mij u haren oprechten dank te betuigen en verzoekt u hare genezing overal bekend te doen maken. Zij heet Mmo Nicolay de Laneuville-aux- Bois. Clémentine Roba; den heere E. Pelerin, apotheker, 12, rue de l'Ecuyer, te Brussel. Burgerstand van Poperinghe van den 6" tot den 13" Mei 1886. Geboorten. Mannelijk geslacht. 3. Vrouwelijk id. 3. Hu well j ken Degheus, Julius-Cornelius, 28 jaar, dienst bode, en Deroo, Philomena-Cornelia, 20 j., werkster. Vannieuwenhuyse, Julius-Richardus, 29 j schoenmaker, en Verbrugge, Lucia-Philo- mena, 18 j., kantwerkster. Six, Rosalia-Cornelia, 91 j., bijzondere, wed. van Camerlynck. Philippus-Bartholomeus- Hubertus. Hennaert, Amelia-Cornelia,77 j., bijzondere, weduwe van Questroy.Celestinus-Basilius. Depuydt,! Francisca-Victoria, 88 j., rente nierster, weduwe van Strack, Franciscus- Josephus-Winnocus. Lebbe, Virginia-Francisca, 60 j., bakkerin, wed. van Labaere, Josephus-Florimondus. Vandenbroele, Joanna-Theresia-Gislena, 75 jweduwe uit 't eerste huwelijk van Car ton, Benedictus-Charles, uit 't tweede hu welijk van CousinPetrus-Paulus en uit 't derde huwelijk van Priem, Joannes-Josephus. Hinderen beneden de 7 jaar. Mannelijk geslacht, 0. Vrouwelijk id. 1. van den 7 tot den 14 Mei 1886. Mannelijk geslacht 5. Vrouwelijk id. 3. Karei Legrou, bediende, en Elisa Pinteion, kleermaakster. O verlij dens. Juliaan Leducq, schoolier, 9 jaar, St-Jacobs- buiten. Maria Dessein, zonder beroep, 81 jaar, wedu we van Xavier Gillebert, Rijselstraat. Ludovicus Vanhove, koopman in visch, 49 jaar, echtgenoot van Marie Werbrouck, Lange Thouroutstraat. Emma Hoflack, zonder beroep, 20 jaar, on gehuwd, Groote Markt. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht 0. Vrouwelijk id. 1. La Saison des Voyages. L'Ex cursion, organise, pour le moi de mai, une série de voyages qui offrent un grand attrait. La première excursion h Londres est fixée au 20 mai, k l'occasion des courses du Debry d'Epsom. On visitera Londres et les environ Hampton-Court, Richmond, Kew, le Palais de Cristal et Greenwich. Le prix, en lre clas- se, est fixée a 250 fr. Une superbe excursion en Ecosse suivra immédiatement, le 27 Mai. Elle comporte la visite des villes, des lacs et tous les sites pitto- resques de cette contrée. Le prix est flxée a 550 fr. en lre classe, et 495 fr. en 2me classe. Un voyage en Touraine, aux chateaux des Bords de la Loire et aux Pyrénées s'organise pour le 22 Mai. L'ilinéraire est trés complet et trés intéressant. Le prix, en lre classe est de 655 fr., en 2" classe, de 595 fr. Enfin, it l'occasion des fêtes de la Pentecóte et du célèbre pélérinage d'Echternach, une excursion sera dirigée, le 13 Juin, vers Lu xembourg. Trèves, Echternach, Diekirch et Vianden. Le prix en lra classe est de 95 fr. et en 2e classe de 85 fr. D'autres excursions en Normandie, en Bre- tagne, k l'Ile de Jersey, en Touraine, aux Pyrénées, en Suisse, en Autriche, en Scandi navië, a Constantinople, etc., etc., auront lieu pendant les mois de Juin,Juillet, Aoüt et Sep- tembre. Elles seront annoncées ultérieure- ment. Les personnes qui désirent obtenir gra- tuitement le programme détaillé de chacun de ces voyages voudront bien le demander a M. Ch. Parmentier, Directeur de YExcur sion, Boulevard Anspach, 109, a Bruxelles. Peut-on apprendre le piano, devenir bon musicien et habile lecteur, sans s'astreindre it ces exercices arides et monotones qui font le désespoir des commencants et leur inspi- rent presque toujours une profonde aversion pour la musique? Cette question, du plus haut intérêt pour les mères de familie, a été victorieusement résolue dans le sens de l'af- firmative par M. A. Schmoll, auteur de la Nouvelle Méthode de Piano, (Se édi- tion) que peu d'anrtées ont suffi a rendre po pulaire. En se servant de cette Méthode éminement facile, l'élève, charmépar l'attrait mélodique des morceaux et la simplicité des théories.s'instruit ens'amusant et devient en peu de temps un pianiste accompli(5parties, chaque, 3 fr.)Parmi les autres ouvrages méthodiques et progressifs de A. Schmoll, citonsLes Étrennes du jeune Pianis te, 25 récréations mélodiques (5 séries, chacune,2fr. 50); dix Sonatines (chacune, 2 fr.)les Sylphides, 76 danses (10 recueils, chacun, 2 fr. 50)Gammes et Arpèges (5 séries, chacune 2 fr.). S'adresser a M. de Aynssa (Deliége), Editeur de Musique, 92, Rue de la Montagne, k Bruxelles, Les Prefaces des GËuvres méthodiques de A. Schmoll sont envoyées gratis sur de- mande. GROOTE XE IJPEREH om 2 1/2 ure namiddag. 3000 FRANKS PR IJZEN. voor Drafloop, ingespannen Drafloop, Vluchtloop (Haagsprong en platte Vluchtloop. Voor de heeren Officieren en Onder- Officieren der Rijschool. Voor alle inlichtingen zich te begeven bij den heer GUIL LEMYN, 15, Sint Amandschoolstraat, Gent Wees welkom, herder in dit dal! Uw schapen en zijn niet groot'in tal, Doch zij begef ren dat gij hun zoudt leiden In vredevolle malsche weiden. Herder, onder uwe schapen van dit dal Is meer dan een die uwe goedheid zeegnen zal, Zoo gij, bij zielespijs ook 't brood Verzorgen helpt voor de arme in nood. Herder, wil uw schapen leiden In weelderige stille weiden Want herders, die niet zijn voor rust en vrêe, Zendt men nabij de rustelooze zee Overlïjdens. Geboorten. Huwellj ken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1886 | | pagina 3