VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. PolitiekNieuws-Handels- en Annoncenblad. UITSLAG der balloteering van den 23 October 1887. Tweede Jaar. Zaterdag 29n October 188T. Nummer 44. Ingeschreven 1566 StemmersT94 678 1472 Nietige briefjes. 17 10 27 Getal geldige stemmen 777 668 1445 M. Parsy, Leopold 388 308 696 M. Colaert, René 389 360 749 Aan de Heer en liberale Kiezers der stad IJ per en. Eenige bedenkingen. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. pet- jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per G maanden: 1 fr. 75. Annoncen.: 15 cent. per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voov artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnalitei ten bevattende worden niet opgenomen. P BUREEL 2e BUREEL ontbloot ontbloot de 28 en 3e de le en 4e Totaal. Bureelen. Bureelen. De balloteering van Zondag laatst is eene nederlaag geweest voor het IJpersche liberalism. Daar ik in dezen tweeden kiesstrijd rechtstreeks betrokken was, houd ik er aan u mijn innigen dank toe te sturen voor de werkzaamheid en de gedienstigheid waarvan gij in de worsteling een bewijs hebt gegeven en voor de stemmen waarmede gij mij vereerd hebt. De klerikalen, getrouw aan hunne leusHet einde wettigt de mid delshebben voor niets geweken om hun doel te bereiken. Door logentaal en omkooping zijn zij er in gelukt een getal te bekomen dat hun de meerderheid heeft gegeven. De beklagenswaardige uitslag van dien dag is niet onherstelbaar. Het is in den tegenspoed dat de edele harten hunne versterking vinden. De vrije en verlichte bevolking der stad IJperen zal de klerikale over- heersching niet willen dulden; zij zal hare princiepen bevestigen, dat, ofschoon zij den priester in de kerk eert, zij de onafhankelijkheid der burgerlijke macht ongeschonden wil bewaren. Aanvaardt, Mijnheeren, de uitdrukking mijner dienstwilligheid. Geen rozen zonder doornen. Aan 't harte van den blozenden appel knaagt de vraat zuchtige fruitworm; in den boezem der geu rige bloem verbergt zich de giftige wesp en spin. Zoo ook in ons stadhuis, dat het ijpersch kiezerskorps sedert eene halve eeuw hard nekkig verdedigd had,(gelijk men eene voor raadkas verdedigt tegen den inval der knaagdieren) in ons stadhuis zeggen wij, is M. Colaert Ginnen geraakt. Er zit eene klerikale muis in onze liberale schaprade. Doch Ledeganck zingt M. Colaert zetelt in den raad als toemaatje, in de verhouding van 1 tegen 14. Hij zal er, PAR8Y. Gepensioneerd Kolonel. in afwachting dat men hem bedanke, eene dwaze, zoo niet gansch nuttelooze rol spelen. Een vijfde wiel aan den wagen is even on nuttig ais misselijk. Wij zijn dus verwonderd te vernemen welk figuur de heer Colaert op het stadhuis maken zal, en hoe de heer Van- heule, wien het aan slimheid niet ontbreekt, den klerikalen volksvertegenwoordiger als eene dikke worst rollen zal Indien wij aldus min of meer opgeruimde vergelijkingen maken, is het omdat wij den toestand niet als hopeloos en onwederroepe- lijk aanzien. De klerikalen zeiven zouden niet durven beweren dat de herkiezing van jongstleden Zondag de zegepraal hunner denkwijze op de onze medebrengt. Hier bezwijkt het liberalismus niet tegenover het klerikalism, maar wel een persoon tegen eenen anderen persoon. Onze grondbeginse len vinden in het ijpersch kiezerskorps meer partijgangers dan de klerikale princiepen. De meerderheid der IJperlingen hebben lie ver, dat ons magistraat zich schikke naar de vrijzinnige Grondwet dan naar den vrij- heidsdoovenden Syllabus. De uitslag der stemming van 16n dezer is daar om onze meening te bekrachtigen. Zes liberalen op zeven gaan door van den eersten keer, met eene gemiddelde meerderheid van 50 stemmen. Zij zegepralen tegenover la crème der papenpartij! Men kan moeilijk aannemen dat er, in acht dagen tijds, eene verplaatsing van een honderdtal stemmen plaats hebbe, op een kiezerskorps van 1500 mannen, vooral wanneer die plotselinge wijziging zou geschied zijn door eenen omme keer van princiepen. In andere woorden beweren wij, dat er in IJperen meer libera len dan klerikalen zijn en dat de heer Co laert niet gekozen is met klerikale stem men alleen! Indien de liberalen allen hunnen plicht gedaan hadden, ware de tweede kie zing de bekrachtiging der eerste geweest, 't. t. z. dat de klerikale kandidaat min stemmen zou gehad hebben dan de liberale kandidaat. Op 16 October kreeg M. Colaert 680 stem men; acht dagen later krijgt hij er omtrent 70 meer. Nochtans in de twee kiezingen hebben even veel kaloten voor hem gestemd. Men kan gemakkelijk begrijpen, dat de kle rikale kiezers, zoowel op 16" October als op den 23n, hun best gedaan hebben voor hun nen oppervogel. Men mag dus iu zekere mate veronderstellen, dat M. Colaert Zondag 11. een aantal liberale stemmen op zijnen naam vereenigd heeft; dit wordt zooveel te klaarblijkender als men overweegt, dat de heer Parsv de tweede maal min stemmen bekomen heeft dan den eersten keer! M. Colaert kon alleszins geen 70 klerikale stem men bij zijne 680 winnen, want iu de eerste kiezing waren er op verre na geen 70 kalo ten te kort. Er waren zelfs, in 't geheele genomen en van weerskanten, geen 70 ont houdingen. Dit alles bewijst dat M. Colaert zijne 70 stemmen niet bij de kaloten alleen kan gevonden hebben. M. Colaert was, in dees afzonderlijken buitengewoon geval, een betere kandidaat dan M. Parsy, voor zulke soort van lieden, die noch liberaal noch klerikaal zijn, die nach mossel noch visch heeten, die aan onze twisten schier onverschillig zijn en de klas der twijfelachtige en onbekende kiezers uit maken. Voor die menschen had M Colaert stellig meer kans dan M. Parsy. Ook laten wij den gekozene het benefiet zulker stem men, om ons af te vragen, welke de ware redenen der mislukking van den heer Parsy mogen wezen. M. Parsy, zegt men, .is vreemdeling. Indien hij daarom eene stem te kort heeft van den kant der liberalen, hebben deze kie zers zeer lichtzinnig gehandeld. Toen de heer Colaert voor de eerste maal kandidaat was, bewoonde hij siechts zes maanden de stad IJperen en hij was er zelfs nog geen kiezer. Immers onze held is ge boortig van Poperinghe, waar zijn vader een nederige ambachtsman was. Niettegen staande zijn vreemdelingschap, kwam M. Colaert nog vóór de kandidaten Meersseman en Petit. Men ziet dat de klerikalen zoo nauw op de vreemdelingen niet kijken. Zoo ook moesten de liberalen handelen. Indien er in de liberale partij geen IJper lingen zijn, die nevens de vereischte voor waarden wilskracht genoeg bezitten om eene kandidatuur te aanvaarden, is men wel ver plicht tot vreemdelingen zijnen toevlucht te nemen. Daarbij vreemde capaciteit weegt zoo zwaar als ijpersch verstand. Gedoogt, lezers en lezeressen dat een ootmoedige IJperling u zulks voorhoude en bekenne 1 Zijn Colaert, Fraeys en Surmont (allen vreemdelingen) geen kandidaten op de kleri kale lijst? Ten andere, in IJperen wonen ettelijke vreemdelingen, die tot de twee gezindheden behooren, en hier als officier, priester, gees telijke of wereldlijke professor, onderwijzer, advokaat, koster, doktoor, beambte in pos ten, telegrafen en ijzerenweg hunne bedie ning uitoefenen en in den gang van stads- zaken kunnen belang stellen, en dus met zekere reden hunnen vertegenwoordiger in den gemeenteraad zouden kunnen eischen. Dit ware eene gemakkelijk te bepleiten zaak. Indien wij, IJperlingen, in den gemeente raad de vijftien zetels voor ons houden en daartoe de medewerking der vreemdelingen vragen, zijn wij blootweg zelf- of ikzuchti- gen, egoïsten. Zoo ziet men dat het vreemdelingschap des heeren Parsy niet als eene ernstige reden van mislukking mag ingeroepen worden. M. Parsy, zegt men, kan geen vlaamsch. Anderen beweren echter dat hij onze taal spreekt en verstaat. Hierom, meenen wij heeft M. Parsy geene enkele liberale stem minder gehad. Inder daad, wie zich in IJperen liberale Vlaamsch- gezinde noemt, maakt deel van het Willems- Fonds of van de Vlaamsche Ster, de twee eenige vrijzinnige vlaamschgezinde maat schappijen dezer stad. Door het vertrouwen onzer medeleden geroepen, om in den be stuurraad dier beide maatschappijen te zete len, kennen wij beter dan iemand de Wil- lemsfondsers en Sterrelingen. Wij verze keren dat al de IJpersche liberale flamingan ten voor M. Parsy gestemd hebben. Die het tegenovergestelde beweert, is tegenover ons met kwade trouw bezield. Tusschen twee kwalen kozen wij de minste Tusschen den klerikalen Vlaming en den liberalen Waal, k^n onze keus niet twijfelachtig zijn; want op dit oogenblik en vooral te IJperen ging het liberalism vóór het flauiingantism. Daarbij, onder opzicht van Vlaamschge- zindheid was M. Parsy, alhoewel geboren Waal, geen slechte kandidaat. Ondervraagd door eenen liberalen flamingant heeft de lieer Parsy verklaard dat hij de Vlaamsche Beweging genegen was, de eischen der Vla mingen rechtmatig vond, en dat hij in den Raad (indien hij gekozen wierd) zou voorstel len, dat alle openbare stukken uitgaande van het gemeentebestuur, in de twee landstalen zouden verschijnen. En zouden wij, liberale flaminganten, te gen eeneu man stemmen, die jegens ons met zulke rechtvaardige en vriendelijke gevoe lens bezield is Dit staande houden, is ons lasteren. De klerikalen, in eene hunner talrijke affiches, hebben M. Colaert bij de Davids- fondsers aanbevolen. Dit was hun recht. Maar wat met de eerlijkheid stookte, was M. Parsy uit te geven ais de kandidaat van het Willems-FondsNiets is meer onwaar. Het Willems-Fonds onzer stad is niet als politiek lichaam ten voordeele van M. Parsy tusschen gekomen. Overigens, M. Parsy maakt geen deel van het Willems-Fonds en elk lid deed zijn eigen gedacht. De lastertaal der klerikalen had slechts voor doel, de IJpersche afdeeling van het Willems-Fonds bij hare medezusters ver dacht te maken, van blooheid, flauwmoedig- lieid, zelfs van afstand harer vlaamsche prin ciepen Nu is het oogenblik gekomen om ten voor deele der liberale vlaamschgezindheid eene lans te breken. Prof. Em. de Laveleye schreef op 10 October 1.1. aan Julius Vuyl- steke onder andere ditDe eenige kans, die ons nog overschiet om aan het juk der - geestelijkheid te ontsnappen, is de ontwa- king van den ouden Vlaainschen geest. Dit heeft Vuylsteke verstaanhij paarde liberalismus en flamingantismus, dit is vrij zinnigheid met vlaamschgezindheid. Beiden moeten elkaar steunen en die samenwerking alleen zal Vlaanderen redden. Mocht vroeger daaraan getwijfeld wor- den, nu mag dat niet meer, Clauwaert en Geus zijn onafscheidbaar; de katholieken die de Beweging vooruithelpen meenen het ET WEEKBLAD De Schepper wist een heil bij elke ramp te stichten en tot uitroeiing der klerikale muizen schiep God de liberale kattenEr zitten in onzen raad libei'ale katten, welke wij niet hoeven aan te wijzen waartegen het klerikaal muisje te vergeefs zal worstelen en waaraan het niet ontsnappen zal.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1887 | | pagina 1