VAN IJPSREN EN HET ARRONDISSEMENT. BölitiekNieuws-, Handels- en Annoncenblad. stadsnieuws! Tweede Jaar. Zaterdag 12" November 1887. Nummer 46. Vormverandering. De katholieken. Laatste kiesexaam. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr, 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent, per drukregel. Rechter lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar .of per maand..10 centiemen per nummer. - afzonderlijke nummers vo>r arukels, enz. 8 fr. per 100.Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureeie dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De adnoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office cle Publicity, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaainde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of persounaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Langs alle kanten hoort men zeggen dat de liberale partij in de war geraakt, dat zij in ontbinding valt en weldra tot machteloos heid zal gebracht worden. Zoo roepen de eene met uitbundige vreugd; zoo zuchten de anderen in bittere treurnis in angstvolle verwachting en zelfs in diepe moedeloosheid Tot de paapschen zeggen wijeen kinder achtige droom misleidt u, en aan de liberalen antwoorden wij: gij laat u door eene ij dele vrees bevangen. Langs beide zijden bestatigen wij eene verkeerde en ongeronde toestands beschouwing. Men roept het verledene terug om het te vergelijken met hetgeen heden geschiedt, doch men vergeet zich af te vra gen en na te gaan wat er voor het toeko mende wordt voorbereid. Neen, de liberale partij geraakt geenszins in de war; evenmin valt zij in ontbinding; zij neemt eenen nieu wen vorm aan, ziedaar! Even als alle levende organische samenwerkingen, zoekt zij om zich te schikken naar de omstandig heden en de nieuwe verlangens van het maatschappelijk leven; daartoe verwerpt zij zekere thans onnuttig geworden elementen om er andere op te nemen met krachtiger levenssap bedeeld. Deze streving zelve is een bewijs harer levenskracht; want zeker is het, dat, wanneer zij langer in rustenden toestand verkeerde, zij weldra gansch zou verdwijnen. Waarin deze verandering zal bestaan welke overigens niet in eens en overal te gelijker tijde zal verwezenlijkt worden, kan men nu reeds uit sommige voorteekens aflei den. Men herinnert zich nog wel dat de heer Anspach, die zeker wel een der meest in vloedhebbende doctrinairen is van Brussel, geheel in het begin dezes jaars dien ver maarden brief schreef waarin hij aan de liberalen zijner soort voorstelde een verbond te sluiten met de gematigde groep der kleri kale partij. Welnu, men late zich hier niet beet nemendeze brief van den ondergou verneur der nationale bank was hem slechts schijnbaar persoonlijk. Het is inderdaad niet aan te nemen dat een man, met het karakter van M. Anspach en met de vooruitzichtigheid die hem kenmerkt, zulkdanigen voorstel in omloop zou hebben gebracht, zonder vooraf zijne omgeving te hebben geraadpleegd, en tal van vrienden te hebben gevonden, die zijne zienswijze goedkeurden en ze met hunne ondersteuning wilden bekrachtigen. Nog niet lang geleden was het de heer d'Oultremont, de klerikale representant van Brussel, die zeer behendig aan den heer Buis en aan de doctrinairen de hulp der katho lieken aanbood. Er werd hem met niet min der behendigheid geantwoord. Heden eindelijk geeft de heer Thonissen, het slaafsche werktuig der bisschoppen in de schandalige vernietiging onzer scholen, zijn ontslag. Er valt dus eene plaats open. Aan wien wordt ze gesehonken Aan een dier mannen zonder politieke overtuiging, die nu eens klerikaal en dan weder liberaal zijn naar gelang der omstandigheden; die openlijk aan niet eene politieke partij behoo- ren, maar die juist van pas komen om tus- schen beide als verbindingselement op te treden. Dat zijn daadzaken. En wat bewijzen zij ons klaar en duidelijk? De neiging, heden nog wel zwak, maar die van dag tot dag zal aangroeien en versterken, van eene aanzien lijke groep liberalen om zich met de katho lieken te verzoenen en met hen de sedert zoo lang genoemde bewarende partij te vormen. Daarentegen bestaat er eene andere, veel eerlijker, en laten wij het met fierheid zeg gen, een veel troostrijkere strekking. Een belangrijk deel der liberale partij, men mag zeggen de helft, al wat zij krachtigst, werk zaamst en jongst door den ouderdom en door het karakter bezit, wordt meegesleept in eene onweerstaanbare beweging van recht vaardigheid en medelijden naar de werkende volksklas. Deze liberale groep, zooals zij reeds is ingericht, en in weerwil van onver mijdelijke tegenkantingen, is voortaan eene macht, eene ontzagwekkende macht, waar mede men morgen overal te rekenen zal hebben. Ware het misschien beter de demo cratie over te laten aan haar afgezonderd leven en dientengevolge ook aan de onrecht vaardigheden welke zij maar al te dikwijls te verduren heeft? Is het niet veel wijzer, meer vaderlandsch haar rechtzinnig eene helpende hand te leenen, haar te verlichten, haar te bestieren en samen met haar te werken tot de opvolgende verwezenlijking van alle wettige en noodzakelijke hervor mingen. Welk mensch, met gezond verstand begaafd, zou zulks den progressisten kunnen ten kwade maken of zelfs hen hierin afkeu ren? Ziedaar de beide strevingen, en de politie ke veranderingen die zij najagen! Zij zullen onvermijdelijk uitloopen op het vervangen van de huidige groepeering der partijen door eene andere nieuwe groepeering die veel overeenkomstiger zal zijn met de tegenwoor dige maatschappelijke behoeften. Men kan niet ontkennen dat het liberalismus, zooals het eertijds was, thans niet meer mogelijk is. In eene min of meer nabijzijnde toekomst zal er geene klerikale partij meer in strijd zijn met eene liberale partij; de bewarende partij, samengesteld uit ai de achteruitkrui- pende elementen, zal zich stellen tegenover de verstandelijke en werkende democratie. 't Is nu iets meer dan 1800 jaar dat Jezus van Nazareth eene leering van liefde en btrmhertigheid kwam stichten. Die leering vond veel bijval bij het volk omdat zij het volk tegen de rijken en de priesters ophitste, dat zij al de menschen op denzelfden rang tegenover God stelde. Die grondstelsels werden door de toenma lige priesters en rijken veel tegengekant, en de apostelen, die ze verspreidden, moesten ze maar al te dikwijls met hun bloed betalen. Na lang en standvastig gepreekt en ge wrocht te hebben, kwamen zij zoover eenen keizer tot hunnen godsdienst te bekeeren en, van dien stond aan, groeiden zij in getal, in gezag en in macht. Maar de weldaden en de rijkdommen, waarmede zij door de koningen begunstigd werden, ontaarden hunnen godsdienst. De priesters, die tot dan toe de gelijkheid pre dikten en in communisme met de ge- loovigen leefden, paaiden nu de armen met den hemel, hun zeggende: hoe meer zij hier leden, hoe beter zij later zouden beloond zijn. Zij werden, in tegenstelliug met hunnen meester, Jezus, schraapzuchtig .en maakten zich op allerlei wijzen meester van landerijen en goederen; het ging zelfs zoo ver dat zij, met de hulp van eenen koning, verscheidene steden van Italië roofden en er een wereldsch gezag voor den Paus van maakten. Zij werden verwijfd en men ziet met afschrik in de geschiedenis, hoe het Vatikaan en vele kloosters eeuwen lang mochten aan zien worden als huizen van ontucht en zede- bederf. De navolgers van Christus, die in den beginne vroegen om vrijelijk hunne leering te mogen verkondigen, werden op hunne beurt dwingelanden, wat zeg ik, moorde naars, ja, moordenaars van de slechtste soort. Voor hunnen godsdienst hebben zij hier in Europa alleen meer dan tien miltioenen menschen vervolgd, verbrand, gehangen of geradbraakt, en dat alles omdat zij niet ka tholiek waren. In het begin was de christene godsdienst eenvoudig en broederlijk, heden is hij prach tig en dwingelandsch; de Paus heeft millioe- nen noodig om een jaar te leven; de bis schoppen hebben huizen en kleeren die duizenden franken kosten en kofferforts die milhoenen bevattendeze van Doornijk is er een bewijs van. De eenvoudige onderpas toors en professorkens hebben schoone hui zen, warme bedden, goed eten en alle dagen wijn; en Christus, hun meester, had geen steen om zijn hoofd op te leggen en hij predikte dat zijn rijk van deze wereld niet was. Hetgeen de hedendaagsche priesters be trachten, is het zoeken van den hemel hier op aarde; door hunne doenwijze toonen ze dat zij het minste geloof niet hechten aan hetgeen zij aanleeren. Kunnen heerschen en over het geld be schikken, daar is hun doel; daarom werken zij jaar uit jaar in voor de kiezingen; de zie len worden op den achtergrond geschoven en de zonden, hoe groot en wraakroepend ook, worden vergeven als men maar voor hunne polichinellen stemt. De priester, in tegenstelling met hunne leering en met den Evangelist Joannes, beminnen niet meer. Zij aanzien hunne eigene mannen, eenige met medelijden, an dere met verachting, wel wetende dat het toch maar werktuigen in hunne handen zijn; werktuigen, die zij zouden vernietigen, moesten zij eens het hoofd rechten of tegen spreken; voor wie niet denkt als zij, hebben zij niets dan haat; brood- en eerrooverij, zelfs moord, worden goedgekeurd om hun nen grenzenloozen haat den teugel te vieren. Sedert de katholieke Kerk een leger en soldaten heeft, is hare geschiedenis op elke bladzijde met bloed, met veel bloed bevlekt; de leering van Christus is verwrongen, ontaard en, zoo er hiernamaals een straffer is voor het bedreven kwaad, wij mogen met volle verzekering zeggen dat die 10,000,000 (tien millioenen) slachtoffers van de pauzen, bisschoppen en priesters de straf van hunne moordenaars zullen eischen. Gedurende meer dan 70 jaar zijn er twee pauzen geweesteen te Rome en een te Avignon; de eene sloeg den anderen in den ban der Heilige Kerk, en men wil ons sedert 16 jaar doen aannemen dat de Paus niet kan missen, dat hij onfaalbaar is. Zien wij eens wat hier te IJperen gebeurt, ea wie niet door het fanatismus verblind is, moet bekennen dat men hier ter stede katholieke mannen vindtdie op niets anders peizen dan om hunnen evenmensch te benadeelen; zij, die hatelijke komedianten, doen zich als slachtoffers doorgaan van hen, die zij vervolgen en zonder brood willen stellen. Ware de godsdienst niet bedorven en waren de hoofden der katholieke partij niet gedwongen de bevelen van een haatdragende priesterschap uit te voeren, men zou in de herbergen door den eenen of den anderen dweeper niet meer hooren zeggen dat men de toekomst zal verbrijzelen van alwie niet gedwee buigen wil. Ja, ik herhaal het, de ware leer van Christus bestaat niet meer, zij is vervangen door een afschuwelijk monster, wiens wer ken en woorden oneindig verschillen. In de maand april van het aanstaande jaar 1888 zal voor de laatste maal gelegen heid bestaan, om bij middel van een exaam het kiesrecht te bekomen. Al wie wil kan er deel aan nemen, zonder daaVvoor een getuigschrift te moeten indie nen, welk bewijst dat men deze of gene school heeft bijgewoond. De personen, die na april of in volgende jaren een exaam willen doen, om kiesrecht voor de gemeente en de provincie te beko men, in hoedanigheid van bekwaamheids kiezer, zullen verplicht zijn het schriftelijk bewijs in te dienen, dat zij gedurende ten minste zes jaren eene gemeenteschool of lagere school hebben bijgewoond. Nog voor eene enkele maal, en dit in de aanstaande maand april, zal men dezen pleegvorm vrij zijn, die lastiger is dan men wel denkt, want vele personen van zekeren ouderdom zouden in de onmogelijkheid ver- keeren om zich nog zulk een getuigschrift aan te schaffen. Wij raden dan ook iedereen aan, de vijf maanden, die ons nog van april scheiden, te baat te nemen, om zich aan het werk te stellen voor het voorbereiden van het exaam van bekwaamheidskiezers. IJperen, 10 November 1887. WILLEMS-FONDS. Waarde Heer, Gij wordt met uw huisgezin tot de maandelijksche vergadering uitgenoodigd, welke zal plaats grijpen Zaterdag, 19°dezer, ten 8 ure 's avonds, in den Gouden Arend. P.VERMEULEN. M. Gorrissen. Dagorde 1. Lezing der verslagen. 2. Mededeelingen. 3. Nieuwe leden. 4. Voordracht: Een reisje door Duitsch- en Zwitserland en Italië P deel) met zichten bij middel van oxhy- drisch licht. AanbevelingTen einde met vrucht deze voordracht bij te wonen, bidden wij den leden in al de maandelijksche vergaderingen tegenwoordig te zijn, daar eene reeks voor drachten over hetzelfde onderwerp worden gegeven. HET WEE KB LA D AFDEELING IJPEREN. De dd. Voorzitter, De Schrijver,

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1887 | | pagina 1