Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad IJPIREN EN HET ARRONDISSEMENT. EIGEN KEUZE Eerste Jaar. IJzorenweg* Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 4 fr. per jaar voor de stad. 4 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 2 fr. 50. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers vo.m artikels, enz. 8 fr. per 100.Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het bu'tenland worden ontvangen door den Office de Publicilé, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Vertrekuren van IJperen naar Poporinghe, 6-50 -09 10-00 12-07 3-00 Hei misbruik van sterke dranken. Uit eene brusselsche correspondentie aan het klerikaal blad Le Frangais knipten wij nagenoeg dees: Na het sluiten der zittingen van het enkwest over werk en nijverheid, zal de wetgeving zich met dringende hervormin gen bezig houden voor doel hebbende1° de dronkenschap en zedeloosheid te voorko- men met eenen dijk op te werpen tegen de schrikbarende vermenigvuldigingder kroeg- jes, danszalen en koffij huizen waar er ge- zongen wordt met hoog patentrecht te heffen en door eene merkelijke verhooging n der accijnsrechten op den alkool; 2° de dronkenschap te beteugelen door strafwet- bepalingen naar het voorbeeld van het Hollandsch strafwetboek3°.... enz. Wij hebben laatstmaal bewezen dat het misbruik van sterke dranken en de noodza kelijke beteugeling der dronkenschap veel eerder dan de instelling der enkwestkom- missie gekend waren en dat deze, op die zaak, geene nieuwe inlichtingen zou verkrij gen. Deze oude kwaal is dus al lang gekend, doch indien het waar mochte wezen dat de regeering eindelijk tegen de dronkenschap en alkoolmisbruik te velde trekke, zullen wij het niet als een gevolg van her enkwest beschouwen maar als eene noodzakelijkheid door de getuigenis de rfeilen opgedrongen, als eene voldoening gegeven aan de rechtmatige eisclien der openbare meening. Magistraten, geneesheeren, bestuurders van werkhuizen en weldadigheidsrichtingen hebben voor de onderzoekskommissie op het misbruik der sterke dranken gewezen en op hunnen nadeeligen invloed voor het volk. Zij herhaalden slechts feiten, statistieken, enz. welke reeds jaren gekend zijn door de ver slagen van den Bond tegen het alcoolistn Inderdaad sedert lang wees de onvermoeibare BRUSSELSCHE ZEDENSCHETS door KL.-II. 5>E QUÉKEB. (13® Vervolg). Met uw verlof, met uw verlof! onder brak de professor en hief plechtig den vinger op. Napoleon ae Groote heeft latijn gespro ken Op het hooren uitspreken van dien grooten naam rukte de majoor zijn rond hoedje af en presenteerde de bullepees. Hoeden af voor Napoleon! riep hij, en gedronken op de gezondheid van den grooten generaal Napoleon! De majoor schonk twee glazèn genever in. Leve Napoleon! riep hij, het drinkglas schier medeslikkend. Ongelukkiglijk had de majoor het glaasje des dokters ook vol genever geschonken, wa.t voor gevolg had den hooggeleerden man hij het binnenslikken leelijke fratsen te doen trekken. Ha, de groote Napoleon sprak latijn, gingM. Stekel voort. Mooie taal, sakkerloot! En wat zei hij neen, waar was hij? Zeer plechtig begon de dokter-emeritus sekretaris, M. Cauderlier, in zijne verslagen op de uitbreiding der kwaal, en telken male juichten wij met hem den bloeienden toe stand des Bonds toe, terzelver tijd vreezende voor het steeds verder uitzettende misbruik der sterke dranken. Een niet min ieverige apotel in het bevechten van dit misbruik, begroetenwij in den heer Em. de Laveleye, hoogleeraar te Luik. Onder de naburige landen, welke in deze laatste tijden eenen reuzenstap op dit gebied voorwaarts deden, noemen wij Holland. Het openen van een drinkhuis wordt er aan velerlei formaliteiten onderworpen, en wan neer er, bij voorbeeld, reeds een zeker getal herbergen in eene straat ofwijk gelegen zijn, zal de overheid weigeren er eene nieuwe op die plaats te laten openen. Boven de deur van ieder toegelatene herberg staat op eene zichtbare plaats het woord vergunningen in de drinkzaal zelve hangt de geschrevene toelating door Burgemeester en Schepenen vergundgeteekend en met het gemeentezegel bestempeld. Geen enkele drankslijter zou het wagen dien vergunningsbrief in zijne disch- lade te sluitenimmers de wet wil dat de toelating' zichtbaar in de drinkzaal ten toon hange. Daarbij wordt de dronkenschap streng gestraft, en wanneer het toch gebeurt dat de politie eenen beschonken kerel in handen krijgt, loopt de herbergier, die 's mans dorst laafde, groot gevaar op zijne beurt vervolgd te worden, en bij hervalling, zijne vergun ning te verliezen. Weinig bazen zouden het dan wagen nog drank te geven aan lieden, die reeds genoeg of hunne bekomste hebben. Volgens den korrespondent van Le Fran gais zou men de dronkenschap bevechten en het vermenigvuldigen des kroegjes beletten, door hoog patentrecht te heffen en door de belasting op den alcool te verhoogen. Zeker is 't, wanneer eene waar belast is, dat haar prijs opslaat, verhoogt, eene kleine duurte veroorzaakt. Lieden, die zich geene grootere opoffering kunnen getroosten, moe ten dus gedwongenerwijze van een gebruik of gewoonte afzien. Eene belasting op den alkool^vordt als een onrechtstreeksch middel aanzien, om het misbruik der sterke dranken tegen te werken. Men weet dat het laatste liberaal ministe rie eene verhooging der belasting op den alkool stemmen doch hierin met woede door de^ifehterziMe en de uiterste linkerzijde beVfecb^-werclJISÏaar nu schrijft men den heeii'^^naertwtet voornemen toe die rech ten er:verhL gen en de korrespondent FM* 'T I-Iet was in den morgen van den heil- loozen dag van Waterloo... De majoor nam den hoed af en sloeg hem na dit woord weêr op. Dien dag, die aan den wereldberoemden keizer. De majoor nam op nieuw den hoed af. ...de vrucht van zooveel overwinningen, door den onvergelijkelijken generaal behaald Ten derden male ontdekte zich de majoor het hoofd om bet seffens weêr te dekken. .ontrooven zou. Omringd van de bloem zijner dapperen, stond de held... Te paard of te voet? onderbrak de krijgsman. Te paard, waarschijnlijk. Ha, te paard! stond de held te Mont St-Jean, op eene hoogte... De bullepees deed zziep! He, wat? Ge zijt abuis. Te Mont-St-Jean is de keizer niet geweest. Niet geweest? Nu nog beter, majoor; waarom houdt gij niet staan, dat de keizer nooit gevochten heeft? Gevochten heeft hij wel, voor den donder! Maar te Mont-St-Jean was hij nooit, en daarmeè uit. Ik weet waarom! M. Pyrrhus werd ongeduldig. Hoe? men men durfde hem, M. Pyrrhus, leeraar in liistoria, tegenspreken? 't Was ongehoord! van Le Frangais vindt ze noodzakelijk tot het bereiken van het voorgestelde doel. Gij zult zien dat de zelfde klerikale schreeuwers van over vier jaar, nu zullen zwijgen en de gevraagde belastingsverhooging stemmen. Hoe gelijkblijvend die politieke mannen toch zijn, niet waar? De gekende staathuishoudkundige, M. Em. de Laveleye heeft in de Bidépendance van Brussel een zevental artikels laten verschij nen, over de krisis en de middelen om er uit te geraken. Ziehier hoe hij in zijn artikel III het misbruik der sterke dranken behandelt: Na de noodzakelijkheid van den persoon lijken krijgsdienst bewezen te hebben, gaat hij voort: Een niet min dringende maatregel is de grondige herziening onzer wetten, be trekkelijk het vervaardigen en verkoopen van wijngeest inhoudende dranken. Ik aarzel niet te zeggen dat onder dit opzicht, Belgie's toestand eene ware schande is. Men begint ons (in Europa) met vingers te wijzen geüjk met te Sparta de dronken slaven wees aan de jonge Spartiaten, om dezen afkeer der dron kenschap in te boezemen. Wij gebruiken per jaar en per inwoner, dooreen genomen, 13 liters brandewijn en 240 liters bier, 't. t. z. in elk huisgezin 56 liters alkool en meer dan 1000 liters bier. Wat het bier aangaat, komen wij achter Beieren, het grootste bierdrinkersland onzes werelddeels, en voor den alkool overtreffen wij al de Europeesche landen, uitgenomen Denemarken en Rusland, in het koude-Noor- den gelegen, en waar de menschen in betere voorwaarden dan in ons land, eene grootere hoeveelheid wijngeest kunnen verwerken. Nemen wij echter die twee gegiste dranken samen, daar komen wij op den eersten rang hetgeen ons gt,ene eer is Wij hebben ook meer drinkhuizen dan de andere statenéén op 44 inwoners of liever éen op 10 huisgezinnen. In sommige straatjes onzer steden en in de groote straten onzer dorpen is bijna ieder huis eene herberg waar knechten en werklieden hun onheil iti gene ver en brandewijn komen zoeken. Niets is bedroevender. Te Brussel en in de acht voor steden telt men 8009 herbergen! Voor die bijzonderheden moet men de leerrijke doch hartbrekende verslagen lezen der heeren Caudelier en Dr Moeller. Voor de werkkommissiën komt men de plaag aanduiden als een schrikkelijke oorzaak van alle slach van ellende, bederf en wanor den, en welke meer nog dan het laag dag loon, schuld is van het lijden der werkende klas. Majoor, gij drijft den spot met de geschiedenis,zei hij met ongewone hevigheid. Wat spot? Ik drijf nooit spot. Maar gij! Hoe, ik? Ja, gij! De dokter gevoelde dat hier een misver stand heerschte. Hij zou zijn vriend doen bekennen dat hij abuis was. Kom, zei hij, ik ga mij niet kwaad maken, voor uw plezier. Ziehier om u te bewijzen. Hij nam het schenkbord en plaatste het midden in de zaal Hier is Waterloo, bepaalde hij. Ja! riep de brombeer en trok den hoed af. En... Hier wilde de dokter den hoed des majoors grijpen; doch deze trok hem driftig terug en sloeg hem op 't hoofd terug. en hier, ging hij voort zijn eigen hoed grijpend en hem achter het schenkbord plaatsend, hier is Mont-St-Jean. Onder uwen hoed? vroeg M. Stekel. De professor liet zich uit zijne wetenschap niet slaan. Hij nam een glaasje en plaatste het nevens den hoed. En hier plaats ik Napoleon, vervolgde hij. Wat? zoo'n ding, Napoleon? raasde de bewonderaar des Korsikanen, gooide met Daarbij groeit het gebruik van sterke dranken bij ons met ongehoorde snelheid aan. Gedurende de jaren 1855-1857 was de ver houding des gebruiks 5 lit. 90; van 1870 tot 1872 was zij tot 7 lit. 60 gerezen en nu staat ze op 13 lit. ongeveer. In 14 jaren tij ds is het verbruik verdubbeld in België, terwijl in andere landen die verhouding verminderde. Het is hoog tijd dat er krachtdadige middelen van voorkoming en beteugeling genomen worden. Men zou zeggen dat men alles in 't werk gesteld heft om hier het alkoolverbruik té vermeerderen. Het recht dat hier betaald wordt, bedraagt omtrent 50 fr. terwijl het in Frankrijk tot 200 fr. en in Engeland tot 500 fr. beloopt. Daarbij de patent voor drankver koop is hier onbeduidend. M. A. Laurent noemt eenen drankslijter, welke 10 hectol. in 14 dagen verkoopt (26.000 liter 's jaars) en maar 5 fr. 20 patent betaalt, terwijl een an der, die jaarlijksch voor 12,000 fr. genever uitverkoopt slechts 20 fr. patent heeft. Het grootste getal groensel- en kruideniers win keltjes verkoopen glaasjes aan den gaanden en komenden man, en hebben dus algauw de patent ingehaald. Wij moeten onze Noorderburen navolgen en niet aarzelen het belastings recht tot 200 fr. per hectol. te verhoogen en de patent ten minste op 50 fr. brengen, te zelfder tijde het getal drinkhuizeu bepalende. Deze strenge maatregelen zouden op het bier niet toepasse lijk wezen, dat een gezonde en voedzame drank is, Maar onze politieke partijen durven den genever niet aanvallen, uit vreeze van de ba zen en herbergiers tegen zich te hebben, die alhoe wel zijniet allen kiezers zijn, toch veel al eenigen invloed bezitten. Indien dergelijk voorstel dus van geen enkele partij kan uit gaan, hewel, dat de liberale en klerikale kopstukken zich vereenigen, op dit punt, overeenkomen en eene wet voorstellen, wel ke met eenparige stemmen zou doorgaan. In dees geval zou het vaderlandsch gevoel de oude veete en vijandschap moeten doen zwij gen, en ik denk niet dat er tegenwoordig, in onze kamers, eene stem opga, om met M. Janson, in België, of metdenabt Schaepman, in Holland, de niet-belasting van't druppeltje genever te vragen, den troost des werk- mans. De opbrengst dezer last verhooging zou weldoende wezen om het deficiet onzer bud- jetten aan te vullen, en om den intrest eener groote leening te betalen, welke zou aange gaan worden om openbare werken te leun den voet het glaasje en denhoed weg, en plaatste de geneverfiesch met een harden slag op den grond. Hier is Napoleon! jubelde hij. De dokter wilde zich niet kwaad maken. Immers wie 't meest verstand heeft, moet het gebruiken. Hij haalde het weggestampte glaasje terug en plaatste hetzelve rechts, zeggend: Nu, daar komt het niet op aan. En hier plaats ik Bülow. Die lafaardriep de majoor en dreigde Bülow met de bullepees. Iloho, dat is wat kras, berispte de emeritus en plaatste het ander glaasje links. Hier Blücher Die sakker-sakkerlootsche deugniet! dreigde als daareven zijn militaire vriend. Hoho, zoo niet, als-'t-u-belieft, vermaan de zeer ernstig de historicus en zettede de anijs karaf vooraan. En hier Wellington!... Ha, die verrader! schreeuwde de brom beer en wilde met de rijzweep de karaf omverreslaan. Ik zal hem... De heer des huizes sprong beschermend toe. Ho, majoor, wat doet gij, bedenk u? gilde hij ter dege nu kwaad wordend. Gij hoont drij der grootste helden uit de geschie denis. 4-00 6-25 9-05 9-5S. Poperinghe-Hazebrouck. 6-50 12-07 6-25. Hout'hem, 5-30 8-20 11-16 5-20. Komen, 5-30 8-05 8-20 -9-58 10-10 11-16 9-41 2-53 5-20 8-58. Komen-Armentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53 8-58. Rousselare, 7-45— 10-45 12-20 4-10 6-30. Langemarck-Ostende, 7-23 12-22 3-58 6-22. Kortrijk, 5-30 8-20 9-58 11-16 2-41 -5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-303-20 11-16 2 41, 5-20.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1886 | | pagina 1