STADSNIEUWS. konfraters moeten bewijzen, dat hunne stel selmatige en voortdurende tegenwerking tegen het gerecht, ook eene maatschappelijke misdaad mag genoemd worden. D.N.T. Gemeenteraad van IJperen. Zitting van 16n October 1886. Aanwezigde heeren Vanheule, Burge meester; Bossaert, Schepenede Steurs, Soenen, Cornette, Beaucourt, Gravet, Gai- inant en Verschaeve, RaadsheerenGorris- sen, Sekretaris. De zitting is om 5 ure geopend. Er is lezing gegeven van het verslag eener zitting, die op 18 September laatst bij drin gendheid gehouden werd om tot de benoe ming van eenen leeraar van wiskunde, in vervanging van den heer Thewis, over te gaan. 't Is de heer Antoine Legrand, van Herve, doktor in natuur- en wiskunde van de Hoo- geschool van Luik, die benoemd is geweest. Binst deze zitting heeft de Raad een gun stig oordeel gestreken over eene beslissing van den fabriekraad van St-Pieters, eene vraag tot bemachtiging behelzende om, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de erfgifte te aanvaarden aan gezegde kerk gedaan door wijlen Em. Pyssonnier. De Fabriekraad had de dringendheid ge vraagd. Onze lezers kennen de schikkingen van een eerste testament de Burgerlijke Gods huizen van Brussel aanstellende. Ziehier den tekst van het bijschrift dat de fabriek van S4 Pieters aanstelt: Zoo de kerkfabriek van S4 Pieters van IJperen v erven kan, zij zal bij voorkeur^aan de burger- lij ke Godshuizen van Brussel en zelfs aan den heer Delaet erven, maar zij zal zich moeten onderwerpen aan alle levensdu- rende renten, aan de bijzondere erfgiften en aan mijn uiterste verlangen van de slachtoffers der rechterlijke dwalingen te troostenhulp te bieden. Deze laatste voorwaarde moet zij niet als niet geschreven aanzien zijn? Eene kwestie, nog voor deze zitting van 18 September aan te teekenen, is de aanduiding der heeren Leleup en Brunfaut om van de commissie deel te maken, die gelast is de schatters der personeele belastingen en de verdeelers der patenten voor 1887 te benoemen. Mededeelingen. A. De heer Roose-Dael vraagt om een stukje grond te koopen, gelegen ten oosten der Lange Thouroutstraat en aan zijnen eigendom, bij de zwemschool, houdende. Inhoud1 are 48 centiaren. Aan den Schepenenraad voor onderzoek en verslag verzonden. B. De heer Henri Lapiere-Vandevyvere vraagt om een huis te mogen bouwen op den grond dien hij in pacht houdt bij de statie van den ijzerweg. Hij vraagt ook om dien grond te koopen. De Schepenenraad is gelast zijn verzoek schrift te onderzoeken. C. De heer Iluyghe, Edmond, mester en herbergier op het Wieltje, pachter van een stukje grond op gezegd Wieltje gelegen,'aan de stad toebehoorende en gekend onder den naam van Zwijneplein vraagt om dat stuk land te koopen. Inhoud1 are onge veer. De Raad besluit dat er zal overgegaan zijn tot het onderzoek in commodo en incom- modo door de wet voorgeschreven. D. De heer kapitein-bevelhebber der krijgs bouwkunst te IJperen vraagt de velling van eenige boomen aan de stad behoorende en groeiende op het kazernplein, eigendom van den Staat. Eenige dier boomen, gelegen bij het magazijn der krijgsbouwkunst, zijn er zoo dicht bij dat de jongens er zich van be dienen om in het magazijn te sluipen. Toegestaan. Jaarlijks verslag. De heer Burgemeester legt, in naam van den Schepenenraad, het verslag neer voor 1887, over het beheer en den toestand der stadszaken. Het verslag zal gedrukt en aan den Raad uitgedeeld worden. Leerwerkhuis. De begrooting voor 1887 is in ontvangsten en uitgaven goedgekeurd aan fr. 2.520-00. Academie van Schoone Kunsten. Begrooting voor 1887. Ontvangsten. tr. 4.800-00 Uitgaven 4.800-00 Goedgekeurd. Nijverheidsschool. Begrooting voor 1887. Ontvangsten. fr. 5.305-00 Uitgaven. 5.305-00 Goedgekeurd. Lager onderwijs. De begrootingen zijn goedgekeurd met de zelfde cijfers als voor 1886, behalve voor de huishoudschool, waar er eene verhooging van uitgaven is van 350 fr. ,verrechtvaardigd door de uitbreiding gegeven aan het practisch onderwijs (bereiding van spijzen, waschhuis enz., enz.) De heer Burgemeester voegt er bij dat het getal leerlingen der huishoudschool nu tot 80 beloopt en verscheidene Besturen van 'tland verslagen over de inrichting dier school, welke geroepen is om overgroote diensten aan de werkende klas te bewijzen, gevraagd hebben. Hij herinnert ook dat de heer graaf d'Oul- tremont,, onafhankelijke afgevaardigde van Brussel, de instelling der huishoudscholen aan het Staatsbestuur warm aanbevolen heeft en dat bij het arbeidsonderzoek, die nu overal aan gang is, menige vraag, om de inrichting van dergelijke gestichten te ver krijgen, gedaan werd. Er valt aan te merken dat zulke vragen gedaan werden buiten alle politieke voorin- nomenheid, zoowel door liberalen als door katholieken. Na die uitleggingen zijn de begrootingen goedgekeurd. Gemeente Kollegie en Staatsmiddelbare School. De heer Burgemeester geeft lezing van eene nota, die de verachtering van het neerleggen der rekeningen van die gestichten voor 1884 uitlegt. Die verachtering is ontstaan, schijnt het, door zekere strijdigheden van zienswijze, die gerezen zijn tusschen het Staatsbestuur en het besturend bureel nopens de betaling der jaarwedde van den heer Van Heugen, be stuurder van het gesticht. Die rekeningen zijn goedgekeurd. Orde voorstel. De heer Verschaeve vraagt in 't korte eene vergadering der commissie, gelast met de studie der kwestie van den buurtspoor weg' I.Jperen-Veurne. De heer Burgemeester antwoordt dat hij van de tegenwoordigheid van den heer De Bruyn te IJperen. gebruik zal maken om over die kwestie te handelen. Hij zal de heer De Bruyn verzoeken de leden van den Koop- liandelskring te willen ontvangen, die be weegredens in te brengen hebben nopens dien gemeenschapsweg. De heer Verschaeve verklaart zich vol daan. Op voorstel van den heer Bossaert, besluit de Raad, vooraleer tot het onderzoek dei- stadsrekeningen over te gaan, zich onledig te houden met de rekeningen van 1885 en de begrootingen voor 1887 der vier kerkfabrie ken. De heer Schepene geelt lezing van 't ver slag, dat hij in naam der tweede commissie opgemaakt heeft. Hij stelt vast dat de begrootingen der vier kerkfabrieken onder de ontvangstvooruit zichten zich een onzeker deel in de opbrengst der lijkstoeten aanmatigen, die heden aan de stad alleen voorbehouden is. In 't toekomende zullen die sommen niet meer betaald worden. Zij zouden dus van de begrootingen moeten afgeschrabt worden. Voor de St-Pieterskerk beloopen de voor ziene ontvangsten tot fr. 12,665-51, inbegre pen eene som van fr. 6,685-05, zonder aanduiding van oorsprong. Alle begrootingen zijn in evenwicht ge bracht. Zoo ook de rekeningen, behalve deze van St-Jacobs, die met een te kort van fr. 630-00 sluit en deze van St Pieters, die met een te kort van fr. 1000 gesloten is. De Commissie is van gevoelen, zegt de heer Bossaert, dat het volkomen vruchteloos is opmerkingen of bedillingen te maken, waarvan de hoogere overheid toch de ge woonte heeft geene de minste rekening te houden Gevolgentlijk stelt zij voor alles zuiver en eenvoudiglijk aan de Bestendige Deputatie te verzenden. Goedgekeurd. Terugbetaling van eene pandrechtrente. De kerkfabriek van St Pieters vraagt voor zooveel als noodig is, de bemachtiging van 1° toetegeven tot de uitschrabbing van de pandrechtsinschrijving voor waarborg der rente van 91 centiemen genomen, door den heer Désiré Debreu aan haar verschuldigd. 2° van het kapitaal van fr. 18-00, door den belanghebbende te storten, in belgische ren ten te plaatsen. Gunstig onthaald. De stukken zullen aan de Bestendige De putatie overhandigd worden. Herstellingswerken aan het dak der St-Pieterskerk. De fabriekraad komt op eene vraag van hulpgeld terug, die hij verleden jaar gedaan heeft met het doel het dak der kerk te her stellen. Men schat de uitgave op 5000 franks. Volgens de fabriek zou het Staatsbestuur tusschenkomen voor 2/5, de provincie voor 1/5, de stad voor 1/5 en de fabriek zou het overblijvende 1/5 betalen. De heer Burgemeester doet opmerken dat de stad reeds haar aandeel voor gemelde werken verschoten heeft. Over zoo wat tien jaren is er een bestek van opgemaakt geweest. Het beliep tot een tienduizend franks. Men heeft dan eenige werken gedaan en het hulpgeld der stad is verbeurd geweest, alsook de helft van het hulpgeld der provincie. Maar zoohaast de hulpgelden opgestreken waren, hielden de werken op en nu richt men zich wederom tot de gemeentekas. Die kwestie zal later onderzocht worden. Stadsrekening van 1885. De heer Burgemeester maakt een monde lings verslag op in naam der eerste commis sie, die gelast is geweest de rekening na te zien en eiken dienst bij middel der bewijs stukken te onderzoeken. Op het oogenblik dat de stadsontvanger de rekening opmaakte, bood deze een teveel van 80.000 franks aan. Maar sedert dien kreeg de stad bericht van de toezending van een buitengewoon hulpgeld van 3.500 franks van den Staat voor het lager onderwijs, zoodat het teveel op heden tot 83.500 franks, rond cijfer beloopt. Na eene gedachtenwisseling tusschen ver scheidene leden, is de rekening door alge- meene stemmen, min eene onthouding, deze van den heer Beaucourt, goedgekeurd. De achtbare Raadsheer heeft verklaart zich te onthouden, omdat hij geene uitnoodiging ontvangen had voor de zitting der eerste commissie. De heer Burgemeester antwoordt dat al de uitnoodigingen gedaan en aan de belangheb benden gestuurd zijn geweest. De Raad stelt zich vervolgens in geheime zitting. TentoonstelSing van Land- en Hofbouw, Boom- en Groententeelt. Onder de menigvuldige tentoonstellers die eene onderscheiding bekomen hebben in de verschillige prijskampen der Tentoonstelling van Land- en Hofbouw, Boom- en Groenten- teelt, welke te IJperen geopend werd, moeten wij ons bepalen, ingezien de schaarschheid van plaats,de namen onzer stadsgenooten aan tejduiden die in deze prijskampen bekroond werden. Eerste sectie. ln Prijskamp. Witte Tarwe. 4n Prijskamp. Haver. Tweede sectie. 5" Prijskamp. Wortels. 6n Prijskamp. Beetwortels. Vierde sectie. 13n Prijskamp. Hoppe met witten steel van Poperinghe. 17n Prijskamp. Tabak in kleine bladen, gezegd savonnetten. 18" Prijskamp. Tabak in het arrondis sement gefabrikeerd, er onder begrepen sigaren en snuif. 19" Prijskamp. Chicoreiwort-Js, droge en gebrande Boonen, Poe A enz. Vijfde sectie. 2" Prijskamp.De schoonste verzameling fruitendoor liefhebbers ten toon gesteld. Prijs: Carton Henri, 22" Prijskamp. De verzameling Peren best samengesteld onder betrek van getal, verscheidenheden, grootte, schoon heid en hoedanigheid der fruiten. A. Liefhebbers. B. Boom telers. 23" Prijskamp. De verzameling van 25 beste soorten tafelper-en. A. Liefhebbers, 24" Prijskamp. De verzameling van 12 beste soorten tafelperen. A. Liefhebbers. B. Hoveniers-Boomtelers. 25" Prijskamp.De schoonste verzameling van 25 soorten appelen. A. Liefhebbers. 26" Prijskamp. De verzameling der 12 schoonste tafelappelen. A. Liefhebbers. 30" Prijskamp.—De schoonste verzameling druiven in opene lucht gekweekt. Zesde sectie. 31" Prijskamp.— De schoonste verzameling bloemen door liefhebbers ten toon gesteld. 32" Prijskamp.De schoonste verzameling Bloemen, door hovemers-bloemenkweekers ten toon gesteld. 33" Prijskamp. Schoonste verzameling Rozen. 34" Prijskamp. Schoonste verzameling ve>-,sieringsplanten. A. Liefhebbers. B. Hoveniers-Bloemenkweekers. 35" Prijskamp. Gesnedene Bloemen, voor pandersmandjes ruikersenz. A.; Liefhebbers. B. Hoveniers-Bloemenkw&ekers. 36" Prijskamp. Verzameling van broeikastplanten. 37 Prijskamp. Schoonste verzamelina Groenten,door liefhebbers tentoongesteld. Eersten prijs: Carton Henri, Aardappelen. 41" en 42" Prijskampen. Verzameling van hofbouwtuigen en voorwerpen van huishoudelijke en landelijke gespaar- z aamheid. 44" Prijskamp. Kunstvetten. 45" Prijskamp. Bouwkunde van tuinen en broeikasten. en fruiten. Prijzen buiten konkoers. Tweeden accessit: Speybroeck Emiel, eene premie van 10 fr. Derden accessit: Swingedouw-Debruyne, eene premie van 10 fr. Eersten prijs: Speybroeck Emiel, eene zilveren medalje en eene premie van 10 fr. Eerstgn prijs: Devos Louis, eene bronzen medalje. Eersten prijs: Swyngedouw-Debruyne, eene zilveren medalje. Tweeden prijs: Taek Léon, eene bronzen medalje. Tweeden prijs: Gouwy Florimor.d, eene bronzen medalje. Prijs: Claerebout-Baeyens, eene zilveren medalje. Speybroek Emiel, eene eervolle melding. f eene vergulde medalje. Derden prijs: René de Florisone, eene bronzen medalje. Gelein-Spotbeen, eene zilveren medalje. Tweeden prijs: Dusillion Emiel, eene zilveren medalje. Derden prijs: Nolf-Denys en de Posch Alfred, elk eene bronzen medalje. Eersten prijs: de Posch Alfred, eene zilveren medalje. Tweeden prijs: de Florisone Edmond, een» bronzen medalje. Tweeden Prijs: Devos Jules, eene bronzen medalje. Prijs: de Bc,n Mazeman de Couthove, eene zilveren medalje. Eersten prijs: Carton Henri en Nolf-Denys, elk eene zilveren medalje. Eersten prijs: Rabau-Ignon, eene zilveren medalje. Merghelynck Ferdinand, eervolle melding. Dusillion Emiel, eervolle melding. Gelein-Spotheen, zilveren medalje. Casier Polydoor. zilveren medalje voor zijne mozaïek. Eersten prijs: René de Florisone, eene zilveren medalje, Tweeden prijs: Merghelynck Ferdinand. eene bronzen medalje. Eervolle melding: de Florisone Edmond. Prijs: Merghelynck Ferdinand, een vergulde medalje. Prijs: Gelein-Spotbeen, eene vergulde medalje, Prijs: Ridder Gustaaf de Stuers, eene zilveren medalje, voor zijne korfjes, af- hangers tafel-midden. Prijs: de Florisone Edmond, eene zilveren medalje, voor zijne korfjes en tafel-midden. Prijs: Merghelynck Ferdinand, eene zilveren medalje, voor zijne verzameling dhalias. Prijs: Casier Polydoor, eene zilveren medalje voor zijne ruikers en korfjes. Prijs: Gelein-Spotbeen, eene zilveren medalje voor zijne ruikers en en bijzonderlijk voor zijn huwelijks bouquet. Tweeden prijs: Lapiere Leopold, eene zilveren medalje, Derden prijs: Rotiers Jules, eene bronzen medalje. eene vergulde medalje Derden prijs: Swyngedouw-De Bruyne, eene bronzen medalje. Eervolle melding: Baron Mazeman de Couthove. 39° Prijskamp. Schoonste verzameling Eersten prijs: Dusillion Emile, Eene vergulden medalje. Tweeden prijs: Carton Henri, eene bronzen medalje. Creton-Feys, eene vergulde medalje, Dedecker-Debaille, bronzen medalje, voor zijne zeefden en andere voorwerpen. De jury zich in de onmogelijkheid bevindende de betrekkelijke waarde der vetten te schatten, in de voorwaarden waarin zij haar voorgesteld zijn, kan den tentoonstellers slechts ziilveren herinnering- medaljen schenken. Criem Désiré (vette Barbanson). Prijs: Rotiers Jules, een» zilveren modalje. 46" Prijskamp.Teekeningen van planten Prijs: Rotiers Jnles, eene zilveren medalje. Eene vergulden medalje aan Lernould-Wicart, bouwkundige, voor zijne plannen van vier hofste den van verschillige grootten. Een vergulde medalje aan Scherre Constant, gareelmaker, voor zijne verzameling van gareelen, halsbanden, zadels, enz. Eene zilveren medalje aan Gelein-Spotbeen, voor zijne verzameling fruitboomen, enz. Eene zilveren medalje aan Moentjens Ivo, hove nier van M. Ferdinand Merghelynck, voor zÜD< verzameling van 12 soorten tafelpeiren.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1886 | | pagina 2