VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblau Tweede Jaar. Zaterdag 5n Februari 1887. Nummer 6. Abonnementsprijs voorop betaalbaar! 4 fr. per jaar voor de stad. 4 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 2 fr. 50. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer.Afzonderlijke nummers vour artikels, enz. 8 fr. per .100.Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteitén bevattende worden niet opgenomen. Klerikale eerbied voor 't gerecht. Vandersmissen werd tot 10 jaren dwang arbeid veroordeeld voor moordaanslag op zij ne wettige vrouw. De straf was veel te klein, maar voor het oogenblik laten wij dit ter zijde. Wij willen er alleen op wijzen dat alle kort-en langebekte klerikale blaadjes, in vol akkoord, de kwijtschelding vroegen voor eenen moordenaar, en zich aldus openlijk als de verbloemers en beschermers aanstelden der misdaad van doodslag. Heden, meer dan twee maanden na de 2" veroordeeling van den klerikalen moordenaar, is deze nog niét naar het celgevang van Leuven overgevoerd, terwijl de veroordeelden der Assisenhoven gewoonlijk eenige dagen na hun vonnis, te Leuven gekerkerd worden. Voor den katho lieken Vandersmissen is er dus uitzondering gemaakt, en er wordt een katholiek, laf mi nisterie gevonden, om dien schandigen toe stand te laten voortduren. De Malander, klerikale burgmeester van Ronse, werd door het Beroepshof van Gent tot 4 maanden gevang veroordeeld, om als chef der politie zijnen plicht verzuimd, en omzijn ministerie van notaris misbruikt te hebben, tot het afpersen van eenen akt of overeenkomst, welke hij stellig wist valsch te zijn aangezien het handteeken van den h. Grawitz afgedwongen, afgeperst was door de muiters. De misdaad van afpersing, onder dwang van oneerlijke middelen, staat gelijk met dief te en bedrog. Vandersmissen is een moordenaar. De Malander stelt eenen nietigen (valschen) akt op; wat is hij? De katholieke organen van ons land, die eerlijke nieuws- en andere bladen, vroegen genade, vroegen gratie voor dien moordenaar en dien diefDat is een titel, dien gij nog niet bezaat, de titel van gratiebidders voor on eerlijk volkje! Daar hebben wij niets tegen, eerlijke bladen, maar wij hebben liever, dat die genadevraag voor veroordeelde lieden in uwe, dan in onze kolommen gevonden wor de. Hagij schreeuwt uwe keel droog op de socialisten, op de ruststoorders, op de anar chisten Maar beletten dat de veroordeelde kwaaddoeners hunne welverdiende straf on dergaan genade vragen voor plichtige man nen, die eën politiek ambt vervulden, en al dus die gratie in eene politieke partij daad herscheppen de openbare mening trachten gunstig té stemmen jegens die plichtigen, is den loop des Gerechts beletten, is de uitwer king der wetten doen ophouden, is doen zien dat katholieke veroordeelden u nauwer aan 't hart liggen, dan eenige ongelukkige ver dwaalden uit het Kolenland 1 Dat is regee- ringloosheid, dat is de - prestige van het Gerecht (basis onzerjmaatschappelijke inrich ting) afbreken, dat is anarchisme! 1 Zelfs is het gevaarlijker opstand tegen 's lands in richtingen, dan de openbare muiterij van enkele socialisten, die men onvermeestert met eenige soldaten, dewijl men straffeloos door de klerikale drukpers onze instellingen ziet ondermijnen, het Gerecht hoort verden ken en genade ziet afvragen voor hen, die tegen orde en eerlijkheid zondigen. Men zal zich herinneren hoe partijdig het verslag der zaak Vandersmissen inde kalo tebladen gedrukt werd, om de openbare me ning op eene vrijspreking voor te bereiden. Het Weekblad heeft te dier gelegenheid de onpartijdigheid en de welvoegelijkheid van eenen klerikalen konfrater aan de kaak gesteld, door niet te loochenen aanhalingen. Thans zouden we kunnen bewijzen hoe de klerikale gazetten het aan boord leggen en over manifestatiën, gratiën en protestatiën handelen, om De Malander - ce grand ci- toyen aan de uitwerksels des Gerechts te ontfutselen. Dit zou ons echter te ver leiden, en dien grand citoyendien chef bien-aimé zagen wij liever vergeten, onder voorwaarde hem later als martelaar terug te vinden. D. N. T. Het Nederlandsch in het middelbaar onderwijs. (Vervolg). 1* het zal den leerling, in den nieuwen staat van zaken onmogelijk zijn eene be- hoorlijke kennis op te doen van de Fran- sche taal. Om de eerste opwerping te wederleggen, heeft men slechts te onderzoeken, in welke verhouding de twee landstalen, Nederlandsch en Fransch, in wezenlijkheid onder het re giem der niewe en zooveel gewraakte wet tot elkander staan zullen. Deze verhouding nu is de volgende: Terwijl het Fransch de onderwijstaal is en blijft voor de volgende vakken: Fransch Latijn en Grieksch reken-, wis- 6n meet kunde-, handelswetenschappen-, schrijf-, leeken-, turn-, en muziekkunst, zullen in het Nederlandsch gegeven worden de cur sus van Nederlandsche, Duitsche en En- gelsche talen, het dubbelvak geschiedenis- aardrijkskunde, en de natuurwetenschap. Daar nu, in het pas begonnen schooljaar, de voorschriften der wet nog slechts in twee klassen, de zevende en de zesde, volledig worden nageleefd, terwijl zij enkel in twee andere, de vijfde en vierde, gedeeltelijk dit maal, worden in acht genomen, kunnen wij het getal les-uren, in het Nederlandsch te geven alzoo vaststellen Voor de zevende klas of voorbereidende af- deeling (29 uren les in de week.) In het Nederlandsch. I Moedertaal 8 uren. Geschiedenis-aardrijkskunde 3 Natuurwetenschap 1 uur. Tosaal12 uren. In het Fransch. Fransch8 uren. Rekenkunde4 Teekenkunst. 2 Gymnastiek of turnkunst 3 Totaal: 17 uren. Voor de zesde klas .- (33 uren les in de week.) Leergangen in het Nederlandsch te geven: Moedertaal 8 uren Hoogduitsch 4 Geschiedenis-aardrijkskunde 3 Natuurwetenschap 1 uur. Totaal16 uren. Leergangen in hel Fransch te geven -. Fransch8 uren. Rekenkunde. 4 Teekenkunst. 2 Gymnastiek3 Totaal17 uren. In de vijfde en vierde Latijnsche- en Be roepsklassen, worden alleen de leergangen van Nederlandsch, Duitsch en Engelsch, m de moedertaal gegeven. Men raadplege te dezen opzichte onder staande opgaven Leergangen in 't Fransch Vijfde Beroepsklas (op 32 u.) 17 uren. Vierde (op 32 u.) 18 Vijfde Lat. klas (op35u.) 21 Vierde (op 34 u.) 24 Leergangen in 't Nederlandsch 15 uren. 14 - 13 10 Laten wij daarbij niet uit het oog verliezen: 1° dat bij het onderricht van Duitsch en Engelsch, het Nederlandsch slechts zoolang gebruikt wordt, tot de scholieren in staat zijn deze leergangen in de onderwezen taal zelve met goed gevolg bij te wonen 2°, dat in de vijfde, vierde, derde, tweede en eerste Beroepsklassen, het eigenlijk Ne derlandsch taalonderwijs slechts 3 het Fransch integendeel 8, 6 of ten minste 5 uren blijven tellen 3U, dat, van alle andere leergangen des programma's, alleen de vakwoorden ge lijktijdig in beide talen moeten aangeleerd worden, wat zeker wel voor niemand een steen des aanstoots wezen zal, en wij hebben een volledig beeld gegeven van de wet van 1883 1 Welnu, wij vragen in het volle vertrou wenwaar is er, in al deze hervormingen, maar één enkel bewijsje op te visschen, dat de wet van 1883 de grondige studie van het Fransch zal verhinderen? Is de leergang van Fransche taal afge schaft? Worden tal van andere vakken inte meer in het Fransch onderwezen Ant woorden zou, na het aangevoerde, meer dan bespottelijk zijn 1 Wordt voortgezet.) Peuzeling. Wij en kennen ter wereld geen blad dat schaamteloozer de waarheid verdraait dan het Nieuwsblad, van IJper--. Rekening gevende èener vergadering van bekwaamheidskiezers, meldt het onder de aanwezigen.- M. Van Aileynnes, brouwer, eigenaar vau Sans-Souci, ook een van de IV» Hewel, Nieuwsblad, dat is valsch gij liegt- Op 16° Januari, dag dier vergadering, heeft M. Van Aileynnes om 8 u. nam. de stad ver laten, en is slechts met).den trein van 10 n. 's avonds terug gekeerd. Zoodat hij dien ach- termidd ag in den Sans-Souci. niet geweest is. Die zaak is, in haar zelve, van weinig be lang; maar wij willen de leugens van het Nieuwsblad, plat drukken. Waarom liegt gij, eerlijk blad? Zijn uwe gewone argumenten van zulke kleine Waarde dat gij u met leugentaal moet ophouden Heerken lief, dat is een armoedje, moeten liegen om te kunnen overdrijven! En welke verergernis bij uwe boven de duizend lezers, dié uwe leugen opgeslokt hebben met de rest? Heeft men misschien uwe goede trouw be drogen? Dan is uw overdrager of verklikker die het u valsch over bracht wel plich- tig, en gij zult in het vervolg meer op uwe hoede moeten wezen voor zijne inlichtingen 1 Het Nieuwsblad, vraagt ons wie de kopij geleverd heeft aan Progrès of Toe komsten Inderdaad iWewwwgierig blad, zulks kun nen wij u niet zeggen. Maar zoudt gij ons niet willen zeggen wie de kopij levert in de stedelijke klerikale gazetten? Wat ons betreft, en dat moogt ge weten? onze kopij komt van eenen onlangsvertrok- ken pastoor en van een oud-lid der katholie ke wacht. Als gij dus aan Beernaert vraagt dat hij vertrekke, bevelen wij die twee opstellers aan. Zij ook zijn de handelinge van 't geld gewendin 't kleene» Iets over leugentaal. Er wordt op onze dagen schrikkelijk veel gelogen; er bestaat bijna geene eerlijkheid meer en op de rechtzinnigheid van eenen klerikalen gazetier, zou ik geen dubbeltje verwedden. Nochtans loopen die heilige mannen zoo dikwijls buiten de schreef der zedelijkheid, zij lachen zelfs zoo stout met het leugen kapittel der tien geboden, dat ik mij schamen zou een waar katholiek te zijn. Gij zult tegen uwen naaste geen valsche getuigenis geven I (VIII0 gebod op den berg Sinaï). VraagIs leugentaal zonde Antwoord: Ja, en ook doodzonde, als de leugen geschiedt met groote schade of hinder van onzen naaste (Mechelsche Catechis mus, 26® les). V. Wat is liegen? A. Liegen is spreken tegen zijn gemoed. V. Strijdt de leugentaal tegen het acht ste gebod A. Ja, omdat wij hierdoor onzen naaste in dwaling brengen en bijgevolg hinderen. (Verstaat ge dat vlaamsch, klerikale schrij- velaars V. Kan men anders liegen dan door woorden A. Ja, want men liegt ook, als men door geschrift of door andere tStekenen zijnen naaste in dwaling brengt (Slok maar dat broksken, kalote pennelikkers). V. Waarom moet men zich bijzonderlijk wachten van de gewoonte van liegen A. Omdat zij eene schandelijke en ge vaarlijke gewoonte is. (Hoort ge wel, heeren? Schandelijke). V. »"Mag men liegen om zich te veront schuldigen of om andere menschen dienst te bewijzen? A. Neen; het is nooit toegelaten de min ste leugen te doen. (Deze 5 laatste vragen en antwoorden zijn getrokken uit den Mechel- schen Catechismus met uitleggingen op iedere vraag, uitgave 1859, bladz. 133, 26® les). Baeckelandt, de westvlaamsche sluipmoor denaar, die te Brugge onthoofd werd, was met liegen begonnen, vooraleer te stelen. (Uit de grootvaderlijke herinneringen). Men begint met het kleine, Men eindigt met het groote. (Vlaamsch spreekwoord). Een leugenaar is een bedrieger, van bedrie ger geraakt men dief, en van diefstal tot moord is er maar één stap (zedepreek van mijnen ouden leermeester.) Waarom is liegen kwaad? Men bedriegt zijnen naaste en leidt hem wetens en willens in dwaling. Daarom is de leugen, alhoewel door de wet ongestraft, veroordeeld door den Godsdienst, de zedeleer en de openbare denkwijze, 't Is niet alleen eene slechte, maar eene laffe en eerlooze daad. De leugenaar misbruikt het vertrouwen zijns naasten en verliest zijnen eigen eerbied; want hoe zich zeiven eerbiedigen als men zijne eigene woorden niet gelooft? Zelfs die overdrevene en ongegronde bewierookirigen, waarmede de wereld zoo kwistig omgaat, kunnen voor de goede zedeleer niet verrecht- veerdigd worden. (Dit laatste is een beetie voor de complaisante verslaggevers). De eerlijke man is niet verplicht te zeggen wat hij denkt, maar hij moet alles denken wat hij zegt. (Uit de zedeleer door Ad. Franck). Leugen is een gebaar, een woord of zelfs de stilzwijgendheid, wanneer zulks geschiedt met het voornemen iemand daardoor te be driegen. (Bescherelle). De leugen is doorschijnendmet wat oplet tendheid ziet men er door; maar dé waarheid langs welken kant men ze bezie blijft steeds dezelfde. (Sénèque). De leugen is als eene wondezij geneest, maar het litteeken blijft er. (Persiaansch spreekwoord). Als deze bijdrage in de handen komt van klerikale schrijvelaars, die zoo gestadig lie gen om de liberalen zwart te maken en den papenwinkel te doen bloeien, zullen hunne ooren niet weinig ruischen, en zal ik, verza melaar en uitpluizer, binnen korten tijd mijne rekening krijgen. Genade, Mijnheeren, voor eenen Beentjenskager. Fatsoenlijk uitgekleed. Ik heb de eer u A en B voor te stellen. A is een eerlijk, treffelijk man. B is een klerikale gazetkrabber (en dat zegt genoeg). HET WEEKBLAD EERSTE OPWERPING.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1887 | | pagina 1