VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Eerste Jaar. Zaterdag 23n October 1886. Nummer 43. IJzeren weg. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 4 fr. per jaar voor de stad. 4 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 2 fr. 50. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureel'e dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Puolicité, Magdalenastraat, B:1 nsel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of persdnrialiteiten bevattende worden niet opgenomen. Vertrekuren van IJperen naar Poporinghe, 6-50 —9-09 10-00 12-07 3-00 Politiek in rapen en beetwortels. Nevens kleine, onbeduidende leemten, is ietder het eens om te getuigen dat de land- bou wtentoonstelling zeer gelukt en belang rijk ï's. De schoone uitslag dier inrichting werd ibekomen schier zonder de medewer king de T kaloten, zelfs tegen hunne goesting Ziehier eenige bewijzen Al de tttntoonstellers waren liberalen uit gezonderd drie kaloten en twee mossels. De klerikalën .hadden dus geweigerd hunne me dewerking te leenen, tot het welgelukken eener tentoonstelling waarin volstrekt geen politiek steekt, maar die ingericht werd door liberalen. Vandaar de onthouding. Het Nieuwsbladhet katholiek orgaan van het arrondissement - heeftde tentoonstel ling dood gezwegen. Geen lettertje verslag, zelfs geene aankondiging van opening noch sluiting. Alzoo weten zijne lezers al 't nieuws van het arrondissement Het Journal heeft evenmin verslag der inrichting geleverd slechts de opening ge meld en de aankomst-van M. Gilbert iets dat liet uit hef Progrès vernomen had. De overgroote meerderheid der bezoekers waren nog eens de liberalenzeer weinig klerikalen. En men zag daarbij, op hunne lange gezichten, dat ze inwendig vertoornd waren bij het zien dier prachtige uitstallin gen. Ook zijn er maar weinig twee keeren weer' gekomen. Die mannen hadden gemeend slat de tentoonstelling ging fiasco maken, en och Heere toch, ze is opperbest gelukt! .Een edele klerikaalziende dat alles zoo mooi was, is vierh zes dagen na de opening ook opgekomen, om eene collectie fruiten ten toon té"stellen. Dat was een die berouw ge voelde en 'zei - beter laat dan nooit - M. Marlet heeft Zondag laatst in zijne toe spraak, op den lunch, bewezen en gevraagd dat er geen politiek in den Landbouw ge schiede, om hand in hand te gaan. 't Was eene afkeuring van het gedrag der onthou dende klerikalen, die in alles politiek vinden als het maar door liberalen op touw wordt gezet. 't Is waarschijnelijk uit jaloerschheid en om eene politieke reden, dat de afgevaardig den onzer klerikale Bestendige Deputatie, zich onvoldaan verklaarden en iets of wat •jonden af te keuren, in de inrichtingen..., op de drukkosten 1 Giy moet weten, lezers.dat die heeren kle rikalen ^ijn en hunne goedkeuring aan eenen politieke.^ tegenstrever weigerden, ever het werk dat hij voltrokken had. Henritje ert Baron,dit is al goed om weten, tegen 't naaste jaar. Job. Katholieke mildheid. De ingangprijs in onze landbouwtentoon stelling is slechts 10 centiemen. Met de ont vangsten zal aan de verdienstelijkste land- bouwwerklieden ter hulp gekomen worden en daar deze menschen bijna allen oude, afgesloofde lieden zijn, die waarlijk eene be looning voor hun welvervuld leven verdienen, is het voorzeker een goed werk, bij den ingangprijs, eene aalmoes voor die brave men schen te voegen. Let wel op dat niemand verplicht is meer -dan 10 cent. te geven, maar dat nochtans veel milddadige personen een zilver- zelfs een goudstuk in de schaal leggen. Hebt gij nog onthouden, vriend lezer, dat het Nieuwsbladbofte en stoefte op de mild heid der Yincentiusheeren en een dier man nen voorstelde, als een Engel van Troost bij het bed eens armen, terwijl wij op de Markt en druppeltje proefden en eenen fijnen ->Lon- dres - rookten Het Nieuswblad, ot liever zijn opsteller, moet ons wel afspieden om te zien waar wij gaan, wat wij drinken, wat wij rooken, enz. 't Is een perel te meer aan zijne kroon van eerlijkheid. Maar wij vinden toch aardig dat die mildda dige Yincentiusheer (volgens de getuigenis van 't Nieuwsblad) zoo nauw sluit als hij voor ieder mans oog een goed werk kan doen, ten voordeele van brave werklieden; dat hij zich bepaalt met eenen dikken stuiver en niets meer uit zijne milde hand te laten glijden Er was hier eene uitmuntende gelegenheid om zich kristelijk milddadig te toonen :helaas! die mildheid bestaat maar in de kolommen van het Nieuiosblad. Wij gelooven dus te recht dat, wanneer het blad de mildheid van dien Yincentiusheer prees, het slechts de mouw wilde vagen en veel lawaai maken rond den naam van zijnen edelen meester, in 't vooruitzicht der kiezing. De kleine middeltjes. Er was hier over eenigen tijd aanbesteding voor de levering van liet vleesch aan het bataljon voetvolk dezer stad. Vier beenhou wers, drie liberalen en een klerikaal, hadden ingeschreven en aan eeu liberaal werd de levering toegewezen aan 89 centiemen. Eeni- ge dagen later kwam, zoo vertelt men, een brief van Pontus, waarbij die aanbesteding verbroken werd, onder voorwendsel dat de prijs te hoog was in vergelijking met den goédkoopen prijs van het vee. In de nieuwe aanbesteding,stak'.de liberaal een briefjein van 84 centiemen. Alhoewel er aan dien prijs geene winst is, had onze beenhouwer ge meend nog eens den laagsten te zijn, gelijk men het zou vermoeden, want hij had wel gevoeld dat er politiek in dat komediespel letje tusschen stak. Toen de Commissie, bestaande uit den plaatshlfelhebber, twee kapiteins en een luïteniHt, de briefjes in stilte overzien had, mete^t de drie liberalen die er tegen- woy|> ly4 waren de deur uit terwijl men deKxlerikaal verzocht te blijven. De libera len vroegen beleefd of er onbescheidenheid was den uitslag dér aanbesteding te kennen, waarop men hun antwoordde.- Dat is de zaak der Commissie. Daarmede was 't uitgepraat. Wij vinden Pontus' manier van handelen geheel vies, want eene regelmatige aanbesteding met regelmatige soumissiën zou moeten geldig zijn. Maar de hond ligt daar niet gebonden: er is hier invloed in 't spel, en als men de afgescheepte beenhouwers vraagt: Wie bakt u dat? - antwoorden zij vlak weg: - De groote klerikale paus van IJperen! - Onze lezers raden de rest. iets en wat. Het Nieuwsblad noemt het Weekblad een dagblad dat geen andere dan oföcieële wierook,pardon proza,in en lijft, Zoek den Jesuiet, vriend lezer. Wat gerechtigt het Nieuwsblad zulks te zeggen? Wij zijn vrijwij hebben het door onze gedragslijn bewezen, en in de toekomst zal het misschien bevestigd worden. Wij hebben ons eigen bestaanons blad is onze eigendom, dus hangen wij van niemand af. Wij zijn evenmin de moniteurvan den deken, als die van het stadhuis. Waarop steunt zich dan de pastoors gazet, om ons blad een offi cieel aanschijn te willen geven? Wij bespreken de zaken voor eigen mee ning en rekening; wij hebben dan niemand geene uitleggingen te geven. De mededeelin- gen, die op de liberale en op de vlaamsche zaak betrek hebben, worden ingelijfd, als wij het noodig achten, en niet omdat het ons door het een of ander komiteit eener maat schappij gevraagd wordt. Aan niemand zijn wij verplicht knievallen te doen, gelijk het nog Donderdag laatst aan den uitgever van het Nieuwsblad gebéurde, nopens eene inlij ving. Wat den ijver van vele onzer vrienden be treft, die ons nieuws aanbrengen of inlichtin gen bezorgen welke wij ons ten nutte kunnen maken, daarin steekt hoegenaamd niets offi cieels, en wij zijn hun daarom veel dank ver schuldigd. Het Nieuwsblad rammelt weeral op het bureel van weldadigheid, over eene kwestie van broekbeurzen en baaimouwen. Wij we ten niet waar hot blad heen wil en een beet je opheldering kwarne wel te stade. Misschien zullen wij nu in onze vraag ge lukkiger zijn, dan toen we het diepdenkend blad vroegen, wat er in de Jonge Wacht ge beurd is, of ons de nietverantwoordelijkheid van het ministerie in den laatsten opstand te doen uitschijnen, of de klerikale partij te verrechtvaardigen over de franschgezindheid welke in de klerikale scholen heersclit, of eenige cijfers van den katholieken studenten landdag te Antwerpen te weerleggen enz. enz. 't Is waar, het Nieuwsblad doet maar half werk het steekt het vuur in de stoppe en ziet nietmeer om, als het eenen tegenspre ker ontmoet. Dat is een leeuwke van 'n blad. IJperen, den 20n October 1886. Vriend Uitgever, Iemand zegt mij dat het gemeenste blad, dat in IJperen gedrukt wordt, de echtheid van mijn brief betwist, op 28 September laatst tot u gericht en in uw blad verschenen, en zijne lezers laat verstaan dat ik een ge waande huisvader ben. Ik weet niet in hoeverre die woorden waar zijn, want dat blad lees ik nooit: mijn tijd is te kostelijk. Maar het zij gezegd geweest of niet, ziehier wat ik nog bijvoeg Niet te vreden met eene schriftelijke klacht door tusschenkomst van uw blad, heb ik eenige dagen nadien mondelings mijne rekla- matië vernieuwd, aan eenen persoon, die over de ijpersche scholen gezag heeft. Die heer heeft de gegrondheid mijner klacht in gezien, en beloofd er op na te denken. Heden weet ik stellig dat het boek, waarop ik gewezen heb, als een klerikaal boek zijnde, door een onzijdig werkje vervangen is. Dit bewijs genoeg, dat indien ik een gewaande vader ben, mijne klacht niet gewaand was. Aanvaard, vriend uitgever, mijne beste groetenissen. Een huisvader, X. Vandersmissen, De moordenaar Vandersmissen, werd Za terdag avond, door het Assissenhof van Ber gen tot 10 jaren dwangarbeid veroordeeld en eeuwige ontzegging zijner burgerrechten, van moord op zijne wettige vrouw, Alice Renaux. 't Is te weinig; de straf had niet mogen verminderd worden om aan de openbare meening toe te geven, want alle moord wordt, door de wetten Gods en die der men schen gestraft, en Vandersmissen werd reeds door de vox populi verwezen, 't Is te wei nig. als wij die straf vergelijken met de 15 en 20 jaren dwangarbeid, welke zoo kwistig uitgedeeld werden aan de arme dompelaars, die, in eenen dag vanplichtvergetenheid, met de andere meeliepen als manifestant of werk staker. Dit waren wel brandstichters en plunderaars, maar 't waren toch geen moor denaars: wij hebben niet vernomen dat de werkstakers ergens eene moord bedreven hadden, gelijk Vandersmissen koelbloedig de zijne volbracht had. Voor menige veroordeelde werkstaker was de plichtigheid niet klaar of volledig bewe zen, en toch werd de ongelukkige verdwaal de onverbiddelijk gestraft; voor Vandersmis sen was de zaak klaar bewezende aanslag was niet te loochenen. Ik heb mijne vrouw gedood telegra feerde hij koelbloedig, met volle verstand, aan zijne broeders. Indien de moord, welke de klerikale volks vertegenwoordiger zoo laf voltrokken had, als einde van zijn slecht verdoken komedie spel, op zich zelve eene misdaad was, die moest gestraft worden, volgens Gods gebod sla niemand dood verstaan wij niet waarom de klerikale drukpers bijna eenpa- riglijk de vrijspreking vroeg vóór de debat ten, en na de uitspraak van het vonnis, dit laatste aanvalt, de eerlijkheid der juryleden verdenkt en door groote, sentimenteele woor den tracht de openbare meening te bedriegen, te verkrachten om ze op eene mogelijke ver breking van het vonnis voor te bereiden en eindelijk op eene vrijspraak In de debatten voor het assissenhof van Bergen heeft men alles gedaan wat mogelijk was om den moordenaar vrij te pleiten, on schuldig te verklaren, niet voorziende welken duchtigen slag men, door eene vrijspraak, aan de rechtvaardigheid en aan den eerbied voor de magistratuur ging toebrengen. Nu beklagen de meeste klerikale bladen het ver dikt. De Patriote zegt dat de genegenheid en hoogachting van alle treffelijke lieden Van dersmissen zal bijblijven; de ziedende Es- caut van Antwerpen verdenkt de rechtvaar digheid der juryleden, wascht Vandersmissen geheel blank en. vindt het woord ellende ling' te hard, dat den moordenaar door het openbaar ministerie toegeworpen werd. De Bien public van Gent geeft eene ferme les aan zijne konfraters, die zoo onbedacht de rechtvaardige vonnissen des gerechts be knibbelen, want Vandersmissen werd plich- tig bevonden van moordaanslag en zulks moet gestraft worden, daar het niemand toegelaten is zichzelven recht te doen. Het Journal d' Ypres van Woensdag II. heeft dat artikel overgenomen, en wij wijzen er op dat eene bisschopsgazet zich ergert tegenover de schaamteloosheid harer klerikale konfra ters. Het Nieuwsblad van Zondag gaf in een bijvoegsel het proces Vandersmissen. Daar het katholiek blad geenen reporter had in de debatten vóór het assisenhof, moet ik veron derstellen, dat genoemd verslag uit eene andere gazet overgenomen was. Ik heb juist den moed niet gehad op die proza te blokken, maar ik heb terloops gezien, aan de manier van de feiten te vertellen, de getuigenissen te verdraaien, de incidenten te bespreken, dat alles geschiedde om Alice Renaux zwart te maken en Vandersmissen wit te wasschen. De klerikalen rekenden stellig op eene vrij spraak. Nu hunne hoop verzwonden is, moet het ons niet verwonderen dat het vonnis met zooveel heftigheid door veel sakristij bladen aangevallen wordt. Immers, daarvoor is eene reden: Vander smissen was de uitvinder en schepper der maskerspartij .zoogenoemde onafhankelijken; hij was klerikale volksvertegenwoordiger; hij kon wel. spreken en had een rekbaar advokatengeweten hij kon nog diensten bewijzen. Dus... het vonnis moest verbroken worden en de groote katholieke partij moest den moordenaar voor een onschuldig veroordeeld slachtoffer aanzien. Wanneer zullen die vreemdsoortige behou ders de uitgestrektheid van bun kwaad voor beeld inzien? De Bien public zegt maar al te wel dat eene vrijspraak het klaar onderscheid tus- schen goed en kwaad zou verduisteren, en dat dit onderscheid de basis onzer samen- leving uitmaakt. 't Is wel gesproken, maar hij had zijnen HET WEEKBLAD 4-00 6-25 9-05 9-58. PoperinghejHazebrouck. 6-50 12-07 6-25. Houthem, 5-30 8-20 11-16 5-20. Komen, 5-30 8-05 8-20 9-58 10-10 11-16 2-41 2-53 5-20 8-58. Komen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53 8-58. Rousselare, 7-4510-45 12-20 4-10 6-30. Xangemarck-Ostende, 7-23 12-22 3-58 6-22. Kortrijk, 5-30 8-20 9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Bnissel, 5-30 9-58 11-16 2-41 5-20. Xortrijk-Gent, 5-30— 3-20 11-16 2 41, 5-20.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1886 | | pagina 1