VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Tweede Jaar. Zaterdag 30" Juli 1887. Nummer 31. Zoo zingen de ouden, Zoo piepen de jongen! Schrijft waarheid, a. u. b. De Herziening. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers vom ariikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnalitei ten bevattende worden nul ogenomen. Door de ouden verstaan wij hier de kalote schoolmeesters; de jongen noemen wij hunne leerlingen ofte discipels. Men kent den boom aan zijne vruchten en het katholijk onderwijs aan zijne uitslagen. Men beoordeelt wel eens den zoon naar den vader; mogen wij dan ook niet zeggen: Zulke meesters, zulke leerlingen? Van de katholieke meisjesscholen moeten wij niet gewagen; ieder van ons is volkomen ingelicht over de volstrekte nulliteit der nonnen, zoowel voor hunne geleerdheid als voor hunne onkunde in zake van opvoeding. De driemaandelijksche conferenties bewijzen het ten duidelijkste, daar waar de toegevende inspektoren altijd de wereldlijke onderwijze ressen doen les geven en nooit de nonnekens aanduiden, uit vrees dat deze in den steek mochten blijven 1 Daarbij de verwaandheid en onbeschaamdheid dezer witkappige mees teressen gaat zoover, dat zij stoutweg' ant woorden - Ik kan die les niet geven of Ik heb dat niet geprepareerd of Ik heb het zelf nooit geleerd (Textueel). Van haar zelve gaat dus de bekentenis hunner onwetendheid uit. Die bekentenis stippen vrij met genoegen aan Gaat het bij de meesters veel beter? Laat zien. In het katholijk onderwijs zijn er weinig mannen van jaren en ondervinding, want degenen, die in 1879 recht hadden op hun pensioen, hebben zich voor de vlaag weg gemaakt; terwijl de anderen, die maar eeni- ge jaren meer te goed hadden, in het staats onderwijs bleven om hunne pensioensrechten niet te verliezen. Zoo waren meest al de kalotescholen be stuurd door eenen overlooper, bijgestaan door twee of drie leerlingen zijner hoogste klas. Deze laatste waren moniteurs en had den voor bijzondere zending, de jongens dei- kleine klassen te doen stilzitten, bij middel van kaakslagen en afranselingen. De vonnis sen der rechtbanken zijn daar om ons gezeg de onloochenbaar te staven. 't Waren diezelfde moniteurs,die na zulke kortstondige praktijk in zich het heilig vuur voelden blaken en zich geroepen meen den tot het onderwijzersambt. Aldus namen zij wijk naar de bisschoppelijke normaal scholen van Thorhout, S' Niklaas, S' Trui- den, Malonne, Carsburg, enz. waar zij gedu rende drie jaren meer retraites dan overgangsexamens doorstonden, en eindelijk een perkamenten diploom aliasezelvel) ver kregen, dat nagenoeg in den volgenden trant opgesteld was: Bovenstaande kopij is de echte formuul van het uitgangsdiploom afgeleverd door de bisschoppelijke normaalschool van Thorhout, tijdens het beheer der wet van 1879. Men merke wel op, dat het onderzoek des leer- lings geschiedde vóór zijne eigene profes sors, die er dan alle voordeel bij hadden hunnen discipel niet af te keuren. En zóó ontstonden de authentieke kalote schoolmees ters, voorzien van het bisschoppelijk fabriek merkpardon, diploma Nochtaus, waren die weinige gediplo meerde onderwijzers teenemaal onvol doende, en in menige katholijke scholen waren de meesters nog geene mannen van den stiel, maar wel ongediplomeerde kos ters, achterloopers, heereknechten, veehoe ders, klokluiders en andere broertjes! Aan die intéressante collectie beschavers stond men drie jaar toe om een diploma te verkrijgen en zich aldus in regel te stellen, met artikel 9 der wet van 20 September 1884, die vergt dat de helft van het onder wijzend personeel eener vrije school gediplo meerd zij. Artikel 17 dier zelfde wet maakte het hun nog gemakkelijker en eischte maar een tweejarig verblijf in eene bisschoppelijke normaalschool, om als staatsonderwijzer aanvaard te worden. Niettegenstaande alle voordeelen reeds door de wet bepaald, zijn het grootste getal dier personagiën in de examens mislukt en heeft Tranendal Tho- nissen zich verplicht gezien, na eene twee jarige ondervinding (1885-188ij) gezegde examens merkelijk te vergemakkelijken. Desaangaaiide hebben wij in de besprekin gen der Kamer eenige nuttige inlichtingen gevonden. Tijdens de bespreking van het budget van onderwijs, in de zitting van 5n April laatst, heeft M. Houzeau de Lehaie, volksvertegenwoordiger van Bergen, zich bijzonderlijk met die examens voor de kalo teschoolmeesters, bezig gehouden. Zie zijne redevoering: Beknopt verslag, bladz. 387 In 1884 en 1885 hebben 39 onderwijzers van de 232,die zich voor 't examen hebben aangeboden, het diploma verkregen; dus slechts 17 t. h. De heer Houzeau heeft volkomen gelijk: daaronder schuilt een maatschappelijk ge vaar, waarvan wij slechts de gevolgen zullen ondervinden wanneer twee of drie generatiën door de handen zulker opvoeders zullen ge gaan zijn. Inderdaad, wat willen zulke meesters den kinderen leeren? Zij zeiven kennen niets of bitter weinig Getuige hiervan onderstaand extrakt, insgelijks uit de redevoering Hou zeau geknipt: (Zie Beknopt Verslag, blz. 387, le kolom). De cijfers bewijzen dus dat de Staats- en gemeentescholen driemaal betere uitslagen dan de kalotescholen verkrijgen. Toen de heer Houzeau dit alles der Kamer voorlegde, waren de kalolen op hun gemak niet, en een dier mannen dorst het zelfs be staan die cijfers in twijfel te trekken, maar hij werd aanstonds door den heer Houzeau op zijne plaats gezet. (Zie Beknopt Verslag, bladz. 391, 1° kolom Deze cijfers werden dus geleverd door den zeemzoeten braven Thonissen, die zich zei ven alzoo eenen klinkenden kaakslag geeft, en hem bewijst hoe dwaas hij handelt met gemeentescholen af te schaffen en nietswaar dige kalotescholen aan te nemen en te onder steunen Indien wij naar deze cijfers de kalotescho len beoordeelen, die in de prijskampen me dedingen en van het Staatsbudget genieten, welke is dan de waarde der vrije scholen die niet onder het Staatstoezicht staan en geene toelagen ontvangen Want er zijn er ook dergelijke, die in de vereischte voorwaarden niet verkeeren en toch voor scholen doorgaan. Welk onderricht moet er ddar gegeven worden? Welke waarborg van zede lijkheid en geleerdheid kunnen de ouders bij de meesters zulker scholen vinden? Hoe be klagen wij die plichtvergetende ouders en hunne ongelukkige kinderenWelke schrik kelijke verantwoordelijkheid voor allen, die aan zulke schandalige geestverstomping de hand leenen Indien wij dan in later tijdstip het suf frage universel moeten onderstaan, vra gen wij aan degenen, die het ons zoo onbe zonnen willen opdringen, wat gevolgen wij niet te vreezen hehben van een kiezerskorps waarin de ontelbare oud-leerlingen der te genwoordige kalotescholen als handelende werktuigen zullen optreden Deze ernstige zaak verdient wel een beetje aandacht! D. N. T. P. S. Dit artikel zij ootmoedig aan het Nieuwsblad opgedragen om er zijne bene dictie ofte maledictie over uit te storten. D. Op 16 Juli 11. schreef het Vuilblad een artikel over de kermis van Poperinghe. Al dus luidde het begin: In zijn nummer van verleden Zondag neemt het Weekblad eene correspondentie op van Poperinghe, waarin er bitter ge- klaagd wordt over de kleurloosheid van 'i Poperinghe kermisse. Liegt het Vuiiblad hier te goeder trouw, dan vergeven wij het hem, want zulke din gen kunnen iedereen voorvallen, zelfs den rechtzinnigsten mensch. Echter hebben wij de eer aan het blad te doen opmerken, dat er in het Weekblad hoegenaamd geene correspondentie over de kermis van Poperinghe ver schenen is. Indien wij ons bedrogen, zou den wij heel tevreden zijn, wilde men ons het nummer en den datum van het Weekblad opgeven waarin die zoogezegde briefwisse ling zou verschenen zijn! Hoelang zullen wij moeten wachten? De waarheid wordt hier weeral op den achtergrond geduwd, enkel om de gelegen heid te hebben eenen konfrater te behande len met al de fatsoenlijkheid welke men van eenen politieken tegenstrever eischen mag. Zulke fatsoenlijkheid weegt niet zwaar. We hebben liever de bloote waarheid. Deze is zoo schoon, dat ze zelfs hare hoeda nigheden niet verliest, wanneer het een ka tholiek blad is dat waarheid schrijft. Maar toon mij een katholiek blad, dat waarheid schrijft? K. Nieuwsgierig. Wat zijn de tijden toch veranderd! Nau welijks vier jaar geleden werd de neerlegging van een voorstel ter herziening van de Grondwet door de gematigde liberale druk pers met gramschap onthaald.Men kon geene spotternijen geene beleedigingen genoeg uitdenken om de hoofden der vooruitstrevend de partij in verachting te brenhen. De hevige en leugenrijke artikels welke te dier gelegen heid geschreven werden, de pennestrijd die daaruit volgde, de rampvolle behendigheid van M. Frëre en van zijne aanhangers hadden voor ongelukkig gevolg de liberale partij in scheuring te werpen haren val voor te bereiden en eenige oude volksvrienden af te HET WEEKBLAD Johannus Josephus Faict, door de bermhertigheid Gods en de genade van den H. apostolischen Stoel, Bisschop van Brugge, huisprelaat van Z. H. denPaus en Assistent bij den Pauzelijken troon, Zaligheid en zegen in den Heer, Gezien het verslag Ons gegeven door de mede- ondertee.kende Heeren, door Ons benoemd, om de leerlingen te onderzoeken die hunne normale stu- diën voltrokken hebben in Onze Normale school van St-Joseph, te Thourout; Waaruit blijkt dat geboren te den zijn exaam onderstaan heeft op wijze; Gezien het getuigschrift van goed gedrag en van goede opvoeding door den E. H. Bestierder der - Normale school aan gemelden jongeling verleend, verklaren bij deze, dat Wij (naam en voornaam) aanvoerden als onderwijzer voor de lagere scholen; Ter getuigenis waarvan wij hem dit Diploma eerste j ran tweede klas behandigd hebben, God bid- derde dende dat Hij hem zoude zegenen en zijn werk vruchtbaar maken. Gegeven te Brugge, den (Get.) f J. J. F. Bisschop van Brugge. In 1886 heeft de heer minister, op verzoek van den heer Woeste het examen gemakkelijker ge- maakt. De heer Thonissen, minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs Het examen is zeer ernstig gebleven I De heer Houzeau de Lehaie. O jaSpreken wij er van. ii Terwijl de candidaten die zich voor 't examen aanbieden, 651. h. van de punten moeten bekomen, ■I is 't voor de candidaten der vrije scholen voldoen- it de te antwoorden op slechts een derde der vragen. Men heeft een deel der vragen van het openbaar •I examen gestenograüeerd; zoo is vastgesteld ge- worden dat een aantal candidaten der vrije sche- len noch de vier regels der cijferkunst kenden, noch het vierkant van een getal, noch het metrisch stelsel, noch de maten en gewichten. Zoo heeft een candidaat, wien rnen vroeg om ii 1/4 te vermenigvuldigen met 1/4, geantwoord dat ii de opbrengst was 4/16. (Gelach, links.) I. Hoe verdeelt gij een getal door 12, vroeg men nog? En het antwoord luidde ik verdeel het eerst ii door 10 en trek er vervolgens 2 af! •I Wat is eene gram vroeg men aan eene on- derwijzeres. 't Gewicht van eenen kubieken ii centimeter water, antwoorde zij. Zuiver water, - niet waar Ja. Wat verstaat ge door zuiver water? En de onderwijzeres antwoorde; 't Is water dat in staat van gratie verkeert. Algemeen gelach.) ii Aan een anderen cadidaat werd gevraagd wat de Straat-Soenda was. Hij antwoordde't is eene ii golf. (Gelach.) Bewijst dat allemaal geen volledig gebrek aan ii verstandelijke ontwikkeling ii Welnu, niettegenstaande de examens veel ge- makkelijker werden gemaakt, blijven degenen ■I die het bespottelijk minimum van 30 t. h beko- men, in bediening En dan 'zijn nog 50 t. h. der candidaten mislukt I De antwoorden verraden niet alleen gebrek aan ii onderricht, maar ook gebrek aan gezond ver- stand. ii Zoo heeft men te Gent, aan een der candidaten n gevraagdWat beteekent - de verblindende luis- ter der zon En men gaf tot antwoordle 'soleïl ii est aveugle\ (Gelach). - Aan een candidaat wordt gevraagd wie de trouwe bewaker der kudde is? Hij antwoordt: De ii wolf. (Gelach). ii Na eene brok uit een boek te hebben doen le- ii zen, vraagt men den candidaat den naam van den ii schrijver en hij antwoordtdezelfde, omdat men ii onder dat stuk, uit denzelfden schrijver getrokken als een voorgaande, tusschen haakjes had gezet Dezelfde (Herhaaldgelach). «Aan de jurj', die er zijne verwondering over uitdrukt dat een candidaat niet kan antwoorden op eene enkele vraag, antwoordt dezeIk heb ii geen tijd om al die dingen te bestudeeren, want ii ik moet vier afdeelingen leerlingen besturen. Uitroepingen, links). ii Ik laat de Kamer oordeelen over hetgene de i leerlingen dier vier afdeelingen kunnen leeren met zulk een meester •I Ongelukkiglijk zijn vele ouders verplicht hun- ne kinderen naar zulke gebrekkige scholen te •I zenden ii Als dergelijk onderwijs vruchten zal gedragen ii hebben, zullen we op nijverheidsgebied, nog meer verpletterd worden dan thans. En dan hoo- ren we nit een ikznehting belang nieuwe bescher- ii mende rechten vragen I (gerucht, rechts). - Het gevaar bestaat vooral in een maatschappe- n lijk opzicht. Men wil aan vrije scholen toelagen doen sclien- ii ken; welnu, de prijskampen tusschen lagere ii scholen hebben ons doen zien wat die vrije scholen ii waard zijn. Tot hiertoe heeft men slechts jou- gensscholen laten meekampen. Ik verzoek den heer minister ook ten minste de helft der meis- jesscholen te laten meedingen. Op eene bevolking van 53,123 leerlingen der ii gemeentescholen in de steden, hebben 1,752 of ii 3.36 t.. h. het getuigschrift behaald; op 142,642 leerlingen der dorpsgemeentescholen, hebben ii 4,720 of 2,58 t. h. dat diploma bekomen. n Voor de aangenomen scholen integendeel heb- I' ben, op 11,469 leerlingen in de steden, slechts 158 of I.3S t. h. het getuigschrift gekregen. Op - 47,453 aangenomen of tegemoetgekomen scholen - van 't platteland, hebben 599 of 1,26 t. h. het di- ploma verworven. ii Dat zijn dit jaar de uitslagen van den prijskamp geweest De heer Houzeau de H,ehaie. (persoonlijk feit) De cijfers welke de achtbare voorgaande spreker betwistte, werden getrokken uit de tabellen die de achtbare minister zelf heeft •I geleverd, en ik ken niemand het recht toe te zeg- •I gen dat het ingebeelde cijfers zijn indien ze onnauwkeurig zijn, moet ge het enkel aan den ii heer Thonissen wijten. (Gelach, links.) 'i 't Is dus onjuist te zeggen dat de gemeentescho- •I len fn den wedstrijd minder gelukten dan de vrije scholen. De statistiek bewijst het tegendeel. Wat de stenographie betreft, zij is het werk van een mijner vrienden uit Gent, en ik mag de vol- n strekte nauwkeurigheid ervan waarborgen. Ik stel ze ter beschikking vau den heer Tack - die er veel dingen zal in aantreffen, welke ik ver. ii zweeg 1 ii mi q

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1887 | | pagina 1