VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. DE FAMILIE GRIJPZOUT. Tweede Jaar. Zaterdag 2n October 1887. Nummer 40. Kiescollegie van Yperen. GEMEENTE - KIEZING Armoede der geestelijkheid. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annonoen: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer.Afzonderlijke nummers vo.jr artikels, enz. 8 fr. pér 100.Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden ropgenomen. VAN 16 OCTOBER 1887. BERICHT. De Voorzitter van het Iioofd-ba reel heeft de eer ter kennis van de heeren kiezers te brengen, dat hij de voorstelling der kandidaten, hunne aanvaardingen en de lijsten der ge tuigen en bijgevoegde getuigen die zij zullen aangewezen hebben, zal ontvangen den Zondag, 9 en den Maandag, 10 October, in 't Stadhuis, van 1 tot 4 uren des namiddags. Na dit tijdstip zal geene voorstel ling of aanvaarding van kandidatuur, noch aanwijzing van getuigen meer ontvankelijk zijn. De officieele lijst der kandidaten zal, van Woensdag, 12n October, ter zelfde plaats, van elf uren 's morgens tot 's middags, medegedeeld worden aan diezelfde kandidaten, alsook aan de kiezers die ze zullen hebben voor gesteld. Yperen, den 25 September 1887. De Burgmeester-- Voorzitter, L. VANHEULE. Onderrichtingen nopens de kandidaturen. De voorstelling der kandidaten moet ge- teekend zijn door ten minste 20 kiezers. Zij moet opgeven de namen, voornamen, woonst en beroep der kandidaten en der kiezers die hen voorstellen. Zij moet gedagtekend en onderteekend zijn en den voorzitter van het hoofdbureel overhandigd worden door drie der onder teekenaren. De kandidaten die zigh gezamentlijk voor stellen, moeten in de voorstelling opgeschre ven worden in alphabetische orde. Dertiende vervolg De heer van Haeren begon heden ook weèr over Cats en Vondel uit te wijden, toen Leo- nida hem eensklaps in de rede viel. Zeg eens, M. Fi'ans, vroeg zij, kent gij dien heer Van Boterham, aan wien papa u daar straks presenteerde? Zooveel ik weet niet, antwoordde hij. Maar liet ik mij niet ergens zeggen, dat hij den handel van M. Grijpzout?... Jawel, zei ze. Hij wordt onze opvolger; 't staat reeds boven de deur. Zóó? Jawel, en weet gij, wat hij hier zoo dikwijls doen komt Hij komt er dikwijls? Wel, hoe zou ik, Mejufvrouw?... Leonida zag hem bespiedend van ter zijden aan, terwijl hij antwoordde. Zij meende zeker de eene of de andere uitdrukking op zijn gelaat te bespeuren, want toen liij zoo onverschillig sprak, scheen zij ietwat teleur gesteld. Laat ons voortgaan, als ik u bidden mag, hernam M. van Haeren. Ik zegde dus dat Vondel, vooral in zijne hekeldichten.... Van Boterham komt hier om mij, on derbrak Leonida. Om?... Nu had ze wel zeker iets dat schokte in In een drietal artikels deden wij uitschij nen, welke profijtes en jaarwedden door de geestelijkheid van Antwerpen en Brussel opgestreken worden. De brave menschen, die somwijlen mochten gelooven, dat het maar in die steden alléén is dat de pastoors zoo weeldig leven, zouden deerlijk nevens de kwestie zitten. De pastorijen der parochiën, waar er bedevaarten en ommegangen plaats hebben, zooals te Hal, Scherpenheuvel, Wal- court, Oostakker, enz. brengen veel meer op dan de grootste boerderij uit de Polders. Moeten wij gewagen van de inkomsten der bisdommen? Sedert de vijf millioenen der kas van Doornik gekend zijn, heeft iedereen kunnen oordeelen over den rijkdom der zes bisdommen van België; een rijkdom die voort komt uit binnengepalmde erfenissen, regel matig gemaakte testamenten, in bewa ring gegevene sommen, enz. Daarbij de prinsen der H. Kerk leven in pracht en glorie gelijk aan een Koninklijk Hof; en in hun ge volg ontwaren wij eene menigte knechen in livrei, dikke kokinnen, poezelige bovenmei- den, zwaarlijvige kanonikken, die allen aan het prinselijk budget knagen, dat de goedige zielen aan Monseigneur verschaffen In den vreemde gaat het niet beter dan hier de aartsbisschop van Parijs heeft 50,000 frs jaarwedde, zonder de bijwinsten. De Anglikaansche geestelijkheid is zoo vraat zuchtig als de onze. De aartsbisschop van Canterbury trekt jaarlijks 375,000 frs; de de aartsbisschoppen van Londen en York hebben, och arme elk 250,000 frs; de vier- en-twintig overige bisschoppen krijgen maar eene kleinigheid welke verschilt tusschen 125,000 en 250.000 frs. De kanonik Sparke, die over eenige jaren stierf, was terzelfder tijd kanonik te Ely, rector te Gunlhorpe, te Leverington en te Feltwell, benevens vicaris te Littleport; weet gij hoeveel de arme duts jaarlijks won? Slechts 142.500 frs!! 't Is het spreken niet waard Indien onze dekens en kanonikken tot die zijn gelaat bemerkt. Omu? Zóó, zóó! hernam hij vlug en los. Wel, mejufvrouw Leonida, zijne vrien den zullen hem vast over zijn uitstekenden smaak complimenteeren. Ik ben verheugd te vernemen... Zoo? zei ze, en keek hem ietwat grim mig in de oogen. Wanneer ik door een bos jesman vervolgd ben, heeft UEdele daar plezier in. Dank u wel, beste meester. Met uw verlof, zoo meen ik het niet, zei Frans. Ik dacht enkel dat,... gezien de... gezien, zeg ik, het handelsverdrag hetwelk uw heer papa met M. Van Boterham komt te sluiten, alsmede zijn hoogen stand in den handel.... Hooge stand dat is 'tlachte Leonida. Men zegt, dat de schepselen van zijn slach in de kruinen der boomen leven... Hooge stand! Haha! Gij wordt poëtisch, M. Frans. Heb wat minder strengheid voor mij, mejufvrouw. Wees gij zelf wat minder streng voor dien braven Van Bosjesman... 'k wil zeggen Van Boterham. Hooge stand! Zeg eens, weet gij waarom de apen steeds in de kruin der boomen leven? Mejufvrouw, ik antwoord niet meer. Gij moet toch weten, dat ik hem eene leelijke poets heb gespeeld. Zoo Ik heb hem mijne nicht Thérèse, gij weet wel, de gebochelde ten huwelijk aangeraden. cijfers niet geraken, is het de lust niet die ontbreekt, maar wel de gelegenheid. En zeggen dat geheel dat volkje zoo vet betaald wordt, terwijl er zooveel post- en statiebe ambten zijn, die maar eenige honderden frankskens 's jaars krijgen, en op den hoop toe een slaafiijk doch nuttig werk ver richten! Wanneer zal onze samenleving klaar zien, om rechtveerdiger de mannen te bezol digen,die haar de grootste diensten bewijzen, en langs eenen anderen kant diegenen af te danken, welke maar tellen gelijk het vijfde wiel aan eenen wagen?? D. N. T. Het Nieuwsblad is om te sterven van razernij tegen ons. Wij hebben durven de eerlijkheid der fabriekraden in twijfel trek ken, en indien wij niet onmiddellijk zeggen Mn X., Y. en Z. zijn deugenieten, dan zal het ons als een eerlooze kerel aanzien (22ejaar. N1' 1133). Zachtjes aan, Nieuwsblad, zoo rap niet. Geen grove woordendat zou u voor eenen stoeffer of slechtopgevoeden kerel kunnen doen doorgaan. Laat ons hier de rollen niet verwisselenWanneer wij iets voorhouden, tracht gij het te weerleggen en bewijs gij dat wij nevens de zaak spreken, in plaats van terstond onzen persoon aan te vallen en ons van eerloosheid of mangel aan goede trouw te verdenken. Daaraan gaan wij niet mank. Indien gij ons schrijven niet aanneemt (het geen elf keeren op tien gebeurt) 't is aan u niet van ons verdere bewijzen te vragen; maar wel van ons tegenbewijzen te leveren alzoo onze redeneering den bodem in te slaan. Verder verstaan wij niet, wat onzen persoon in uwe kolommen komt verrichten; als men van zaken spreekt, kan men wel de persona liteiten ter zijde laten. Immers zulke pole miek is steeds verbitterend, en N1' Een van 't Nieuwsblad, sedert hij zoo stelselmatig zijne persoonlijkheid op den voorgrond duwt, moet er al iets van weten De liberale Bestendige Deputatien der pro- vintiën Luik, Luxemburg, Brabant en Hene gouwen weigeren elk jaar eene overgroote Zoo Hij bezag mij alsof ik hem eene peul cayennepeper in den mond had gesteken. Zoo Ja, M. Frans, zóó en niet anders. Mejufvrouw, zou ik u mogen bidden de les voort te zetten. Ha; ge wilt me met geweld uwen Von del doen slikken. Welnu dan... Wacht, 't is over liet uur... Mag ik u verzoeken... Of hebt gij wellicht eene andere les te geven?... Het zou mij hoogst aangenaam zijn, maar inderdaad. Haha! ik zal mijne wandeling alleen doen Tot later, M. Frans... Zij boog zich, stak hem de tipjes harer vingers toe en geleidde hem tot de deur, welke zij ietwat harder dan noodig was toe sloeg, waarna zij zich op een sofa wierp, de wenkbrauwen fronsde, op de nagels beet en, met een zenuwachtigen stamp, op het uitein de van het molligste beentje der aarde het liefste voetje vooruitwierp dat men denken kan. V. Den volgenden Zondag was er feest in 't huis X. Grijpzout en CIe. De vermaarde mythologist vierde zijn zilveren bruiloft, niet met Moederken, maar met de negotie der reiskoffers, mantelzakken en boedendoozen. Die zilveren bruiloft kwam ook overeen met de tinnen bruiloft van liet hoofd der firma met zijn ordelintje. De voorzaat vierde aldus menigte kerkraadrekeningen goed te keuren, omdat gemelde rekeningen slecht gemaakt zijn, onvolledig opgesteld en den opbrengst van was en jaardiensten niet vermelden. Ons ultramontaansch Staatsbestuur, dat groote partijganger is der gemeentelijke zelfstandig heid, weigert hierin de provintiale zelfstan- standigheid te erkennen en vernietigt al de besluiten van bovengenoemde bestendige De putatien. 't Is nog niet lang geleden dat M. Thonissen, in ééne maal, niet min dan 85 zulke besluiten vernietigde, waardoor de Deputatiën van Henegouwen en Luik aan de eerloosheid van 85 kerkfabrieken -den Halt! wilden stellen. Het Staatsblad heeft zulks medegedeeld en de meeste libe rale gazetten hebben van dien rafel geproken. Hoe komt het dat het Nieuwsblad veinst zulks niet te weten? Men zou kunnen zeg gen Dewijl de minister het goedkeurt moet geheel de boel goed zijn Dwaling, de minis ter speelt hier troef in de kaart zijner eigene partij, en als bisschopsknecht, kan noch mag bij weigeren. Hadden wij echter eene liberale Regeering, de zaken zouden ook anders toe gaan, en dan zou men zich op dit argument niet meer kunnen beroepen. Indien de kalo- ten de goedkeuring van eenen klerikalen minister als eon brevet van onfaalbaarheid aanzien, mogen zij ook de afkeuring van eenen liberalen minister, op een zelfde punt niet beknibbelen. Yan weerskanten is elk in zijne rolmaar de eerste is het als partijdig politieker, terwijl de tweede wettig zou han delen als onpartijdig Staatsman. Wat deugnieterij er soms gepleegd wordt in de kerkraden, bewijst nog dit feit: In zekere parochie van ons bisdom moest eene nieuwe kerk gebouwd worden. Den dag der aanbesteding werden de ingestoken briefjes geopend door de kerkmeesters, onder voor zitterschap van den pastoor. Een jonge aan nemer werd bij die heeren geroepen en men bood hem het werk aan, indien hij onmiddel lijk een nieuw aannemingsbriefje wilde schrijven. Dit was ten nadeele van den on dernemer, die den minsten prijs ingestoken elk jaar eene hoedanige bruiloft met zijn orde- kruis het eerste jaar eene blikkenliet tweede eene looden, het derde eene messin gen, het vierde eenen tinnen bruiloft, enz., enz., en hij hoopte op de goedheid van den Allerhoogste om ertoe te geraken later ook wel zijne koperen, zijne molzen, zijne plee ten, ja tot zijne zilveren, gouden, piatinen en diamanten bruiloften te kunnen vieren. Schimmel had uitnoodigingen vervaardigd voor de volgende dames en heeren: 1. DeZ. Eerw. Heeren Kansel en Zoel weg, respectieflijk dominee en pastoor der paro chie, door de familie bewoond; 2. M. A. J. G. L. M. K. de Sancer-Yelle en Mevr. de Sancer-Yelle, divisiehoofd in 't ministerie, waar M. X. Grijpzout zijn lintje had verkregen 3. M. Oscar Chantage, journalist; 4. Den WelEd. Ilooggestrengen Achtbaren heer, mijnheer den burggraaf C. L. Y. W. Roerstock van don Beirputte van Aleland Jz. en mevrouw de burggravin Roerstock, ge boren Trientje Metteko, maar dat »geboren-> was door de familie Grijpzout niet gekend; 5. Den hoogedelen jonkher, ridder Pam- pliile de Zeerloopere, laatste afstammeling van een oud en schatrijk geslacht en een in tiem vriend van de voormelde burggraaf en burggravin 6. M. Frans van Haeren. Wordt voortgezet HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1887 | | pagina 1