TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Pditiek, Nieuws-, Handels- en Annoneenblad. DE SCHAPEKCP. Tweede Jaar. Zaterdag 1" Januari 1887. Nunmer 1. Abonnementsprijs vooop betaalbaar: 4 fr. per jaar voor de stad. 4 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 2 fr, 50. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr.per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers vo.jr artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen i andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland wordl ontvangen door den O/fice de PubUcité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. -Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Het Vlaamsch in het (Herwijs. In deze laatste tijden werd eiveel gespro ken over de nederlandsche taain zake van onderwijs, en over haar geiuik voorge schreven door de wet van 15 Juni 1883. Deze wet men weet het vtf-d door een liberaal ministerie voorgedrag), door de liberalen ondersteund en door me liberale Kamermeerderheid gestemd. Ale liberalen, die daartoe medegeholpen helen, zouden dus van praktischen zin en geïnd verstand beroofd zijn, om aan het voonrengen dier monsterachtigheid, de hand ge'end te heb ben.... volgens het zeggen vanindere zeer verstandige liberalen die allebeoordeelen en beknibbelen Yan de ongenaibare hoogte hunner superioriteit Eenigen dier kwaadwilligenpan zelfs zoo ver, in hunne verblindheid een klerikaal te zien, in eiken overtuigdeivlaming, al ware hij zelfs eén flamingant. Neen, al de flaminganten zi geen kleri- kalen; velen onder hen zijn mojige strijders, die zouden punten geven aan mmige hoog hartige herberg-redenaars di in zake van politiek op hunne borst zoudemogen schrij ven: mossel en op hunnen ru: visch! En om te bewijzen dat de Varasche zaak en beweging geene uitsluincl klerikale machine mag genoemd wordt, ziehier hoe de Liberale Vlaamsche Bond ui Antwerpen zich uitdrukte, in een vertooghrift aan den Minister Thonissen, over df taalwet van 1883, het gebruik van hetKederlandsch regelende in het middelbaar oierwijs: Antwcim, 1886. Den Heere Minister van Bvmlandsche Zaken en Openbaar Over w ijs te Brussel. Heer Minister, Met groote voldoening heeft dj Bestuur raad van den Liberalen Vlaaméen Bond van Antwerpen, uit het leerprogrnma van het koninklijk atheneum voor het'shooljaar 1886-1887, vernomen dat de toepsing der wet van 15" Juni 1883 op het gruik der Nederlandsche taal in het Middelbir Onder wijs, welke wet alreeds op gerije schaal werd uitgevoerd gedurende het wgaand schooljaar, te beginnen met. l'October aanstaande zal voortgezet en uitgebid wor den. Wij houden ons overtuigd dat die maat regel den bloei van ons koninklijk heneum (3e Vervolg.) Sedert het voorval met den liauaevogel had hij meer dnn ooit aan Juslinageij'oomd. Eiken morgen groette zij hem vriepdJk van aan haar kamervenster. Doch otriliïr een woordje te spreken bood zich noot ene ge legenheid aan. Overigens, noch ci neubel- maker noch de stadsklerk zoudehpng ge toefd hebben zulks te bemerken, eiWee dan? Doch Frans studeerde van 's mrgens tot 's avonds eraan, hoe hij met de live buur vrouw in gesprek zou geraken. Hij 'as voor al nieuwsgierig om te weten hoe 'dcpnarie- vogel het maakte. Docli hoe, watteer en waar dat gevraagd Een lichtstraal schoot over een par dagen door zijn brein. Hij nam een plakje en schreef er met krijt op Goeden dag, jufvrouw. Hoe v.art de vluchteling? Stout gesproken was steeds goed, lad hij hooren zeggen. Hij wilde probeeren. loenJustina van haar werk he hoofd ophief, toonde Frans haar het plan je. Zij ■werd hevig rood, stond open ging van 't venster weg, Duivels! dacht Frans, ik bn een zal helpen bevorderen en ten nutte der stu diën strekken zal Het spijt ons dan ook dat enkele belanghebbenden, het nut en de bil lijkheid dezer toepassing niet inziende, bij U hebben durven aandringen op de inrich ting van een dubbel régime, waarvan de invoering, naar onze meening, niet genoeg zaam gewettigd is door de omstandigheden en, van een anderen kant, gevaren zou op leveren, welke al de heilzame gevolgen, die algemeen van bedoelde taalwet verwacht worden, zouden vernietigen. Wij achten het ons dus ten plichte, Heer Minister, U eerbiedig te verzoeken, dat Gij, in het genomen besluit volhardend, de taal wet van 1883 zoudt handhaven en hare voor schriften in het atheneum van Antwerpen, evenals in de middelbare school van den Staat, zoudt doen eerbiedigen. Daar het, langs den thans gevolgden weg, nog minstens vijf jaar duren moet vóór dat de wet alhier in haar geheel zal toegepast worden, is het klaarblijkend dat voor nie mand eenig ernstig bezwaar kan rijzen uit deze trapsgewijze invoering,en dat daardoor bijgevolg niemand benadeeld, geen wezenlijk belang gekrenkt wordt, terwijl van een anderen kant, de voortreffelijke inzichten van den wetgever langzamerhand zullen verwezenlijkt worden. Inderdaad, Heer Minister, wij meenen er uitdrukkelijk te mogen op wijzen, indien de taalwet van 1883 gesteund is op een paedagogischen grondslag, zoo heeft zij echter eene maatschappelijke beteekenis, die zich veel verder strekt dan de enge grenzen der school zelve. Het is wel stellig eene hoofdwaarheid der opvoedkunde, dat het aanvankelijk onderwijs moet gegrond zij n op de moedertaalniemand kan dit betwisten. Het is daarom dat, in de voorbereidende afdeelingen der middelbare scholen van het Vlaamsche land, het onder wijs in het Nederlandsch moet worden gege ven, te zelfder tijd als de leerlingen in de kennis der Fransche taal onderwezen worden, ten einde de Fransche leergangen eener hoogere afdeeling met vrucht te kunnen volgen. Indien de wet nu voorts wil, dat gedurende den heelen verderen duur der studiën in de eigenlijke middelbare scholen en atheneums, niet alleen de leergang van Nederlandsch en de beginselen der Hoogduitsche en Engelsche taal, maar daarenboven twee andere leer gangen in het Nederlandsch onderwezen worden, dan is het, omdat eene meer dan dertigjarige ondervinding bewezen had, hoe dwaaskop. Zij is verstoord en verontwaar digd. Als haar vader 't weet, zal er wat schandaal zijn. Duivels, duivels! Hij was schrikkelijk verlegen. Doch een poosje nadien kwam zij terug en toonde hem eene oude lei waarop er geschre ven stond: Hij is gezond en zingt. Ik dank u. Zij was vertrokken om uit haar sinds lang geborgen schoolgerief dat nieuwe middel van gedachten wisseling te gaan opzoeken. Franses inval was dus gelukt. Daarom ging hij nu eiken middag, onder voorwend sel van dringend werk, naar boven. Onder andere meer, zullen wij hier aanha- en uit de gehouden correspondentie le dag. Iiij. Gij hebt mij niet te bedanken; om u aangenaam te zijn, brak ik geerne den hals. Zij. Zooveel waaghalzerij zal u eens duur komen te staan, Frans. Ik bid u, wees voorzichtig. Geloof aan mijne eeuwige er kentelijkheid. 2e dag. Hij. Ik wou dat ik kanarie vogel was. Zij. Waarom? Hij. Om steeds bij u te zijn. Zij. O! Deugniet. 3e dag. Zij. Weet gij niet wat er in den Dierentuin te doen is? Hij. Jawel, nachtconcett met dissol- vingvieios. Komt gij er? nuttig, hoe noodzakelijk, hoe onmisbaar liet is voor de Vlaamsche burgerij der middel- en hoogere standen, hare moedertaal op eene behoorlijke wijze te kunnen gebruiken in het maatschappelijk verkeer. De wetgever wilde den dam wegbreken, die de lagere van de hoogere standen af scheidt; de zonen der meer gegoede burgerij zouden voortaan in staat worden gesteld om hunne gedachten, ook over anderezaken dan die van den gewonen omgang, in een zuiver en sierlijk Nedérlandsch uit te drukken. Zoo hoopte men den beschavenden invloed der meer verlichte standen op de minder begun stigde te bevorderen, en daardoor liet gemid deld peil der algemeene beschaving te ver- hoogen. Het is eene maatschappelijke noodzakelijk heid, dat alle burgers met elkander kunnen verkeeren, dat vooral diegenen,welke geroe pen zijn in de samenleving eene meer gewich tige rol te vervullen, steeds in betrekking kunnen blijven met de volksklas. Daartoe is er een gemeenschappelij k werktuig voorde uiting der gedachten noodig, het is te zeggen eene gemeenschappelijke taal, waarvan de meer geleerde zich in elke omstandigheid van het openbaar als van hét bijzonder leven, met gemak kan bedienen. De verfranschte inrichting van liet mid delbaar onderwijs sedert 1850 had dit groot maatschappelijk belang geheel uit het oog verloren, en alzoo een toestand in het leven geroepen, waar van de voortduring aliernood- iottigst zou zijn voor de hoogste belangen des lands. De wet van 1883 is eene eerste ernstige poging om daaraan verbetering toe te bren gen het is daarom, dat wij niet gedogen kunnen, dat eene schendende hand aan dit werk worde geslagen. Nog in een ander opzicht, is de bedoelde wet van het grootste gewicht. Zonder haar, zou de toepassing der beide andere taalwet ten van 1873 en 1878, alsmede elke verbete ring of vollediging welke mettertijd aan deze wetten zou kunnen gebracht worden, onver mijdelijk op onoverkomelijke moeielijkheden en practisclie bezwaren stuiten. Hoe zullen, inderdaad, de bestuurlijke overheden van allen rang, de rechters, aclvo- katen, leden der parketten, enz. de verplich tingen kunnen vervullen, die hun door de bedoelde wetten zijn opgelegd, indien zij geene voldoende kennis van het Neaèi laudscti bezitten om deze taal in de uitoefening hun ner bediening op gepaste wijze te gebruiken? En indien dit niet liet geval is, zal elke Zij. Ja, met vader. Hij. Helaas! Daags na hei feest in de Zoölogie. Hij. De band, weike ik terloops in den donkeren u drukte, gloeit mij nog. Ik ben zoo gelukkig. Zij. Zoo, zoo! En waarom dan? Hij. - Omdat ik u bemin. En gij Nauwelijks had het meisje dat gelezen of zij verdween van 't venster, doch eenige minuien nadien verscheen eene hand, die de lei hield, waarop stond: Dat weet gij wel. Om dat te bekennen durfde 't meisje zelf zich niet toonen. Van dien dag af gelastte Frans de brieven post met het overbrengen zijner verklarin gen. Hij schreef het adres met eene fijne pen en een licht meisjesschrift alsof er eene vrien din schreef. Dit met het doel de waakzaam heid van Argus Smikkel te misleiden. Na zijn zesden brief, begon liet meisje te ant woorden. Zij ontmoetten malkander ver scheidene malen op de wandeling en waren welhaast zoo smoorlijk verliefd, dat heel de buurt het wist, uitgenomen de vaders zeiven van onze burgerlijke Romeo en Juliët. IV. Ja, de stad Brussel had het geding gewon nen, dat de meubelmaker Van Zoen tegen haar had ingespannen overwinning, met zooveel inspanning en moeite door de Vlaamsche bevolking op het gebied barer taal behaald, slechts eene be- driegelijke voldoening, eene ware teleurstel ling blijven. De wet van 1883 beantwoordt dus aan eene maatschappelijke behoefte van het aller grootste belang; zij is, in de inzichten derge nen die haar stemden,eene wet van openbare orde. Het is dus strijdig met elk gezond be grip van staatkunde en recht, de toepassing dezer wet afhankelijk te maken van bestuur lijke willekeur of onwil, persoonlijke voor liefde of tegenzin, modezucht, enz. Waar het openbaar belang gebiedt, moeten beschouwingen van ondergeschikten aard zwichten. Wij kunnen dan ook niet aannemen, dat de inrichting van een dubbel stelsel, waar- tusschen de huisvaders, naar eigen, veeltijds bekrompen inzicht, vrijelijk zouden kiezen, de uitvoering der wet zou komen verhinde ren of beperken. Want op die wijze zou de geest der wet overtreden, de bedoeling van den wetgever geheel miskend worden. Dit wil echter volstrekt niet zeggen, dat wij ons zouden verzetten tegen het nemen van zekere maatregels, welke alleen voor doel zouden hebben, de in- en uitvoering dei- wet te vergemakkelijken, of de moeielijkhe- den uit den weg te ruimen, die in zekere omstandigheden uit hare toepassing zouden kunnen voortvloeien. Reeds in 1881, heeft de bestuurraad van den Liberalen Vlaamschen Bond zich in dezen zin uitgedrukt, en bewijzen gegeven van zijne gematigdheid in het voorstaan van de eischen der Vlaamsche bevolking. Zoo zou hel kunnen gebeuren dat een leer ling, geboren in de Waalsche gewesten, en geheel onbekend met de eerste beginselen onzer taal, in den beginne moeite zou hebben om zekere Nederlandsche leergangen te vol gen. Ten behoeve van zulke leerlingen, zou den wij wel kunnen aannemen, dat er afzon derlijke afdeelingen werden ingesteld, indien althans het aantal dergenen, die in dit ge heel uitzonderlijk geval verkeeren, aanzien lijk genoeg werd geacht om de kosten dezer verdeeling te wettigen. Het spreekt echter van zelf, dat wij dan ook zouden aandringen op hei nemen van denzelfden maatregel ten voordeele van Vlaamsche leerlingen, welke in een geval van denzelfden aard zouden verkeeren in de middelbare scholen en atheneums van de Waalsche gewesten. I' De gemeentewet kent aan de gemeente duidelijk het rechttoe van langs den open baren weg de politie en de orde te handha ven. Zij mag de schadelijke, ongemakbarende eu gevaarlijke gestichten aan eene verorde ning onderwerpen, en wat is nu wel gevaar lijker dan een meubelmakerswinkel met een vergulden sohapeköp aan den voorgevel, stekende meer dan 0m85 boven het betreden pad uit, welke schapekop reeds een hoorn verloren heeft, ergo, zijn heel evenwicht zou kunnen verliezen, en die daarenboven huisvesting geeft aan een koppel duiven, welke enkel schijnen geboren te zijn om dé goede burgers te bevuilen? Zoo redeneerde het divisiehoofd Smikkel. Maar de veroordeelde verweerder rede neerde teenemaal anders. De hoop doctrinairs, die de rechtbank uitmaken, zoo dacht hij, geven altijd gelijk aan de papierkrabbers van hun soort. Moeder Themis beveelt de Belgen om hen te beletten elkaar te bestelen. Zeer proper! Nog proper der is mijn toestand; 1400 fr. proceskosten en 300 fr. boet! Hoe zal ik er komen? Had ik liever den kop naar beneèn gehaald en 1000 fr. aan de armen gegeven, zooals 't mijne vrouw zei. En zeggen, dat die ellendige schurk van een penneükker mij die poets heeft gespeeld. Vreesdeik niet meer 't gevang dan God den Vader, ik sloeg hem zie, ik sloeg hem... (Wordt voortgezet). HET

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1887 | | pagina 1