VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. PolitiekNieuws-, Handels- en Annoncenblad. Tweede Jaar. Zaterdag 19n Februari 188T. Nummer 8. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 4 fr. per jaar voor de stad. 4 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 2 fr. 50. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle bel ichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele deger gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, JMagdaleiiasti'aat, Brussel. Men wordt verzocht alle lioegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenö-men Politiek Overzicht. Een kiesmanifest. De Statthalter van Straatsburg kondigt een kiesmanifest af, waarbij op het gevaar wordt gewezen dat Duitschland bedreigt van wege dit gedeelte van het fransche volk, dat oorlogzuchtige inzichten laat uitschijnen. Het manifest noodigt de inwoners van Elzas- Lotharingen uit om kalme en verzoenende afgevaardigden te kiezen, die zonder achter docht het vredeverdrag van 1871 zouden erkennen en verzoekt de vrienden van den vrede, die onder de drukking door de tegen woordige aanvoerders uitgeoefend, geene eigene kandidaten hebben voorgedragen, met witte briefjes te stemmen en aldus de denk wijze des lands uit te drukken. De toekomst. Nog slechts eenige dagen scheiden ons van de kiezingen voor den duitschen rijksdag. Zal de politiek ran den kanselier in Duitsch land de overhand hebben? Uit al de inlich tingen die over den toestand der verschillige partijen toekomen, zou men het dubbel ant woord kunnen geven: neen en ja. Neen, in dezen zin, dat meestal de afge vaardigden, waarvan prins von Bismarck zich wilde ontmaken, zullen herkozen wor den. Ja, omdat de herkozen meerderheid heel waarschijnlijk liet septenaat stemmen zal. Prins von Bismarck zal zich dus opnieuw bevinden tegenover eenen Rijksdag, die hem slechts tegen wil en dank zal volgen. Zijne toekomstige politiek zal nog altijd worden beheerscht door onzekerheid en kommer, door eene vrees van het werk zijns levens, dit werk van staal en bloed, op het brons van tien veldslagen gesmeed, als rook te zien vergaan, wanneer zijn persoon het tooneel des levens zal verlaten hebben. Inge zien het onstuimig karakter van den kanse lier, zou dit vooruitzicht hem wel tot het uiterste kunnen brengen. Men moet echter bekennen dat die politiek van avontuur en geweld, die den prins vroeger gelukte, hem misschien thans dezelfde zekerheid, dezelfde voordeelen niet meer zou opleveren. In zijnen aanhondenden strijd tegen Oos tenrijk en Duitschland, heeft hij af te reke nen met Rusland. En zou Rusland in 1887 toelaten wat het ntet toeliet in 1875? Zou Rusland nogmaals toelaten dat Frankrijk verpletterd en dat het evenwicht op het vas teland voor altijd verbroken werd? Dit valt te betwijfelen. Frankrijk begrijpt dit zoodanig, dat het nu reeds zijne oogen keert naar Petersburg, voor het geval dat de aanhangers van den oorlog, te Berlijn de overhand zouden behalen. De oorlogsgeruchten. De Nordduitsche Allgemeine Zeitung van Berlijn kondigt een artikel af, waarbij zij verklaart het met de liberale drukpers niet eens te zijn, die staande houdt dat Euro pa in den diepsten vrede leeft. Om zijne beweering te staven haalt het ofïicieuse blad de oorlogsbedreigingen aan die de partijen der oppositie overal hebben verwekt. Dit ge vaar zal maar verdwijnen, wanneer Frank rijk zien zal, dat het volk zich niet laat leiden door politieke mannen zonder vader landsliefde, het is te zeggen, wanneer eene meerderheid zich in den Rijksdag voorde verdediging van het keizerrijk zal gevormd hebben. De londensche Standard, officieuse tolk van lord Salisbury, kondigt een zeer onrust barend artikel af, waarvan het besluit is, dat men van prins von Bismarck niet verwach ten mag dat hij zijne loopbaan zal sluiten door met gekruiste armen de in stilte wer kende samenzwering tegen Duitschland van Rusland en Frankrijk, aan te zien, die zich beiden onophoudelijk versterken. Daar de slag in 1870, aan Frankrijk toegebracht, niet voldoende voor de duurzame rust van Duitschland is geweest, schijnt het onver mijdelijk dat Bismarck Frankrijk eene nieu we nederlaag toebrengt. Dit is een schrikkelijk vooruitzicht, voegt de Standard er bij, doch het strekt tot niets er de oogen van af te wenden onze plicht is integendeel het gevaar openlijk aan te blikken, om er onze toekomende houding naar te regelen. De plaatsvervangers doo r vakman nen beoordeeld. (le Vervolg (kapitaal en intrest voor 't Nieuwsblad.) Over acht dagen deden wij het gevoel uitschijnen van generaal Guillaume over de plaatsvervangers heden zullen wij daarnevens de gedachten van baron generaal Vandersmissen, over dit zelfde punt bloot leggen. Deze generaal heeft een vlugschrift laten verschijnen, over de krijgskundige her vormingen des legers, 't Is eventjes eene maand geleden dat het boekje van de pers kwam, en door de firma Office de Publici- té uitgegeven werd. Het onderwerp dezer verhandeling is dus nog vol aklualiteit. In het voorwoord dezes werks veroordeelt de ondervindingrijke generaal op eene ver pletterende wijze het stelsel der plaatsver vanging. Zekerlijk,- zegt baron-- Vandersinisson. zijn al dé plaatsvervangers geen slechte sol daten: onder hen zijn er ook eerlijke jon gens, goede dienaars. Maar in 't algemeen genomen, [en masse) ze zijn verfoeilijk, af schuwelijk. détestables staat er in't boek je). En hoe zou het anders? Men raapt ze op in 't schuim der bevolking, en natuurlijk, hoe meer men er zoekt, hoe dieper men moet tasten om er te vinden. Hunne gemiddelde zedelijkheid is onte gensprekelijk betreurenswaardig. In 1870, toen het leger op de grenzen lag, waren er op 20000 plaatsvervangers, die wij toen be zaten, 1.190 weggeloopen in een tijdstip van drie maanden. Het effeklief eens regiments was op zulke schrikwekkende wijze ver smolten, dat de Minister van Oorlog verplicht was dit regiment achter de andere troepen te plaatsen. (Wij hebben dit feit reeds ver leden zondag in ons hoofdartikel verteld.) In 1885, op 5000 plaatsvervangers die toen op de staten van tegenwoordigheid in 't leger gebracht waren, ondergingen er 824 eene straf vóór den krijgsraad. Deze voorafgaande cijfers bewijzen waar om wij genoodzaakt zijn een tucht- en verbe teringskorps te onderhouden, dat talrijker is dan welkdanig onzer voetvolkregimenten. Men hoort wel eens staande houden, dat de plaatsvervanging gelijkvormig den geest der wetten is; dat het een koop is, waarin kooper en verkooper tevreden zijn, een koop die niemand schaadt en elk moet tevreden stellen. - Niets is min waar. Kooper en verkooper zijn zekerlijk voldaan, maar de Staat is het niet; want in plaats van een geleerd man, geschikt om diensten te bewijzen, krijgt hij dikwijls slechts een verstompte en domme deugniet (un vaurien dbruli et inintelh- gent) die het grootste dee! zijns tijds zal over brengen in onwettige afwezigheden of in de arrestzalen. (Hoe vindt ge dien thée, Nieuwsblad Een beetje te warm, niet waar, ventje De eerlijke huisgezinnen, waarvan de zonen het leger dienen, hebben evenmin re den om zich daarover te verheugenzij den ken met bitterheid aan 't gevaar waaraan hunne kinderen blootgesteld zijn uit hoofde dier afschuwelijke schacherij. Men weet heel wel, dat het grootste ge tal vergrijpen en misdaden door milicianen bedreven, moeten toegeschreven worden aan den noodlottigen invloed en de slechte raad gevingen der plaatsvervangers, 't Is waar- schijnelijk daarom dat de werklieden, bijna overal, vóór de groote Werkkommissie, de afschaffing der plaatsvervanging vroegen. Indien de krijgsstaat eene eer is, zegden zij, waarom komen de rijke lieden die eer niet deelen met ons? Als het maar een last is, waarom moeten wij hem alléén dragen (Seldermenten, Nieuwsbladje, 't begint van langs om meer te nijpenWat zult gij op zulk argument antwoorden De partijgangers der plaatsvervanging beweren, dat de persoonlijke dienst eene oor zaak is van verval voor den openbaren voor spoed. Maar hoe bewijzen zij dan den heer lijken staatkundigen en handelsvoorspoed van het koninkrijk Pruisen sedert 180b, toen het geruïneerd door Frederiks veldslagen, uitgeput door de oorlogen van het Keizerrijk en tot acht millioen zielen gedaald, de wer- vingswijze aannam die ten huidigen dage nog in voege is? (Heden telt het duitsche rijïizes-en-veer tig millioerf inwoners.)' Is deze natie niet tot het toppunt van macht en aanzien gestegen? Onder opzicht van volksonderwijs en volksopvoeding, kan er wel een ander land met dit rijk vergele ken worden! Sedert Frankrijk den persoonlijken dienst aarmam, is zijn voorspoed gedaald? Eindelijk, onder al de natiën, welke, de eene vóór, de andere na, op die wijze hunne krijgsinrichting verbeterden, kan men er eene enkele noemen, die haar besluit be treurt? Het is tijd dat wij den aigemeenen stroom volgen. De eerbied voor gelijkheid en andere even gewichtige beschouwingen dwingen ons, zonder dralen, eene hervorming te be werken, welke het gevaarlijkst en beleedi- gendst voorrecht, zal afschaffen. Iedereen verstaat die noodwendigheid, en indien deze zaak eenigen tegenstand ontmoet, is het om dat men de gevolgen, welke de toepassing van dit grondbeginsel zal medebrengen, niet klaar begrijpt. Na dit voorbericht, komt de tekst van het ontwerp, door den geleerden generaal opge steld. Dien tekst laten we varen, om nog een praatje met het Nieuwsblad te kunnen doen. - Indien de zaak eenigen tegenstand ont moet, is het omdat men de gevolgen, welke de toepassing van dit grondbeginsel zal me debrengen, niet klaar begrijpt. Die regelen moeten u in volle borst treffen, Nieuwsblad. Begrijpt gij wel die zaak, lietgeen wij be twijfelen om zulke dwaze artikels af te kondigen, gelijk gij het over een drietal maanden deedt? Gij, die ook soldaat geweest zijt en met kennis van zaken wildet spreken, om u in de oogen uwer lezers als ne Jan te doen doorgaan, wat zegt ge nu van de getuigenis der heeren Guillaume en Vander smissen, twee generaals van het Belgisch le ger, dat zij op een draadje kennen? Uwe sukkelaars argumenten zijn zoo plat gesla gen als ne luis, en er blijft u niets over dan uw mea culpa op te zeggen. Maar, al ware dit nog uw persoonlijk gevoelen, gij zoudt het niet mogen doen van de chefs en wij verstaan gemakkelijk uwe positie. Nochtans om er u nog een beetje dieper in te steken, krijgt ge aanstaanden zondag, over die zelfde kwestie, het oordeel van ge neraal Brialmont. Dat zal drie zijn D. N. T. Ze liegen alle twee om ter meest! Over 14 dagen hield de liberale associatie van IJperen eene algemeene vergadering. Drie dagen daarna schreef het Journal d'Y- pres dat er maar32 leden opgekomen waren. Acht dagen later schreef het Nieuwsblad ook, dat er maar 32 liberalen tegenwoordig geweest waren. Beide koolbladen zijn innig overtuigd, dat 32 het juiste cijfer niet is en ver beneden het werkelijk getal tegenwoordig zijnde leden stond.Maar zulks iseeneval, om er de liberale gazetten in te krijgen en door deze te doen vertellen, wat er in 't lang en in 't breed, in Je liberale Associatie gezeid en gebeurd is. Zoo dom niet, jongens. Wij zeggen dus Journalen Nieuwsblad, doorluchtig koppel, gij liegt beiden. Als ge u op het uitgevonden getal van 32 tegen woordige liberalen steunt, zijt ge van meer dan honderd leden gemist. Er waren zelfs meer dan 132 leden opgekomen. Dit zij u gezegd, zonder u echter het juiste cijfer te geven. Uwe leugens, altijd die hatelijke leugens vallen wederom in 't water Alle middeltjes zijn goed. Wij kennen een klerikaal blad, groot for maat, dat vier weken vóór Nieuwjaar, iederen zaturdag wel tien kolommen Aller hande nieuws geeft over dieften, moorden, branden, ongelukken, enz. De boeren, die aldus hunne gazet gevuld vinden, zeggen Hadaar staat veel nieuws in, dat is eene goede gazetwe gaan 'n nieuw abonnement nemen. En zoo gezeid, zoo gedaan. Maar als de boeren na nieuwjaar hun abonnement vernieuwd hebben, en dat de prijs door den uilgevcr van het blad opge streken is, dan verschijnt er geen lettertje nieuws meer, niets dan eenige droge, zoute- looze politieke artikels (waarin de boeren niet klaar zien) en twee bladzijden annon cen De boeren zijn gefopt voor hunne oordjes. Ze krijgen geen nieuws meer tot in Novem ber en December aanstaande. Deze truc is niet nieuw en hij is nog minder rechtzinnig of eerlijk. Alle middelen tot bedrog worden afgekeurd en dit staaltje vinden wij veel te kras. Raad eens den naam des blads! Iets over leugentaal. Ik begin opnieuw te knagen; 't is een tijd verdrijf 'lijk een ander. Reeds drie weken lang ben ik aan de leu gentaal bezig, en zonderling genoeg, telkens plaatst men mijne spreuken en aanhalingen achter een levend tastbaar bewijs van kleri kale leugentaal. Driemaal achtereen wijst een medeknager op de leugens van eenen ka tholieken ridder van den inktpot. Drie kee- ren wordt een klerikale gazetschrijver op heeter daad van liegen en leugen betrapt! Welke driedubbele schande Ik zal er nog wat papier en inkt aan ver kladden, om aan de klerikale gazetschrijvers wel in den neus te wrijven, hoe anderen over üegen en leugentaal denken, en om derwijze HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1887 | | pagina 1