VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. PolitiekNieuws-. Handels- en Annoncenblad. DE SCHAPEKOP. Eerste Jaar. Zaterdag lln December 1886. Nummer 50. IJzerenweg. Onwetendheid, bijgeloof k fanatism. Opgave van voorbeelden. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 4 fr. per jaar voor de stad. 4 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 2 fr. 50. Annoncem 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers vour artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of persónnaiitei ten bevattende worden niet opgenomen. Vertrekuren van IJperen naar Poporinghe, 6-50 9-09 10-00 12-07 3-00 Alwie zich laat inschrijven op dit blad voor het jaar 1887, zal hetzelfde van heden af tot Nieuw jaar gratis ontvangen. 1° De Dominikaner Jaak Clementeen dweper van een ongezellig karakter, bereid de zich door bidden en vasten, soms nachten lang, tot den koningsmoord op Hendrik III. Na tot den biechtstoel en kommuniebank genaderd te hebben, vertrok de pater naar St-Cloud des konings hoofdkwartieren vermoordde den vorst. De geschiedenis ver haalt dat hij 'met kalm gelaat, de oogen ten hemel geslagen.de handen op de borst ge kruist en eene knie ten gronde, de gevolgen zijner misdaad afwachtte (1589). De andere paters hielden hem voor eenen heilige en keurden hem goed. 2° Op 14 Mei 1610, vermoordde de pater benedictijner Fr. Ravaillacden koning van Frankrijk, Hendrik IV. Gedurende het pro ces des moordenaars sprak deze: Ik meende wel te doen met eenen koning te dooden, die den Paus den oorlog verklaart; ik heb n vizioenen en openbaringen gehad en wilde God dienen. In zijne biecht, gesproken vóór de halsrêchting, op 27 Mei 1610, ver klaarde Ravaillac deze misdaad begaan te hebben om zijne ziel te redden. 3° Toen op hooger bevel, onder het voor laatste liberaal ministerie, besloten werd dat I. Het kon omstreeks 10 ure voormiddag zijn. De heer Ferdinand Smikkel, divisie-hoofd op het Brusselse!) stadhuis, onder het beheer van De Brouckere. zette zijn bril op. Wanneer de heer Smikkel zijn bril op had, zag hij er voornaam, ja, zelfs een greintje vreeselijk uit, zooals het een divisie-hoofd betaamt. De achtbare stadsambtenaar zat in zijne spreekkamer te huis en hield reeds een kwart uurs starlings zijne blikken gevestigd naar den overkant der straat, op een vergulden, reusachtigen scliapekop, die aan den gevel van den meubelmaker Van Zoen prijkte, een paar voet boven het opschrift In den Gouden SchapekopP. J. VanZoen, meubels en stoelen. Melancholiek tuurde gemelde schapekop in de straat op de voorbijgangers neêr; maar wij zouden niet juist kunnen zeggen of dit gebeurde onderden strengen blik van het divisie-hoofd, ofwel omdat de kop een hoorn kwijt was, zoodat heel de ongewijde wereld nu in zijn binnenste kijken kon en vaststel len, dat die schoone, in de zon schitterende, schapekop, even als veel geruchtmakende staatslieden, enkel uit gemeene potaarde ge bakken was. Het gat, door het verdwijnen van den hoorn gevormd, hadden een koppel blauwe het kerkhof van St-Denijs (arrondissement Kortrijk) zou verplaatst worden om gezond heidsredenen, werd er in de kerk dier paro chie eene preek gehouden, waarin de kan selredenaar uitriep: St-Denijs zal door het vuur vergaan, gelijk Sodotna en Gomorrha! Kort nadien barstten schrikkelijke branden uit, in de pachthoeven der raadsheeren, die de verplaatsing des kerkhofs gestemd hadden. De misdadige hand bleef lang onzichtbaar, tot dat uit eene biecht, op het sterfbed van den dwependen brandstichter uitgesproken, kon opgemaakt worden dat die gruwelen bedreven geweest waren uit fanatism en om de profetie of voorzegging des preekstoels te bewaarheden. 4° Op 3 Juli 1869, te midden des nachts, werd de oude ziekelijke Pieter Pluy, kleine landbouwer te Lampernisse (een dorpje bij Veurne), door zijnen zoon uit het bed geno men, en, terwijl de moeder het hoofd des lijders achterover trok, sneed de oudste doch ter hem met een broodmes de keel af. Des anderendaags gingen allen naar de mis, te biecht en te kommunie, en bij hunnen terug keer sneden zij hunne boterhammen met hetzelfde mes waarmede zij vader vermoord hadden. Bij vonnis van 8 Februari 1870. werden die monsters, uitgenomen de dochter, door het Assisenhof van West-Vlaanderen ter dood veroordeeld. 5° Iedereen heeft nog de gruwelijke moord van SelierSt-Denis in 't geheugen, waar de weduwe Lebon levend verbrand werd door hare zoons, dochter en zwager. De moorde naars gingen des avonds bij den pastoor te biechte, vroegen hem een gewijd zijden lint je om van ongelukken vrij te blijven en kwamen 's morgens tot de kommuniebank. Terwijl de arme oude vrouw onder de vlam men te huilen lag, zaten de kleinkindertjes in een hoekje der kamer, op hunne knietjes eene litanie te bidden. Slechts weinige dagen geleden werden die wanschepsels door het hof van Blois, twee ter dood, een tot levens- durenden dwangarbeid en een tot 20 jaren gestraft. 6° In het dorpje Careton, bij Mauron, in Morbihan, woont eene molenaarsfamielje, bewvpnde uit de weduwe Jallu, hare twee Zyf en twee dochters. Sedert Vrijdag, acht dagen-,geleden, werd de dochter Esther Jallu door hare twee broeders gedood, terwijl moeder -u de andere dochter bij dat schrik- --.euöe^ö^o^.^ans, Zoen was eene vieze land- rsten te baat tjft?bouwen, en de ($r die diertjes niet zijn zoon, ze lief Hij had vooral een haatje tegen het divi sie-hoofd, en gaf dan ook gëene gelegenheid verloren om hetzelve te luchten. In de Dikke Pomp, waar beiden ter herberg gingen, sprak hij steeds op zeer luiden toon en met het hoogste misprijzen over papierkrabbers, pennelikkers en budgetknagers, vooral als M. Smikkel er was. De stadsambtenaar verstond maar al te wel op wie dit gemunt was. Ook gluurde hij brandend door zijn bril naar de tafel waar Van Zoen zat, en vroeg aan een anderen ver bruiker, terwijl hij zijn hyërjagebit liet zien, of deze ook de lijst der protesten had gele zen. Die vraag moest voor doel hebben, te laten weten dat Van Zoen op gezegde lijst voorkwam, want de meubelmakerij slabakte sedert eenigen tijd, en de ingewijden der Dikke Pomp verzekerden zelfs dat, ging het zóó voort, de radicale Van Zoen radicaal naar den dieperik zeilde. Dat zou natuurlijk den heer Smikkel veel genoegen hebben verschaft, maar niets was kelijk schouwspel geknield zaten te bidden. Esther ging bij de overige leden des huisge- zins door, als bezeten van den duivel der hooveerdigheid Men had dien duivel willen verdrijven, en het lichaam van het jonge slachtoffer droeg nog de sporen eener afzich telijke marteling: het voorhoofden de beenen waren met eene handboor doorstoken. De moordenaars zijn in het zinneloozen- gesticht van Lesvellec opgesloten, daar zij van krankzinnigheid of dolheid, door den godsdienst verwekt, aangedaan waren. Gevolgtrekkingen uit die voorbeelden. Ziedaar zes kleine voorbeelden; wij hadden er meer kunnen vinden, maar ze zijn voor onze redeneering voldoende. Men zal hunne echtheid niet betwisten, want zij zijn uit de geschiedenis getrokken, en toegelicht door namen, cijfers, datums en jaartallen. Bij het lezen dergelijker gruwelen, die alles wat de inbeelding kan uitdenken, overtreffen zou men zich nog in de onbeschaafde middel eeuwen gelooven. Wat denkt van dieduivels- uitdrijving, van het verbranden eener heks, nog op onze dagen, in het jaar, O. H. 1886? En welke verantwoordelijkheid voor dege nen, die door hunne woorden, in die half beestachtige hersenen, de kiem zulker mis daden leggen, welke de dweperij later uit voert! De schelmen, de redeloozen, Waarvan wij hierboven gewaagden, waren toch zeker geen liberalen, geen vrijmetselaars, zooals het katholieke gazetten wel zouden durven beweren De treurige zaak, voor het Hof van Blois afgewezen, verlicht ons nog eens te meer op den zedelijken invloed der geestelijkheid in den buiten. De moordenaars der vrouw Lebon, waren alle vier zeer kristelijk, kerk- achtig, zooals men hier zegt. Wij zien het door twee feiten: den dag vóór demisdaad deden zij den pastoor ten huize komen, om de biecht der weduwe Lebon te hooren; en na de misdaad gingen de zoons zich bij den pastoor aanbieden, om vergiffenis te beko men van hunne moedermoord! De misdaad werd met ongemeene wreedheid voltrokken. Men weet dat zij de vrouw op eenen stapel legden, petrolie op haar hoofd goten en daar aan het vuur staken,, terwijl de kleinkinde ren de litanie van de H. Maagd baden. 't Was dus juist gelijk in de middeleeuwen, zeker. Het divisie-hoofd had al lang er aan gedacht, hoe hij zijn gebuur zou kunnen den duivel aandoen, maar bij vond niets, al had hij ook de politie der gebouwen en gestich ten onder zijn gebied. Over twee jaar had hij wel Van Zoen 10 fr. boet dóen geven, omdat deze zijn mèubéls op het voetpad had ge plaatst, maar, daar de ondervinding nu den meubelmaker had geteerd, kreeg de stads klerk hem in zijne netten niet meer, terwijl hij nu nog heviger op alle papierkrabbers schold en den achtbaren heer Smikkel veel kwaad bloed deed brouwen, zoodat dezes kort, dik persoontje er dreigde door te dun nen en zijn geel droog gelaat nog geler en drooger werd. Dezen morgen echter had eeD grijnslach dit gelaat betrokken. Als Archimedes uit zijn bad, sprong het divisie-hoofd uit zijn leun stoel, wierp zijn kwispelpet op zij, greep naar zijn hoed en, zonder zelfs zijne dochter Justina te omhelzen en haar 't eetmaal voor den middag op te geven, zooals hij dagelijks deed, ijlde hij de straat door, als een storm wind door de Alpen, recht naar het stadhuis. II. Het was half elf, Loontjens, de boodschapper, had het kan toor des werkzamen heer Smikkel rein ge borsteld en schonk een glas water in, het welk het divisie-hoofd, dat juist binnenkwam, met een straaltje Bordeaux vermengde en gretig uifdronk, want 't was zeer heet. Dit gedaan zijnde, ging Loontjens.de bood schapper de Bordeauxflesch weghelpen in een karton, dat voor opschrift droeg: Affaires toen de geestelijkheid nog zelve die geloofs- gerichten bestuurde en voltrok want het moet gezegd worden, dat moeder Lebon door slechte behandelingen krankzinnig geworden was, en door hare kinderen en schoonzoon als tooverheks aanzien werd. Bij dit gedacht der kinderen is het niet ongepast hier de 4e en 5e vragen en ant woorden der 21e les van den catechismus aan te halen. 4. Wat kwaad doen de tooveraars (too- heksen) In plaats van God nemen zij den dui- vel tot hunnen Heer, aan dewelken zij zich zeiven verbonden hebben. 5. Mag men wel bij tooveraars (toover- heksen) of waarzeggers te rade gaan Geenzins, want dit is God afgegaan en den duivel aanhangen, van dewelken deze weten hetgeen zij zeggen Uit dezen tekst zien wij genoeg, hoe de kinderen van vrouw Lebon, tegen haar, eene tooverheks, moesten gestemd zijn. Zulks komt nog beter uit bij het overwegen der T vraag en antwoord van de 20e les Wie verstaat gij door onzen naasten? Alle redelijke schepselen, die met ons deel kunnen hebben in de goddelijke glorie. En daarop vervolgt het uitleggingsboek Waarom worden zij onzen naasten ge- noemd? Omdat zij, na God, ons naast bestaan; daar integendeel de onredelijke schep- selen en de verdoemden ons vreemd zijn.» Nu verwondert het ons niet, dat die kinde ren hunne moeder als heks verbranden, ze dus als hunnen naasten niet aanzagen, de wijl zij krankzinnig, onredelijk geworden was. De superstitie is daarom de ingeefster dier moedermoord Eert uwen vader en uwe moeder, zegt het 4° gebod Gods, opdat gij lang moget leven op aarde. In den buiten nochtans, waar de geestelijkheid alvermogend is en de godsdienst zeer vurig, is de kinderliefde veel flauwer dan in de steden. Wanneer de ouders stram en oud geworden zijn, hebben de kin deren, wier hulp zij inroepen, dikwijls niets anders over dan misprijzen, en van de zwak- heid der oudjes gebruik makende, mishande- particulièresen nam uit het karton Affaires couranles, de sloffen en de kwis pelpet zijns oversten. Op andere dagen, trok de overste gemelde voorwerpen op zijn duizend gemakjes aan, maar heden gebruikte hij zóóveel haast, dat hij de linker slof aan den rechter voet stak en zijne pet met den kwispel langs achteren opzette. Hij greep onmiddellijk een band uit zijne boekerij en doorbladerde dien zenuwachtig. Een Havan voldoening liet zich niet lang wachten en werktuigelijk las M. Smikkel: Gemeentereglement van 1836, artikel 447bis- paragraaf 2, littera F, primo Uithangborden of andere voorwerpen, die niet de noodige waarborgen van vast- heid aanbieden voor de zekerheid der voor- bijgangers kunnen door het College niet geduld worden. Uitzondering wordt echter gemaakt voor de oude beelden of kentee- kens, tenware ongunstig verslag van ons hoofd der betrokken divisie. Haha! Van Zoen, neem u in acht! juichte M. Smikkel en legde zijn papiermes op het artikel 447bis- Loontjens, ging hij voort, ga een oog slaan over de konijnen. De konijnen waren de eenvoudige lasten- betalers, die ergens tegen hel, politieregle- ment gezondigd hadden, en nu bij het hoog mogend divisie-hoofd om een verhoor ver zochten, ten einde in genade ontvangen te worden. H. de Quéker. (Wordt voortgezet). WEEKBLAD 4-00 6-25 9-05 9-58. Poperinghe-Hazebrouck. 6-50 12-07 6-25. Houthem, 5-30 8-20 11-16 5-20. Komen, 5-30 8-05 8-20 —9-58 10-10 11-16 2-41 2-53 5-20 8-58. Komen-Avmentiers, 5-30 8-05 11-16 2-53 8-58. Rousselare, 7-4510-45 12-20 4-10 6-30. Langemarck-Ostende, 7-23 12-22 3-58 6-22. Kortrijk, 5-30 8-20 9-58 11-16 2-41 —5-20. Kortrijk-Brussel, 5-30 9-58 11-16 2-41 5-20. Kortrijk-Gent, 5-30— 3-20 11-16 2 41, 5-20. vf Die gfc_ zaat. Hij was dwarsdrijver in het bloed, en was daarom ook radikaal, nu de doctrinairen boven waren. Hadden de radikalen de koord achter den knoop gekregen, stellig zou hij doctrinair geworden zijn. hoewel hij zich met de beteekenis dier woorden maar weinig bekreunde. i

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1886 | | pagina 1